X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Sebastian Piesiak

nauczyciel języka angielskiego

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie

Data rozpoczęcia stażu: wrzesień 2019
Data zakończenia stażu: maj 2022

Data uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: 17 grudnia 2015 r.

Kwalifikacje zawodowe:

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kierunek: filologia; Specjalność: filologia angielska; Uzyskany tytuł: magister, 13.07.2011

• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek: filologia; Specjalność: nauczanie języka angielskiego; Uzyskany tytuł: licencjat, 08.07.2009

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie
Kierunek: filologia; Specjalność: nauczanie języka angielskiego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

DZIAŁANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego;

Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego;

Analiza artykułów;

Śledzenie stron internetowych MEN;

Uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu;

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły: statut, WZO, plany, regulaminy;

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Założenie teczki awansu zawodowego „Nauczyciel Dyplomowany”;

Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego;

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Analiza dokumentacji, autorefleksja, autoanaliza, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

Rozp. §8 ust 3 pkt 1
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się”

DZIAŁANIA
1. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia
2. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień;

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych (testy, karty pracy, prezentacje multimedialne);

Regularne budowanie bazy materiałów i udostępnianie ich uczniom za pomocą dysku google

Wykorzystanie na zajęciach internetu, programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, aplikacji, mediów społecznościowych

Wykorzystanie internetu w celach informacyjnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkolnej informacji o testach, szkolnych uroczystościach, itp.;

Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego;

Opublikowanie własnego planu rozwoju
zawodowego w Internecie;

Wykorzystywanie podczas prowadzonych zajęć tablicy interaktywnej, tabletów, smartfonów;

Prowadzenie iDziennika;

Wykorzystanie programów graficznych do obróbki zdjęć oraz montażu filmów będących relacją wydarzeń z życia szkoły;

Rozp. §8 ust 3 pkt. 2
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;”

DZIAŁANIA
1. Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego (minimum 3)
2. Gotowość do sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
3. Współpraca w przygotowaniu konkursów przedmiotowych.
4. Dzielenie się wiedzą, materiałami z innymi nauczycielami.
5. Udział w pracach zespołu języków obcych i innych zespołów według przydziału i potrzeb szkoły.
6. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego
7. Przygotowanie scenariusza spotkania dla rodziców w ramach pedagogizacji nt. zależne od potrzeb wychowanków

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób oraz ich omówienie
Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego;

Hospitowanie lekcji, omawianie zajęć;

Doraźna pomoc w realizacji planu rozwoju.
Kolaboracja z nauczycielami w tworzeniu, przeprowadzaniu konkursów przedmiotowych i przygotowywaniu uczniów do nich.
Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych;

Wymiana doświadczeń, szkolenia koleżeńskie.
Wymiana, opinii, doświadczeń;
Aktywny udział w pracach zespołów.
Publikacja online na serwisach edukacyjnych.
Spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna.

Rozp. §8 ust 3 pkt 3
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

DZIAŁANIA
1. Nakłanianie i pomoc w przygotowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczności lokalnej;

Współorganizacja imprez szkolnych, konkursów.

2. Organizowanie spotkań i/lub wideokonferencji z native speakerami.
3. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły;
Prowadzenie zajęć wynikających z potrzeb uczniów.
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizacji uroczystości szkolnych.
5. Działania na rzecz promocji szkoły.
6. Wykorzystanie własnych zainteresowań w celu promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzenia pasji wśród uczniów.
7. Nawiązanie współpracy z miastem partnerskim Goole.

FORMY REALIZACJI ZADAŃ
Angażowanie uczniów do udziału w konkursach

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza
uroczystości szkolnych;

Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole po za szkołą;
Przygotowanie zajęć z udziałem obcokrajowca, którego językiem ojczystym jest język angielski.
Prowadzenie zajęć dodatkowych;
Opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym i/lub planu zajęć wyrównawczych według potrzeb uczniów i szkoły.
Współorganizacja uroczystości szkolnych.
Prowadzenie szkolnych mediów społecznościowych;

Systematyczny kontakt z prasą, przygotowywanie notatek z wydarzeń z życia szkoły,przesyłanie zdjęć;

Współorganizacja Dni Otwartych szkoły.
Wykorzystanie gier planszowych w celach dydaktycznych i integracyjnych podczas szkolnych imprez i/lub zajęć;

Organizacja tematycznej gry terenowej
np. związanej z patronem szkoły
Wideokonferencje, kontakt mailowy, wymiana uczniowska

Rozp. §8 ust 3 pkt 4 b
„Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”

DZIAŁANIA

1. Zdobycie kwalifikacji egzaminatora maturalnego.
2. Pełnienie funkcji egzaminatora maturalnego.

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Odbycie kursu na egzaminatora maturalnego.
Uczestnictwo w pracach Komisji Egzaminacyjnej

Rozp. §8 ust 3 pkt 4 c
„Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym”

1. Języki obce

Nauka języka hiszpańskiego;
Kontynuacja nauki języka niemieckiego.

Rozp. §8 ust 3 pkt 4 d
„Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji”

1. Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka

Publikacje w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Rozp. §8 ust 1 pkt 1
„Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

DZIAŁANIA
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej poprzez udział w szkoleniach adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły.
2. Analiza wyników egzaminacyjnych uczniów, wysuwanie wniosków i rekomendacji w celu poprawienia własnego warsztatu pracy oraz wyników osiąganych przez uczniów.

SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ
Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli;

Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne.

Analizowanie wyników egzaminów oraz wdrażanie w życie wniosków i rekomendacji z nich wynikających.

Rozp. §8 ust 1 pkt 2
„Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły”

1. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów.
2. Analiza wyników egzaminacyjnych uczniów, wysuwanie wniosków i rekomendacji w celu poprawienia własnego warsztatu pracy oraz wyników osiąganych przez uczniów
3. Udział w współtworzeniu, aktualizacji i udoskonalaniu szkolnej dokumentacji.
4. Przygotowanie scenariusza spotkania dla rodziców w ramach pedagogizacji nt. zależne od potrzeb wychowanków

SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Regularne przeprowadzenie testów kompetencji i analiza ich wyników
Analizowanie wyników egzaminów oraz wdrażanie w życie wniosków i rekomendacji z nich wynikających.
Współtworzenie dokumentacji szkoły: statut, plan wychowawczy, program profilaktyki, WZO, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły;

Współkonstruowanie planu pracy zespołu języków obcych;

Korekty i dostosowania w PZO,
Spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna.

Rozp. §8 ust 1 pkt 3
„Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.”

Rozp. §8 ust 1 pkt 3
„Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.”

1. Poszerzanie wiedzy w dziedzinie technologii informacyjnej, ukończenie kursu z zakresu technologii informacyjnej adekwatnego do potrzeb nauczyciela, szkoły i przydzielanych zadań.

Ukończenie szkolenia związanego z prowadzeniem szkolnych mediów społecznościowych, np. montaż filmów

Plan Rozwoju Zawodowego opracowany przez:
........................................

Data zatwierdzenia Planu: ........................................
Podpis osoby zatwierdzającej:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.