X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45150
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Krawczyk
Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczany przedmiot: Wychowawca oddziału przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

WSTĘP

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Dnia 1.09.2017 roku rozpoczęłam staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Cały staż odbyłam w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie na stanowisku wychowawcy oddziału przedszkolnego i nauczyciela świetlicy, a w ostatnim roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam także zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej jest wszechstronny rozwój dziecka. Doskonalę swój warsztat pracy i wykorzystuję nabyte umiejętności dla dobra dzieci i uczniów uczęszczających do szkoły, w której uczę od początku mojej pracy zawodowej. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Staż rozpoczęłam od określenia moich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji zawodowych, a także potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców i współpracowników oraz wymagań formalnych. Po ugruntowaniu wiedzy dotyczącej prawa oświatowego, w szczególności awansu zawodowego nauczyciela Karta Nauczyciela, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela i Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r. (§ 8.1, § 8.2) sporządziłam plan rozwoju zawodowego, w którym za najważniejsze uznałam następujące cele:
- doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy
- podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- czynny udział w realizowaniu zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
Podczas odbywania stażu realizowałam wszystkie postawione sobie zadania, podejmowałam również działania których nie zaplanowałam.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Podjęcie działań przygotowujących do odbycia stażu.

Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym. Przeanalizowałam potrzeby dzieci, rodziców oraz placówki na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznych, nadzoru pedagogicznego, oraz ankiet kierowanych do rodziców.
Ponownie przeanalizowałam następującą dokumentację: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły oraz inne regulaminy i procedury będące podstawą pracy szkoły.
Zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz przeanalizowałam własne możliwości i potrzeby.
Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem warunków uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym nauczyciela dyplomowanego.

Zredagowałam i złożyłam do akceptacji plan rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W jego konstrukcji kierowałam się wymaganiami (§ 8.2), niezbędnymi do uzyskania awansu, respektując powinności w okresie stażu (§ 8.1).
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego z wprowadzanymi zmianami :Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Szukałam informacji na temat procedur nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego na stronach internetowych m. in:
www.men.gov.pl,
www.portaloswiatowy.pl
www.kuratorium.lodz.pl
Ukończyłam 30 godzinny kurs doskonalący z zakresu warunków realizacji awansu zawodowego w WODN w Zgierzu.
Korzystałam z informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oglądając kanał you tube: Awans TV . Efekty dla nauczyciela:
- świadome spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
- określenie potrzeb, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
-poprawne prowadzenie dokumentacji podczas trwania stażu,
- lepsza znajomość zapisów zawartych w dokumentach regulujących funkcjonowanie i organizację szkoły,

Efekty dla szkoły:
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego,
- udoskonalenie pracy wychowawcy oddziału przedszkolnego poprzez stosowanie nowych programów, metod pracy, realizacja innowacji,
2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Aby wzbogacić własny warsztat pracy na bieżąco uczestniczyłam w wielu formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie ze swoimi potrzebami, jak i potrzebami dzieci oraz placówki, w której pracuję.

Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w czasie których brałam udział w następujących szkoleniach:
• „Obsługa dziennika elektronicznego” wrzesień 2017r.
• „Dziecko z ADHD – jak postępować?” – listopad 2017r.
• „Projekt edukacyjny w szkole podstawowej”- listopad 2017r.
• „Zaburzenia lękowe w stanach zagrożenia życia i zdrowia”-styczeń 2018r.
• „Dysleksja” –
• „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia” – luty 2018r.
• „Sztuka skutecznej rozmowy z rodzicami” – kwiecień 2018r.
• „Problemy okresu dojrzewania” – sierpień 2018r.
• Szkolenie dot. RODO - maj 2018r.
• „Zagrożenia w sieci” – listopad 2018r.
• „Co rodzice powinni wiedzieć o dopalaczach i narkotykach” prof. M. Jędrzejko -styczeń 2019r.
• „Dlaczego dzieci ryzykują”- prof. M. Jędrzejko - kwiecień 2019r.
• „Kształtowanie kompetencji kluczowych” – G. Brodowicz – luty 2019r.
• „Neurodydaktyka” - prof. M. Jędrzejko – sierpień 2019r.
• „Nowe formy zagrożeń na terenie szkoły, właściwa ocena sytuacji i właściwe reagowanie” – październik 2019r.
• „Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej” – listopad 2019r.
Uczestniczyłam również w wielu pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• „Projekt edukacyjny w szkole podstawowej” – SP nr 1 Stryków.
• Szkolenie w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” – sanepid w Zgierzu
• „Nauczyciele w świetle prawa karnego” – WODN Zgierz.
• Szkolenie online „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”.
• Warsztat metodyczny„ Edukacja włączająca- czy na pewno wiem co to jest?” – WODN w Zgierzu – październik 2018r.
• Konferencja wizytator R. Cybulskiej dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej” – Urząd Miasta Brzeziny- listopad 2018r.
• Konsultacje z psych. Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Głownie.
• Warsztat metodyczny „Elementy gimnastyki korekcyjnej – gry i zabawy” WODN w Zgierzu – marzec 2019
• „Jak bawić się matematyką w przedszkolu?” -WODN w Zgierzu – luty 2019r.
• Warsztat metodyczny „Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej” WODN w Zgierzu – luty 2020r.
• Kurs doskonalący „Awans Zawodowy „ WODN w Zgierzu – luty 2020r.
Samodzielnie pogłębiałam wiedzę, w szczególności z zakresu zaburzeń rozwojowych dzieci. Czytałam artykuły dot. autyzmu, stosowania metod behawioralnych w pracy z dzieckiem.
Uczestniczyłam w webinarze „ Zaburzenia integracji sensorycznej w wieku przedszkolnym”, „Jak nauczyć dziecko czytać?” – maj 2020r.
W roku szkolnym 2018/2019 ukończyłam studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna w edukacji przedszkolnej. Efekty dla nauczyciela:
- uzupełnienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności,
- stosowanie metod twórczych wpływających pozytywnie na aktywność dziecka,
- ugruntowanie umiejętności obsługi dziennika elektronicznego,
- wzbogacenie kompetencji zawodowych w zakresie kontaktów i współpracy z rodzicami,
- poznanie i stosowanie nowych aktywizujących metod pracy, które znacząco podniosły efektywność pracy z dziećmi,
- uzyskanie wiedzy na temat problemów dziecka krzywdzonego w rodzinie,
- zdobycie wiedzy na temat objawów stanu narkotycznego,
poznanie klasyfikacji i powodów uzależnień oraz metod ich rozpoznawania,
- ugruntowanie znajomości metod określania poziomu gotowości szkolnej dziecka 6 – letniego w sferach: fizycznej, umysłowej i społecznej,
- poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- udoskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- zdobycie nowych kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- poszerzenie kompetencji w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym,

