X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45139
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Wstęp
Jestem nauczycielem matematyki i informatyki. W roku 2016 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Realizacja mojego stażu rozpoczęła się od opracowania planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz.393). Starałam się, aby uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki, uwzględniała zgodność planowanych działań z dokumentacją szkoły oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.
W dalszej części sprawozdania przedstawię sposób realizacji założonych przeze mnie zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Przed przystąpieniem do opracowania planu rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby jak najrzetelniej zaplanować i opisać zakres działań na okres stażu. Śledziłam publikacje dotyczące awansu zawodowego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz serwisach edukacyjnych. Wnikliwie przeanalizowałam następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – art. 9a–9i (rozdział 3a Karty Nauczyciela).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2018 r. poz. 1574),
Ponadto ukończyłam szkolenie „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego od 2018 roku” w dniu 3.04.2019r.
Efekty:
• poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego,
• poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
• opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

2. Systematyczne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Ponownie przeanalizowałam podstawową dokumentację szkolną:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- Plan Pracy szkoły,
Efekty:
• umiejętne posługiwanie się adekwatnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i rzetelne wypełnianie zadań realizowanych w okresie stażu.

3. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne.
W okresie odbywania stażu pracowałam w następujących zespołach zadaniowych opracowujących różne dokumenty szkolne:
- W roku szkolnym 2019/2020 byłam przewodniczącą zespołu matematyczno-przyrodniczego. Do moich zadań należało organizowanie spotkań zespołu, opracowanie planu działań na dany rok szkolny w porozumieniu z członkami zespołu, opracowanie sprawozdania na koniec roku szkolnego z pracy zespołu. Wspólnie z nauczycielami matematyki dokonywaliśmy wyboru podręczników. Opracowywaliśmy przedmiotowe zasady oceniania oraz plany wynikowe.
- Przez cały okres stażu pracowałam w zespole wychowawców. Do moich zadań należało uczestnictwo w spotkaniach zespołu. W każdym roku szkolnym przygotowywałam sprawozdanie z udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów mojej klasy.
- Wraz z nauczycielami innych przedmiotów współtworzyłam tzw. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Dostosowałam dla niej wymagania edukacyjne z matematyki.
- W roku szkolnym 2018/2019 byłam przewodniczącą zespołu ds. ewaluacji. Zespół mój zajmował się obszarem: „Działania szkoły związane z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci, rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”. Do moich zadań należał przydział obowiązków w grupie. Wspólnie z członkami zespołu opracowaliśmy harmonogram, plan działań oraz narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji. Na zakończenie sporządziłam raport z przeprowadzonej ewaluacji i przedstawiłam go Radzie Pedagogicznej.
- We wrześniu 2018 roku zostałam koordynatorem projektu Rządowego „Aktywna Tablica” oraz liderem zespołu samokształceniowego wspierającego dyrektora i nauczycieli w zakresie pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Do moich zadań należał udział w spotkaniach liderów zespołów z innych szkół, którzy przystąpili do projektu „Aktywna tablica” oraz uczestnictwo w szkoleniach związanych z TIK i prowadzenie lekcji otwartych dla liderów tych zespołów.
Efekty:
• udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców oraz podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli,
• przeprowadzenie ewaluacji pokazało mocne i słabe strony placówki, dzięki którym mogliśmy wypracować wnioski do dalszej pracy,
• dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej pomogło mi w indywidualizowaniu procesu nauczania,
• jako szkolny koordynator projektu „Aktywna tablica” współpracowałam z innymi nauczycielami szkół uczestniczących w tym projekcie (wymienialiśmy doświadczenia i uwagi).

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz poszerzających warsztat nauczyciela.
Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze nauczanego przedmiotu, jak i w zakresie pedagogiki i metodyki nauczania. Aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Kursy i szkolenia dobierałam starannie pod kątem przydatności w poszerzaniu moich umiejętności oraz zgodnie z potrzebami współczesnej edukacji.
„Jak najnowsze zmiany w prawie oświatowym wpływają na pracę szkoły?” – 07.09.17
Zapoznano nas ze zmianami, które pojawiły się w prawie oświatowym. Przedstawiono informacje na temat wchodzących w życie zmian dotyczących życia i działalności szkoły. Uzyskane informacje ułatwiły planowanie pracy i wskazały kierunek działania.
„Opinie, orzeczenia, informacje – interpretacja” – 25.10.17
W trakcie szkolenia pokazano nam, jakie informacje możemy wyczytać z opinii i orzeczeń. W jaki sposób uwzględnić je w pracy na zajęciach. Zapoznano nas z dokumentami jakie należy przygotować na podstawie opinii i orzeczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Szkolenie na temat: „Dwie strony sieci – cyberprzemoc” - 13.11.17
Prowadzący zapoznał nas z zagrożeniami dotyczącymi przemocy w Internecie. Z sytuacjami jakie mają miejsce wśród dzieci i młodzieży, które wynikają z braku świadomości, że nie są anonimowi w sieci. Rozmawialiśmy o konsekwencjach tego typu zachowań oraz profilaktyce w szkole. Również pokazano nam, w jaki sposób powinniśmy zachować się w czasie ataku terrorystycznego. Zobaczyliśmy miedzy innymi film szkoleniowy.
