X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45241
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Omawianie z dyrekcją prowadzonych zajęć.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Cały okres stażu Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć.
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia. Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Cały okres stażu

Zaświadczenia.
Referaty.
Wykaz interesujących książek.
Wykaz stron internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów.
Inne. Cały okres stażu Dzienniki zajęć.

Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.
Protokoły.

4. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy. Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych. Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
5. Wykonywanie czynności dodatkowych. Prowadzenie gazetki dla rodziców.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Cały okres stażu Zdjęcia.
Podziękowania.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, poczta, straż pożarna itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

8. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych ze stron internetowych.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i internetu. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przy pomocy rzutnika i komputera.
Wy¬ko¬rzy¬sta¬nie dostępnych i tworzenie własnych pre-zen¬ta¬cji mul¬ti¬me¬dial¬nych.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć dydaktyczno-wychowawczych poprzez wykorzystanie komputera i zasobów internetu np. naukaizabawa.squla.pl, blizejprzedszkola.pl, superkid.pl, jako źródła wiedzy, informacji, kultury i rozrywki.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja.
Sprawozdania.
Scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
9. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Przygotowywanie opisów wydarzeń na stronę internetową przedszkola. Cały okres stażu Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” Opublikowanie w portalu internetowym „Publikacje edukacyjne” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu

Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
Scenariusze.
Lista obecności nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

2. Praca z dziećmi z trudnościami. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Cały okres stażu

Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Organizacja konkursu gminnego dla przedszkolaków pt. „Najpiękniesza ozdoba choinkowa” Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania. Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
Organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, strażakiem, twórcą ludowym, poetą, muzykiem itp. Adnotacje w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
Udział w przygotowaniu wystaw prac plastycznych przedszkolaków w zabytkowym młynie „Nowość”. Cały okres stażu Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Scenariusze,
Zdjęcia.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjnego.
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Cały okres stażu

Program i inne dokumentacja z nimi związane.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2. Organizacja i aktywny udział w akcjach charytatywnych. Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym na terenie szkoły- realizacja projektu: „Misiowy wolontariat”. Zbiórki makulatury, baterii, nakrętek, kiermasze, Dzień świadomości Autyzmu. Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania.
Adnotacje w dzienniku,
Zaświadczenia.
Zdjęcia.
4. Praca w zespole nauczycieli. Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.