X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45180
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2020 r.

Wstęp

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Radomiu. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniając specyfikę placówki oraz potrzeby własnego dalszego rozwoju. Starałam się, by jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora placówki.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności do dalszej pracy. Działania podjęte w okresie stażu pozwoliły wzbogacić moje doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować również po zakończeniu stażu.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz dokonałam oceny efektywności podjętych działań, ich przydatności dla szkoły, jak i w procesie samokształcenia. Niniejsze sprawozdanie będzie podsumowaniem i odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego. Następnym zadaniem, które podjęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego. Uwzględniłam koncepcję pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, a także potrzeby i oczekiwania uczniów.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, analizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
• Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz.1574),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650) .
Plan rozwoju zawodowego został zaakceptowany i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Radomiu.
Efekty podjętych działań.
Dzięki analizie powyższych dokumentów prawnych poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Dostosowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań służących podnoszeniu jakości pracy placówki. Przyczyniło się to do zintegrowania mojego planu zawodowego z dokumentacją szkoły. Na bieżąco poznawałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym dzięki czemu aktualizowałam moją wiedzę oraz przygotowałam sprawozdanie z realizacji powyższego planu według obowiązujących procedur.

2. Systematyczne poszerzanie wiedzy
oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbałam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem brałam udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymieniałam się doświadczeniami między nauczycielami. Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego zdobyłam mnóstwo nowych umiejętność oraz wiedzę, które wykorzystuję na lekcjach.
W trakcie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie „Doradztwo zawodowe dla nauczycieli”. Kierunek, który wybrałam był zgodny z potrzebami placówki, w klasach 7-8 wchodził nowy przedmiot Doradztwo zawodowe, a żaden z nauczycieli wówczas zatrudnionych nie posiadał uprawnień do jego nauczania.
Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, jak również korzystałam z oferty radomskich ośrodków zajmujących się doskonaleniem nauczycieli. Korzystałam także z konferencji, szkoleń, warsztatów metodycznych oferowanych przez wydawnictwa.
Ukończyłam następujące kursy i formy doskonalenia nauczycieli:
-Konferencja Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki – corocznie,
-Nauczyciel z długim stażem pracy pod kątem zmieniającej się szkoły – 2017 r.,
-Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych w świetle prawa oświatowego – 2017 r.,
-Dziecko z zespołem Aspergera w szkole – doświadczenia terapeutyczne – SODIR Poradnie Specjalistyczne 2017 r.,
-Ogarnij inżynierię - Fundacja Katalyst Engineering 2017 r.,
-Warsztaty z zakresu druku i modelowania 3D – Fundacja Katalyst Engineering 2017 r.,
-Z uczniem w świat wartości – rola szkoły w formowaniu postaw – MSCDN Wydział w Radomiu 2017 r.,
-Nie bądź obojętny na przemoc. Pracownia pozytywnych emocji – Stowarzyszenie Słoneczny Dom 2017 r.,
-Bezpieczeństwo w czasie wycieczek i wyjść poza teren szkoły – Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2018 r.,
-George Polya i jego rady dla współczesnych nauczycieli matematyki – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2018 r.,
-Żaby i przelewanie wody inaczej, czyli o algorytmach na lekcjach matematyki – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2018 r.,
-Robotyka, programowanie, matematyka – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2018 r.,
-Sztuka dowodzenia a egzamin ósmoklasisty - Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2018 r.,