„Techniki skutecznego uczenia się” – 07.02.18
W trakcie szkolenia pokazano nam jak działa ludzka pamięć. Omówiono czynniki sprzyjające zapamiętywaniu, mechanizmy związane z zapominaniem oraz prawa uczenia się. Pokazano, jak wygląda organizowanie procesu nauki oraz jak jest rola aktywnej powtórki i przerw w nauce. Omówiono style uczenia się, zróżnicowanie funkcji półkul, wykorzystanie technik pamięciowych w nauce (mnemotechniki, słowa-klucze, mapy myśli).
Szkolenie „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i atak terrorystyczny” - 12.03.18
Celem szkolenia było upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia pożarem lub atakiem terrorystycznym oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach tego typu zagrożenia. Ważne było uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Omówiono i przećwiczono z nami jedno z zagrożeń jakim jest terroryzm (wtargnięcie napastnika na teren placówki).
„Metody aktywizujące w nauczaniu” - 60 godzin dydaktycznych od 29.01.2018 do 09.04.2018 Szkolenie w formie e-learningu.
W trakcie kursu zapoznano nas z różnymi metodami aktywizującymi. Przedstawiono nam przykłady ich zastosowania na różnych przedmiotach. Pokazano nam, że metody aktywizujące pozwalają nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie przedmiotem czy sprawdzić jego wiedzę. Główna zaleta tych metod polega na doskonaleniu umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności.
„Superwizja” – spotkania z panią Heleną Strzałkowską: 15.11.2017, 31.01.18, 14.03.18, 04.04.18
Superwizja polegała na spotkaniach z panią Strzałkowską, które miały służyć wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego, a także warsztatu pracy nauczyciela. W trakcie spotkań dowiedzieliśmy się, że najistotniejszym aspektem superwizji jest uczenie się od siebie nawzajem. W czasie spotkań następowała wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń. Była to okazja do wspólnej analizy problemów z jakimi spotykamy się w pracy. Zastanowieniem się nad źródłami trudności, szukaniem istoty problemu, dochodzeniem do nowych rozwiązań. Takie spotkania pozwalają nauczycielowi utrzymać wysoką jakość prowadzonej pracy dydaktycznej, chroniąc przed efektami stresu i syndromem wypalenia zawodowego. Dają nowe narzędzia do pracy zarówno pod kątem warsztatowo-metodycznym, jak i w kontekście interpersonalnym. Staje się motywatorem do pracy, ponownego odnajdywania swojej misji zawodowej i rozwijania wiedzy teoretycznej, czyli umiejętności, które są konieczne do wykonywania zawodu. Jest sposobem na rozwój jakości nauczania, a jednocześnie na zmniejszenie liczby problemów wychowawczo-profilaktycznych, z którymi spotyka się społeczność szkolna.
„Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze” - 60 godzin dydaktycznych od 26.03.2018 do 4.06.2018, szkolenie w formie e-learningu.
Podczas szkolenia dowiedziałam się jak diagnozować przyczyny trudnych zachowań uczniów. Przedstawiono nam elementy składające się na organizację pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. Pokazano nam metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Omówiono rozwiązywanie sytuacji problemowych oraz indywidualne oddziaływanie nauczyciela na zachowania i postawy uczniów, a także pracę zespołową w klasie wzmacniającą postawy i zachowania uczniów. Analizowaliśmy współpracę dorosłych w pracy z uczniem trudnym wychowawczo: rodziców, nauczycieli i innych osób związanych z konkretnymi problemami. Uzyskaliśmy informacje na temat rozwiązań organizacyjnych sprzyjających oddziaływaniu szkoły na uczniów trudnych wychowawczo.
Konferencja: „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą” – 24.04.18
W czasie konferencji zaprezentowano podstawy skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej. Zapoznano nas z zasadami współpracy zespołu nauczycielskiego, pracy wychowawczej z grupą klasową, indywidualna pracą wychowawczą z uczniem. Tematem konferencji również była współpraca z rodzicami. Przedstawiono rekomendowane programy profilaktyczne. Omówiono wartość i znaczenie superwizji w pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Przekazano nam również informacje dotyczące pracy Stowarzyszenia MONAR.
Szkolenie online: „Dowód, że da się dowodzić” – 21.05.18
W czasie szkolenia zaprezentowano podstawy skutecznej nauki dowodzenia zarówno w szkole podstawowej jak i w szkole średniej. Stwierdzono, że rozwiązywanie zadań na dowodzenie pomaga w uczeniu logicznego myślenia, precyzji argumentowania, zdolności rozwiązywania złożonych problemów, rozróżnienia założenia od tezy, stosowania języka matematyki. Przedstawiono również jak oswoić dzieci z dowodzeniem twierdzeń.
„Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych” - 26.06.2018
W trakcie szkolenia zapoznano nas z nowymi regulacjami prawnymi dokonywania oceny pracy nauczyciela. Rozmawialiśmy o obowiązkach i prawach nauczycieli. W ramach ćwiczeń praktycznych przygotowywaliśmy: Regulamin oceny pracy nauczyciela. Przedstawiono nam przygotowane przykłady dokumentów związanych z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela.
Szkolenie z zakresu obsługi „Aktywnej Tablicy” - 29.08.2018
W trakcie szkolenia zapoznano nas z możliwościami „Aktywnej tablicy”. Rozmawialiśmy o tym jak ćwiczenia interaktywne pozwalają uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to słuchaczom nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. Dzięki Tablicy w czasie lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.
