X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45164
Przesłano:
Dział: Języki obce

Used to. Zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego - utrwalenie

Konspekt lekcji języka angielskiego

1. DATA:
2. POZIOM:
3. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut
4. TEMAT: Zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego- utrwalenie.
5. CELE LEKCJI:

CEL GŁÓWNY:

Utrwalenie konstrukcji zdań warunkowych pierwszego i drugiego typu.
Poznanie słownictwa z zakresu kultury (to act, to perform, a tale, a ticket, a performance, a poster, a discount).

CELE OPERACYJNE:

a) cele językowe:

Po lekcji uczeń powinien:
- umieć wskazać w tekście zdania w pierwszym i drugim trybie warunkowym
- posługując się regułami, uzupełnić zdania w trybie warunkowym typu pierwszego i drugiego
- uzupełnić tekst piosenki formami zdań warunkowych typu pierwszego i drugiego
- znać materiał leksykalny (słownictwo z zakresu kultury: to act, to perform, a tale, a ticket, a performance, a poster, a discount)
- ułożyć kilka zdań o sobie (zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego)
- przeprowadzić dialog (zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego)
- opisać w kilku zdaniach inną osobę (zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego)

Podczas lekcji kształcone są 3 sprawności:

- czytania - podczas pracy nad ćwiczeniami
- pisania – wypisywanie zdań warunkowych typu pierwszego i drugiego, układanie i uzupełnianie zdań, uzupełnianie tekstu piosenki
- mówienia - speaking interaction w trakcie warm-up activities: speaking practice, prowadzenie dialogu

b) cele społeczne:

- nabywanie nowych umiejętności w związku z pracą w parze- dialog

c) cele wychowawcze:

- kształcenie umiejętności aktywnej pracy w parach- dialog

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: arkusze pracy (autorstwa nauczyciela), nagranie utworu „If I were a rich man”- fragmentu musicalu „Fiddler on the Roof”

TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ:

a) praca w grupie pod kierunkiem nauczyciela:
- burza mózgów

b) praca samodzielna:
- ciche czytanie połączone z wykonaniem ćwiczenia
- tłumaczenie à rebours - z języka angielskiego na język polski
- wypisywanie zdań z tekstu, uzupełnianie zdań oraz tekstu piosenki, układanie zdań

c) praca w parach:
- układanie dialogu

CZYNNOŚCI WSTĘPNE:

1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności i zapisanie tematu w dzienniku.
3. Objaśnienie o czym będzie lekcja.
4. Warm-up activities :
a) Aktywizacja uczniów - nauczyciel rozdaje uczniom arkusze pracy. Następnie nauczyciel prosi uczniów, by przez chwilę patrzyli na obrazek i zastanowili się nad odpowiedziami na pytania powyżej. Następnie nauczyciel prosi kilkoro uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytania.

PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU:

1. Wprowadzenie nowego słownictwa

a) Nauczyciel wprowadza nowe słowa (znajdujące się nad zadaniem numer 1): to act, to perform, a tale, a ticket, a performance, a poster, a discount. Prosi uczniów o przetłumaczenie ich na język polski. Zadanie wykonywane jest wspólnie z nauczycielem.

to act, to perform- występować a performance- występ
A tale- opowiadanie a poster- plakat
A ticket- bilet a discount- rabat, zniżka

PRACA NAD NOWYM MATERIAŁEM JĘZYKOWYM

1. Ćwiczenia w pisaniu (writing practice), czytaniu (reading practice) oraz w mówieniu (speaking practice)

a) Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż ich zadaniem w ćwiczeniu numer 1 jest przeczytanie tekstu i określenie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Uczniowie pracują indywidualnie, a nauczyciel nadzoruje ich pracę. Następnie nauczyciel sprawdza czy uczniowie poprawnie wykonali zadanie prosząc kilkoro z nich o odczytanie zaznaczonych odpowiedzi.

1C, 2A, 3B

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

1. Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na tabelę Think! pod zadaniem numer 2. odczytuje on oraz tłumaczy zasadę użycia zdań warunkowych typu pierwszego oraz drugiego. Następnie uczniowie uzupełniają zdania. Nauczyciel, chodząc po klasie, nadzoruje pracę uczniów, jednocześnie sprawdzając czy uczniowie prawidłowo wykonują zadanie. Następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania proszą kilkoro uczniów o odczytanie uzupełnionych zdań.

