X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45319
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Maciej Kwiatek
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach
3. Stanowisko: Pedagog szkolny/Logopeda
4. Kwalifikacje:
• magister pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznym
• Logopeda
• Oligofrenopedagog
• Pedagog szkolny
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
6. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
7. Zatwierdzenie planu:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 11 lipca 2019 r., poz. 1287).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018 r., poz. 1574).

Cel główny:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 Realizowanie zadań służącym podniesieniu jakości pracy szkoły.
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącym własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Organizowanie warsztatu pracy. - opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowe;
- korzystanie z zasobów multimedialnych;
- wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć;
- konstruowanie lub modyfikowanie narzędzi obserwacji/diagnozy. Baza pomocy.
Zapisy w dzienniku. Okres stażu
2. Prezentacja i promocja działań szkoły poprzez prowadzenie strony internetowej zakładce /Pedagog szkolny, Logopeda/. - publikowanie tekstów, zdjęć, wiadomości. Strona internetowa Okres stażu
3. Wykorzystanie komputera w pracy na rzecz szkoły. - opracowanie przy użyciu techniki komputerowej dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń itp. Scenariusze zajęć.
Ogłoszenia.
Karty pracy. Okres stażu
4. Prowadzenie zajęć cyklicznych z zakresu profilaktyki i wychowania. - organizowanie pogadanek dla uczniów ze specjalistami;
- przygotowanie odpowiednich treści w formie ulotek informacyjnych, gazetek;
- przygotowanie apeli z zakresu profilaktyki i wychowania. Prezentacja multimedialna.
Scenariusz zajęć.
Strona internetowa.
Dziennik pracy pedagoga
Apele. Okres stażu
5. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia. - udział w e-szkoleniach: dot. motywowania ucznia do aktywności;
- korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych;
- stosowanie metod opartych na działaniu przeżywaniu, rozpoznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, drama, drzewo decyzyjne, stacje zadaniowe itp. Zaświadczenie.
Dyplomy.
Scenariusz zajęć.
Strona internetowa szkoły. Okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 2
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Publikacje własnych materiałów na stronie internetowej szkoły.
- przygotowanie gazetek ściennych o tematyce pedagogicznej i logopedycznej;
- opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy. Gazetki ścienne.
Strona internetowa szkoły.
Karty pracy. Okres stażu

2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - udostępnienie swojego warsztatu pracy nauczycielom na portalach internetowych (pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć). Portale edukacyjne. Okres stażu
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - prowadzenie zajęć koleżeńskich. Scenariusze zajęć.
Okres stażu
Aktywne uczestnictwo
w WDN. - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- dzielenie się zdobytą wiedzą z kursów z nauczycielami w ramach WDN. Zaświadczenia, dyplomy.

Okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - stosowanie różnorodnych aktywnych form i metod w pracy z dzieckiem.
- obserwacja dzieci na tle grupy;
- indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami;
- modyfikacja zajęć w oparciu o zainteresowania dzieci. Scenariusze zajęć.
Notatki własne.
Wpisy w dzienniku zajęć.
Teczka stażysty. Okres stażu
2. Dostosowanie działań do potrzeb psychofizycznych dzieci. - dostosowanie pomocy dydaktycznych do możliwości psychorozwojowych dzieci;
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań;
- zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze. Zbiór pomocy dydaktycznych.
Scenariusze zajęć. Okres stażu
3. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym. Organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z SU. Strona internetowa szkoły. Okres stażu
4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Udział uczniów w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. Sprawozdanie.
Potwierdzenie od organizatorów.
Regulamin konkursów. Okres stażu
5. Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby uczniów. Prowadzenie koła logopedycznego. Sprawozdanie. Okres stażu

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 4a
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowanie i wdrożenie własnego Programu Innowacyjnego pt. ,,Wibrujący język’’ z zakresu logopedii;
- ewaluacja wdrożonego programu. Program i inna dokumentacja z nim związana.

Okres stażu
2. Praca w zespole do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - udział w zebraniach zespołu;
- rozpoznawanie problemów dziecka;
- współtworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;
- ustalenie zakresu w jakim dziecko wymaga pomocy;
- określenie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opisy postępów dziecka po każdym semestrze). IPE-T.
Dokumentacja PPP. Okres stażu, zgodnie z harmonogramem zebrań zespołu
2. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - dokonywanie obserwacji pod względem rozwoju poszczególnych sferach, analiza i sformułowanie wniosków oraz wyznaczenie kierunków do dalszej pracy;
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych . Karty pracy.
Arkusze obserwacji. Okres stażu
3. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów. - uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata;
- poruszanie tematyki dopalaczy, palenia papierosów, cyberprzemocy. Prezentacja multimedialna.
Prelekcje.
Gazetki tematyczne. Okres stażu

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela–konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Zgodnie z §8 ust. 3 pkt 4b
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Praca w zespole nauczycieli. - aktywny udział w zebraniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji;
- przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Protokoły z zebrań.

Okres stażu
2. Wolontariat ,,Podaj dalej’’. - aktywny udział w pracach szkolnego koła wolontariatu;
- dokumentowanie i upowszechnianie wśród uczniów rezultatów pracy koła;
- organizowanie akcji charytatywnych. Strona internetowa szkoły.
Zdjęcia.
Sprawozdanie. Okres stażu

........................................ ........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.