X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45149
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.-31.05.2020r.)

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Beata Woronowicz

Miejsce rozpoczęcia stażu: Zespół Szkolno–Przedszkolny
ul. Plebiscytowa 50,
14 – 100 Ostróda

Ocena pracy:...... (02.09.2019 r)

Miejsce zakończenia stażu: Zespół Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa
ul. Czarnieckiego 69, 14 – 100 Ostróda

Stanowisko: nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie: Teologia z przygotowaniem pedagogicznym
Studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Opiekun stażu: K.S.
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2020 r.

Ostróda, 31.05.2020 r.

Wstęp

Pracę pedagogiczną w szkole rozpoczęłam po zakończeniu studiów. Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2017 r., trwał on do 31.05.2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, opracowałam swój plan rozwoju zawodowego
Czas trwania stażu był dla był dla mnie czasem wytężonej i intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lat i 9 miesięcy uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutów placówek oraz służącym placówkom i środowisku lokalnemu. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia oraz pracowałam jako wychowawca na świetlicy szkolnej. Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty związane z funkcjonowaniem szkoły. Poprzez realizację powyższych działań starłam się podnieść jakość własnej pracy i szkół oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębienia własnej wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w praktyce. Był to czas rozwoju osobistego, dydaktycznego i wychowawczego jako nauczyciela.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcia stażu i napisaniem własnego planu rozwoju zawodowego, którego celem jest uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zapoznałam się i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, dotyczące procedury uzyskania w/w stopnia awansu zawodowego:
- Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148 ze zmianami);
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425)
z zmianami, które śledziłam w trakcie stażu (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1481);
- Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
- Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r., poz.17).

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego. Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i dopuszczony do realizacji. W drugim roku stażu, ze względu na zmianę dotyczącą zatrudnienia i otrzymaniem dodatkowego stanowiska wychowawcy świetlicy szkolnej, mój plan rozwoju zawodowego opracowany na początku września 2017 r., uległ modyfikacji poprzez dołączenie do niego aneksu, który zawierał dodatkowe zadania, wynikające z zajmowanego stanowiska. Plan działań w aneksie został sformułowany zgodnie z planem rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 roku, a następnie został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły. W trzecim roku stażu ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia, przeniosłam swój staż na nauczyciela mianowanego do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Dnia 02.09.2019 r. otrzymałam pozytywną ocenę pracy w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ostródzie.
Zapoznawałam się z nowymi aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli, czyli z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650). Uczestniczyłam w szkoleniach, które poruszały kwestie awansu zawodowego: „Nowy awans zawodowy” (22.08.2018 r.) i „Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku” (23.10.2019 r.), żeby uaktualnić swoją wiedzę, na temat ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
Gromadziłam na własny użytek biblioteczkę tekstów aktów prawnych na temat awansu zawodowego nauczycieli. Aktualizowałam moją wiedzę na temat awansu zawodowego również poprzez śledzenie fachowych czasopism, stron internetowych, wymienianie doświadczeń z innymi nauczycielami. Korzystając z internetowych publikacji ekspertów nauczycieli przechodzących procedurę awansu, pozyskiwałam aktualne informacje, związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym zmianami jakie poczyniono.

Efekty:
- Poznałam procedurę awansu zawodowego.
- Aktualizowałam swoją wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
- Pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego.
- Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli, pozwoliły mi na prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju
zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sformułowałam wniosek wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

2. Współpraca z opiekunami stażu

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Ostródzie, gdzie rozpoczęłam staż. W ostatnim roku stażu, w związku ze zmianą miejsca pracy, nawiązałam współpracę z nowym opiekunem stażu w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Drugim krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizowania zasad współpracy z opiekunami stażu, co zostało sformułowane we wspólnie omówionych i zaakceptowanych kontraktach. W skład kontraktów wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekunów stażu, a także zasad komunikowania się. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, w których zostały ustalone terminy i tematyka zajęć dydaktycznych obserwowanych przez opiekunów stażu. W porozumieniu z opiekunami stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby placówek oświatowych, w których rozpoczęłam i zakończyłam staż. Dzięki spotkaniom z opiekunami stażu nauczyłam się dokonywać oceny własnych możliwości. Współpraca z opiekunami stażu miała na celu udoskonalenie moich kompetencji zawodowych oraz zwrócenie uwagi na ważne potrzeby szkoły.
W czasie trwania stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekunów stażu:
Rok szkolny 2017/2018
- 26.02.2018 r. Temat: Dobra Nowina o Jezusie.
- 06.03.2018 r. Temat: Droga Krzyżowa Jezusa.
- 07.03.2018 r. Temat: Święty Szczepan – pierwszy męczennik.
- 08.03.2018 r. Temat: W Biblii ukryte jest moje życie.

Rok szkolny 2018/2019
- 13.11.2018 r. Temat: Czy umiem dziękować ludziom?
- 21.12.2018 r. Temat: Pan Jezus zaprasza nas do swojego Królestwa.
- 16.01.2019 r. Temat: Posłańcy Bożej Opatrzności.
- 27.03.2019 r. Temat: Opieka Boga nad Józefem z Egiptu.

Rok szkolny 2019/2020
- 18.09.2019 r. Temat: Wierzę w Pismo Święte – słowo Boga zapisane przez człowieka.
- 04.10.2019 r. Temat: Różaniec.
- 04.11.2019 r. Temat: Wróżka, horoskopy – zabawa czy zagrożenie?
- 20.02.2020 r. Temat: Rodzina wspólnotą życia i miłości.

W okresie stażu prowadziłam lekcje religii i zajęcia świetlicowe w obecności Dyrektora Szkoły.
Rok szkolny 2017/2018
- 05.10.2017 r. Temat: Święta Faustyna Kowalska – patronka naszej parafii.
- 08.03.2018 r. Temat: W Biblii ukryte jest moje życie.

Rok szkolny 2018/2019
- 19.10.2018 r. Temat: Jedyna taka Księga.
- 25.10.2018 r. Temat: Adamie i Ewo – gdzie jesteście?
- 19.11. 2019 r. Temat: Skąd się wzięły Andrzejki?
- 22.02.2019 r. Temat: Uzdrowienie paralityka.
- 17.05.2019 r. Temat: Zapoznanie z podstawowymi prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

Po każdej obserwacji odbywała się analiza przeprowadzonych zajęć. Omawiany był każdy etap lekcji, wyjaśniane spostrzeżenia i uwagi dotyczące kwestii dydaktyczno – wychowawczych. Analizowałam moje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej. Systematyczne dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunów stażu, czyli lekcje religii i zajęcia świetlicowe prowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostródzie oraz lekcje języka polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie. Omawiałam z opiekunami obserwowane lekcje. Obserwacje zajęć pozwoliły mi zapoznać się z różnymi metodami nauczania oraz materiałami dydaktycznymi. Podczas rozmów pohospitacyjnych otrzymałam wskazówki do dalszej pracy. Dotyczyły one organizacji zajęć, komunikacji z uczniami oraz wykorzystania wizualnych pomocy dydaktycznych. Współpraca z opiekunami stażu wzbogaciła moją wiedzę i rozwinęła umiejętności pracy dydaktycznej z uczniami.
Obserwowałam zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przez innych nauczycieli: lekcje języka polskiego, lekcje matematyki, lekcje języka niemieckiego, lekcje religii. Udział w tych zajęciach pozwolił mi poznać wiele ciekawych metod pracy, jak również dostarczył umiejętności omawiania przeprowadzonych lekcji.

Efekty:
- Dzięki prowadzeniu lekcji pod nadzorem opiekunów stażu i Dyrektora Szkoły, mogłam zapoznać się z ich opiniami i sugestiami i dowiedzieć się jakie błędy metodyczne popełniam podczas prowadzenie lekcji.
- Wnioski uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy, dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
- Dzięki obserwacjom lekcji u doświadczonych nauczycieli mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
- Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy z uczniem.
- Właściwe dokumentowałam i realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.
- Właściwe planowanie i realizowane zajęcia.
- Trafny dobór form doskonalenia.
- Rozwój osobisty.

