X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45210
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: ............................
2. Nazwa i adres szkoły: ...................................
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
4. Posiadane kwalifikacje:
*........................................
*........................................

5. Opiekun stażu: mgr ......................................
6. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 roku
7. Data zatwierdzania planu rozwoju zawodowego: wrzesień 2017 roku.
8. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od
1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie pracy w Szkole Podstawowej nr... i jednocześnie pierwszego roku stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. 2017 roku, trwał on jeden rok w Szkole Podstawowej nr ..... w ........ Był to dla mnie okres wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 2017 roku. Cały ostatni rok był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez ten okres pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.
Od początku mojej pracy w szkole starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Wielu wychowanków odniosło efektowne sukcesy, zdobywając nagrody w konkursach matematycznych, recytatorskich czy plastyczno-technicznych. Wspierając dzieci w aktywności twórczej, zachęcałam je do uczestnictwa
w życiu szkoły poprzez udział w przedstawieniach lub wystąpieniach.
Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Staram się zawsze szukać nowych rozwiązań, stosować ciekawe metody i pomysły, a moich uczniów uczę pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet, należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologiem i pedagogiem, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Katarzyną Jurkowską, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. W swoim założeniu miał on stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż po części zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie pierwszego roku mojego stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją szkolną: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczno-Wychowawczy.
Pomagałam przy tworzeniu: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, planu pracy szkoły, planu pracy dydaktyczno-wychowawczego klasy 1 oraz zespołów: wychowawczego klas 1-3 i humanistów.
Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów.
Organizowałam konkursy, imprezy, uroczystości szkolnych oraz pomagałam innym w ich organizacji.
Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z innymi nauczycielami i dyrektorem.
Uczestniczyłam pracach zespołu: wychowawczego klas 1-3 oraz humanistycznego.
Współpracowałam z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.
Realizowałam zadania wynikające z założeń planu w czasie zajęć.
Zapoznałam się z planem pracy wychowawczej, systemem oceniania.
Organizowałam imprezy klasowe i współorganizowałam szkolne oraz angażowałam się do udziału w dodatkowych projektach.
Odbywałam rozmowy oraz indywidualne konsultacje z rodzicami
Prowadziłam zebrania oraz zajęcia otwarte dla rodziców.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Brałam udział w licznych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych ulepszając i rozwijając swój warsztat pracy.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Poznałam podstawy prawne i procedury awansu zawodowego. Szczególnie zagłębiłam się w analizę:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami.

Na bieżąco śledziłam również inne przepisy regulujące pracę w oświacie.

7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.

Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów, a w tym wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Współpracowałam z opiekunem stażu.
We wrześniu 2018 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
Przez cały rok stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy. Konsultowałam się również z opiekunem stażu przed, gdy napotykałam na jakieś problemy dydaktyczne lub wychowawcze w klasie.

Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Katarzyną Jurkowską zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania oraz współpracy.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli.
Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, sporadycznie przez innych nauczycieli i wychowawców. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i wychowawców wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Plan rozwoju zawodowego zakładał, że obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu będzie odbywać się raz na dwa tygodnie, jednakże w praktyce było to trudne do zrealizowania. Wraz z opiekunem stażu omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla dzieci ciekawe i rozwijające. Nauczyłam się przygotowywać konspekty według najnowszych standardów, które uwzględniały „NaCoBeZu”, czyli na co będę zwracała uwagę podczas zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.
Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Brałam udział w licznych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej m.in:
- „Cyberprzemoc-cyfrowo bezpieczni”
-Szkolenie wdrożeniowe nt. „Obsługa zestawu interaktywnego”
- „Etwinning”
A także odbyłam szkolenia indywidualne:
-szkolenie MCDN: “Elementy gry w szachy”
-szkolenie BHP
-e-warsztaty instruktażowe: “Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1”
-kurs kwalifikacyjny: ”Opiekun szkolnego koła szachowego”
-szkolenie: „Zaburzenia neurorozwojowe: ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera-teoria i praktyka”
-szkolenie: “Lekcje programowania”: 1, 2, 3, część”,
- warsztaty dla nauczycieli w ramach programu Technologie z kasą; “Jak uczyć dzieci programowania?”
W tym -E-konferencje:
-„Wybieraj z głową – jak świadomie wybierać publikacje dla dziecka?”
-„Szach -Mac! Jak nauczyć gry w szachy uczniów w kl. 1-3?”
-„Pola i bierki szachowe - nazwy, ruchy, bicia”
-„Podstawowe pojęcia i ruchy specjalne w szachach”
-„Pierwsza partia szachów”
-„Trening szachowy - strategia i taktyka w szachach”
-„Przykładowa partia szachów”
-„Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej”-1, 2, 3 sesja teoretyczna
-„Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej”- sesja praktyczna
-„Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu-jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności?”
-„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”
-„Charakteryzacja przedszkolnego aktora”
-„ Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów?”
-„Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów-łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej”
-„Gram w szachy lekcja 5, 7, 10”
-„ Jak wykorzystać model dziesiątkowego systemu zapisywania liczb podczas zajęć w klasach 1-3?”
-„Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów”
-„Ocenianie kształtujące w klasach 1-3 szkoły podstawowej”
-„Nie takie kot(d)y straszne...czyli o kodowaniu z kotem Scratchem”
-„Efektywność osobista-jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela?”
-„Switch to English! Przełącz się na angielski!”
-„Zakoduj swoją pierwszą grę komputerową w języku Scratch”
-„Zakoduj swojego pierwszego robota”
Przeprowadziłam warsztaty dla rodziców: „Rodzinne gry i zabawy sportowe”,
Efekty realizacji: Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
• Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, gazetki, plakaty itp.
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
• Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
• Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod aktywizujących. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki aktywizujące:
-metody integracyjne,
-metody tworzenia i definiowania pojęć (Kula Śniegowa, Burza Mózgów, Mapa Pojęciowa),
-metody hierarchizacji (Promyczkowe uszeregowanie, Piramida priorytetów),
-metody twórczego rozwiązywania problemów (Burza mózgów, Rybi szkielet, Mapy mentalne, Sześć myślących kapeluszy),
-metody pracy we współpracy (Układanka, Zabawa na hasło),
-metody ewaluacyjne (Kosz i walizeczka, Rybi szkielet)
• Ponadto stosowałam elementy m.in.:
-Metody malowania dziesięcioma palcami
-Metody Dobrego Startu
-Metody Weroniki Sherborne
-Edukacji matematycznej według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
-Metody Carla Orffa

Efekty realizacji: Przez cały rok intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam ocenianie kształtujące, które umożliwia przekazanie uczniowi i jego rodzicom bardziej precyzyjnej informacji na temat sposobu oraz efektów pracy, postępów i trudności ucznia. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach, zaangażowanie podczas pracy w grupach na lekcji, sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami, gotowość do współpracy i przyjmowania odpowiedzialności, przestrzeganie reguł wymiany poglądów oraz innych norm obowiązujących na zajęciach. Efektem tych działań były pochlebne opinie od rodziców którzy mówili, że dzieci wiedzą czego mają się uczyć oraz wiedzą za co dokładnie dostają daną ocenę. Po szkoleniu z oceniania kształtującego wprowadziłam zalecane propozycje. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja.
Dokumentowałam realizację planu rozwoju.
Przez cały rok gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w czerwcu 2018 roku. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją w czerwcu 2020 roku.
Efekty realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego ułatwiło mi napisanie częściowego sprawozdania za pierwszy rok stażu.