-Awans zawodowy. Zmiany w prawie oświatowym - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2018 r.,
-Matematyka jest z nami - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2018 r.,
-Zmiany w podstawie programowej z matematyki - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2018 r.,
-Egzamin ósmoklasisty od 2019 roku - MSCDN Wydział w Radomiu 2018 r.,
-Zmiany w prawie oświatowym – 2018 r.,
-Rola motywacji, emocji i zaangażowania w uczeniu się matematyki – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2019 r.,
-Matma inaczej- sprawdzone sposoby na ciekawe i angażujące uczniów metody pracy – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2019 r.,
-Punkty kratowe a realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2019 r.,
-Sprawdzone metody na zadania na dowodzenie w szkole podstawowej – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2019 r.,
-Jak przygotować i poprowadzić lekcje z kodami QR? – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2019 r.,
-Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca, nowe wyzwanie dla nauczycieli – Instytut Kształcenia Eko Tur 2019 r.,
-Zagrożenia dla dzieci w rodzinach z chorobą alkoholową – 2019 r.,
-Matematycy w sieci - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2019/2020,
-Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów w szkole – 2020 r.,
-Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne - Instytut Kształcenia Eko - Tur 2020 r.,
-Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny z matematyki – Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2020 r.,
-Najtrudniejsze? No to co! I tak sobie poradzę! Jak pomóc ósmoklasistom opanować to, co trudne na egzaminie – Webinarium Nowa Era 2020 r.,
-Inspirowane pasją Davida Caina - Liczby w okienkach –Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2020 r.,
-Poczucie humoru i zdrowy dystans w pracy nauczyciela matematyki – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2020 r.,
- Kompetencje kluczowe a matematyka - Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2020 r.,
-Płaskie i przestrzenne. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną – Radomskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 2020 r.,
-Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę? - Webinarium Nowa Era 2020 r.,
-Matematyka – ostatnia prosta przed egzaminem - Webinarium Nowa Era 2020 r.,
- Jak ważna jest relacja wychowawca - uczeń w czasach pandemii i zdalnej nauki - Webinarium Nowa Era 2020 r.,
-Narzędzia wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej. Integracja Dziennik + Vulcan i Office 365 -Webinarium Nowa Era 2020 r.,
-Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętać nauczyciele? -Webinarium Nowa Era 2020 r.,
-Wolontariat wsparciem dla kariery - Webinarium Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2020 r.,
-Przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki – zdalne powtórki - Webinarium Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2020 r.
Swój warsztat pracy wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw, m.in. www.nowaera.pl, www.dlanauczyciela.pl, www.operon.pl, www.gwo.pl. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicania zajęć korzystałam z materiałów zamieszczonych na stronach edukacyjnych: www.epodręczniki.pl, www.matzoo.pl, www.mathedu.pl, www.profesor.pl., www.scholaris.pl, www.matmag.pl. Ponadto poszerzałam swoją wiedzę poprzez studiowanie publikacji w czasopismach, m.in. ,,Świat Matematyki”, ,,Głos Nauczycielski”, ,,Głos Pedagogiczny”, a także na stronach internetowych www.rodon.radom.pl, www.mscdn.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.cke.pl, www.men.gov.pl.
Poznane metody wzbogaciły mój warsztatu pracy, co przyczyniło się do tworzenia bazy dokumentów dydaktycznych, takich jak: scenariusze zajęć, sprawdziany, kartkówki, karty pracy, quizy, gry dydaktyczne, krzyżówki, plansze, ankiety ewaluacyjne, karty obserwacji oraz samooceny ucznia. Gromadziłam również pomoce dydaktyczne: gry logiczne, układanki, puzzle, plakaty, prezentacje multimedialne. Tworzyłam gazetki tematyczne w gablotach szkolnych, dbałam o wystrój pracowni matematycznej. Prowadziłam również teczkę wychowawcy, w której zamieszczałam dokumenty przydatne w pracy wychowawczej.

