X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45227
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy:
Miejsce pracy: Stanowisko: pedagog szkolny, bibliotekarz
Opiekun stażu:
Dyrektor szkoły:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Wstęp:
Działając zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019 r., składam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.
Jestem pedagogiem i bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. W szkole pracuję od września 2015 r. W ciągu pierwszego roku pracy poznałam zasady organizacji i funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się z dokumentacją szkolną. Stopniowo z pomocą opiekuna stażu i innych nauczycieli, wdrażałam się do pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zdobywałam wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej pracy. Następne lata poświęciłam pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu nabytych umiejętności.
Od września 2017 r., po złożeniu do Dyrektora szkoły i pozytywnym przyjęciu wniosku, rozpoczęłam staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Moim opiekunem została mgr ... - dyrektor szkoły.
Rozpoczynając nowy etap w życiu zawodowym, miałam na celu dalsze doskonalenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej, nabywanie nowych doświadczeń. Miałam także poczucie obowiązku samodoskonalenia się, by sprostać wymaganiom stawianym nauczycielowi przez szkolną rzeczywistość – wymogom systemu oświaty oraz potrzebom uczniów i ich rodziców.
Okres stażu, związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, trwał 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały ten czas starałam się, by realizacja mojego planu rozwoju przebiegała zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założonymi wcześniej terminami oraz z pożytkiem dla uczniów i szkoły, w której odbywałam staż.
Realizację planu rozwoju zawodowego ukończyłam 31 maja 2020 r. Plan rozwoju zawodowego, który opracowałam we wrześniu 2017 roku nie wymagał modyfikacji w zakresie zadań. Natomiast, w miarę poznawania zakresu działań organów szkoły oraz możliwości doskonalenia i diagnozowania warsztatu pracy modyfikowałam formy i sposoby realizacji obranych zadań. Korzystałam z nabywanych w czasie pracy doświadczeń i obserwacji oraz uwag Dyrektora szkoły, który był zarazem opiekunem stażu. Zadania przewidziane w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w pełnym zakresie.
Za szczególne osiągnięcie z okresu stażu uważam nawiązanie kontaktu z doświadczonymi członkami Rady Pedagogicznej. Zapewniło mi to możliwość korzystania ze stosowanych przez nich rozwiązań i ułatwiło rozwiązanie wielu problemów w codziennej pracy zawodowej. Wytworzyło również atmosferę, w której mogłam dzielić się własnymi spostrzeżeniami i umiejętnościami na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w czasie prac Zespołów.

§ 7 ust. 2 pkt.1

Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania

ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania

zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego

Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów:
 Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W trakcie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego - śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe, sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansu zawodowego. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły we wrześniu 2017 roku. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Współpraca z opiekunem stażu

We wrześniu 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Dyrektor mgr .... Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający zasady naszej współpracy oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz. Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania, przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu w znacznym stopniu ułatwiło mi realizację celów ujętych w planie rozwoju.
W okresie trwania stażu, zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, przeprowadzałam zajęcia z uczniami oraz spotkania i rozmowy z rodzicami w obecności opiekuna stażu. Można tu zaliczyć m. in.:
 spotkanie z rodzicami nt. „Agresji słownej i fizycznej wśród dzieci oraz zachowaniach o charakterze autodestrukcyjnym” przy współpracy z psychologiem i pedagogiem,
 spotkania informacyjne dla rodziców z użyciem walizek edukacyjnych z atrapami dopalaczy i narkotyków przy współpracy z pedagogiem,
 zajęcia z uczniami „Mówimy NIE! dokuczaniu”,
 konkurs szkolny „... – nasze miasto”,
 „Pasowanie na czytelnika” w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Informacje zwrotne dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć oraz obserwacje poczynione w trakcie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliły zweryfikować stosowane przeze mnie metody oraz wzbogaciły moją wiedzę na temat metod aktywizujących ucznia.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

W okresie trwania stażu rzetelnie prowadziłam obowiązującą dokumentację szkolną:
• dziennik pracy pedagoga – w którym wpisywałam plan pracy na cały rok szkolny, zajęcia i czynności wykonywane każdego dnia, zapisywałam kontakty z rodzicami i instytucjami współodpowiedzialnymi za dobro dziecka oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, a także osoby odpowiedzialne za konkretne zajęcia,

• zeszyt rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami– w którym zapisywałam indywidualne kontakty z uczniami oraz rodzicami,
• dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej - na początku każdego roku aktualizowałam wykaz uczniów posiadających opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zapoznawałam z nim nauczycieli, prowadziłam teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

• dzienniki zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i emocjonalno-społecznych – w trakcie stażu prowadziłam wymienione wyżej zajęcia z uczniami, dla których prowadziłam dzienniki zajęć uwzględniając program pracy z uczniem, opracowany zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, tematykę i przebieg zajęć oraz ich ewaluację,

• opinie o uczniach – w okresie trwania stażu sporządzałam opinie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Sądu,

• notatki służbowe – sporządzałam je z sytuacji trudnych i problemowych
• dziennik biblioteki, w którym wpisywałam plan pracy oraz czynności wykonywane podczas pracy w bibliotece,
• księgi inwentarzowe księgozbioru – prowadzę księgi dla książek, podręczników oraz darów,
• karty czytelnikó w – co roku zakładałam karty dla uczniów klas pierwszych oraz aktualizowałam karty uczniów klas starszych,
• karty książki – do nowo zakupionych książek zakładałam karty książek.