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Obserwowałam i diagnozowałam możliwości oraz osiągnięcia uczniów.
• Przez cały rok byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów.
• Na początku I klasy przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej. W trakcie roku szkolnego stosowałam karty badania umiejętności (w celu sprawdzenia poziomu opanowanego materiału nauczania), następnie na koniec klasy I przeprowadziłam diagnozę umiejętności. w ciągu roku szkolnego na bieżąco sprawdzałam poziom wiedzy uczniów za pomocą różnych sprawdzianów, testów, kart pracy.
• Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.
• W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające i opracowane na podstawie Planu dydaktyczno-wychowawczego klasy oraz programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, propozycji rodziców, problemów oraz zadań wynikających z priorytetów szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Jako wychowawca klasy starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, asertywności, poszanowania ojczyzny i wdrażania postaw prozdrowotnych, proekologicznych.
• Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy było jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza dokumentacji dziecka, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną ucznia oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w rozwoju, stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Wszelkie spostrzeżenia zapisywałam w klasowym zeszycie obserwacji. Na tej podstawie dwom uczniom zostały założone karty działań wspierających . Po czym zostali objęci działaniami, mającymi wspomóc proces edukacji i wyrównać braki w wiadomościach.
• Przez cały rok stażu współpracowałam z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych. Zawsze starałam się być dla nich źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii.
• Zawsze po lekcjach lub na dyżurze byłam do dyspozycji rodziców-rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt mailowy i telefoniczny. Prowadziłam wywiadówki i zajęcia otwarte w których rodzice systematycznie brali udział. Omawiałam na nich sprawy dotyczące klasy tj. sferę organizacyjną, wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.
• Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
• W pracy dydaktyczno-wychowawczej miałam na uwadze dzieci mające trudności z nauką i kontaktami z rówieśnikami. Przygotowując zajęcia, zawsze starałam się je dostosować do możliwości poszczególnych uczniów. W proces dydaktyczny włączałam wszystkie dzieci, starałam się nie dopuścić do zniechęcenia nauką i zapewnić uzyskanie sukcesu każdemu z podopiecznych-zwłaszcza tym z trudnościami w nauce.
• W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych, prowadziłam zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze doskonalące proces czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych dla klasy I. Stosowałam własne, wypracowane metody, korzystałam ze zgromadzonych pomocy, materiałów i narzędzi. Chętnie dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Aby stale być na bieżąco z nowymi formami pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia, przeglądałam portale dla nauczycieli, dyskutowałam z innymi nauczycielami. Te działania przyczyniły się do zapewnienia sukcesu i rozwoju każdemu uczniowi, osiągnięcia co najmniej koniecznego poziomu umiejętności, a także przyczyniły się do powstania u dzieci odczucia, że „nauka wcale nie jest taka straszna”.
• W codziennej pracy poszukiwałam takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalały w uczniach ciekawość, zwiększały zainteresowanie, sprawiały, że nauka przestała być nudna, i jednocześnie pozwalały na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie.
• Systematycznie pracowałam także z uczniami zdolnymi, chętnymi do podejmowania nowych zadań. Dla nich przygotowywałam dodatkowe karty pracy, zadania o wyższym stopniu trudności, zachęcałam i motywowałam do dalszej pracy.
• Prowadziłam także zajęcia szachowe. W zajęciach tych brała udział prawie cała klasa. Gra w szachy dała uczniom możliwość wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, uczy abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, odwagi, zdrowej rywalizacji oraz oswajają z porażką.
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
• Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
• Przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych w ramach edukacji społecznej nt. indywidualności każdego dziecka, ADHD, inteligencji wielorakich, kontroli emocji, akceptacji, agresji, bezpieczeństwa. Lekcja taka odbywała się minimum raz w miesiącu. Była ona przygotowana z wykorzystaniem środków multimedialnych.
• Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informacje o uczniach. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wprowadzając zalecenia na bieżąco, tworząc dostosowania dla uczniów.

Efekty realizacji: Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyludzkich, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się niemal 100% frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy oraz wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z dziećmi i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne.
• Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą stosowałam w praktyce. Od początku roku szkolnego 2017/2018 porozumiewam się z rodzicami uczniów drogą mailową. Przesyłałam im tym sposobem treść zadań domowych, bieżące informacje. Obecnie oprócz drogi mailowej mam do dyspozycji dziennik elektroniczny Librus Synergia. Dzięki niemu kontakt ten jest jeszcze łatwiejszy. Przez cały ten czas porozumiewałam się z rodzicami moich uczniów także telefonicznie.
• Uczestniczyłam wraz z wychowankami i ich rodzicami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. Byliśmy Biblioteki Publicznej na zajęciach: „Zajęcza chatka”. Wielokrotnie jeździliśmy do teatru, kina i na różne wycieczki.