Efekty dla szkoły:
- skuteczność diagnozowania i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zdobycie potrzebnych szkole nowych kwalifikacji zawodowych nauczyciela,
- podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego
- podniesienie jakości współpracy nauczycieli,
- skuteczne reagowanie na potrzeby uczniów,
- wprowadzenie działań wzbogacających ofertę placówki,
- poszerzenie zakresu działań profilaktycznych szkoły w zakresie zdrowia dziecka,
3. Współpraca z rodzicami W kwietniu 2018 r. uczestniczyłam w szkoleniu „Sztuka skutecznej rozmowy z rodzicami”, które pomogło skuteczniej i efektywniej współpracować z rodzicami.
Miałam codzienny i bezpośredni kontakt z rodzicami dzieci, w tym dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci z zaburzeniami zachowania.
Brałam udział w spotkaniach z rodzicami, podczas zebrań ewaluacyjnych zespołu ds. pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
Na indywidualnych spotkaniach informowałam rodziców o postępach ich dzieci na podstawie analizy obserwacji oraz diagnoz gotowości szkolnej. Udzielałam wskazówek do jednokierunkowej pracy z dzieckiem w domu i przedszkolu.
Dzięki współpracy z rodzicami zorganizowałam wiele imprez przedszkolnych, były to m.in.: spotkanie wigilijne, śniadanie wielkanocne, mikołajki, dzień kobiet i dzień chłopca, dzień babci i dziadka. Wspólnie zorganizowaliśmy także Dzień Rodziny oraz pierwszy dzień wiosny. Rodzice pomagali w przygotowaniach kostiumów dla dzieci, poczęstunku, przygotowywaniu tradycyjnych potraw świątecznych oraz obsłudze uroczystości.
Rodzice brali udział w zajęciach otwartych w przedszkolu, mogli obserwować i podziwiać umiejętności dzieci podczas występów, pracy w grupie, kontaktów z rówieśnikami.
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu rodziców realizowałam programy i akcje promujące zdrowie tj .„Śniadanie daje moc”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”.
Zaangażowałam rodziców do współpracy przy realizacji projektu czytelniczego ”Mały miś w świecie wielkiej literatury”, w ramach którego rodzice odwiedzali nasze przedszkole i czytali dzieciom wybrane pozycje z literatury dziecięcej. Realizowali założenia programu także w domu z dziećmi. Rodzice angażowali się w pracę na rzecz szkoły.
Rodzice chętnie pomagali w realizowaniu zbiórek charytatywnych organizowanych na terenie szkoły – „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Zostań Zakrętakiem”, „Jałmużna wielkopostna” i zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Głownie.
Na spotkaniach z rodzicami organizowałam i przeprowadzałam szkolenia i pogadanki w ramach pedagogizacji rodziców. Poruszane tematy to:
- „Dziecko pierwszy raz w przedszkolu” (wrzesień 2017, 2018, 2019)
- „Owoce i warzywa na drugie śniadanie”
- „Zagrożenia w sieci” - przygotowanie i rozpowszechnienie ulotki z informacjami dla rodziców uczniów klas I – III i dzieci w wieku przedszkolnym.
- Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego.
Zachęcałam i kierowałam rodziców potrzebujących wsparcia w zakresie wychowania dziecka na konsultację z psychologiem szkolnym.
Efekty dla nauczyciela:
-poznanie sytuacji rodzinnej dziecka i warunków bytowych, poprzez nawiązanie z rodzicami bardzo dobrych relacji
- umiejętność podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach trudnych wychowawczo np.:
właściwe reagowanie na niepokojące zachowania dzieci
-ciągłe doskonalenie umiejętności interpersonalnych, tworzenie właściwych relacji nauczyciel – rodzic,
- umiejętność podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach trudnych wychowawczo,
- skuteczne włączanie rodziców w organizację życia szkolno – przedszkolnego,

Efekty dla szkoły:
- wzmacnianie korzystnego obrazu pracy przedszkola, przez tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku,
- wzbogacenie przedszkolnych tradycji,
urozmaicenie form pracy, integrujących grupę przedszkolną,
- wzbogacenie oddziaływań wychowawczych na dziecko, we współpracy z rodzicami,
- realizacja tematyki prozdrowotnej,
- ustalanie jednokierunkowych oddziaływań na dziecko wymagające wsparcia,

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły i przedszkola Jako członek Rady Pedagogicznej i wychowawca oddziału przedszkolnego na bieżąco prowadziłam dokumentację działalności placówki.
Opracowałam plan pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału przedszkolnego zgodny z aktualną podstawą programową .
Dostosowałam treści programu wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” do możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Opracowałam plan zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Opracowałam dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz sporządzałam opinię jego funkcjonowania w przedszkolu.
Sporządzałam notatki o dziecku na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dokumentowałam obserwacje rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym,
Przygotowywałam informacje o gotowości szkolnej dzieci.
Opracowywałam raporty analiz obserwacji rozwojowych i diagnoz gotowości szkolnych.
Sporządzałam notatki służbowe.
Sporządzałam dokumenty podsumowujące funkcjonowanie przedszkola na I i II półrocze roku szkolnego (System wdrażania wniosków).
Prowadziłam dziennik oddziału przedszkolnego w formie papierowej i elektronicznej.
Aktywnie brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i przez wiele lat pełniłam funkcję protokolanta - dokumentowałam przebieg spotkań Rady Pedagogicznej.
Pracowałam w zespołach nauczycielskich w ramach, których współtworzyłam dokumenty:
takie jak plany pracy świetlicy, program wychowawczo – profilaktyczny, protokoły pokontrolne zespołu ds. bezpieczeństwa czy ewaluacje IPET i WOPFU.

Efekty dla nauczyciela:
- nabycie kompetencji dokumentowania swoich działań oraz formułowania efektów i wniosków,

Efekty dla szkoły:
- prawidłowe dokumentowanie pracy szkoły zgodne z przepisami prawa oświatowego,
- pozytywny wynik kontroli wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi,
5. Działania w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu epidemii COVID – 19. Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego - Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020, poz. 410)
- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493)
Analizowałam zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych w czasie pandemii Covid – 19
Poszukiwałam informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej i przestudiowałam Poradnik dla szkół - kształcenie
na odległość.
Zapoznałam się z zarządzeniem Dyrektora dotyczącego funkcjonowania szkoły w czasie zawieszenia zajęć.
Konsultowałam się telefonicznie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym i specjalistami w celu ustalenia warunków współpracy na czas pracy zdalnej.
Opracowałam tygodniowe plany pracy, dot. realizacji treści podstawy programowej w okresach zawieszenia pracy w placówce.
Współpracowałam z rodzicami ustalając i organizując najlepsze formy kontaktu z rodzicem i dzieckiem.
Konsultowałam się elektroniczne i telefoniczne w sprawach wychowawczych oraz związanych z edukacją na odległość.
Przygotowywałam propozycje zajęć (ćwiczeń) dla dzieci możliwych do wykonania w warunkach domowych.
Wspomagałam dzieci z ograniczonym dostępem do edukacji zdalnej .
Rozpoznawałam możliwości dostępu dzieci do edukacji zdalnej, w szczególności ograniczeń sprzętowych.
Brałam udział w przygotowaniu i bezpiecznym dostarczeniu materiałów edukacyjnych innych, niż elektroniczne.
Tworzyłam bazę materiałów przydatnych w pracy zdalnej i zamieszczałam na stronie internetowej szkoły.
Stworzyłam przestrzeń w sieci m.in. dysk gogle, kanał you tube, w której zamieszczałam materiały edukacyjne w tym nagrania, filmy, linki do stron internetowych. Efekty dla nauczyciela:
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej,
- rozwinięcie umiejętności nauczania zdalnego ,
- właściwa atmosfera pracy

Efekty dla szkoły:
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN, związanych z przeciwdziałaniem Covid 19,
- umożliwienie dzieciom, w miarę możliwości rytmiczną realizację treści programowych wychowania przedszkolnego,
- wspomaganie dzieci we właściwym korzystaniu z metod i form edukacji zdalnej,
- kształtowanie samodzielności dziecka w zdobywaniu wiedzy,
- skuteczne współdziałanie z rodzicami oparte na dobrych relacjach nauczyciel – rodzic,

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Komputer stał się regularnie stosowanym przeze mnie narzędziem w pracy zawodowej.
Wykorzystywałam technologie komputerowe i informacyjne w codziennej pracy zarówno na zajęciach zorganizowanych jak i do przygotowania pomocy dydaktycznych, wyszukiwania informacji, samokształcenia, opracowywania graficznego wszelkich materiałów do pracy dydaktycznej.
Korzystając z zasobów sieci opracowywałam pomoce wizualne np. zdjęcia , prezentacje multimedialne, krzyżówki, tabele, plansze tematyczne, materiały graficzne do gazetek tematycznych.

