X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45299
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko: Beata
6. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)

OPIS I ANALIZA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH
w § 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności oraz podsumowania dotychczasowych dokonań.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego. Następnym zadaniem, które podjęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego. Uwzględniłam koncepcję pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, a także potrzeby i oczekiwania uczniów.
Zapoznałam się z aktami prawnymi (w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela).
Zgodnie z określonymi wymogami opracowałam plan rozwoju zawodowego, który umieściłam na stronie internetowej www.edux.pl.
W obecnych czasach umiejętność posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną jest niezbędna w pracy zawodowej nauczyciela. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy jest elementem zakładanym i zalecanym. Umiejętne włączenie komputera w proces dydaktyczny i wychowawczy może stanowić jeden
z ważniejszych czynników wpływających na uatrakcyjnienie zajęć.
Najefektywniej możliwość przydała się w momencie, gdy niemożliwa była nauka stacjonarna ( COVID-19 ) i należało przenieść się w tryb pracy zdalnej. Lekcje z uczniami odbywały się on-line na platformie ZOOM.
Czynnie korzystałam z dziennika elektronicznego „ Librus Synergia”. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci.
Korzystając z Internetu wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami.
Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, propozycje zmian w statucie szkoły itp.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową oraz tablicę multimedialną.
Przesyłałam rodzicom informacje dotyczące szkoły, także drogą e-mailową, czasami sms- ową.
Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.
Odwiedzałam takie portale edukacyjne jak:
1. www.printoteka.pl
2. www.wczesnoszkolni.pl
3. www.mac.pl
4. www.nowaera.pl
5. www.ciufcia.pl
6. http://kodowanienadywanie.blogspot.com/
7. www.scenariuszelekcji.edu.pl
8. ttps://drive.google.com/drive/folders/0B1kLPkM2vBsZMGlwT0FBNHFScWc
9. http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna – scenariusze zajęć z kodowania
10. http://www.zamiastkserowki.edu.pl/search/label/kodowanie
11. http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2016/12/tabliczka-mnozenia-inaczejczyli-gramy-w.html
12. www.literka.pl

Na bieżąco udostępniałam informacje dotyczące wydarzeń klasowych, administratorowi szkolnej strony internetowej oraz szkolnego facebooka. W czasie trwania stażu starałam się poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystałam z sieci internetowej. Brałam udział w szkoleniach prowadzonych na platformach e-learningowych oraz w e-konferencjach.

Chcąc, by moja wiedza dotycząca życia szkoły, oświaty i rozwoju pracy nauczyciela była aktualna, korzystałam z Internetu, aby na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego (korzystałam m.in. ze stron MEN oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach). Przeglądałam strony internetowe ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Podczas zajęć stacjonarnych, ale głównie też tych prowadzonych on-line często motywowałam uczniów do korzystania z programów multimedialnych, wskazywałam edukacyjne strony internetowe. W celu szybkiego przekazywania informacji innym nauczycielom korzystałam z poczty elektronicznej.
Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie, warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany. Praca zawodowa stała się o wiele efektywniejsza, a jednocześnie bardziej zorganizowana.

Efekty wynikające z wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
• dostarczanie uczniom nowych, atrakcyjnych form pracy na zajęciach,
• projektowanie materiałów dla uczniów w sposób powodujący, że są one bardziej atrakcyjne i przyciągające uwagę,
• tworzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej w czytelnej, przejrzystej i estetycznej formie,
• wygodna archiwizacja opracowanych materiałów,
• szybki kontakt z rodzicami uczniów,
• tworzenie materiałów pomocnych w przeprowadzaniu zajęć,
• szybkie wyszukiwanie potrzebnych wiadomości i informacji,
• poprawa efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• posiadanie własnej poczty elektronicznej - ułatwienie kontaktów z nauczycielami w celu wymiany informacji i doświadczeń,
• przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego,
• prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
• wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych,
• możliwość monitorowania i oceniania postępów uczniów.

