X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45167
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Jestem nauczycielem mianowanym pracującym na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Szkoła ta jest trzecią placówką edukacyjną, w której kontynuuję pracę nauczycielską po ukończeniu studiów wyższych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Filologia Angielska. Cieszę się, że to właśnie w tej placówce mogłam rozpocząć swój staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09. 2017 r. i nieprzerwanie zdobywać wiedzę oraz doświadczenie w pracy nauczyciela, wychowawcy i choć w części przyczyniać się do jej rozwoju.
W trakcie trwania stażu zrealizowałam większość zadań postawionych sobie w planie rozwoju, jak również zadania niezaplanowane przeze mnie, które zostały mi przydzielone podczas stażu. Wszystkie te działania przyczyniły się znacząco do mojego rozwoju jako nauczyciela i wychowawcy.
Sprawozdanie z realizacji planu przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przed nauczycieli. W okresie stażu realizowałam powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z w/w Rozporządzeniem, a w szczególności następujące punkty:
§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego, które miały na celu:
- doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,
- zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej,
- wzbogacanie posiadanego warsztatu pracy,
- rozwijanie i doskonalenie metod pracy z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i jakości pracy szkoły,
- aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Celem każdego ambitnego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w szkole, a więc podnoszenie jakości swojej pracy. Zdając sobie sprawę, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczyciela, obrałam to jako mój cel nadrzędny i postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. W okresie stażu starałam się realizować założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo-dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszej szkoły. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Realizując plan rozwoju zawodowego, wzbogaciłam się o nową wiedzę metodyczną i pedagogiczną. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie okazją do samooceny oraz pozwoliła zweryfikować opinie, jakim jestem nauczycielem i pedagogiem. Zdobyłam również nowe doświadczenia.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Mam nadzieję, że pracą tą choć w części przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, ale przede wszystkim do poszerzenia wiedzy i chęci jej zdobywania wśród moich uczniów i wychowanków, mając na uwadze ich dobro i bezpieczeństwo. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi i wychowawczymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć. Włożony w realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświęcić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania. Odbyty przeze mnie staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego był czasem wielu zmian w moim życiu i kolejnym etapem mojego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Wymaganie zawiera:
1.1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
1.2. Uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
1.3. Samokształcenie.
1.4. Realizacja obowiązujących programów nauczania.
1.5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ( również jako nauczyciela – wychowawcy klasy).
1.6. Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły.
1.7. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.

OPIS I ANALIZA

1.1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Warsztat swojej pracy doskonaliłam poprzez samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj. udział w zewnętrznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach metodycznych. Zdobyte tam wiadomości wykorzystywałam do organizacji swojej pracy i bezpośredniej pracy z uczniami. Poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły. Nabyte umiejętności wykorzystuję w codziennej pracy z dziećmi oraz podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami swoich uczniów. Dla każdego nauczyciela, wychowawcy udział w różnorodnych formach szkoleniowych jest bardzo cenną szansą usprawnienia i ulepszenia warsztatu pracy.
Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły:
• „Multimedia w dydaktyce”
• „Organizacja kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i placówce”
• „Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona danych osobowych w portalu e-szkoła”
• „Diagnoza szkolna”
• “Teaching for life, teaching for exam” (MACMILLAN)
• “Uczenie języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym”
1.2. Uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Oprócz wymienionych powyżej zorganizowanych form doskonalenia zawodowego na bieżąco i aktywnie brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Odbyte szkolenia były nieodłączną częścią mojej pracy oraz stały się doskonałą bazą do czerpania wiedzy na temat problemów dotyczących uczniów naszej szkoły i placówki samej w sobie.
Zorganizowane szkolenia skupiały się wokół następującej tematyki:
• „Praca z tablicą multimedialną – Edu Projekcja 2019”
• „ Kurs Pierwszej Pomocy”
• „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły”
• „Ochrona danych osobowych w szkole”
• „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”
• „Ekonomia na co dzień”
• „Pracujemy w Vulcanie – e-dziennik”
• „Ochrona danych osobowych RODO”
• „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli”
• „Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Poziom I,II,III”
• „Akademia cyfrowa szkoła”
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela i wychowawcy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć z języka obcego oraz na godzinie wychowawczej.
Efekty:
• ugruntowanie posiadanych i nabycie nowych umiejętności;
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• nawiązanie nowych kontaktów zawodowych;
• umiejętność radzenia sobie ze stresem;
• poszerzenie wiedzy o nowe i ciekawe metody i formy pracy z uczniami;
• rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań u siebie i wśród uczniów;
• satysfakcja z własnego rozwoju;
• podnoszenie jakości pracy poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy;
• aktualizacja wiadomości dotyczących wychowania i nauczania;
• wzbogacenie i urozmaicenie własnych zajęć oraz bazy dydaktycznej w szkole;
• lepsze prowadzenie zajęć dydaktycznych – poznanie możliwości różnorodnej pracy z uczniami przy realizacji treści nauczania tak, by zwiększyć efekty pracy i zachęcić uczniów do aktywniejszej partycypacji w zajęciach;
• poznanie sposobów pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
• nabycie umiejętności takiej organizacji zajęć, by były one efektywne dla każdego rodzaju ucznia;
• udoskonalenie sposobu posługiwania się językiem angielskim komunikatywnie skutkiem udziału w warsztatach i konferencjach prowadzonych w języku obcym ( spotkania prowadzone były przez rodzimych użytkowników języka angielskiego).

1.3. Samokształcenie.
Oprócz wymienionych wyżej form doskonalenia zawodowego stale samodzielnie poszukuję źródeł, które pozwalają mi na rozwiązywanie pojawiających się na co dzień problemów edukacyjnych i wychowawczych. Studiuję literaturę metodyczną, dydaktyczną i przedmiotową pod kątem wspomagania jako nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy klasy. Regularnie wykorzystuję zasoby portali internetowych, w tym miedzy innymi:
• www.englishlearner.com
• www.onestopenglish.com
• www.learnenglish.org.uk
• ESL EFL Teaching Techniques and Strategies
• www.angielski.edu.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.mes-english.com
• www.abcteach.com
• www.pinterest.com
Korzystałam również z fachowej literatury, a wśród ulubionych pozycji znalazły się:
• “Mowa gestów” – Amanda Hopkins;
• “Co oni mówią, co oni myślą” – Amanda Hopkins;
• „Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera” – Joanna Ławicka.
Starałam się także wyrażać swoje spostrzeżenia związane z pracą zawodową na forach nauczycielskich. Stamtąd także czerpałam inspirację do pracy z dziećmi, korzystając z rad doświadczonych pedagogów.
Jako nauczyciel przedmiotu, jakim jest język angielski, starałam się sięgać także do różnego rodzaju czasopism, w tym m.in. „ The Teacher”, „Głos Nauczycielski”, które były cennym źródłem informacji psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych.
Efekty:
• poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez aktywne i systematyczne samokształcenie;
• zbieranie nowych doświadczeń pedagogicznych i dzielenie się nimi;
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• nawiązanie nowych kontaktów zawodowych;
• wdrożenie ciekawych pomysłów, metod, form i technik do pracy z uczniami;
• satysfakcja z własnego rozwoju;
• podnoszenie jakości pracy poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy;
• aktualizacja wiadomości dotyczących wychowania i nauczania;
• wzbogacenie i urozmaicenie własnych zajęć oraz bazy dydaktycznej w szkole;
• czerpanie pomysłów, scenariuszy zajęć z czasopism oraz stron internetowych: zorganizowanie lekcji z piosenką brytyjską czy brytyjskimi lub amerykańskimi przepisami kulinarnymi ( wykonanie potraw przez uczniów w domu ).

1.4. Realizacja obowiązujących programów nauczania.
Nieodłączną częścią pracy nad doskonaleniem swojego warsztatu była wnikliwa analiza i dobór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego treści i nową podstawę programową na I i II etapie edukacyjnym. Programy, które obowiązują w mojej placówce to:
• Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017 roku (PEARSON);
• Program nauczania języka angielskiego dla II etapu w klasach IV-VIII (NOWA ERA ).
Dobór podręczników odbywał się po uprzednim zdiagnozowaniu poprzez testy leksykalno-gramatyczne poziomu wiedzy i umiejętności moich uczniów. Następnym krokiem było opracowanie, w porozumieniu z nauczycielami z zespołu przedmiotowego, i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania, rzetelnego, jasnego i sprawiedliwego dla wszystkich. Opracowywałam plany wynikowe dla każdej nauczanej przeze mnie klasy w każdym roku szkolnym zgodnie z podstawą programową, planami nauczania i standardami. Plany te były przeze mnie na bieżąco modyfikowane. Brałam pod uwagę zdolności uczniów, wiek i okres, przez jaki uczyli się języka angielskiego. Zapoznawszy się ze ścieżkami edukacyjnymi dla poszczególnych klas I i II etapu, próbowałam je realizować poprzez uwzględnianie ich treści w prowadzonych przeze mnie lekcjach języka angielskiego.
Efekty:
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• wkład w realizację zadań edukacyjnych szkoły dążących do zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego.
• świadome planowanie pracy;
• umiejętność prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolnej/przebiegu nauczania;
• realizacja przygotowanych przeze mnie planów wynikowych zapewniła uczniom prawidłowy przebieg procesu kształcenia.

1.5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ( również jako nauczyciela – wychowawcy klasy).
Podstawą efektywnej i aktywnej realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość jego potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz jego problemów. W związku z tym starałam się zrealizować to zadanie w możliwie jak najwyższym stopniu.
Zadanie zapoznania się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz refleksja nad współczesnymi problemami społecznymi nie było trudne, jako że uczniowie często sami informowali mnie, jakie tematy chcieliby poruszać. Będąc jednocześni nauczycielem i wychowawcą klasy 6c, mogłam zaplanować wdrożenie istotnych dla nich treści na lekcjach języka angielskiego i godzinie z wychowawcą.
Jedną z pierwszych czynności wspomnianych powyżej było wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zdiagnozowanych zainteresowań nastolatków poprzez przygotowywanie lekcji w oparciu o te właśnie treści. W przypadku języka angielskiego nie było to zadanie trudne w realizacji, gdyż jeśli chodzi o zakres tematyczny program nauczania tego przedmiotu, a w rezultacie większość podręczników przedmiotowych jest skonstruowana w ten sposób, by uwzględniać tę tematykę.
Potrzeby rozwojowe uczniów ( edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze ) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z uczniami i ich wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy szkolnego pedagoga, psychologa i szkolnej higienistki lub udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoja wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również, sięgając po odpowiednią literaturę, jak również biorąc udział w szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak:
- zagrożenia związane z grami komputerowymi i Internetem;
- profilaktyka uzależnień;
-dysleksja, dysgrafia i dysortografia.
W związku z powyższym przeprowadzałam też szereg lekcji, na których skupiłam się na takich zagadnieniach jak: szkodliwość palenia, moda, sport, muzyka, mój idol, film, komputery, Internet i cyberprzemoc, zagrożenia środowiska, bezrobocie, ludzie w potrzebie, sposoby spędzania wolnego czasu, dieta, podróże, telewizja, przemoc rówieśnicza itp. Myślę, że taki sposób urozmaicania moich zajęć był moim wkładem w realizację zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego oraz świadczy o moim uczestnictwie w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Dzięki szczegółowej wiedzy zdobytej podczas wspomnianych już szkoleń związanych z zagrożeniami i problemami charakterystycznymi dla młodzieży szkolnej stałam się wyczulona na oznaki negatywnych zjawisk. To ułatwiło mi diagnozowanie innych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych indywidualnych uczniów, dzięki czemu w swojej pracy podejmowałam próby zaspokojenia ich.
Mój udział jako nauczyciela i wychowawcy w zaspokajaniu takich potrzeb polegał na czujnej obserwacji moich uczniów w trakcie lekcji, dyżurów śródlekcyjnych, imprez szkolnych oraz pozaszkolnych, wycieczek i reagowaniu na zaobserwowane negatywne zjawiska, takie jak np. problemy wieku rozwojowego, problem nikotynowy, alkoholowy, narkotykowy, przemocy lub braku akceptacji przez grupę rówieśniczą poprzez zgłaszanie zdiagnozowanego problemu wychowawcy, pedagogowi, psychologowi lub bezpośrednio Dyrektorowi szkoły. W ten sposób realizowałam również zadania opiekuńczo-wychowawcze mojej placówki.
Od 2017 roku pełnię obowiązki wychowawcy obecnej klasy 6c w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu, co jeszcze bardziej uwrażliwia mnie na opisywane wyżej zagadnienia. W związku z tym przeprowadzałam anonimowe ankiety, aby poznać problemy i obawy moich wychowanków i ukierunkować odpowiednio moją pracę wychowawczą. Opracowałam tematykę godzin z wychowawcą, która była spójna z planem pracy wychowawczej opracowanym na podstawie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły. Udało mi się zrealizować większość tematów lekcji wychowawczych ujętych w planie. W planie uwzględniałam tematy lekcji podporządkowane zadaniom takim jak: rozwijanie samooceny, przestrzeganie przed nałogami i ich skutkami, zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, poznanie pojęcia asertywności, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, przyczyny i skutki przemocy, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wartości, którymi należy kierować się w życiu itp. W trakcie lekcji wychowawczych starałam się wykorzystywać różne metody pracy: pracę w grupach, ankietę, wywiad, psychodramę, burzę mózgów, dyskusję, metodę projektu oraz krótką wypowiedź pisemną. Zachęcałam przy tym swoich podopiecznych do otwierania się na pomoc dorosłych w przypadku jakichkolwiek problemów. Jako aktywny wychowawca w trosce o dobro dzieci nie mogłam zapomnieć również o wdrażaniu programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny.
Ważny aspekt pracy opiekuńczo-wychowawczej to także udział w wycieczkach, wyjściach i innych imprezach szkolnych i okolicznościowych. Sprawowanie opieki podczas imprez i wyjazdów wzbudza we mnie poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, ale także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zaspokajania innych potrzeb z dala od domu i szkoły. W okresie stażu często byłam inicjatorem, współorganizatorem lub opiekunem podczas wielu wyjazdów/wycieczek szkolnych takich jak:
- wycieczka do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
- wycieczka do Nadleśnictwa Kup,
- wycieczka do kina „HELIOS” w Opolu,
- wyjścia na przedstawienia do Brzeskiego Centrum Kultury i na Zamek Piastów Śląskich,
- wyjście w ramach „DNIA JĘZYKÓW OBCYCH” do II LO w Brzegu,
- wyjście na turniej Mikołajkowy w I LO w Brzegu,
- opieka podczas GRY TERENOWEJ organizowanej przez Urząd Miasta Brzeg,
- wycieczka do obozów koncentracyjnych w Auschwitz - Birkenau,
- wycieczka 3-dniowa do Warszawy,
- wycieczka 3-dniowa do Wisły i Węgierskiej Górki,
- wycieczka do ROSENAU - ZAGINIONE MIASTO,
- wycieczka do OPOLSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA,
- wyjście do pizzerii i sali zabaw „PRIMA” w Brzegu.

Efekty:
• poznanie teoretycznych przyczyn różnorodnych zachowań, specyfiki problemów, jakie mogą mieć uczniowie oraz ich praktycznych rozwiązań;
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• świadome planowanie pracy;
• nabycie umiejętności komunikowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, zwłaszcza w sytuacjach problemowych.

1.6. Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły.
Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły to praca skupiająca się na budowaniu dobrego imienia szkoły i podnoszenia jej renomy w środowisku lokalnym. Praca ta to zespół działań podejmowanych przez zespoły zadaniowe pełniące określone funkcje i realizujące określone zadania w szkole.
Mój udział to głównie praca w zespole języków obcych. Jako członek zespołu języków obcych angażuję się we wszystkie realizowane przez mój zespół działania. Z początkiem każdego roku szkolnego odbywa się spotkanie zespołu, na którym ustalony zostaje plan działań na cały rok. Zadania te obejmują głównie modyfikację rozkładów materiału, , zaplanowanie harmonogramu konkursów wewnątrzszkolnych i wybór ofert konkursów zewnątrzszkolnych,oraz ustalenie harmonogramu spotkań członków zespołu. Zespół języków obcych zajmuje się również ewaluacją egzaminu wcześniej gimnazjalnego, a dziś egzaminu po klasie 8 z języka obcego. Zadaniem członków zespołu jest rzetelne zdiagnozowanie słabych i mocnych stron uczniów piszących ten egzamin i ustalenie wniosków do dalszej pracy, zarówno dla nauczycieli, jak i samych uczniów i ich rodziców. Wnioski te są następnie przekazywane uczniom na godzinie wychowawczej, ich rodzicom na wywiadówkach, a nauczycielom na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W roku szkolnym 2017/2018 moim zadaniem było przeprowadzić analizę wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, którą odczytałam na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w naszej szkole.
Jako wychowawca klasy brałam udział w spotkaniach zespołu wychowawców, podczas których na bieżąco rozwiązywano problemy dotyczące sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wychowanków oraz stwarzano okazję do dzielenia się wiedzą pedagogiczną potrzebną w pracy wychowawcy.
Pracowałam również z zespołem do spraw promocji szkoły, dzięki czemu mogłam współuczestniczyć w promowaniu szkoły poprzez media społecznościowe , a w tym m.in. poprzez szkolną stronę na portalu FACEBOOK, a także pomóc w przygotowaniu podniosłej, jubileuszowej uroczystości w roku szkolnym 2018/2019, jakim było 60-lecie powstania naszej szkoły.
Pragnę dodać, że od 3 lat należę również do zespołu protokolantów i w związku z powierzoną mi funkcją rzetelnie i skrupulatnie protokołuję przebieg Rad Pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Jest to dla mnie kolejne doświadczenie pogłębiające moją wiedzę na temat prowadzenia ważnej dokumentacji szkolnej.
Od 4 lat jestem też członkiem zespołu do spraw organizacyjnych dotyczących FESTYNU SZKOLNEGO „ Bezpieczna szkoła” organizowanego co roku w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka, a w nim od 2 lat koordynatorem głównym w/w imprezy.
Dodatkowo powołano mnie do zespołu ds. DNI KARIERY, którego zadaniem jest organizacja działań skupionych na rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy poprzez praktyczne działania w rozmaitych projektach. Przedsięwzięcie to skupia się na promocji godnej pracy i jej warunków, daje możliwość uczniom poznania obecnej sytuacji na rynku pracy i zapoznanie się z wymogami pracodawcy. Jest to też szansa na zobaczenie, co oferują firmy na płaszczyźnie swojego działania, zatrudnienia i jego warunków. Dzieci mają też okazję do wzięcia udziału w różnych warsztatach i szkoleniach, a także skorzystania z porad doradców zawodowych i uczestnictwa w dyskusji z zaproszonymi na ten dzień gośćmi reprezentującymi daną branżę na rynku pracy.
Praca w zespołach przyczyniła się do mojego dogłębnego poznania zasad funkcjonowania organów szkoły, stosownych aktów prawnych i rozwinęła u mnie umiejętność pracy w zespole.