Korzystając z programu Word przygotowywałam scenariusze zajęć, plany pracy, opracowywałam materiały potrzebne w pracy: sprawozdania , opinie, notatki służbowe, plany, raporty, informacje o gotowości szkolnej oraz wszelką dokumentację wychowawczą.
Przygotowywałam dokumentację awansu zawodowego, plan rozwoju, sprawozdania.
Wykorzystywałam kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań, itp.
Utworzyłam folder, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej.
Z własnej inicjatywy podjęłam współpracę z nauczycielami informatyki i nabyłam umiejętność administrowania szkolnej strony internetowej, a następnie samodzielnie zamieszczałam informacje o ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły i przedszkola, których byłam organizatorem lub współorganizatorem .
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- usprawnienie pracy wychowawcy,
- zaktualizowanie wiedzy w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Efekty dla szkoły:
- uatrakcyjnienie zajęć,
- zwiększona motywacja i zaangażowanie dzieci do nauki,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
2. Wykorzystywanie
nośników audiowizualnych w pracy nauczyciela. Podczas bieżących zajęć korzystałam z monitora interaktywnego, który służył mi do wyświetlania zdjęć, filmów edukacyjnych, piosenek, pisania oraz rysowania, co ułatwiało mi pracę podczas prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych, zajęć z elementami gimnastyki korekcyjnej, ćwiczeń rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową oraz pracę dłoni, nadgarstka i palców dzieci. Zajęcia przy użyciu monitora były dla dzieci bardzo atrakcyjną formą zabawy i nauki.
Z użyciem tablicy interaktywnej prowadziłam zebrania z rodzicami, podczas których realizowałam szkolenia z zakresu obsługi dziennika elektronicznego oraz pogadanki o tematyce prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym.
W czasie zabaw swobodnych proponowałam dzieciom nowe formy ruchu, dzięki którym rozwijały się ruchowo, ćwiczyły także układy taneczne przy użyciu konsoli X - Box.
Korzystając z aparatu cyfrowego oraz smartfonu dokumentowałam i uwieczniałam na zdjęciach wydarzenia z życia szkoły i przedszkola.
Przez okres stażu zgromadziłam pokaźny zestaw pomocy dydaktycznych w formie płyt CD, DVD.
Na co dzień również korzystałam z nośnika pamięci pendrive potrzebnego do przechowywania i przenoszenia na inne urządzenia treści dokumentów, czy materiałów edukacyjnych .
W pracy miałam do dyspozycji kserokopiarkę i drukarkę, które ułatwiały mi przygotowywanie wszelkich dokumentów i dostosowywanie materiałów edukacyjnych do potrzeb dzieci.

Efekty dla nauczyciela;
- lepsza umiejętność prowadzenia zajęć z wykorzystaniem monitora interaktywnego,
- sprawność w obsłudze sprzętów audiowizualnych.

Efekty dla szkoły:
- zwiększenie jakości, atrakcyjności i skuteczności nauczania i wychowania,
- zwiększenie zaangażowania i motywacji dzieci do nabywania nowych umiejętności,
- promocja przedszkolnej działalności poprzez stronę internetową,

Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych W toku stażu systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości Internetu, odwiedzając wiele stron dotyczących m.in.: materiałów do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń. Korzystałam z następujących stron i portali internetowych:
www.men.gov.pl
www.publikacje.edux.pl
www.youtube.pl
www.eduseek.pl
www.profesor.pl
www.szkolnictwo.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.klanza.pl
www.literka.pl
www.google.pl
www.pinterest
www.matzoo.pl/
www.pisupisu.pl
www.printoteka.pl

Komunikowałam się z dyrektorem i nauczycielami za pomocą
e – dziennika i służbowej poczty elektronicznej.
Komunikowałam się z rodzicami i dziećmi przy pomocy e – dziennika i komunikatorów internetowych, np. Messenger.
Jako opiekun stażu prowadziłam konsultacje telefoniczne ze stażystą nadzorując przebieg stażu. Efekty dla nauczyciela:
- usprawnienie pracy własnej i wzbogacenie własnej bazy dydaktycznej i wychowawczej,
- dostęp do
szkoleń on -line,
- sprawne komunikowanie się z rodzicami drogą elektroniczną,

Efekty dla szkoły:
- pozytywny wpływ organizowanych zajęć na efekty kształcenia,
- sprawna wymiana informacji z dyrektorem i nauczycielami i rodzicami, szczególnie podczas pracy zdalnej,

Umiejętność prowadzenia zajęć zdalnych Zdobyłam doświadczenia i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym
Uczestniczyłam w webinarze online na temat: „Narzędzia wspierające pracę nauczyciela w czasie nauki zdalnej”.
Prowadziłam videorozmowy z uczniami w czasie rzeczywistym przy pomocy komunikatora Messenger.
Prowadziłam nauczanie zdalne umieszczając materiały edukacyjne na dysku Google i kanale you tube.
Monitorowałam efekty pracy i postępy dzieci za pomocą zdjęć i nagrań, a także video-kontaktów .
Utrzymywałam kontakt z uczniami i ich rodzicami przy pomocy komunikatora Messenger, telefonu, dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej.
Efekty dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK,
- poznanie i stosowanie metod i technik elektronicznych kształcenia na odległość,
- umiejętność współtworzenia strony internetowej szkoły,
- umiejętność wykorzystania gotowych materiałów oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy i strony edukacyjne,
- nabycie umiejętności nagrywania filmów i zamieszczania ich na kanale You Tube,

Efekty dla szkoły :
- prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- realizacja treści podstawy programowej
- możliwość monitorowania i oceniania postępów dzieci,
- wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych,
- usprawnienie procesu udostępniania materiałów między nauczycielami i dziećmi,