If the weather is fine on Saturday, we will go for a long walk.
She will kiss you if you give her flowers.

If I had money, I would go for a trip around the world.
He would help her if he had more time.

2. Zadanie numer 3- Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż ich zadaniem jest obejrzeć nagranie utworu „If I were a rich man”- fragmentu musicalu „Fiddler on the Roof” oraz uzupełnienie tekstu piosenki. Nauczyciel włącza nagranie. Uczniowie pracują indywidualnie. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów. Następnie nauczyciel sprawdza zadanie prosząc kilka osób o zapisanie brakujących słów na tablicy.

1. I’d
2. were
3. wouldn’t
4. were
5. would
6. I’d
7. were
8. were
9. I’d
10. were
11. were

3. Zadanie numer 4- Nauczyciel wyjaśnia, iż zadaniem uczniów jest uzupełnić zdania dotyczące ich samych. Nauczyciel zaznacza, iż treść zdań może być dowolna. Ważne jest natomiast zastosowanie właściwych struktur gramatycznych. Uczniowie pracują indywidualnie, a nauczyciel nadzoruje ich pracę.

4. Zadanie numer 5- Nauczyciel wyjaśnia, iż za chwilę nastąpi sprawdzenie zadania numer 4. Uczniowie będą pracować w parach. Jedna osoba zadaje pytanie, a druga odpowiada zgodnie z tym, co napisała w zadaniu numer 4. Następnie kilka par prezentuje swoje dialogi.

5. (extra time filler) Jeśli zostanie „extra time” (dodatkowy czas) nauczyciel może zaproponować wykonanie dodatkowego zadania (numer 6). Nauczyciel wyjaśnia, iż zadaniem uczniów jest ułożenie trzech zdań o Dodzie korzystając z podpowiedzi zamieszczonych w chmurkach. Uczniowie pracują indywidualnie, a nauczyciel nadzoruje ich pracę. Następnie nauczyciel sprawdza zadanie prosząc trzech uczniów o odczytanie ułożonych zdań. Jeśli zadanie nie zostanie wykonane na lekcji, będzie ono pracą domową.

If Doda were someone else, she wouldn’t wear pink clothes.
If Doda goes shopping, she will buy a pink dress.
If Nergal asks Doda to be his wife, she will marry him.

PODSUMOWANIE LEKCJI

OCENA PRACY UCZNIÓW

1. Nauczyciel nagradza najbardziej aktywnych uczniów plusami.

ZADANIE I OBJAŚNIENIE ZADANIA DOMOWEGO

1. Zadanie domowe- w przypadku niezrealizowania zadania numer 6, będzie ono również zadaniem domowym. Jeśli zadanie zostało wykonane, uczniowie jako pracę domową mają za zadanie zadać pytanie „What would you do if you were a rich man/ woman?” trzem członkom swoich rodzin, a wyniki zapisać w zeszytach.

PRZEWIDYWANE PROBLEMY:

Uczniowie mogą mieć problemy z:
1) posługiwaniem się wyłącznie językiem angielskim- zwłaszcza podczas pracy w parach (dialog), kiedy kontrola nauczyciela jest ograniczona.

Before you start...
Look at the picture and answer the questions below:
1. Where are the boys?
2. What are they doing?

Translate:
to act, to perform- .............................. a performance- ..............................
A tale- .............................. a poster- ..............................
A ticket- .............................. a discount- ..............................