W okresie trwania stażu systematycznie i rzetelnie gromadziłam oraz prowadziłam dokumentację szkolną, co dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno–przedmiotowej i bazy materiałów dydaktycznych

Budowanie własnego warsztatu pracy jest nieodłącznym elementem doskonalenia zawodowego. Przez cały okres stażu zajmowałam się prowadzeniem biblioteki, aktualizacją i selekcją zbiorów. Biblioteka szkolna to szczególne miejsce, które powinno stwarzać szczególną atmosferę. Na nowo zorganizowałam bibliotekę, zarówno na ul. ..., jak i na ul. .... Poprawiłam estetykę pomieszczeń poprzez dekoracje, wolny dostęp do półek. Aby także uatrakcyjnić korzystanie z biblioteki, przygotowywałam gazetki i wystawki. Ich tematyka była zazwyczaj związana z czytelnictwem oraz z aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie np. Książki rozkwitają na wiosnę, Patron Mikołaj Kopernik, Zalety książki i czytania, Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach, Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla.
Starałam się uatrakcyjniać i wzbogacać księgozbiór szkolny, poprzez zakup i pozyskanie książek z innych źródeł, m. in.:
 z funduszy szkoły,
 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 (składałam wnioski oraz przygotowywałam listę książek do zakupienia),
 z darów od uczniów (m.in. ze zbiórki –„Książka za lizaka”),
 od osób prywatnych.
W okresie stażu wzbogaciłam swoją bazę środków dydaktycznych m. in. o pomoce do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i emocjonalno-społecznych (np. gry edukacyjne, zeszyty „Ortografitti”, „Kim jestem? Co czuję? Czego potrzebuję?” – karty pracy, „Brulion zabaw dla każdego”, „Uwaga! Koncentruję się!”, „Myślę, rozwiązuję i ... wiem”, itp.). Wykonywałam też na bieżąco – przy użyciu techniki komputerowej - pomoce dydaktyczne czerpiąc z zasobów Internetu, co uatrakcyjniło prowadzone przeze mnie zajęcia. Przygotowywałam scenariusze i konspekty zajęć. Utworzyłam oraz na bieżąco aktualizowałam podręczną biblioteczkę. Sporządziłam spis stron internetowych ciekawych i przydatnych dla nauczycieli:
 https://pedagogszkolny.pl
 https://www.portaloswiatowy.pl
 https://awanszawodowynauczyciela.pl
 https://glospedagogiczny.pl
 https://www.gov.pl/
 http://ko.poznan.pl/
 https://cke.gov.pl/
 https://www.edukacja.fdds.pl
 https://szkolnictwo.pl
 https://biblioteka.pl/
 http://lustrobiblioteki.pl/

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

W okresie stażu opracowywałam plany pracy pedagoga i bibliotekarza, w których ujmowałam zadania niezbędne do realizacji, główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny. Przeprowadziłam szereg lekcji o tematyce związanej z biblioteką oraz profilaktyką. Przykładowe tematy prowadzonych przez mnie zajęć to:
 Bezpieczeństwo w klasie i szkole.
 Agresja – co to takiego?
 Prawa i obowiązki ucznia.
 Zagrożenia w dzisiejszych czasach.
 Książka a nowe media.
 Prosty sposób na dobrą zabawę, czyli stare gazety w roli głównej.
 Praca ze słownikiem ortograficznym.
W trakcie prowadzonych zajęć – zarówno w klasach, jak i zajęciach dodatkowych (rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i emocjonalno-społecznych), wprowadzałam aktywizujące metody nauczania. W trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych stosowałam m.in. „burzę mózgów”, która rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory uczniów przed przedstawianiem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię. Stosując tę metodę uczniowie zostają pobudzeni do aktywności, uczą się powściągliwości w ocenianiu i słuchaniu wypowiedzi innych. W trakcie zajęć dodatkowych często stosowałam metodę gier dydaktycznych. Wprowadzenie tej metody nie tylko uatrakcyjniło lekcje, ale poprzez pobudzenie ambicji ucznia, który dąży do wygranej, powoduje zwiększenie wysiłku intelektualnego. Uczeń, chcąc wygrać, musi przyswoić sobie określone pojęcia, a poprzez realizację zasad gry zdobywa nowe wiadomości. Gra dydaktyczna uczy dążenia do racjonalizacji, usprawnienia i uproszczenia działania w celu zwiększenia jego efektywności, łatwiejszego i szybszego osiągnięcia pożądanego wyniku.
W swoich działaniach wspieram wychowanków w dążeniu do sukcesów szkolnych, wdrażam do samodzielnego zdobywania wiedzy, pomagam w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się i niepowodzeniach szkolnych, rozwijam zdolności artystyczne, techniczne i sprawność ruchową. W bibliotece jest miejsce i czas na:
 cichą naukę, odrabianie prac domowych,
 czytanie czasopism,
 czytanie książek,
 wyszukiwanie informacji w Internecie oraz w tradycyjnych źródłach książkowych,
 do organizowania samopomocy koleżeńskiej.
Biblioteka jest integralną częścią szkoły. Staram się dbać o wszechstronny rozwój osobowości wszystkich uczniów. Chcąc wyzwolić aktywność i inicjatywę uczniów, dać im możliwość wykazania się, powierzam chętnym osobom różnego rodzaju zadania w bibliotece (naprawę książek, wypożyczanie, wypisywanie kart książki i czytelników, pomoc w konkursach, pieczętowaniu, układaniu książek). Dzięki bliskości świetlicy szkolnej na co dzień mam stały kontakt z uczniami, którzy w niej przebywają. Razem czytamy bajki, rozwiązujemy zagadki, robimy prace plastyczne.
Na zakończenie każdego roku szkolnego zawsze nagradzałam najaktywniejszego czytelnika z klas 1-3 i 4-8. Mogłam to zrobić dzięki prowadzeniu zestawienia czytelnictwa. Na półrocze oraz na koniec roku przygotowywałam statystykę liczby przeczytanych książek przez konkretnego ucznia. Dzięki temu mogłam zobaczyć, czy w danym roku czytelnictwo zwiększyło się, czy też zmalało i wyciągnąć na tego podstawie wnioski do dalszej pracy.

