X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45193
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego ( pierwszy rok stażu)

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – rok 2017/2018

Imię i nazwisko : Daria Kaczyńska
Zajmowane stanowisko: nauczyciel przyrody, biologii, chemii
i wychowania do życia w rodzinie.
Opiekun stażu : Dorota Motyl

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy na początku stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią Dorotą Motyl.
We wrześniu powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny
i przejrzysty formy współpracy,a także terminy konsultacji.

Na początku roku szkolnego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli).
Zgodnie z przepisami,we wrześniu 2017r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego,który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
W trakcie pierwszego roku mojego stażu, uczestniczyłam w pracach rady pedagogicznej, zgodnie ze szkolnym harmonogramem. Współpracowałam także z gronem pedagogicznym omawiając problemy uczniów i ustalając zasady pracy z nimi. Działałam także jako lider, w pracy zespołu nauczycieli klas IV-VII. Sporządziłam plan pracy zespołu nauczycieli na rok 2017/2018 i organizowałam spotkania, na których omawiane były bieżące sprawy związane z nauczaniem i organizowaniem pracy w szkole. Możliwość konsultowania się z innymi nauczycielami, pozwoliła mi dokonywać na bieżąco analizy trudnych sytuacji w szkole oraz przygotowywać wspólnie z nimi sposoby zapobiegania tego typu zachowaniom.

Doskonaląc warsztat swojej pracy starałam się stosować na swoich lekcjach aktywne metody nauczania, np. metodę burzy mózgów, kuli śniegowej, czy też metodę projektów. Motywowałam też uczniów do pracy, pozytywnie ich wzmacniając i zachęcając do zgłębiania wiedzy przyrodniczej, będąc koordynatorem do spraw proekologicznych.
Angażowałam dzieci do udziału w licznych projektach ekologicznych np.ekologicznego projektu ( „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018), a także akcjach przyrodniczych typu : Sprzątanie Świata, Dzień Czystego Powietrza, Dzień Ziemi, czy dokarmianie ptaków zimą. W ramach wyżej wymienionego projektu ekologicznego przeprowadziłam wiele ciekawych konkursów t.j : „Ważna misja, niska emisja”, czy też konkurs wiedzy ekologicznej.
Oprócz tego przygotowywałam uczniów klas IV-VII do udziału w konkursach przyrodniczych: „Mój Las”, „Turniej wiedzy przyrodniczej”, „Odnawialne źródła energii – wiatraki”. W tym celu prezentowałam dzieciom filmy przyrodnicze, przedstawiałam liczne doświadczenia (np. wytwarzałam wodór, w wyniku elektrolizy wody) oraz wyjaśniałam zasady udziału w konkursach.
Wynikiem mojego zaangażowania w przygotowaniach uczniów do konkursów były zajmowane przez nich wysokie lokaty ( zdobycie tytułu laureata w konkursie przyrodniczym, organizowanym w Zespole Szkół im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, a także wyróżnienia w dziedzinie geografii, w ramach tego samego konkursu).
Prowadziłam także koło przyrodnicze oraz byłam opiekunem Szkolnego Koła LOP.
Na dodatkowych zajęciach koła przyrodniczego wykorzystywałam nowatorskie formy pracy, stosując liczne zajęcia w terenie – np. uczniowie mieli możliwość sprawdzania siły i kierunku wiatru, przy użyciu wiatriomierza. Stosowałam także metodę „rozum w projekcie”, która dawała dzieciom szansę i możliwości kształcenia myślenia naukowego, jako umiejętności formułowania wniosków, opartych na obserwacji empirycznej przyrody.
W ramach pracy w szkolnym kole LOP nawiązałam kontakt z ludźmi zainteresowanymi tematyką przyrodniczą. W tym celu, zorganizowałam warsztaty pszczelarskie dla klas IV-VII, oraz zajęcia dla klas I-III pod nazwą „Każdy może chronić przyrodę”. Warsztaty te, były prowadzone przez pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas roku szkolnego 2017/2018 opracowywałam sobie także pomoce dydaktyczne, które przydały mi się w codziennej pracy z uczniami. Były to karty pracy, krzyżówki testy oraz gazetki szkolne, związane z tematyką zawartą w planie SK LOP.
Wzbogacałam także własny warsztat pracy – organizowałam pomoce dydaktyczne do pracowni, na bieżąco uzupełniałam ewentualne braki w sprzęcie przyrodniczym, które okazały się niezwykle pomocne w realizowaniu podstawy programowej z biologii, chemii i przyrody. W roku szkolnym 2017/2018 zamówiłam drogą internetową pomoce dydaktyczne tj: szkielet człowieka, gry przyrodnicze, model komórki roślinnej i zwierzęcej, a także mikroskopy i preparaty mikroskopowe.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną: (dzienniki lekcyjne), dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadziłam także kronikę LOP. Brałam udział w konstruowaniu planów wynikowych i sprawozdań dotyczących analizy zdobytej przez ucznia wiedzy przedmiotowej.
Byłam również współautorką projektu ekologicznego „Czystym powietrzem oddychamy,dlatego o nie dbamy”. Przez cały rok szkolny koordynowałam realizację założonych celów w ramach projektu tj.współorganizowałam wycieczki o charakterze ekologicznym, prowadziłam doświadczenia i obserwacje przyrodnicze oraz organizowałam konkursy mające na celu poszerzenie wiedzy związanej z ochroną środowiska w otoczeniu.
Efektem całorocznej pracy związanej z wyżej opisanym projektem było wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce, pozyskanie pomocy dydaktycznych do sali przyrodniczej, a także podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów.
Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną, która w znaczny sposób ułatwiała mi pracę z uczniami na wielu płaszczyznach w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Jedną z ciekawszych książek była „Jak zachować porządek w klasie” - H.P.Nolting, a także „Inteligencja emocjonalna” - D. Goleman. Głębsza analiza wyżej wymienionych pozycji pozwoliła mi lepiej zrozumieć zachowania uczniów oraz owocnie zaplanować pracę w szkole. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady form pracy z dziećmi, metodycznie i organizacyjnie przyczyniły się do mojej kreatywności w pracy.