Efekty:
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy w celu zaprezentowania szerszej oferty edukacyjnej dla uczniów;
• wsparcie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów w procesie wychowawczym i edukacyjnym ich dzieci;
• udzielanie trafnej i właściwej pomocy dziecku jako wychowawca;
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• świadome planowanie pracy;
• efektywniejsza praca wychowawcza – umiejętne reagowanie na problemy swoich podopiecznych;
• integracja, poczucie wzajemnego szacunku i akceptacji;
• umożliwienie osiągania sukcesów w różnych dziedzinach;
• umiejętność radzenia sobie ze stresem;
• udzielanie trafnej pomocy i wsparcia uczniom.

1.7. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.
Przez okres stażu prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających problemy w nauce z języka angielskiego. W swojej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację lub analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami i nauczycielami uczniów, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego. Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych, opracowałam program zajęć do pracy z uczniem słabym, nieradzącym sobie z opanowaniem na bieżąco treści przewidzianych w podstawie programowej na dany etap edukacyjny. Program nosił tytuł „ Easy English – find the key to success”. Wyżej wymienione zajęcia prowadziłam dla uczniów klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Dostosowanie programu i wymagań dotyczyło w tym przypadku zarówno formy, jak i treści. W rezultacie opracowanych i wdrożonych specjalnych metod pracy, zakresu materiału i sposobów oceniania uczeń był w stanie opanować materiał i uzyskać pozytywną ocenę końcową, gdyż zakres wymagań programowych został obniżony do minimum, a formy pracy i sprawdzania wiedzy ograniczone do najbardziej podstawowych. W efekcie zastosowanych metod i form pracy oraz modyfikacji w sposobie oceniania tych uczniów stali się oni aktywniejsi i zaczęli z ochotą podchodzić do nauki języka. Zaczęli wierzyć w swe możliwości pomimo istniejących dysfunkcji utrudniających naukę języka, a co najważniejsze i najbardziej wymierne, ich oceny z nauczanego przedmiotu uległy znacznej poprawie.
W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również obserwacje własne i moich koleżanek/kolegów z zespołu języków obcych indywidualizowałam proces wychowawczo-dydaktyczny, nie tylko w przypadku uczniów z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Opracowałam program pt. „Fabryka języka – kreatywnie w angielszczyźnie”, który realizowany był na zajęciach rozwijających kompetencje języka angielskiego wśród uczniów klas 5 szkoły podstawowej. Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale może być zabawą, która sprawia radość i daje dużo satysfakcji.
Opracowałam też oddzielny program pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym nastawieniem na przygotowanie ucznia do konkursu języka angielskiego. Uczniowie mogli w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zgłębiać zagadnienia gramatyczne i leksykalne wychodzące poza zakres programu nauczania języka angielskiego. Zajęcia prowadzone były dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej, a w rezultacie ich uczeń naszej szkoły wziął udział i zajął II miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Easy English” Uczniów Klas III Szkoły Podstawowej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Brzegu.

Efekty:
• zdobycie nowych umiejętności do pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy w celu zaprezentowania szerszej oferty edukacyjnej dla uczniów;
• wsparcie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów w procesie wychowawczym i edukacyjnym ich dzieci;
• doskonalenie organizacji warsztatu pracy;
• umiejętność prawidłowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolnej/przebiegu nauczania;
• doskonalenie umiejętności pracy z uczniem słabym, zdolnym i posiadającym opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• wdrożenie ciekawych pomysłów, metod, form i technik do pracy z uczniami;
• umożliwienie osiągania sukcesów w różnych dziedzinach;
• umiejętność radzenia sobie ze stresem;
• rozbudzenie nowych pasji i zainteresowań u siebie i wśród uczniów;
• udzielanie trafnej pomocy i wsparcia uczniom.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wymaganie zawiera:
2.1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu na lekcji języka obcego oraz w życiu codziennym.
2.2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym.
2.3. Organizacja własnego warsztatu pracy – gromadzenie materiałów.
2.4. Korzystanie z Internetu na lekcjach języka angielskiego.
2.5. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym w Internecie.

OPIS I ANALIZA

2.1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu na lekcji języka obcego oraz w życiu codziennym.
W praktyce szkolnej komputer stał się nowoczesnym środkiem dydaktycznym, zdecydowanie usprawniającym proces nauczania, a przede wszystkim stał się nieocenionym narzędziem pracy nauczyciela. Posiadanie wiedzy w zakresie posługiwania się komputerem jest dziś niezbędne, a właściwemu wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej służy odpowiednie przygotowanie, osobiste zaangażowanie nauczyciela oraz jego inwencja.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu na lekcjach języka obcego oraz w życiu codziennym często wiąże się z udziałem w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej. Idąc właśnie tym torem, miałam okazję uczestniczyć w następujących szkoleniach, które dały mi dobrą bazę i poszerzyły moją wiedzę na temat tego, jak wykorzystywać w pracy nauczyciela zasoby Internetu oraz tablicy interaktywnej:
- „Multimedia w dydaktyce”;
- „Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona danych osobowych w portalu e-szkoła”;
- „Praca z tablicą multimedialną – Edu Projekcja 2019”;
- „Pracujemy na Vulcanie – e-dziennik”.
Od wielu lat komputer stanowi narzędzie, które usprawnia pracę ludziom wielu zawodów. W mojej pracy wykorzystuję w dużej mierze Internet. Dzięki nieustannemu poszukiwaniu informacji na temat zastosowania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela wciąż poszerzam swoją wiedzę i wzbogacam swój warsztat pracy. Zajęcia z dziećmi stają się przez to bardziej atrakcyjne, a praca zdecydowanie sprawniejsza. Wiele stron internetowych jest dla mnie źródłem pozyskiwania nowości dydaktycznych. Drogą elektroniczną otrzymuję również informacje o odbywających się szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych czy webinariach. Poprzez Internet porozumiewam się i wymieniam doświadczeniami z innymi nauczycielami, nie tylko ze swojej szkoły. Usprawnia to moją pracę i przyspiesza wymianę informacji.
Efekty:
• zapoznanie się z możliwościami wykorzystania Internetu, komputera i tablicy interaktywnej w edukacji szkolnej;
• podniesienie i usprawnienie jakości działań związanych ze szkołą oraz inspiracja do nowych pomysłów;
• doskonalenie własnego rozwoju zawodowego;
• możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
• podniesienie jakości pracy własnej i szkoły;
• opracowanie dokumentacji awansu;
• pomoc w poszukiwaniu informacji dotyczących pracy z dzieckiem oraz nowości i innowacji pedagogicznych.

2.2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym.
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie codzienne życie i pracę bez znajomości komputera, a w tym programów komputerowych takich jak Word, Excel, Power Point, a także bez dostępu do sieci internetowej. Korzystanie z powyższych programów jest podstawą prowadzenia dokumentacji własnej oraz szkolnej. Podnosi to też skuteczność oraz jakość prowadzonych zajęć, czyni je ciekawszymi.
Podejmowane przeze mnie działania w tej sferze stale pogłębiają moją wiedzę i umiejętności, podnosząc zarazem jakość pracy mojej jak i szkoły. Nieograniczone możliwości Internetu, szybki dostęp do najnowszych informacji, ciekawych materiałów, bardzo ułatwiają i usprawniają moją pracę. Komputer jest nieodzownym narzędziem pracy we współczesnej szkole i w życiu ogółem.
Internet służy mi także do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami, uczniami, przedstawicielami wydawnictw oraz innymi nauczycielami. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego dziennika w naszej szkole kontakty z rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci mogą odbywać się za pośrednictwem szkolnej poczty internetowej, za pomocą której też przesyłam niezbędne informacje o spotkaniach z rodzicami czy indywidualnych konsultacjach. Uczniowie wykonując prace domowe lub projektowe kontaktują się ze mną również za pośrednictwem poczty w celu weryfikacji, czy uzgodnienia wersji pracy domowej lub projektu. Natomiast przedstawiciele wydawnictw wysyłają cenne wskazówki metodyczne, zaproszenia na warsztaty, czy indywidualne konsultacje. Korzystanie z poczty elektronicznej jest dla mnie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z innymi pedagogami i nauczycielami. Poczta elektroniczna oraz korzystanie z forów dyskusyjnych są niezastąpionymi formami komunikowania się , służą wymianie informacji, poglądów, wiedzy, ciekawych materiałów.
Komputer wykorzystuję również do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i dokumentacji z przebiegu stażu. Z pomocą komputera prowadziłam dokumentację związaną z awansem zawodowym, dzięki czemu mogłam nadać jej estetyczną i czytelną formę. W dzisiejszych czasach, w dobie komputeryzacji trudno poradzić sobie w codziennej pracy bez takiego narzędzia.
Często korzystam także z licznych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego np. „ Anglomaniacy”, „British Council” itp., które dostarczają mi szereg cennych informacji.
Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów różnych stron internetowych. Aby na bieżąco śledzić zmiany w przepisach oświatowych i wzbogacać swoją wiedzę korzystałam z następujących stron:
- www.men.pl;
- www.awans-zawodowy.org;
- www.literka.pl;
- www.edusek.pl;
- www.portaloswiatowy.pl;
- www.profesor.pl;
- www.ore.edu.pl;
- www.eduinfo.pl;
- www.kuratorium.opole.pl;
- www.facebook.pl.
Wiedza, która zgłębiałam, korzystając z internetowych portali, to zarówno przepisy prawa oświatowego, gdzie poszerzałam swoją wiedzę na temat awansu i doskonalenia warsztatu pracy, jak i strony o tematyce metodycznej lub językowej niezbędnej, by weryfikować poznane i stosowane metody pracy na lekcji. Były to zarówno polskie, jak i angielskie strony, dzięki czemu mam pewność poprawności językowej. Należały do nich m.in.:
- www.edux.pl;
- www.literka.pl;
- www.e-ang.pl;
- www.education.gov.uk;
- www.englishlearner.com;
- www.learnenglish.org.uk;
- www.angielski.edu.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
- www.teaher.pl;
- www.anglisci.pl;
- www.longman.pl.
Dodatkowo w trakcie pracy współpracuję ze szkolnym informatykiem i innymi nauczycielami, wraz z którymi umieszczam informacje na stronie internetowej szkoły z naszej bieżącej działalności na rzecz szkoły, działań profilaktycznych, konkursów, akcji charytatywnych, ciekawe materiały dla rodziców oraz okolicznościowe relacje fotograficzne ze znaczących wydarzeń klasy i szkoły. Jest to też promocja szkoły, a to bardzo ważny element we współczesnej pracy. Internet daje nieograniczone możliwości zaprezentowania pracy szkoły szerokiemu forum odbiorców, a dzięki naszej działalności sprawozdawczej realizujemy to zadanie.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy w zakresie kreatywnego wykorzystania materiałów multimedialnych;
• podniesienie i usprawnienie jakości działań związanych ze szkołą oraz inspiracja do nowych pomysłów;
• pogłębienie własnej wiedzy i wiedzy uczniów i ich rodziców;
• znalezienie nowych pomysłów i rozwiązań różnych tematów;
• szybki przekaz informacji w relacji nauczyciel-rodzic-uczeń;
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe umiejętności;
• dostęp dzięki Internetowi do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty.

2.3. Organizacja własnego warsztatu pracy – gromadzenie materiałów.
W okresie stażu wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii komputerowej, która pomogła mi w organizowaniu własnego warsztatu pracy, podniesieniu i podwyższeniu jakości pracy szkoły. Wykonywane przeze mnie testy, kartkówki, karty pracy na zajęcia i inne formy sprawdzania wiedzy były estetyczne, przejrzyste i czytelne dla uczniów. Za pośrednictwem komputera wykonywałam także całą dokumentację oraz pomoce dydaktyczne do organizowanych przez siebie zajęć i konkursów. Były to także scenariusze zajęć, dyplomy konkursowe dla biorących udział oraz zaproszenia i podziękowania dla osób wspierających, konspekty lekcji, ankiety, informacje dla uczniów i rodziców, kartki z ocenami, frekwencją i zachowaniem uczniów itp.
Komputera używam również do opracowywania i analizy przeprowadzonych diagnoz, wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego i egzaminu ósmoklasisty. W tworzeniu wyżej wymienionych analiz niezbędna jest dobra znajomość programu Excel. W celu przygotowania prezentacji analizy wyników posługuję się również programem Power Point. Tworzę również własne prezentacje w programie Power Point, które wykorzystuję jako materiały pomocnicze do lekcji. Wiedzę z zakresu posługiwania się tymi programami zdobywam przeglądając strony internetowe poświęcone używaniu tych aplikacji, dogłębnym analizowaniu treści w nich zawartych oraz samodzielnym ćwiczeniom.
Powiększałam swój warsztat pracy o nowe pomoce multimedialne, jak filmy i programy edukacyjne na płytach CD i DVD, które w ciekawy sposób pozwoliły urozmaicić prowadzone przeze mnie zajęcia. Wypełniałam też świadectwa szkolne przy pomocy komputerowego programu do drukowania świadectw. Współtworzyłam stronę internetową szkoły, udostępniając zrobione przeze mnie zdjęcia uwieczniające uroczystości szkolne, sporządzałam krótkie opisy imprez szkolnych i konkursowych związanych z językiem angielskim.
Jako wychowawca klasy zobowiązana jestem do prowadzenia internetowej strony klasowej. Systematycznie umieszczam na niej wszystkie informacje dla rodziców i uczniów mojej klasy. Dotyczą one: planu zajęć oddziału i ewentualnych zmian jakim ulega, terminów spotkań, wywiadówek, indywidualnych konsultacji, informacji dotyczących projektów, wyjść, wycieczek, imprez pozalekcyjnych, bieżących wydarzeń szkolnych, w których uczestniczą moi wychowankowie.
Korzystanie z technologii komputerowej oraz informacyjnej jest nieodzownym elementem pracy każdego wychowawcy. Komputer wykorzystuję do tworzenia narzędzi badawczych w tym ankiet i analizy ich wyników oraz analiz ankiet dotyczących bezpieczeństwa w szkole jak i ankiet dotyczących zachowań ryzykownych uczniów. Przygotowywałam również konspekty dla nauczycieli na godziny wychowawcze, prezentacje multimedialne. Prawie wszystkie dokumenty szkolne tworzę z wykorzystaniem programów komputerowych.
O tym, jak ważna jest baza składająca się ze źródeł wiedzy oraz środków materialno-technicznych, przekonać się mogłam właśnie w swojej codziennej pracy. Idąc tą drogą rozumowania, poszukiwałam na rynku różnorodnych materiałów oraz wymieniałam się nimi z innymi nauczycielami – płytami CD, DVD, książkami, albumami, czasopismami oraz gadżetami mającymi związek z krajami anglojęzycznymi. Zorganizowałam również zestaw tzw. Simplified Readers – krótkich książeczek w języku angielskim popularyzujących literaturę anglojęzyczną ( wśród nich: „ Kopciuszek”, „Złotowłosa”, „ Trzej bracia” itp. ). Cyklicznie nabywałam filmy w języku angielskim takie jak „Epoka lodowcowa”, „Toy Story”, filmy o Londynie, Nowym Jorku czy Kanadzie. Ważne miejsce w moim zbiorze zajmują też dodatkowe podręczniki, repetytoria i książki z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, z których na bieżąco korzystałam w czasie prowadzenia lekcji, kółek oraz zajęć przygotowujących uczniów do konkursów językowych.
Aby ocenić mocne i słabe strony swojej pracy, opracowałam ankietę ewaluacji pracy nauczyciela. Ankietę skierowałam do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Moi podopieczni mieli okazję wyrazić swoje poglądy na temat mojej pracy i jej efektów. W ankiecie zawarłam pytania dotyczące metod pracy z uczniami, oceniania, stopnia znajomości języka angielskiego, traktowania uczniów oraz sposobów uatrakcyjniania lekcji. Tak sporządzony dokument, jego dogłębna analiza i opracowanie wyników pozwoliły mi na sformułowanie wniosków i wdrożenie ich do dalszej pracy.
Efekty:
• podniesienie i usprawnienie jakości działań związanych ze szkołą oraz inspiracja do nowych pomysłów;
• tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu;
• podniesienie jakości pracy własnej i szkoły;
• właściwie skonstruowane testy określały poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów, który niezbędny jest nauczycielowi, rodzicom ucznia, a przede wszystkim samemu uczniowi, aby w pełni miał możliwość nadrobienia braków, które posiada;
• przeprowadzone ankiety pozwoliły mi udoskonalić prowadzone przeze mnie lekcje języka angielskiego i lekcje wychowawcze, ewaluować plany wynikowe i przedmiotowy system oceniania, co stwarza szansę na poprawienie efektywności nauczania w naszej szkole oraz udoskonalenie mojego warsztatu pracy;
• zaktywizowanie uczniów biernych poprzez udział w scenkach na podstawie czytanych na lekcji fragmentów książek;
• zainteresowanie uczniów literaturą obcojęzyczną;
• pobudzenie uczniów do aktywności w trakcie zajęć z piosenkami – przygotowanie, udział i zajęcie I miejsca przez uczennicę klasy 6 szkoły podstawowej w konkursie piosenki angielskiej „You Can Sing”;
• poznawanie przez uczniów kultury krajów anglojęzycznych – zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych.