3. Dbałość o własną formację duchową i pogłębienie wiedzy przedmiotowej
Dbając o własną formację duchową, rozwój osobisty, dydaktyczny i wychowawcy jako nauczyciela uczestniczyłam w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz w rekolekcjach w Gietrzwałdzie.
- 08.09.2017 r. - „Katecheta wiecznie poszukujący – o możliwościach wzbogacenia warsztatu metodycznego w przedszkolu i w szkole”.
- 09.03.2018 r. - „Pedagogia Krzyża” .
- 07.09.2018 r. - „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka. Rola nauczyciela katechety”.
- 23.02.2019 r. - „Dzieła misyjne w Polsce – zaangażowanie dzieci na rzecz misji” oraz „Źródła trudnych zachowań dzieci”
- 30.08.2019 r. - „Nauczanie religii w świetle nowych dokumentów katechetycznych”
- 21.02.2020 r. - „Wytyczne w sprawie ochrony nieletnich”
- 23-24.06.2018 r. - Rekolekcje dla katechetów w Gietrzwałdzie
- 24 -25.06.2019 r. - Rekolekcje dla katechetów w Gietrzwałdzie
Pogłębiałam swoją wiedzę przedmiotowo – metodyczną i pedagogiczną oraz umiejętności zawodowe poprzez lekturę fachowej literatury, poradników metodycznych, wykorzystanie multimedialnych źródeł informacji, m.in. Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (Komisja Wychowania Katolickiego KEP, wyd. WAM, Kraków 2010). Pracowałam na podręcznikach do nauczania religii Wydawnictwa WAM i Wydawnictwa Katechetycznego. Korzystałam z pomocy dydaktycznych i poradników metodycznych oferowanych przez te wydawnictwa, również w wersji elektronicznej. Korzystałam z literatury metodycznej dostępnej w bibliotekach, księgarniach, Internecie, np.: „Vademecum katechety. Metody aktywizujące”, red. Z Barciński, Wydawnictwo M, Kraków 2015, „Warto dyskutować. Metody aktywizujące na lekcjach religii”, red. M. Wilk; „Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących”, red. Z. Barciński, wyd. św. Wojciecha, Poznań 2004 „Pomysły zabaw na lekcje religii. Do wykorzystania w szkole i parafii”, red. Kerstin Kuppig, wyd. Jedność, Kielce 2002; „KatecheZABAWA. Propozycje animowania tematów o wierze z wykorzystaniem zabawy”, Alda Maria Lusuardi, wyd. Jedność, Kielce 2007; „Kreatywnie na lekcjach religii”, red. K. Mielnicki, Kielce 2019; „Ocenianie w szkole. Krótki poradnik psychologiczny”, E. Kosińska, wyd. Rubikon, Kraków 2000. Czytałam czasopisma religijne, np.: Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”; Miesięcznik dla dzieci i młodzieży „Mały Gość Niedzielny”. Korzystałam ze stron internetowych dla katechetów aktualizując wiedzę
i wykorzystując materiały dydaktyczne tam umieszczone m.in. http://www.biblioteka.natan.pl, https://portalkatechetyczny.pl/ .

Efekty:
- Uczestniczyłam w wydarzeniach związanych z własnym rozwojem duchowym.
- Pogłębiłam swoją wiedzę tematyczną, metodyczną i pedagogiczną..
- Pogłębiłam własny rozwój dydaktyczny poprzez wykorzystanie różnorodnych atrakcyjnych
metod aktywizujących, które znalazłam się w literaturze przedmiotu, a później zastosowałam
na lekcji, co tym samym przyczyniły się do podniesienia jakości szkoły.

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z uczniami brałam udział w różnych doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Uczestniczyłam w następujących zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:

Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego:
Studia podyplomowe:
- w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęłam trzy semestralne studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Termin otrzymania świadectwa ukończenia studiów 04.01.2021 r.

Szkolenia (w tym on-line), konferencje metodyczne i warsztaty
- 10.01.2018 r. - „Jak zmieniać skutecznie? Psychologia motywacji
w nauce”,
- 14.04.2018 r. - „Kreatywny nauczyciel religii – tworzenie banku
pomocy”,
- 09.06.2018 r. - „Klub Pomysłowego Katechety”,
- 02.07.2018 r. - „Edukacja prawna nauczyciela religii”,
- 03.07.2018 r. - „Dzieci dają świadectwo – wykorzystanie
Storyjumper”,
- 22.08.2018 r. - „Nowy awans zawodowy”,
- 23.08.2018 r. - „Warmińskie zasoby katechetyczne – tworzenie bazy
on-line",
- 24.08.2018 r. - „Dzieci opowiadają o wartościach – wykorzystanie
serwisu Storybird”,
- 08.09.2018 r. - „Jak rozmawiać o wartościach w szkole?”,
- 22.09.2018 r. - „Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach
religii i etyki”,
- 17.11.2018 r. - „Wolontariat w szkole”,
- 19.01.2019 r. - „Nowa podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce”,
- 19.01.2019 r. - „Jak odczytywać nowy program do nauczania
religii rzymskokatolickiej?”,
- 21.01.2019 r. - „Przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela
religii”,
- 02.02.2019 r - „Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie – Learningapps, Kahoot”,
- 08.06.2019 r. - „Klub Pomysłowego Katechety – kontynuacja”,
- 27.06.2019 r. – „Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religią metodą
portfolio”,
- 16.10.2019 r. – „Wykorzystanie zasobów Internetu do tworzenia
krzyżówek i rebusów”,
- 23.10.2019 r. – „Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku”,
- 17.11.2019 r. – „Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Exel”,
- 20.11.2019 r. – „Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach
religii – Wordwall”,
- 15.12. 2019 r. – „Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze
Word”,
- 26.04.2020 r. - „Tworzenie testów sprawdzających z religii”,
- 08.05.2020 r. – „Klub Pomysłowego Katechety – sieć współpracy”.

Wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
- 05.09.2017 r. - Dziennik elektroniczny Vulcan.
- 28.12.2017 r. - Obsługa kont założonych na nowy serwerze oraz
obsługa tablicy interaktywnej i wykorzystanie jej w nauczaniu.
- 05.12.2018 r. - Pierwsza pomoc przedmedyczna.
- 12.12.2018 r. - RODO w jednostce oświatowej.
- 11.01.2018 r. - „Narkomania- Przewodnik Edukacyjny”
- 03.09.2018 r. - Poznanie przepisów i procedur dyrektywy unijnej
RODO.
- 14.02.2019 r .- Projekt „E – kompetencje bez barier” w ramach
programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w celu
podniesienia kompetencji cyfrowych.
- 15.12.2018 r. - „Jak skutecznie rozwijać u uczniów kompetencje
kluczowe?”,
- 26.03.2019 r. - Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej,
- 04.04.2019 r. - RODO. Regulamin ochrony danych osobowych w
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostródzie,
- 06.11.2019 r. – „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli
jak budować kompetencje przyszłości, integrując wiedzę i
umiejętności „milenialsów”.