W okresie obejmującym staż doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami, zarówno z miejsca pracy, jak i z innych szkół. W ramach współpracy koleżeńskiej wdrażałam nowych pracowników przyjętych na stanowiska pedagog i bibliotekarz. Dzieliłam się z nimi wiedzą, doświadczeniem i specyfiką pracy w środowisku szkolnym. Wzajemna wymiana doświadczeń zaowocowała wielokierunkowym spojrzeniem m.in. na specyfikę organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i jej efektywność oraz pracę w małej bibliotece. Korzystałam również z tematycznych portali oświatowych (np.: ePedagogika, Portal Oświatowy, Kuratorium Oświaty),w których nauczyciele dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wymieniają uwagi. W trakcie stażu poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
1. Uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
• Szkolenia przeciwpożarowe
• Szkolenie z dziennika elektronicznego Edudziennik i Vulcana
• „Działalność innowacyjna, nowatorska” prowadzona przez CDN Piła
• „Komunikowanie się i rozwiązywanie problemó w” prowadzonych przez Akademię Wspomagania CDN Piła
• Szkolenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty zgodnie z wytycznymi CKE
• „Archipelag skarbów” prowadzony przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ORE

2. Uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach:
• Seminarium „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – rozwiązywanie problemów wychowawczych” w Poznaniu prowadzony przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Konin

• seminarium „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisó w” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

• spotkanie informacyjne „Razem możemy więcej” w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Świetlicą Socjoterapeutyczną w Wągrowcu
• konferencja „Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania” w Poznaniu prowadzonym przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk
• Szkolenie warsztatowe „Unplugged” przygotowujące nauczycieli do realizacji szkolnego programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12-14 lat
• Szkolenie warsztatowe „Szkolna interwencja profilaktyczna” zrealizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Wągrowcu
• Szkolenie online „IPET w świetle obowiązujących przepisów”
• Szkolenie online „Halo, czy ktoś mnie słyszy? – rola relacji w nauczaniu w szkole podstawowej”
• Szkolenie online „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii”
• Kurs doskonalący „Komunikowanie się i rozwiązywanie problemów” prowadzone przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
• Szkolenie online: „Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga” prowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU - MACH
• Szkolenie online: „Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy” prowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU - MACH
• Szkolenie online: „Bawimy się czytaniem – zabawy sprzyjające nauce czytania” prowadzony przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU – MACH

3. Uczestniczyłam w lekcjach koleżeńskich:
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy.
• Czytanie baśni „Brzydkie kaczątko” metodą kamishibay. Kolejność wydarzeń i twórczość H. Ch. Andersena.
• Utrwalanie dodawania w zakresie 20.
• Kultura obcowania z książką.

4. W okresie obejmującym staż aktywnie pracowałam w:
• Zespole wychowawczo-profilaktycznym
• Zespole ds. współorganizowania kształcenia w szkole
• Zespołach Wychowawczych
• Zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Zespole ds. opracowania systemu pracy z uczniem zdolnym
• Zespole Akademii Wspomagania: Komunikowanie się i rozwiązywanie problemów
• Zespole bibliotekarzy
• Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu ....
Sukcesywnie pogłębiałam swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną studiując fachowe czasopisma: „Biblioteka w Szkole”, „Remedium”. Systematycznie korzystam także z literatury: np. D. Saniewska: „Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza”, A. Faber, E. Mazalish: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby do nas mówić?”, A. Karkowska „Profilaktyka na co dzień”.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie konferencje, szkolenia i spotkania z innymi nauczycielami, umożliwiły mi wymianę doświadczeń, aktualizowanie wiadomości dotyczących metod pracy oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Zdobytą wiedzą i materiałami edukacyjnymi otrzymanymi w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzieliłam się z innymi nauczycielami w trakcie bieżącej pracy.
Systematycznie diagnozowałam też własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowałam efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów i zmian w ich funkcjonowaniu. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny, co pozwoliło mi sformułować wnioski do dalszej pracy i ukierunkować rozwój osobisty.

