X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45458
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
a) Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
b)Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.
c) Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
d)Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
-Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych
w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
-Udział w szkoleniach na temat metod aktywizujących.
3. Stosowanie metod pracy opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
-Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod badawczych, metod integracyjnych, stacje zadaniowe, pedagogiki zabawy, dramy, itp.
-Projektowanie i urządzenie kącików tematycznych i plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
-Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez różnorodne działania indywidualne i grupowe.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej do komunikowania się z innymi
-Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej-informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy.
-Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych (e-mail, dziennik elektroniczny).
5. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
-Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dostosowanych do potrzeb dzieci w oparciu różnorodne programy komputerowe oraz portale edukacyjne.
-Opracowywanie dokumentów: sprawozdań, protokołów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, narzędzi badawczych.
-Przygotowywanie: ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
-Gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego ze stron internetowych.
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
-Korzystanie podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci.
-Korzystanie z tablicy multimedialnej, tabletów edukacyjnych.
-Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych.
6. Prowadzenie strony internetowe przedszkola.
-Zamieszczanie zdjęć z uroczystości w przedszkolu, wycieczek, informacji na stronie internetowej placówki.
-Aktualizowanie strony internetowej.
7. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji placówki.
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
-Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym.
-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
-Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
-Czynny udział w zespołach zadaniowych.
-Pisanie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej.
8. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako źródła wiedzy.
-Przeglądanie stron internetowych o tematyce przedszkolnej, gromadzenie informacji.
-Gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego ze stron internetowych.
-Udział w szkoleniach na platformie Moodle, e-konferencjach, kursach e-learningowych..

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
-Opracowanie scenariusza zajęć.
-Prowadzenie zajęć dla nauczycieli.
-Dokonanie ewaluacji zajęć.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami w ciągu bieżącej pracy oraz na radach pedagogicznych.
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki.
-Podejmowanie działań w ramach WDN.
-Wspólne rozwiązywanie problemów.
-Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.
-Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych..
-Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach, udostępnianie materiałów z szkoleń.
-Współpraca, wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
3. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
-Publikacje na stronach edukacyjnych portali internetowych (planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości, opracowane regulaminy, zbiory zabaw).
-Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach w ramach zespołu wychowania przedszkolnego

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
-Obserwacja dzieci na tle grupy.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
-Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
2. Aktywne wspieranie dzieci w różnych konkursach organizowanych w placówce i poza nią.
-Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
-Przygotowywanie i udział dzieci w konkursach.
-Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień u dzieci-prezentacja podczas imprez i uroczystości przedszkolnych oraz grupowych.
-Organizowanie wystaw prac dziecięcych w placówce.
-Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola oraz kalendarza uroczystości i wydarzeń na dany rok szkolny.
3. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
-Kontynuowanie współpracy z logopedą i pedagogiem.
-Nawiązanie współpracy z terapeutą integracji sensorycznej.
-Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Praca z dziećmi z trudnościami.
-Prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi.
-Współpraca z rodzicami i specjalistami włączonymi w proces edukacyjny dziecka.
5.Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
-Organizowanie: spacerów po najbliższej okolicy, wyjazdów do kina, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
-Organizowanie spotkań z: policjantem, pielęgniarką, strażakiem, twórcą ludowym.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
-Wysyłanie informacji do prasy lokalnej na temat działalności przedszkola.
-Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.
-Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
7. Działalność społeczna-rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
-Organizowanie oraz włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne na terenie przedszkola.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami, konsultacji indywidualnych.
-Udzielanie wsparcia, wskazówek i porad.
-Pedagogizacja rodziców.
-Zajęcia otwarte dla rodziców.
-Włączanie rodziców do współorganizowania uroczystości grupowych i przedszkolnych.
-Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
-Aktywizowanie rodziców do udziału w akcjach i kiermaszach organizowanych w placówce.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
-Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant, pielęgniarka.
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu.
10. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
-Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki: warsztaty metodyczne, konferencje, seminaria, szkoleni, kursy.
-Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła wiedzy.
-Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
-Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
11. Propagowanie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
-Zorganizowanie akcji wymiany książek.
-Zachęcanie rodziców do współpracy na rzecz głośnego czytania dzieciom.
-Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- realizowanie modułów dostępnych na stronie internetowej wydawnictwa MAC.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfikacją szkoły na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
-Opracowanie i wdrożenie programu własnego, innowacji pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
-Zapoznanie stażysty z dokumentami obowiązującymi w placówce.
-Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem stażystą.
-Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
-Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty.
-Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
-Pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.
-Udostępnianie stażystom swojego warsztatu pracy.
-Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela.
2. Praca w zespole nauczycieli wychowania przedszkolnego.
-Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
-Realizacja przydzielonych zadań.
-Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
-Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.

* Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.