X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45198
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Posiadane wykształcenie: wyższe z wykształceniem pedagogicznym
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 37 w Bielsku – Białej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 – 31.07.2020)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Iwona Wróblewska – Kliś

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1189);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1-go marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Organizacja stażu
Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1189)
Rozporządzenie MEN z dnia 1-go marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym
3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Wrzesień 2017

Cały okres stażu

Wrzesień 2017
własne notatki

wniosek o rozpoczęcie stażu

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Współpraca z opiekunem stażu.
1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3. Zawarcie kontaktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz dyrektora
7. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Złożenie wniosku o wszęcie postępowania egzaminacyjnego
9. Gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp. )
Wrzesień 2017

Cały okres stażu

Maj 2020

Czerwiec 2020

Cały okres stażu
plan rozwoju zawodowego
wniosek o rozpoczęcie stażu
kontrakt

harmonogram współpracy
własne notatki (wnioski z obserwacji)
scenariusze zajęć

sprawozdanie

wniosek wraz z dokumentacją
zaświadczenia, programy, scenariusze, fotografie itp.

§7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacja placówki
1. Analiza dokumentacji placówki:
statutu
planu nadzoru pedagogicznego
planu pracy
regulminów
oraz innych dokumentów
Wrzesień/
październik 2017
plan rozwoju zawodowego
teczka awansu zawodowego

2.
Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym
1. aktywny udział podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia
3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
protokoły z zebrań
materiały

3.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
1. Przygotowanie miesięcznych planów pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego
2. Systematyczne wpisy do dziennika zajęć
3. Dokumentowanie diagnozy przedszkolnej i obserwacji
Cały okres stażu
miesięczne plany pracy
dziennik zajęć
arkusze obserwacji

4.
Czynne uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych
1. Działania mające na celu realizację założeń rocznego plany pracy wychowawczo – dydaktycznej
2. Organizowanie konkursów indywidualnych i grupowych, wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych
3. organizowanie spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody (policjant, pielęgniarka, fotograf)
4. Realizacja projektów ogólnokrajowych
5. Udział w akcjach charytatywnych
Cały okres stażu
Scanariusze zajęć
scenariusze spotkań
zdjęcia
filmiki
wpisy do dziennika zajęć

5.
Współpraca z rodzicami
1. Zebrania grupowe
2. Konsultacje indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych oraz wychowawczych
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach, konkursach oraz wycieczkach
5. Zajęcia warsztatowe
6. Prowadzenie gazetek informacyjnych dla rodziców
Cały okres stażu
Listy obecności z zebrań
potwierdzenie zorganizowania warsztatów
scenariusze zajęć otwartych i imprez przedszkolnych
wydruki materiałów zamieszczanych na gazetkach

6.
Organizacja oraz współorganizacja uroczystości
1. Pasowanie na Przedszkolaka
2. Dzień Ziemniaka
3. Spotkanie z Mikołajem
4. Spotkania opłatkowe/jasełka/Wigilia
5. święto Babci i Dziadka
6. Bal
7. Dzień Dziecka/Dzień Mamy i Taty/Festyn rodzinny
8. Zakończenie roku szkolnego
Październik 2017/18/19
Grudzień 2017/18/19
styczeń 2017/18/19
styczeń 2017/18/19
maj/czerwiec 2017/18/19
czerwiec 2017/18/19
scenariusze imprez
zdjęcia
filmiki
sprawozdania
dekoracje

7.
Organizacja i współorganizacja "specjalnych" dni w przedszkolu
1. Przygotowywanie materiałów, ozdób potrzebnych do obchodów "specjalnych" dni wynikających z ułożonego kalendarza przedszkolnego
Cały okres stażu
Zdjęcia
filmiki
pomoce

8.
Wspólpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji publicznych, pracy w różnych zawodach poprzez organizowanie wycieczek, zapraszanie ludzi różnych zawodów (wycieczki na pocztę, do biblioteki, do szkoły, sklepów itp, zapraszanie policjanta, ratownika medycznego, strażaka itp.)
Cały okres stażu, według potrzeb i możliwości
Sprawozdania
scenariusze spotkań
zdjęcia
dyplomy
podziękowania

9.
Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej
1. Stała i wnikliwa obserwacja dzieci. Rozmowy z dziećmi i ich rodzicami
2. Diagnozowanie osiągnięć dzieci (arkusz obserwacji dziecka 3-4 letniego, diagnoza gotowości szkolnej)
3. Ustalenie dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej dostowanej do indywidualnych potrzeb dziecka
Cały okres stażu
Diagnoza wstępna
diagnoza końcowa
sprawozdanie z badania gotowości szkolnej
zapisy w dzienniku dotyczące pracy wyrównawczej i pracy z dzieckiem zdolnej
potwierdzenie współpracy ze specjalistami

10.
Współpraca ze specjalistami
1. Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci mających zaburzenia rozwojowe po obserwacji oraz konsultacji z innymi wychowawcami
2. Kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia mowy
3. Praca z dzieckiem zgodnie z opinią PPP, pedagoga i logopedy
Cały okres stażu, według potrzeb
Potwierdzenie współpracy ze specjalistami

