X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45179
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

CEL GŁÓWNY:
-Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

1.Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurą awansu zawodowego:
- Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu zawodowego).
- Analiza dokumentacji szkolnej. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Założenie teczki tematycznej ,,Awans zawodowy nauczyciela”.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
2.Przeprowadzenie analizy własnej pracy:
- Hospitacje zajęć przez dyrektora oraz kierownika świetlicy.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
3.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, szkolenia).
- Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych oraz dekoracji.
4.Czynny udział w tworzeniu i aktualizacji dokumentów szkolnych:
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć świetlicowych.
-Przygotowanie dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią lub orzeczeniem w grupie świetlicowej.
- Pisanie rocznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
5.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy: -Stosowanie w pracy metod aktywizujących oraz innowacyjnych poznanych na szkoleniach oraz zajęciach otwartych innych nauczycieli.
-Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
6.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu narzędzi multimedialnych i informatycznych.
-Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji korzystając z komputera.
-Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
-Tworzenie i przesyłanie dokumentów szkolnych.
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych oraz aktów prawnych dostępnych online.
-Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych oraz Internetu.
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
7.Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej świetlicy:
-Aktualizowanie opisów oraz zdjęć z wydarzeń świetlicowych.
8.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy:
-Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki, prezentacje multimedialne, praca z dziećmi w programie Kahoot).
-Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

1.Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych:
-Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
-Wzbogacanie biblioteki świetlicowej.
-Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
2.Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
-Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli świetlicy.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
-Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
4.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
-Współpraca w ramach Komisji ds. wychowania patriotycznego.
-Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
-Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
-Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
-Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
-Obserwacja dzieci na tle grupy.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
2.Przeprowadzenie badania jakości pracy świetlicy: -Opracowanie ankiety skierowanej do rodziców.
-Przeprowadzenie badań.
-Analiza ankiet.
-Opracowanie wniosków do dalszej pracy.
3.Praca z dziećmi z trudnościami:
-Prowadzenie zajęć w ramach godzin statutowych
4.Praca z dzieckiem zdolnym:
-Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
5.Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez organizowanie imprez świetlicowych oraz spotkań z ciekawym człowiekiem:
-Organizowanie tematycznych imprez świetlicowych.
-Organizowanie spotkań z: przedstawicielami różnych zawodów np.: bibliotekarzem, pielęgniarką, pilotem,, sportowcem, muzykiem.
6.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
-Prezentowanie świetlicowych przedstawień teatralnych rodzicom oraz środowisku lokalnemu.
-Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
-Współorganizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.
-Współpraca z pedagogiem, logopedą oraz terapeutą szkolnym.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań:
-Opracowanie i wdrożenie własnego Programu „ Z ekologią za pan brat”.
-Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
-Program i inna dokumentacja z nim związana
2.Opracowanie i wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy:
-Wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego w pracy z dziećmi w świetlicy
-Ewaluacja przeprowadzonych działań.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu Pełnienie funkcji koordynatora projektu FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
-Przygotowanie stosownych dokumentów (regulamin, karty zgłoszeń, formularz RODO, patronaty, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, sprawozdania na strony internetowe)
-Współpraca z instytucjami,
-Współpraca z żołnierzami oraz nauczycielami muzyki
-Organizacja I etapu konkursu (zorganizowanie przesłuchań z komisją konkursową nadesłanych drogą elektroniczną nagrań)
-Zakup nagród oraz statuetek
-Projekt dekoracji sceny
-Organizacja nagłośnienia, banerów i roll-up
-Organizacja oraz prowadzenie II etapu konkursu, czyli uroczystości FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

2.Organizacja konkursów i akcji charytatywnych:
-Przygotowanie i przeprowadzenie imprez, konkursów, wystaw świetlicowych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich i miejskich konkursach plastycznych.
-Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci.
-Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek itp.).
3.Praca w zespole nauczycieli świetlicy:
-Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń
-Realizacja przydzielonych zadań.
-Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
-Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Nauczyciel świetlicy- K.Cichosz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.