Działania podjęte przeze mnie w ramach poszerzania wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, pozwoliły mi na realizację zaplanowanych form doskonalenia zawodowego. Zdobyte wiadomości i podniesienie poziomu moich umiejętności zawodowych, wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy
i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Studia podyplomowe podniosą moje kwalifikacje zawodowe. Formy doskonalenia z te są pomocne nie tylko w planowaniu pracy, ale przede wszystkim
są bogatym źródłem informacji i doświadczeń pochodzących od innych nauczycieli. Wykorzystałam zdobytą wiedzą do pracy z uczniami, co podniosło efektywność prowadzonych przeze mnie zająć dydaktycznych. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego dały możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
Uczestnicząc w tych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych miałam możliwość doskonalenia pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Na ostatnim roku stażu, w ramach własnego rozwoju osobistego i w celu podniesienia swoich kwalifikacji, rozpoczęłam trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Obecnie jestem na drugim semestrze studiów oraz w trakcie pisania pracy podyplomowej pod tytułem „Elementy animaloterapii w procesie rewalidacji w młodszym wieku szkolnym z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną”. Przewidywany termin otrzymania świadectwa ukończenia studiów odbędzie się 04 stycznia 2021 roku.
Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Dodatkowo swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem, a także korzystając z ich dorobku:
- Zespół nauczycieli uczących w klasach IV;
- Zespół ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę;
- Zespół ds. Rocznego Planu Pracy Szkoły;
- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klasy
IV i dla ucznia kl. III;
- Zespół Przedmiotów Humanistycznych;
- Zespół Humanistyczny;
Wykonywałam czynności przydzielone przez Dyrektora, wynikające z kalendarza uroczystości szkolnych.

Efekty:
- Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły
i wzbogaciły mój warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości szkoły.
- Zdobytą wiedzę podczas doskonalenia zawodowego wykorzystałam podczas zajęć z uczniami.
- Wzbogaciłam zajęcia lekcyjne o atrakcyjne i efektywne metody pracy, które wpłynęły
na uzyskanie aktywności uczniów na zajęciach
- Poszerzenie wiedzy przyczyniło się do osiągnięcia większych sukcesów w pracy zawodowej.
- Otrzymanie na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia
własnych zająć.
- Jestem w trakcie zdobywania nowych kompetencji z zakresu Pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogiki).
- Nadal zamierzam uczestniczyć w różnych formach doskonalenia
zawodowego, pogłębiających wiedzę i poszerzających warsztat pracy nauczyciela.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej w celu dostosowania go do potrzeb indywidualnego wychowanka.

Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas uczestniczenia w w/w formach doskonalenia zawodowego wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły mój warsztat i metody pracy pedagogicznej. Zbierałam i samodzielnie przygotowywałam przydatne materiały i pomoce dydaktyczne , które wykorzystałam w trakcie pracy z uczniami, co w dużej mierze przyczyniły się do ich uatrakcyjnienia i podniesienia jakości mojej pracy. Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania i wychowania oraz poznania nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku Doskonaliłam umiejętność opracowywania własnych scenariuszy lekcji w oparciu o przewodniki metodyczne różnych wydawnictw i materiały dostępne w Internecie. Opracowałam własne sprawdziany i testy przedmiotowe. Wyszukiwałam ciekawe metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli. Sięgałam do artykułów umieszczonych na edukacyjnych stronach internetowych, do poradników nauczyciela oraz do lektur o tematyce psychologicznej i pedagogicznej oraz tematycznej. Ponadto swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w Radach Pedagogicznych, szczególnie szkoleniowych.
Własny warsztat i metody pracy pedagogicznej doskonaliłam poprzez analizę i ewaluację efektów pracy, autorefleksję oraz sporządzenie notatek Dokonywałam samooceny pracy na podstawie informacji zwrotnej od uczniów, na podstawie rozmowy z opiekunami stażu i Dyrektorem Szkoły, obserwującymi moje zajęcia dydaktyczne. Prowadziłam lekcje w obecności opiekunów stażu oraz Dyrektora Szkoły. Zajęcia te były omawiane i dyskutowane. Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałem wskazówki otrzymane przez osobę obserwującą, które uświadamiały mi moje mocne i słabe strony w prowadzeniu zajęć. Podczas lekcji starałam się zwracać uwagę na wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania Przedmiotowych Zasad Oceniania z religii i indywidualizację pracy na lekcji. Zaznajamiałam się z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi uczniów poprzez wgląd w dokumentację szkolną, w tym dzienniki lekcyjne, opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiady środowiskowe. Analizowałam sytuacje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach na podstawie obserwacji indywidualnych uczniów, rozmów z rodzicami, konsultacji z innymi nauczycielami, potrzeb rozwojowych uczniów.
Analizowałam zajęcia pod kątem stopnia realizacji założonych celów. Uwzględnianie wniosków z analizy swojej pracy i modyfikowanie działań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskania pozytywnych efektów pracy. Analizowałam swoje mocne i słabe strony. Dokonywałam systematycznej autorefleksji i samooceny. Wykorzystałam umiejętności zdobyte podczas szkoleń, warsztatów, w celu poprawy i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Zachęcałam uczniów do udziału w lekcjach religii, mając świadomość tego, że wcześniej uczestniczyli w tych zajęciach. Wchodząc na godziny wychowawcze przy udziale wychowawców, motywowałam uczniów do uczestniczenia w lekcjach religii, które rozwijają umiejętności kształtowania hierarchii wartości i wolnego wyboru właściwych wartości oraz akceptacji świata wartości. Podejmowałam działania wychowawcze, wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkół w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
Moim podstawowym celem było zaktywizowanie uczniów do czynnej pracy, a nie tylko do biernego słuchania. Doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz metod pracy w grupach. Istotnym elementem,
stosowanym przeze mnie podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące stosowane w katechizacji: burza mózgów, debata „za” i „przeciw (metoda dyskusji), słoneczko, bibliodrama, identyfikacja z postacią biblijną, metoda plastyczna.
Aktywnie uczestniczyłam w charakterze opiekuna w szkolnych wycieczkach edukacyjnych, w czasie których uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych (zajęcia poza salą lekcyjną):
Rok szkolny 2017/2018
- Wyjazd do kina w Amfiteatrze w Ostródzie na film „Mecz o
wszystko” z klasami III
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Dziadek do
orzechów” z klasami V i VI
- Wyjazd do Amfiteatru w Ostródzie na Festiwal Młodych Ostródzian
z grupą sześciolatków Małych Odkrywców z Przedszkola nr 3

Rok szkolny 2018/2019
- Wyjazd na zwiedzanie wystawy objazdowej „Eksperymenty”, która
przyjechała z Centrum Nauki Kopernika w Warszawie do Ostródy z
klasami III i VI.
- Wyjazd do kina Helios i do Planetarium w Olsztynie z klasami
I-III.
- Wyjazd do kina Helios, Planetarium i Papugarni w Olsztynie z
klasami IV.
- Wyjazd do Torunia z klasami II a i III

Rok szkolny 2020/2021
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Wiedźmin” z uczniami technikum

Współorganizowałam pielgrzymki do miejsc kultu religijnego:
- Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie (czerwiec 2018, czerwiec 2019)
- Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach (wrzesień 2019)
W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przeprowadziłam zajęcia otwarte:
- 06.12.2019 r. Temat: Skarby roku liturgicznego.
- 03.03.2020 r. Temat: Kościół w zamyśle Bożym.

W ramach realizacji zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzeniu egzaminów, o których mowa w art.42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela prowadziłam zajęcia dla klas III przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, realizowałam zadania wynikające ze statutu Szkoły i podejmowałam współpracę ze środowiskiem lokalnym (Dzień Otwarty Szkoły, Majówka z szachami, Szachowe Grand Prix, Koncert „Wolna i Niepodległa”). Poznałam zasady przeprowadzenia egzaminów, poprzez uczestnictwo jako członek w komisjach nadzorujących egzaminy ósmoklasisty (język polski, matematyka i język obcy ) oraz egzamin potwierdzający klasyfikacje zawodowe (10.01.2020 r.).
Dbałam o estetyczny wygląd i porządek sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej, w których prowadziłam zajęcia. Przygotowałam ścienne gazetki o tematyce katechetycznej, związanej z rokiem liturgicznym oraz gazetki okolicznościowe. Tworzyłam samodzielnie dyplomy, ogłoszenia i podziękowania.