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

W dzisiejszym świecie, aby nauczyciel-wychowawca mógł być efektywny musi nie tylko uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, ale również sam stanąć w roli szkoleniowca. Wzajemny dialog pozwala na doskonalenie swojego warsztatu pracy, jego korektę
i samoocenę oraz pozwala krytycznie spojrzeć na podejmowane działania.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły.
W okresie stażu dzieliłam się wiedzą, pomysłowością oraz materiałami pomocnymi do realizacji różnego rodzaju podejmowanych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, konkursów. Opublikowałam i umieściłam na stronie internetowej własny plan rozwoju zawodowego (www.edux.pl) oraz na platformie YouTube autorskiego przygotowania uroczystości Pasowania na Ucznia.
Przygotowałam i przeprowadziłam koleżeńskie zajęcia otwarte dla nauczycieli oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli; zdobyte nowe pomysły chętnie wykorzystywałam na swoich zajęciach.
Wspólnie z nauczycielami szkoły wzięłam czynny udział w Szkolnym Spektaklu Bożonarodzeniowym.
Czynnie współpracując z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej oraz moją nauczycielką współorganizująca kształcenie, opracowywałyśmy scenariusze uroczystości szkolnych, imprez, konkursów.

W bieżącym roku szkolnym byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji, wykorzystania w pracy szkoły założonych kompetencji kluczowych.

Utrzymywałam stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym i na bieżąco informowałam ich na temat zachowań i postępów wychowanków. Dzięki moim obserwacjom i spostrzeżeniom dwóch uczniów mojej klasy zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej celem zdiagnozowania pod kontem ucznia zdolnego.
Aktywnie współpracowałam z rodzicami. Prowadziłam rozmowy dotyczące trudności wychowawczych, dydaktycznych i zdrowotnych dzieci. Zapoznałam się
z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia mojej klasy, brałam czynny udział w tworzeniu IPETU.
Podsumowując, stwierdzam, że zarówno w okresie stażu jak i całej pracy zawodowej chętnie dzieliłam się zdobytym doświadczeniem i posiadanymi umiejętnościami.
Efekty podjętych działań:
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem sprzyja budowaniu zaufania i więzi koleżeńskich,
• wykorzystywanie ciekawych pomysłów w pracy,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
• wymiana myśli, spostrzeżeń i doświadczeń między nauczycielami, opracowane i udostępnione materiały dotyczące różnych obszarów działalności dydaktyczno-wychowawczej (wykorzystane przez innych nauczycieli), wpłynęły na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Chcąc prawidłowo opracować dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, studiowałam literaturę fachową, podejmującą problematykę opieki i wychowania, śledziłam nowości wydawnicze oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawczo-dydaktycznej jest nadrzędnym celem mojej pracy jako nauczyciela. Organizacja, wychowanie, opieka, podnoszenie efektów kształcenia, promowanie placówki w środowisku, podnoszenie swoich kompetencji i systematyczny rozwój zawodowy to działania, które mają bezpośredni wpływ na jakość placówki. Aby sprostać tym zadaniom uczestniczyłam w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego, które wykorzystałam w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. Tematykę warsztatów, kursów, szkoleń i konferencji starannie dobierałam, mając na uwadze potrzeby uczniów i zadania nauczyciela wychowawcy.
W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu uczestniczyłam
w następujących kursach i warsztatach metodycznych:
Szkolenia:
1. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej. – ROM-E „ Metis” Katowice

Warsztaty:
1. Jak rozbudzić dziecięcą ciekawość w szkole? Warsztaty z autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń.- WOM Rybnik
Seminaria:
1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w gospodarstwie wiejskim. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach.- WOM Rybnik
Certyfikaty:
1. Udział w Programie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci pt. Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?
2. Ukończenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe pn. „ Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”- Edu- Sense,
3. Udział w Programie Uczymy Dzieci Programować, Edycja V- Edu – Sense.
Doskonalenie warsztatu pracy :
- rzetelnie analizowałam programy nauczania i realizowałam wiele dodatkowych treści programowych wybiegających poza dany program nauczania;
- wdrażałam ciekawe i bardzo skuteczne formy oraz metody nauczania;
- wymieniałam doświadczenia i ciągle współpracowałam z nauczycielami (wybór podręczników do nowej podstawy programowej , realizacja wydarzeń szkolnych , wymiana opinii o uczniach itp.).