„Tak to robią skuteczni nauczyciele... a Ty jak? – siedem prostych sposobów na skuteczne prowadzenie zajęć” - 22.09.18
Prowadzący przedstawił model lekcji w kontekście wymagań państwa polskiego. Zapoznano nas z wynikami badań dotyczących procesu uczenia się. Przedstawiono różne modele lekcji. W praktycznej części przygotowywaliśmy scenariusze zajęć do swoich lekcji oraz omawialiśmy je.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 15.10.2018
W trakcie szkolenia zapoznano nas z tematem skutecznych strategii rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące nieletnich. Omówiono jak rozpoznać u młodych uczniów objawy po zażyciu dopalaczy lub narkotyków oraz jak rozpoznać najbardziej popularne wśród młodzieży substancje narkotyzujące.
„Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym” - 05.11.18
Przedstawiono nam zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przepisach prawa. Zapoznano nas z tym jak ma wyglądać kształcenie indywidualne zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Pokazano również, w jaki sposób diagnozować i rozpoznawać indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz jakie zajęcia organizować biorąc pod uwagę ich indywidualne możliwości psychofizycznych. Przekazano nam jak mają wyglądać nowe formy pomocy psychologiczni – pedagogicznej. Dowiedzieliśmy się także, jak prowadzić dokumentację, jak pisać IPETy oraz jak dokumentować udzielanie pomocy PPP.
Kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy - 24-25.11.18, 01-02.12.18, 15-16.12.18
W kursie nauczania gry w szachy mogli wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu. Nauczyciele nie musieli znać zasad szachowych. Kurs organizowany był przez Wielkopolski Związek Szachowy. W czasie kursu można było poznać zasady gry w szachy i przećwiczyć grę, tak aby móc prowadzić zajęcia szachowe w szkole. Był to kurs teoretyczny i praktyczny. Po kursie przeprowadzony był turniej szachowy dla uczestników kursu. Można było w wyniku tego turnieju uzyskać kategorie szachowe. Dzięki ukończeniu tego kursu, zaczęłam prowadzić dodatkowe zajęcia szachowe dla zainteresowanych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz kontynuowałam je w ramach innowacji pedagogicznej „Gramy w szachy - Edukacja przez szachy w szkole” w roku szkolnym 2019/2020.
Przeprowadzenie warsztatów dla koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego z Aktywnej Tablicy - 26.11.2018, 11.02.2020
W 2018 roku zakupiono aktywną tablicę w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W lutym 2020 roku również w Sali, którą się opiekuję powieszono taką tablicę. Miałam możliwość korzystania z niej wcześniej na niektórych lekcjach, a od 2020 roku na większości swoich lekcji. W krótkim czasie stała się nieodłącznym elementem moich lekcji. Możliwości tablicy: pisania, wykonywania rysunków, oglądania filmów, korzystania z Internetu i e-podręczników oraz innych platform sprawiły, że lekcje stają się atrakcyjniejsze dla uczniów. Uczniowie chętniej biorą aktywny udział w zajęciach. W szkole pojawiło się więcej takich tablic, dlatego nauczyciele chcieli nauczyć się obsługi i możliwości tablic. W związku z tym przeprowadziłam w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, warsztaty dotyczące obsługi aktywnej tablicy. Koleżanki i koledzy mogli spokojnie poćwiczyć sobie wykorzystanie możliwości tego urządzenia.
Szkolenie z zakresu obsługi arkusza elektronicznego firmy Vulcan i z zakresu administrowania dziennika elektronicznego firmy Vulcan - 27.11.2018, 29.11.2028, 4.12.2018
W roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący zakupił dla szkół dostęp do oprogramowania firmy Vulcan w zakresie dziennika elektronicznego oraz w zakresie obsługi arkusza elektronicznego. Narzędzia te miały zostać wprowadzone w szkołach w II półroczu roku szkolnego 2018/2019. Zostałam wyznaczona przez Dyrekcję Szkoły do pełnienia funkcji administratora dziennika elektronicznego oraz do pomocy wprowadzenia podstawowych informacji do arkusza elektronicznego. W ramach pełnienia funkcji administratora, z pomocą kolegi i koleżanki, przygotowałam dziennik do pracy. Przygotowaliśmy szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu obsługi dziennika, prowadzenia lekcji, wpisywania tematów, ocen itp. Osobne szkolenia zostały przeprowadzone dla wychowawców klas 1-3 oraz pozostałych klas. W miarę potrzeb ciągle udzielam indywidualnych porad i konsultacji nauczycielom, którzy mają jakieś problemy lub pytania.
„Kompetencje kluczowe w szkole. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów” - 10.12.2018
Podczas szkolenia dowiedziałam się w jaki sposób można rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Prowadzący przedstawił kilka praktycznych sposobów przeprowadzenia lekcji, aby kształcenie tych cech wystąpiło. Przedstawione zostały kompetencje kluczowe i ich miejsce w podstawie programowej. Praktyczne przykłady dotyczyły ujęcia w lekcjach kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych, informatycznych oraz społecznych i obywatelskich. Rozmawialiśmy o różnych pomysłach i ich realizacji.
„Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” - 21.02.2019
Szkolenie uważam za jedno z najważniejszych, ponieważ dotyczyło ratowania życia ludzkiego. Było ono zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich możliwości w trudnych sytuacjach. Program kursu zawierał oprócz aspektów prawnych i etycznych udzielania pierwszej pomocy również takie zagadnienia jak: postępowanie i zabezpieczenia miejsca wypadku, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, sprawdzanie czynności życiowych, resuscytację, algorytm BLS, opatrywanie ran, omówienie urazów oraz chorób. Dowiedzieliśmy się także co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy
„Rodzic koalicjant – rodzic opozycjonista? Strategie udanej współpracy.” - 28.03.2019
Podczas szkolenia prowadzący dokładnie pokazał nam w jaki sposób stosować narzędzia komunikacyjne służące podtrzymywaniu konstruktywnej rozmowy. Omówił, jak należy planować potrzebne wsparcie oraz rozwijać niezbędne kompetencje. Nauczył nas diagnozować swoje reakcje emocjonalne w sytuacji agresji słownej ze strony rodziców. Pokazał jak sobie radzić w sytuacji agresji i zdenerwowania. Wykład i ćwiczenia były wzbogacone informacjami na temat prawnych obowiązków rodziców i konsekwencji wynikających z niewywiązywania się z nich. Rozmawialiśmy o oczekiwaniach rodziców i nauczycieli oraz o tym jak zachęcać rodziców do współpracy.
Szkolenie „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego od 2018 roku” - 03.04.2019
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie było w pełni poświęcone organizacji swojej pracy podczas sporządzania sprawozdania z trzyletniego stażu na tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pokazano nam, które nasze działania mogą być uwzględnione w naszym sprawozdaniu i w którym miejscu należy je wpisać zgodnie z rozporządzeniem.
„Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowanie” - 21.05.2019
Przedstawiona została bezpieczna szkoła i bezpieczeństwo w wybranych regulacjach prawnych. W trakcie szkolenia dokładnie przeanalizowano akty prawne dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia. Przedstawiono procedury i style reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych oraz sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego. Omówiono propozycje rozwiązań. Zapoznano nas z uniwersalną profilaktyką w kontekście budowania przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla całej społeczności szkolnej.
„Generowanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów wspierających realizację podstawy programowej” - 07.10.19
Szkolenie prowadzone było przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Zapoznano nas z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności innowacyjnej szkoły. Przedstawiono różne pomysły na innowacje wprowadzane przez nauczycieli na różnych przedmiotach. Praktyczne ćwiczenia związane były z generowaniem pomysłów na nowatorskie i innowacyjne działania w realizacji podstawy programowej. Również rozmawialiśmy na temat wdrażania i monitorowania podstawy programowej.
Warsztaty „Kompetencje kluczowe” – 15.10.19
Kształtowanie kompetencji kluczowych to temat niezwykle ważny dla współczesnej szkoły. Szkolenie pomogło nam poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, dając możliwość zanalizowania zarówno czym są, jak też w jaki sposób można kształcić kompetencje kluczowe. Pokazano w jakim stopniu do tej pory kształciliśmy już różne kompetencje kluczowe, a także w jaki sposób możemy zwiększyć ich kształcenie na swoich zajęciach. Dzięki pracy warsztatowej zdobytą wiedzę będziemy mogli bezpośrednio odnieść do własnej praktyki szkolnej. Szkolenie pomogło także zaplanować kształcenie kompetencji kluczowych w pracy wychowawczej szkoły.
Szkolenie „Doskonalenie umiejętności szachowych w ramach projektu: Edukacja przez szachy w szkole” – 20.10.19
Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu przeprowadził kurs związany z doskonaleniem nabytych wcześniej umiejętności. W trakcie kursu przedstawiona została teoria debiutów. Zaprezentowano wybrane elementy taktyki i gry końcowej. Zapoznano nas z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w nauczaniu szachów.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatywne zachowania, w które obfituje każde przyblokowe podwórko i boisko. Młody szachista uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.
„Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – nowe zagrożenia, inne wyzwania, formy pomocy” - 04.11.19
Szkolenie prowadzone było przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Przedstawiono psychospołeczne uwarunkowanie uzależnień. Pokazano w jaki sposób projektować działania profilaktyczne w szkole. Przedstawiony został w trakcie szkolenia triadyczny model profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
„Matematyka nie tylko na matematyce” - 09.12.19
Omówiliśmy stereotyp mówiący o tym, że matematyka jest trudna. Zapoznano nas z tym co uczniom wychodzi najlepiej oraz z tym co uczniom wychodzi najsłabiej. Pokazano w jaki sposób można wpleść matematykę na innych przedmiotach. Przedstawiono przykładowe scenariusze takich zajęć. Rozmawialiśmy także o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z matematyki do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.
„Dyscyplinowanie uczniów w szkole” - 20.02.2020
Szkolenie związane było z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach. Pokazano nam w jaki sposób radzić sobie z uczniem trudnym, który w lekcjach przeszkadza, nie uważa. Przedstawiono sposoby reakcji na niewłaściwe zachowania, w taki sposób aby nie potęgować narastania emocji w uczniu i nauczycielu. Dowiedzieliśmy się co zrobić, aby dać uczniowi szansę na przemyślenie zachowania i poprawę.
Pomysł na „Lekcję w sieci” – aplikacje wspierające naukę i kreatywność w nauczaniu zdalnym – webinarium 20.05.2020
Prowadzący przedstawił możliwości Google G Suite, a konkretnie aplikacji Classroom. Pokazał jak stworzyć zajęcia dołączyć materiały lub stworzyć sprawdziany. Omówił także inne aplikacje do tworzenia testów, prezentacji online, grafik, dyplomów, podziękowań, chmur wyrazowych, map myśli oraz skracania linków. Zapoznał nas m. in. z aplikacjami takimi jak: Quzizz, LearningApps, Canva, Wordwall, Padlet.