2.4. Korzystanie z Internetu na lekcjach języka angielskiego.
Największą satysfakcję dostarcza mi stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego. Nauczanie języka obcego z użyciem multimediów to nowoczesna edukacja kształtująca umiejętności ucznia związane z praktycznym zastosowaniem języka obcego. Samodzielna praca z komputerem rozwija umiejętność samodzielnego zdobywania informacji, a także pozwala rozwijać zainteresowania związane z przedmiotem. Jest to także sposób szybszego przyswajania wiadomości, opartego na procesie przez doświadczenie „ learning by doing”.
Organizując lekcje języka angielskiego, starałam się zawsze korzystać z urządzeń wspomagających proces edukacyjny. Nieodłączny element każdych zajęć to sprzęt audio, często na zajęciach wykorzystuję komputer, rzutnik, a w ostatnich latach także tablicę multimedialną, bazując najczęściej na materiałach z wydawnictw anglojęzycznych lub tych zaczerpniętych bezpośrednio z Internetu. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych pozwalają na rozwijanie w nich nie tylko umiejętności językowych, ale także na doskonalenie technik komputerowych.
Jednym z elementów moich zajęć z języka angielskiego są lekcje z kultury, geografii czy historii krajów anglojęzycznych. Bardzo często wyselekcjonowany na nie materiał pochodzi z bazy internetowej. W czasie takich zajęć wykorzystuję prezentacje multimedialne wykonane często w programie Power Point lub w postaci filmu. Połączenie słowa i obrazu pomaga uczniom w skupieniu uwagi oraz sprawia, że łatwiej zapamiętują nawet duże partie materiału. Dzięki temu lekcje zyskują atrakcyjną, nowoczesną i bliższą nastolatkom formę.
Dzięki pracy z różnymi programami komputerowymi i w oparciu o Internet znacznie udoskonaliłam swoje umiejętności informatyczne, co pozwoliło mi wzbogacić warsztat pracy o nowe narzędzia i sposoby prowadzenia zajęć. Dobrym momentem na sprawdzenie tego rodzaju umiejętności w praktyce była realizacja projektu edukacyjnego pt. „ Multimedialna wycieczka po Wielkiej Brytanii – znane i nieznane” w klasach drugich gimnazjum. Wybrany temat miał za zadanie udowodnić uczniom, że aby zwiedzić i poznać Wielką Brytanię, nie trzeba wcale udawać się w bezpośrednią podróż, ale za pomocą dzisiejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych można odbyć wspaniałą wycieczkę wirtualną po Wyspach Brytyjskich. Dzięki takiej wycieczce można zaznajomić uczniów z elementami kulturowo-cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii oraz przełamywać wśród nich stereotypy kulturowe i etniczne. Przygotowujący w/w projekt wykorzystali w swojej pracy pracownię z tablicą interaktywną i przygotowali multimedialną prezentację, dzięki której zaprezentowali efekty swojego dzieła w sposób atrakcyjny dla odbiorców.
W swojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną także do przygotowania materiałów dydaktycznych do zajęć. Często wykorzystuję angielskie strony internetowe, jak te wymienione wcześniej, w celu skonfrontowania uczniów z „żywym” językiem. Korzystam na zajęciach z pracowni komputerowej, umożliwiając uczniom samodzielną pracę z zadaniami interaktywnymi. Niejednokrotnie angażowałam uczniów do rozwiązywania problemów i zagadek dydaktycznych z użyciem Internetu ( szczególnie w ramach pracy domowej ), co pozwoliło uaktywnić się uczniom prezentującym rozległą wiedzę informatyczną i pokazać im, że lekcja w szkole oraz nauka języka obcego może być urozmaicona w ciekawy sposób. Jest to jedna z metod zachęcania uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego.
Ponadto wykorzystywałam Internet w codziennej pracy dydaktycznej jako wsparcie i uzupełnienie materiałów z podręcznika. Zadania wykonywane przez uczniów na lekcjach były uzupełniane o informacje, zdjęcia, filmy pochodzące ze źródeł internetowych oraz tych, które proponują różne wydawnictwa anglojęzyczne takie jak Pearson, Oxford czy Macmillan. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komponentów do podręczników, z których korzystam na co dzień, umożliwiało mi urozmaicanie moich lekcji i zachęcanie uczniów do poszukiwania środków i metod uczenia się, które są dla nich nie tylko efektywne, ale przede wszystkim pozwalają skupiać ich uwagę na dłużej na materiale z nauczanego przedmiotu. Moi podopieczni często oglądali też fragmenty filmów z polskimi napisami, następnie ten sam fragment z napisami w języku angielskim i na koniec film bez napisów, żeby skupić się na warstwie dźwiękowej. Takie ćwiczenia są bardzo efektywne – uczniowie oglądając film bez napisów odgadują sens wypowiedzi z kontekstu sytuacyjnego, obserwując mowę ciała, mimikę i intonację, co bardzo dobrze symuluje rzeczywiste sytuacje komunikacyjne. Oglądanie filmów z napisami z kolei wspomaga naukę słownictwa i pisownię.
Prowadząc zajęcia w szkolnej świetlicy, często przygotowywałam dla dzieci zabawy edukacyjne na komputerze, m.in. krzyżówki, rozsypani wyrazowe czy też zabawy logiczne. Podczas zajęć uczniowie mieli także możliwość wyszukiwania ciekawych informacji na dany temat, pograć w gry edukacyjne, a nawet zaprojektować kartki okolicznościowe.
Pracując jako wychowawca podczas zajęć z uczniami o charakterze profilaktycznym czy wychowawczym, bardzo często korzystam z możliwości, jakie daje mi Internet i tablica interaktywna. Przygotowuję prezentacje multimedialne dla swoich podopiecznych, zamieszczam w nich ciekawe filmiki związane z danym problemem, dzięki czemu zajęcia bardziej trafiają do uczniów i potrafią zaciekawić tematem. Tablicę multimedialną wykorzystuję również w ramach spotkań z rodzicami i specjalistami.
W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 z powodu pandemii nauka przybrała postać nauki zdalnej. W tej sytuacji zastosowanie komputera, Internetu i ciekawych platform edukacyjnych stało się nieodzownym narzędziem codziennej pracy nauczyciela i innych specjalistów w dziedzinie edukacji i wychowania. Szkoła, w której pracuję, korzystała z platformy Office 365, a w tym z komunikatora Microsoft Teams, który umożliwił prowadzenie na bieżąco i na żywo lekcji online z uczniami. Dodatkowo uczniowie mieli dostęp do materiałów, mogli współpracować z innymi, kontaktować się z nauczycielem, a także przesyłać wykonane zadania. Nauczyciele zaś mogli przeglądać i sprawdzać prace uczniów i przesyłać im informacje zwrotne. Zajęcia zdalne w formule online były ciekawe dzięki funkcjom udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. Podczas trwania zajęć zarówno uczniowie, jak i nauczycielemogli komunikować się za pomocą tablicy przy użyciu tekstu pisanego, audio lub wideo. Aplikacja ta łączy w sobie elementy komunikacji i współpracy grupowej, przekazywania treści oraz oceniania. Dzięki tym narzędziom możliwa stała się dalsza realizacja podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym.
W związku z powyższym należy podkreślić, iż informacje dostępne na stronach www pozwalają każdemu nauczycielowi i nie tylko, na „bycie na bieżąco” z wszelkimi nowościami oświatowymi. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania technologii informacyjnej i komputerowej jest szybkość przekazywania informacji oraz łatwy do nich dostęp.

Efekty:
• wzbogacenie wiedzy w zakresie kreatywnego wykorzystania materiałów multimedialnych;
• szybszy kontakt z dziećmi, rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami oraz pracownikami oświaty przy użyciu technologii informacyjnej i komputerowej;
• podniesienie i usprawnienie jakości działań związanych ze szkołą oraz inspiracja do nowych pomysłów;
• opracowanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych;
• możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
• ułatwienie, uatrakcyjnienie i urozmaicenie uczniom procesu uczenia się i rozwijania zainteresowań;
• podniesienie jakości pracy własnej i szkoły;
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym i w sieci oraz umocnienie jej pozytywnego wizerunku;
• stosowanie nowinek technologicznych dużą motywacją do podjęcia wysiłku w klasie i w domu przez dzisiejszych nastolatków;
• rozpropagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce oraz zachęcanie ich do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału;
• ułatwienie codziennej pracy nauczyciela w szkole poprzez zastosowanie komputera i Internetu.

2.5. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym w Internecie.
Zgodnie z założeniem przyjętym na początku mojego stażu opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z niego na portalu edukacyjnym www.edux.pl.
Efekty:
• pomoc innym poprzez wymianę informacji i dzielenie się wiedzą na portalach internetowych;
• udokumentowanie ścieżki awansu zawodowego;
• utrwalenie umiejętności poruszania się po rozległym świecie internetowych portali.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Wymaganie zawiera:
3.1. Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli.
3.2. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych.
3.3. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.
3.4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych.
3.5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i wymiana wspólnych doświadczeń.

OPIS I ANALIZA

3.1. Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli.

Wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy z dziećmi w szkole, a także dzielę się swoim doświadczeniem poprzez zajęcia otwarte dla nauczycieli.
Parokrotnie zorganizowałam zespół samokształceniowy, a w ramach tego przygotowałam i zaprezentowałam referaty na temat:
- „ Pomoc uczniom w zdobyciu sukcesu”;
- „Metody aktywizujące i ich znaczenie na lekcjach języka angielskiego”;
- „ Wpływ pracy w grupach na lekcjach języka angielskiego na zaangażowanie ucznia słabszego”;
- „ Rola znanych piosenek w nauce języka angielskiego”.
W trakcie stażu miałam okazję zaprezentowania prowadzonych przez siebie zajęć z języka angielskiego praktykantce z edukacji wczesnoszkolnej oraz objęłam opiekę nad stażem nauczyciela specjalisty pracującego w mojej klasie przy uczniu z zespołem Aspergera. Przeprowadzałam też lekcje otwarte w klasach 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej oraz w klasach 2 gimnazjum dla wszystkich chętnych nauczycieli i dla członków zespołu przedmiotowego oraz zajęcia pokazowe w trakcie organizowanych co roku w naszej szkole „Dni Otwartych” dla uczniów przyszłych klas 1 i 4, których celem było zachęcenie ich do kontynuowania swojej ścieżki edukacyjnej w naszej szkole.
Prowadząc lekcje, starałam się zaprezentować różne metody i formy pracy z uczniami. Uczestniczący w lekcjach otwartych nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat metod i form pracy na lekcjach i mogli wykorzystywać je w swojej pracy. Poprzez lekcje otwarte chciałam podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i zdobytym doświadczeniem z moimi koleżankami i kolegami. Mam nadzieję, że każdy z nich znalazł coś dla siebie: ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji, nowe aktywne formy nauczania, sposoby motywacji czy mobilizacji uczniów do lepszej pracy. Moim celem była pomoc nauczycielom, szczególnie tym młodszym stażem, w tworzeniu ich warsztatu pracy oraz w opracowaniu dokumentacji pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Po każdej lekcji odbywała się dyskusja i ewaluacja wśród nauczycieli i uczniów. Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła wybór właściwych metod i form pracy na lekcji oraz co najważniejsze zrealizowanie założonych celów.

Efekty:
• pomoc w ścieżce zawodowej początkującym nauczycielom i praktykantom;
• właściwe rozwiązywanie problemów, jakie powstają w trakcie pracy zawodowej;
• dzielenie się z nauczycielami materiałami, koncepcjami, doświadczeniami;
• wpływ na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli młodszych stażem;
• promocja szkoły w środowisku;
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
• zdobywanie nowych doświadczeń;
• możliwość zaprezentowania ciekawych form i metod pracy;
• kształtowanie aktywności, kreatywności, pomysłowości;
• wymiana informacji;
• wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów, organizacji własnej pracy, jej ewaluacji, właściwego dysponowania czasem.

3.2. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych.

Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez opracowywanie i udostępnianie różnorodnych materiałów dydaktycznych. Były to konspekty zajęć zintegrowanych, konspekty zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć indywidualnych, karty pracy, sprawdziany i testy. W okresie stażu opracowałam zestaw scenariuszy uroczystości szkolnych i udostępniałam je nauczycielom, a szczególnie koleżankom i kolegom młodszym stażem. Wśród nich znalazły się scenariusze takich uroczystości jak: Dzień Komisji Edukacji Narodowej, szkolne Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Matki, Dzień Ziemi czy też scenariusz szkolnego festynu. Swoją wiedzą dzieliłam się również z nauczycielami z innych szkół, umieszczając swoje publikacje w Internecie.

Efekty:
• integracja zespołu nauczycielskiego;
• uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć i uroczystości szkolnych;
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• oryginalne uroczystości klasowe i szkolne stały się wizytówką placówki;
• uczniowie mogli wziąć udział w atrakcyjnych uroczystościach i akademiach szkolnych;
• współpraca nauczycieli;
• wymiana poglądów i doświadczeń;
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
• zadowolenie z podjętych wspólnie działań.

3.3. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

Zgodnie z założeniem przyjętym na początku mojego stażu opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z niego na portalu edukacyjnym www.edux.pl.
Efekty:
• pomoc innym poprzez wymianę informacji i dzielenie się wiedzą na portalach internetowych;
• udokumentowanie ścieżki awansu zawodowego;
• utrwalenie umiejętności poruszania się po rozległym świecie internetowych portali;
• umieszczenie mojej pracy w Internecie dało mi możliwość dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem, przekazania swoich pomysłów i działań, stało się również okazją do promowania mojej szkoły i pokazania jej z jak najlepszej strony.

3.4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych.

Jestem członkiem zespołu zadaniowego – zespołu języków obcych. W ramach pracy w nim współtworzę plan pracy zespołu oraz pomagam w sporządzaniu raportu z jego realizacji. Wspólnie z innymi nauczycielami z zespołu podejmujemy decyzje co do wyboru podręczników oraz innych pomocy językowych.
W ramach pracy w zespole uczestniczyłam też aktywnie w tworzeniu programów, projektów i dokumentów szkolnych, omawiałam metody pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w nauce, rozwiązywałam bieżące problemy dotyczące nauczania i wychowania, szukałam sposobów zwiększenia efektywności nauczania.
W procesie doskonalenia zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły wspólnie z koleżankami i kolegami przedmiotowego zespołu nauczycieli języka angielskiego opracowywaliśmy Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego oraz rozkłady materiału do realizacji programu nauczania w klasach na I, II i III etap edukacyjny. Opracowane w ten sposób materiały bardzo ułatwiają mi pracę, a uczniom wskazują konkretne osiągnięcia i obszary, na które należy położyć większy nacisk. Uwzględniając zdolności indywidualne i wysiłek włożony w opanowanie konkretnych wiadomości i umiejętności, wspieram ucznia w pracy pozytywną oceną, motywuję go do dalszego wysiłku i wzmacniam w nim pozytywną postawę do nauki. Z treścią PSO szczegółowo są zapoznawani uczniowie na zajęciach, jak również rodzice na zebraniach klasowych. Wprowadzenie PSO pozwala uczniom na dokonywanie samooceny, a rodzicom na ocenę umiejętności dziecka.
Wspólnie z przewodniczącą i pozostałymi członkami w/w zespołu opracowywaliśmy, a następnie przeprowadzaliśmy wśród uczniów testy niezbędne do analizy ich postępów w nauce. Analiza wyników testów, a co za tym idzie wyników nauczania przedmiotu, dawała nam przejrzysty obraz wiedzy i umiejętności naszych wychowanków, a w razie potrzeby stworzyła doskonałą bazę do opracowania programów naprawczych. Proces w/w pracy był dokumentowany w postaci sprawozdań przekazywanych Dyrekcji Szkoły oraz potwierdzeń w Księdze Protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Efekty:
• praca w zespołach przyczyniła się do mojego dogłębnego poznania zasad funkcjonowania organów szkoły, stosownych aktów prawnych i rozwinęła u mnie umiejętność pracy w zespole;
• podniesienie jakości pracy nauczycieli, a co za tym idzie i szkoły;
• integracja zespołu nauczycielskiego;
• wdrożenie planów i programów mających zapewnić należyty przebieg procesu nauczania języka obcego oraz wyeliminowania powstałych w trakcie tego procesu defektów;
• dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń.
3.5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i wymiana wspólnych doświadczeń.

