X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
wg Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z dnia 26 lipca 2018 (z późniejszymi zmianami )

mgr Bogumiła Tomczyńska
nauczyciel logopeda
w Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Doruchowie
wychowawca świetlicy
w Szkole Podstawowej w Doruchowie
data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019
planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022

Czynności organizacyjne, związane z realizacją stażu
Lp. Zadania do wykonania
przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Wskazówki, dokumentacja

1.

Poznanie zasad uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 Przeanalizowanie przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego:

 Karta Nauczyciela rozdz. 3a oraz Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego z dnia 26 lipca 2018 r. ( z późniejszymi zmianami),

 Udział w szkoleniu dotyczącym procedur awansu zawodowego.

Sierpień 2019 r.

Początek lub koniec stażu.

 Karta Nauczyciela
 Rozporządzenie z 26 lipca 2018 r.

Zaświadczenie ze szkolenia

2.
Dokonanie analizy potrzeb placówek w celu zaplanowania działań oraz ich modyfikacji
w okresie stażu.

 Zapoznanie się z Planem Pracy Szkoły/Przedszkola.

Sierpień 2019-09-06
i okres stażu.
Plan Pracy Szkoły/Przedszkola

3.

Zaplanowanie drogi rozwoju zawodowego.

 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
 Złożenie dokumentów o rozpoczęcie stażu.

Wrzesień 2019 r.

Plan rozoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu

4.

Realizacja zadań podczas stażu.

 Realizacja zadań wynikających z planu rozwoju.

 Ewentualna realizacja nowych zadań nieujętych
w planie rozwoju, a wynikajacych z potrzeb szkoly/przedszkola oraz ewaluacji własnej pracy.

 Sporządzenie aneksu do planu rozwoju, jeśli podjęte zostaną nowe zadania.

Okres stażu

Okres stażu

Aneks do planu rozwoju

5.
Zakończenie stażu.

 Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego
w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiałów.

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

Czerwiec 2022 r.
Sprawozdanie z planu rozwoju

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp. Zadania do wykonania
przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji wskazówki, dokumentacja

1.
Wykorzystywanie metod aktywizujących sprzyjających
procesowi uczenia się.
 Stosowanie metod specjalistycznych w bieżącej pracy z uczniami na terapii logopedycznej:
1. logopedycznych,
2. lingwistycznych, np. metody przekształceń fonetycznych Seemana, metoda słów kluczowych,
3. pedagogicznych, np. elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

 Wprowadzenie nowych metod stosowanych w terapii mowy, np. elementów metody werbo-tonalnej czy metody ćwiczeń ośrodków zainteresowań np.
w opóźnionym rozwoju mowy.

 Stosowanie metod aktywnych podczas pracy z grupą świetlicową: praktycznych działań, metod ogłądowych, werbalnych i gier dydaktycznych.

Okres stażu .
• Zapisy w dzienniku

2.

Stosowanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych w pracy.

 Opracowywanie dokumentacji logopedycznej, świetlicowej, dokumentacji do awansu zawodowego
przy pomocy komputera.

 Tworzenie pomocy dydaktycznych (kart pracy, gier, zadań i ćwiczeń ) w programach komputerowych.

 Praca z komputerem, tablicą multimedialną
i rzutnikiem podczas zajęć świetlicowych
oraz logopedycznych.

Wdł potrzeb

 Dokumentacja , pomoce

3.
Wykorzystywanie internetowych platform edukacyjnych, programów komputerowych i stron internetowych do pracy
z uczniem.
 Prowadzenie zajęć z grupą swietlicową za pomocą platformy MegaMisja w projekcie edukacyjnym .

 Wykorzystywanie programu komputerowego Eduterapeutica na zajęciach logopedycznych do ćwiczeń .

 Wykorzystywanie stron internetowych MIMOWA-gry i zabawy logopedyczne oraz PRINTOTEKA, jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z dziećmi
z wadami wymowy.