„Operacja Leń” – webinarium 26.05.2020
Prowadzone przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z. Prowadzący przekazał nam informacje na temat motywacji. Rozmawialiśmy o trudnościach związanych z motywowaniem. Przedstawione zostały sposoby motywowania. Pokazano nam jak zachowanie uczniów zależy od emocji i tego co myśli uczeń. Przekazano nam informacje związane z etapami motywacji oraz tym jak błędy i porażki mogą pomóc. Zastanawialiśmy się od czego zależy sukces i czym jest. Pokazano nam jak ważne jest znalezienie sensu w tym co robimy i czego się uczymy.
Efekty:
• zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywanie jej w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, co przyniosło wymierne efekty dla ucznia i szkoły,
• wzrost wydajności pracy własnej,
• nabywanie i rozwijanie przez uczniów nowych umiejętności oraz własnych zdolności niezbędnych zarówno w dalszej edukacji, jak i życiu codziennym,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami z różnych dziedzin, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą,
• osiągnięcie lepszych efektów w pracy z uczniami oraz realizację zadań i przedsięwzięć zgodnych z przyjętym kierunkiem rozwoju szkoły, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i wychowania oraz opieki,
• dzielenie się z zdobytymi umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami oraz zachęcanie ich do indywidualnego rozwoju,
• doskonalenie swojego warsztatu pracy,
• zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej,
• podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zwiększeniu aktywności nauczycieli wdrażających innowacyjne działania,
• wymiana wiedzy i doświadczeń na forum szkoły, a następnie wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy zawodowej,
• praca metodą projektów.

5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Opracowywanie diagnoz z matematyki.
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam wśród uczniów wstępną diagnozę ich wiadomości i umiejętności matematycznych (we klasach czwartych i siódmych). Z kolei, pod koniec I i II semestru ponownie przeprowadzałam analogiczne badanie ich stanu wiedzy. Na podstawie analizy różnic w poziomach wiedzy i umiejętności uczniów diagnozowanych na początku, w połowie oraz na końcu rocznego okresu dydaktycznego, uzyskałam informacje o efektywności mojego nauczania, zarówno w odniesieniu do całej klasy jak i poszczególnych uczniów.
Efekty:
• analizy ilościowa i jakościowa sprawdzianów pozwoliły mi na kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym umożliwiły określenie mocnych i słabych stron uczniów, pomogły zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak również wskazały te elementy podstawy programowej, nad którymi powinnam jeszcze popracować z uczniami.
• ponadto, taka organizacja pracy pozwala na łatwiejsze wyciąganie wniosków i cennych wskazówek dotyczących prowadzenia lekcji, w tym wskazywania tych partii materiału, które należy z uczniami powtórzyć i dokładniej utrwalić, aby w przyszłości uzyskiwali oni lepsze wyniki.

6. Doskonalenie metod i form pracy
Prze cały okres stażu stosowałam różne metody aktywizujące podczas zajęć lekcyjnych, np.: burza mózgów, praca projektowa, drama, rzymski pokój, gry i zabawy dydaktyczne. Wpłynęło to na jakość moich lekcji, które stały się przez to ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Efekty:
• swobodna atmosfera, właściwy klimat twórczy w trakcie lekcji,
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania właściwych metod i form w pracy z uczniami,
• zainteresowanie nauką matematyki poprzez zabawę,
• poprawa wyników osiąganych przez uczniów z matematyki,
• większa aktywność i dociekliwość uczniów w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań.

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Swoją wiedzę i umiejętności podnosiłam i aktualizowałam także przez wyszukiwanie wartościowych książek związanych tematycznie z moją pracą. Zapoznałam się z wieloma publikacjami (książki, Internet, czasopisma fachowe), dotyczącymi pracy dydaktycznej i wychowawczej. Do najciekawszych według mnie pozycji należą:
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Adele Faber, Elaine Mazlish,
- „Najpierw wytresuj kurczaka”, Karen Pryor,
- „Wychowanie bez porażek w szkole”, T. Gordon,
- „Nasze dzieci. Jak je kochać i rozumieć” I. Obuchowska
- czasopismo „Matematyka”
Cennym źródłem pomysłów, wskazówek i inspiracji były dla mnie również portale edukacyjne np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.45minut.pl, www.ucze.pl, www.awns.pl, www.profesor.pl

Efekty:
• poszerzenie wiedzy na temat pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami,
• większe zrozumienie problemów i odczuć ucznia,
• lepsza organizacja pracy na zajęciach (dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów),
• zdobycie umiejętności rozwiązywania różnych problemów dydaktyczno-wychowawczych,
• poszerzenie własnych horyzontów myślowych.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie tablicy aktywnej
Ukończyłam szkolenie z zakresu obsługi aktywnej tablicy. Zdobyte umiejętności wykorzystywałam na swoich lekcjach. Tablica aktywna wciąga w tajniki rysowania figur i brył. Po kilku próbach u swoich uczniów obserwuję zapał i chęć poznania czegoś nowego i sprawdzenia się w tej nowo odkrywanej dziedzinie jaką jest wykorzystywanie możliwości tablicy aktywnej na lekcjach. Sytuacje takie wzbogacają lekcje, przyczyniają się do tego co w procesie edukacyjnych jest tak wartościowe.