Praca w szkole wiąże się z umiejętnością współpracy z nauczycielami innych przedmiotów indywidualnie jak i pracując w zespole. Stwarza to doskonałą możliwość na wymianę doświadczeń i poglądów na temat procesu edukacyjnego czy też wychowawczego. Bez umiejętności współdziałania i szerokiej konsultacji nie byłoby możliwe podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Pamiętając o tej zasadzie zawsze bardzo chętnie przekazywałam własne przemyślenia i angażowałam się w różne zajęcia pokazowe. Wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej przygotowałam i poprowadziłam apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz uroczystość Pasowania na Pierwszoklasistę. Wspólnie z koleżankami z zespołu przedmiotowego przygotowałyśmy szkolne Jasełka w języku angielskim, które zaprezentowaliśmy uczniom klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej oraz rodzicom uczniów występujących w Jasełkach. Współpracowałam ze szkolną biblioteką, uzupełniając jej zasoby o nowe pozycje książkowe oraz przygotowując dzieci do konkursu czytania w języku angielskim.
Umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom wiąże się również z pracą w zespołach wychowawczych i przedmiotowych. To także współpraca ze szkolnymi specjalistami takimi jak szkolny pedagog, psycholog czy szkolna higienistka. W ramach pracy zespołów uczestniczyłam m.in. przy analizowaniu dokumentów szkoły: Planu Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego i Profilaktyki. Omawiałam harmonogram szkolnych imprez, uroczystości, konkursów i festynów. Udostępniałam posiadane informacje, literaturę pedagogiczną i metodyczną, materiały szkoleniowe, podkłady muzyczne, scenariusze lekcji i uroczystości. Opracowywałam i omawiałam też poziom nauczania opierając się na analizie umiejętności i osiągniętych wynikach po zakończeniu każdego półrocza. Prowadziłam liczne dyskusje dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady oceniania kształtującego. Wraz z pozostałymi nauczycielami opracowywałam zestaw działań mających na celu wzmocnienie rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wypracowywaliśmy także strategię współpracy z rodzicami zgodnie z ich oczekiwaniami.
Wymiana doświadczeń związana jest także z obserwacją lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli, dlatego też niejednokrotnie uczestniczyłam w takich zajęciach obserwując ich przebieg pod kątem różnych aspektów takich jak np. umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi poznać warsztat bardziej doświadczonego ode mnie nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do moich zajęć. Równie wartościowe okazały się lekcje, podczas których miałam okazję zaobserwować ciekawe metody nauczania, które następnie wykorzystywałam w mojej pracy. Współpraca i obserwacje moich koleżanek i kolegów po fachu okazały się bardzo owocne i konstruktywne, a ich efekty wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy poprzez udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
Oprócz udziału w lekcjach otwartych obserwowałam też uroczystości szkolne i przygotowania do nich prowadzone przez innych nauczycieli. Dużą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane metody aktywizujące, formy pracy oraz wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych i potencjału uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć i szkolnych uroczystości motywujących uczniów do pracy.
Prowadzone przeze mnie zajęcia były również obserwowane przez innych nauczycieli oraz praktykantów, a następnie wspólnie omawiane pod kątem celowości podejmowanych działań, stosowanych metod i form pracy. Uwagi obserwatorów moich zajęć pozwoliły mi na wyłonienie moich mocnych i słabych stron pracy dydaktycznej, dokonanie oceny swoich umiejętności oraz podjęcie stosownych korekt. Analiza przeprowadzonych zajęć potwierdziła, jak ważna jest konieczność stwarzania każdemu dziecku możliwości odniesienia sukcesu, dostosowania wymagań do poziomu umiejętności i zainteresowań uczniów.
Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez instytucje oświatowe był dla mnie nieocenionym źródłem wiedzy na interesujące mnie tematy. Szkolenia prowadzone były najczęściej przez wspaniałych nauczycieli, którzy bogaci w rozmaite doświadczenia, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i umiejętnościami ze swoimi słuchaczami. Wiele ich pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji, podniesienie motywacji uczniów do uczenia się języka obcego wykorzystuję na swoich zajęciach. Dzięki temu osiągam w mojej pracy coraz lepsze efekty, a tym samym wpływam na podniesienie jakości pracy szkoły.
Wszystkie moje działania podjęte w ramach wymiany doświadczeń skierowane były nie tylko na przekazanie swojej wiedzy, ale również na korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli i ludzi pracujących w oświacie. Gdy opracowywałam i udostępniałam materiały z zakresu różnych obszarów działalności dydaktyczno-wychowawczej, zawsze przyświecał mi cel nadrzędny – chciałam, aby wpływały one na systematyczne podnoszenie jakości pracy całej szkoły.

Efekty:
• zdobywanie nowych doświadczeń;
• wymiana informacji;
• integracja z nauczycielami uczącymi w szkole i nie tylko;
• możliwość wprowadzania konstruktywnych zmian;
• możliwość zaprezentowania ciekawych form pracy;
• porównanie i możliwość analizy warsztatu innych nauczycieli;
• kształtowanie aktywności, pomysłowości i kreatywności.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Wymaganie zawiera:

4a.1. Kształtowanie umiejętności autorskiego planowania własnych działań.
4a.2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych przewidzianych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym i koncepcji pracy szkoły.

OPIS I ANALIZA

4a.1. Kształtowanie umiejętności autorskiego planowania własnych działań.
Dziecko jest istotą niezgłębioną i ogromnie indywidualną. W jego zadziwieniu, naiwnym wyobrażeniu o świecie pełnym znaków zapytania nie ma miejsca na schemat, rutynę czy działania mało kreatywne. W związku z powyższym moim zadaniem jako nauczyciela i wychowawcy było zaspokajanie potrzeb dziecka, ukształtowanie osobowości aktywnej i wszechstronnej, poszerzanie wiedzy nie tylko tej szkolnej, ale i o sobie samym oraz otaczającym świecie, dbanie o rozwój uzdolnień i zainteresowań.
Będąc wychowawcą, opracowywałam i wdrażałam program wychowawczy klasy na dany rok szkolny. Tematyka godzin z wychowawcą była zawsze spójna z planem pracy wychowawczej opracowanym i skorelowanym z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. Udawało mi się zrealizować większość tematów lekcji wychowawczych ujętych w planie. W planie uwzględniałam tematy lekcji podporządkowane wielu dzisiejszym problemom, z jakimi spotyka się młodzież nie tylko w szkole, ale i poza nią. Większość z nich została wymieniona we wcześniejszym rozdziale mojego sprawozdania. Jako aktywny wychowawca w trosce o dobro dzieci nie zapominałam również o wdrażaniu programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny.
Opracowałam i wdrożyłam w swojej klasie program z zakresu edukacji prozdrowotnej pt. „Jedz zdrowo = Żyj zdrowo”, który realizowałam ze swoimi wychowankami w klasie czwartej. Jego założeniem było kształtowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat, tak ważnych w dzisiejszej dobie otyłości i niezdrowej żywności. Realizowałam go w ramach zajęć z wychowawcą, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wycieczek, imprez szkolnych i pozaszkolnych.
W swojej pracy staram się wspierać uczniów poprzez wskazywanie jak uczyć się efektywnie i jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. Podstawowym zadaniem nauczyciela, który zamierza skutecznie wpływać na postawy swoich uczniów, jest umiejętne budowanie ich motywacji do uczenia się i celowej pracy nad sobą. Proces motywacji uczniów wymagał ode mnie pewnej staranności i niemałej konsekwencji. Starałam się przekonywać uczniów, ze pokonanie trudności zależy w dużej mierze od nich samych. Pozytywny stosunek do zadań podnosi bowiem motywację do ich wykonania – zadania pobudzają ciekawość ucznia i umożliwiają jej zaspokojenie. Prowadziłam więc pogadanki, luźne rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań, dążeń i ambicji. Starałam się również rozmawiać o lęku, jaki towarzyszy im w szkole przed karą i złymi ocenami, a w konsekwencji przed pozostaniem w tej samej klasie. Taka postawa prowadzi do kolejnych obaw, np. przed byciem wyśmianym przez kolegów oraz do niskiej samooceny. Moje możliwości w tym zakresie polegały na początku na określeniu i przestrzeganiu bardzo jasnych reguł: sprawiedliwe ocenianie i jednakowe traktowanie. Potem zrodził się też pomysł na opracowanie i wdrożenie własnego programu wychowawczego pt. „Emocje pod kontrolą”, który był odpowiedzią na problemy emocjonalne, jakie pojawiały się u dzieci w klasie piątej i wyrazem rozumienia wagi inteligencji emocjonalnej, jej wpływu na życie uczniów i osiągnięcie przez nich sukcesu. Realizacja tego programu pozwoliła wykształcić u dzieci dobre nawyki emocjonalne, służyła im radą i przykładem, uczyła rozwiązywania sprzeczek za pomocą negocjacji. Uczyła również kontrolowania emocji i wyrażania ich w odpowiedni sposób.
W okresie stażu regularnie realizowałam zadania związane z pracą zarówno z uczniem zdolnym, jak i uczniem mającym problemy w nauce. Prowadziłam dodatkowe zajęcia wyrównawcze w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej, rozwijające w klasach szóstych szkoły podstawowej, a także zajęcia przygotowujące do egzaminu kompetencji z języka angielskiego po klasie ósmej szkoły podstawowej i klasie trzeciej gimnazjum. Zajęcia te pozwalały uczniom na wyrównywanie ich szans edukacyjnych, a także rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności w nauce. Celem tych lekcji było również wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
Opracowałam i wdrożyłam oddzielny program pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce, a także specjalne zasady pracy z uczniami dyslektycznymi, dysgraficznymi i dysortograficznymi. Urozmaicałam pracę uczniom na zajęciach poprzez stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych, metod aktywizujących, indywidualizację pracy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabych, ma problemy z rozumowaniem, starałam się im to ułatwić, stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy ( gry edukacyjne ). Wszystko to miało pomagać uczniom w uzupełnianiu braków, a także wpływać korzystnie na zmianę ich nastawienia do nauki języka angielskiego.
Praca z uczniem zdolnym była i jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Uczniów z dużym potencjałem wiedzy starałam się zachęcać do brania udziału we wszelkich konkursach z języka angielskiego organizowanych przeze mnie lub innych nauczycieli w szkole oraz w konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje. Celem tego przedsięwzięcia było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. W związku z powyższym opracowałam plan pracy z uczniem zdolnym w klasach trzecich pierwszego etapu edukacyjnego pt. „ Nic wielkiego podjąć się angielskiego”. Program został napisany z myślą o uczniach, uwzględniając rozwijanie ich zdolności językowych. Celem nadrzędnym było stworzenie uczniowi wszechstronnych warunków do indywidualnego, twórczego myślenia, do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Praca z uczniem zdolnym miała miejsce na każdej lekcji języka angielskiego i zajęciach pozalekcyjnych. Dodatkowo w programie skupiłam się na celach takich jak: kształcenie myślenia twórczego, oryginalnego, poszerzanie wiedzy uczniów z zagadnień programowych i pozaprogramowych, rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i aspiracji, wyposażenie ich w większy zasób wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej, kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką jak i wprowadzenie uczniów w krąg wiedzy kulturoznawczej.
Opracowałam również program nauczania z zakresu języka angielskiego dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dotyczył on m.in. ucznia z nadpobudliwością psychoruchową. Mój plan pracy opierał się na przekonaniu, że aby uzyskać oczekiwane rezultaty w pracy z dzieckiem, konieczne jest zaangażowanie emocjonalne, pełna akceptacja dziecka oraz gotowość do podjęcia wysiłku. Osiągnięcie dobrych efektów pracy wymagało ode mnie znajomości problemu. Po wnikliwym zapoznaniu się z lekturą na temat nadpobudliwości psychoruchowej, wiedziałam, że uczeń tego typu charakteryzuje się niewystarczającą koncentracją uwagi, łatwością występowania zmęczenia i zniechęcenia psychicznego, zmiennością zainteresowań, brakiem wytrwałości. Konstruując plan pracy z takim uczniem, skupiłam się na właściwym pokierowaniu aktywnością ucznia i wciągnięciu go do pracy z nauczycielem. Postawiłam więc na odgrywanie ról i scenek, prace projektowe, prace z komputerem. Uczeń na zajęciach „bawił się” w zamawianie posiłków w restauracji, robienie zakupów w sklepie, itp. Często pracowaliśmy na komputerze i korzystaliśmy ze stron internetowych nie tylko w celu wykonania ćwiczeń gramatycznych czy słownikowych, ale także wyszukiwaliśmy ciekawe informacje, odnajdywaliśmy idiomy w języku angielskim, przepisy kulinarne, które uczeń wypróbowywał nawet w domu. Pracując z dzieckiem nadpobudliwym, miałam na uwadze, by nie dostarczać mu bodźców negatywnych, czyli nie stawiać przed nim zadań ponad jego możliwości, gdyż takie zadania zniechęcają do działania i powodują utratę wiary we własne możliwości.
Opracowałam także program prowadzonego przeze mnie koła języka angielskiego dla klas piątych szkoły podstawowej pt. „ Fabryka języka – kreatywnie w angielszczyźnie”. Szczegółowymi celami i założeniami w/w zajęć były: poznanie współczesnej kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, poznanie zwyczajów i charakterystycznych świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, poznanie zagadnień gramatycznych wzbogacających program nauczania, próby pisania dialogów i innych wypowiedzi pisemnych w języku angielskim, przedstawień, tworzenie plakatów, projektów, czytanie interesujących artykułów w języku obcym, wzbogacanie słownictwa oraz zachęcanie do sięgania po obcojęzyczną prasę.

Efekty:
• zaobserwowane przeze mnie zaangażowanie uczniów w w/w zajęciach i zadawanie dodatkowych pytań przekonały mnie o celowości prowadzonych zajęć oraz pozwoliły na lepsze poznanie moich uczniów, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość sprawowanej przeze mnie funkcji wychowawcy i nauczyciela przedmiotu;
• uczniowie wykazali większe zainteresowanie zdrowym stylem życia, utrwalili nawyki zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej;
• wylansowanie pożądanych zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i ich rodziców;
• satysfakcja z realizacji programu o doniosłym znaczeniu społecznym;
• dzieci nauczyły się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich problemach;
• dzieci nauczyły się rozumieć swoje i innych emocje;
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• wyeliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów;
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej;
• stworzenie uczniom możliwości realizowania się zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami oraz uzupełniania braków w wiedzy.

4a.2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych przewidzianych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym i koncepcji pracy szkoły.

Będąc nauczycielem i jednocześnie wychowawcą, na bieżąco realizowałam zadania wynikające z założeń programu wychowawczo-profilaktycznego podczas lekcji i zajęć z wychowawcą. Dostosowywałam programy nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości moich uczniów. Dodatkowo prowadziłam tzw. konsultacje dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mojej klasy i nie tylko, którzy mieli trudności z opanowaniem materiału omawianego na zajęciach. W zajęciach brało udział od 6 do 8 uczniów. Sporadycznie uczęszczali na nie również ci uczniowie, którzy mieli problem z opanowaniem jakiejś partii materiału lub pojedynczym zagadnieniem gramatycznym.
Nieustannie też starałam się jak najwięcej dowiedzieć o uczniach ze specyficznymi wymaganiami wychowawczymi i edukacyjnymi, poznać ich sytuację rodzinną, zdrowotną, materialną. W tym celu korzystałam ze sporządzonych przez innych wychowawców lub szkolnego pedagoga ankiet, kontaktowałam się z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, gromadziłam i analizowałam opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach priorytetem była i jest integracja zespołu klasowego oraz maksymalna pomoc uczniowi o szeroko rozumianych potrzebach. Starałam się wspierać swoich podopiecznych poprzez wskazywanie, jak uczyć się efektywnie i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, problemowych. Narzędziem zbadania problemu były również rozmowy z uczniami oraz obserwacja uczniów w różnorodnych sytuacjach, także pozalekcyjnych.
Nawiązałam również współpracę z psychologiem szkolnym w celu pomocy przy identyfikacji i rozwiązywaniu problemu. Współpracowałam z wychowawcami klas w zakresie opieki nad uczniami, rozpoznawania ich potrzeb. Systematycznie współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, a w sytuacjach szczególnych nawet z kuratorem sądowym lub asystentem rodziny. Uczniów mających problemy w nauce niezwłocznie kierowałam na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W trakcie swojej pracy wychowawczej przeprowadziłam cykl wykładów na temat możliwości rozwojowych dzieci, efektywnych metod uczenia się języka obcego w domu, pomocy rodziców w uczeniu się. Prezentacja materiału odbywała się w trakcie zajęć z wychowawcą oraz klasowych zebrań rodziców uczniów. Pedagogizacja rodziców miała na celu podniesienie efektywności pracy ucznia nie tylko w domu, ale i w szkole. W wyniku spotkań nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami, wpływ na ożywienie życia szkoły i promocję w środowisku. Na bieżąco analizowałam i oceniałam efekty swojej pracy wychowawczej stosując m.in. ankiety, samooceny, wywiad wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Współpraca z rodzicami była i jest ważnym aspektem mojej pracy. Starałam się poznawać sytuację rodzinną moich wychowanków i pozostałych uczniów poprzez regularne spotkania z rodzicami na zebraniach klasowych i comiesięcznych konsultacjach, z opiekunami prawnymi, kuratorami i asystentami rodzin. Pomagały mi w tym również rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami, wywiady środowiskowe oraz przeprowadzanie ankiet wśród uczniów dotyczących ogólnych informacji o nich, ich zainteresowaniach, warunkach domowych, sytuacji materialnej. Zebrane w ten sposób informacje pozwalały mi dobrać odpowiednią formę udzielanej pomocy osobom jej potrzebującym. Znajomość sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów pozwalała mi lepiej rozumieć ich zachowania oraz wpływała na właściwe rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli i pedagoga szkolnego problemy rozwiązywałam na bieżąco między innymi poprzez rozmowy z uczniami, ich rodzicami i prawnymi opiekunami.
W kontaktach z rodzicami lub prawnymi opiekunami starałam się wypracować jak najlepsze relacje, aby zapewnić możliwie najpełniejsze rozwiązywanie pojawiających się problemów. Przede wszystkim konsultacje dla rodziców były dla mnie doskonałą okazją, aby móc szczegółowo omówić sytuację ucznia i udzielić rodzicom wskazówek do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce czy zachowaniu. Bardzo pomogły mi też wymienione wyżej szkolenia, z których wyniosłam ogromną wiedzę na temat komunikacji i uważnego słuchania.
Dbałam o to, aby spotkania z rodzicami moich uczniów przebiegały w miłej atmosferze, atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Starałam się być do dyspozycji rodziców w przypadkach nagłych, doraźnych, a także w godzinach popołudniowych, aby mogli również po pracy skontaktować się ze mną telefonicznie i uzyskać potrzebne informacje, czy też powiadomić mnie o ważnych sprawach. Zdarzało się, że odwiedzałam swoich uczniów w ich domach i w ten sposób mogłam przyjrzeć się bliżej warunkom, w jakich żyją. Najtrudniejsze sytuacje konsultowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem oraz Dyrekcją. W miarę swoich możliwości starałam się zapewnić tym uczniom np. zniżkę lub zwolnienie z opłat czy też pozyskiwałam sponsorów na pokrycie kosztów związanych z wycieczką, jeśli wymagała tego sytuacja finansowa ucznia.
To wszystko nauczyło mnie, że dobry nauczyciel-wychowawca nierzadko sam powinien być psychologiem i powiernikiem spraw trudnych. Znajomość sytuacji rodzinnej swoich wychowanków sprawiła, że mogłam bezpośrednio dotrzeć z pomocą tam, gdzie potrzebne było wsparcie.