Efekty realizacji: Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami moich uczniów. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.
Podejmowałam się prac na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
• W okresie stażu angażowałam rodziców w organizowanie imprez klasowych oraz pomoc na rzecz szkoły. Wspólnie przygotowaliśmy takie uroczystości jak:
-Klasowy Dzień Chłopaka
-Klasowe Andrzejki
-Mikołajki
-Wigilia klasowa wraz z rodzicami
-Dzień Babci i Dziadka
-Śniadanie Wielkanocne
-Klasowy Dzień Kobiet
- Dzień Rodziny
• Zachęciłam rodziców do wzięcia udziału w szkolnych akcjach m.in. : „pomoc dla Ukrainy”, „Mamo, tato nie pal proszę!”, „Piórniki dla Afryki”, „Dzień wody-Pomoc dla Afryki”, „Gwiazdka dla zwierzaka” i klasowych: „Piramida zdrowego żywienia”, „Śniadanie daje moc!”
• Opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje oraz dzieci do występów recytatorskich i wokalnych na:
- Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Dzień Rodziny
• Pomagałam przy organizacji, robieniu dekoracji, gazetek oraz obsłudze, takich imprez szkolnych, jak:
-135-lecie Szkoły,
- Koncert Pieśni Patriotycznej
-Jasełka
- Kiermasz Bożonarodzeniowy
-Bezpieczne ferie
-Kiermasz Wielkanocny
-Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów
-Tydzień Belgijski
-Festiwal Zdrowia
- Gala Talentów
-Szkolna Olimpiada Sportowa
-Rajd Sosnowicki
-Zakończenie roku szkolnego
• Organizowałam, współorganizowałam i pomagałam przeprowadzić konkursy dla uczniów szkoły i przedszkolaków:
- Konkurs na najciekawszą klasową gazetkę dotyczącą bezpieczeństwa na feriach i wakacjach
- Konkurs plastyczny „Uroki wiosny”
- Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
- Konkurs Mistrzowie Matematyki 2018
- Konkurs matematyczny „Kangur” i „Żaczek”
- Konkurs Literacki „Opowieści dziwnej treści”
W tym również klasowe konkursy:
Konkurs na najpiękniejszy zeszyt oraz lekturnik, Konkurs na: mistrza czytania, mistrza działań matematycznych,
• Współpracowałam z biblioteką szkolną oraz Biblioteki Publiczną w Swoszowicach. W Bibliotece Publicznej uczestniczyliśmy w warsztatach oraz obejrzeliśmy spektakl „Zajęcza Chatka”. Z biblioteką szkolną współpracowałam w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków, rozliczania się z nich oraz zamawiania lektur. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy pierwszej i drugiej. Uczestniczyliśmy również w lekcji bibliotecznej dotyczącej szanowania książek.
• Prowadziłam współpracę ze strażą miejską, Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłaszałam klasę na zajęcia z przedstawicielami tych zawodów. Przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami.
• Współpracowałam z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. Współpracowałam również ze szkolnym logopedą, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy opiekuje się szkołą.
• Współpracowałam z Krakowskim Ośrodkiem Terapii KOT, w ramach wspólnych działań wzięliśmy udział w akcji profilaktycznej: „Kot w tarapatach”. Jej celem było przybliżenie dzieciom idei terapii i korzystania z pomocy psychologicznej, kiedy mają różne trudności i zmartwienia.
• Prowadziłam współpracę z placówką edukacyjną Akademia Nauki, w ramach której dzieci uczestniczyły w zajęciach z serii: „Fizyka dla smyka”.
• W ramach integracji między klasowej współorganizowałam zabawy sportowe z klasą 2a
• Zorganizowałam dzieciom „Dzień Konstruktora”, by zachęcić to kreatywnych zabaw
• Zorganizowałam spotkanie z pszczelarzem, podczas którego dzieci poznały tajniki pozyskiwania miodu i ciekawostki z życia pszczół.
• Zorganizowałam w klasie Dzień Poezji
• Wdrażałam również uczniów do działań na rzecz zdrowia i przyrody poprzez:
-udział w programie „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki nim uczniowie kształtują w sobie nawyki zdrowego odżywiania
-udział w programie: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
-w ramach udziału w projekcie „Technologie z klasą” realizowałam zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy
-witaminowe Andrzejki-zabawa andrzejkowa ze zdrowym poczęstunkiem zamiast jedzenia słodyczy
-udział w akcji „Rowerowy maj”
- szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- udział w akcji dotyczącej dbania o higienę jamy ustnej, przeprowadzonej przez pracowników
- dokarmianie ptaków zimą
- zakładanie klasowego ogródka ziołowo-warzywnego
-udział w zajęciach otwartych: „Rodzinne gry i zabawy sportowe”, podczas Dnia Rodziny
-przygotowywałam prezentacje multimedialne i prowadziłam zajęć o tematyce prozdrowotnej: Co jesień w koszu niesie?, W kuchni miło i smakowicie, Spiżarnie leśne, Dzień odkrywców, Jesienny koszyk rozmaitości, Jesienny jadłospis, Jemy zdrowo i kolorowo, W zdrowym ciele zdrowy duch.
• Ponadto wdrażałam dzieci do kultywowania tradycji związanych z obchodzeniem:
- Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych (wspólne śpiewnie kolęd, szklona Wigilia i śniadanie wielkanocne). Dzieci samodzielnie wykonywały ozdoby świąteczne, które potem sprzedano na kiermaszach.
- Świąt państwowych takich jak Święto Niepodległości, Dzień Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie poznali symbole narodowe, ważniejsze wydarzenia historyczne, brały udział w akademii zorganizowanej z okazji tych świąt.
• Zachęcałam uczniów mojej klasy do udziału w różnych akcjach charytatywnych, takich jak:
-„Gwiazdka dla zwierzaka”
-Zbiórka plastikowych nakrętek
-zbiórka zużytych baterii
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- „Dzień życzliwości”
- zbiórka artykułów dla chorych dzieci w szpitalu
- „Piórnik dla Afryki”
• Tworzyłam wraz z dziećmi gazetki tematyczne i plakaty o tematyce zdrowego odżywiania się, bezpieczeństwa w czasie wolnym oraz związane z konkretną porą roku.