Wdrażanie nowych procedur usprawniających pracę szkoły

W toku realizacji zadań, wynikających z planu rozwoju zawodowego brałam corocznie udział w aktualizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego razem z zespołem oraz w konsultacjach z rodzicami uczniów (Rada Rodziców). Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest indywidualizacja w pracy z uczniami z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Niezbędne jest gromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach, jak i trudnościach. W związku z powyższym założyłam i na bieżąco aktualizowałam teczkę z procedurami i wzorami dokumentów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w której znalazły się:
1. Procedura bezpiecznego obiegu dokumentacji, działań związanych z opiniami i orzeczeniami
2. Procedura powołania zespołu wychowawczego
3. Procedura postępowania w przypadku objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej
4. Procedura postępowania w przypadku objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
5. Procedura postępowania w przypadku objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynikająca z potrzeb indywidualnych dziecka na jednym lub kilku zajęciach edukacyjnych
6. Procedura postępowania w przypadku objęcia ucznia Zindywidualizowaną ścieżką kształcenia na podstawie opinii z PPP
7. Procedura postępowania w przypadku ucznia zdolnego
8. Współorganizowanie kształcenia
9. Wzory dokumentów dotyczących opinii
10. Wzory dokumentów dotyczących orzeczenia
Od podstaw napisałam również regulamin wypożyczania i oddawania podręczników, regulamin odbioru podręczników podczas nauczania zdalnego oraz uaktualniłam regulamin biblioteki. W regulaminach tych zawarłam istotne informacje usprawniające pracę biblioteki. Chciałam stworzyć system udostępniania podręczników, który pomoże mi sprawnie segregować, pieczętować, wpisywać je do księgozbioru oraz kompletować i przypisywać dla danego ucznia. W związku z ww. działaniami corocznie, po otrzymaniu podręczników, udostępniałam każdemu uczniowi jeden komplet książek, który był opatrzony na okładce tym samym numerem. Dzięki temu uczeń zawsze wiedział, który komplet należy do niego.

Publikowanie własnych prac
Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji oraz skonstruowane przeze mnie ankiety umieściłam w Internecie (na stronie Pedagog szkolny oraz Biblioteka w szkole). Dodatkowo na wirtualnym dysku w chmurze szkolnej (w czasie nauczania zdalnego od 25 marca) utworzyłam folder z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zamieściłam procedury i wzory dokumentów. Na bieżąco będę nadal aktualizowała i zamieszczała tam nowe dokumenty. Publikowanie materiałów na stronach internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Efekty:
 podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych,
 lepsza współpraca z Dyrektorem szkoły,
 podnoszenie własnych umiejętności dydaktyczno – wychowawczych,
 pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z uczniem,
 podniesienie jakości pracy szkoły przez właściwe i nowoczesne prowadzenie dokumentacji pedagoga i biblioteki,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez unowocześnienie pomieszczeń biblioteki,
 wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje książkowe,
 poszerzenie wiedzy w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 powiększenie bazy materiałów dydaktycznych,
 zdobywanie przez uczniów wiedzy w sposób ciekawszy, efektywniejszy,
 uatrakcyjnienie lekcji bibliotecznych oraz wzmocnienie motywacji uczniów
do czytania, przekazanie im wartości jakie wynikają z czytania,
 uświadamianie uczniom zagrożeń życia codziennego,
 kształcenie własnej aktywności u uczniów,
 integracja uczniów poprzez uczestnictwo w imprezach szkolnych,
 uściślenie współpracy między współpracownikami,
 dzielenie się wiedzą z innymi pedagogami,
 zwiększenie zainteresowania uczniów księgozbiorem i wiedzą na jego temat poprzez organizowanie, bądź propagowanie konkursów szkolnych oraz akcji czytelniczych,
 stworzone procedury ułatwiły i ujednoliciły w znacznym stopniu pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pracę w bibliotece.

7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów

Na początku każdego roku szkolnego analizowałam informacje otrzymane od wychowawców klas pierwszych (po wcześniejszych obserwacjach, rozmowach z uczniami i ich rodzicami) oraz otrzymane opinie lub orzeczenia uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na podstawie danych kwalifikowałam uczniów do objęcia różnymi formami pomocy (pomoc psychologiczno– pedagogiczna, edukacyjna). W trakcie roku szkolnego dokonywałam systematycznej i bieżącej obserwacji funkcjonowania uczniów w sytuacjach szkolnych (lekcje, przerwy, uroczystości szkolne) oraz pozaszkolnych (wycieczki). Diagnozowałam sytuację osobistą uczniów w trakcie rozmów indywidualnych oraz podejmowałam działania interwencyjne w razie potrzeby. Współpracowałam z rodzicami uczniów w celu ujednolicenia działań opiekuńczo – wychowawczych, prowadziłam rozmowy indywidualne, uczestniczyłam w zebraniach oraz spotkaniach indywidualnych z rodzicami.
Ściśle współpracowałam z wychowawcami klas, psychologiem i drugim pedagogiem szkolnym, drugim bibliotekarzem, logopedami i innymi specjalistami. Odbywałam z nimi bieżące konsultacje, podejmowałam działania interwencyjne, odbywałam wizyty domowe, organizowałam spotkania zespołów wychowawczych w celu oceny sytuacji wychowawczej klasy bądź ucznia. Wnioski z obserwacji własnej oraz uzyskane w drodze analizy dokumentacji uczniów przekazywałam innym nauczycielom. Systematycznie zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów rozpoczynających naukę. Opracowywałam wykazy uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zapoznawałam nauczycieli z ww. wykazami i na bieżąco je aktualizowałam.
W swej codziennej pracy w bibliotece dużo miejsca poświęcałam na indywidualną pracę z każdym uczniem. Biblioteka szkolna stanowi azyl dla wielu uczniów uciekających przed hałasem w czasie przerw. Bardzo często szukają kogoś, by porozmawiać o swoich dylematach, radościach i smutkach. Starałam się im pomagać, rozwijać ich zainteresowania, porozmawiać o sprawach dla nich istotnych, w razie potrzeby wesprzeć. Uważam, że tylko aktywne włączenie się biblioteki w życie szkoły daje jej szansę na pełnienie swojej zasadniczej roli w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Corocznym wydarzeniem w bibliotece była akcja „Październik – Miesiącem Bibliotek Szkolnych”. W ciągu całego miesiąca organizowałam konkursy oraz akcje:
 Uczniowie w klasach przygotowywali wystawki swoich ulubionych książek
 Przygotowywanie w klasach plakatów oraz haseł promujących bibliotekę
 Konkurs na hasło promujące bibliotekę
 Konkurs na okładkę swojej ulubionej książki
 W klasach młodszych codzienne czytanie Gangu słodziaków (zbieranie naklejek)
 Plakat: Uczniowie polecają (każdy mógł wpisać swoje propozycje na wywieszonym plakacie na korytarzu swoje propozycje książek)
 Pokaż jak czytasz – konkurs fotograficzny
W czasie Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbywało się Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Było to niezwykłe przeżycie dla pierwszoklasistów. Najpierw oprowadzałam dzieci po bibliotece, pokazywałam gdzie mogą znaleźć interesującą ich lekturę, odpowiednią dla ich wieku. Następnie organizowałam mały quiz ze znajomości bohaterów z bajek, a na koniec każdy z uczniów musiał złożyć przyrzeczenie nowego czytelnika. Po wszystkim, na pamiątkę tego wydarzenia, wszyscy otrzymywali dyplomy, małe upominki, kolorowanki dotyczące biblioteki i wypożyczyli swoją pierwszą książkę.