Efekty podjętych działań.

Poznane w czasie szkoleń metody wykorzystałam podczas bieżącej pracy zawodowej, dzięki czemu podniósł się poziom atrakcyjności prowadzonych zajęć. Wprowadzenie nowych form uczenia wpłynęło na zwiększenie aktywności dzieci podczas lekcji, poprawę motywacji do nauki oraz zwiększenie efektywności nauczania. Wdrożenie nowych metod w pracy wychowawczej pozwoliło na bardziej efektywną współpracę z rodzicami oraz pomogło w sprawniejszym rozwiązywaniu problemów z trudnymi zachowaniami uczniów. Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ułatwił mi aktualizację mojej wiedzy, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Ponadto w obliczu zmian systemu edukacji pozyskałam niezbędną wiedzę dotyczącą nowej podstawy programowej.
3. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Pełniąc funkcje wychowawcy klasy, zapoznałam się z sytuacją rodzinną i materialną moich wychowanków, starałam się również poznać ich potrzeby, zdolności i zainteresowania. Na zajęciach wykorzystywałam aktywizujące metody nauczania, prowadziłam indywidualizację pracy i dostosowywałam wymagania do możliwości intelektualnych uczniów. 
Każdego roku dokonywałam analizy programu wychowawczo-profilaktycznego i opracowywałam plan wychowawczy, dostosowując go do specyfiki klasy oraz bieżących potrzeb uczniów, rodziców i szkoły. Na lekcjach wychowawczych poruszałam zagadnienia asertywności, szacunku i tolerancji wobec innych, kultury osobistej, uczciwości i respektowania norm moralnych oraz właściwego stosunku do obowiązków szkolnych. Zachęcałam do czynnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią. Starałam się uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych osób, szczególnie starszych. Zachęcałam do działań na rzecz wolontariatu poprzez pomoc koleżeńską na terenie szkoły oraz wspólne organizowanie akcji charytatywnych dla podopiecznych domu pomocy społecznej, chorych i bezdomnych.
W pracy wychowawczej troszczyłam się o jak najlepsze wyniki w nauce moich wychowanków. Monitorowałam na bieżąco postępy uczniów w nauce, frekwencję oraz zachowanie. Systematycznie współpracowałam z nauczycielami uczącymi w mojej klasie i rodzicami, rozwiązując bieżące problemy.
Podczas spotkań z rodzicami poruszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej zespołu klasowego: współpraca między uczniami, zachowanie w szkole, postępy uczniów, osiągnięcia w konkursach. W trakcie zebrań stosowałam pedagogizację rodziców na temat m.in. szkodliwości napojów energetyzujących, papierosów elektronicznych, zagrożeń płynących z Internetu. Omawiałam również przyczyny niepowodzeń szkolnych i przedstawiłam sposoby zapobiegania trudnościom w nauce.
Zwracałam uwagę uczniów na ważną rolę książek w wychowaniu i rozwoju młodego człowieka, które rozwijają wrażliwość i wpływają na rozwój inteligencji. We współpracy z nauczycielami świetlicy zorganizowałam akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w której uczniowie klas starszych czytali ulubione książki swoim młodszym kolegom i koleżankom.

Efekty podjętych działań.

Dzięki podjętym działaniom nabyłam umiejętności rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Stwarzałam podopiecznym możliwość wykazywania własnej inicjatywy i czerpania radości z pomagania młodszym i słabszym. Uczniowie dostrzegli potrzebę niesienia pomocy innym, chętnie i z zaangażowaniem włączali się w akcje charytatywne. Działania te przyczyniły się do uzyskiwania pozytywnych efektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.
4. Badanie jakości pracy własnej.

Corocznie przeprowadzałam diagnozy dla uczniów klas IV. Przygotowywałam testy diagnozujące, sprawdzałam prace oraz opracowywałam wyniki. Tworzyłam prezentacje multimedialne zawierające tabele oraz wykresy z danymi, zwracając uwagę na zadania, z którymi uczniowie mają problemy, a także opracowywałam wnioski do dalszej pracy dla poszczególnych klas. Wyniki diagnozy wykorzystywałam na lekcjach matematyki i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Na koniec każdego semestru dokonywałam analizy wyników klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej klas IV-VIII. Pozyskiwałam dane z dziennika elektronicznego, tworzyłam tabele, wykresy dotyczące m.in. średnich ocen poszczególnych klas i przedmiotów, ilości osób ze średnią powyżej 4,75 oraz porównywałam je z latami poprzednimi. Z zebranych informacji przygotowywałam prezentację multimedialną, którą przedstawiałam na posiedzeniu rady pedagogicznej, dzieląc się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami z nauczycielami.

Efekty podjętych działań .

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz i analiz wyciągałam wnioski, które pomogły mi w planowaniu pracy. Co przyczyniło się do wzrostu poziomu nauczania i podniesienia jakości pracy szkoły.