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego W okresie od 1.09.2019 r. do 31.05.2020 r. pełniłam obowiązki opiekuna stażu nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Na początku stażu przeanalizowałam przepisy prawa, określające obowiązki opiekuna oraz powinności i wymagania stażysty,
Nawiązałam współpracę z nauczycielem stażystą poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania, które zostały ujęte w tzw. kontrakcie. Celem tych działań była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego.
Współpraca polegała przede wszystkim na:
- wskazaniu stażyście dokumentów wewnątrzszkolnych i przepisów prawa oświatowego, z którymi musi się zapoznać,
- zawarciu kontraktu,
- prowadzeniu zajęć w obecności nauczyciela stażysty.
- obserwowaniu zajęć prowadzonych przez stażystę
-omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego,
-wyciąganiu konstruktywnych wniosków i korygowaniu błędów.
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowanych metod, tworzenia scenariuszy lekcji oraz oceniania.
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Dzieliłam się z nauczycielem stażystą wiedzą zdobytą podczas szkoleń:
„Metoda Denisona – ruch i zabawa w pracy z dziećmi”
„Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej”
„Jak bawić się matematyką w przedszkolu”.
Zachęcałam do udziału w szkoleniach przydatnych w pracy nauczyciela wspomagającego zgodnie z bieżącymi potrzebami dzieci.
Przygotowałam stażystę do napisania sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sporządziłam projekt oceny dorobku zawodowego stażysty za okres stażu.
Dzieliłam się doświadczeniem, zbiorami materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych z nauczycielem stażystą, które tworzyłam i gromadziłam w czasie swojej pracy.
Opracowywałam i udostępniałam materiały do pracy dydaktyczno – wychowawczej wychowawcom edukacji wczesnoszkolnej o tematyce profilaktycznej „Zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania przez dzieci z urządzeń elektronicznych”, które wykorzystane zostały na zebraniu z rodzicami i rozpowszechnione wśród rodziców.
Efekty dla nauczyciela:
- ustalenie wspólnie sposobu oddziaływania na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,
- poznanie zadań opiekuna stażu i zdobycie nowych umiejętności jako opiekun stażu,
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym,

Efekty da szkoły;
- dobra współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy, w szczególności wspomaganie
nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
- samokształcenie w ramach zespołu przedmiotowego,
- upowszechnianie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, poprzez wskazywanie na ciekawe innowacyjne, skuteczne rozwiązywania metodyczne,
- doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- właściwe udzielanie wsparcia i realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

2. Praca w zespołach nauczycielskich W trakcie stażu brałam aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich:
Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
Byłam organizatorem imprez szkolno - przedszkolnych tj.: zabawy i dyskoteki andrzejkowe, walentynki dla przedszkolaków i uczniów szkoły.
Współorganizowałam imprezy i uroczystości szkolne.
Wraz z nauczycielką stażystką zorganizowałam spotkanie z grupą teatralną „Tacy Sami” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w ramach Dnia Tolerancji organizowanego w naszej szkole.
Byłam inicjatorką i organizatorką wielu wycieczek dla przedszkolaków, w których również brali udział uczniowie klas I, II, III.

Zespół ds. organizacji świetlicy,
Współtworzyłam plan pracy świetlicy, realizowałam zadania dotyczące organizacji świetlicy, konsultowałam z członkami zespołu sprawy bieżące działalności świetlicy.

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wraz ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem, i nauczycielem wspomagającym na bieżąco wymieniałam się spostrzeżeniami dotyczącymi dzieci przedszkolnych objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Brałam udział w opracowywaniu dokumentów tj. IPET, WOPFU oraz uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących ewaluacji tych dokumentów w celu oceny efektywności udzielanej pomocy i planowania dalszej pracy względem dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół ds. bezpieczeństwa
Na początku roku szkolnego przeprowadzałam kontrolę stanu technicznego budynku szkoły i terenu wokół szkoły, boiska i placu zabaw i sporządzałam notatki pokontrolne ze wskazówkami, co należy poprawić lub naprawić.
Kontrolowałam i zgłaszałam na bieżąco sytuacje niebezpieczne pojawiające się podczas zajęć szkolno – przedszkolnych.
Zespół ds. estetyki szkoły –
Byłam odpowiedzialna za dbanie o wystrój i porządek oraz estetykę sali przedszkolnej. Wspólnie z dziećmi wykonywałam dekorację sali zgodnie z aktualna porą roku i uroczystościami szkolnymi.
Dbałam o przejrzystość i estetykę gazetek szkolnych z informacjami dla rodziców i pracami plastycznymi dzieci.

Zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego Współpracowałam przy tworzeniu programu wychowawczo – profilaktycznego i brałam aktywny udział w pracach zespołu związanych z ewaluacją programu.
Efekty dla nauczyciela:
- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wnioskowania i poszukiwania rozwiązań.
- doskonalenie umiejętności tworzenia i aktualizowania dokumentów szkolnych,

Efekty dla szkoły:
- stworzenie zintegrowanych oddziaływań wychowawczych poprzez właściwe rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
- zwiększenie efektywności kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację jednolitych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych
- ciągła dbałość o zwiększenie bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i przedszkolu
- estetyczny wygląd sali przedszkolnej, przyjazny dla najmłodszych dzieci, wpływający na wizerunek szkoły w środowisku,
- prezentacja efektów działalności dzieci na forum szkolnym, promocja szkoły,
- dobra i efektywna współpraca nauczycieli,
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z szerszym gronem nauczycieli. Utrzymywałam kontakty z innymi nauczycielami szkół i przedszkoli na terenie gminy Stryków w celu wymiany doświadczeń.
Wymieniałam informację z innymi nauczycielami i ekspertami na forach internetowych:
www.przedszkolak.pl
www.bliżejprzedszkola.pl,
www.awans.net.pl,
www.kapeluszzkwiatami.pl
Wspierałam studentów pedagogiki np. udzieliłam wywiadu studentce odbywającej praktyki w naszej szkole na potrzeby pracy dyplomowej na temat: „Stosowanie nagród i kar w procesie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym”
Brałam udział w badaniach ankietowych pojawiających się na portalu społecznościowym Facebook, dotyczących tematów tj.
-wypalenie zawodowe u nauczycieli,
-promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
-zabawa jako podstawowa aktywność w wieku przedszkolnym,
Opublikowałam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl
Efekty dla nauczyciela;

- nawiązywanie kontaktów zawodowych, wspieranie innych nauczycieli
- współpraca ze specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych
- satysfakcja zawodowa i osobista
-bycie otwartym na nowe doświadczenia

Efekty dla szkoły;
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych Opracowałam i wdrożyłam program innowacji pedagogicznej, który zatytułowałam „ Stare i nowe zabawy podwórkowe”. Celem głównym programu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez ruch i wspólną zabawę oraz wzbogacenie oferty pracy przedszkola.
Program wdrożyłam we wrześniu 2018 i realizowałam go przez kolejne dwa lata.
Program realizowałam w wymiarze jednej godziny tygodniowo, podczas zajęć przedszkolnych i zajęć świetlicowych. Odbiorcą programu były dzieci z oddziału przedszkolnego w wieku 4, 5, 6 lat .Miejscem realizacji zajęć był plac zabaw, boisko lub sala gimnastyczna w zależności od warunków atmosferycznych. Zapoznałam dzieci z zabawami tj. gra w klasy, zbijak, gra w gumę, chowanego, skoki przez skakankę, zabawy z hula- hop, gra w kapsle, podchody, wykorzystując sprzęt sportowy i łatwo dostępne przybory (piłka, skakanka, kreda, guma, kapsle, kamyki, badminton, zakrętki od butelek)
Na koniec roku szkolnego przeprowadziłam ewaluację programu innowacji na podstawie: systematycznej obserwacji dzieci i ich działań szczególnie podczas spontanicznych zabaw i praktycznych realizacji treści innowacji, rozmów z dziećmi, rozmów z rodzicami.
Wyniki ewaluacji przedstawiłam dyrektorowi w sprawozdaniach końcowo rocznych i rodzicom na zebraniach.

