X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45312
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Urszula Cygan
nauczyciel religii
Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców
i Podróżników w Kobierzycach

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Kobierzyce 01.09.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.).
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.).
Zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2019 r. poz. 1650)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

Powinności nauczyciela mianowanego w okresie stażu będą przez mnie realizowane zgodnie z §8 ust. 1 1.

1) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu
pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi
oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
4) przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla
nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę
możliwości,nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych
zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.

Plan może ulec modyfikacjom i uaktualnieniem adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
- Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach przedmiotowo-metodycznych,organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Wrocławskiej lub inne jednostki.
- Udział w kursach i konferencjach na temat wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych. Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznej w pracy.
Na bieżąco w okresie stażu.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
- Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami:burza mózgów, studium przypadku, drama, linia czasu, rybi szkielet, metody plastyczne (plakaty, kolaże, mapy pojęciowe) i inne.
Na bieżąco w okresie stażu.

3. Korzystanie z komputera i wykorzystywanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach przy pomocy komputera.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, prezentacji,Internetu.
- Elektroniczny kontakt z nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi,rodzicami, uczniami.
- Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby prowadzonych zajęć.
- Przeglądanie stron internetowych poświęconym katechezie i gromadzenie informacji tematycznych.
- Aktywny udział w internetowych forach dyskusyjnych dla nauczycieli.
Na bieżąco, w okresie stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.
- Opracowanie scenariusza zajęć.
- Ustalenie terminu zajęć otwartych.
- Prowadzenie zajęć.
- Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
- Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Okres stażu.

2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
- Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
- Wspólne rozwiązywanie problemów-konsultacje z nauczycielami.
Okres stażu.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.
- Gromadzenie i udostępnienie nauczycielom aktualnych źródeł wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz profilaktyki, a także artykułów i opracowań z zakresu pedagogiki.
- Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Okres stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB OPIEKUŃCZYCH

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Udział w życiu szkoły.
- Organizowanie uroczystości religijnych (Dzień Papieski, Jasełka itp.).
- Pomoc nauczycielom w organizowaniu uczniom, wycieczek szkolnych.
Wspólne przygotowanie i realizacja planu wycieczek.
- Udział w formach doskonalenia zawodowego poszerzającego zakres działań dydaktycznych. Kursy, warsztaty, szkolenia.
- Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Przygotowanie uczniów do konkursów o tematyce religijnej.
- Prowadzenie gazetek szkolnych o tematyce religijnej i patriotycznej na tablicach w holu szkolnym. Przygotowywanie materiałów plastycznych, zdjęć, plakatów itp.
- Promowanie na terenie szkoły wolontariatu: udział w akcjach wolontariackich(kiermasze świąteczne, paczki żywnościowe, zbiórka ubrań, zbiórka zniczy,nakrętki plastikowe).
Okres stażu.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach.Organizacja pomocy społecznej (robienie zakupów dla osób starszych, niepełnosprawnych, zbiórka żywności, zbiórka ubrań, środków czystości, higieny osobistej).
- Współpraca z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci niepełnosprawnych w Wierzbicach. Organizowanie spotkań z dziećmi w ośrodku o charakterze integracyjnym. Zaproszenie sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa wraz z podopiecznymi na przedstawienia, uroczystości religijne.
Okres stażu.

3. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
- Spotkania z rodzicami. Motywowanie rodziców do kontroli i wspomagania dziecka. Konsultacje szczególnie w sytuacjach problemowych.
- Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogami, psychologami szkolnymi, dotyczące sytuacji wychowawczej i rodzinnej uczniów.
Okres stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Pełnienie funkcji koordynatora akcji charytatywnej.
- Koordynowanie akcji charytatywnej ,,Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym”.
- Włączanie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym: robienie zakupów dla osób starszych i niepełnosprawnych, zbieranie artykułów spożywczych i przemysłowych dla osób potrzebujących, zbieranie nakrętek plastikowych dla chorych dzieci.
Okres stażu.

§ 8 ust.3 pkt 4d
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI

L.P Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1. Opracowanie autorskiej pracy z zakresu rozwoju dziecka ,,Rodzina jako środowisko wychowawcze”.
- Zebranie i przeczytanie literatury na temat podstawowych funkcji rodziny i postaw rodzicielskich oraz ich wpływ na wychowanie i rozwój osobowości dziecka.
- Stworzenie kwestionariusza ankiety dla uczniówklasVIII(anonimowa).
- Stworzenie kwestionariusza ankiety dla rodziców uczniów klas
VIII(anonimowa).
- Przedstawienie pracy autorskiej na radzie pedagogicznej.
- Publikacja na portalu edukacyjnym edux.pl
- Publikacja na portalu katechetycznym.pl
- Opublikowanie w dwumiesięczniku katolickim ,,Miłujcie się”.
Rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023

Podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.