Przez cały okres stażu prowadziłam działania mające na celu poznanie uczniów, ich środowiska i problemów, poprzez wnikliwą analizę dokumentacji, a także rozmowy z uczniami i ich rodzicami. W poznawaniu uczniów pomagały mi również zajęcia prowadzone w klasach, wspólne wyjścia, wyjazdy:

• wyjazd z uczniami klas 6 do Muzeum Narodowego w Poznaniu
• wyjazd z uczniami klas 6 do teatru w Bydgoszczy na spektakl teatralny pt. „Balladyna. Wojna wewnętrzna”
• wyjazd z uczniami klas 4 do Muzeum Rogala do Poznania
• opieka nad uczniami podczas dojazdów na basen
• wyjście z uczniami klasy 8 do Zespołu Szkół Zawodowych w ramach doradztwa zawodowego
• wyjście z uczniami klasy 4 na przedstawienie teatralne „Mity słowiańskie”
• opieka nad uczniami podczas imprez w szkole (Dzień Patrona, Święto Pyry, Dzień Sportu) oraz poza nią (zawody sportowe – pływackie)
• wyjście z uczniami klasy 4 na warsztaty prowadzone przez instruktorów Centrum Nauki Kopernik
• wyjście z uczniami na finał konkursu „Projekt zakładki okolicznościowej” do Biblioteki Publicznej
• wyjście na finał konkursu bożonarodzeniowego do MDK
W okresie stażu utrzymywałam kontakty ze środowiskiem lokalnym uczniów, aktywnie współpracowałam z ich rodzicami i opiekunami. Regularnie przeprowadzałam osobiste i telefoniczne rozmowy na temat zaistniałych problemów, co pomagało mi w bieżącym monitorowaniu funkcjonowania uczniów w środowisku. Prowadzone przeze mnie działania zaowocowały pogłębieniem relacji z uczniami i ich rodzicami, co wpłynęło w sposób znaczący na podniesienie efektywności mojej pracy.

Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W okresie trwania stażu, po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych wraz z wychowawcami klas kierowałam uczniów do instytucji pomocowych: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Współorganizowałam także spotkania uczniów ze specjalistami z zakresu uzależnień – zrealizowane zostały programy „Archipelag skarbów” oraz „Debata”. W pracy z uczniami realizowałam zadania wychowawcze zgodnie ze szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym poprzez następujące działania:
• spotkanie profilaktyczne z Policją nt. cyberprzemocy oraz „Stop mowie nienawiści”,
• przygotowanie ulotek dla rodziców odnośnie środków odurzających oraz o przeciwdziałaniu narkomanii,
• spotkania informacyjne dla rodziców z użyciem walizek edukacyjnych z atrapami dopalaczy i narkotyków,
• przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących oczekiwań rodziców wobec szkoły, poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz wychowania do wartości i kształtowania postaw patriotycznych uczniów,
• współpraca z Policją w akcjach profilaktycznych – rozpowszechnianie plakatów i ulotek informacyjnych, np.: „Kochasz dzieci! Nie pal śmieci!”, „Narkotyki i dopalacze zabijają”, „Bezpieczeństwo nad wodą podczas wakacji”,

• wydzieliłam w bibliotece miejsce, w którym nauczyciele i rodzice znajdują materiały dotyczące ich dzieci (np. jak wychowywać, nauczać), a także profilaktyki uzależnień (gromadziłam materiały i mogłam służyć pomocą, wyszukiwałam potrzebne materiały, przykładowe scenariusze zajęć).
Prowadzone przeze mnie działania, zarówno jako pedagog jak i bibliotekarz, przyczyniały się do kształtowania właściwych postaw oraz zaowocowały zwiększeniem u uczniów wrażliwości na problemy współczesnego świata i drugiego człowieka. Spowodowały przyrost wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych i Internetu, a także bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uwrażliwiły uczniów na wulgaryzmy i przemoc oraz pokazały jak ważny jest wzajemny szacunek.