Efekty:
• poprawienie atmosfery w zespole klasowym, rozstrzygnięcie konfliktów i poprawienie relacji między uczniami;
• współpraca z uczniem i rodzicem oczekującym pomocy;
• pedagogizacja rodziców/prawnych opiekunów;
• lepsza i bliższa współpraca z rodzicami;
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych;
• pomoc uczniowi w różnych sytuacjach życiowych;
• poczucie dobrze spełnionego obowiązku;
• doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
• poprawa jakości pracy szkoły;
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
• odczuwanie radości z sukcesu dziecka;
• uczniowie mogli liczyć na pomoc nauczyciela i specjalisty, mieli poczucie bezpieczeństwa, byli pod stałą opieką pedagogiczno-psychologiczną;
• uczniowie mieli możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, uzupełnienia wiedzy, uzyskania pozytywnych ocen i otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wymaganie zawiera:

4c.1. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
4c.2. Organizowanie szkolnych konkursów języka angielskiego, przygotowanie ewentualnych uczniów chętnych do udziału w konkursach lokalnych.
4c.3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
4c.4. Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy.
4c. 5. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów.

OPIS I ANALIZA

4c.1. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

Aktywizacja uczniów to nie tylko udział w konkursach, ale również ich udział w imprezach i uroczystościach szkolnych. To działanie dotyczyło mojej współpracy z innymi nauczycielami przy organizacji różnych apeli i uroczystości szkolnych. Organizacja imprez szkolnych jest działaniem promującym szkołę i jest uzupełnieniem procesu kształcenia wdrażającym uczniów do aktywności w szkole i poza nią.
Przygotowywanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, aktywności, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. W trakcie trwania stażu byłam współautorką scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych, jak również byłam współodpowiedzialna za ich organizację. Wśród nich pragnę wymienić:
- „ Ślubowanie klas pierwszych”;
- „ Uroczystość zakończenia I etapu edukacyjnego”;
- „ Klasowy Dzień Matki – Children in English Poetry”.
Wspólnie z koleżankami z zespołu języków obcych zmodyfikowałyśmy i opracowałyśmy scenariusz szkolnych Jasełek w języku angielskim. W przedstawieniu wzięli uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali się swoim rówieśnikom oraz młodszym kolegom/koleżankom ze szkoły, a także swoim rodzicom.
Współuczestniczyłam również przy organizacji takich uroczystości szkolnych jak:
- „ 60-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu”;
- „ Dzień Kobiet”;
_”Święto Komisji Edukacji Narodowej”.
Nadmienić pragnę także mój udział przy organizacji Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole. Dzięki tej imprezie uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach, od plastycznych do językowych. Była to też okazja do współpracy w grupach zadaniowych i rywalizacji. Dla wszystkich uczestników i obserwatorów była to ciekawa lekcja wiedzy o krajach Unii Europejskiej oraz tolerancji wobec różnych kultur, obyczajów. Dla mnie zaś było to ciekawe doświadczenie organizacyjne.

Efekty:
• promowanie nauki języka angielskiego w formie innej niż lekcyjna;
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
• zainteresowanie uczniów różnymi formami pracy z językiem obcym;
• integracja zespołów klasowych, kształcenie umiejętności pracy w zespole;
• satysfakcja nauczyciela z podejmowanych działań;
• poszerzenie działań szkoły w zakresie nauki języka obcego i nie tylko;
• motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, przełamywanie nieśmiałości, budzenie wiary we własne możliwości poprzez występy przed publicznością.

4c.2. Organizowanie szkolnych konkursów języka angielskiego, przygotowanie ewentualnych uczniów chętnych do udziału w konkursach lokalnych.

Kolejnym zadaniem, jakie postawiłam przed sobą, było angażowanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego. Takie formy aktywizacji mają ogromne znaczenie w przekazywaniu wiadomości uczniom, ale również w angażowaniu ich do pracy indywidualnej, klasowej i szkolnej w różnych dziedzinach życia szkolnego.
Co roku współorganizowałam eliminacje szkolne do przedmiotowego konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium, gdzie pełniłam także rolę przewodniczącej komisji. Ponadto byłam organizatorem wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy o Wielkiej Brytanii, quizów na temat kultury krajów anglojęzycznych. Od 3 lat w naszej szkole inicjuję i organizuję „Konkurs na ozdobę i maskę Halloween”. Pozyskałam też sponsorów, którzy sfinansowali nagrody dla dzieci za udział w konkursach – zarówno z zdobyte miejsca, jak i uczestnictwo. Przygotowywałam też uczennicę klasy szóstej szkoły podstawowej do konkursu piosenki anglojęzycznej „You Can Sing” – zajęcie I miejsca w eliminacjach w 2017 roku. Ogłaszałam również konkursy okolicznościowe, a wśród nich m.in.:
- konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim;
- konkurs na najciekawszą wróżbę andrzejkową;
- konkurs na najładniejszą pracę plastyczną pt. „Światełko do nieba” (WOŚP);
- konkurs na króla i królową balu karnawałowego;
- konkurs na najciekawszy strój karnawałowy;
- konkurs na kartkę z angielskimi życzeniami z okazji Dnia Matki;
- konkurs plastyczny pt. „Dziękujemy Matce Ziemi za...”.
Wspólnie z innymi nauczycielami z języka angielskiego w naszej szkole co roku przeprowadzałam Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – etap szkolny, będąc przy tym członkiem komisji konkursowej oraz szkolne eliminacje do gminnego konkursu ortograficznego w języku angielskim. Przygotowywałam także swoich uczniów do konkursu pięknego czytania w języku angielskim organizowanym przez naszą szkolną bibliotekę. Na uwagę zasługują również konkursy organizowane w trakcie obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole, gdzie uczniowie mogą popisać się swoim talentem plastycznym oraz wiedzą o krajach Unii Europejskiej. Ulubionym konkursem dzieci stał się jednak „ Mam talent – show” organizowany co roku w trakcie szkolnego festynu.
Do każdego konkursu przygotowywałam lub współuczestniczyłam w przygotowaniach regulaminu. W celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych uczestników zapraszałam innych nauczycieli szkoły do pracy w jury. Pamiętałam też, aby odpowiednio nagrodzić laureatów i innych uczestników zmagań – uczniowie otrzymywali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i uwagi pochwalne.

Efekty:
• I miejsce uczennicy naszej szkoły w konkursie muzycznym „You Can Sing”;
• umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów w szerszym środowisku satysfakcji z osiągnięć;
• udział uczniów w konkursach służy promocji szkoły, zaś na poziomie szkolnym integracji społeczności szkolnej oraz tworzeniu interesujących form spędzania czasu wolnego;
• konkursy sprzyjają poznawaniu swoich możliwości i umiejętności, ujawnianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, kształtowaniu wyobraźni, wytrwałości, realizacji własnych marzeń;
• osobista satysfakcja z osiągnięć;
• nauka przez zabawę;
• uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego.

4c.3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Organizowane przeze mnie efektywne życie społeczne na poziomie klasy to bardzo ważne zadanie, ale współpraca z Samorządem Uczniowskim to przede wszystkim aktywne życie szkoły. Moja współpraca z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego przebiegała na wielu płaszczyznach. Brałam udział w konkursach organizowanych przez członków Samorządu Uczniowskiego, wspólnie przygotowywaliśmy wiele szkolnych uroczystości, wspierałam finansowo i rzeczowo działania podejmowane przez ten szkolny organ m.in. takie jak loteria fantowa czy też kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy. Owe kiermasze to wieloletnia tradycja naszej szkoły, a moi uczniowie wspierają je własnoręcznie wykonanymi pracami. Pozyskiwane w ten sposób fundusze są przeznaczane na rzecz uczniów naszej szkoły jak np. zakup szkolnych ławek wyposażających korytarze szkoły, oświetlenie dyskotekowe oraz wszelkie nagrody rzeczowe i dyplomy do konkursów, w których uczestniczyli nasi podopieczni.
Będąc wychowawcą klasy aktywnie motywuję wszystkich moich uczniów do działań, jakie podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego. Angażując dzieci w przygotowania do wszelkich imprez i uroczystości szkolnych, dążyłam do wzbudzenia w nich poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności. Do wielu imprez szkolnych, pozaszkolnych i klasowych angażowałam również rodziców. Zgodnie z regułą mówiącą o tym, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, na uwagę zasługuje fakt, iż kilkoro moich wychowanków otrzymało wotum zaufania w wyborach szkolnych i działa w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
Co roku z całą klasą realizuję program „Gospodarz Szkoły”. Wykazując się pomysłowością i kreatywnością, proponuję całej społeczności uczniowskiej udział w autorskich konkursach i innych ciekawych przedsięwzięciach. Nieodzowną częścią w/w programu jest opieka nad tablicą informacyjną Samorządu Uczniowskiego, dlatego też do dbania o jej wystrój angażowałam wszystkich uczniów chętnych do pomocy. Na tablicy pojawiały się gazetki tematyczne przygotowane przez moich podopiecznych i nawiązujące do ważnych świąt narodowych, istotnych dni w szkolnym kalendarzu, a także do aktualnych, ważnych wydarzeń i tematów zwracających uwagę m.in. na szkodliwy wpływ środków odurzających, papierosów, alkoholu bądź uzależnienia od komputera. Na gazetce pojawiały się także prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję tematyczną i profilaktyczną na terenie szkoły. Pragnę nadmienić, że w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości moi uczniowie wykonali piękne plakaty o tematyce patriotycznej, a na lekcji z wychowawcą ułożyli i napisali kodeks postaw patriotycznych. Przygotowane w ten sposób prace i fotografie z miejsc przedstawiających piękno naszej Ojczyzny zostały wyeksponowane na w/w gazetce i w szkolnej galerii, którą obejrzeli nie tylko uczniowie, ale również rodzice i dziadkowie naszych wychowanków.
W roku szkolnym 2018/2019 moi uczniowie chętnie włączyli się również w działania wolontaryjne prowadzone przez Radę Samorządu Uczniowskiego, których celem była pomoc dzieciom z Publicznego Przedszkola Integracyjnego nr 7 w Brzegu, dzieciom z pobliskiego Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz młodszym i bardziej potrzebującym kolegom i koleżankom w świetlicy szkolnej.

Efekty:
• przygotowanie uczniów do występów pozwoliło poszerzyć oddziaływania wychowawcze, dydaktyczne i artystyczne;
• poszerzenie wychowawczych oddziaływań szkoły;
• przybliżenie funkcji i zakresu działań Samorządu Uczniowskiego uczniom naszej szkoły;
• uwrażliwianie najmłodszych na ludzkie krzywdy i potrzeby;
• rozładowanie napięć i stresów;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• uczenie i pielęgnowanie tradycji narodowych.

4c.4. Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy.
Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość potrzeb, możliwości psychofizycznych uczniów i ich problemów. W związku z tym starałam się realizować to zadanie w możliwie jak najwyższym stopniu.
Zadanie zapoznania się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz refleksja nad współczesnymi problemami społecznymi i cywilizacyjnymi nie było trudne, jako że uczniowie często sami informowali mnie, jakie tematy chcieliby poruszać w trakcie zajęć z języka angielskiego i na godzinie z wychowawcą lub ustalaliśmy to na początku roku szkolnego.
Potrzeby rozwojowe moich podopiecznych ( edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze ) poznawałam też poprzez obserwacje własne, rozmowy z uczniami i ich wychowawcami, analizę opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga i psychologa szkolnego, szkolnej higienistki lub udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również sięgając po odpowiednią literaturę, jak również biorąc udział w takich szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom, a wśród nich:
- na temat zagrożeń związanych z grami komputerowymi i Internetem;
- na temat profilaktyki uzależnień;
- na temat dysleksji, dysgrafii i dysortografii,
- „ Trudni Rodzice – pokonywanie trudności komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami”.
Dzięki zdobytej w ten sposób, szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później w swojej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.
Od trzech lat pełnię obowiązki wychowawcy obecnej klasy 6 w Publicznej szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu, co jeszcze bardziej uwrażliwia mnie na opisane wyżej zagadnienia. W związku z tym przeprowadzałam także anonimowe ankiety, aby poznać problemy i obawy moich wychowanków i ukierunkować odpowiednio moją pracę wychowawczą. Opracowałam tematykę godzin z wychowawcą, która była spójna z planem pracy wychowawczej opracowanym na podstawie Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły.
Analizując swoją pracę jako wychowawcy klasowego, pragnę nadmienić, iż niejednokrotnie korzystałam z pomocy doświadczonych koleżanek i kolegów. Szczególnie ważne były dla mnie informacje oraz cenne rady odnoszące się do sposobów radzenia sobie w przypadku sytuacji trudnych, konfliktowych. Nieoceniona była także rola pedagoga i psychologa szkolnego, z którymi konsultowałam nurtujące mnie zagadnienia, np. jak pracować z dzieckiem przejawiającym agresję, niedostosowanym społecznie.
Zdaję sobie sprawę z tego jak ważne jest rozwiązywanie problemów wychowawczych. Nie sposób, aby nauczyciel-wychowawca przechodził obok nich obojętnie i nie próbował pomóc dziecku, które ma kłopoty natury edukacyjnej bądź wychowawczej.
Jak już wcześniej wspomniałam, przed opracowaniem planu pracy wychowawcy dogłębnie analizowałam Program Wychowawczy Szkoły, a następnie podejmowałam wszelkie kroki w celu aktywnej realizacji zadań ujętych w w/w dokumencie, dostosowując je do potrzeb uczniów, wymagań szkoły i oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów. Pomagałam swoim podopiecznym w pokonywaniu trudności m.in. takich jak lęk, nieufność, nieśmiałość. Udało mi się również stworzyć zintegrowany zespół klasowy, w którym dzieci czuły się akceptowane i szanowane. Rozpoznawałam i diagnozowałam także potrzeby wychowanków poprzez obserwacje, rozmowy i konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami. Starałam się poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań na lekcjach, na wycieczkach i wyjazdach. Dodatkowo prowadziłam pogadanki przypominające o bezpieczeństwie podczas pracy na lekcjach, podczas zajęć sportowych, zabaw, wycieczek, wyjazdów, przerw śródlekcyjnych i świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
W pracy wychowawczej kładłam nacisk przede wszystkim na nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami, wykazywanie życzliwej i otwartej postawy w kontaktach ze społecznością szkolną, kształcenie u uczniów umiejętności współpracy w zespole i tolerancji wobec innych, umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kształtowanie właściwych postaw moralnych, służenie radą i pomocą w sprawach trudnych, problemowych.
W codziennej praktyce jednak napotykałam też często różnego rodzaju problemy związane z wychowaniem, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Pojawiające się problemy wychowawcze w klasie omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Prowadziłam rozmowy z grupą nazwane „Kręgiem rad”. Rozmawiałam z uczniami na temat wyrażania i nazywania uczuć. Co więcej, w trakcie lekcji wychowawczych starałam się organizować zajęcia kształtujące poczucie własnej wartości, podnoszące poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz uświadamiające konsekwencje złych zachowań. Wszystko to zmierzało do postawienia uczniów wobec konieczności podjęcia odpowiedniego wyboru, ale również poniesienia konsekwencji negatywnych zachowań. Monitorowałam wywiązywanie się moich podopiecznych z obowiązku szkolnego. Na bieżąco wyjaśniałam sprawy dotyczące częstych absencji, kontaktując się z rodzicami/prawnymi opiekunami.
W każdej sytuacji problemowej korzystałam z obowiązujących procedur i przepisów, co znacznie ułatwiało mi właściwe rozwiązywanie spraw. Stykając się z problemami wychowawczymi mogłam również liczyć na pomoc Dyrekcji Szkoły, Policji, Rzecznika Praw Człowieka i innych instytucji specjalizujących się pomocą ludziom w sytuacjach trudnych, czasem nawet beznadziejnych. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności. Służyłam radą, byłam otwarta na pytania, dyspozycyjna, chętnie udzielałam pomocy i wskazówek.
Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. Dyplomatycznie podchodziłam do rozwiązywania występujących problemów. Przedstawiałam misję i wizję pracy placówki. Podkreślałam w rozmowach z rodzicami/prawnymi opiekunami mocne strony ucznia. Dla lepszego przepływu informacji założyła grupę na portaluspołecznościowym Facebook, a także wdrożyłam zeszyty wychowawcze, które codziennie informowały rodziców o zachowaniu ich dzieci. Kontaktowałam się z rodzicami również indywidualnie, przez telefon, a po wprowadzeniu e-dziennika w naszej szkole także drogą elektroniczną.
Uważam, że w dzisiejszej szkole musi znaleźć się miejsce nie tylko na myśli, ale i na emocje. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami/prawnymi opiekunami naszych dzieci w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, praca na rzecz klasy, pomogła w stworzeniu budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali powierzone im zadania i pojawiające się problemy w sposób należytybądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Myślę, że przedstawione powyżej czynności podejmowane przeze mnie potwierdzają, iż posiadana przeze mnie wiedza była w sposób należyty wykorzystywana w praktyce do rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań nauczyciela-wychowawcy i tym samym dowodzą, iż wykazałam się umiejętnością doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych moich uczniów. Podniosło to jakość mojej pracy, a tym samym i pracy szkoły.

