X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45165
Przesłano:
Dział: Języki obce

He used to have more time... - utrwalenie konstrukcji "used to"

Konspekt lekcji języka angielskiego

1. DATA:
2. POZIOM:
3. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut
4. TEMAT: He used to have more time...- utrwalenie konstrukcji “used to”.
5. CELE LEKCJI:

CEL GŁÓWNY:
Utrwalenie zdań z angielską konstrukcją „used to” do wyrażania powtarzalności jakiegoś wydarzenia, stanu w przeszłości, które nie ma już miejsca. Poszerzenie materiału leksykalnego o słowa: moaning, hawking, gasping, sighing, giggling.
CELE OPERACYJNE:
a) cele językowe:
Po lekcji uczeń powinien:
- tworzyć zdania twierdzące, przeczące oraz pytające z konstrukcją „used to”.
- posługiwać się nowopoznanym słownictwem: moaning, hawking, gasping, sighing, giggling.
- dokonywać zmian zdań np. z twierdzących na przeczące (konstrukcja „used to”).
- wypowiedzieć się pisemnie na temat przyzwyczajeń/ wydarzeń z przeszłości dotyczących innych osób.
- mówić o samym sobie używając konstrukcji „used to”.

Podczas lekcji kształcone są 3 sprawności:
- mówienia - speaking interaction w trakcie warm-up activities: speaking practice, opisywanie osób ze zdjęć, wypowiadanie się na temat tego, co osoby robią w danym momencie.
- pisania – uzupełnianie definicji, wpisywanie właściwej formy „used to”, uzupełnianie tekstu piosenki, układanie zdań z konstrukcją „used to”.
- czytania - podczas pracy nad ćwiczeniami

b) cele społeczne:
- nabywanie nowych umiejętności w związku z pracą w parze (podczas opisywania zdjęcia), rozwijanie umiejętności wymainy poglądów, pomysłów.
c) cele wychowawcze:
- kształcenie umiejętności aktywnej pracy w parze
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: arkusze pracy (autorstwa nauczyciela), nagranie piosenki „Used to” Chrisa Daughtry.
TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ:

a) praca w grupie pod kierunkiem nauczyciela:
- burza mózgów
- głośne powtarzanie

b) praca samodzielna:
- ciche czytanie połączone z wykonaniem ćwiczeń, uzupełnienie tekstu
CZYNNOŚCI WSTĘPNE:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności i zapisanie tematu w dzienniku.
3. Objaśnienie o czym będzie lekcja.
4. Warm-up activities :
a) Nauczyciel rozdaje uczniom arkusze pracy. Następnie prosi uczniów o skierowanie uwagi na zdjęcie z 1 strony arkusza. Uczniowie czytają pytania i ćwiczą odpowiedzi na nie w parach. Nauczyciel sprawdza zadanie, prosząc jedną z par o udzielenie odpowiedzi na pytania. W przypadku, gdy uczniowie nie znają postaci ze zdjęcia, nauczyciel wyjaśnia kim one są.
Christopher Adam "Chris" Daughtry (born December 26, 1979) is an American musician and the guitarist, songwriter, and vocalist for the band Daughtry. He was the finalist of American Idol, eliminated from the competition on May 10, 2006. After his elimination from Idol, he was given a record deal by RCA Records. The band that was formed, Daughtry, released their self-titled debut album which sold more than one million copies after just five weeks of release, becoming the fastest selling debut rock album in history. In its ninth week of release, the album reached number one on the Billboard charts. Chris Daughtry is now the third most successful American Idol contestant in terms of record sales, behind only Kelly Clarkson and Carrie Underwood, who both won their respective seasons. At the 50th Grammy Awards, he was nominated for Best Rock Song for "It's Not Over".
Pete Wentz (born Peter Lewis Kingston Wentz III; June 5, 1979) is an American musician, best known for being the bassist for the American rock band Fall Out Boy.
PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU:
1. Wprowadzenie nowego materiału

a) Zadanie numer 1: uczniowie czytają tekst o określają czy zdania są prawdziwe, czy też nie. Nauczyciel sprawdza zadanie prosząc kilka osób o odczytanie odpowiedzi.

a) F, b) T, c) F, d) T, e) T

b) Zadanie numer 2: Uczniowie czytają ponownie tekst i odnajdują wskazane definicje. Znalezione słowa uczniowie wpisują w wyznaczone miejsca.

2: a) moaning, b) hawking, c) gasping, d) sighing, e) giggling
Następnie nauczyciel wyjaśnia wszystkie słowa. Uczniowie powtarzają za nauczycielem ćwicząc tym samym właściwą wymowę.
PRACA NAD NOWYM MATERIAŁEM JĘZYKOWYM
1. Ćwiczenia czytaniu (reading practice) oraz w pisaniu (writing practice).

a) Zadanie numer 3: Zadaniem uczniów jest uzupełnienie zdań słowami z zadania numer 2. Uczniowie pracują indywidualnie, a nauczyciel nadzoruje ich pracę. Następnie sprawdza czy uczniowie prawidłowo wykonali zadanie prosząc kilkoro z nich o odczytanie uzupełnionych zdań.