Efekty:
 prowadzona działalność opiekuńcza i wychowawcza przyczyniała się do kształtowania właściwych postaw wśród uczniów,
 nabywanie umiejętności organizacyjnych,
 organizowanie uczniom czasu wolnego,
 poznanie przez uczniów sposobów radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych,
 miesiąc Bibliotek Szkolnych oraz inne działania w bibliotece rozbudzały i kształtowały w uczniach kulturę czytelniczą, integrację środowiska szkolnego,
 wyjazdy nauczyły mnie podejmowania globalnej opieki nad uczniami, zapewnienia im bezpieczeństwa,
 integracja ze środowiskiem lokalnym,
 budowanie pomocy i wsparcia dla osób z problemami – nauczycieli, rodziców, uczniów,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez integrację i współpracę kadry nauczycielskiej oraz wspólne inicjatywy nauczycieli,
 uściślenie współpracy z instytucjami pomocowymi,
 kształtowanie postaw prospołecznych,
 rozwijanie cech osobowości i charakteru,
 kształtowanie pozytywnych emocji,
 wpajanie zasad kulturalnego zachowania się,
 uświadamianie uczniom i rodzicom zagrożeń związanych z uzależnieniami.

7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy, staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i narzędziami multimedialnymi. W wersji elektronicznej opracowywałam dokumentację szkolną m. in. plany pracy, ankiety, scenariusze zajęć, sprawozdania. Z pomocą komputera przygotowywałam materiały dydaktyczne do pracy z uczniami m.in. scenariusze, pomoce, karty pracy, prezentacje multimedialne. Swoimi doświadczeniami wymieniałam się z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Przesyłam nauczycielom i wychowawcom klas propozycje tematyki do zrealizowania w trakcie godzin wychowawczych, gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne.
Starałam się przygotowywać do zajęć w taki sposób, aby wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia poprzez przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie, prezentacje multimedialne. W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła wiedzy i informacji. W rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych posługuję się sprawnie urządzeniami takimi jak: laptop, telefon, drukarka, skaner, projektor multimedialny oraz pendrive. W swojej bieżącej pracy korzystam również z dziennika elektronicznego. Brałam udział w szkoleniu dotyczący pracy w dzienniku Edudziennik i Vulcan.
Ze względu na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 od dnia 25.03 do 22.05.2020 r. prowadziłam zdalne zajęcia biblioteczne. W tym czasie wszystkie powierzone przez panią Dyrektor zadania opracowywałam i wysyłałam lub udostępniałam przez dziennik elektroniczny, e-maila oraz stronę szkoły. A były to:
• Przekazanie uczniom przez wychowawców informacji o zakładce Biblioteka/Pedagog w zdalnym nauczaniu na stronie szkoły
• Przesłałam uczniom i rodzicom informację o darmowych książkach (lekturach) i audiobookach online
• W porozumieniu z drugim bibliotekarzem umieszczałam w zakładce Biblioteka zadania dla uczniów, np.:
 Zdalna biblioteka: informacje dotyczące działania biblioteki, informacje o darmowych lekturach online,
 Napiszmy to razem : wspólne napisanie powieści
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich: jak powstaje książka, 10 polecanych książek, zdjęcia naszych uczniów w bibliotece, łamigłówki
 Majówka: zadania z okazji świąt majowych
 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek: laurki z życzeniami
 Tydzień Bibliotek: Zasmakuj w Bibliotece
 Dzień Matki: zdjęcia uczniów ze swoimi mamami
• W porozumieniu z drugim pedagogiem umieszczałam w zakładce Pedagog informacje zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców, np.:
 Jak skutecznie mobilizować dzieci w domu?
 Po co nam emocje?
 Jak zachęcić dziecko do samodzielności?
 Jak zachęcić dziecko do współpracy?
 Zamiast karania!
 Dysleksja –co należy o niej wiedzieć?
 Kolorowanki antystresowe
Wiedza na temat technik komputerowych i korzystania z Internetu pozwala na sprawniejszą pracę i wychodzenie naprzeciw potrzebom młodego pokolenia, a także jak się okazuje, naprzeciw życiu codziennemu.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

W procesie samokształcenia wykorzystuję portale edukacyjne – w okresie stażu korzystałam m. in. z zasobów portalu „ePedagogika”. Współtworzyłam scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – na potrzeby własne oraz do wykorzystania przez innych nauczycieli. Korzystanie z Internetu umożliwia mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego oraz do szkoleń. Codziennie przeglądam pocztę elektroniczną - w ten sposób często komunikuję się i wymieniam informacje z innymi nauczycielami, bądź pedagogami z innych szkół. Drogą elektroniczną pani Dyrektor przesyła mi aktualne informacje na temat szkoleń, kursów, a także zmian w prawie oświatowym. Korzystam także z portali społecznościowych, które umożliwiają mi kontakt z uczniami lub ich rodzicami. Przez nie wymieniam także doświadczenia z innymi pedagogami (należę do różnych grup na facebooku). W swojej pracy zdalnej:
• Przeglądałam strony internetowe poświęcone zdalnej pracy bibliotekarza i pedagogów (dołączyłam do grup na facebooku)
• Przetestowałam darmowy program biblioteczny: bibliotekarz.net
• Uczestniczę w e-konferencjach i webinariach
• Redagowałam pisane przez drugiego bibliotekarza opowiadanie dla dzieci.
• Konsultowałam z uczniami ich zainteresowania czytelnicze celem wzbogacenia księgozbioru bibliotecznego o nowości książkowe
• Aktywnie uczestniczyłam w akcjach prowadzonych przez innych nauczycieli np. „Dzień Autyzmu”, „#trzecimaja”
• Doskonaliłam swoje umiejętności graficzne:
 tworzenie plakatów w programie Canva,
 tworzenie interaktywnych materiałów w Genial.ly,
 tworzenie aplikacji w LearningApps.org,
 tworzenie quizów w programie quizizz
• Służyłam radą i pomocą uczniom, rodzicom oraz innym nauczycielom.