5. Praca z uczniem zdolnym.

W czasie swojej pracy pedagogicznej poszukiwałam i stosowałam różne metody nauczania. Moja praca z uczniem była ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań i aktywności, włączanie ucznia w proces tworzenia zajęć szkolnych oraz poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy lekcji.
Jednym z najlepszych sposobów odkrywania oraz rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów jest udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. Motywują one skutecznie do pogłębiania wiedzy i przyczyniają się do wzrostu aktywności naszych podopiecznych. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, organizowałam wiele konkursów na terenie szkoły oraz uczestniczyłam wraz z uczniami w licznych konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz przygotowujące do konkursów przedmiotowych. Podczas zajęć rozwiązywaliśmy wiele nietypowych zadań matematycznych, często o treściach wykraczających poza podstawę programową. Każdorazowo omawiałam z uczniami zadania konkursowe oraz przedstawiałam sposób poprawnego zapisywania rozwiązań. Starałam się wspierać i motywować uczniów, by pogłębiali swoją wiedzę samodzielnie. Zachęcałam do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym Internetu, wskazując ciekawe strony związane z matematyką.
Podczas zajęć lekcyjnych indywidualizowałam pracę z uczniami zdolnymi. Przydzielałam im dodatkowe zadania, często o zwiększonym stopniu trudności, zadawałam prace domowe dla chętnych, wskazywałam źródła umożliwiające poszerzenie wiedzy na dany temat, przygotowywałam zadania dodatkowe na sprawdzianach.
Na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych stosowałam metody aktywizujące sprzyjające kreatywności i samodzielności w działaniu. Uatrakcyjniałam zajęcia poprzez wprowadzenie elementu zaciekawienia, zaskoczenia czy zabawy, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów. Dostrzegałam i chwaliłam za wkład pracy, a nie tylko za efekt. Wykorzystywałam nowoczesne technologie, tablicę interaktywną, prezentacje multimedialne oraz gry i aplikacje.

Efekty podjętych działań.

Udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach dodatkowych umożliwił uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym zwiększyło aktywność uczniów na zajęciach. Nabyli oni umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie, a także wzrosła ich motywacja do nauki i zainteresowanie matematyką.
Przygotowując uczniów do konkursów i prowadząc zajęcia dodatkowe, doskonaliłam umiejętność indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz organizacji pracy własnej, wzbogaciłam zbiór pomocy dydaktycznych o karty pracy, dodatkowe zadania, prezentacje i gry.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Od kilku lat organizowałam wiele akcji wspólnie z Samorządem Uczniowskim, co dawało mi to możliwość ciągłej współpracy z nauczycielami i uczniami. Corocznie, w okresie noworocznym, jako opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, włączałam się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego, podczas którego wolontariusze razem z członkami samorządu pełnili dyżury na stoisku. Fundusze pozyskane ze sprzedaży ozdób były przeznaczone na zakup strojów dla uczniów tańczących poloneza podczas obchodów 100-lecia szkoły oraz dla chóru szkolnego.
We współpracy z Samorządem Uczniowskim brałam udział w niesieniu pomocy potrzebującym, organizując corocznie na terenie naszej placówki zbiórki żywności oraz zbierając fundusze w ramach akcji Góra Grosza.
Byłam odpowiedzialna za organizację dyskotek szkolnych, pocztę walentynkową oraz harmonogram dyżurów uczniowskich podczas przerw międzylekcyjnych. Aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu Dnia Samorządności, pełniąc funkcję członka jury. Ponadto razem z opiekunami Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam zabawę ,,Szukanie Mikołajkowych Czapeczek”, której jestem pomysłodawcą.
Przygotowanie cyklicznych imprez szkolnych, oprócz czasu i pomysłu, zawsze wymaga współpracy z uczniami. Organizowanie tych wydarzeń było dla mnie wielkim
wyzwaniem w poszukiwaniu jak najlepszych dla nich rozwiązań oraz w budowaniu ścisłej współpracy. Zawsze dawałam uczniom możliwość osobistego zaangażowania w imprezę, współtworzenia programu i prowadzenia uroczystości. Podopieczni mieli możliwość wykazania się kreatywnością, odpowiedzialnością i zaradnością. Stale przypominałam młodym ludziom o kulturze słowa, dobrym wychowaniu, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego. Uświadamiałam młodzież, że przez zabawę można się wiele nauczyć.

Efekty podjętych działań.

Współpracując z Samorządem Uczniowskim, miałam nie tylko możliwość zaprezentowania swoich zdolności organizacyjnych, ale też okazję wpoić uczniom zasady dobrego wychowania, kultury słowa oraz szanowania poglądów i przekonań innych ludzi. Praca z młodymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji, gdyż zarażają mnie oni swoim entuzjazmem i mobilizują do podejmowania kolejnych działań.
Praca na rzecz samorządu miała ogromne znaczenie również dla uczniów i przyniosła widoczne efekty. Uwrażliwili się oni na potrzeby innych, nabyli zdolności organizacyjne oraz poczucie współodpowiedzialności za szkołę. Wspólna, dobrowolna praca przyniosła wiele satysfakcji całej społeczności szkolnej, która z zaangażowaniem uczestniczyła w podjętych działaniach, co pozytywnie wpłynęło na integrację i promocję szkoły w środowisku lokalnym.