Efekty realizacji: Działania, które podjęłam w ramach prac na rzecz środowiska lokalnego uważam za bardzo efektywne. Moja współpraca z rodzicami przy organizacji w/w imprez układała się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mogę liczyć na ich wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się oraz aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. Dobre wzajemne relacje widoczne są również podczas organizacji wyjazdów na wycieczki szkolne, w których rodzice i dziadkowie chętnie i licznie uczestniczą. Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z ze Strażą Miejską uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Współpracując z bibliotekami popularyzowałam czytelnictwo oraz kształtowałam nawyk korzystania z kultury. Dzięki zaangażowaniu w akcje charytatywne wielu uczniów nauczyło się podejmowania działań na rzecz innych. Dzieci uwrażliwiły się na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Mam nadzieję, że w przyszłości świadomie będą pomagali potrzebującym. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i warsztatów sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi. Podczas spotkań poruszane były tematy, które często wykraczały poza podstawę programową a także były źródłem nowych informacji. Zapraszani goście przywozili ze sobą atrybuty typowo związane ze swoim zawodem lub pasją.
Przez cały okres stażu organizowałam lub współorganizowałam, takie wycieczki jak:
-Wyjście do Biblioteki Publicznej na warsztaty i spektakl: „Zajęcza Chatka” oraz na spotkanie
- Wycieczka do Papugarni "Papuga House”
-Wycieczka do Kina KiKa na warsztaty audiowizualne „Potęga dziecięcej wyobraźni” połączone z prelekcją tematyczną
-Wizyta w teatrze na spektaklu pod tytułem: „Bajka o dobrym Szewczyku"
-Wycieczka na balet na lodzie pod tytułem: „Królowa Śniegu"
-Tygodniowy pobyt na Zielonej Szkole w Korbielowie, w tym wiele wycieczek i atrakcji
-Wyjście do gabinetu weterynaryjnego, które miało na celu poznanie specyfiki pracy weterynarza oraz kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt.

Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu edukacji polonistycznej, jak i matematycznej w ramach art. 42 KN, prowadziłam także raz w tygodniu dla całej klasy zajęcia szachowe.
• Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
• Utrzymywałam kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
• Wprowadziłam zeszyty lektur dodatkowych oraz w każdy piątek przygotowywałam karty pracy dodatkowej, by przez kolejny tydzień mogły utrwalać poznany materiał
• Prowadziłam lekcje odwrócone, w których uczniowie prezentowali swoje dydaktyczne umiejętności.

Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, takich jak.:
- Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
- Ogólnopolski Konkurs „Z kaligrafią na co dzień”
- Konkurs matematyczny Kreatywne Poniedziałki
- Konkurs Mistrzowie Matematyki 2018
- Konkurs Pięknego Czytania
- Liczne konkursy plastyczno-techniczne np.: Konkurs plastyczny „Uroki wiosny”, „Bezpieczne ferie”, konkurs ekologiczny „Na odpady mamy rady”, konkursu „Pisanka wielkanocna” Konkurs plastyczny „Ilustracja do wiersza”, konkurs fotograficzny „Selfie z rowerem”, konkurs „literacki bukiet dla mamy i taty”.
• Współpracując z biblioteką szkolną promowałam czytelnictwo wśród dzieci. Miały one do przeczytania w miesiącu jedną, bądź dwie dowolne lektury. Każdą przeczytaną ksiązkę dzieci opisywały w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie do lektur.
• Podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych oraz przerw czytałam dzieciom fragmenty baśni, lektur oraz innych książek w celu zachęcania ich do czytania.

Efekty realizacji: Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie czytają książki. Opowiadają sobie nawzajem o przygodach książkowych bohaterów. Namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych. Częsta współpraca i kontakt z panią bibliotekarką sprawił, że dzieci dobrze znają panią i chętnie chodzą do szkolnej biblioteki. Korzystają także z bibliotek lokalnych.
Natomiast konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował licznymi nagrodami. Częsty udział uczniów w imprezach w których m.in. recytowali wiersze, prezentowali swój talent, śpiewali piosenki zaowocowało wiarą we własne możliwości, oraz zniwelowało lęk przed wystąpieniami publicznymi. Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów.
Ponadto potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy pierwszej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Umiem przeanalizować wyniki testów, wyciągnąć wnioski oraz zaplanować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Potrafię napisać opinię o uczniu, która daje pełny obraz funkcjonowania dziecka w szkole.