Podczas trwania stażu, wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam często rozmowy z opiekunem stażu odnośnie prowadzonych przeze mnie lekcji, omawiałam wszelkie wątpliwości oraz zadawałam wiele pytań, dotyczących pracy wychowawczej z uczniami. Dawało mi to możliwość oceny mojej pracy, a także wdrażania nowych, ciekawych metod, które sprawiały, że moje zajęcia były bardziej efektywne i różnorodne.
Będąc wychowawcą klasy VII, brałam udział w zebraniach klasowych, wyznaczonych przez harmonogram zebrań, a także służyłam pomocą rodzicom, którzy zgłaszali mi jakiekolwiek problemy z ich dziećmi. Aby lepiej poznać sytuację moich wychowanków, na bieżąco kontaktowałam się z innymi nauczycielami, a także konsultowałam się telefonicznie z rodzicami uczniów. Dzięki temu wszelkie trudności w nauce, czy w zachowaniu, były na bieżąco omawiane.
Podejmując zadania wychowawcy organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery. Był to z pewnością Dzień Chłopaka, Dyskoteka Andrzejkowa, Wigilia klasowa, Wieczorek Kolędowy, pierwszy dzień wiosny, i Dzień Kobiet.
Realizując potrzeby rozwojowe dzieci organizowałam i współorganizowałam następujące wycieczki :
1) Wycieczka do Muzeum Lasu i Drewna, Arboretum i Alpinarium w Rogowie
2) Wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic Rezerwatu Rzeki Rawki
3) Wycieczka do Warszawy – Stare Miasto,Łazienki, Sejm i Senat
4) Wycieczka do Łodzi – ekologiczne warsztaty terenowe.
Poznając sytuacje rodzinną dzieci zajęłam się analizą podstawowych aktów prawnych, przydatnych szczególnie w sytuacjach organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i w zachowaniu. Na początku roku szkolnego przeanalizowałam dokumenty szkolne tj. statut szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania. Przy organizacji wycieczek klasowych niezbędna jest analiza przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy, zatem przeanalizowałam także regulamin wycieczek szkolnych, instrukcję postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.
Współpracowałam na wiele różnych sposobów z rodzicami moich wychowanków, pomagając im przygotować wigilię klasową, oraz omawiając propozycje świętowania Mikołajek klasowych, czy balu choinkowego. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie oraz składać podziękowania za współpracę w organizowaniu wielu imprez szkolnych. Niejednokrotnie dzieliłam się z nimi swoimi refleksjami i spostrzeżeniami związanymi z obserwacją moich wychowanków. Podnosiłam także poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki lub robiąc prelekcje w trakcie trwania zebrań z rodzicami.
Prowadząc lekcje wychowawcze realizowałam ciekawe zagadnienia, które zawarłam w samodzielnie napisanym planie wychowawczym, dla klasy VII. Dzięki temu miałam możliwość jeszcze lepszego poznania swoich uczniów oraz wypracowania ciekawych technik porozumiewania się z uczniami, w tak trudnym dla nich okresie dojrzewania. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnienie więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej, codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Brałam czynny udział w organizacji i we współorganizacji
uroczystości szkolnych, takich jak:
- Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę
- Apel z okazji ustanowienia praw człowieka ( grudzień 2017)
- Dyskoteka Andrzejkowa
- Wieczorek kolędowy ( styczeń 2018)
- Dzień Ziemii
- Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Święto Rodziny

Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Do takich wydarzeń można zaliczyć prezentację teatrzyku ekologicznego w wykonaniu uczniów klasy IV, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Skierniewicach. Autorski scenariusz i samodzielnie wykonana scenografia do przedstawienia sprawiła,że przekaz proekologiczny był czytelny, pouczający i niezwykle ciekawy.Niejednokrotnie miałam okazję uwrażliwić dzieci na piękno przyrody, a także zachęcić do przestrzegania zasad i dbałości o otaczające nas środowisko.
Podejmowałam się licznych prac na rzecz środowiska lokalnego.Prowadziłam współpracę z policją. Przekazywali oni dzieciom informacje nt. bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w kontakcie z obcymi i ze zwierzętami. Wraz z samorządem uczniowskim zorganizowałam zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt ze skierniewickiego schroniska.Współpracowałam ze szkolnym logopedą, wychowawcą świetlicy, wychowawcami klas, a także psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.
Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując z policją uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu.
Dzięki zorganizowaniu zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt uczniowie uczyli się zachowań altruistycznych.
Pracowałam z uczniami słabymi, posiadającymi opinię z poradni PPPP o dostostosowaniu wymagań edukacyjnych, stosując zalecenia, zawarte w tym orzeczeniu,a także tworząc nowe formy, usprawniające proces nauki takich przedmiotów jak biologia, przyroda i chemia.
Na zajęciach koła przyrodniczego miałam możliwość pracy z uczniami zdolnymi, poszerzając ich wiedzę przyrodniczą. Na wielu zajęciach koła przyrodniczego prowadziłam wiele doświadczeń i prac w terenie, takich jak badanie zawartości ozonu w powietrzu, czy sprawdzanie siły i kierunku wiatru. Prowadzenie dodatkowych zajęć z przyrody, zmotywowało mnie do zgłębiania wiedzy na temat dodatkowych metod aktywizujących i ciekawej tematyki z przyrody, często wykraczającej poza ramy podstawy programowej z przyrody, w klasach IV-VI.
Na prowadzonych przez siebie lekcjach zawsze zadawałam pracę domową ucznim zdolnym,o podwyższonym stopniu trudności, dając dzieciom okazję do wyszukiwania dodatkowych informacji na temat określonego zagadnienia.
Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. W ramach szkolenia rady pedaggicznej ukończyłam kurs „Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wg.nowego rozporzędzenia”, prowadzoną przez pracownika WODN – Marka Rawskiego oraz „Mediacje w szkole – od kofliktu do porozumienia, bez przemocy” prowadzone przez Teresę Szczepańską.
Swoją wiedzę poszerzałam także w doskonaleniach zewnętrznych. Wzięłam udział w X Kiermaszu Edukacyjnym, organizowanym przez WODN w Skierniewicach, w ramach którego miałam możliwość wziąć udział w następujących szkoleniach:

1)„Rozwijanie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych
nauczcieli”
2)„Współpraca z rodzicami”
3)„Prawo oświatowe w praktyce”

Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.

W swojej pracy starałam się wykorzystywać technologię komputerową i internet do przygotowania dokumentacji szkolnej oraz materiałów do pracy na lekcjach chemii, przyrody i biologii. Wyszukiwałam na stronach www scenariusze zajęć innych nauczycieli i poszukiwałam w nich nowych wskazówek i pomysłów związanych z prowadzonymi przeze mnie lekcjami. Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
www.men.gov.pl, www.awans.net, www.nowaera.pl, www.wsip.pl.
Korzystając z komputera i internetu, dokonywałam też licznych zamówień pomocy dydaktycznych, a także przeglądałam ofertę sklepów z wyposażeniem do sali chemicznej i przyrodniczej.
Zachęcałam także moich uczniów do wykorzystywania komputera w tworzeniu prezentacji przyrodniczych, np. w klasie VII na temat funkcji witamin w organizmie człowieka, lub w VI – związanych z położeniem i linią brzegową kontynentów na kuli ziemskiej.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami.
Myślę, że cele, jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego, w dużej mierze zostały zrealizowane. W trakcie minionego roku szkolnego uczyłam się systematyczności, organizacji, współpracy. Doskonaliłam swój warsztat prac i umiejętności pedagogiczne. Podjęłam i zrealizowałam wiele zadań, które przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, starałam się podwyższać jakość mojej pracy. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

Daria Kaczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.