Rok szkolny 2019/2020

Według potrzeb
w okresie stażu

Według potrzeb
w okresie stażu

 Login do platformy

Program zainstalowany na dwóch komputerach

Hasło i login do strony

4.
Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących.
 Samokształcenie się, czytanie literatury fachowej.

 Udział w szkoleniu doskonalącym stosowanie wybranej metody aktywnej.

W okresie stażu

Zaświadczenie ze szkolenia

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Lp. Zadania do wykonania przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Wskazówki, dokumentacja

1.
Udostępnianie materiałów własnych na forum zewnętrznym.

 Opublikowanie własnych opracowań na portalu internetowym dla nauczycieli.

w okresie stażu

 Zaświadczenie, publikacja w Internecie

2.
Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

 Współpraca z nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych.

 Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

okres stażu

raz w roku w okresie stażu
 Scenariusze, notatki własne

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do wykonania
przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Wskazówki, dokumentacja

1.
Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.
 Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna.

 Zdobycie kwalifikacji Terapeuty ręki I i II stopnia.

2019 r.

Okres stażu.
 Dyplom ukończenia studiów

 Zaświadczenie z kursu

2.
Prowadzenie kompleksowej opieki logopedycznej.
 Przeprowadzanie corocznych przesiewowych badań nowych uczniów Szkoły Podstawowej
w Doruchowie.
 Diagnozowanie i planowanie terapii w placówkach.
 Prowadzenie zajęć logopedycznych w placówkach szkoły i przedszkola.
 Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców.

okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja
z przesiewowych badań
plany pracy, sprawozdania

3.

4.
Zgłoszenie szkoły do ogolnopolskiego programu edukacyjnego.

Promowanie placówki. .
 Prowadzenie zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe, komunikacyjne oraz medialne w ramach programu MegaMisja z grupą dzieci z klas trzecich. korzystających z opieki świetlicowej.

 Utworzenie i prowadzenie profilu świetlicy szkolnej na Fb.

rok szkolny 2019/2020

w okresie stażu
 Scenariusze zajęć pobrane
z platformy

 Posty na stronie na Facebooku
i na platformie MegaMisji

Profil na Facebooku

5.

Stwarzanie sytauacji do aktywnego włączania się
w pomoc innym.

 Szkolne zbiórki surowców wtórnych na cele charytatywne.

 Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt AZYL
w Niedźwiedziu.

w okresie stażu
.

 Profil na Facebooku

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp. Zadania do wykonania przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Wskazówki, dokumentacja

1.
Opracowanie i wdrożenie programu.
 Opracowanie i wdrożenie własnego programu logopedycznego profilaktyczno-terapeutycznego w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Doruchowie.

 Określenie odbiorcy, warunków realizacji, celów, metod, form i treści programu.

 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

Rok szkolny 2020/2021

 Program i inna dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust.3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania do wykonania przez nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Wskazówki, dokumentacja

1.
Pełnienie funkcji koordynatora/lidera ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego Megamisja
 Udział w zjeździe/szkoleniu liderów/koordynatorów w Warszawie.

 Dostęp do platformy edukacyjnej-
pobieranie materiałów i zadań
oraz przekazywanie ich do realizacji.

20-21.09.2019 r.

rok szkolny 2019/2020

 Potwierdzenie współpracy
w formie zaświadczenia

2.
Pełnienie funkcji współkoordynatora wolontariatu – akcja
„Pełna miska, ciepły koc”.
 Rozpowszechnienie akcji w środowisku szkolnym,
 Zbiórka darów dla schroniska,
 Zorganizowanie przewozu darów
i przekazanie ich schronisku dla bezdomnych
zwierząt AZYL.

w okresie stażu
 Podziękowania od właścicieli schroniska
 Raport z przekazania darów

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec zmianie. Ewentualne zmiany zostaną uzupełnione aneksem.

Plan rozwoju zawodowego opracowała........................................

Zatwierdzam plan do realizacji:

.................................. ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.