X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Gordijenko
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.))
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Podejmowanie działań doskonalących warsztat pracy, w tym umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Osobisty rozwój poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności, samodzielnie lub poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.
4. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8. ust. 3, pkt 1:
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
Udział w kursach, szkoleniach, webinarach lub innych formach kształcenia, dotyczących metodyki nauczania czy wykorzystania technologii w edukacji

Okres stażu

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy, w tym metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia metodami twórczymi i aktywizującymi poprzez wykorzystanie ich w bieżącej pracy:
burza mózgów
stacje zadaniowe
rybi szkielet

Zaplanowanie i realizacja z uczniami projektu edukacyjnego:
wybór tematu przez uczniów
plan projektu
podział zadań
sposób oceny
realizacja projektu
konsultacje
prezentacja wyników
Okres stażu – 1x / semestr

Rok szkolny 2021/2022

wrzesień 2021
październik 2021
październik 2021
listopad 2021 – marzec 2022
listopad 2021 – marzec 2022
kwiecień 2022
kwiecień – maj 2022

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu narzędzi multimedialnych i informatycznych
Prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami przez dziennik elektroniczny i e-mail
Okres stażu

Okres stażu

Wykorzystanie technologii komputerowej jako pomocy do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.

Przygotowanie testów, analiz i diagnoz uczniów.
Wrzesień 2020

Okres stażu

W razie potrzeby przez okres stażu.

Okres stażu – minimum 1x / semestr

Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji
Korzystanie ze stron internetowych instytucji oświatowych i innych, mających związek z oświatą, wychowaniem fizycznym i pływaniem.

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji znalezionych w internecie na potrzeby zajęć z pływania
Okres stażu

Okres stażu

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych do pracy zdalnej.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programu do prowadzenia zajęć on-line.
Tworzenie filmów dla uczniów zawierających ćwiczenia fizyczne.
W razie potrzeby przez okres stażu

W razie potrzeby przez okres stażu.

§ 8. ust. 3, pkt 2:
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
Prowadzenie 3h zajęć otwartych dla nauczycieli, w miarę możliwości dla nauczycieli stażystów lub kontraktowych
Opracowanie scenariusz zajęć.
Ustalenie terminu zajęć otwartych.
Zaproszenie doradcy metodycznego (w miarę możliwości).
Prowadzenie zajęć.
Dyskusja i ewaluacja zajęć.

1 godzina w każdym roku stażu w okresie marzec-czerwiec

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN

Opracowanie i udostępnienie do wykorzystywania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy, testów itp.

Opublikowanie na stronie internetowej własnego planu rozwoju zawodowego

Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego z wykorzystaniem gum do ćwiczeń:
udział w kursie
przygotowanie scenariusza zajęć
przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli – praktyczne wykorzystanie gum
dyskusja i ewaluacja zajęć

Okres stażu w miarę potrzeb

Okres stażu

Wrzesień 2020

wrzesień 2020
październik-listopad 2020

Współpraca z innymi nauczycielami
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady Pedagogicznej

Aktywne uczestnictwo w zebraniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego

Aktywne uczestnictwo w innych zespołach powołanych przez dyrektora szkoły – m.in. do spraw ewaluacji

Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie planów pracy służących organizacji imprez szkolnych – wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

wg harmonogramu

wg harmonogramu

w miarę potrzeb

zgodnie z planem pracy

§ 8. ust. 3, pkt 3:
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie własnego warsztatu pracy
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego wewnętrznego i zewnętrznego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły: kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe itp.

Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach
Okres stażu

Okres stażu

Aktywne przygotowanie i wspieranie uczniów w zawodach międzyszkolnych i zewnętrznych
Przygotowanie i wytypowanie uczniów do udziału w zawodach organizowanych przez MOS oraz w zawodach zewnętrznych
Zgodnie z harmonogramem zawodów

Współorganizowanie szkolnych imprez sportowych
Dzień sportu:
przygotowanie scenariusza imprezy przeprowadzenie dnia sportu

Zawody pływackie klas III: przygotowanie scenariusza imprezy podział zadań dla nauczycieli współorganizujących zawody przygotowanie i wytypowanie uczniów na zawody

Zgodnie z planem pracy szkoły w każdym roku stażu

Zgodnie z planem pracy szkoły w każdym roku stażu

Współpraca z innymi nauczycielami wychowania fizycznego
Pomoc w przeprowadzeniu testu na kartę pływacką
Rok szkolny 2020/2021

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursu instruktorskiego z lekkiej atletyki

Ukończenie szkolenia dotyczącego pływania organizowanego przez Ośrodka Rozwoju Pływania
W zależności od możliwości uczelni organizującej kurs – rok szkolny 2020/2021 lub 2021/2022

Styczeń – październik 2020

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
Propozycje do regulaminu klas pływackich

Opracowanie procedur bezpieczeństwa na zajęciach z pływania w czasie epidemii covid-19 dla uczniów klas pływackich i uczestniczących w zajęciach z Powszechnej Nauki Pływania

Propozycje do programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Ewaluacja pracy szkoły – praca w zespołach powołanych do tego celu
wrzesień 2020

wrzesień 2020

wrzesień 2020 i 2021

wg harmonogramu planu ewaluacji

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
Współpraca z wychowawcami klas

Współpraca z pedagogiem szkolnym

Organizowanie spotkań z pedagogiem, pomoc i doradztwo w sprawach wychowawczych

Organizowanie spotkań z psychologiem/psychologiem sportowym
Okres stażu - w zależności od potrzeb

W miarę możliwości

Współpraca z klubem pływackim Just Swim Jelenia Góra
Nadzór nad uczniami z klas pływackich, w szczególności:
karty zdrowia, licencje zawodników, przeprowadzanie testów sprawnościowych, typowanie uczniów na zawody, uzupełnianie tabeli z wynikami uzyskanymi na zawodach
Okres stażu

Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
Pozyskanie sponsora dla uczniów klas pływackich
Okres stażu – w miarę możliwości

Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
Konsultacje indywidualne dla rodziców

Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u uczniów świadomości zdrowotnej oraz dbania o własne zdrowie w życiu codziennym – przekazywanie informacji poprzez dziennik elektroniczny, rozmowy indywidualne
Wg harmonogramu pracy szkoły

Okres stażu - w miarę potrzeb

§ 8. ust. 3, pkt 4a:
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu Powszechnej Nauki Pływania
Opracowanie programu

Uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o dopuszczenie do realizacji

Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną

Realizacja programu

Ewaluacja
Sierpień 2022

rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023

czerwiec 2022 i 2023

§ 8. ust. 3, pkt 4b:
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi zawodowemu stażysty:
pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
ustalenie zasad współpracy ze nauczycielem stażystą
opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

wrzesień 2020

wrzesień 2020

maj 2023

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw Powszechnej Nauki Pływania
Opracowanie zasad uczestniczenia w zajęciach z Powszechnej nauki Pływania, w tym w szczególności procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią Covid-19

Nadzór nad sprzętem pływackim

Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z zajęciami Powszechnej Nauki Pływania
Wrzesień 2020

Okres stażu

Okres stażu

Pełnienie funkcji koordynatora akcji charytatywnej
Wielka Paka dla Dzieciaka– współpraca z organizatorem akcji, vicedyrektor bursy szkolnej, P. Dorotą Mazur
Listopad- grudzień każdego roku szkolnego

§ 8. ust. 3, pkt 4c:
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
Opracowanie autorskiej pracy dotyczącej rozwoju sprawności fizycznej 13-14-letnich pływaczek i pływaków na przykładzie uczniów klas sportowych o profilu pływanie oraz opublikowanie jej w formie zwartej publikacji na stronie internetowej
Opracowanie zestawu badań.
Zebranie zgód rodziców na badania
Przeprowadzenie badań.
Opracowanie wyników badań i przedstawienie wniosków.
Przedstawienie wyników badań rodzicom oraz radzie pedagogicznej.
Publikacja wyników badań na stronie internetowej.
Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022

Opracowała: Anna Gordijenko

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data, miejscowość podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.