1. Read the text and choose the best answers:

John: Look! There is a poster of “Fiddler on the Roof”.
Tom: What is it?
John: It’s a musical based on “Tevye and his Daughters” and other tales by Sholem Aleichem. They are acting tomorrow.
Tom: Really? Where?
John: I think if it’s warm tomorrow the actors will perform at the local stadium. But if it rains, they will give a concert at the Anderson’s Mainstage Theatre.
Tom: Are you going to see the performance?
John: Oh, yes. If I get my pocket money, I will definitely buy a ticket. I must see it!
Tom: How much is the ticket?
John: It’s £10,00 but they offer discounts for groups of 3 or more. If I ask my parents to go with me, we will get a discount.
Tom: If I were you, I would go to the cinema instead. Watching movies is more interesting than going to the theatres.
John: Don’t be silly Jack. If I lived in New York, I would go to the Broadway Theatre every night. I love musicals and operas!
Tom: Which musical do you like best?
John: My favourite musical is “Fiddler on the Roof” with a hit song “If I were a rich man” performed by Tevye, the main character. Hmmm ... If I were a rich man I would sail around the world. What about you? What would you do if you had a million pounds?
Tom: If I were a rich man, I would do nothing... absolutely nothing...
John: Oh, Jack. You’re always joking. Let’s go! If we are late, our mum will be angry.

Q1: If there is warm, ...
a) the actors won’t perform.
b) the actors will perform at the theatre.
c) the actors will perform at an open- air stage.
Q2: John will go to the performance if:
a) he gets his pocket money.
b) it is warm tomorrow.
c) Tom goes with him.
Q3: If Tom were John, he would:
a) go to the theatre.
b) go to the cinema.
c) not go to the cinema.

2. Read the text again and underline 10 Conditional sentences.

3. Listen to the video song “If I were a rich man” and fill in the missing words.

Musical "Fiddler on the Roof" - If I Were A Rich Man

"Oh, Dear Lord, you made many, many poor people.
I realise, of course, it's no shame to be poor.
But it's no great honour either.
So, what would have been so terrible if I had a small fortune?"

If I were a rich man,
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
All day long, 1 ............... biddy biddy bum.
If I 2 ............... a wealthy man.
I 3 ............... have to work hard.
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
If I 4 ...............a biddy biddy rich,
idle deedle daidle daidle man

I'd build a big tall house
with rooms by the dozen, right in the middle of the town.
A fine, tin roof
with real wooden floors below.
There 5 ............... be
one long staircase just going up,
And one even longer coming down,
And one more leading nowhere, just for show.

6 ............... fill my yard
with chicks and turkeys and geese
and ducks for the town to see and hear.
Squawking just as noisily as they can
And each agay and ago
And aga and aca
Will land like a trumpet on the ear,
As if to say "Here lives a wealthy man."

If I 7 ...............a rich man,
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum
All day long I'd biddy biddy bum.
If I 8 ...............a wealthy man.
I wouldn't have to work hard.
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum
If I were a biddy biddy rich,
idle deedle daidle daidle man

9 ...............see my wife, my Golde,
looking like a rich man's wife
With a proper double chin.
Supervising meals to her heart's delight.
I’d see her putting on airs
and strutting like a peacock.
Oh, what a happy mood she's in.
Screaming at the servants,
day and night.

The most important men in town
will come to fawn on me
They will ask me to advise them,
Like a Solomon the Wise.
"If you please, Reb Tevye..."
"Pardon me, Reb Tevye..."
Posing problems
that would cross a rabbi's eyes
Yah da- deed a da
Yah da da da
Da
And it won't make one bit of difference
if I answer right or wrong.
When you're rich,
they think you really know!

If I 10 ............... rich,
I'd have the time that I lack
To sit in the synagogue and pray.
And maybe have a seat
by the Eastern wall
And I’d discuss the Holy Books with
the learned men seven hours every day
And that would be
the sweetest thing of all

If I 11 ............... a rich man,
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum
All day long, I'd biddy biddy bum.
If I were a wealthy man
I wouldn't have to work hard
Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum
Lord, who made the lion and the lamb
You decreed I should be what I am
Would it spoil some vast eternal plan
If I were a wealthy man

4. Talk about yourself.
a) If I were a rich man/ woman, ........................................
b) If I don’t study, ........................................
c) If it’s sunny next Sunday,........................................
d) If I were 18, ........................................

5. In pairs, check your answers.
A: What will you do if ..........? A: What would you do if ..........?
B: If .........., I will .......... B: If .........., I would ..........

6. Write about Doda.

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
Homework: Ask three members of your family a question: “What would you do if you were a rich man/ woman?” and write down their answers in your notebook

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.