Efekty:
• dokładne zapoznanie się z warunkami bytowymi dziecka i sytuacją rodzinną;
• stworzenie zintegrowanego zespołu klasowego;
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych względem dzieci;
• utrzymanie dobrych relacji wychowawca – uczeń-rodzic;
• częste kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami umożliwiły zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych;
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez przekazywanie rodzicom wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci oraz do współpracy ze szkołą, dzięki czemu zwiększyła się świadomość niektórych rodziców, co przełożyło się na lepszą współpracę ze szkołą i w efekcie na lepsze osiągnięcia uczniów;
• podniesienie kompetencji zawodowych jako nauczyciela-wychowawcy;
• wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• dobry kontakt i współpraca z rodzicami;
• dzięki powyższym działaniom uczniowie odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych zadań, wykazywali się inicjatywą i pomysłowością, włączali się w organizację imprez klasowych oraz uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły;
• kontakt z wychowankami, przekazywane im uwagi i spostrzeżenia innych nauczycieli, udzielanie dobrych rad i pomocy w trudnych sytuacjach budowały wzajemne zaufanie, wpływały pozytywnie na uczniów oraz pomagały w budowaniu serdecznych więzi z innymi.

4c. 5. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów.
Dbając o wszechstronny rozwój moich wychowanków, współpracowałam z Brzeskim Centrum Kultury. Moi uczniowie z sukcesami brali udział w organizowanych tam imprezach, wystawach i przeglądach, projekcjach filmowych i przedstawieniach teatralnych.
Systematycznie współpracowałam również z biblioteką szkolną oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Organizowałam wyjścia do biblioteki miejskiej oraz jej filii dla dzieci i młodzieży. Zapraszałam panią bibliotekarkę na spotkania w klasie. Moi uczniowie często brali udział w konkursach, zabawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę szkolną i miejską.
W celu wspierania uzdolnień, rozwijania zainteresowań teatralnych i zapewnieniu kontaktu ze sztuką moich uczniów organizowałam też wyjazdy do Narodowego Teatru Edukacyjnego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu oraz do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu. Moi wychowankowie uczestniczyli w cyklu przedstawień teatralnych przygotowanych i prezentowanych przez aktorów z powyższych teatrów m.in. takich jak:
- „Opowieść wigilijna”;
- „ Akademia Pana Kleksa”;
-„ Alicja w Krainie Czarów”;
- „Balladyna”.
Moje rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów polegało również na pomocy nauczycielowi muzyki z naszej szkoły przy opracowanym i wdrożonym przez niego projekcie pt. „Filharmonia dla młodych”. Jako nauczyciel stawiam sobie za cel nie tylko przekazywać wiadomości i umiejętności muzyczne, ale przede wszystkim uwrażliwiać dzieci na sztukę, wzbogacać i uszlachetniać ich wnętrza, oddziaływać terapeutycznie, łagodząco i wyciszająco.
W celu zapewnienia uczniom pełnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze byłam współuczestnikiem wyjazdu do Filharmonii w Opolu. Głównym celem wyjazdu było kształtowanie kultury estetycznej i rozbudzenie wrażliwości na piękno dźwięku oraz rozwijanie postawy twórczej poprzez działalność muzyczną. Nieodzownym punktem programu wycieczki było również poznanie historii Filharmonii, zwiedzanie gmachu, obserwowanie pracy dyrygenta, posłuchanie prób chóru i brzmienia orkiestry oraz obejrzenie z bliska instrumentów muzycznych.
Wyjazd do Filharmonii przyczynił się do utrwalenia elementarnych wiadomości o muzyce, formach muzycznych, tańcach, nazwiskach wielkich kompozytorów, ich biografii i twórczości, a także muzyce różnych kultur. Przygotował młodych słuchaczy do aktywnego i świadomego odbioru muzyki. Po powrocie wielu naszych podopiecznych, w tym również tych, którzy sceptycznie podchodzili do tego typu projektu, pytało o kolejny wyjazd, zaś zapał i zainteresowanie uczniów potwierdziły słuszność w/w wyjazdu.
Kultura ściśle wiąże się z edukacją, dlatego też w mojej karierze zawodowej znalazło się również miejsce na edukacyjną, pełną refleksji, a zarazem tragizmu wycieczkę z klasami II gimnazjum do obozu Auschwitz – Birkenau. Głównym założeniem wyjazdu było uświadomienie młodzieży, czym był Holokaust, jako akt ludobójstwa dokonany na około 6 milionach Żydów oraz innych prześladowanych grupach etnicznych, narodowych i społecznych oraz więźniach politycznych, w tym także obywatelach pochodzenia polskiego. W czasie około 3,5 godzinnego spaceru po kompleksach obozów, uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali opowiadań przewodników na temat drastycznych scen wielkiej hekatomby, jaka rozegrała się na ziemiach naszej Ojczyzny. Wycieczka ta dostarczyła gimnazjalistom wielu wrażeń i emocji, które zostały na zawsze w ich pamięci. Ponadto celem naszego wyjazdu było także rozbudzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

Efekty:
• poznawanie nowych treści nauczania w sposób aktywny;
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
• pobudzenie aktywności poznawczej dziecka;
• poszerzenie wiedzy historycznej;
• potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i wiedzy uczniów w wygranych konkursach;
• podnoszenie prestiżu placówki;
• umiejętność współpracy z pracownikami kultury;
• dostrzeżenie całościowego oddziaływania nauki i kultury na rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów;
• samodzielne podejmowanie kontaktu z biblioteką;
• poszerzanie i uzupełnianie szkolnej oferty edukacyjnej;
• poszerzenie źródeł informacji;
• uwrażliwienie na piękno sztuki;
• uczniowie nabyli umiejętność uczestnictwa w spektaklach teatralnych i koncertach w filharmonii;
• pogłębienie wiedzy z obszaru edukacji muzycznej;
• wzrosła jakość pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania – poszerzyła się oferta edukacyjna szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Wymaganie zawiera:

4e.1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
4e.2. Współpraca z biblioteką szkolną.
4e.3. Współpraca z dzielnicowym i innymi służbami porządkowymi oraz instytucjami wspierającymi dzieci i rodziców w trudnej sytuacji życiowej.
4e.4. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
4e.5. Udział w akcjach charytatywnych.
4e.6. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i relacji w klasie.

OPIS I ANALIZA

4e.1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach zespołów nauczycieli uczących w danej klasie, w trakcie których omawialiśmy problemy edukacyjne naszych podopiecznych i proponowaliśmy środki naprawcze. Starałam się też umiejętnie współpracować ze wszystkimi specjalistami szkolnymi, w tym szkolnym pedagogiem i psychologiem, w celu rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Te działania miały korzystny wpływ zarówno na wyniki całych zespołów, jak i indywidualnych uczniów, a także samej szkoły.
Zdaję sobie sprawę z tego jak ważne jest rozwiązywanie problemów wychowawczych. W tym celu stale obserwowałam zachowanie uczniów i zgłaszałam zaobserwowane negatywne zjawiska pedagogowi i psychologowi szkolnemu, a także wychowawcy danej klasy np. złe zachowanie w czasie lekcji lub przerw śródlekcyjnych, brak dyscypliny. Z drugiej strony wspólnie z wymienionymi wyżej specjalistami starałam się przeprowadzać rozmowy wyjaśniające z dziećmi na temat złego zachowania, a te czasami kończyły się zawarciem kontraktu słownego lub pisemnego w celu zniwelowania aroganckiego zachowania, wulgaryzmów, rozmów w czasie lekcji, spóźnień, braku przygotowania do zajęć itp.
Wszystkie działania podejmowane w porozumieniu ze szkolnym pedagogiem i psychologiem zmierzały do budowania pozytywnych relacji w obszarze szkoła – nauczyciel/wychowawca – rodzice – uczeń. W związku z objęciem przeze mnie wychowawstwa wspólnie i w porozumieniu z wyżej wymienionymi specjalistami opracowaliśmy plan działań mających na celu poprawę jakości współpracy z rodzicami. Uzyskałam dużą pomoc przy opracowywaniu ankiety informacyjnej „Moje dziecko”, którą wypełniali rodzice na pierwszym zebraniu klasowym. Celem jej było uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Rzetelnie zapoznałam się ze wszystkimi zebranymi informacjami, co znacznie ułatwiło mi tak ważny pierwszy kontakt z moimi wychowankami wkraczającymi w II etap edukacyjny oraz pozwoliło na zbudowanie w klasie atmosfery wzajemnego zrozumienia, akceptacji i zaufania. Bardzo przydatne okazały się także przygotowane wspólnie z w/w doradcami referaty, które miałam okazję wygłosić w trakcie spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami, a wśród nich:
- „ Jak zmotywować ucznia wkraczającego w nowy etap edukacyjny do nauki ?”;
- „ Bezpieczeństwo w sieci – jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”;
- „ Budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie”;
- „ Żyj zdrowo – nie daj się używkom/nałogom”.

Efekty:
• usprawnienie procesu edukacyjnego i wychowawczego;
• budowanie życzliwych/przyjaznych stosunków z rodzicami/prawnymi opiekunami;
• budowanie pozytywnej atmosfery w zespole klasowym;
• integracja kadry pedagogicznej i wymiana doświadczeń;
• promowanie pozytywnych wartości i właściwych zachowań;
• rodzice czują się partnerami w procesie dydaktyczno- wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą;
• zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły;
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły i wychowawcy;
• podwyższenie jakości pracy szkoły;
• zaspokojenie potrzeby osobistego kontaktu rodziców/prawnych opiekunów ze środowiskiem klasowym;
• zdobycie informacji na temat dzieci oraz ich efektywne wykorzystanie w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

4e.2. Współpraca z biblioteką szkolną.

Biblioteka szkolna to miejsce, gdzie nikt się nie nudzi, wiele się dzieje i gdzie toczy się życie kulturalne. Systematycznie współpracowałam z biblioteką szkolną, a ta współpraca opierała się na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych moich uczniów oraz przygotowaniu ich do odbioru tekstów kultury.
Zachęcałam także swoich wychowanków do udziału w pracach tzw. aktywu bibliotecznego. Aktyw biblioteczny tworzyli uczniowie, którzy na początku danego roku szkolnego dobrowolnie zadeklarowali swoją chęć pracy w bibliotece szkolnej. Godziny pracy uczniów wchodzących w skład w/w aktywu uzależnione są od godzin pracy biblioteki szkolnej i planowanych zajęć lekcyjnych. Ich działalność obejmuje rozbudzanie zainteresowań czytaniem i książką, zapoznanie się z pracą bibliotekarza i zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, pomoc bibliotekarzowi w pracach na rzecz biblioteki szkolnej. Najbardziej czasochłonne to te związane z rozdysponowaniem podręczników do każdego oddziału oraz przygotowania do konkursów.
Praca z aktywem ma na celu przede wszystkim znaczenie wychowawcze i dydaktyczne. Uczniowie w ten sposób pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa dzieci oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Działalność tego typu wdraża ponadto uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz jej promocję w szkolnym środowisku.
Moja współpraca nie ograniczała się jedynie do szkolnej biblioteki. Organizowałam też wyjścia klasowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej filii dla dzieci i młodzieży. Zapraszałam również panią bibliotekarkę na spotkania w klasie. Moi uczniowie często brali udział w konkursach, zabawach i imprezach organizowanych przez bibliotekę szkolną i miejską. Celem owej współpracy było zachęcenie młodzieży do czytania nie tylko obowiązkowych lektur, ale także tych, które przybliżają problemy młodych ludzi. Wśród konkursów i imprez warto wymienić:
- „ Mistrz pięknego i głośnego czytania” ( czytanie tekstu prozy przygotowanego odpowiednio dla danego poziomu edukacyjnego );
- „ Pasowanie na czytelnika”;
- „ Wypożycz książkę na święta”;
- coroczny konkurs na najlepszego czytelnika;
- „ Biblioteka w barokowej odsłonie”.
Moi podopieczni aktywnie zareagowali na organizowaną w bibliotece szkolnej akcję czytelniczą pt. „Czytamy po angielsku”. Okazała się ona doskonałą formą zajęć językowych, na której wykorzystano fragmenty książki „Tajemnicza Wyspa” w wersji anglojęzycznej ( „Treasure Island”). Przy okazji uczniowie zapoznali się z innymi przydatnymi materiałami znajdującymi się w bibliotece, które mogą wykorzystywać do doskonalenia swoich umiejętności językowych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się też zorganizowany w porozumieniu z bibliotekarzami z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Halloween połączony z czytaniem niecodziennych historii. W tym dniu biblioteka przeobraziła się w krainę pełną niezwykłego światła i halloweenowych dekoracji. Zaroiło się od duszków, stworków i innych przedziwnych postaci, a dwie wychowanki mojej klasy czytały dzieciom niesamowite historie, które poruszały wyobraźnię słuchających. Uczniowie świetnie bawili się w ten dzień w bibliotece i nie zabrakło też kolejnych wypożyczeń.

Efekty:
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat pracy i funkcjonowania biblioteki;
• zwiększenie świadomości na temat szkolnego księgozbioru;
• wdrożenie uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz jej promocję w szkolnym środowisku;
• twórcza praca dzieci;
• przełamywanie barier nieśmiałości;
• inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych i uzdolnień uczniów;
• zdobywanie nowych doświadczeń;
• podejmowanie nowych wyzwań;
• promowanie szkoły w środowisku;
• uczniowie zaczęli samodzielnie podejmować kontakt z biblioteką;
• poszerzenie szkolnej oferty edukacyjnej;
• umiejętność twórczej współpracy z bibliotekarzami;
• wykazanie się przez dzieci umiejętnościami organizatorskimi.

4e.3. Współpraca z dzielnicowym i innymi służbami porządkowymi oraz instytucjami wspierającymi dzieci i rodziców w trudnej sytuacji życiowej.

Realizowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki uczniów odbywało się przy współpracy z Powiatową Komendą Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Miejską Komisją do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizując tematykę profilaktyki uzależnień, współpracowałam z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczniowie uczestniczyli w różnych przedstawieniach o tej tematyce oraz brali udział w konkursach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiązana była ze współpracą z Biurem Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie dofinansowywania działań profilaktycznych szkoły, w tym też udzielania pomocy materialnej uczniom. Pozyskiwaliśmy środki na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na dofinansowywanie wycieczek, czy też na zakup nagród do konkursów organizowanych w trakcie corocznego szkolnego festynu z okazji Dnia Dziecka. Przez Biuro Spraw Społecznych w porozumieniu ze szkolnym pedagogiem kwalifikowaliśmy uczniów z rodzin dysfunkcyjnych na bezpłatne zimowiska, kolonie dla dzieci.
Udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej uważam za jeden z głównych swoich obowiązków jako nauczyciela-wychowawcy. Dlatego też podejmuję współpracę również z takimi instytucjami jak Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Brzeg oraz Caritas przy Parafii św. Mikołaja w Brzegu. Uczestniczymy w takich akcjach jak „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza” oraz pośredniczę w przekazywaniu paczek świątecznych i pomocy rzeczowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Bardzo często nauczyciele i rodzice naszych uczniów przynoszą do mnie rzeczy w postaci ubrań, zabawek czy innych akcesoriów niezbędnych do codziennego życia, a pozyskane w ten sposób dary przekazuję najbardziej potrzebującym rodzinom z naszej placówki.
Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu. Odbywa się ona na wielu płaszczyznach. Jestem w stałym kontakcie ze specjalistami z Poradni, konsultuję oraz zapraszam pedagogów, psychologów na posiedzenia zespołów poświęconych problemom dydaktycznym oraz wychowawczym uczniów, których uczę i jestem wychowawcą. Przygotowuję dokumentację niezbędną do diagnozy, sporządzam opinie na potrzeby Poradni. W razie potrzeby zapraszam również przedstawicieli Poradni na spotkania zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej moim wychowankom. Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. W wielu przypadkach kierowałam uczniów na badania i konsultacje do PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , dostosowując wymagania do możliwości uczniów.
Jednak będąc wychowawcą klasy, musiałam również niejednokrotnie uwzględnić potrzebę współpracy z kuratorem sądowym, pielęgniarką oraz korzystać z pomocy szkolnego pedagoga. W określonych sytuacjach prowadziłam konsultacje z kuratorem sądowym lub asystentem rodziny, szukając sposobów rozwiązania indywidualnego przypadku ucznia.
W zależności od potrzeb poszczególni uczniowie kierowani są również na konsultacje do szkolnego psychologa, co w większości przypadków przynosi pozytywne efekty. Pani psycholog prowadzi też zajęcia z całym zespołem klasowym.
Nie mogłabym pominąć tu również współpracy z wychowawcami i specjalistami z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu, który znajduje się w bliskim otoczeniu szkoły. Z niego uczęszczają dzieci do naszej placówki. Są to dzieci z wieloma problemami i dysfunkcjami, często sprawiające problemy wychowawcze, dlatego też czynnie współdziałamy w koordynowaniu spraw uczniów, ich postępów w nauce i zachowaniu. Jestem w stałym kontakcie z wychowawcami placówki, jak również z pracującym tam pedagogiem i psychologiem. Staramy się wypracowywać takie działania, aby wspierać rozwój tych dzieci i służyć im zawsze swoją pomocą, której niejednokrotnie nie mogli znaleźć w rodzinnym domu. W razie potrzeby organizuję indywidualne spotkania z wychowawcami w celu omówienia sytuacji i spraw dotyczących dzieci.