7. Udział w pracach zespołu nauczycieli.

Będąc członkiem zespołu ds. tworzenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, uczestniczyłam w pracach nad jego przygotowaniem i modyfikacją. Przy ustalaniu planu lekcji ( tygodniowego rozkładu zajęć) wraz z zespołem nauczycieli uwzględniałam zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, a także wskazania Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującej nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania. Na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć tworzyłam plan dyżurów międzylekcyjnych, uwzględniając potrzeby i specyfikę placówki.
Przez cały okres swojej pracy aktywnie brałam udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego. Na początku każdego roku szkolnego uczestniczyłam w opracowaniu planu pracy zespołu oraz harmonogramu konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami. Dzieliłam się doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania - wspólnie z nauczycielami matematyki, fizyki, przyrody omawiałam i rozstrzygałam bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze. Przygotowywałam scenariusze gier i zabaw logicznych z matematyki w ramach projektu ,,Złota środa energii doda". Brałam udział w pracach zespołu opiniującego oferty edukacyjne wydawnictw w zakresie podręczników do nauczania matematyki.
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg próbnego egzaminu ósmoklasisty. W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej w części z języka angielskiego i czuwałam nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji.
Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Wspólnie z nauczycielkami wymieniałyśmy spostrzeżenia i opracowywałyśmy wnioski do dalszej pracy. Przygotowywałyśmy szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas zebrań rady pedagogicznej. Próbny egzamin jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ informuje o efektach pracy obu stron oraz daje wskazówki do dalszej pracy.
Corocznie przygotowywałam i przeprowadzałam Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny”, ,,Radomskie Zawody Matematyczne”, a także byłam przewodniczącą szkolnego etapu konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Pracowałam również w komisjach szkolnych konkursów matematycznych, opracowywałam testy konkursowe dla uczniów na wszystkich poziomach i sprawdzałam prace.
Koordynowałam pracę Szkolnego Klubu Wolontariusza, którego działalność została wznowiona w roku szkolnym 2017/18. Opracowałam regulamin klubu, wzór zgody rodziców na udział dziecka oraz deklarację ucznia o przynależności do  wolontariatu. Ponadto corocznie przygotowywałam plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza. W roku szkolnym 2018/19 zorganizowałam konkurs na logo klubu i uczestniczyłam w pracach komisji, czego efektem było wyłonienie zwycięskiego znaku graficznego.

Efekty podjętych działań.

Uczestnicząc w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami oraz porównywałam wyniki pracy własnej z efektami prac innych. Nabyłam również wiedzę i umiejętności dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i wykorzystałam je w dalszej pracy. Organizacja konkursów rozwinęła moje umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (sprawne załatwianie formalności, zgłaszanie uczestników, zapoznanie ich z regulaminami, wysyłanie prac, przestrzeganie terminów, pisanie protokołów, organizowanie transportu). Współtworzony przeze mnie tygodniowy plan zajęć został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i pomógł w sprawnej organizacji pracy szkoły. Praca na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariusza pozwoliła mi rozpowszechnić ideę wolontariatu w szkole oraz uwrażliwić uczniów na potrzeby innych ludzi.

8. Wspieranie ucznia mającego trudności w nauce.

Pracując z uczniem mającym trudności w nauce, starałam się indywidualizować jego pracę, udzielać dodatkowych wskazówek, przydzielać zadania o mniejszym stopniu trudności, modyfikować wybrane ćwiczenia, wydłużać czas na wykonanie niektórych zadań, a także przygotowywać dostosowane karty pracy, sprawdziany, kartkówki. Organizowałam pomoc edukacyjną z matematyki, prowadząc systematycznie zajęcia dla klas, które uczyłam.
Od września 2017 r., po ukończeniu studiów z zakresu ,,Terapii i diagnozy pedagogicznej”, prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VII mających trudności w uczeniu się.
Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowywałam wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów. Uwzględniałam również wskazania poradni do pracy z uczniem w szkole.
Starałam się wzmacniać poczucie wartości uczniów – stosowałam pochwały, doceniałam nawet najmniejsze sukcesy, akcentowałam ich mocne strony i umiejętności. Poznawałam przyczyny pojawiających się trudności oraz ustalałam dalsze działania, mające na celu poprawienie ocen lub nadrobienie zaległości.
Będąc wychowawcą ucznia z zespołem Aspergera, we współpracy z nauczycielem wspomagającym, koordynowałam pracę zespołu nauczycieli uczących w mojej klasie. Uczestniczyłam w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. Organizowałam spotkania zespołu nauczycieli i rodziców, które służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących pracy z uczniem i ustalaniu rozwiązań.

