X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45348
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Posiadane kwalifikacje:
1. Akademia Pomorska w Słupsku na kierunku Pedagogika – specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (studia licencjackie).
2. Akademia Pomorska w Słupsku na kierunku Pedagogika – specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna (studia magisterskie).

CEL GŁÓWNY:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
- zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
- rozwój osobisty;
- realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy oraz umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.  Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji. Cały okres stażu  Certyfikaty.
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się oraz nowatorskich metod i form pracy.  Burza mózgów.
 Burza pytań.
 Symulacje.
 Gry dydaktyczne.
 Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, uroczystościach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. Cały okres stażu

 Scenariusze zajęć.
 Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.  Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
 Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek.
 Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.
 Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e–dziennik, e-mail.
 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu, aplikacji.
 Korzystanie w czasie zajęć z rzutnika. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Certyfikaty.
4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.  Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i gromadzenie informacji tematycznych.
 Opracowanie i umieszczanie wpisów dotyczących bieżących działań na stronie szkoły oraz na szkolnym portalu społecznościowym. Cały okres stażu

 Wykaz stron internetowych.
 Wpisy na stronie szkoły i szkolnym portalu społecznościowym.

11. Współpraca w prowadzeniu szkolnego portalu społecznościowego Facebook; założenie klasowego bloga.  Zamieszczanie zdjęć i krótkich opisów z ważnych wydarzeń klasy. Cały okres stażu  Szkolny portal społecznościowy Facebook.
 Klasowy blog.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.  Opublikowanie na stronie edux.pl planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.

 Publikacja w Internecie.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie scenariuszy zajęć i uroczystości na stronach o tematyce pedagogicznej.
 Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu

 Publikacja w Internecie.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się ze współpracownikami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.  Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Cały okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.  Prowadzenie zajęć rozwijających. Cały okres stażu
 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem zdolnym.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie wycieczek do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno– krajoznawczych.
 Organizowanie spotkań z: policjantem, strażakiem, itp.
 Organizowanie wyjść na warsztaty artystyczne. Cały okres stażu  Adnotacje w dzienniku.
 Zdjęcia.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji na portalu społecznościowym Facebook dotyczącej działalności szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz blogu klasowym.
 Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych. Cały okres stażu  Portal społecznościowy Facebook.
 Strona internetowa.
 Blog klasowy
 Scenariusze,
 Zdjęcia.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie własnego programu: Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Cały okres stażu

 Program i inna dokumentacja z nimi związana.
2. Pełnienie funkcji kierownika zimowiska.  Przygotowanie planu dnia, atrakcji oraz wszelkiej dokumentacji związanej z funkcją. Styczeń 2020  Dokumentacja z przebiegu zimowisk.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu (w miarę możliwości).  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Cały okres stażu

 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych (w miarę możliwości).  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.). Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku.
 Zdjęcia.
4. Praca w zespole nauczycieli.  Pełnienie roli przewodniczącego zespołu przedmiotowego. W trakcie stażu
 Dokumentacja szkolna.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.