Efekty:
• skuteczniejsze działania wobec uczniów w wyniku współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę;
• fachowe udzielanie pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi;
• zwiększanie oraz uatrakcyjnianie oferty działań profilaktycznych, wychowawczych oraz edukacyjnych szkoły;
• nawiązanie oraz poszerzenie współpracy z różnymi instytucjami ze środowiska lokalnego;
• promocja działań szkoły w środowisku lokalnym;
• objęcie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich;
• uzyskanie wsparcia finansowego przy realizacji działań profilaktycznych;
• fachowa pedagogizacja rodziców/prawnych opiekunów, umożliwienie kontaktu ze specjalistami;
• pomoc wychowankom placówki „Szansa” w pomyślnej kontynuacji nauki;
• wsparcie materialne dla uczniów z rodzin ubogich, umożliwienie wyjazdów na kolonie, wycieczki;
• uczestnictwo w ciekawych zajęciach dotyczących zdrowia, uzależnień, bezpieczeństwa;
• spotkania ze specjalistami będącymi przedstawicielami różnych instytucji i środowisk wspierających szkołę w funkcji edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej;
• wskazanie uczniom gdzie można w różnych trudnych sytuacjach szukać pomocy;
• spotkania z policją i strażą ukształtowały w uczniach pozytywny obraz tych instytucji;
• tworzenie wizerunku bezpiecznej szkoły;
• poprawa zachowania dzieci sprawiających trudności wychowawcze;
• wyeliminowanie zachowań nieakceptowanych przez grupę i nauczycieli;
• w wyniku powyższych działań uczniowie corocznie korzystali z różnych form pomocy, a ja miałam poczucie, że pomoc ta trafia do najbardziej potrzebujących.

4e.4. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
Będąc wychowawcą klasy napotykam na wiele trudności wychowawczych. Możliwość wychowywania przez pracę skłoniło mnie do zaangażowania moich podopiecznych do pomocy naszemu miejskiemu schronisku dla zwierząt „Przytulisko”.
Akcją, którą przeprowadziliśmy wraz z klasą na terenie naszej placówki nosiła tytuł „Podaj Łapę” i miała na celu uwrażliwienie dzieci na los zwierząt. Pomoc ta polegała na zbiórce żywności i innych potrzebnych akcesoriów dla zwierząt oraz cyklicznym dostarczaniu zebranych rzeczy na teren schroniska. Dużą część uczniów zaproponowała też ze swojej strony popołudniowe i weekendowe wyprowadzanie psów ze schroniska na spacery, a z informacji zwrotnej jaką otrzymywaliśmy wynikało, że dzieci sumiennie i z wielkim zaangażowaniem podchodziły do wykonywania czynności, których same stały się inicjatorami.
Przedsięwzięcie to pozwoliło rozwinąć u uczniów pożądane cechy charakteru takie jak cierpliwość oraz empatia wobec losu skrzywdzonych i potrzebujących. Za wypełnianie tych zadań szkoła za każdym razem otrzymywała dyplom, ale największą nagrodą dla nas jako szkolnej społeczności był uśmiech, zadowolenie i radość opiekunów schroniska oraz zadowolenie znajdujących się tam zwierząt.
Nadal pragnę uczyć swoich uczniów odpowiedzialności i wartościowych sposobów gospodarowania wolnym czasem. Ponadto przyświeca temu niezmiennie szczytniejszy cel jak idea pomocy przez wolontariat, aby pokazać dzieciom ile radości i obopólnych korzyści może dać praca tego rodzaju.

Efekty:
• poszerzenie wychowawczych oddziaływań szkoły na wychowanków;
• promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży;
• rozładowanie napięć i stresów między rówieśnikami;
• doskonalenie umiejętności organizatorskich;
• kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania;
• krzewienie idei pomocy przynoszącej obopólne korzyści;
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
• poszerzenie działań szkolnych na rzecz potrzebujących;
• kształtowanie postaw altruistycznych wśród uczniów;
• satysfakcja z działań wychowanków.

4e.5. Udział w akcjach charytatywnych.
Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne. Stwarzałam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmuje działalność charytatywna.
Od siedmiu lat przy współpracy z Samorządem Uczniowskim moi podopieczni uczestniczą w zaszczytnym przedsięwzięciu jakim jest ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - projekt „Szlachetna Paczka”. Jej celem jest pomoc ubogim rodzinom poprzez zbiórkę niezbędnych dla tych rodzin rzeczy i funduszy.
Innym przedsięwzięciem, które również zyskało aprobatę wśród naszych uczniów i nauczycieli, była akcja pt. „Nakrętkomania”. Zbiórka plastikowych nakrętek umożliwia zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorych i cierpiących.
Obie te akcje miały równie ważne zadanie do spełnienia, jak uwrażliwienie dzieci na los ludzi w potrzebie. Dzieci bardzo chętnie brały w nich udział, a dzięki temu uczyły się empatii, odpowiedzialności społecznej za drugiego człowieka oraz jak współpracować z organizacjami społecznymi.
Jako nauczyciel-wychowawca starałam się również kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska, kierując m.in. akcją „Zielony Las” w ramach współpracy z EKOGOK-iem. Promowałam w ten sposób świadomość ekologiczną uczniów poprzez zbiórkę surowców wtórnych takich jak: zużyte baterie, plastikowe butelki PET oraz makulatura. Dzięki w/w zbiórkom udawało nam się pozyskiwać dodatkowe fundusze na rzecz szkoły, dzięki którym można było zakupić książki, nagrody konkursowe oraz niezbędne pomoce dydaktyczne dla dzieci. Celem przodującym nie było jednak tylko pozyskanie dodatkowych funduszy dla szkoły, ale przede wszystkim promowanie wśród uczniów proekologicznej postawy, nauka prawidłowej segregacji odpadów oraz dbałość o naturalne środowisko.
Dzięki powyższym działaniom jako nauczyciel i wychowawca widzę sens promowania wśród młodzieży idei wolontariatu. Uwrażliwiam przy tym swoich uczniów, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych, często wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Nie wszystko co robimy, musi nam przynosić korzyści materialne. Możemy pomagać innym i mieć z tego ogromną satysfakcję.
Efekty:
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działanie szkoły;
• zdobycie wiedzy poprzez udział w tych przedsięwzięciach na temat różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym;
• uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, dzielenia się z innymi, nauka tolerancji;
• uczniowie stali się wyczuleni na potrzeby innych ludzi i wdrażali się do systematycznej pomocy społecznej;
• uczniowie i rodzice przeżywali radość i zadowolenie z własnych sukcesów;
• propagowanie wśród swoich uczniów wzorca człowieka, który potrafi dzielić się z innymi, nie przechodzi obojętnie wobec ludzkich problemów;
• integracja szkolnej społeczności;
• poprawa kontaktów w obszarze szkoła-dom;
• stwarzanie możliwości wykazania się umiejętnościami organizatorskimi;
• wspieranie uczniów w rozwoju społecznym i moralnym;
• krzewienie idei pomocy przynoszącej obopólne korzyści;
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
• poszerzenie działań szkolnych na rzecz potrzebujących;
• kształtowanie postaw altruistycznych wśród uczniów;
• wzrost świadomości i zainspirowanie dzieci do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego;
• uwrażliwienie dzieci na zagrożenia ekologiczne;
• wdrożenie do segregacji śmieci;
• satysfakcja z działań wychowanków.

4e.6. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i relacji w klasie.
Jako wychowawca w okresie stażu podejmowałam działania w celu poznania sytuacji rodzinnej moich wychowanków. Na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się w klasie problemy dydaktyczno-wychowawcze. Swoją wiedzę na temat problemów dzisiejszej młodzieży, sposobów niesienia pomocy i wypracowywania metod dobrej komunikacji z uczniami czerpałam i wciąż czerpię głównie z doświadczenia swojego i innych nauczycieli, gdyż na spotkaniach zespołów wychowawczych dzielenie się wiedzą i wyciąganie wniosków z dotychczasowych doświadczeń to obowiązkowy punkt programu. Pomoc szkolnego pedagoga wspierała młodzież w wypełnianiu roli ucznia, angażowała również do współpracy rodziców.
Bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela a szczególnie wychowawcy jest współpraca z rodzicami. Przeprowadziłam wiele rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i problemy z zachowaniem. Jeśli zachodziła konieczność, prosiłam rodziców o pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W kontaktach z rodzicami lub prawnymi opiekunami starałam się zawsze wypracować jak najlepsze relacje, aby zapewnić możliwie najpełniejsze rozwiązywanie pojawiających się problemów natury edukacyjnej, wychowawczej czy też relacji rówieśniczych. Przede wszystkim indywidualne konsultacje z rodzicami były dla mnie doskonałą okazją, aby móc szczegółowo omówić sytuację ucznia i udzielić rodzicom wskazówek do dalszej pracy nad ewentualnym poprawieniem wyników w nauce czy zachowaniu, bądź samej pozyskać niezbędne informacje na temat dziecka i jego sytuacji rodzinnej niejednokrotnie mającej wpływ na funkcjonowanie podopiecznego w szkole. Zawsze liczyłam się ze zdaniem rodziców. Uczulałam ich, aby obserwowali własne dzieci i rozmawiali z nimi o szkole, o ich kontaktach z rówieśnikami oraz ewentualnych problemach w nauce. Zachęcałam do badania dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej w zależności od potrzeb. Angażowałam także rodziców do pomocy przy organizowaniu wielu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Pokazałam rodzicom, jak przy wykorzystaniu różnych środków często prostych i łatwych do zdobycia można wspólnie z dzieckiem uczyć się i tworzyć. Przygotowywałam przedstawienia dla rodziców, gdzie rodzice nie byli tylko widzami, lecz angażowali się przygotowując stroje, dekorację, a nawet stawali się aktorami: klasowe Mikołajki, klasowa Wigilia, bożonarodzeniowe Jasełka, szkolne festyny rodzinne. W wyniku tej współpracy rodzice poznawali i wspólnie ze mną rozwiązywali problemy szkolne dzieci, bardziej interesowali się życiem kulturalnym swoich pociech. A mnie wspólne spotkania pozwoliły bliżej poznać sytuację rodzinną wychowanków, lepiej zrozumieć ich problemy i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Kontakty z rodzicami wpływały pozytywnie na uczniów.
Dzięki utrwalaniu i zdobywaniu nowej wiedzy ze znajomości wykładanego przedmiotu oraz psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej mój warsztat pracy umożliwia mi sprostanie wymaganiom szkoły i uczniów, z którymi pracuję. Uwzględniając specyfikę placówki, w której pracuję, przychylam się do stwierdzenia, że głębsza znajomość psychiki dziecka, jego problemów i sposobów radzenia sobie z nimi, są nie tylko przydatnym, ale wręcz niezbędnym narzędziem w codziennej pracy nauczyciela. Dlatego niezależnie od ukończonego stażu zamierzam szczególnie kontynuować pogłębianie znajomości psychologii skupionej na wieku dorastania i związanymi z tym trudnościami. Efekty dotychczasowych działań są zauważane przez mnie, uczniów, ich rodziców i wychowawców, a niekiedy i szersze grono odbiorców (kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem szkoły), gdyż pogłębiana przeze mnie wiedza pozwala mi zauważać niepokojące sygnały wysyłane przez uczniów, nawet wtedy kiedy oni sami z różnych względów nie chcą lub boja się prosić o pomoc osobę dorosłą.
Efekty:
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły wśród rodziców;
• zmiana zachowania uczniów sprawiających problemy wychowawcze dzięki stosowaniu zasady logicznych konsekwencji zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców;
• wzrost świadomości rodziców na temat zachowania młodzieży;
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków umożliwiło lepszą współpracę z nimi i adekwatne reagowanie na pojawiające się problemy;
• dobry kontakt i współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami;
• integracja zespołu klasowego;
• promowanie pozytywnych wartości i właściwych zachowań;
• rodzice czują się partnerami w procesie dydaktyczno-wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczą;
• wzrost zadowolenia rodziców i uczniów z wyboru szkoły;
• zaspokojenie potrzeb osobistego kontaktu rodziców/ prawnych opiekunów ze środowiskiem klasowym;
• zbudowanie więzi wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – szkoła;
• poprawa kontaktów w obszarze szkoła – dom;
• wspieranie uczniów w rozwoju społecznym i moralnym;
• wykazanie się umiejętnościami organizatorskimi.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
W czasie swojej wieloletniej pracy pedagogicznej starałam się zawsze sumiennie i rzetelnie wykonywać wszystkie zadania wypływające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia. Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymałam w 2017 roku Nagrodę Dyrektora Szkoły.W tym samym rokuotrzymałamz rąk Burmistrza Brzegu za promowanie wybitnych osiągnięć w konkursach języka angielskiegotytuł Primus Inter Pares.
Otrzymane nagrody i podziękowania ustne są dla mnie motywacją do dalszej pracy i upewniają mnie w przekonaniu, że to co robię, robię dobrze i jest potrzebne.
Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i nie tylko, gdzie zajmują zaszczytne miejsca i wyróżnienia daje mi pewność , że warto poświęcać swój prywatny czas dla moich wychowanków.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Wymaganie zawiera:

5.1. Opis i analiza przypadku rozwiązania problemu trudności szkolnych i wychowawczych u ucznia z zespołem Aspergera.
5.2. Opis i analiza przypadku ucznia charakteryzującego się szczególnymi zdolnościami językowymi.

Od 12 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. W swej codziennej pracy napotykam wielu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy niejednokrotnie wymagają szczególnej troski i uwagi nauczyciela. Każdego dnia bowiem, borykają się oni z licznymi trudnościami oraz przeciwnościami zarówno w sferze emocjonalnej, społecznej jak
i poznawczej.
Kiedy zostałam wychowawcą klasy 4, w moim zespole klasowym pojawił się uczeń
z zespołem Aspergera. Przyznam szczerze, wówczas zaburzenie to było mi zupełnie obce. Z biegiem czasu chcąc optymalizować proces dydaktyczno-wychowawczy Adama rozpoczęłam poszukiwanie informacji na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dziś z pełną odpowiedzialnością mogę wysnuć konkluzję: to Adam uświadomił mi czym jest zespół Aspergera, jaka jest specyfika funkcjonowania ucznia z ASD na gruncie szkolnym i z jakimi problemami najczęściej przychodzi mu się mierzyć.

OPIS I ANALIZA

5.1. Opis i analiza przypadku rozwiązania problemu trudności szkolnych i wychowawczych u ucznia z zespołem Aspergera.

1. Identyfikacja problemu

Adam jest bardzo zdolny, inteligentny i ambitny. Ma spokojne usposobienie. Zawsze przygotowany do lekcji, bardzo często ponadprogramowo. Do mocnych stron ucznia należą: duża wiedza z zakresu przyrody oraz języka angielskiego, ogromne zainteresowania hodowlą egzotycznych zwierząt (Agama brodata, Modliszka gwinejska, Ptasznik wielobarwny), cechują go bardzo duże zainteresowania z zakresu grafiki komputerowej, jest uzdolniony plastyczne (szczególnie szkicowanie, malowanie na płótnie), ma dobrze rozwiniętą percepcję wzrokową oraz słuchową. Ponadto, co jest typowe dla zespołu Aspergera, Adam postrzega świat obrazami. W związku z powyższym z dużą łatwością przychodzi mu zapamiętywanie słówek z j. angielskiego czy też wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Jednak uczeń na co dzień boryka się z wieloma przeciwnościami niemal we wszystkich sferach rozwoju.