Efekty podjętych działań:

Podczas realizacji zadania wspierającego ucznia w nauce, zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją związaną z pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rozwinęłam kompetencje w zakresie wdrażania zaleceń poradni oraz umiejętności indywidualizacji pracy z uczniem. Wzbogaciłam zbiór pomocy dydaktycznych poprzez przygotowywanie ćwiczeń, kart pracy, wyszukiwanie ciekawych gier i zabaw edukacyjnych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do opanowania podstawy programowej przez ucznia oraz promocję do następnej klasy. Ponadto każde dziecko miało możliwość przeżycia sukcesów edukacyjnych, zwiększenia wiary we własne możliwości i wzrosła ich motywacja do nauki.


§ 8 ust. 3 pkt 1
Opis i analiza umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

Opis i analiza organizacji pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem nauki zdalnej

W obecnych czasach szkoła nie może funkcjonować bez nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających obsługę komputera i korzystających z programów komputerowych. Również w moim życiu technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go do celów zawodowych, jest narzędziem ułatwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji.
Użycie komputera ma ogromne zalety ze względu na wykorzystanie go jako:
-źródła informacji – szybki, atrakcyjny dostęp do Internetu,
- narzędzia do ćwiczenia umiejętności – np. ćwiczenia rachunkowe można przeprowadzić szybciej i bardziej atrakcyjnie,
- narzędzia sprawdzającego – w szybki i przyjazny sposób można sprawdzić opanowane umiejętności.
Oprócz ułatwiania realizacji celów dydaktycznych, zastosowanie komputera pomaga w wykonywaniu wielu zadań edukacyjnych, takich jak:
- przygotowania uczniów do życia w cywilizacji technologicznej,
- przysposabiania młodzieży do wykorzystania umiejętności obsługi komputera w przyszłym życiu zawodowym,
- wyposażania uczniów w umiejętność posługiwania się narzędziem będącym środkiem do zdobywania informacji.
Walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, pobudza do aktywności. Wobec czego w swojej pracy często wykorzystywałam technologię komputerową jako narzędzie pomocy:
- w przygotowywaniu zajęć – posługiwałam się zarówno komputerem i drukarką do wykonywania materiałów potrzebnych do prowadzonych przeze mnie zajęć, np. prezentacje multimedialne, karty pracy, ćwiczenia, zadania, testy, ankiety ewaluacyjne;
- w trakcie lekcji – posługiwałam się tablicą interaktywną, e-podręcznikami, ćwiczeniami interaktywnymi, grami dydaktycznymi. Wykorzystywałam m.in. zasoby stron www.matzoo.pl oraz www.matmag,pl do ćwiczenia nabytych umiejętności, co znacznie uatrakcyjniało zajęcia i aktywizowało uczniów. Prezentowałam ciekawe filmy, korzystając ze stron wydawnictwa Nowa Era www.docwiczenia.pl oraz z platformy edukacyjnej www.pistacja.tv. Tworzyłam własne aplikacje na platformach edukacyjnych www.learningapps.org, www.create.kahoot.it, www.quizizz.com i wykorzystywałam podczas lekcji powtórzeniowych lub na początku zajęć, np. do przypomnienia wzorów z poprzedniej lekcji, gdzie uczniowie mieli połączyć w pary widoczne elementy;
- w realizacji zajęć dodatkowych – wykorzystywałam komputer na zajęciach koła matematycznego. Często korzystałam ze strony www.sudoku.com, gdzie uczniowie o wiele chętniej podejmowali się rozwiązywania łamigłówek logicznych online niż na zwykłej kartce. Szukając ciekawostek oraz zagadek, korzystałam ze stron www.szaloneliczby.pl oraz www.swiatmatematyki.pl;
- w realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - w nabywaniu nowych umiejętności i usprawnianiu zaburzeń służyły wszelkie zadania z gier komputerowych typu: memo, układanki, puzzle, zadania logiczne, gry zręcznościowe, labirynty, itp. Tak uatrakcyjnione zadania stawały się mniej żmudne i nużące, przynosiły wychowankom wiele radości i satysfakcji. W utrwalaniu przyswojonej wiedzy dotyczącej zasad ortograficznych wykorzystywałam ćwiczenia online ze strony www.ortografka.pl;
- w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty – korzystałam z materiałów zamieszczonych na stronach www.cke.gov.pl, www.operon.pl oraz www.dlanauczyciele.pl.
Ponadto wykorzystywałam komputer do opracowywania tygodniowego rozkładu zajęć, harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych, przygotowywania prezentacji przedstawiającej analizę klasyfikacji śródrocznych i rocznych oraz materiałów na stronę internetową szkoły.
Umiejętności komunikacyjne okazały się szczególnie przydatne podczas nietypowej sytuacji, w której znaleźli się nauczyciele, rodzice i uczniowie, gdy w związku z pandemią z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed obowiązkiem nauki zdalnej. W tym okresie podstawowym narzędziem komunikacji stał się komputer. Codziennie kontaktowałam się poprzez dziennik elektroniczny z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami, otrzymując i przekazując ważne informacje i zalecenia.