7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Wykorzystanie komputera, sprzętu audio-video i Internetu w pracy
• Podczas wykonywania mojej pracy bardzo często korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, różne deklaracje na zebrania z rodzicami, prezentacje multimedialne
• Tworzyłam materiały, wykorzystywane na tablicy interaktywnej,
• Przygotowywałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania
• Redagowałam i dostarczałam materiały przeznaczone do publikacji na stronie internetowej szkoły oraz do biuletynu dla rodziców,
• Komunikowałam się z Dyrekcją, rodzicami i innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną oraz dziennik elektroniczny Librus, w tym również pracowałam na wirtualnym dysku,
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. świadectwa, arkusze ocen, semestralne oceny opisowe, propozycje zmian w statucie szkoły itp.
• Na bieżąco prowadziłam elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych -Librus Synergia, oraz tradycyjny zajęć dodatkowych.
• Wypisywałam świadectwa („e-Świadectwa” w „Librus Synergia”), wypełniałam arkusze ocen uczniów.
• Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni komputerowej, na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: indywidualną przy komputerach, pracę w parach, pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
• Uczestnicząc w programie Technologie z klasą moi uczniowie wzięli udział w cyklu atrakcyjnych lekcji poświęconych programowaniu i nowym technologiom. Rozwijali umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiazywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Zdobywali wiedzę dotycząca przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci. Kształcili umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów oraz rozwijali kompetencje niezbędne do pracy zespołowej.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Brałam udział w samodoskonaleniu nauczycieli poprzez webinary oraz przez udział w programie eTwinning.
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Przesyłałam rodzicom informacje dotyczące szkoły drogą e-mailową, czasami smsową.
• Wzięłam udział w wielu e-konferencjach zorganizowanych przez grupy edukacyjne MAC, WSiP, Nowa Era
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu oraz prowadząc dokumentację szkolną.

Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, także wypisywania w ten sposób świadectw uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela. Korzystałam m.in. ze stron:
MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.profesor.pl, 45min.pl, www.ucze.pl, www.bip.krakow.pl, www.mcdn.pl, www.ore.edu.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.

Efekty realizacji: Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Przez cały pierwszy rok trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, opiekuna stażu, pedagoga i psychologa szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Efekty realizacji: Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.

Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną. Do najciekawszych należą:
Książki:
-K. Mitros Urodzony matematyk. Zabawy rozwijające zdolności umysłowe najmłodszych”
-A. Maj „W to mi graj! Inscenizacje dla uczniów klas I-III
-B. Zakrzewska ,,I ty będziesz dobrze pisać’’
-R. Trześniowski „Zabawy i gry ruchowe”
-M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi?”
-M. Bogdanowicz „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu”
-Hans-Peter Nolting „Jak zachować porządek w klasie”
-G. Petty „Nowoczesne nauczanie”
-D. Goleman „Inteligencja emocjonalna”
- Ch. Duhigg„Siła nawyku”
-Redakcja naukowa Andrzej E. Sękowski- „Psychologia zdolności”
-D. Lawrence- „Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”
-E. de Bono- „Dziecko w szkole kreatywnego myślenia”
-A. Faber i E. Mazlish- “Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”
-M. Jąder- „Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”
-I. Dzierzgowska- „Jak uczyć metodami aktywnymi”

Czasopisma:
- „Mały Artysta”.
- „Hobby”
- „Życie Szkoły”
- „Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej”
- Nauczycielka przedszkola”
- „Wychowawca”
• Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej.

Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do mojej kreatywności.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
• Skutecznie integrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Szczególnie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla uczniów, było oglądanie filmów animowanych na tablicy multimedialnej, a także zabawy ruchowe. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
• Regularnie uczestniczyłam w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Efekty realizacji: Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
-Ustawa z dnia 7 września 1981r. o systemie oświaty.
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
-Statutu szkoły wraz z WSO
-Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły
-Regulaminu Oceniania i Klasyfikowania

Efekty realizacji: Przez cały rok stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom odbywającym staż.
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, aneksu, sprawozdania.
• Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją i wdrażaniem Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w Statucie Szkoły.
• Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
• Uczestniczyłam w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego oraz przedmiotowego (humanistycznego). Brałam udział w opracowywaniu i modyfikowaniu różnych dokumentów wewnątrzszkolnych.
• Pomagałam Zespołowi do spraw Ewaluacji Wewnętrznej, dotyczącej przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Efekty realizacji: Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego świadczą o tym, iż pod koniec stażu spełnię wymagania niezbędne do uzyskania tego stopnia. Tym samym, przyczyni się to do podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce.
Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań z poza ram obowiązkowych. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Do szkoły zapraszałam rodziców, dziadków, gości, którzy poszerzali wiedzę uczniów oraz uprzyjemniali im czas. Starałam się być dobrym organizatorem wycieczek i akcji charytatywnych. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.
Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

Autor: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.