Efekty:
- Dzięki prowadzeniu lekcji pod nadzorem opiekunów stażu i
Dyrektora Szkoły, mogłam zapoznać się z ich opiniami i
sugestiami oraz dowiedzieć się jakie błędy metodyczne popełniam
podczas prowadzenia zajęć.
- Wnioski uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy, dzięki temu
nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
- Dzięki obserwacjom lekcji doświadczonego nauczyciela mogłam
wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe
pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący
uczniów do pracy
- Poszerzyłam zakres działań szkoły o metody aktywizujące proces
kształcenia.
- Zapoznałam uczniów z nowatorskimi metodami pracy z
wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

6. Poznawanie zasad funkcjonowania szkoły i uaktualnienie obowiązującej dokumentacji.

Analizowałam podstawowe dokumenty placówek, w których rozpoczęłam i zakończyłam staż:
- Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, w tym Wewnątrzszkolny System
Oceniania i System Oceniania Zachowania.
- Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka na lata 2016–2019.
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka,
- Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Korczaka w Ostródzie w roku szkolnym 2018/2019.
- Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
- Statut Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
- Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Ostródzie.
- Zasady oraz kryteria ustalania oceny z zachowania Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego
Witosa w Ostródzie
- Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego
w Ostródzie.
- Plan poprawy pracy Zespołu Szkół Rolniczych im Wincentego Witosa w Ostródzie.
- Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w Zespole Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
Zapoznałam się ze zwyczajami i tradycjami placówek oraz kalendarzem imprez szkolnych.
Uczestniczyłam w zebraniach Rad Pedagogicznych i w Pedagogicznych Radach szkoleniowych.
Opracowałam Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie i w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie (opracowanie wymagań programowych na poszczególne stopnie, określenie kryteriów oceniania). Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych nauczyciela religii
i wychowawcy świetlicy, w których zapisywałam tematy pracy z uczniami i z dziećmi. Wypełniałam arkusze ocen. Gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.

Efekty:
- Pogłębiłam wiedzę na temat prowadzenia dokumentacji szkolnej, co
ułatwia mi prawidłowe jej prowadzenie.
- Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do
udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz
oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji
zadań z planu rozwoju zawodowego.
- Dobra znajomość wszystkich dokumentów placówek szkolnych, w
których rozpoczęłam i zakończyłam staż, pozwoliła mi prawidłowo
realizować założenia pracy szkoły, tym samym wpływać na
podnoszenie jakości pracy szkoły.
- Podniesie efektywności procesów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.

7. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego.

Systematycznie pracowałam w zespołach powołanych na potrzeby placówek. W Zespole Szkolno -Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Ostródzie byłam członkiem:
- Zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołanego dla
uczniów klasy IV oraz uczniaklasy III;
- Zespołu nauczycieli uczących w klasach IV;
- Zespołu Humanistycznego;
- Zespołu ds Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę;
- Zespołu ds. Rocznego Planu Pracy Szkoły na rok 2018/2019
Natomiast w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa byłam członkiem:
- Zespołu Przedmiotów Humanistycznych.

Wspólnie z nauczycielami zorganizowałam następujące imprezy i uroczystości na rzecz szkoły i środowiska lokalnego:
- Wieczór „Wolna i Niepodległa” (listopad 2017, listopad 2019);
- Święto Szkoły i Przedszkola 2017/2018;
- VII i VIII Majówka z szachami (maj 2018, maj 2019);
- Szkolny bal karnawałowy (styczeń 2018, styczeń 2019);
- Kampania społeczna „Odłóż smartfon i żyj” 2018/2019;
- Szkolny Koncert Kolęd Patriotycznych 2018/2019.

Ponadto współpracowałam z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej przy organizacji:
- Święta pieczonego ziemniaka;
- Dnia Edukacji Narodowej.
Z nauczycielem polonistą współpracowałam przy przygotowaniu przedstawienia pt. „Dziewczynka z zapałkami” w ramach X Ostródzkiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych, który odbył się w Centrum Kultury w Ostródzie dla społeczności lokalnej,
a później dla społeczności szkolnej. Pomagałam też w przygotowaniu występów szkolnego koła teatralnego „Chochliki”. Uczniowie wystąpili ze spektaklem pt. „Droga do dziadka”, które zostało wystawione przeglądzie Zielona Droga.
W Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie współpracowałam z nauczycielami religii przy organizacji Powiatowej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach, z nauczycielem polonistą w przygotowaniu uczennic do Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnych Cecyliada 2019. Byłam kierownikiem wyjścia grupy uczniów, biorących udział w XIII Miejskim Konkursie Kolęd i Pastorałek , do Centrum Kultury w Ostródzie. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.

Efekty:
- Aktywnie uczestniczyłam w życiu społeczności szkolnych, w których odbywałam staż.
- Podejmowałam dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, co pomogło mi w nawiązaniu lepszego kontaktu z uczniami i rodzicami
- Przyjazna atmosfera sprawiała, że uczniowie stali się bardziej otwarci.
- Uczniowie podejmowali wyzwania stawiane im nawet w trudniejszych i bardziej złożonych zadaniach. Chętnie udzielali się, angażowali, byli kreatywni i chętni do działania.
- Poznałam możliwości artystyczne uczniów.
- Stwarzałam uczniom możliwości do rozwoju zainteresowań, zdobycia nowych umiejętności, zaangażowanie w życie kulturalne regionu i osiągnięcia poczucia zdobycia sukcesu.
- Kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami religijnymi i państwowymi.

8. Publikowanie własnych prac

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie cząstkowe i sprawozdanie końcowe z realizacji planu rozwoju zawodowego, umieściłam na stronie internetowej http://www.edukacja.edux.pl. Aktywnie działałam na podstronach dla nauczycieli w portalu społecznościowym Facebook.

Efekty:
- Możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Satysfakcja z własnej pracy.

§ 7 ust. 2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznanie środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych.

Poznałam sytuację rodzinną uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami klas oraz współpracę kierownikiem świetlicy panią Joanną Chylak, z pedagogami szkolnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie i w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie. Otaczałam opieką uczniów potrzebujących wsparcia poprzez rozmowy sprzyjające tworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne i zebrania z rodzicami w placówkach oraz w kościele.
Starałam się prowadzić rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów na podstawie własnych rozmów z wychowawcami klas, z innymi nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Starałam się uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości uczniów w swojej pracy. Dostosowywałam wymagania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. W ten sposób pomagałam uczniom mającymi trudności w nauce. Wprowadzałam
na lekcjach metody aktywizujące pracę uczniów. Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych: w czasie zajęć dydaktycznych, dyżurów podczas przerw, szkolnych wycieczek, akademii, imprez klasowych , szkolnych i na rzecz środowiska lokalnego, nabożeństw, prób przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i do Rocznicy, Mszy Świętych, nabożeństw, pielgrzymek. Podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej rozmawiałam z dziećmi, obserwowałam ich zachowanie podczas zabaw i zajęć – na ich podstawie dostosowywałam rodzaj działań, umożliwiających rozwój zainteresowań. Pomagałam w odrabianiu prac domowych, organizowałam czas wolny, zachęcając ich do integracji i współpracy.
Angażowałam uczniów do udziału i wspólnie z nimi uczestniczyłam w wydarzeniach pozaszkolnych (parafialne jasełka i misteria wielkopostne, pielgrzymki do Gietrzwałdu i Lubajn). Zachęcałam do udziału w akademiach, montażach słowno - muzycznych oraz wycieczkach szkolnych.
Na bieżąco realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie
i Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Nawiązałam współpracę z pielęgniarkami szkolnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie i w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie. Włączałam uczniów w akcje, działania i projekty realizowane na terenie szkoły i w środowisku związane z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Motywowałam i przygotowywałam uczniów do udziału w religijnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych:
- Międzyszkolny projekt „Święty Uśmiechnięty” (23.05.2018 r.)
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II (etap szkolny – 28.03.2018 r.)
- Szkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Anioł Stróż” dla uczniów klas I-IV (17.12.2018 r.)
- Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej Cecyliada 2019 (23.11.2019 r)
- XIII Miejski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ostródzie (09.01.2020 r.)
- Olimpus – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II (12-14.05.2020 r.)