3: a) sighed, b) gasping, c) giggling, d) moaned, e) hawked

b) Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na ramkę, w której wyjaśniona jest konstrukcja “used to”. Nauczyciel odczytuje treść tabelki i wyjaśnia poszczególne elementy.

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
a) Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania numer 4: uczniowie (na podstawie tekstu z zadania numer 1) uzupełniają zdania dotyczące Chrisa odpowiednimi formami „used to”. Następnie ma miejsce sprawdzenie zadania- troje uczniów odczytuje uzupełnione zdania.

4: a) didn’t use to, b) used to, c) used to

b) Zadanie numer 5: uczniowie słuchają utworu “Used to” Chrisa Daughtry. Ich zadaniem jest uzupełnienie brakujących słów piosenki. Uczniowie pracują indywidualnie. Sprawdzenie zadania następuje poprzez poproszenie kilku osób o zapisanie brakujących słów na tablicy.

5: 1. Used to, 2. Used to, 3. Used to, 4. Used to, 5. Used to
c) Zadanie numer 6: nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż ich zadaniem jest przekształcenie podkreślonych zdań w tekście piosenki na zdania negatywne. Uczniowie pracują indywidualnie. Nauczyciel sprawdza zadanie- kilkoro uczniów czyta przekształcone przez siebie zdania.

6: a) You didn’t use to lean on me., b) We didn’t use to breathe without a doubt., c) I didn’t use to follow you., d) You didn’t use to talk to me like I was the only one around., e) We didn’t use tohave this under control

d) Zadanie numer 7- nauczyciel wyjaśnia, iż uczniowie mają za zadanie napisać zdania o sławnych osobach ze zdjęć. Zdania mają dotyczyć ich przeszłości oraz zawierać mają odpowiednie formy „used to”. Uczniowie pracują indywidualnie, a nauczyciel, chodząc po klasie, nadzoruje ich pracę. Następnie prosi kilka osób o przeczytanie zapisanych zdań.

7: 1. Bruce Willis used to wear an awful uniform at school when he was 16., 2. Justin Timberlake didn’t use to walk 6 kilometres to school every day when he was a little boy., 3. Jennifer Lopez’s father didn’t use to work as a miner., 4. Marilyn Manson used to sleep with a teddy bear when he was 13., 5. Doda didn’t use to wear pink clothes when she was a little girl.
e) (extra time filler) Jeśli zostanie „extra time” (dodatkowy czas) nauczyciel może zaproponować wykonanie dodatkowego zadania (numer 8) lub potraktować je jako pracę domową. Nauczyciel wyjaśnia, iż zadaniem uczniów jest ułożenie kilku zdań o sobie używając odpowiednich form „used to”. Uczniowie korzystają przy tym z obrazkowych podpowiedzi.

PODSUMOWANIE LEKCJI
OCENA PRACY UCZNIÓW
1. Nauczyciel nagradza najbardziej aktywnych uczniów plusami.

ZADANIE I OBJAŚNIENIE ZADANIA DOMOWEGO
1. Zadanie domowe- zdanie numer 8 (jeśli nie zostało wykonane podczas lekcji) oraz/ lub zadanie dodatkowe- zadaniem uczniów jest wybranie jednej osoby ze świata kultury, przeanalizowanie jej/ jego biografii oraz napisanie 5 zdań dotyczących tego, co robili oni w przeszłości.

PRZEWIDYWANE PROBLEMY:
Uczniowie mogą mieć problemy z:
1) posługiwaniem się wyłącznie językiem angielskim- podczas opisywania ilustracji uczniowie mogą posługiwać się językiem polskim, jak również z natychmiastowym zapamiętaniem, a także dostrzeżeniem różnicy pomiędzy niektórymi z nowopoznanych słów.

Before you start...
Look at the picture and answer the questions below:
1. Who are the people in the picture?
2. What are they doing?

