X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45311
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

• Imię i nazwisko: Anna Kurzyniec
• Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie
• Stanowisko: pedagog szkolny
• Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
• Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
• Data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Podnoszenie efektywności działań opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie uczniów w ich rozwoju.
Rozwój osobisty, doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (wraz z późn. zm.).
W oparciu o Rozporządzenie chciałabym odnieść się w swoim planie rozwoju zawodowego do czterech głównych obszarów wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Są to:
§ 8 ust. 1 pkt 1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 1 pkt 2 Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 1 pkt 3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
§ 8 ust. 1 pkt 4 Przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów szkolnych, programu wychowawczo-profilaktycznego.
• Analiza rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Wrzesień 2019
 Znajomość przepisów, ich właściwa interpretacja i umiejętność korzystania z nich w praktyce.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analiza własnej pracy, doskonalenie warsztatu pracy.
• Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.
Cały okres stażu
 Kwestionariusze ankiet.
 Scenariusze zajęć.
 Sprawozdania.
 Zaświadczenia.
 Pomoce dydaktyczne.

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja.
Maj 2022
Czerwiec 2022
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego po zakończeniu stażu.
• Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2022  Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt 1
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia form i metod pracy.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady pedagogiczne, szkolenia, warsztaty, konferencje, kursy).
• Systematyczne zgłębianie literatury pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z zasobów bibliotek i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
 Zaświadczenia, certyfikaty.
 Lista obecności na radach pedagogicznych.
 Bibliografia.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, scenariusze zajęć.

2. Wykorzystywanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się.
• Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach wychowawczych (burza mózgów, dyskusja, metoda śniegowej kuli, metoda zdań niedokończonych, odgrywanie scenek, praca w grupach, zabawy integracyjne).
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących ucznia w ramach udziału w Ogólnopolskim Konkursie „STOP uzależnieniom” – odgrywanie scenek, tworzenie filmów, przygotowywanie plakatów, prace plastyczne.
• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych i różnych formach wolontariatu.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Filmy, plakaty, prace plastyczne uczniów.
 Zaświadczenia.

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
• Konsultacje indywidualne dla rodziców.
• Pedagogizacja rodziców.
• Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów w celu dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb.
Cały okres stażu
 Wpisy w dzienniku.
 Notatki ze spotkań.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek i wyjść.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPSem, kuratorami, Policją i Strażą Miejską.
• Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką z zakresu profilaktyki uzależnień.
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz potrzebujących (Fundacja WOŚP, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, PCK).
Cały okres stażu
 Wpisy w dzienniku, karty wycieczek.
 Zdjęcia.
 Korespondencja elektroniczna.
 Zaświadczenia.

5. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych za pomocą komputera (karty pracy, kwestionariusze ankiet, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, pomoce).
• Opracowywanie dokumentów, planów pracy, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, notatek służbowych.
• Wyszukiwanie informacji na portalach oświatowych, przeglądanie stron internetowych o tematyce psychologiczno-pedagogicznej.
• Wykorzystywanie w pracy Internetu, rzutnika, nośników audiowizualnych.
• Korzystanie z dziennika elektronicznego Librus w codziennej pracy.
• Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami poprzez dziennik elektroniczny oraz e-mail.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu
 Pomoce dydaktyczne, karty pracy, prezentacje multimedialne.
 Kwestionariusze ankiet, opracowania ankiet.
 Scenariusze zajęć.
 Plany, sprawozdania.
 Wykaz stron internetowych.
 Korespondencja elektroniczna.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt 2

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi

1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły planu rozwoju zawodowego.
• Publikowanie na portalach internetowych scenariuszy zajęć.
• Dzielenie się z nauczycielami wiedzą i materiałami zdobytymi na kursach i szkoleniach.
• Współpraca w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana poglądów i doświadczeń, wspólne opracowywanie dokumentów.
• Koordynacja realizacji zadań zespołu do spraw profilaktyki uzależnień.
• Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Październik 2019
Cały okres stażu
 Plan rozwoju zawodowego opublikowany w Internecie.
 Scenariusze zajęć i inne materiały opublikowane w Internecie.
 Dokumentacja pracy.
 Wpisy w dzienniku.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów.
• Omówienie przebiegu zajęć.
• Pomoc stażystom przy formułowaniu wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Potwierdzenie obecności.

3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
• Opracowywanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radach Pedagogicznych w ramach WDN.
• Udział w szkoleniach w ramach WDN.
Cały okres stażu
 Referaty
 Listy obecności.

3.
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt 3

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.
• Obserwacja uczniów podczas lekcji i na przerwach międzylekcyjnych.
• Rozmowy z dziećmi – indywidualne i w grupie.
• Rozmowy z rodzicami i wychowawcami mające na celu rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów.
• Przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet.
• Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w nauce.
Cały okres stażu
 Wpisy w dzienniku.
 Notatki z obserwacji i rozmów.
 Kwestionariusze i opracowania ankiet.
 Opinie.
 Dokumentacja pracy.