Efekty:
- Poznałam sytuację uczniów szkół, w których pracowałam podczas stażu, a także problemy jakie występują w środowisku lokalnym.
- Wzbogaciłam wiedzę o uczniach.
- Nawiązałam współpracę z rodzicami uczniów
- Poznałam możliwości intelektualne poszczególnych uczniów, co pozwoliło mi na wychwycenie uczniów zdolnych oraz odpowiednią pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Zachęcałam uczniów do systematycznej pracy.
- Poszerzyłam zakres działań szkoły o metody aktywizujące proces kształcenia.
- Stwarzałam uczniom możliwości rozwoju własnych zainteresowań poprzez motywowanie ich i zachęcanie do wzięcia udziału w konkursach;

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i poznanie jego problematyki.

Środowisko lokalne i rodzinne uczniów poznałam poprzez aktywną współpracę z rodzicami oraz w czasie zebrań i kontaktów indywidualnych z rodzicami. Dwa lata mojego stażu odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Ostródzie. Placówka, znajduje się na terenie stosunkowo małego osiedla, a społeczność jest bardzo zżyta ze sobą. Brałam udział lub współorganizowałam kilka uroczystości integrujących nie tylko społeczność szkolną, ale również społeczność osiedla. Współpracowałam z rodzicami i nauczycielami przy organizacji imprez okolicznościowych na rzecz środowiska lokalnego:
- Majówka z szachami (19.05.2017 r. oraz 18.05.2019 r.);
- Szachowe Grand Prix „Chess and Nutrition” (02.12.2017 r.);
- Wieczór z pieśnią patriotyczną „Pieśni i piosenki serdecznie znajome” (15.11.2017 r.);
- Historyczna rodzinna gra terenowa w ramach projektu "Wolna i Niepodległa” (04.11.2018 r.);
- Koncert patriotyczny „Wolna i Niepodległa” (16.11.2018 r.).
Współpracowałam z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii Świętej oraz Rocznicy Komunii Świętej. Współorganizowałam pielgrzymkę dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie i młodzieży do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach.
Aktywnie angażowałam się w charakterze opiekuna, gdy z uczniami wychodziłam do ostródzkiego Amfiteatru, Centrum Kultury i Centrum Użyteczności Publicznej. W ten sposób uczniowie lepiej zapoznali się z działalnością niektórych organizacji społeczności lokalnej.
Współpracowałam z Fundacją Pomocy Humanitarnej w Poznaniu poprzez koordynowanie akcji „Kup Pan Szczotkę”. Uczniowie i nauczyciele zbierali szczoteczki oraz pasty do zębów, które zostały wysłane dla afrykańskich dzieci, chodzących do misyjnych szkół i przedszkoli w Afryce.
Wspólnie z uczniami zrealizowałam miejski i powiatowy projekt katechezy szkolnej „Święty Uśmiechnięty” w ramach obchodów XV Miejskich Dni Rodziny. Patronat nad tym projektem objęło Koło Biblijne pw. Św. Cezarego działające przy parafii św. Jana Bosko w Ostródzie (23.05.2018 r.). Przygotowałam uczniów klas IV -VI do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II (kwiecień 2018 r.). Współpracowałam z polonistką panią Krystyną Wójcicką w przygotowaniu uczniów do przedstawienia pt.: „Dziewczynka z zapałkami”, w ramach X Ostródzkiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych Szkół Podstawowych. Przegląd realizowany był w ramach lokalnego projektu edukacyjnego „Młodzi ostródzianie rozkochani w swojej krainie” W Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie współpracowałam z Miejską Biblioteką, angażując uczniów do wyszukiwania materiałów potrzebnych na zajęcia
i z Centrum Kultury w Ostródzie , motywując uczniów do wzięcia udziału w organizowanych tam konkursach.
Systematycznie współpracowałam z pedagogami szkolnymi, aby lepiej poznać środowisko rodzinne uczniów oraz rozpoznawać trudności wychowawcze i dydaktyczne.

Efekty:
- Kształcenie w uczniach chęci poznania środowiska lokalnego.
- Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi i funkcjonowania w środowisku lokalnym.
- Integrowanie społeczności szkolnej ze społecznością lokalną.
- Nauczenie uczniów szacunku, akceptacji i bezinteresowności wobec mieszkańców społeczności lokalnej.
- Uczniowie mogli bardziej poznać otaczające ich środowisko społeczne.
- Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
- Poszerzenie zakresu działań szkoły

3. Współpraca z parafiami św. Faustyny Kowalskiej oraz św. Franciszka i Hiacynty w Ostródzie

Współpraca z, proboszczem parafii św. Faustyny Kowalskiej
w Ostródzie oraz proboszczem parafii św. Franciszka i Hiacynty w Ostródzie,i z nauczycielami religii oraz z rodzicami dzieci i uczniów oraz z członkami Rady Parafialnej, obejmowała szereg następujących działań w czasie mojego stażu:
- wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną na niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci;
- współuczestniczyłam z ks. Proboszczem w organizowaniu i przeprowadzeniu szkolnych rekolekcji adwentowych i wielkopostnych z udziałem dzieci;
- wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego;
- wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej w Środę Popielcową;
- przygotowywałam i prowadziłam wraz z dziećmi nabożeństwa Drogi Krzyżowej;
- sprawowałam opiekę nad dziećmi w czasie nabożeństw majowych, różańcowych i roratach;
- przygotowałam uczniów klas III do Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego;
- przygotowałam uczniów do przyjęcia sakramentów do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej;
- przygotowałam uczniów klas IV do Rocznicy Komunii Świętej;
- wspólnie z dziećmi komunijnymi przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną comiesięcznych niedzielnych Eucharystii i w czasie tzw. Białego Tygodnia;
- wspólnie z uczniami przygotowywałam i zrealizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej w czasie pielgrzymek dzieci pierwszokomunijnych do Gietrzwałdu;
- w czasie procesji eucharystycznej na Mszy Rezurekcyjnej i w czasie Bożego Ciała, kierowałam dziewczynkami, które sypały kwiatki;
- współpracowałam z członkiem Rady Parafialnej i drugą nauczycielką religii w celu przygotowania parafialnych Bożonarodzeniowych Jasełek;
- wspólnie z uczniami przygotowywałam i realizowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej rekolekcyjnej z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie;
- współorganizowałam Bal Wszystkich Świętych w szkole;
- współorganizowałam młodzieżową Powiatową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach.
Przygotowania te obejmowały również aktywną współpracę z rodzicami dzieci.

Efekty:
- Wzbogaciłam umiejętności organizacyjne.
- Realizowałam program duszpasterski parafii, w których pracowałam.
- Nawiązałam współpracę z proboszczami parafii św. Faustyny
Kowalskiej oraz św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie, z Radą
Parafialną, z rodzicami dzieci i uczniów oraz innymi
nauczycielami religii.
- Rozwój osobisty i wychowawczy.

