X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45246
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: EWELINA P.
2. MIEJSCE PRACY: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2017r.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2020r.
6. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
– SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE, STUDIA PODYPLOMOWE
Z ZAKRESU ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.
(z póź. zmianami) – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Zgłębianie i analizowanie przepisów prawa oświatowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących m.in. awansu zawodowego:
• Karty Nauczyciela.
• Ustawy o systemie oświaty.
• Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

IX.2017r. Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Aktywne uczestnictwo
w działalności Rady Pedagogicznej - Aktywne uczestnictwo przy tworzeniu planów pracy przedszkola Zgodnie
z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej Zeszyt protokołów

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- Udział w kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli, studiach podyplomowych, warsztatach i konferencjach metodycznych;
- Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli Według harmonogramu

Okres stażu
Notatki, zaświadczenia.

Scenariusze zajęć
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. - Opracowanie programów własnych Okres stażu
Program własny
5. Doskonalenie warsztatu pracy - Czytanie literatury pedagogicznej;
- Śledzenie stron internetowych;
- Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy
i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych, Okres stażu
Wykaz literatury
Wykaz stron
Notatki
Zbiór materiałów
6. Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. - Opracowanie pomocy dydaktycznych;
- Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych oraz konkursów.
- Udział w konkursach plastycznych. Okres stażu
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. - Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
- Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i przedstawianie wyników rodzicom po każdej z nich;
-Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach
i opiniach uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka. Okres stażu

Okres stażu Dziennik zajęć.
Zeszyt obserwacji dzieci.

Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń itp.);
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. Okres stażu
VI 2020r.
VI/VII 2020r. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu.
Treść sprawozdania.
Wniosek wraz
z dokumentacją formalną.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.Wykorzystanie Internetu
i komputera do poszukiwania informacji dotyczących awansu zawodowego oraz prawa oświatowego. - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
i portale poświęcone awansowi.
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż; Okres stażu

Na bieżąco
Okres stażu
Dokumentacja.

Dokumentacja.
Notatki.

2.Wykorzystanie komputera
do przygotowania własnego warsztatu pracy. - Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, kart pracy, sprawozdań;
- Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.;
- Dokumentowanie przebiegu stażu; Okres stażu
Materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
3.Wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi. - Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych (komputer, video, telewizja itp.);
- Wykorzystywanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych: programów edukacyjnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Okres stażu Scenariusze zajęć.
4.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. - Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego - korzystanie
ze stron MEN,
- Odwiedzanie stron internetowych www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduź.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/.pl i innych, w celu poszerzenia własnego warsztatu pracy.
Na bieżąco
Okres stażu. Akty prawne, wykaz stron internetowych, notatki.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami -Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości Okres stażu - konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
2.Wymiana doświadczeń
na radach pedagogicznych - Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń; Okres stażu - potwierdzenie dyrektora
- opracowane materiały
3.Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. - opublikowanie na stronach internetowych:
• Planu rozwoju,
• Przykładowych konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości.
• Programu własnego Okres stażu - teksty publikacji- adresy strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.Opracowanie i wdrożenie programu własnego - opracowanie programu;- przedstawienie programu na radzie
pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- realizacja programu według ustalonego planu pracy 2018/2019 - tekst programu;
- konspekty zajęć;
- ewaluacja.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.Współpraca z rodzicami. - Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
- Konsultacje indywidualne z rodzicami;
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa
w uroczystościach przedszkolnych;
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Pedagogizacja rodziców Okres stażu
Notatki, lista obecności.

Notatki
Scenariusze, zdjęcia.
Scenariusze
Notatki
2.Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych - Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących Okres stażu Notatki, zdjęcia

3.Organizacja uroczystości
i konkursów na terenie przedszkola -Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości
i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Okres stażu -Opracowane scenariusze, regulaminy;
- zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - Obserwacja dzieci na tle grupy;
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami Okres stażu
Notatki.

2.Współpraca
ze specjalistycznymi poradniami oraz praca na rzecz środowiska lokalnego. -Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
i opiekuńczą, korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, rehabilitanta i logopedy do rozwiązywania problemów;
- Udział w lokalnych imprezach środowiskowych;
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole. Okres stażu

Notatki, adnotacje
w dzienniku zajęć
Potwierdzenia dyrektora przedszkola, adnotacje
w dzienniku.
3.Wspólpraca z innymi nauczycielami.
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek;
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-Praca w zespołach zadaniowych Okres stażu
Notatki.

§ 8. ust. 2. pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się - zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- Aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.

Wykaz lektur,

2.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. -Prowadzenie arkusza obserwacji dziecka;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Na bieżąco
Okres stażu Arkusz obserwacji, notatki.
3.Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami
i nauczycielami. - Wprowadzenie programu własnego
- Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń. Okres stażu
Program

4.Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy. -Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;
- Rozmowy i konsultacje z dyrektorem, specjalistami, innymi nauczycielami. Na bieżąco

Notatki.

PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W TRAKCIE REALIZACJI.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

........................................
Podpis nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. 2013 poz. 393)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.