W ramach doskonalenia warsztatu pracy koncentrowałam się na takich obszarach kierunkowych:

* Tworzeniu materiałów dekoracyjnych / dydaktycznych:
- karty pracy,
- notatki,
- gry edukacyjne, planszowe (tworzone także samodzielnie przez uczniów),
- prezentacje multimedialne,
- kartkówki / sprawdziany / testy kompetencji
* Wdrażaniu ciekawych i aktywizujących metod i form nauczania:
- metody integracyjne (Krasnoludek, sałatka owocowa, alejka przyjaźni);
- metody tworzenia i definiowania pojęć (kula śniegowa, burza mózgów, mapa pojęciowa);
- metody hierarchizacji (promyczkowe uszeregowanie, piramida priorytetów);
- metody twórczego rozwiązywania problemów (mapy mentalne, sześć myślących kapeluszy);
- metody pracy we współpracy z dziećmi (układanka, zabawa na hasło);
- metody ewaluacyjne (kosz i walizeczka);
- metoda aktywizująca „ Dyktando w biegu”;
- karty ” Ortografitti z Bratkiem”,
- lapbooki tematyczne (wykonywane samodzielnie przez uczniów);
- metoda projektu edukacyjnego;
- praca z matą edukacyjną „ Kodowanie na Dywanie”;
- realizacja scenariuszy zajęć zorganizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci
pt.” Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” .

W ciągu całego roku szkolnego wdrażałam ocenianie kształtujące, które polegało na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu mogłam modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.
W trakcie odbytego stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze, cotygodniowe konsultacje z uczniami oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a.

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Przez cały okres stażu aktywizowałam uczniów do podejmowania działań twórczych, organizowałam i przeprowadzałam wiele imprez i konkursów.
W trakcie trwania stażu podejmowała szereg działań wpływających na poszerzenie zakresu działalności szkoły. Dotyczyły one przedsięwzięć zrealizowanych samodzielnie lub przy współudziale innych nauczycieli. Wszelkiego rodzaju imprezy i uroczystości integrowały zarówno uczniów jak i ich rodziców. Wspólnie spędzony czas dawał wszystkim ogromną satysfakcję. Byłam organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, uroczystości i wycieczek :
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/ 2010 i powitanie uczniów klasy 1,
- Dzień Kropki,
- Uroczyste Pasowanie na Ucznia ( autorki scenariusz ),
- Wycieczka integracyjna do „ Chlebowej Chaty”,
- Klasowy Dzień Chłopaka oraz Dzień Kobiet,
- Dwukrotne wyjście na lekcję w kinie,
- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego- Dzień piżamy i strefa relaksu,
- Zajęcia w ramach Code Week pt. „ Zakodaować Belfra”,
- Wyjście do TZR,
- Dzień Zdrowego Śniadania,
- Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Andrzejki klasowe,
- Mikołajki klasowe,
- Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych,
- Wigilijka klasowa połączona z dekorowaniem pierniczków,
- Bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3,
- Święta Majowe on-line
- Klasowy Dzień Dziecka on-line.
Przez cały rok szkolny prowadziłam zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w której uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Cotygodniowe spotkania miały na celu wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała oraz zapobieganie pogłębianiu się zdiagnozowanej już wady postawy.
Prowadziłam także zajęcia wyrównawcze dla ucznia- także w formie on-line.
W trakcie całego stażu odbywały się także konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce. Zajęcia odbywały się regularnie, raz w tygodniu. Uczestniczyli w nich głównie uczniowie mający problemy w czytaniu, pisaniu lub mający kłopoty ze zrozumieniem pojęć matematycznych lub zasad ortografii.

W prowadzonym przeze mnie zespole klasowym przeprowadziłam zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam
w tym celu informację o uczniu.
Współpracując z Fundacją Uniwersytet Dzieci prowadziłam zajęcia pt.” Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” Podczas lekcji klasa poznała podstawy programowania - od kodowania analogowego, poprzez wykorzystanie komputera i programu Scratch. Dzięki temu uczniowie trenowali logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i dobrą organizację pracy. Nauczyli się również pracować zespołowo i działać metodą projektową.

Efekty opisywanych działań:
• poszerzenie zakresu działań szkoły,
• umożliwienie uczniom zdobywanie dodatkowych umiejętności,
• rozwijanie zainteresowań,
• współpraca z innymi podmiotami,
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym,
• wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły.