4. Realizowanie celów i zadań szkoły.

Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach, kultywowanie tradycji, propagowanie pamięci o ważnych datach w dziejach kraju, poprzez udział i zaangażowanie uczniów w organizację życia kulturalnego np. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Wieczór z pieśnią patriotyczną „Pieśni i piosenki serdecznie znajome”. Zaangażowałam się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej” dnia 09.11.2018 r. o godzinie 11:11 śpiewanie hymnu państwowego i przygotowanie uroczystości związanych z obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a w tym wieczorze „Wolna i Niepodległa” dla rodziców uczniów
i mieszkańców Osiedla Plebiscytowego. Brałam aktywny udział w historycznej rodzinnej grze terenowej w ramach projektu "Wolna i Niepodległa” (04.11.2018 r.). Przeprowadziłam cykl zajęć świetlicowych: Moja ojczyzna Polska, Flaga - symbol narodowy, Jestem dobrym kolegą. Kto to jest człowiek życzliwy?
W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie wraz z opiekunem szkolnego koła PCK i uczniami będącymi członkami koła, wzięłam udział w akcji PCK „Znicz pamięci”, Ogólnopolska Akcja PCK „Gorączka złota” oraz w akcji „Cukiereczki od Piąteczki” promującej idee wolontariatu. Natomiast w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie wraz z opiekunami Szkolnego Koła PCK oraz Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu wśród społeczności szkolnej rozwijałam i wspierałam działalności woluntarystyczne poprzez motywowanie uczniów do udziału w różnych akcjach i uczestniczenie w nich razem z nimi (zbiórka potrzebnych artykułów dla potrzebujących zwierząt w schronisku, sprzątanie zaniedbanych grobów, pomoc w „Biegu Polonijnym” organizowanym przez Dom Polonia, udział w Wojewódzkim i Powiatowym Dniu Wolontariatu, świąteczna zbiórka żywności, akcja charytatywna „Kup Pan szczotkę” i akcja krwiodawstwa).
Kultywowanie tradycji szkolnych, poprzez udział i zaangażowanie uczniów w ich organizację(Święto Szkoły i Przedszkola, Pierwszy Dzień Wiosny, Bale karnawałowe i andrzejkowe, Wigilie klasowe, Jasełka szkolne, Koncert Kolęd, Dzień Świętego Walentego, Mikołajki, Święto Ziemi, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Otrzęsiny klas pierwszych, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego). Promowałam i nagradzałam uczniów biorących udział w konkursach, które organizowałam (Gala Najlepsi 2018 i Gala Najlepsi 2019). Współorganizowałam Bal Wszystkich Świętych (październik 2018) i brałam udział w rozstrzygnięciu konkursu na strój najbardziej zbliżony do oryginału oraz Koncert Pieśni Patriotycznych.
Aktywnie uczestniczyłam w szkolnych wycieczkach edukacyjnych w charakterze opiekuna:
Rok szkolny 2017/2018
-Wyjazd do kina w Amfiteatrze w Ostródzie na film „Mecz o wszystko” z klasami III
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Dziadek do orzechów” z klasami V i VI
- Wyjazd do Amfiteatru w Ostródzie na Festiwal Młodych Ostródzian z grupą sześciolatków Małych Odkrywców z Przedszkola nr 3

Rok szkolny 2018/2019
- Wyjazd na zwiedzanie wystawy objazdowej „Eksperymenty”, która przyjechała z Centrum NaukiKopernika w Warszawie do Ostródy z klasami III i VI.
- Wyjazd do kina Helios i do Planetarium w Olsztynie z klasami
I-III.
- Wyjazd do kina Helios, Planetarium i Papugarni w Olsztynie z klasami IV.
- Wyjazd do Torunia z klasami II a i III

Rok szkolny 2020/2021
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Wiedźmin” z uczniami technikum

Współorganizowałam pielgrzymki do miejsc kultu religijnego (Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach). Wdrażałam uczniów do czytania czasopism religijnych. Przygotowywałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych
i nabożeństw. Przygotowywałam rekolekcje parafialne i dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, współpracując przy tym z rodzicami. Tworzyłam tematyczne gazetki ścienne o tematyce religijnej
i społecznej. Angażowałam uczniów i przygotowywałam do udziału w różnych konkursach.

Efekty:
- Aktywnie uczestniczyłam w życiu społeczności szkolnej;
- Włączanie uczniów w działania na rzecz innych, podtrzymywanie
tradycji szkolnych;
- Motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości,
rozwijanie umiejętności kształtowania hierarchii wartości.
- Akceptacja świata wartości.
- Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji
wychowawczych, odróżniania dobra od zła.
- Kształtowanie postawy gotowości uczestnictwa w kulturze,
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych
kultur i tradycji.
- Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, identyfikacji z
narodem.
- Rozbudzanie w uczniach miłości do ojczyzny.

§ 7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.

Doskonaliłam umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem w mojej pracy poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli, które zostały zapisane wyżej. Systematyczne współpracowałam ze szkolnym informatykiem. Wymieniałam doświadczenia
z innymi nauczycielami.

Efekty:
- Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę
merytoryczną, udoskonaliły i wzbogaciły mój warsztat pracy i
przyczyniły się do podniesienia jakości szkoły.
- Zdobytą wiedzę podczas doskonalenia zawodowego wykorzystałam
podczas zajęć z uczniami.
- Wzbogaciłam zajęcia lekcyjne o atrakcyjne i efektywne metody
pracy, które wpłynęły na uzyskanie aktywności uczniów na
zajęciach
- Poszerzenie wiedzy przyczyniło się do osiągnięcia większych
sukcesów w pracy zawodowej.
- Otrzymanie na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu
wzbogacenia i urozmaicenia własnych zająć.