2. Geneza i dynamika zjawiska.

Adam ma powolne tempo pracy, trudności w zakresie: zapamiętywaniem schematów rozwiązywania działań matematycznych, nauką tekstu na pamięć (np. wiersza, definicji) ponadto trudności z mową opowieściową, budowaniem zdań podczas pisania wypracowań; uczeń wypowiada się bardzo zwięźle, wręcz lakonicznie. Uczeń ma słabo rozwiniętą motorykę dużą a także nadwrażliwość dotykową oraz węchową. Adam ma zaburzone kompetencje dialogowe, to znaczy nie rozumie zbyt złożonych poleceń, nie zawsze reaguje na polecania kierowane do całej klasy, nie zawsze rozumie metafory, żarty czy przysłowia. Zatem u ucznia raczej występuje aspekt semantyczno–pragmatyczny (czyli dosłowne rozumienie). Metakomunikacja (gestykulacja) u ucznia jest również zaburzona. Powyższe trudności niejednokrotnie budzą u chłopca płacz, frustrację i daleko idącą bezsilność,
a w konsekwencji często powracające stany depresyjne.
Ponadto Adam ma zaburzoną centralną koherencję oraz teorię umysłu. Dlatego bardzo często negatywnie, nieadekwatnie postrzega zachowanie kolegów. Rodzi to w konsekwencji szereg konfliktów i nieporozumień. Adaś staje się wówczas niespokojny i zaczepia rówieśników. Powyższy fakt potęguje bardzo silna potrzeba akceptacji grupy rówieśniczej. Zatem Adaś bardzo zabiega o przyjaciół, a zaburzenia wynikające z zespołu Aspergera skutecznie uniemożliwiają mu nawiązanie interakcji w zespole klasowym. Ponadto u ucznia często można zauważyć występowanie nieadekwatnych reakcji emocjonalnych (płacz, frustracja, wycofywanie się itp.) przy jakiejkolwiek, nawet najmniejszej, nieplanowanej zmianie. Powyższy fakt jest bardzo charakterystyczny dla zaburzenia neurorozwojowego jakim jest zespół Aspergera.
Jednak największą trudnością w procesie dydaktyczno-wychowawczym ucznia okazało się wykonywanie zadań, pisanie krótkich, niezapowiedzianych kartkówek pod presją czasu. Bardzo często powyższy fakt powodował u ucznia ogromny stres, swego rodzaju blokadę, która w konsekwencji uniemożliwia efektywne wykonanie zadania.

3. Znaczenie problemu
Wobec powyższego potrzeba planowania, rutyny, przewidywalności oraz stałości otoczenia, jak również bardzo silna potrzeba nawiązywania interakcji rówieśniczych, okazały się czynnikiem determinującym efektywne funkcjonowanie ucznia w rzeczywistości szkolnej.
4. Prognoza
a) Negatywna
Nie pochylenie się nad powyższymi trudnościami mogłoby zaowocować w przyszłości pogłębiającymi się stanami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, odizolowaniem społecznym. W konsekwencji brakiem chęci uczęszczania do szkoły.
b) Pozytywna
Wiedząc, jak ogromne znaczenie w zaburzeniach ze spektrum autyzmu ma równowaga psychofizyczna ucznia oraz harmonijny rozwój, imperatywem jest podjęcie odpowiednich działań w celu optymalizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia, jak również dobrej kondycji psychofizycznej Adama.
5. Propozycje rozwiązania problemu:
 ponowna diagnoza w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wdrożenie nowych dostosowań dla ucznia;
 stała współpraca z rodzicami ucznia;
 stała współpraca z nauczycielem specjalistą;
 stała współpraca z nauczycielami zespołu uczącego oraz specjalistami pracującymi
w szkole (pedagogiem oraz psychologiem);
 uwrażliwienie pozostałych uczniów w klasie na trudności z jakimi boryka się Adam;
 intensywny „Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych” w ramach zajęć rewalidacyjnych;
 budowanie u ucznia poczucia własnej wartości;
 stwarzanie jak największej ilości sytuacji, w których uczeń mógłby odnieść sukces.

6. Wdrażanie rozwiązań
Po daleko idących konsultacjach z dyrektorem, rodzicami Adasia, nauczycielem specjalistą, pozostałymi nauczycielami zespołu uczącego, a także specjalistami pracującymi w szkole wspólnie zaproponowaliśmy rodzicom ucznia, aby udali się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu ponownej diagnozy i wdrożenia nowych dostosowań. Rodzice chłopca pozytywnie ustosunkowali się do propozycji wychowawcy klasy, nauczycieli poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz specjalistów i na początku klasy 5 wdrożono w życie aneks do orzeczenia na mocy którego:
 uczeń, ze względu na przeżywanie silnego stresu ( w sposób znacznie przekraczający stres przeżywany przez większość uczniów w podobnych sytuacjach ), powinien być uprzedzony/przygotowany na kartkówkę, sprawdzian oraz odpytywanie ustne; konieczne jest wypracowanie z rodzicami, nauczycielem dodatkowo zatrudnionym i nauczycielem przedmiotu sposobu uprzedzania i przygotowania Adama na taką sytuację;
 przed sprawdzianami pisemnymi i innymi formami sprawdzania wiedzy, należy wyraźnie wyznaczyć Adamowi zakres zagadnień do nauczenia; brzmienie (treść) pytań na sprawdzianach, kartkówkach;
 należy ograniczyć materiał do najważniejszych treści, zagadnień, informacji;
 należy urealnić oczekiwania wobec ucznia co do prac pisemnych i odpowiedzi ustnych - uwzględnienie trudności Adama w formułowaniu wypowiedzi, w płynnym przechodzeniu z jednego zagadnienia do drugiego, dokonywania analizy i syntezy informacji;
 wydłużenie czasu pisania prac, tworzenie grafów, tabel, map myśli, które pomagają w systematyzowaniu wiedzy jak i zapamiętaniu, wyznaczanie mniejszych ilości zadań do wykonania, zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają, że nauka w domu trwa godzinami.

7. Efekty oddziaływań

Od momentu wdrożenia nowych dostosowań edukacyjnych, o których mowa w aneksie do orzeczenia wydanego przez PPP w Brzegu, Adam bardzo się wyciszył, ustabilizował emocjonalnie. Wyznaczenie konkretnych pytań na sprawdzian, wyeliminowanie presji czasu (krótkie kartkówki), zapowiadanie wszystkich form sprawdzania wiedzy, zaowocowało u chłopca ogromnym spokojem oraz równowagą emocjonalną.
Ponadto w trakcie trwania I semestru rodzice po konsultacjach z nauczycielem specjalistą oraz wychowawcą klasy zrezygnowali z nadzoru nauczyciela wspomagającego podczas przerw międzylekcyjnych (dyżury były pełnione przy uczniu). Powyższe działanie zaowocowało u Adama chęcią nawiązywania głębszych interakcji rówieśniczych, samodzielnością, asertywnością, większą akceptacją grupy rówieśniczej. W związku z powyższym zaobserwowano u ucznia znaczny progres w sferze społecznej oraz emocjonalnej. W celu stymulowania możliwie najpełniejszego rozwoju ucznia, usprawniania jego prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wzmacniania i niwelowania zaburzonych obszarów funkcjonowania bezwzględnie należy kontynuować realizację dostosowań edukacyjnych, wdrożonych na mocy aneksu do orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu w maju 2019 r. Co więcej, w dalszym ciągu, należy realizować indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia: usprawnianie jego funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie pozytywne, kształtowanie umiejętności uzewnętrzniania negatywnych zachowań ucznia w sposób społecznie akceptowany, kształtowanie kompetencji miękkich np. asertywności, komunikacji interpersonalnej, zdolności kooperacyjnych, efektywne nawiązywanie interakcji rówieśniczych, doskonalenie sprawności motorycznej (motoryka duża). Ponadto optymalizując proces rozwojowy chłopca, należy uskuteczniać efektywną współpracę z rodzicami Adama, specjalistami pracującymi w szkole oraz specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

OPIS I ANALIZA

5.2. Opis i analiza przypadku ucznia charakteryzującego się szczególnymi zdolnościami językowymi.

1. Identyfikacja problemu
Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne muszą być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela intelektualnych możliwości uczniów i stosowaniem takich sposobów dydaktycznych, które spowodują optymalny rozwój ucznia zdolnego. Poznawanie intelektualnych możliwości uczniów należy do trudnych zadań, mimo że dostępna jest dość duża liczba publikacji poświęconych temu problemowi.
W roku szkolnym 2016/2017 uczyłam w klasie 3 szkoły podstawowej, do której uczęszczał opisywany uczeń. Chłopiec wyróżniał się na tle grupy i już po dwóch miesiącach nauki zauważyłam, że jest szczególnie uzdolniony językowo. Z lekcji na lekcję okazywało się, że robi on znaczne postępy w stosunku do pozostałych rówieśników. Chętnie wykonywał dodatkowe zadania domowe, także te o podwyższonym stopniu trudności. Podczas lekcji często zabierał głos, błyskawicznie wykonywał zadania i zapamiętywał doskonale materiał, udzielając prawidłowych odpowiedzi. Był zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych zadań i materiałów. Interesował się nie tylko językiem angielskim, ale także kulturą, tradycjami i innymi ciekawostkami związanymi z Wielką Brytanią.
Problemem w pracy z Filipem było takie ukierunkowanie jego wysiłków, aby w maksymalny sposób wykorzystać jego możliwości, co spowodowałoby systematyczny przyrost wiedzy, a także doprowadziłoby do tego, by uczeń czuł się potrzebny i w pełni akceptowany w klasie i szkole.

2. Geneza i dynamika zjawiska
Efekty pracy chłopca podsumowałam i oceniłam pod koniec grudnia 2016 roku. Uczeń był doskonale przygotowany do każdej lekcji, zawsze miał ze sobą podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Chętnie podejmował się zadań dodatkowych. Był jedynym uczniem w klasie, który wykonywał absolutnie wszystkie zadania nadobowiązkowe i zawsze zgłaszał się do odpowiedzi. Chętnie wyjaśniał też niektóre zagadnienia swoim koleżankom i kolegom. Wyróżniał się też bardzo twórczym podejściem i często wypowiadał się na lekcjach. Z opanowywania obowiązkowego materiału z języka angielskiego osiągał bardzo wysokie wyniki. Postanowiłam zindywidualizować pracę z uczniem, aby w dalszym ciągu był zmotywowany do pracy i aby nadal rozwijać jego zdolności językowe.
Przygotowywałam dodatkowe zadania na lekcje, aby doskonalił swoje umiejętności podczas, gdy pozostali uczniowie wykonywali ćwiczenia. Zachęcałam również Filipa do samodzielnego studiowania literatury dziecięcej w języku obcym w domu, proponując mu materiały z moich prywatnych zbiorów.
Systematyczny i aktywny udział w lekcjach języka angielskiego przyczynił się do rozwoju uzdolnień językowych ucznia. Podczas lekcji często pomagał swoim kolegom i koleżankom w wykonywaniu ćwiczeń, a w czasie przerw śródlekcyjnych kilka razy zauważyłam, że „odpytuje” z języka angielskiego inne dzieci. Podczas spotkania z rodzicami dowiedziałam się, że ich syn jest bardzo pracowity, chętnie się uczy, a swoje osiągnięcia zawdzięcza samodzielnej, wytężonej pracy ukierunkowanej i wspomaganej przez rodziców i nauczycieli. Byłam bardzo zainteresowana dalszym rozwijaniem zdolności językowych Filipa, dlatego też przedstawiłam rodzicom i wychowawcy klasy propozycję działań.
3. Znaczenie problemu
Praca z takim szczególnie uzdolnionym uczniem oraz efekty, jakie można osiągnąć, podwyższają jakość pracy szkoły i pozytywnie wpływają na jej wizerunek. Ambitny uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia szans na przyjęcie do dobrej szkoły średniej.
Bardzo ważne jest także zwrócenie uwagi na akceptację ucznia zdolnego przez kolegów i koleżanki z klasy. Może być on izolowany, mogą mu dokuczać, zazdrościć sukcesów i łatwości przyswajania wiedzy.
Praca z tak zdolnym uczniem była dla mnie swego rodzaju wyzwaniem, co zmobilizowało mnie do szukania nowych metod. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, podczas których notowałam pomysły do dalszej pracy. Czytałam literaturę, wyszukiwałam ciekawe materiały w Internecie, podsuwałam do przeczytania interesujące teksty w języku angielskim. Z drugiej strony wszystkie działania przynosiły mi wielką satysfakcję i byłam świadoma tego, że trzeba za wszelką cenę rozwijać ten talent.

4. Prognoza
a) Negatywna
Nie podejmując żadnych działań nastąpi zatrzymanie rozwoju uzdolnień językowych, co może skutkować osiąganiem wyników poniżej intelektualnych możliwości ucznia. Brak aktywności i inicjatywy może spowodować odmowę udziału w konkursach, odrzucenie wykonania zadań dodatkowych i ogólne zniechęcenie do przedmiotu. Następnie uczeń może zostać odrzucony przez klasę.
b) Pozytywna
Podjęte działania wpłyną na osiąganie wysokich wyników w nauce oraz aktywny udział w zajęciach i konkursach. Działania wpłyną też pozytywnie na rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz na wysoką samoocenę i poczucie własnej wartości. Uczeń zostanie w pełni zaakceptowany przez klasę – koledzy i koleżanki będą go wspierać i razem z nim cieszyć się jego sukcesami.

5. Propozycje rozwiązania problemu
Podczas tradycyjnej lekcji nie zawsze jest wystarczająco dużo czasu, aby rozwijać zdolności ucznia, dlatego zindywidualizowałam pracę z Filipem. Dwa razy w tygodniu przygotowywałam dla niego dodatkowe zadania domowe o podwyższonym stopniu trudności. Prowadziłam też konsultacje, podczas których omawialiśmy zadania i udzielałam mu niezbędnych wskazówek. Na lekcjach stosowałam aktywizujące metody nauczania, np. pracę w grupach, w których często uczeń pełnił rolę lidera. Poza tym Filip sam często chętnie pomagał swoim kolegom i koleżankom wykonywaniu ćwiczeń i zadań dodatkowych – nie tylko podczas lekcji. Oprócz tego zachęcałam go do brania udziału w konkursach językowych i podejmowania dodatkowych działań, często projektowych. Moim celem był dalszy rozwój zainteresowań chłopca oraz pogłębianie wiedzy z zagadnień wykraczających poza program.
6. Wdrażanie rozwiązań
W drugim półroczu nadal kontynuowaliśmy wczesnej uzgodnione i podjęte działania. Uczeń bardzo systematycznie pracował z dodatkowymi materiałami, a w tygodniu spotykaliśmy się na konsultacjach przedmiotowych.
Oprócz samodzielnej pracy w domu, w przypadku ucznia zdolnego, ważna jest też możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na forum. Takie działania pozytywnie wpływają na aktywność i samoocenę ucznia.
Filip sprawdził się również jako lider zespołu. Potrafił dobrze zorganizować pracę w grupie, nie narzucał swojego zdania, ale gdy praca grupy nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, potrafił zmobilizować jej członków do działania.
7. Efekty oddziaływań
Pracowitość i systematyczność ucznia zostały uwieńczone zdobyciem II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Easy English” dla Uczniów Klas 3 Szkół Podstawowych organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu.
Opisywany chłopiec nadal rozwija swoje zainteresowania i zdolności językowe. Język angielski jest jego prawdziwą pasją. Jest bardzo dobrym uczniem, o czym świadczą zdobywane przez niego wysokie wyniki w nauce.
W związku z powyższym dochodzę do wniosku, że zadaniem nauczyciela jest nie tylko nauczanie. To nauczyciel niejednokrotnie sprawia, że uczeń zaczyna lubić i interesować się danym przedmiotem. Praca z uczniem zdolnym nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ona doświadczenia, zaangażowania, pochłania wiele czasu. Jest to jednak praca przynosząca mi najwięcej satysfakcji, co motywuje mnie ciągle do wytężonej pracy i samokształcenia.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie niezwykle cennym czasem. Pozwolił na podnoszenie osobistych umiejętności i kompetencji nauczycielskich, a także przyczynił się do osiągnięć w prawidłowym budowaniu, często niełatwych relacji między uczniami, nauczycielami czy rodzicami. Jestem głęboko przekonana, że był on ze wszech miar owocny i miał swój wkład nie tylko w podniesienie jakości mojej pracy, ale również w lepsze, sprawniejsze funkcjonowanie szkoły.
Udało mi się zrealizować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego. Różnorodność i rozmaita skala trudności zadań, których się podejmowałam, pomogły mi w przełamywaniu własnych ograniczeń, dodały kreatywności, zmusiły do ciągłych twórczych poszukiwań. Sama realizacja planu rozwoju zawodowego była dla mnie dużym wyzwaniem, ale z drugiej strony pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń.
Wykonywany zawód nauczyciela nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. Z drugiej strony uzyskane nagrody i podziękowania utwierdzają mnie w celowości moich działań, wyzwalają satysfakcję zawodową, dowartościowują moją osobę jako pracownika i zachęcają do dalszej pracy dla siebie, ucznia i szkoły.
Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy, i nie tylko, odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej starałam się zapewnić każdemu uczniowi poczucie sukcesu na miarę jego możliwości oraz wiary we własne siły. Uważam moją współpracę z uczniami za udaną, a jej podstawą były i są dobre relacje z młodzieżą, wzajemny szacunek, życzliwość, zrozumienie oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. W pracy z uczniami stwarzałam okazje do twórczego działania, rozwijania talentów i zainteresowań. Jako wychowawca dążyłam do właściwego przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych. Efekty mojej pracy niejednokrotnie znajdowały uznanie i akceptację ze strony współpracowników, uczniów i rodziców, co jest dla mnie potwierdzeniem słuszności tego, co zrobiłam.
Chociaż czas stażu minął, nieustannie będę wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki. Nadal zamierzam doskonalić kwalifikacje, aby podnosić jakość swojej pracy, a co za tym idzie, także jakość pracy szkoły. Myślę, że zakończenie stażu to nie tylko okazja do podsumowania własnej pracy i osiągnięć, ale coś, co może stać się impulsem do planowania dalszych wieloletnich działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.