X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45314
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
KATARZYNY BIAŁAS
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz.1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

& 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Udział w formach doskonalenia wynikających z potrzeb własnych i placówki. Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach na temat metodyki nauczania organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

Udział w kursie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
Okres stażu

Rok szkolny 2020/2021
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się. Wykorzystanie metod aktywizujących osobowość ucznia i metod twórczych w bieżącej pracy: metody zabawowej, opowieści ruchowej, bezpośredniej celowości ruchu, problemowej, ruchowej ekspresji twórczej, metody symulacyjnej i burzy mózgów. Cały okres stażu na większości lekcji.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. Przygotowanie pomocy dydaktycznych testów, tabel, arkuszy obserwacji, regulaminów, harmonogramów imprez sportowych.
Opracowanie dokumentacji z zakresu wychowania fizycznego i pracy wychowawczej: rozkłady materiału, plany zajęć sportowych i plany pracy wychowawcy klasowego. Okres stażu.
Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii multimedialnej (filmy, autorskie prezentacje). Okres stażu.
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Pozyskiwanie informacji związanych z awansem zawodowym, zmianami w przepisach prawa oświatowego.

Pozyskiwanie materiałów przydatnych do pracy z uczniem z zakresu wychowania fizycznego , zdrowia, sportu.

Opracowanie i umieszczanie informacji z bieżących działań na stronie internetowej szkoły i facebooku we współpracy z nauczycielem informatyki. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

& 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla zainteresowanych nauczycieli i zaprezentowanie własnych rozwiązań metodycznych. 1 godzina w każdym roku stażu
Przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy w ramach realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów i nauczycieli z zakresu podstawowych czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną.

Przeprowadzenie konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” polegającego na stworzeniu pracy plastycznej dotyczącej jednego wybranego tematu z zakresu czynności ratujących życie. 2 godziny w każdym roku stażu

Okres stażu
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców uczniów klas autystycznych. 1 godzina w każdym roku stażu
Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli. Dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami, wymiana pomysłów i doświadczeń. Okres stażu
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy. Opublikowanie na edukacyjnym portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, wybranych scenariuszy przeprowadzonych zajęć, imprez szkolnych. Okres stażu
Współpraca wewnątrzszkolna Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, z psychologiem, pedagogiem, terapeutami, wychowawcami internatu w celu poznania środowiska uczniowskiego, właściwego kierowania rozwojem uczniów, wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych. Okres stażu
Prowadzenie warsztatów dla nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne i Christoper Knill. Program Aktywności oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Okres stażu

& 8 ust.3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Rozbudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań w czasie wolnym od nauki. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych pod kątem udziału uczniów w zawodach sportowych wynikających z kalendarza imprez sportowych oraz rozwijania własnych zainteresowań.

Eksponowanie na tablicy szkolnej wyników sportowych osiąganych przez uczniów. Okres stażu

Okres stażu
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych wynikających z planu pracy i potrzeb szkoły. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych imprez szkolnych o charakterze sportowym:
-„Mikołajki na sportowo”
- Integracyjny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej
-zawody wewnątrzszkolne

Współorganizowanie uroczystości szkolnych:
- Dzień Edukacji Narodowej
-obchody Dni Autyzmu

Współorganizowanie wycieczek, wyjazdów szkolnych. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Pełnienie funkcji przybocznej w drużynie harcerskiej NS „Słoneczny Krąg”. Pomoc w prowadzeniu cotygodniowych zbiórek.

Wyjazdy z harcerzami na zloty, rajdy, konkursy, projekty edukacyjne.

Opieka nad harcerzami podczas uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia dla naszego kraju. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

& 8 ust.3 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Program działań edukacyjnych. Opracowanie i wdrożenie programu zabaw sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi uczęszczającymi do Przedszkola Nr 7 w Łasku. Sierpień 2019
Rok szkolny 2019/2020 2020/2021 2021/2022

& 8 ust.3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego. Opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wypracowanie zasad dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów z zaburzeniami z zakresu motoryki.
Opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego na poszczególne oceny.
Wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych.
Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej.
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia nauczycieli. Okres stażu
Pełnienie funkcji koordynatora zespołu IPET. Opracowanie harmonogramu spotkań zespołu IPET.
W ramach spotkań zespołu:
-koordynowanie ustalenia indywidualnych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych
na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiadu z rodzicami , obserwacji nauczycieli uczących, terapeutów, wychowawców i po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
-omawianie bieżących postępów uczniów w nauce lub ich braku, problemów wychowawczych oraz ustalenie indywidualnych kierunków i sposobów oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.
-ustalenie terapii i dodatkowych zajęć potrzebnych uczniom w przyszłym roku szkolnym zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i spostrzeżeniami zespołu.
-omawianie i podsumowanie efektów podjętych działań i ewentualna modyfikacja programu IPET Wrzesień każdego roku szkolnego

Okres stażu

& 8 ust.3 pkt.4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Opracowanie publikacji z zakresu wykorzystania efektywnych metod pracy w terapii dzieci autystycznych na zajęciach z wychowania fizycznego . Zebranie materiałów, analiza dokumentacji, opracowanie publikacji i umieszczenie w czasopiśmie branżowym. Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.