X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45345
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o staż:

mgr S.G

Nazwa szkoły:

Okres stażu:
01.09.2020r. – 31.05.2023r

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Nauczyciel: mgr....
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Nauczany przedmiot: historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Posiadane kwalifikacje:
Dyplom ukończenia studiów magisterskich z .....
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.......

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z ....
Cel główny:
- doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywnej postawy i kształtowanie postaw społecznych.

Cele szczegółowe:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
- przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji
·- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt.1

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz,
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy oraz pracy zdalnej

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik,
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji TEAMS
Okres stażu

W sytuacji zawieszenia zajęć
Karty pracy, testy

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

Wpisy w dzienniku

2. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.

Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
Korzystanie z autorskich prezentacji multimedialnych oraz
Filmów o tematyce historycznej, wyszukiwaniei przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji

Okres stażu

Protokoły

3. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, historycznej i gromadzenie informacji tematycznych.
Założenie teczki „Awans zawodowy”
Na bieżąco

Druki ze stron internetowych

§ 8 ust.3 pkt.2

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły.

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć
Okres stażu

1 godzina w każdym roku stażu

Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli.

2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy na portalu internetowym edux. pl.
Okres stażu
Przykłady opracowanych scenariuszy itp.

§ 8 ust.3 pkt.3

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.

Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań na portalu internetowym edux. pl. Okres stażu

Zaświadczenie
o publikacji

2. Działalność opiekuńczo - wychowawcza

Stosowanie technik socjometrycznych.
Samodzielne opracowywanie i stosowanie ankiet.
Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji
Zapraszanie pedagoga na godzinę wychowawczą
Organizowanie indywidualnych spotkań pedagoga z wychowankami oraz z rodzicami.
Okres stażu

Ankiety, potwierdzenia pedagoga

3. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do matury. Okres stażu
(w razie potrzeby)
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

4. Akcje i zbiórki charytatywne. Organizowanie i prowadzenie akcji.Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.
Okres stażu
Potwierdzenia podziękowanie.
5. Organizowanie wycieczek szkolnych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych. W miarę potrzeb

Potwierdzenie dyrektora

6. Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami: z samorządem szkolnym, biblioteką, muzeum, lokalnymi mediami Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, pogadanki, lekcje w muzeum regionalnym.
Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenia współpracy, zdjęcia.
Potwierdzenia współpracy

7. Wdrażanie działań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
Współpraca z rodzicami uczniów Pogadanki z rodzicami/opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania młodzieży w szkole
Opracowanie i wdrożenie programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów
Opracowanie i wdrożenie programu
wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły dla prowadzonej klasy
Okres stażu
Arkusze IPET

§ 8 ust.3 pkt.4a

opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1.

Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami uczniów klasy 2DIp - 4DIp w latach 2020 - 2023 ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców.
IX 2020 r.

Program, ewaluacje, potwierdzenia rodziców.

§ 8 ust.3 pkt.4d

Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1.

Opracowanie pracy z zakresu rozwoju dziecka
Opracowanie pracy pt. „Wspieram uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Okres stażu

Praca, publikacja w internecie na portalu internetowym edux. pl.

Opracowanie:

Zatwierdzam do realizacji

............................... ..... ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.