Opracowałam i wdrożyłam program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla grupy oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Opracowując program kierowałam się potrzebami dzieci w wieku przedszkolnym jak również warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej p. 2 i p. 8 .
Głównym celem programu było wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu.

Efekty dla nauczyciela:
- nabycie umiejętności tworzenia i realizacji programu innowacji pedagogicznej,
- wykorzystanie własnych uzdolnień i zainteresowań pozazawodowych,
- wykorzystanie atrakcyjnych form realizacji zajęć przedszkolnych,
- kształcenie umiejętności samooceny oraz oceny własnej pracy, której podstawą są opinie dzieci,
- skierowanie swoich działań na propagowanie tematyki prozdrowotnej,
Efekty dla szkoły:
- zapewnienie ciekawej formy realizacji warunków podstawy programowej w oparciu o zaproponowany program zajęć,
- zapewnienie dzieciom systematycznej aktywności ruchowej, podejmowanej w czasie wolnym,
- kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania zespołowego i odpowiedzialności za wynik grupy,
- kształtowanie dyscypliny, umiejętności opanowania emocji, (poszanowanie przepisów i ustalonych reguł,
- realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
- wskazywanie dzieciom ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego, poprzez poznanie nowych form aktywności,

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Promocja szkoły poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach
Jako wychowawca oddziału przedszkolnego organizowałam konkursy, a także zachęcałam i motywowałam dzieci do udziału w konkursach szkolnych , gminnych.
Konkursy recytatorskie:
Przez cały okres stażu, raz w miesiącu organizowałam w przedszkolu konkursy recytatorskie dla dzieci . Celem tego działania było rozwijanie pamięci dzieci i umiejętności prezentowania się przed publicznością.
Przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Niesułkowie zorganizowałam konkurs „Misiowe wierszyki” - listopad 2019r.
Przygotowywałam dzieci do udziału w konkursach np. „Świerszczykowe wierszyki”(o zasięgu gminnym) – marzec 2019
Konkursy plastyczne:
Gminny - „Gwiazda betlejemska z masy solnej” – grudzień 2017r.
Szkolny - „ Świąteczna dekoracja sali” – I miejsce, grudzień 2017r.
Szkolny konkurs czystości - grudzień 2017r.
Gminny „Projekt kartki wielkanocnej” – I i II miejsce – marzec 2018r.
Międzygminny „Bezpieczne wakacje” – I, II, III miejsce- czerwiec 2018r.
Gminny „Anioł Bożego Narodzenia na 100 lat niepodległości Polski” – grudzień 2018r.
Gminny „Jesień w liściach zamknięta”- październik 2018r.
Szkolny „Logo promujące zdrowie” – I miejsce -listopad 2018r.
Gminny „Jesienny liść” – październik 2019r.
Konkursy czytelnicze
Szkolny „ Lider czytania „ – I miejsce czerwiec 2018r. i I miejsce czerwiec 2019r.
Konkursy wiedzy
Szkolny „ Strykowska familiada” – kwiecień 2019r.
Pełniłam funkcję koordynatora szkolnego etapu konkursu wojewódzkiego „Bezpiecznie na wsi - Krus marzec 2020r.
Gminy Turniej wiedzy pożarniczej 2018r. i 2019r.
Efekty dla nauczyciela:

- umiejętność organizacji konkursu i koordynowania jego przebiegu
- umiejętność motywowania, zachęcania dziecka do dodatkowych działań,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- umiejętność współpracy z rodzicami w zakresie przygotowania dzieci do występów ,
- rozwinięcie zdolności organizacyjnych w przygotowaniu dużej imprezy i uroczystości,
- umiejętność przygotowania zaproszeń, dyplomów, fotorelacji,
- nabycie umiejętności zamieszczania informacji o ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły i przedszkola na stronie internetowej szkoły,
- współpraca z innymi nauczycielami w organizacji imprez i uroczystości,
- nawiązanie współpracy z innymi placówkami i instytucjami,

Efekty dla szkoły:
- promocją szkoły poprzez prezentację umiejętności dzieci na forum szkolnym i przedszkolnym oraz w lokalnym środowisku,
- wzbogacenie edukacyjnej oferty szkoły i przedszkola,
- rozwijanie zdrowej rywalizacji między dziećmi,
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, recytatorskich, teatralnych i wokalnych dzieci,
- kształtowanie u dzieci pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, sukcesem, porażką,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie prawidłowego, kulturalnego zachowania się dzieci podczas występów, uroczystości, prezentowanie prawidłowych postaw związanych z obchodami świąt patriotycznych,
-pozytywny odbiór wychowanków w środowisku lokalnym,
- dobre relacje i właściwa współpraca z rodzicami, angażowanie się rodziców w działania prowadzone w szkole (przedszkolu)w szczególności dotyczące kultywowania tradycji i obrzędów,

2. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych Organizowałam uroczystości oraz imprezy szkolne i przedszkolne, a także przygotowywałam dzieci do udziału w występach:
Obchody 100 – lat odzyskania niepodległości przez Polskę - śpiewanie hymnu – listopad 2018r.
Uroczystość Dnia Babci i Dziadka
Uroczystość Dnia Mamy i Taty
Zabawa karnawałowa
Zabawa andrzejkowa
Walentynki
Dzień Pluszowego Misia
Angażowałam grupę przedszkolną do udziału w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły:
Dzień patrona szkoły.
Apel z okazji Konstytucji 3 maja
Dzień rodziny
Pierwszy dzień wiosny
Tworzyłam lub współtworzyłam scenariusze do tych uroczystości, przygotowywałam dzieci do występów, a także zajmowałam się tworzeniem dekoracji. Ponadto zawsze starałam się służyć pomocą w organizowaniu wszelkich imprez szkolnych.
Osiągnięcia grupy przedszkolnej, dyplomy, prace dzieci, zdjęcia z uroczystości, występów prezentowałam w gazetce przedszkolnej i na stronie internetowej szkoły. Tak aby społeczność szkolna i rodzice dzieci na bieżąco mogli podziwiać osiągnięcia i sukcesy swoich dzieci.