2. Praca z uczniem z trudnościami.
• Analiza treści opinii wydawanych przez PPP.
• Pomoc nauczycielom i rodzicom w interpretacji treści opinii.
• Wdrażanie zaleceń poradni do pracy z uczniem.
• Udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.
• Współudział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
• Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.
• Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, prowadzenie mediacji, obniżanie napięcia emocjonalnego.
• Udział w zespołach nauczycieli i wychowawców.
• Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cały okres stażu  Dokumentacja pracy.
 Wpisy w dzienniku.
 Arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych.
 IPET-y.
 Notatki ze spotkań z rodzicami.
 Formularze oceny efektywności udzielanej pomocy.

3. Profilaktyka zagrożeń, zapobieganie agresji i przemocy.
• Realizacja pogadanek dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drodze i bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi.
• Uczenie dzieci właściwego komunikowania się w grupie.
• Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
• Trenowanie asertywności.
• Uczenie tolerancji i otwartości na innych.
• Propagowanie życia bez nałogów.
• Promowanie właściwych zwyczajów żywieniowych.
Cały okres stażu
 Wpisy w dzienniku.
 Scenariusze zajęć.
 Karty pracy, wytwory uczniów.

4. Rozwijanie empatii i postaw prospołecznych.
• Organizowanie lub współudział w organizowaniu zbiórek i akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (PCK, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, WOŚP, Pola Nadziei, zbiórka zakrętek).
• Zachęcanie uczniów do angażowania się w różne formy wolontariatu zarówno w szkole, jak i poza nią. Cały okres stażu
 Korespondencja mailowa.
 Zaświadczenia.
 Wpisy w dzienniku.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu pracy pedagoga oraz planu pracy zespołu do spraw profilaktyki uzależnień.
• Prowadzenie teczek obserwacji uczniów.
• Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Sporządzanie sprawozdań semestralnych. Cały okres stażu
 Dziennik zajęć.
 Plany pracy.
 Teczki obserwacji uczniów.
 Formularze oceny efektywności udzielanej pomocy.
 Sprawozdania semestralne.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt 4b

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• Ustalenie zasad współpracy ze stażystami – podpisanie kontraktów.
• Pomoc w opracowaniu planów rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażystów, omówienie przebiegu zajęć i zastosowanych metod.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystów, omówienie przebiegu, pomoc w sformułowaniu wniosków do dalszej pracy.
• Konsultacje – pomoc w doborze metod i prowadzeniu dokumentacji.
• Współpraca ze stażystami w zakresie rozwiązywania trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Przygotowanie projektów oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Wrzesień 2019
1 raz w miesiącu przez 9 miesięcy
Cały okres stażu
Czerwiec 2020
 Kontrakty stażystów z opiekunem stażu.
 Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły plany rozwoju zawodowego stażystów.
 Scenariusze zajęć.
 Scenariusze hospitacji zajęć.
 Dokumentacja pracy.
 Projekty oceny dorobku zawodowego.

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
• Ustalenie zasad współpracy, zakresu obowiązków i harmonogramu działań.
• Dzielenie się z praktykantem wiedzą, metodami i formami pracy.
• Prowadzenie zajęć w obecności praktykanta.
• Obserwacja i omawianie przebiegu zajęć prowadzonych przez praktykanta.
Na bieżąco
 Scenariusze zajęć.
 Scenariusze hospitacji zajęć.

3. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu do spraw profilaktyki uzależnień.
• Opracowanie planu pracy zespołu.
• Przeprowadzenie i analiza ankiet dotyczących częstotliwości stosowania przez uczniów szkodliwych substancji.
• Realizacja zadań konkursu „STOP uzależnieniom”.
• Współpraca z członkami zespołu psychologiczno-pedagogicznego i nauczycielem informatyki w zakresie realizacji zaplanowanych działań.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką profilaktyki uzależnień.
• Sporządzenie sprawozdania ze zrealizowanych działań.
Wrzesień 2019
I semestr
Cały okres stażu
Czerwiec 2020
 Plan pracy zespołu.
 Scenariusze zajęć.
 Prace konkursowe.
 Certyfikat.
 Korespondencja mailowa.
 Karty pracy, wytwory uczniów.
 Sprawozdanie z działań zespołu.
4. Organizacja akcji charytatywnych.
• Organizacja zbiórki karmy i koców dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Krakowie.
• Organizacja szkolnej zbiórki dla Fundacji WOŚP.
Grudzień 2019
Styczeń 2020
 Korespondencja mailowa.
 Zaświadczenia.
 Wpisy w dzienniku.

UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
§ 8 ust. 3 pkt 4c

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi

1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.
• Systematyczne podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.
• Uczestnictwo w kursie przygotowującym do egzaminu First Certificate of English.
• Zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu.
Cały okres stażu.
Rok 2021
Grudzień 2021
 Notatki własne.
 Materiały z kursu.
 Certyfikat.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter ramowy i może ulec modyfikacji.

Opracowała
Zatwierdzam do realizacji:

........................................
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.