Podczas zawieszenia zajęć szkolnych spowodowanych pandemią prowadziłam lekcje online poprzez aplikację Teams we wszystkich klasach, które uczyłam. Ustalałam datę spotkania, wpisując ją do terminarza w dzienniku elektronicznym, a następnie przesyłałam link do spotkania. Przygotowywałam materiały, prezentacje i zadania, następnie udostępniałam dokument uczniom w celu prezentacji i omówienia zagadnień. Rozwiązania zadań zapisywaliśmy w dokumencie tekstowym lub na tablicy online. Materiały z zajęć przekazywałam do folderu danej klasy w aplikacji Teams, aby mogli jeszcze raz przeanalizować omówiony materiał.
Przygotowywałam również materiały do nauki zdalnej, które zawierały notatki z zajęć, wzory, przykłady z rozwiązaniami, linki do stron internetowych oraz karty prac. Materiały te były przekazywane przez moduł ,,Zadania domowe”, gdzie bardzo przydatna okazała się możliwość dodawania załączników. Przygotowane materiały zapisywałam i przesyłałam w formacie PDF, który bez problemu był pobierany i otwierany przez uczniów. Znacznie ułatwiało to pracę, gdyż dzieci korzystały z różnego oprogramowania, często tabletu lub telefonu i niekiedy były problemy z otwieraniem załączników.
Aby usprawnić i uatrakcyjnić naukę zdalną, przygotowywałam testy i quizy dla poszczególnych klas na platformie www.learningapps.org oraz www.quizizz.com, które udostępniałam uczniom, przesyłając linki. Tego typu zadania wykorzystywałam do ćwiczeń oraz lekcji powtórzeniowych. Wygodną formą sprawdzania wiedzy i szczególnie atrakcyjną dla uczniów okazała się aplikacja Forms, dzięki której przygotowywałam testy zawierające w większości zadania zamknięte, oczywiście z podziałem na grupy oraz z losową kolejnością pytań. W bardzo krótkim czasie otrzymywałam wyniki, uzyskaną liczbę punktów oraz poziom trudności poszczególnych zadań. Uczniowie uzupełniali również karty pracy i wykonywali zadania w zeszycie, wtedy w celu sprawdzenia poprawności rozwiązań, przesyłali mi zdjęcia lub skany wykonanych prac na pocztę Office lub umieszczali w folderze w aplikacji Teams, które były przeze mnie sprawdzane, oceniane i omawiane.
W starszych klasach szczególnie pomocnym okazał się komunikator Messenger, z którego młodzież bardzo chętnie korzystała. Po ustaleniu zasad komunikowania się, uczniowie w ustalonych godzinach, mogli przesyłać rozwiązania zadań, skorzystać z konsultacji z matematyki, gdzie niemal natychmiast otrzymywali informację zwrotną i wyjaśnienia, często również zdjęcia dodatkowych materiałów.
Zachęcałam również uczniów do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, proponowałam programy edukacyjne TVP, lekcje w „Szkole z TVP” oraz strony internetowe www.vod.tvp.pl, www.epodreczniki.pl, www.pistacja.pl, a w klasach VIII polecałam zestawy zadań powtórkowych na cke.gov.pl.
Podczas nauki zdalnej zorganizowałam również konkurs dla uczniów klas VI - VIII „Zastosowanie matematyki w wybranych zawodach”, który polegał na przygotowaniu prezentacji w programie PowerPoint i był podsumowaniem innowacji pedagogicznej „Matematyka kluczem do wyboru przyszłego zawodu”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy wykazali się obszerną wiedzą dotyczącą zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia, prezentując różne zawody – od kasjerki do kosmonauty. W związku z tym, że konkurs został ogłoszony w czasie nauczania zdalnego, prace uczniów były przesyłane na pocztę lub udostępniane w Microsoft Office.
Technologie informacyjne i komunikacyjne to nie tylko komputer czy Internet, ale również telefonia komórkowa. Podczas stażu często korzystałam z prywatnego telefonu komórkowego jako łącza bezpośredniego z rodzicami moich wychowanków, za pomocą którego przekazywałam im na bieżąco informacje dotyczące dzieci – postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych sytuacjach wychowawczych. Umiejętność korzystania z telefonii komórkowej dała mi również wspaniałą możliwość nawiązywania współpracy z rodzicami podczas nauczania zdalnego. Kontaktowałam się z nimi, informując o obowiązku nauki w czasie zagrożenia epidemicznego, omawiałam sytuację dotyczącą dostępu do komputera i Internetu. Przypominałam o zaległych pracach do wykonania, zbierałam informacje o  potrzebie udziału uczniów w konsultacjach i informowałam o procedurach.
Uczestniczyłam ponadto w spotkaniach online z nauczycielami naszej placówki, wymieniając doświadczenia i pomysły podczas pracy zdalnej. Brałam udział w szkoleniach online organizowanych przez Radomski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli oraz w webinariach na stronie wydawnictwa Nowa Era.
Nawiązałam również współpracę z nauczycielami matematyki z terenu Radomia, biorąc udział w cyklu spotkań „Matematycy w sieci” zorganizowanym przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W ramach współpracy dzieliłyśmy się doświadczeniem, prezentowałyśmy możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem. Omawiałyśmy, jak wykorzystać na lekcjach aplikację Kahoot, kodów QR, Padlet oraz poznałyśmy sposób tworzenia testów w aplikacji Quizizz. W czasie pandemii kontaktowałyśmy się mailowo oraz organizując spotkania online, wymieniałyśmy się możliwościami pracy zdalnej.