Ponadto, na zajęciach korzystam z tablicy interaktywnej oraz monitora multimedialnego do wspomagania procesu dydaktycznego. Na tablicy i monitorze wyświetlam różnorodne materiały edukacyjne, przygotowane na daną lekcję, m.in.: prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia lub treści specjalistycznych stron internetowych. Dla przykładu, często korzystam ze strony edukacyjnej www.matzoo.pl, która udostępnia zadania z matematyki do rozwiązywania online. Cechą charakterystyczną strony jest prezentacja zadań w formie bardzo przystępnej dla uczniów, tzn. w kolorowej szacie graficznej, jako gry i zabawy, quizy, łamigłówki, itp. wraz atrakcyjnym systemem punktowania odpowiedzi. Uczniowie chętnie biorą udział w rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem tej platformy. Do przedstawiania treści lekcji, często wykorzystuję stronę epodreczniki.pl. Na lekcjach informatyki pokazuję uczniom na tablicy interaktywnej działanie omawianych funkcji programów.
Efekty:
• poszerzanie swoich wiadomości i umiejętności,
• doskonalenie swojego warsztatu pracy,
• wzbogacanie zajęć o ciekawe środki dydaktyczne,
• podnoszenie jakości pracy szkoły.

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz narzędzi badawczych, a także pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
W trakcie stażu bardzo często korzystałam z komputera i Internetu zarówno w pracy jak i w domu. Obecnie technologie informacyjne i komunikacyjne są codziennością i trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela bez nich. W szczególności korzystałam z programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
Komputer wykorzystuję do realizacji różnorodnych zadań związanych z zajęciami dydaktycznymi, m.in:
- plany wynikowe, plany wychowawcze, sprawdziany, karty pracy na zajęcia, ankiety, scenariusze lekcji, sprawozdania,
- pomoce dydaktyczne w postaci krzyżówek, gier dydaktycznych, rebusów, domino,
- analizy testów i sprawdzianów,
- prezentacje multimedialne na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
- multimedialne zestawienia na zebrania z rodzicami,
- dyplomy dla uczniów,
- korzystam z dziennika elektronicznego (wpisuję tematy, oceny, frekwencję, prowadzę korespondencję z rodzicami),
- administruję dziennik elektroniczny, który wprowadzałam w szkole (przygotowywałam bazę danych oraz przeprowadzałam szkolenia dla nauczycieli z obsługi e-dziennika)
Ponadto korzystam z platformy matematycznej WSiPnet, która służy uczniom do ćwiczenia umiejętności matematycznych. Narzędzie to umożliwia zadawanie zestawów utrwalających oraz testów, i kontrolę na bieżąco postępów uczniów.
W ramach dodatkowych zadań, tworzyłam artykuły na stronę internetową szkoły, a na niektórych imprezach szkolnych odpowiedzialna byłam za udokumentowanie fotograficzne tych wydarzeń.
Efekty:
• wykorzystanie technologii komputerowej podczas tworzenia testów, sprawdzianów, dyplomów i pomocy dydaktycznych usprawniło proces przygotowywania tych materiałów,
• z każdym rokiem mojej pracy baza materiałów dydaktycznych sukcesywnie się powiększała; w ten sposób budowałam własny, nowoczesny i różnorodny warsztat pracy, który pozwalał mi urozmaicać zajęcia lekcyjne, aby były one coraz bardziej ciekawe dla uczniów,
• możliwość szybkiej (komputerowej) edycji materiałów dydaktycznych pozwoliła na sprawną i elastyczną adaptację zakresu treści dydaktycznych do wymagań ministerialnych w danym roku szkolnym, w tym na dostosowywanie poziomu trudności tych materiałów do bieżącej wiedzy uczniów,
• prezentacje multimedialne przygotowane na potrzeby zajęć uatrakcyjniły proces dydaktyczny; jak powszechnie wiadomo, graficzna (multimedialna) prezentacja treści dydaktycznych jest dodatkową metodą nauczania, która przyczynia się do znacznie bardziej efektywnego przyswajania wiedzy przez uczniów.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy na portalu internetowym.
Dzielę się swoimi opracowaniami z innymi użytkownikami Internetu poprzez zamieszczanie na popularnych serwisach edukacyjnych np. www.edux.pl swoich publikacji (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze lekcji).
Efekty:
• publikowanie materiałów na stronach internetowych daje mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• uświadomiłam sobie jak ważna jest wymiana tego typu doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie moimi publikacjami internetowymi,
• aktywność w sieci Internet daje mi dużą satysfakcję zawodową.

4. Nauczanie zdalne
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej jest niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązuje od dnia 25 marca 2020r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moja dotychczasowa praca z uczniami przekształciła się w nauczanie zdalne. Aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, musiałam otworzyć się na nowe technologie, które okazały się kluczowe i bardzo pomocne w pracy zdalnej z uczniem.
Moje działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych,
- platformę edukacyjną Teams,
- platformę edukacyjną wsipnet.pl
- stronę scratch.mit.edu
- platformę KhanAcademy,
- podręczniki w wersji online,
- dziennik elektroniczny,
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
- media społecznościowe, komunikatory, tj. Messenger, Discord,
- lekcje online,
- podręczniki i ćwiczenia, które uczeń już posiada,
- karty pracy tworzone samodzielnie i udostępniane dzięki takim narzędziom jak OneDrive,
- stronę internetową TestPortal,
- stronę wordwall.
Każda jednostka lekcyjna matematyki przeze mnie prowadzona jest online, lekcje informatyki natomiast przekazuję uczniom poprzez e-dziennik, aby uczeń mógł się z nimi zapoznać, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się, w celu wyjaśnienia danego zagadnienia. Zajęcia online również są przydatne podczas doskonalenia umiejętności matematycznych. Jest to doskonała forma pracy zdalnej w nauczaniu matematyki, ponieważ uczeń może w każdej chwili zapytać o niezrozumiałe treści, a ja mogę kontrolować stopień przyswojenia wiedzy przez uczniów.