Pete Wenz: Welcome to our programme “Candid Questions”. Our guest today is Chris Daughtry- an American musician and vocalist of the band “Daughtry”. He was the fourth- place finalist on the fifth season of “American Idol”. Hello Chris!
Chris Daughtry: Hi!
PW: You’ve been very busy lately. Recording your new album, writing songs, performing...
CD: Yes, indeed. Since appearing in “American Idol” I really grown as an artist and I’m very happy about it. Everything is happening so quickly. I’m constantly running, dispatching everything and I feel like ... (miming and gasping) However, I haven’t got much time to do things that I used to do regularly.
PW: Oh, really? What are they?
CD: Well. I used to go swimming at least twice a week. I also used to ride a bike every day to stay fit. Now I simply can’t do this due to the lack of time. That’s why I have put on weight recently... (laughing)
PW: Are there any things you didn’t use to do and you do now because of a lifestyle change?
CD: I didn’t use to wake up at 4 a.m. every day... (sighing)
PW: What about your personal life? Our viewers have been sending e- mails asking if there is someone in your life...
CD: Yes, I’m a fulfilled husband and father...
PW: Has your life always been so ordered?
CD: Well, not exactly... I used to have a lot of girlfriends... I hope my wife isn’t watching this programme now! (giggling) Before I got married, I’ve had a girlfriend, Mary. We used to spend a lot of time together. We were inseparable. But we broke up. It was also connected with the fact that I was lacking in time because I started forming my first band. Our breakup was the reason why I decided to compose a song “Used to”.
PW: What is it about?
CD: It’s about our love and things we used to do together...
PW: Could you sing a part of it for us?
CD: Yes, of course. (singing) You used to talk to me like I was the only one around...
PW: Nice... Thank you. You mentioned having a wife and children. Your relatives aren’t happy you don’t have time for them, are they?
CD: They regret that we don’t see each other very often. I used to spend more time at home. Now I feel like a guest in my own home.
PW: You know what the title of our programme is, don’t you?
CD: It’s “Candid Questions”. Oh, now...
PW: Stop moaning... I would like to ask you about money... Is the equation: less time= more money true as far as your life is concerned?
CD: (hawking) To be honest, I used to do different temporary jobs to make ends meet... And now, I simply don’t have to... Is it a satisfying comment?
PW: Yes, it is. Thank you very much...
CD: Thanks.
1. Read the text and decide whether the sentences are true (T) or false (F).
a) Chris didn’t use to work out. ..........
b) Chris used to have more time. ..........
c) Chris used to have a relationship with a girl called Sarah. ..........
d) Chris used to spend more time at home. ..........
e) Chris’s material status used to be worse. ..........

2. Read the text again and find words which match the definitions.
a) complaining in an annoying way, especially in an unhappy voice and without good reason- _ O _ _ _ _ _
b) clearing or attempting to clear the throat audibly - _ _ W _ _ _ _
c) breathing quickly in a way that can be heard because you are having difficulty breathing- _ _ S _ _ N _
d) breathing in and out making a long sound, especially because you are bored, disappointed, tired etc- _ _ G _ _ _ _
e) laughing quickly, quietly, and in a high voice, because something is funny or because you are nervous or embarrassed- _ _ G G _ _ _ _

3. Complete the sentences with words from Ex. 2. Make sure the form is correct.
a) “Well, there's nothing we can do about it now”, she _ _ _ _ _ _
b) Sarah climbed slowly, _ _ _ _ _ _ _ for breath.
c) If you can't stop _ _ _ _ _ _ _ _ you'll have to leave the room.
d) He _ _ _ _ _ _ all the way there.
e) She _ _ _ _ _ _ before she started to speak.

4. Go through the text again and complete the sentences using appropriate form of USED TO.
a) Chris ........................................ cycle every day.
b) Chris ........................................ get up at the crack of dawn every day.
c) Chris ........................................ enter a lot of various professions to earn money.

5. Listen to a song “Used to” by Chris Daughtry and fill in the missing words.
“Used to” by Chris Daughtry
You used to talk to me like
I was the only one around
You 1................ lean on me
The only other choice was falling down
You used to walk with me like
We had no where we needed to go
Nice and slow
To no place in particular

We used to have this figured out
We 2 ................ breathe without a doubt
When nights were clear you were the first star that i'd see
We used to have this under control
We never thought we used to know
At least there's you
And at least there's me
Can we get this back?
Can we get this back?
To how it used to be

I used to reach for you
I got lost along the way
I used to listen
You always had the just right thing to say
I 3 ................follow you
Never really cared where we would go
Fast or slow
To anywhere at all

We used to have this figured out
We used to breathe without a doubt
The nights were clearer for the first time that I'd see
We used to have this under control
We never thought we used to know
At least there's you
And at least there's me
Can we get this back?
Can we get this back?
To how it used to be

I look around me
And I want you to be there
Cause I miss the things that we shared
Look around you
It's empty and you're sad
Don't you miss the love that we had?

You 4 ................ talk to me like
I was the only one around
The only one around

We used to have this figured out
We used to breathe without a doubt
The nights were clearer for the first time that I'd see
We 5 ................ have this under control
We never thought we used to know
At least there's you
And at least there's me
Can we get this back?
Can we get this back?
To how it used to be yeah
To how it used to be

To how it used to be yeah
To how it used to be
To how it used to be

6. Change the underlined sentences from Ex. 5 into negative ones.
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
d) ........................................
e) ........................................
7. Write about what the people used to do and didn’t use to do in the past.

8. Write about yourself using the prompts.

= in the morning
= in the afternoon

= in the evening

= when it was raining

= when I had money

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

5. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.