X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45470
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Julita Pniewska– nauczyciel mianowany
Nazwa placówki: Pałac Młodzieży w Warszawie
Stanowisko: Nauczyciel instruktor
Pracownia: Edukacji Czytelniczej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

WARSZAWA 2020

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Studia magisterskie:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – filologia polska
Studia podyplomowe:
- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
 Osobisty rozwój zawodowy.
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania organizacyjne zmierzające do uzyskania stopnia awansu zawodowego

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja

Poznanie procedury awansu zawodowego.

- analiza aktów prawnych
w zakresie awansu zawodowego
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
09.2020

09.2020

 wniosek o rozpoczęcie stażu.

 plan rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji,

- sporządzenie semestralnych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
09.2020-05.2023

 plany, scenariusze, konspekty, projekty, dyplomy
sprawozdania.

Sporządzanie semestralnych
sprawozdań z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
- opis i analiza dokonanych działań oraz ewaluacja planu rozwoju i formułowanie wniosków
koniec każdego semestru
 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opracowanie zgromadzonej dokumentacji,

- opis i analiza dokonań, formułowanie wniosków
06.2023
 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących uczestnika
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
§ 8 ust. 3 pkt 1

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- stosowanie w pracy metod aktywizujących uczestników: metody inscenizacji, dramy, gier dydaktycznych
- prowadzenie spotkań literackich, czytelniczych z uczestnikami, wykorzystując nowoczesne metody i technologie.

09.2020-05.2023
- scenariusze zajęć, karty pracy.
Doskonalenie warsztatu pracy, w szczególności pogłębienie wiedzy na temat metod nauczania - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach e-learningowych, dotyczących metod aktywizujących; - okres stażu - zaświadczenia
Tworzenie Kroniki
Pracowni Edukacji Czytelniczej. - dokumentowanie działalności pracowni przy użyciu programów graficznych

09.2020-05.2023 - kronika pracowni
Posługiwanie się komputerem jako
narzędziem pracy oraz Internetem jako źródłem informacji. - przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze (scenariusze, karty pracy)
- opracowanie dokumentów: planów pracy, kart imprez, sprawozdań, protokołów.
- przygotowywanie plakatów, dekoracji, zaproszeń, gazetek przy użyciu programów graficznych
- wykonywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby zajęć
- przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych dla pracowni
- wykorzystanie technologii multimedialnej na zajęciach (rzutnik multimedialny, laptop).
- dokumentowanie przebiegu stażu w formie papierowej i elektronicznej
- wyszukiwanie w zasobach Internetu materiałów dydaktycznych
- korzystanie z internetowych kursów samokształceniowych

09.2020-05.2023

09.2020-05.2023

09.2020-05.2023

- scenariusze, karty pracy, sprawozdania.
Korzystanie z programu bibliotecznego usprawniającego pracę biblioteki
- praca z programem bibliotecznym MOL;
- opracowywanie księgozbioru i jego udostępnianie oraz obsługa czytelnika w programie MOL.
okres stażu

- program biblioteczny MOL
Podniesienie kwalifikacji
nauczyciela bibliotekarza.
- doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje pedagogiczne i bibliotekarskie m.in. Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, Bawimy się czytaniem - zabawy sprzyjające nauce czytania, Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.

przynajmniej raz
w roku w okresie stażu

- zaświadczenia

Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy pedagogicznej. - udział w szkoleniach w ramach WDN
- udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje wychowawcze: O potrzebie wychowania do wartości
okres stażu
- zaświadczenia

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- udział w internetowych kursach samokształceniowych dla bibliotekarzy: Uczeń zdolny w bibliotece
- studiowanie literatury fachowej oraz czasopism m.in. Biblioteka w szkole, Poradnik bibliotekarza
- przeglądanie stron internetowych o tematyce edukacyjnej

w czasie trwania stażu
- zaświadczenia
- notatki własne

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
§ 8 ust. 3 pkt 2

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja
Dzielenie się wiedzą z nauczycielami
Pałacu Młodzieży.

- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w placówce materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć i imprez, kart pracy, prezentacji
- organizacja imprez we współpracy z instruktorami różnych pracowni PM
09.2020-05.2023

 scenariusze, konspekty, karty pracy

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - przeprowadzenie zajęć otwartych, warsztatów dla instruktorów np. na temat nowych technologii pomocnych w pracy z uczestnikami
w okresie trwania stażu
- scenariusze

Wymiana doświadczeń z nauczycielami bibliotekarzami.
- udział w spotkaniach, konferencjach bibliotekarzy.
09.2020-05.2023
 notatki
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego. - dzielenie się z innymi nauczycielami wiadomościami zdobytymi na kursach i szkoleniach.
- udostępnianie swoich opracowań i materiałów ze szkoleń.
09.2020-05.2023

 - notatki
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym oraz w grupach metodycznych dla nauczycieli na portalach społecznościowych;
- aktywny udział w forach i grupach metodycznych dla nauczycieli i bibliotekarzy; okres stażu - kopia publikacji

Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 3 pkt 3

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja
Opracowanie i wdrożenie działań, promujących czytelnictwo wśród czytelników, uczniów i nauczycieli.
- organizowanie imprez, wystaw w ramach obchodów: Międzynarodowego Dnia Pisarzy, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek;
- przygotowanie wystaw literackich popularyzujących twórczość wybranych pisarzy oraz wystaw patriotycznych w ramach obchodów ważnych rocznic;
- przygotowanie wystaw nowości wydawniczych z zakresu beletrystyki i literatury naukowej;

w okresie stażu
według kalendarza imprez

- dokumentacja fotograficzna
Doskonalenie umiejętności
współpracy
z rodzicami/opiekunami
uczestników pałacowych zajęć.
- przygotowanie imprez/akcji czytelniczych tj. Kartka dla Rodaka zachęcających rodziców/opiekunów do zaangażowania się w działania dydaktyczne i wychowawcze placówki,
- wyodrębnienie w wypożyczalni PM Biblioteczki Apteczki gromadzącej książki dla rodziców i dzieci
na temat trudnych emocji i sytuacji w życiu dziecka oraz systematyczne uzupełnianie zbiorów

w okresie stażu

- dokumentacja fotograficzna

- egzemplarze książek

Przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych
uczestników zajęć Pałacu Młodzieży
- opracowanie narzędzi badawczych
- przeprowadzenie badania
- analiza wyników
2021/2022
 formularz ankiety
 wyniki badania
 wnioski

Organizacja konkursów, akcji
oraz imprez i warsztatów czytelniczych - opracowanie i przeprowadzenie:
• konkursów czytelniczych:
- Świąteczna kartka,
- Bajka zamknięta w pudełku,
- Okładka mojej ulubionej książki,
• organizacja imprez i warsztatów czytelniczych:
- Książka-uczy, bawi i wychowuje,
- Nelly Rapp - zostań Upiornym Agentem,
- Tajemniczy świat Andersena,
- Czytamy wiersze,
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
- Najpiękniejsza wymowa języka ojczystego
• organizacja działań w ramach pałacowych imprez:
- Inauguracja roku szkolnego PM,
- Gra 65-tka IV i V etap,
- Dzień Barw Narodowych,
- Ferie Zimowe,
- Święto Pałacu,

2020/21
2021/22
2022/23

2020/21
2020/23
2020/21
2021/22
2020/23
2020/21

2020/21

 dokumentacja fotograficzna

 karty imprezy, scenariusze

Promowanie twórczości
uczestników PM
- prezentacja twórczości literackiej dzieci i młodzieży (poezji, fragmentów prozy, komiksów)
09.2020-05.2023
 egzemplarz gazetki

 dokumentacja fotograficzna
Doskonalenie umiejętności stosowania
technologii komputerowej

- udział w różnego typu szkoleniach i kursach
z zakresu stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy bibliotekarza m. in Interaktywne filmy z Ed Puzzle, Tworzenie zasobów tematycznych z Wakelet

przynajmniej 1 w roku szkolnym
 zaświadczenia.

Prowadzenie strony facebookowej Biblioteki Pałacu Młodzieży - aktualizowanie informacji na stronie, relacjonowanie wydarzeń organizowanych przez naszą Pracownię, informowanie o ważnych świętach związanych z biblioteką. okres stażu - - strona facebookowa Biblioteka Pałacu Młodzieży
Redagowanie i oprawa graficzna pałacowej gazetki - Panorama. - prezentowanie artykułów młodych redaktorów na łamach gazetki
- promocja placówki i jej działań na rzecz uczestników
okres stażu - egzemplarze gazetki
Przystosowanie biblioteki i jej funkcjonowania w czasach pandemii - przygotowanie regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki w czasie pandemii,
- ułatwienie korzystania czytelnikom z księgozbioru poprzez stworzenie poczty bibliotecznej z możliwością rezerwowania książek.
okres stażu - poczta biblioteczna
Współpraca z Centrum Informacji
i Doradztwa Młodzieżowego PM
- przygotowanie zestawień bibliograficznych na wybrane tematy,
- zakup księgozbioru na temat doradztwa zawodowego

w okresie
trwania stażu
- zestawienia

- księgozbiór
Współpraca z instytucjami kultury, fundacjami literackimi w celu promocji czytelnictwa - organizacja Tygodnia Bibliotek we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,
- organizacja akcji Podaruj wiersz we współpracy z Fundacją Herberta
w okresie trwania stażu
- dokumentacja fotograficzna

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką placówki,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
§ 8 ust. 3 pkt 4a

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja
Opracowanie programu edukacyjnego
- opracowanie programu bibliotecznych zajęć Książka-uczy, bawi i wychowuje skierowanego do uczestników pałacowych pracowni obejmującego cykl zajęć, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
- wdrożenie programu autorskiego, prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami
2020/2021

 program
 konspekty zajęć

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu
§ 8 ust. 3 pkt 4b

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dokumentacja
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz podczas realizacji planu rozwoju zawodowego.
 zapoznanie nauczyciela z placówką, dokumentami wewnętrznymi.
 obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
 prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela.
 przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

2020/2023

 Notatki, dokumenty.

 Karty obserwacji.

 Projekt oceny dorobku zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.