2. Wykorzystanie technologii i Internetu w pracy pedagogicznej

Znajomość obsługi komputera pozwoliła mi na prowadzenie dokumentacji z przebiegu awansu w formie elektronicznej, prowadzenie dokumentacji własnej, przygotowywanie niezbędnych dokumentów szkolnych (rozkłady materiału, plany pracy, plany wynikowe), materiałów dydaktycznych (scenariusze lekcji religii, uroczystości Pierwszej Komunii, pomoce dydaktyczne, konspekty), materiałów na szkolne gazetki ścienne, dyplomów, wierszy, plakatów, dekoracji, podziękowań, indywidualnych informacji i ogłoszeń. Opracowywałam różne narzędzia pomiaru dydaktycznego – testy, sprawdziany. Prowadziłam dokumentację nauczyciela w formie e-dziennika Kontaktowałam się z rodzicami, uczniami, współpracownikami za pomocą urządzeń komputerowych.
Prowadziłam zajęcia z użyciem projektora i sprzętu multimedialnego (utwory muzyczne, prezentacje multimedialne, filmy oraz dostępnych profesjonalnych programów edukacyjnych) . Dzieliłam się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi uczniami i nauczycielami.
W pracy pedagogicznej korzystałam często z Internetu jako źródła informacji. Wyszukiwałam oraz pobierałam i drukowałam karty pracy, pomoce dydaktyczne czy materiały przydatne do zajęć lekcyjnych. Na stronie internetowej placówek umieszczałam z nauczycielami informacje o ważnych wydarzeniach szkole oraz zdjęcia i wiadomości związane z przedsięwzięciami jakie poczyniłam.
Prowadziłam zajęcia z uczniami wykorzystując innowacyjne metody nauczania. Zajęcia z tablicą interaktywną. Podczas przygotowania zajęć z wykorzystaniem tablicy czy komputera posługuję się stroną http://www.learningapps.org, na której są materiały interaktywne, które można wykorzystać na tablicy multimedialnej. Korzystałam również ze strony http://www.kahoot.com, żeby prowadzić lekcje smartfonowe, szczególnie lubiane przez uczniów. Bardzo często korzystam z serwisu YouTube, na którym wyszukuję ciekawe filmy potrzebne do realizacji zajęć, a także szukam inspiracji do uatrakcyjnienia własnych zajęć (np. 3MC -Trzyminutowy Katechizm)
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z póź. zm.) systematycznie prowadziłam nauczanie zdalne od 25 marca br. według planu zajęć w Librusie. Zajęcia realizowałam
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia. Uczniowie otrzymywali ode mnie materiały dydaktyczne w przystępnej i uporządkowanej formie. Udostępniałam uczniom do konkretnej lekcji materiały multimedialne (prezentacje multimedialne, pliki, obrazy, filmy, linki do materiałów on-line, pliki Word z tekstami i treściami).
Zgodnie z zaleceniami Komisji Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski korzystałam z portali związanych z podręcznikami do nauczanie religii. Różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego” znalazłam na następujących portalach internetowych:
http://www.ekatecheza.pl,
https://www.katechizmy.com.pl,
http://www.kulkat.pl,
http://www.katechizmy.pl,
http://www.jednosc.com.pl/strefakatechety,
https://www.portalkatechetyczny.pl,
http://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety,
https://www.katechezawizualna.pl
https://www.wordwall.net,
http://www.strażnicyslowa.pl,
https://www.learnigapps.org,
Na bieżąco korzystałam z Wydawnictwa Katechetycznego, które na czas zdalnego nauczania, udostępniło wszystkie podręczniki w wersji elektronicznej zarówno od nauczycieli jak i uczniów. Warmińskie podręczniki dostępne są na stronie https://www.warmia.wydawnictwokatechetyczne.pl. Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów, które również były dla mnie wsparciem w organizacji kształcenia na odległość.
Wykorzystując technologię informacyjną i komunikacyjną w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w szkoleniach on-line: „Tworzenie testów sprawdzających z religii” (26.04.2020 r.)
i „Klub Pomysłowego Katechety–sieć współpracy” (08.05.2020 r.), które zostały zorganizowane przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Brałam udział w zajęciach dydaktycznych w formie webinariów (on-line), zorganizowanych przez wykładowców Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, w której jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Zajęcia on-line dotyczyły następujących tematów: Autystyczne spektrum zaburzeń - przeszłość, teraźniejszość, przyszłośćw dniu 09.05.2020 r.; Muzykoterapia-oddziaływanie muzyki na człowieka w dniu 20.04.2020 r.; Metody waloryzacyjne i aktywizujące w dniu 01.04.2020 r. oraz AAC i mapa sytuacji w dniu 02.04.2020 r., Psychostymulacja i humanizacja
w pracy w dniu 31.03.2020 r.
Poszukiwałam dostępne na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki i katechezy. Ponadto wiele pomysłów na ciekawe zajęcia zdobyłam, przeglądając publikacje innych nauczycieli. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Zapisywałam się na konferencje i szkolenia drogą elektroniczną.

Efekty:
- Wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy sprawiło, że lekcje stały się bardziej interesujące dla uczniów.
- Dzięki pracy z e-dziennikiem (program Vulcan i Librus) miałam doskonały kontakt z uczniem,rodzicami i współpracownikami.
- Szybki przepływ informacji.
- Opracowanie atrakcyjnych i trwałych pomocy dydaktycznych.
- Wzbogacenie warsztatu pracy.
- Rozwinięcie swoich umiejętności związanych z technologią.
- Atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
- Zapoznałam uczniów z nowatorskimi metodami pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym (http://www.men.gov.pl, http://www.edukacja.edux.pl, http://www.profesor.pl, http://www.ceo.org.pl, http://www.literka.pl, http://www.publikacje.edu.pl, http:// www.scholaris.pl, http://www.interklasa.pl, htp://www.wsip.pl, http://www.operon.pl, http://www.ko.olsztyn,pl, http://wmodn.olsztyn.pl) w celu poszukiwania inspiracji, nieustannego wzbogacania, uaktualniania wiedzy oraz przekazywania jej uczniom.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, aby uzyskać najnowszą wiedzę na temat awansu zawodowego na następujących portalach internetowych: http://www.awans.oswiata.org.pl, http://www.awans.net, http://www.ko.olsztyn.pl, http:// www. isap.sejm.gov.pl.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego w internetowym serwisie http://www.edukacja.edux.pl. Posiadam własne konto
e-mail, konto na serwisie społecznościowym, gdzie aktywnie udzielam się w grupach nauczycieli. Na swój e-mail otrzymuję informacje na temat szkoleń.
Przygotowując się do zajęć często odwiedzam witryny internetowe w poszukiwaniu informacji. Korzystam z portali internetowych dla katechetów, uaktualniając wiedzę i materiałów dydaktycznych tam zamieszczonych. Korzystałam z portali http://www.biblioteka.natan.pl, http://www.kulkat.pl, http://www.e-katecheza.pl, http://www.katechizmy.com.pl, gdzie znalazłam pomocne w katechezie scenariusze i opisy ciekawych metod.

Efekty:
- Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez w/w linki.
- Zgłębiałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli.
- Poszerzałam moją wiedzę z zakresu pracy z uczniami i kontaktów z rodzicami.
- Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznawałam
nowe metody i formy pracy.
- Pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach.

§ 7 ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Rozwijałam własne kompetencje poprzez udział w kursach, warsztatach, konferencjach. które opisałam wcześniej. Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Działania te posłużyły pogłębieniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych.
Samodzielne rozwijałam umiejętności zawodowe, poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Do najciekawszych należą: „Jak mówić, żeby dzieci nas słyszały. Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły”, A. Faber, E. Mazlish, wyd. Media Rodzina, 2013; „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, A. Faber, E. Mazlish, wyd. Media Rodzina, 2017; „Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela”, R. Stefańska-Klar, Bielsko-Biała 2014, czasopismo „Psychologia w szkole”. Korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
W roku szkolnym 2019/2020 podjęłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna– edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), ponieważ w szkołach miałam kontakt z uczniami, u których zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną, autyzm i zespół Aspergera, dlatego chciałam zdobyć wiedzę, która bardzo pomoże mi w pracy z takimi dziećmi.
Studia podyplomowe i różnorodne formy doskonalenia zawodowego również poszerzyły moją wiedzę na temat psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poznane metody i formy pracy z uczniami stosowałam na zajęciach. Uważam, że w ostatnim czasie podniosła się jakość prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.
W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi przeprowadziłam zajęcia otwarte w obecności innych nauczycieli:
-06.12.2019 r. Temat: Skarby roku liturgicznego.
- 03.03.2020 r. Temat: Kościół w zamyśle Bożym.
Rozpoznawałam potrzeby uczniów w ramach działań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz dzięki rozmowom z dziećmi, ich rodzicami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym mogłam wziąć pod uwagę różne warunki rodzinne lub emocjonalne uczniów i dostosować do nich proces nauczania. W ciągu stażu dostosowywałam przekazywane treści do możliwości uczniów i do wskazań ujętych w opiniach i orzeczeniach. Byłam członkiem Zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołanego dla uczniów z klasy IV oraz ucznia z kl. III.

Efekty:
- Dzięki studiowaniu literatury pogłębiam swoją wiedzę metodyczną
i merytoryczną.
- Uzyskałam dużo wskazówek i sugestii na temat, jak ciekawie
i efektywnie prowadzić zajęcia, jak nawiązać kontakt z uczniami.
- Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno-
wychowawczej z uczniamia także podczas spotkań z rodzicami.