Aby systematycznie kontrolować postępy uczniów, zlecam wykonanie zadanej pracy domowej i odesłanie jej w ustalonym terminie. Do zadawania zadań z matematyki wykorzystuję platformę WSiPnet lub KhanAcademy. WSiPnet jest bardzo dobrym narzędziem, ponieważ odpowiada tematom, zadaniom i wymaganiom z używanych przez nas podręczników też wydawnictwa WSiP. Na lekcjach informatyki natomiast wykorzystuję stronę migra.pl oraz scratch.mit.edu, gdzie uczniowie mają założone konta i mogą korzystać z edytora Scratch bez instalowania oprogramowania na komputerach, a stworzone programy udostępniają w klasowych studiach, gdzie mogę kontrolować ich postępy i oceniać efekty pracy. Staram się nie przeciążać uczniów zbytnio materiałem, a tym samym nie zniechęcać do nauki. Lekcja zdalna nie powinna różnić się zbytnio od tej prowadzonej w sposób tradycyjny. Jako nauczyciel nadal jestem dla uczniów wsparciem, choć wiem, że w takiej sytuacji to uczeń musi wykazać się większą odpowiedzialnością i samodyscypliną.
Efekty:
• publikowanie artykułów na stronie internetowej budowało pozytywny obraz szkoły w lokalnym społeczeństwie; co ważne, wszystkie uroczystości musiały być dokumentowane na bieżąco, co mobilizowało mnie i nauczycieli odpowiedzialnych za uroczystości do ścisłej współpracy w celu sprawnej i efektywnej wymiany informacji,
• stosowanie na lekcji nowoczesnych technologii motywowało uczniów do pracy, stymulowało ich do większej aktywności i głębszego zainteresowania nauką.

5. Pełnienie funkcji administratora e-dziennika
W momencie rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego, szkoła pracowała na dziennikach papierowych i była to jedyna forma dokumentacji szkolnej. W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 wprowadzono dziennik elektroniczny firmy Progman. Ze względu na to, że w poprzedniej szkole, w jakiej pracowałam byłam administratorem dziennika elektronicznego, Pani Dyrektor zwróciła się do mnie o pomoc w przygotowaniu dziennika do pracy i wprowadzeniu go w szkole. Wraz z kolegą i koleżanką, wykonaliśmy ciężką pracę przygotowania dziennika do wdrożenia go w szkole. Wprowadziliśmy całą bazę danych uczniów i nauczycieli, przydziały i plany lekcji do poszczególnych klas. Następnie podzieliliśmy grono pedagogiczne na grupy i przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi dziennika. Od II półrocza w naszej szkole funkcjonowały dwa dzienniki.
W 2018 roku organ prowadzący zakupił dla szkół na terenie Kościana dzienniki Uonet+ firmy Vulcan. Narzędzie to miało zostać wprowadzone do szkół od II półrocza roku szkolnego 2018/2019. Na przełomie listopada i grudnia uczestniczyłam z Panią Dyrektor w cyklu szkoleń firmy Vulcan na temat obsługi dziennika oraz arkusza organizacyjnego w formie elektronicznej. W późniejszych szkoleniach brali udział również wyznaczeni nauczyciele z grona.
Nowy dziennik znowu trzeba było przygotować do pracy, przygotować klasy, przydziały, przenieść bazę danych. Ponownie przeprowadziliśmy szkolenia grona pedagogicznego z obsługi nowego dziennika tak, aby w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 można było zacząć z nim pracować.
Od września 2019 roku jedyną dokumentacją szkolną stał się dziennik elektroniczny.
Cały czas udzielam indywidualnych porad i wskazówek nauczycielom, którzy tego potrzebują. Jestem również wsparciem technicznym dla Pani Dyrektor w obsłudze arkusza elektronicznego.
Podczas zdalnego nauczania dokonałam integracji dziennika z Office 365 i przygotowałam do pracy platformę Teams. Drogą internetową przekazałam instrukcję odnalezienia w dzienniku loginu i hasła, pierwszego logowania do Office 365 oraz obsługi i możliwości platformy Teams.

Efekty:
• zdobycie nowego doświadczenia,
• poprawa współpracy z uczniami i nauczycielami,
• poprawa wizerunku pracy szkoły,
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów,
• wpływ na rozwój technologiczny szkoły,
• nauka odpowiedzialności za powierzone zadania,
• rozwój umiejętności informatycznych.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Każdy nauczyciel chcąc osiągać dobre wyniki w swej pracy i organizacji zajęć powinien podejmować różne formy kształcenia i działania doskonalące jego warsztat pracy. Ważne jest również to, aby zdobytą wiedzą dzielił się z innymi nauczycielami. Swą wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi nauczycielami uczącymi w naszej szkole.
W okresie stażu zorganizowałam następujące zajęcia otwarte dla innych nauczycieli:
- Zajęcia z informatyki w klasie siódmej „Bezpieczeństwo w Internecie”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń, na które są narażone w wirtualnym świecie oraz promocja bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Podczas zajęć uczniowie przypominali sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, oglądali filmik „Dodaj znajomego” o hejtowaniu nieznajomych osób w Internecie oraz wyszukiwali w Internecie zasady netykiety i podawali jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w Internecie i jak się przed nimi uchronić.