3. Podnoszenie własnych klasyfikacji zawodowych i poszerzenie działań szkoły. Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje i ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.
Studia zakończyłam pozytywnym wynikiem egzaminu ustnego. Od 1 września 2019r. wykorzystuję nowe kwalifikacje i prowadzę zajęcia gimnastyki korekcyjnej w oddziale przedszkolnym w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Efekty dla nauczyciela :
- zdobycie nowych kwalifikacji przydatnych w pracy nauczyciela, wychowawcy w szkole , przedszkolu,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia,
- rozszerzenie możliwości zatrudnienia w szkolnictwie na stanowisku trenera gimnastyki korekcyjnej,

Efekty dla szkoły:
- poszerzenie oferty szkolnej i przedszkolnej w zakresie profilaktyki zdrowia,
- możliwość wprowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu,
- realizacja potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ruchu,
4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. Podczas pracy w edukacji przedszkolnej bardzo ważną rolę pełni różnorodność i dostosowanie metod do wieku i potrzeb dzieci. W związku z tym w pracy z małymi dziećmi stosowałam szereg metod aktywizujących. Jest to najlepszy sposób kształtowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i ułatwia zdobywanie wiedzy oraz trwałe zapamiętywanie
Gry dydaktyczne,
Drama,
Metoda projektu,
Metoda krakowska
Metoda W. Sherborne
Metoda Paula Dennisona- kinezjologia edukacyjna
Metoda Labana
Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność organizacji pracy nowymi metodami
- poszerzenie wiedzy na temat stosowanych metod
-umiejętność dostosowywania odpowiednich metod do tematyki zajęć i potrzeb dzieci,
- umiejętność dostosowywania metod do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną

Efekty dla szkoły:
- zaspakajanie potrzeb rozwojowych grupy dzieci zróżnicowanej pod względem wiekowym i narodowościowym i intelektualnym,
- zwiększenie skuteczności przyswajania treści programowych poprzez:
pobudzanie aktywności dzieci,
zwiększenie motywacji do nauki kreatywności, podnoszenie atrakcyjności zajęć, kształtowanie samodzielności dzieci,

5. Organizowanie wycieczek Organizując wycieczki brałam pod uwagę potrzeby dzieci, ich zainteresowania, propozycje rodziców oraz wnioski z obserwacji i diagnoz gotowości szkolnych. Realizowałam treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, plany pracy oddziału przedszkolnego i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam i współorganizowałam następujące wycieczki:
- Do Publicznej Biblioteki w Niesułkowie w ramach tygodnia bibliotek
- Do Domu Kultury w Niesułkowie na spotkanie mikołajkowe.
- Do teatru Baśniowa Kawiarenka w Łodzi na przedstawienie pt. „Podróż z J. Tuwimem”
- Dom Kultury w Niesułkowie na spotkanie z pisarką J. Chmielewską.
- Na pobliski cmentarz
- Po lokalnej okolicy i na skrzyżowanie w celu ćwiczeń praktycznych nauki przechodzenia przez przejście dla pieszych.
- Do papugarnii „Carmen” w Łodzi
- Do teatru Arlekin na przedstawienie pt. „Księga dżungli”

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam i współorganizowałam następujące wycieczki:
- Do zagrody edukacyjnej w Konarzewie
- Do punktu aptecznego w pobliskiej miejscowości.
- Do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim
- Do Teatru Nowego w Łodzi na przedstawienie „Doktor Dolittle”
- Do Experymentarium w Łodzi
- Do pobliskiego przedszkola Św. Rodziny w Niesułkowie.
- Do kina Multikino w Łodzi na film pt. „Paskudy.
W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowałam następujące wycieczki:
- Do teatru Baśniowa Kawiarenka w Łodzi na przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna”
- Do Domu Kultury w Niesułkowie na przedstawienia teatralne pt. „Przygody Psiuńcia”, „Gdzie jesteś kochany Mikołaju?”, „Cudowna Podróż”
- Do kina Odeon w Koluszkach na film pt. „Gang zwierzaków”. Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność organizacji wycieczki szkolnej z zachowaniem przepisów BHP, określanie celu i opracowanie programu,
- nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami,
- działania integrujące zespół klasowy,
- realizacja zadań programowych,
- realizacja zadań z planu wychowawcy .

Efekty dla szkoły:
- umożliwienie dzieciom kontaktu ze światem kultury i sztuki,
- realizowanie podstawy programowej oraz programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w zakresie działań prozdrowotnych,
- realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego,
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i konieczność podejmowania działań proekologicznych, poprzez obserwację środowiska przyrodniczego,
- wyrabianie u dzieci nawyku właściwej organizacji czasu wolnego poprzez promocje turystyki, rekreacji i sportu,
6. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych W trakcie odbywania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami w organizowaniu i realizowaniu akcji charytatywnych i społecznych. Dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w akcjach tj.:
- Sprzątanie świata
- „Zostań Super Zakrętakiem”- zbiórka plastikowych zakrętek dla Łódzkiego hospicjum dla Dzieci
- Serce na gwiazdkę
- Kiermasz świec Caritas
- Jałmużna wielkopostna i w ogólnopolskiej akcji
Torba miłosierdzia
„Szlachetna paczka” to zbiórki żywności, środków czystości, przyborów szkolnych dla najuboższych rodzin z terenu naszej gminy
- Akcja ogólnopolska „Góra grosza” polegała na zbieraniu „grosików” wśród całej społeczności szkoły dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną, dofinansowanie rodzinnych domów dziecka.
- Organizowałam zbiórkę karmy, która została przekazana do schroniska dla zwierząt w Głownie w ramach obchodów Dnia Kundelka.
Efekty dla nauczyciela
- satysfakcja z działań dzieci, ich postawy i zaangażowania w pracę dla innych,
- umiejętność organizowania akcji charytatywnej,
- włączenie dzieci w akcję, mającą na celu pomoc potrzebującym i na rzecz ochrony środowiska,

Efekty dla szkoły:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
- realizacja zadań wychowawczych szkoły,
- wyrobienie u dzieci postawy wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi,

7. Realizacja programów profilaktycznych i akcji profilaktyczno-zdrowotnych Byłam koordynatorem i realizatorem programów profilaktycznych tj.:
- „Czyste powietrze wokół nas” – edukacyjny program antytytoniowy skierowany do dzieci wieku przedszkolnym.
- Dzieciństwo bez próchnicy” – projekt profilaktyki w zakresie zdrowia jamy ustnej.
- Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – ogólnopolski program edukacji stomatologicznej.
W roku szkolnym 2019/2020 wdrożyłam projekt akcji rozwijającej czytelnictwo „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, który miał na celu zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych i wprowadzenie dziecka w świat literatury. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
Współorganizowałam akcję „Śniadanie daje moc” – propagującą zdrowe nawyki żywieniowe.

Efekty dla nauczyciela :
- poszerzenie umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia, higieny jamy ustnej
- udoskonalenie umiejętności organizacyjnych dotyczących realizacji programów profilaktycznych i opracowywania ciekawych scenariuszy zajęć,

Efekty dla szkoły:
- kształtowanie u dzieci umiejętności prozdrowotnych a w szczególności właściwego mycia zębów, właściwych nawyków dbania o zdrowie u higienę, świadomości roli śniadania w diecie dziecka , zachowania się w obecności osób palących papierosy,
- integracja grupy podczas przedszkolnej podczas realizacji zadań,
- propagowanie i rozwijanie czytelnictwa,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Organizowanie pomocy dzieciom w zakresie pomocy psychologiczno we współpracy z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną Wspierałam dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Głownie i konsultowałam się ze specjalistami w celu poznania procedury kierowania rodziców do Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia na wniosek rodzica badań specjalistycznych wynikających z zaobserwowanych nieprawidłowych zaburzeń w zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym .
Sporządzałam stosowną dokumentację dla poradni tj. Informacja o uczniu na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie oraz opinie wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

Brałam udział w spotkaniu z psychologiem z poradni w Głownie w celu ustalenia prawidłowej formy opracowania dokumentu IPET i WOPFU.