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły

Zapoznałam się i przeanalizowałam Programy Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie i Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Starałam się jak najbardziej wypełniać zadania wychowawcze szkół i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne placówek, w których odbywałam staż. Dostarczałam uczniom pozytywnych wzorców i pomocy w procesie kształcenia charakteru. Współpracowałam z gronem pedagogicznym, z pedagogami szkolnymi i z rodzicami. Wypełniałam zalecenia z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szczególną troską obejmowałam uczniów słabszych, poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualną pomoc wychowankom. Podejmowałam działania na rzecz rozwijania kultury osobistej (pogadanki, zajęcia wychowawcze).
Sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie szkolnych wycieczek i imprez szkolnych a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Podejmowałam działania, które integrowały uczniów i uczyłam współdziałania. Byłam współorganizatorem jasełek w placówce i w parafii, pielgrzymki do Lubajn i Gietrzwałdu. Pełniłam dyżury w czasie przerw między na korytarzu szkolnym i na stołówce szkolnej, dbając o porządek, kulturę oraz komfort wszystkich uczniów. Utrzymywałam porządek na terenie szkoły. Dbałam o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i na wycieczkach. Przeciwdziałałam konfliktom w grupie. Starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne w pracy z uczniem. Starałam się nawiązać jak najlepszy kontakt z rodzicami uczniów. W ramach zajęć świetlicowych upowszechniałam wiedzę
o prawach dziecka, podnosząc znajomości obowiązków i praw ucznia (Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka i co jest w niej zawarte?) o bezpieczeństwie dziecka (Znam swój adres, Poznajemy numery alarmowe).
Wykorzystałam znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii do rozwiązywania problemów wychowawczych, które pojawiły się w czasie zajęć lekcyjnych czy świetlicowych. Starałam się wypełniać zadania wychowawcze placówek, realizować Programy Wychowawczo-Profilaktyczny szkół, w których realizowałam staż.

Podczas stażu współuczestniczyłam w realizacji projektów i programów:
- Współpraca przy programie promującym wśród uczniów zdrowe nawyki
żywieniowe;
- Szachowe Grand Prix „Chess and Nutriton”;
- Realizowałam projekt „Święty Uśmiechnięty”;
- Współpraca przy realizacji projektu „Wolna i Niepodległa”.

Efekty:
- Poznałam problemy uczniów, co staram się uwzględniać w codziennej
pracy dydaktyczno- wychowawczej.
- Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami
przyczyniła się do rozwiązania wielu problemów dydaktycznych
i wychowawczych moich uczniów.
- Praca na rzecz oddziałów klasowych pomogła w stworzeniu
przyjaznej, budującej atmosfery i integracji uczniów.

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.

Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli m.in. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela z 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1574), Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1133).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1625). Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 z póź. zm.). Na bieżąco śledziłam aktualizację przepisów prawa oświatowego.
Zapoznałam się z przepisami regulującymi nauczanie religii w szkole (Porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli z dnia 31 maja 2016 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 7 czerwca 201 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1147).
Analizowałam podstawową, wewnętrzną dokumentację placówek: Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania i System Oceniania Zachowania, Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka na lata 2016-2019, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, Statut Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, Zasady oraz kryteria ustalania oceny z zachowania Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego w Ostródzie, Plan poprawy pracy Zespołu Szkół Rolniczych im Wincentego Witosa w Ostródzie 2019/2020. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących powyższe tematy. Brałam udział w Zespołach zadaniowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty obowiązujące w placówkach.
Śledziłam zmiany w systemie oświatowy, pomocy społecznej postępowanie w sprawie nieletnich i aktualizowałam swoją wiedzę. Wyszukiwałam informacje o awansie zawodowym na internetowych stronach edukacyjnych i portalach (Internetowy System Aktów Prawnych, MEN, BIP, Portal Oświatowy). Gromadziłam własne zasoby w/w aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej. Aktualizowałam wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Jako wychowawca świetlicy poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. Poznałam sytuację rodzinną uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi, rozmowy z rodzicami, własną obserwację na różnych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
Opracowałam dokumentację konieczną do rozpoczęcia stażu. Regularnie sporządzałam sprawozdania semestralne z realizacji stażu - analiza, wnioski i rekomendacja do dalszej pracy. Systematycznie współpracowałam z opiekunami stażu – konsultacje, omówienie niejasności, lepsze zrozumienie przepisów i aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymogami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności, dotyczące oświaty. Analiza dokumentów własnych szkół, pozwoliła mi dostosować swoją pracę do potrzeb i wymagań placówek

Efekty:
- Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie
wykorzystanie jej w pracy.
- Wnikliwie zapoznałam się z celami i zasadami funkcjonowania
wewnętrznych organów szkół oraz aktywnego włączenia się do wielu
działań na rzecz szkół.
- Znajomość wszystkich dokumentów szkolnych pozwala mi prawidłowo
realizować założenia pracy szkoły, tym samym wpływać na
podniesienie jakości pracy szkoły.
- Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Systemie Doskonalenia
Nauczycieli pozwala podnieść jakość własnej pracy, co z kolei
ma wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły, na jej rozwój.
- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów umożliwiło mi poprawne
rozpoznawanie problemów środowiska rodzinnego moich uczniów

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej.

Regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Aktywnie uczestniczyłam w pracach nauczycielskich zespołów zadaniowych w szkołach, w których realizowałam staż – pełnienie funkcji członka zespołów:
- Zespół nauczycieli uczących w klasach IV,
- Zespół ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
- Zespół ds. Rocznego Planu Pracy Szkoły,
- Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
klasy IV i dla ucznia kl. III,
- Zespół Przedmiotów Humanistycznych,
- Zespół Humanistyczny.
Przez cały okres stażu prowadziłam systematycznie dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela religii i wychowawcy świetlicy (e-dziennik Vulcan i Librus). Stosowałam przepisy w konkretnych sytuacjach. Na początku każdego roku szkolnego analizowałam rozkłady materiału nauczania religii w razie konieczności poddawałam je modyfikacjom. Wszelkie uwagi i poprawki nanosiłam w czasie trwania roku szkolnego. Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z religii. Zapoznałam się z przepisami prawnymi i publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkolnej.

Efekty:
- Rozwijałam własne umiejętności.
- Doskonaliłam własny warsztat pracy.
- Możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły.
- Możliwość nabywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie
organizacyjnym.
- Uczestniczyłam w zespołowym podejmowaniu decyzji.
- Odkryłam indywidualne możliwości poprzez uczestniczenie w
zbiorowych przedsięwzięciach.
- Podniesienie efektywności procesu dydaktyczno - wychowawczego.
- Uczestnictwo w pracach zespołów było dla mnie nowym wyzwaniem,
pozwoliło mi zdobyć nowe doświadczenie, wnieść własne pomysły
i rozwiązania.

Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane pod kątem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować warsztat pracy i dokumentować prowadzone przez mnie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność.
Realizowałam zadania przepisane nauczycielowi-katechecie poprzez zaangażowanie w życie placówki szkolnej, w której jestem zatrudniona. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wynikają z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie katechezy. Jako wychowawca świetlicy poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
Podejmowałam działania w celu rozwijania własnego warsztatu pracy, w zakresie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej poprzez doskonalenie zawodowe w rozmaitych formach, podnosząc własne kompetencje zawodowe oraz w zakresie rozwoju duchowego. Współpracowałam z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dbałam o zaangażowanie uczniów w życie parafii oraz o wizerunek placówek. Podejmowałam inne niezbędnie do jak najlepszego funkcjonowania szkół działania i zapewnienia uczniom właściwego kierunku rozwoju duchowego, moralnegoi społecznego. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego, rozwijałam umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacji. Brałam udział w tworzeniu dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. Współpracowałam z organami szkoły, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Chętnie podejmuję działania wynikające z potrzeb szkoły. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową, z zakresu teologii, katechetyki, psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której pracuję. Na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która umożliwia mi aktywność w różnych obszarach.
Uważam, że zrealizowałam założone cele stażu. Wszystko, czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne, nie tylko pod względem merytorycznym, ale i dydaktycznym. Zawsze staram się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki
i powierzone mi zadania.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontaktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zamierzam nadal rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły W przyszłości chciałabym postępować drogą awansu, dbając równocześnie o rozwój duchowy. Realizacja planu zawodowego dostarczyła mi wiele cennych doświadczeń, a także była życiową lekcją, w zakresie nawiązywania różnorodnych kontaktów oraz budowania dobrych relacji.

podpis nauczyciela miejscowość, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.