Efekty:
 wzrost umiejętności stosowania technologii komunikacyjnej,
 powiększenie bazy materiałów dydaktycznych,
 wymiana doświadczeń, wiedzy i poglądów,
 mobilizowanie do doskonalenia się i poszukiwania nowatorskich metod i rozwiązań,
 promocja szkoły,
 rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych,
 internetowy kontakt szkoły z rodzicami,
 samodoskonalenie się nauczyciela,
 poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej,
 gromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki i psychologii,
 wskazywanie uczniom możliwości efektywnego wykorzystania komputera,
 wzrost efektywności procesu dydaktycznego,
 doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
 poszerzanie i wzbogacanie warsztatu pracy.

7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami.
W okresie trwania stażu na podstawie przeprowadzanej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej wraz z zespołem aktualizowałam program wychowawczo-profilaktyczny. Na bieżąco analizowałam wyniki w nauce i zachowanie uczniów poszczególnych klas, szczególną uwagę kierując ku uczniom posiadającym opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W zależności od rozpoznanych potrzeb obejmowałam uczniów różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W bieżącej pracy z uczniami prowadziłam działania mające na celu przeciwdziałanie konfliktom w klasie oraz zjawiskom agresji i przemocy (podejmowałam działania interwencyjne we współpracy z innymi podmiotami wspierającymi szkołę, prowadziłam pogadanki, lekcje profilaktyczne, zamieszczałam na stronie internetowej szkoły i za pośrednictwem dziennika elektronicznego artykuły tematyczne (dla uczniów i ich rodziców). W okresie trwania stażu systematycznie prowadziłam również działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej uczniów – w formie pogadanek oraz bieżącej pracy z uczniami, w trakcie uroczystości szkolnych, imprez i wycieczek. Prowadziłam również szeroko rozumiane działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku patologii społecznej, uzależnieniom, cyberprzemocy.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze

W toku realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego na bieżąco analizowałam przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów. Analizowałam również przyczyny trudności wychowawczych i zachowań ryzykownych przejawianych przez uczniów. Na tej podstawie formułowałam wnioski do pracy oraz podejmowałam działania ukierunkowane na pomoc ww. uczniom, m. in. poprzez:

• współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, dostarczałam spostrzeżenia nauczycieli dotyczące tych dzieci,
• organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnej rewalidacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i emocjonalno-społecznych dla uczniów posiadających opinię,

• przeprowadzanie z uczniami rozmów indywidualnych – wychowawczych i dyscyplinujących, co zaowocowało u tych uczniów poprawą zachowania, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zwiększeniem świadomości konieczności respektowania norm społecznych i przestrzegania zasad etycznych,

• udzielanie upomnień lub podpisywanie kontraktu z uczniem wykazującym wysoką absencję lub niepoprawne zachowanie w szkole,

• sporządzanie wykazu uczniów zagrożonych drugorocznością – pod koniec I i II semestru roku szkolnego, prowadzenie z ww. uczniami rozmów diagnozujących, powiadamianie rodziców tych uczniów o występujących problemach i pomoc w ich przezwyciężaniu, poprawa frekwencji na zajęciach, zachowania, funkcjonowania w środowisku,
• zwoływanie Zespołów wychowawczych w celu oceny sytuacji wychowawczej w klasach lub sytuacji indywidualnej ucznia oraz objęcie pomocą w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Efektem tych działań była stała współpraca z rodzicami i instytucjami współodpowiedzialnymi za dobro ucznia.
W okresie trwania stażu utrzymywałam stały, indywidualny i telefoniczny, kontakt z rodzicami uczniów w celu podejmowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów w nauce i zachowaniu, odbywałam także wizyty domowe z kuratorem (u uczniów z niską frekwencją). Prowadziłam pedagogizację rodziców uczniów: w rozmowach indywidualnych, w trakcie konsultacji, zebrań z rodzicami, a także za pośrednictwem Internetu – umieszczałam na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego artykuły z zakresu wychowania i profilaktyki (w nauczaniu zdalnym). Stale współpracowałam z:
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – w kwestii opinii i orzeczeń
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w sprawach uczniów pozostających w pieczy zastępczej – sporządzanie opinii o ww. uczniach, uczestnictwo w Zespołach ds. pieczy zastępczej
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Sądem Rejonowym - III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich - kuratorami rodzinnymi, społecznymi
• Komendą Powiatową Policji - prelekcje na temat demoralizacji, odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa itp.
• Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Świetlicą Socjoterapeutyczną.
Ponadto, w okresie objętym stażem, ustawicznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki, socjologii i pedagogiki, czego efektem było wielokierunkowe podejście do problemów, które musiałam rozwiązywać. Coraz lepsze przygotowanie merytoryczne oraz podejmowane na jego podstawie działania praktyczne w sposób znaczący wpłynęły na jakość mojej pracy we wszystkich sferach – pracy z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami, nauczycielami, osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie wychowawczym i edukacyjnym uczniów.