Organizowałam pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z nauczycielami specjalistami.
Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach grupy pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspierającego podczas, których omawiane były m,in
-zagadnienia związane z diagnozą psychologiczną zawartą w wydanych orzeczeniach i opiniach,
- bieżące sytuacje wychowawcze i rozwojowe dzieci w oddziale przedszkolnym,
- działania związane z realizacją prowadzenia zajęć zgodnie z IPET i WOPFU,
Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność pozyskiwania informacji we współpracy z innymi instytucjami,
- umiejętność opracowywania dokumentów na potrzeby poradni,

Efekt dla szkoły:
- zapewnienie właściwych warunków pobytu w szkole, przedszkolu poprzez stały dostęp do specjalistów zatrudnionych w szkole, wszystkim dzieciom,
- podnoszenie efektywności i jakości udzielanej pomocy psychol. – pedagog.
- zwiększenie skuteczności działań w pracy wychowawczo – opiekuńczej przedszkola

3. Udział dzieci w życiu kulturalnym oraz promowanie czytelnictwa wśród dzieci we współpracy z Biblioteką Publiczna – filia w Niesułkowie i Domem Kultury w Niesułkowie. W trakcie stażu podejmowałam współpracę z Publiczną Biblioteką w Niesułkowie i biblioteką szkolną w ramach akcji czytelniczych tj. Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, akcji „Jak nie czytam jak czytam” oraz realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” czy konkursu czytelniczego „Lider czytania”. Celem tej współpracy było rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, poznanie zasad funkcjonowania biblioteki, zapoznanie ze specyfiką pracy bibliotekarza, zwiedzanie wystaw zorganizowanych w bibliotece i udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
Współpraca z Domem Kultury w Niesułkowie zapewniała udział przedszkolakom w imprezach i uroczystościach np. spotkania mikołajkowe czy zabawy karnawałowe co dawało możliwość ciągłego kontaktu z kulturą i sztuką. Dzieci uczestniczyły również w wielu konkursach plastycznych, organizowanych przez Dom Kultury w Strykowie, zdobywały nagrody i wyróżnienia. Efekty dla nauczyciela:
- podniesieni i udoskonalenie umiejętności dotyczących współpracy z pracownikami lokalnych instytucji kultury,

Efekty dla szkoły:
- aktywny udział dzieci z przedszkola w życiu kulturalnym naszej miejscowości,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o propozycje lokalnego Domu Kultury: spektakle teatralne, koncerty, wystawy,
- rozwinięcie zainteresowań i zdolności dzieci w zakresie kultury i sztuki,
- promocja szkoły , przedszkola poprzez prezentację talentów dzieci na forum lokalnym, gminnym
- kształtowanie właściwych zachowań podczas uczestniczenia w imprezach kulturalnych,
4. Promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z Komendą Policją w Strykowie i Strażą Pożarną w Strykowie. Dzieci z oddziału przedszkolnego miały kontakt ze służbami policji w celu poznania pracy policjanta. Uczestniczyły w pogadance na temat zagrożeń w ruchu drogowym i bezpiecznej drogi dziecka do szkoły.

Przedszkolaki miały możliwość udziału w pokazie strażackim zorganizowanym na terenie naszej szkoły. Brały udział w przeciwpożarowym alarmie ćwiczebnym i treningu umiejętności strażackich, a następnie mogły przyjrzeć się z bliska jak wygląda wóz strażacki i jego wyposażenie oraz posłuchać wypowiedzi strażaków o ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność współpracy ze służbami,
- realizacja treści z podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego,
- skuteczne wypełnianie zadań wychowawcy,

Efekty dla szkoły:
- wspieranie działań profilaktycznych szkoły przez instytucje i osoby do tego powołane,
- realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
- dzieci znacznie efektywniej przyswoiły wiadomości,
- kształtowanie u dzieci umiejętności związane z zachowaniem bezpieczeństwa w szkole w domu na drodze,
- reagowanie szkoły na zagrożenia współczesnego świata,
5. Pomoc rodzinom we współpracy z MOPS w Strykowie i GOPS w Dmosinie. Nawiązałam kontakt pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie w celu pozyskania informacji o rodzinie dziecka z zaburzeniami zachowania. Rozmawiałam na ten temat z kuratorem społecznym zajmującym się sprawą rodziny dysfunkcyjnej. Byłam w stałym kontakcie z asystentem rodziny chłopca w celu ukierunkowania oddziaływań wychowawczych na dziecko w środowisku domowym. Wraz z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem brałam udział w spotkaniu grupy roboczej zespołu interdyscyplinarnego .Podjęte działania doprowadziły do pozytywnego rozwiązania sprawy.
Kontaktowałam się również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dmosinie w celu uzyskania informacji i zorganizowaniu pomocy dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo i intelektualnie w zakresie czynności higienicznych. Efekty dla nauczyciela:
- pogłębienie wiedzy na temat dziecka z rodziny dysfunkcyjnej,
- umiejętność efektywnej współpracy z instytucjami w celu pomocy dziecku,
- umiejętność wspierania rodziców w podejmowaniu decyzji względem potrzeb dzieci,

Efekty dla szkoły:
- pozytywny wizerunek szkoły, jako instytucji wspierającej dziecko w potrzebie,
- zaspakajanie potrzeb dzieci wymagających pomocy,
6. Współpraca z wydawnictwem MAC – edukacja. W okresie stażu współpracowałam z wydawnictwem MAC – Edukacja, korzystałam z pakietów edukacyjnych dla dzieci tego wydawnictwa. Kilka razy w roku szkolnym miałam kontakt z przedstawicielem, który informował mnie o nowościach wydawniczych, możliwościach korzystania z materiałów dodatkowych zamieszczonych na stronie internetowej wydawnictwa. Dzięki tej współpracy mogłam dostosowywać materiały edukacyjne do potrzeb dzieci i pozyskałam wiele ciekawych nowatorskich pomocy dydaktycznych wykorzystywanych teraz przez mnie podczas codziennej pracy. Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność nawiązywania kontaktów
- bycie otwartym na nowości wydawnicze,
- umiejętność pozyskiwania ciekawych, nowatorskich pomocy dydaktycznych,

Efekty dla szkoły:
- uatrakcyjnienie zajęć przedszkolnych poprzez wykorzystywanie materiałów edukacyjnych odpowiednio dobranych do potrzeb rozwojowych dzieci,

§ 8. ust.2. pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Ocena efektywności
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych.

Dokonałam analizy i rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i potencjału dzieci. W rozwiązywaniu problemów posiłkowałam się literaturą pedagogiczną oraz wiedzą zdobytą na różnych szkoleniach.