§8 ust. 3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Praca w szkole wymaga podejmowania współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę nauczycieli. Dlatego też od początku starałam się rozszerzać swoją wiedzę z zakresu współpracy z osobami, instytucjami czy podmiotami na szczeblu lokalnym.
W czasie trwania stażu pełniłam opiekę nad praktykantką panią Danutą, stażystką jednego z rybnickich przedszkoli i studentką studiów magisterskich- uzupełniających.. Opieka polegała na zapoznaniu jej ze specyfiką pracy. Pomagałam jej w opracowaniu planu
i harmonogramu praktyk, analizowałam i oceniałam zadania wykonane przez praktykantkę, dzieliłam się posiadaną wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami dydaktycznymi
i wychowawczymi zdobytymi w trakcie pracy w szkole oraz wydałam opinię dotyczącą odobytych praktyk celem przedłożenia na uczelni.
Czynnie współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym informując ich na bieżąco o niepokojących zachowaniach uczniów, o sytuacjach wartych ich zainteresowania.
W bieżącym roku szkolnym zajęcia w klasie odbywały się przy czynnym udziale nauczyciela współorganizującego kształcenie, któremu zawsze służyłam radą i pomocą. Poprzez wspólną organizację wielu imprez i zabaw ( również tych on-line ) dzieci miały szansę na szeroko rozumianą integrację klasową.
Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami ,a także spotkania indywidualne, dyżur dla rodziców w czasie dni otwartych i comiesięcznych konsultacji. Niezwykle ważny w pracy wychowawczej jest stały kontakt i współpraca z rodzicami swoich podopiecznych. Ta współpraca owocowała szczególnie w sytuacjach wyjątkowo trudnych. Wielokrotnie przeprowadzone rozmowy z rodzicami pozwoliły mi na analizę sytuacji rodzinnej uczniów, ich stanu zdrowia miało niewątpliwie wpływ na dalsze funkcjonowanie dziecka w grupie. W razie potrzeby lub zaistniałej sytuacji konfliktowej pozostawałam w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami.

Na bieżąco prowadziłam rozmowę, wywiady dotyczące trudności wychowawczych, dydaktycznych oraz problemów zdrowotnych dzieci. Angażowałam ich także w organizację imprez i uroczystości szkolnych.
Brałam czynny udział w promocji szkoły organizując zajęcia z kodowania i programowania w trzech rybnickich przedszkolach oraz współorganizowałam Dzień Otwarty SSP.
Wszelkie podjęte przeze mnie działania wpływające na poszerzenie zakresu działań szkoły miały na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Efekty opisywanych działań:
• poszerzenie zakresu działań szkoły,
• rozwijanie zainteresowań,
• współpraca z innymi podmiotami,
• kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym,
• wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły,
• integracja społeczności lokalnej,
• promocja szkoły w środowisku.

We wrześniu 2019 r. przeprowadziłam ankietę dotyczącą potrzeb, możliwości uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Analizując ją dowiedziałam się o problemach, kłopotach lub zdolnościach uczniów, zanim zaczęłam poznawać ich osobiście.

W trakcie stażu dokonałam analizy jednego przypadku edukacyjno- wychowawczego.
Opierając się na obserwacji niepokojących zachowań zidentyfikowałam problem ucznia
polegający na trudnościach w czytaniu i pisaniu. Ustaliłam we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym odpowiednie strategie działań
i metody pracy. Uczeń zaczął systematycznie uczęszczać na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Posiadał on tez problemy w kontaktach z rówieśnikami, utrzymywał je tylko z jednym uczniem. Dzięki przeprowadzonym w klasie zajęciom edukacyjnym „ Przyjaciele Zippiego” uczeń ten otworzył się bardziej za zespół klasowy.
Systematycznie pracowałam z innymi nauczycielami klasy. Starałam się wyciągnąć stosowne wnioski. Zaproponowałam metody rozwiązania problemów.
Będąc także wychowawcą ucznia posiadającego orzeczenie z PPP, we współpracy z nauczycielem współorganizującym kształcenie, koordynowałam pracę zespołu nauczycieli uczących w mojej klasie. Uczestniczyłam w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. Brałam udział w spotkaniach zespołu nauczycieli i rodziców, które służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących pracy z uczniem i ustalaniu rozwiązań.
Opracowywałam i wdrożyłam zasady zachowania się w klasie i w szkole.
Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki, ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i ich dzieci.

Efekty opisywanych działań:
• skuteczna praca wychowawcza szkoły,
• wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• wdrożenie rodziców do współpracy ze szkoła i wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.