§7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
1. Uczestniczenie:
w różnych konkursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki
konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne
rady szkoleniowe
2. Wykorzystanie zdobytej wiedzu w pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Zaświadczenia
materiały szkoleniowe, notatki

2.
Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań
1. Śledzenie nowości wydawniczych (książki, czasopisma)
2. Bieżące zapoznanie się z publikacjami na portalach edukacyjnych w internecie
3. Rozmowy z nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli
Cały okres stażu
Materiały szkoleniowe
zaświadczenia

§7 ust. 1 pkt. 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego w oparciu o:
Kartę Nauczyciela
Ustawę o systemie oświaty
Rozporządzenie MEN z 1.03. 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały kuratoryjne, materiały CODN, Internet, publikacje w prasie, książki)
3. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, konferencjach podejmujących w/w tematy
Cały okres stażu
Zbiór dokumentów
notatki
plan rozwoju zawodowego

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola
1. Analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola:
statutu przedszkola oraz obowiązujących regulaminów
inna dokumentacja
2. Śledzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie Ramowych Statutów Przedszkola
Cały okres stażu
Zbiór aktów prawnych
notatki

3.
Przestrzeganie przepisów BHP
1. Uczestniczenie w szkoleniu BHP
2. Stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej
Cały okres stażu
Zaświadczenie

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, doskonalenia ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola w ramach realizacji zadań satutowych placówki
1. Aktywne uczestnictwo w działalnośći Rady Pedagogicznej:
udział w Radach Pedagogicznych
współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań wynikających z planu współpracy z rodzicami
Cały okres stażu
Notatki
plan współpracy z rodzicami

2.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
1. Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie
2. Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych: opracowania własne pomocy dydaktycznych
3. Organizowanie galerii prac dzieci w przedszkolu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Wybrane scenariusze zajęć, notatki, zapisy w dzienniku
materiały, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, wystawy, zdjęcia

3.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych
1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań
2. Śledzenie rynku wydawniczego, zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi, metodycznymi
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Spis literatury, czasopism

Spis literatury

4.
Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
1. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów

2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji
3. Przygotowanie sprawozdania
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Maj 2020
Teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, zdjęcia)
autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności
Sprawozdanie

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców , możliwości rozwojowych dzieci
1. Obserwacja, rozmowy z dziećmi, zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, pedagogizacja rodziców, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań, scenariusze oraz zdjęcia

2.
Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych
1. Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacje z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym
Cały okres stażu
Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji, kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców

3.
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
1. Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystywaniem elementów metod:
Pedagogika Zabawy Klanza
Ruch Rozwijający W. Sherborne
Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itp.
3. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych
Cały okres stażu, według potrzeb
Wpisy w dzienniku zajęć

scenariusze zajęć

prace dzieci, zdjęcia

4.
Współpraca ze specjalistami
1. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpraca z poradnią
2. Współpraca z logopedą
3. Konsultacje z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Notatki, arkusze obserwacji

5.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
1. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku, sprawozdania, zdjęcia

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Stosowanie w technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej oraz w pracy pedagogicznej
1. Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
2. Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
3. Przygotowanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy, konspektów zajęć
4. Przygotowanie planów: rocznego, miesięcznych oraz innej dokumentacji przedszkolnej
5. Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych. Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach
6. Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach i portalach edukacyjnych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Materiały i pomoce dydaktyczne
scenariusze
kserokopie przygotowywanych zaproszeń

2.
Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
1. Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego
Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

3.
Wykorzystywanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
1. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
2. Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
Cały okres stażu
Wydruki
zaświadczenia o publikacjach

4.
Korzystanie ze zbiorów Internetu jako formy dokształcenia
1. Kończenie kursów internetowych
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniach kursów
certyfikaty

5.
Stworzenie dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
1. 1. Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykulami, materiałami, pomysłami
Cały okres stażu
Lista linków
ew. wydruki ciekawych materiałów

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
1. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
2. praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji dzieci
wpisy w dzienniku

2.
Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
1. Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

3.
Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
1. Zebrania dla rodziców
2. Pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych
Cały okres stażu
Listy obecności ze spotkań z rodzicami

4.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
1. Udział w wewnątrz i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki
2. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Zaświadczenia ukończonych kursów
notatki

5.
Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
1. Aktywne samokształcenie
2. Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
3. Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji
4. Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
5. Sporządzenie wykazu przeczytanych lektur
Cały okres stażu
Wykaz lektur
notatki

6.
Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
1. Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania w kąciku dla rodziców
Cały okres stażu
Wydruk zamieszczonych publikacji

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu
1. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia MEN
Ustwa o systemie oświaty
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Niebieska karta
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internecie)
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
notatki

2.
Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów przedszkolnych
1. Analiza dokumentacji wewnętrznej:
Statut Przedszkola
Koncepcja Pracy Przedszkola
Roczny Plan Pracy Przedszkola
regulaminy placówki
2. Współtworzenie dokumentacji przedszkola
Roczny Plan Pracy Przedszkola
Statut Przedszkola
Ewaluacja w przedszkolu itp
Cały okres stażu, według potrzeb
Teczka zawierająca podstawowe dokumenty przedszkola

Plan Rozwoju Zawodowego może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis Opiekuna stażu podpis Nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.