Efekty podjętych działań.

Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawniało znacząco moją pracę i uatrakcyjniło prowadzone zajęcia. Nabyłam również umiejętności prowadzenia lekcji online, poznałam nowe aplikacje służące sprawdzaniu wiedzy uczniów. Zyskałam możliwość sprawnego zbierania, modyfikowania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej oraz wygodnego i estetycznego opracowywania materiałów informacyjnych, pomocy dydaktycznych, ich drukowania oraz tworzenia prezentacji multimedialnych. Dzięki poczcie elektronicznej i spotkaniom online miałam możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Korzystając z portali edukacyjnych, poznałam ciekawe metody prowadzenia zajęć, aktualności dotyczące systemu oświaty, jak również miałam możliwość wymiany spostrzeżeń odnośnie pracy zdalnej. Pozyskane informacje wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe formy i rozwiązania oraz pogłębiły wiedzę merytoryczną i usprawniły działania wychowawczo-edukacyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii przyczyniło się do pobudzenia mojej kreatywności oraz wzrostu satysfakcji z atrakcyjnie przeprowadzonych zajęć.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w procesie edukacyjnym miało niezwykle pozytywny wpływ na uczniów:
• pozwoliło im na rozwijanie wyobraźni, kreatywności,
• znacząco przyczyniło się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć,
• wzbogaciło ich wiedzę oraz motywację,
• kształtowania umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,
• zdobywania nowych umiejętności,
• rozbudzania zainteresowania technologiami informatycznymi,
• znacznie ułatwiało komunikację z uczniami i rodzicami.
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moje działania przyczyniły się do:
• zwiększenia efektywności nauczania,
• poprawy relacji między mną a uczniami, zwiększenie zaufania podopiecznych dzięki używaniu tych samych technologii co oni,
• lepszej organizacji pracy przy oszczędności czasu i papieru (materiały przekazywane w formie elektronicznej),
• łatwiejszego dostępu do materiałów w formie elektronicznej zawsze i wszędzie,
• usprawniły komunikację z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz przekazywanie informacji.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych wpłynęło na:
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
• wzrost wiedzy uczniów i wyników nauczania,
• poprawę jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.