Efekty:
 rozwijanie prawidłowych relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – opiekun, nauczyciel – nauczyciel,
 wsparcie niezbędne do dalszego rozwoju uczniów,
 wpojenie uczniom postaw prospołecznych oraz zasad kulturalnego zachowania się,
 przeciwdziałanie konfliktom w klasie oraz zjawiskom agresji i przemocy,
 umiejętność rozpoznawania u uczniów dysfunkcji i braków wynikających ze specjalnych potrzeb rozwojowych,
 integracja szkoły z instytucjami,
 podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych.

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Utworzenie podręcznej kartoteki podstawowych aktów prawnych.

W okresie stażu gromadziłam podstawowe akty prawne w formie pisemnej oraz multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o systemie oświaty
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25. 05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. 03. 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W czasie trwania stażu dokonałem analizy dokumentacji regulujących organizację, zadania i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej , takich jak:
 Statut Szkoły
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 Wewnątrzszkolny System Oceniania
 Procedury i regulaminy obowiązujące w placówce

W bieżącej pracy uwzględniałam i posługiwałam się przepisami prawa oświatowego:
• Prowadziłam szkolną dokumentację psychologiczno – pedagogiczną

 dziennik pracy pedagoga, biblioteki
 zeszyt rozmów indywidualnych z uczniami
 zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów
 dzienniki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, emocjonalno-społecznych, rewalidacyjnych
 opinie o uczniach
 notatki służbowe
 sprawozdania z pracy pedagoga i biblioteki
• Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej (np. prace w Komisji ds. zmian w Programie wychowawczo-profilaktycznym)

• Koordynowałam pracę nauczycieli w opracowaniu Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania Uczniów, Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Arkuszy dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Przygotowywałam dla każdego ucznia z orzeczeniem lub opinią dostosowanie do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z formularzem Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego, posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.

• W okresie obejmującym staż uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych – zgodnie z ustalonym harmonogramem (Rady Klasyfikacyjne, ewaluacyjne, szkoleniowe, inaugurujące rok szkolny)

• Pracowałam w komisjach powoływanych w szkole np. Komisja ds. współorganizowania kształcenia w szkole

• Zorganizowałam lub pomagałam w organizacji imprez szkolnych, konkursó w – zgodnie z kalendarzem imprez m.in.
 Święto Pyry (impreza plenerowa, rodzinna, sportowa)
 W..... – moje miasto (konkurs wiedzy)
 Jasełka (przedstawienie bożonarodzeniowe z udziałem klasy drugiej oraz szóstej)
 Akcja „Wszystko według planu – SP3 na niebiesko” (akcja zorganizowana na rynku miasta)
 Dzień Patrona (juror w konkursie wiedzy o patronie Mikołaju Koperniku)
 Miesiąc Bibliotek Szkolnych (promocja biblioteki szkolnej)
 Dzień postaci z bajek (przypomnienie lub przybliżenie znanych i mniej znanych postaci z bajek)
 Pasowanie na czytelnika (uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników naszej biblioteki w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych)
 Poczta walentynkowa (udostępnienie miejsca do zbierania walentynek od uczniów i pomoc organizatorom w dostarczaniu tych walentynek do odbiorców)
 „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj!” (akcja promująca wysyłanie kartek świątecznych metodą tradycyjną).

Efekty:
 poszerzenie własnej wiedzy,
 jasno sformułowane zasady postępowania,
 dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów,
 przedstawienie rodzicom przejrzystych form współpracy i funkcjonowania dziecka w placówce,
 wzrost efektywności procesu dydaktycznego,
 wymiana doświadczeń, wiedzy i poglądów,
 mobilizowanie do doskonalenia się i poszukiwania nowatorskich metod i rozwiązań,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez integrację i współpracę kadry nauczycielskiej oraz wspólne inicjatywy nauczycieli.
 satysfakcja i zadowolenie z osiągnięcia sukcesu.

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Analizując jego przebieg mogę stwierdzić, że cele ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W okresie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod mojej pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy, dokumentować prowadzone przez siebie działania, analizować i oceniać ich skuteczność. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podnosząc swoje kompetencje osobowe i zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, a w swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Swoją postawą poszanowania drugiego człowieka daję osobisty przykład uczniom oraz uczę ich poszanowania innych. W pracy z uczniem wskazuję na ponadczasowość uniwersalnych wartości i zasad moralno – etycznych, a w kontaktach z rodzicami podkreślam istotę współpracy ukierunkowanej na ujednolicenie podejmowanych wobec młodych ludzi działań.
Mimo ukończenia stażu zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić warsztat swojej pracy, by nadal dbać o jakość pracy szkoły. Zamierzam rozwijać się zarówno jako nauczyciel, jak i jako człowiek. Moim zdaniem nauczyciel powinien być refleksyjny w swoich poczynaniach i działaniach. Refleksyjny nauczyciel to taki, który postawiony wobec problemowej sytuacji, umie się z nią uporać przez uruchomienie swej wiedzy i doświadczenia na rzecz rozwiązania problemu. W rezultacie poglądy i działania nauczyciela stają się podatne na modyfikacje, które są niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowy i wielokierunkowy rozwój uczniów.

......................................
podpis nauczyciela

.....................................
podpis opiekuna stażu

.....................................
podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.