• Rozwiązanie problemu z zakresu rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.
Chłopiec od pierwszego dnia przejawiał nietypowe i nieprawidłowe zachowanie szczególnie w rozwoju społeczno – emocjonalnym. Nie potrafił prawidłowo kontaktować się z innymi dziećmi oraz z dorosłymi, Przejawiał zachowania agresywne w stosunku do dzieci i pracowników przedszkola.
Dziecko posiadało: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie, w której stwierdzono, że reakcje społeczne, to górna granica znacznego stopnia niepełnosprawności.
Jako wychowawca, w celu uzyskania informacji o rodzinie chłopca, skontaktowałam się z MOPS w Strykowie. Miałam kontakt osobisty z asystentem rodziny chłopca. Pani asystent przedstawiła środowisko dziecka jako bardzo trudne: rodzice niewydolni wychowawczo, ojciec uzależniony od alkoholu. Działania podejmowane przez MOPS nie przynosiły efektów.
Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu przejawiało niebezpieczne zachowania w stosunku do dzieci i swoim zachowaniem zagrażało również własnemu bezpieczeństwu.
Kontakty z dzieckiem był bardzo ograniczony Chłopiec rzucał w dzieci zabawkami, psuł budowle, zabierał jedzenie, przybory szkolne. Przejawiał zachowania agresywne w stosunku do pracowników przedszkola np. pluł i gryzł. Dziecko nie uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych i nie słuchało poleceń nauczyciela, swoim nieprzewidywalnym zachowaniem i ciągłym wybieganiem z sali dezorganizowało pracę grupy. Podczas spacerów lub wyjść na plac zabaw chłopiec uciekał z wyznaczonego terenu, zdejmował buty i skarpety, biegał boso a potrzeby fizjologiczne załatwiał na trawę.
Aby zapewnić bezpieczeństwo grupie przedszkolnej wychowawca i pomoc nauczyciela musieli być w ciągłej gotowości, aby kontrolować i reagować na niespodziewane sytuacje spowodowane zachowaniem chłopca.
W pracy z dzieckiem stosowałam metody behawioralne, tj. wzmocnienia pozytywne i metodę małych kroków. Oddziaływałam indywidualnie na dziecko w celu uzyskania prawidłowego kontaktu, wyciszenia, koncentracji, nauki siedzenia przy stoliku, prawidłowego korzystania z zabawek, nauki jedzenia, czynności higienicznych, rozwijaniu mowy. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu było otoczone troską i czuło się bezpiecznie.
Stała współpraca z pracownikami MOPS w Strykowie doprowadziły do spotkania grupy roboczej zespołu interdyscyplinarnego, w którym uczestniczyłam wraz dyrektorem szkoły i nauczycielami specjalistami. Podczas spotkania rodzice zostali poinformowani o szczegółach funkcjonowania dziecka w przedszkolu i potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju. Nasza szkoła nie była w stanie zapewnić takiej pomocy chłopcy ze względu na brak specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. W wyniku spotkań rodzice wyrazili zgodę i chęć przeniesienia dziecka do Szkoły Specjalnej w Głownie, gdzie dziecko będzie miało zapewnioną pomoc specjalistów ukierunkowaną na jego potrzeby rozwojowe, w tym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Od listopada 2019r. chłopiec uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.

• Rozwiązanie problemu z zakresu komunikacji społecznej
Zaobserwowałam, że zachowanie i rozwój dziecka jest nieadekwatny do wieku. Chłopiec nie potrafi prawidłowo kontaktować się i bawić z dziećmi. Często z nieznanych mi przyczyn reaguje złością i krzykiem. Jeśli coś wygląda lub dzieje się inaczej niż to, co sobie chłopiec wymyślił dziecko wpada w histerie. Popycha dzieci z dużą siłą, stwarzając nieświadomie niebezpieczne sytuacje. Zabawa chłopca jest samotna i schematyczna. Chłopiec nie bierze udziału we wspólnych zajęciach dydaktycznych – gwałtownie odmawia. Swoim spontanicznym i nieprzewidywalnym zachowaniem (biega, krzyczy, rozrzuca zabawki, ucieka) zaburza porządek pracy w oddziale przedszkolnym. Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych i wychodzi sam do toalety, rozbierając się już w sali lub na korytarzu. Ma silny nawyk trzymania ręki na narządach intymnych. Dziecko wymaga ciągłej kontroli i uwagi oraz indywidualnej opieki nauczyciela.
Podjęłam działania i prowadziłam bieżące rozmowy z mamą chłopca w celu przekazania informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu. Zwracałam uwagę na niepokojące zachowania dziecka i trudności w kontaktach społecznych. Wielokrotnie proponowałam i umawiałam mamę chłopca na spotkanie z psychologiem szkolnym. Niestety mama nie skorzystała z tej pomocy i nie przyszła na spotkanie. W pracy z dzieckiem stosowałam proste jasne i krótkie komunikaty połączone z kontaktem wzrokowym, Utrwalałam proste czynności przez powtarzalność. Podejmowałam indywidualną pracę z dzieckiem w czasie, kiedy dziecko wykazywało zainteresowanie i chęci. W celu wyciszenia emocji i zaspokojenia ciekawości stosowałam spacery. W celu wyzbycia się nadmiaru energii pozwalałam chłopcu korzystać z większych przestrzeni na sali świetlicowej i gimnastycznej. Dobierałam zabawki i pomoce dydaktyczne, które pozwalały się dziecku skoncentrować i zainteresować zabawą. Były to błyszczące, połyskujące przedmioty i przyrządy sportowe: ścieżki sensoryczne, duże gumowe piłki do skakania i toczenia, chusty animacyjne które wydały szelest, dzwonki do grania. Dzięki takim działaniom dziecko podejmowało aktywność w grupie rówieśniczej. Stosowane formy i sposoby pracy z dzieckiem pozwalały w pewnym stopniu panować nad zachowaniem dziecka.
Na bieżąco konsultowałam się z dyrektorem i nauczycielami specjalistami pracującymi w szkole. Pozostawałam w stałym kontakcie z mamą i podejmowałam próby przekonania rodzica do udania się z dzieckiem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu zdiagnozowania chłopca. Wielokrotne rozmowy z matką długo nie przynosiły efektów, a praca z dzieckiem była bardzo trudna. Matka nie przyjmowała do wiadomości, że zachowanie chłopca jest rozwojowo nieprawidłowe i tłumaczyła to brakiem wcześniejszych kontaktów dziecka z rówieśnikami. Jednak po kolejnej rozmowie na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, rodzic zdecydował się na badanie w poradni, w wyniku którego uzyskałam opinię dotyczącą rozwoju dziecka i mogłam dostosować pracę do jego potrzeb i wdrażać zalecenia wynikające z opinii. Nie udało się jednak przekonać mamy do spotkania z psychologiem szkolnym, w celu wyjaśnienia zapisów zawartych w otrzymanej opinii, w związku z czym będę kontynuowała działania dotyczące pomocy dziecku i nadal współpracowała z mamą chłopca.
Efekty dla nauczyciela:
- umiejętność dostrzegania, określania i wprowadzania rozwiązań i środków zaradczych,
- wywiązanie się z zadań wychowawcy grupy oddziału przedszkolnego
- wspieranie dziecka,
- lepsza organizacja pracy,
- podniesienie efektów kształcenia,

Efekty dla szkoły:
- skuteczna praca wychowawcza przedszkola,
- wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wdrożenie rodziców do współpracy z przedszkolem,

Podsumowanie

Okres stażu przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Wykonywane przeze mnie zadania wynikające z wymogów rozporządzenia MEN stały się dla mnie inspiracją dla nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej.

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego weryfikowania własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo-dydaktycznej stosowałam te metody i formy pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój małego człowieka. Dziecko traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy, zaangażowanie, pomysłowość, doceniam indywidualność i staram się zrozumieć jego potrzeby. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami.

Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje umiejętności i podnosić jakość pracy. Plany na przyszłość to przede wszystkim kontynuowanie rozpoczętych zadań, wdrażanie nowych przedsięwzięć i udział w doskonaleniu zawodowym.

Beata Krawczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.