- Zajęcia z matematyki w klasie szóstej „Czworokąty”. Celem zajęć było kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Podczas zajęć uczniowie przypominali sobie własności czworokątów pracując w pięciu grupach: trapez, równoległobok, romb, prostokąt, kwadrat, do których sami musieli dołączyć na podstawie wylosowanej cechy czworokąta. Każda grupa otrzymała zadanie dotyczące swojego czworokąta, które musiała rozwiązać i przedstawić na forum klasy.
- Zajęcia z matematyki w klasie piątej „Działania na ułamkach zwykłych”. Celem zajęć było utrwalenie działań na ułamkach zwykłych oraz przypomnienie sobie kolejności wykonywania działań. Na lekcji uczniowie pracowali w grupach, każda grupa otrzymała zadanie związane z bajką dotyczące działań na ułamkach zwykłych.
- Zajęcia z matematyki w klasie siódmej „Pole trójkąta”. Celem lekcji było przypomnienie sobie wzoru na pole trójkąta oraz umiejętności obliczania pól różnych trójkątów. Uczniowie wyprowadzili wzór na pole trójkąta opierając się na rysunku równoległoboku i wzorze na jego pole. Przypomniano uczniom czym jest wysokość trójkąta i jak narysować ją w trójkącie. Uczniowie pracowali indywidualnie i w parach rozwiązując zadania na karcie pracy.
- Zajęcia z matematyki w klasie siódmej „Rozwiązywanie równań”. Celem lekcji było doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań. Uczniowie przypomnieli sobie prawą i lewą stronę równania. Wykonywali sprawdzenia do rozwiązanych równań. Wyciągnęli wnioski dotyczące wykonywania działań na dwóch stronach równania. Podczas pracy indywidualnej uczniowie sprawdzili, czy dobrze znają metody rozwiązywania równań i czy potrafią je stosować.
- Zajęcia z wychowawcą w klasie szóstej „Uzależnienia od Internetu i telefonu komórkowego”. Na początku lekcji nauczyciel zainicjował burzę mózgów na temat jak rozpoznać uzależnienie od Internetu czy telefonu komórkowego. Zebrano na tablicy wszystkie symptomy wskazane przez uczniów. Nauczyciel wskazał uczniom negatywne skutki uzależnień. Na końcu uczniowie w grupach mieli wypisać pozytywne aspekty wykorzystania Internetu i telefonu komórkowego w życiu codziennym. Podsumowano lekcję odczytaniem i uzupełnieniem pomysłów uczniów.
Obserwowałam również lekcje prowadzone przez moje koleżanki i kolegów:
- zajęcia z matematyki w klasie czwartej „Trójkąt różnoboczny”
- zajęcia z matematyki w klasie siódmej „Wyrażenia algebraiczne”
- zajęcia z matematyki w klasie piątej „Trójkąty”
- zajęcia z informatyki w klasie szóstej „Tworzymy prezentację multimedialną”
- zajęcia z informatyki w klasie ósmej „Opracowywanie tekstu”
- zajęcia z wychowawcą w klasie piątej „Autorytety”
Efekty:
• bardziej uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć oraz toku lekcyjnego,
• mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy,
• satysfakcja z prowadzonych zajęć,
• upewnienie się o posiadaniu umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi,
• korzyści z w/w zajęć wyniesione przez obserwujących nauczycieli z zakresu metod, form i technik pracy,
• pogłębienie więzi z nauczycielami.

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego
W roku szkolnym 2019/2020 byłam przewodniczącą zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego. Spotkania naszego zespołu odbywały się regularnie. Na początku każdego roku szkolnego spotykaliśmy się celem ustalenia planu pracy naszego zespołu. Określaliśmy wówczas zadania, formy i cele, ustalaliśmy kalendarz spotkań, podczas których wymienialiśmy się uwagami, doświadczeniami, materiałami dydaktycznymi oraz opracowywaliśmy scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów czy projektów edukacyjnych.
Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach zespołu, a w roku szkolnym 2019/2020 organizowałam te spotkania. Omawiane były na nich bieżące sprawy, a w szczególności :
- zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych,
- diagnozowanie i pomiar wiedzy oraz umiejętności uczniów,
- podnoszenie jakości nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych,
- analiza wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
- propagowanie nauki przedmiotów ścisłych.
Podczas spotkań zespołu przedmiotowego dzieliliśmy się swoją nową wiedzą nabytą podczas szkoleń zewnętrznych.
Efekty:
• praca w zespole pozwoliła na podniesienie umiejętności dokonywania pomiarów dydaktycznych i ich prezentacji z uwzględnieniem działań naprawczych, które pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły,
• wymiana doświadczeń z innymi członkami zespołu pozwoliła mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego.

3. Wykorzystanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek oraz akcji charytatywnych. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z wychowawcami klas oraz nauczycielami matematyki i informatyki. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych oraz spotkań z rodzicami. Przekazywałam pomysły, artykuły z Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Współpracowałam z nauczycielami informatyki i plastyki, z którymi wspólnie wybieraliśmy prace uczniów do konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (plakaty, ulotki). Jako wychowawca ściśle współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów, aby na bieżąco monitorować postępy uczniów w nauce oraz kontrolować ich ewentualne problemy.
Efekty:
• współpraca z innymi nauczycielami zacieśniła stosunki interpersonalne pracowników szkoły,
• wspólne działania przyczyniły się do sprawnie przeprowadzonych uroczystości szkolnych oraz konkursów, podczas których uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi talentami i umiejętnościami,
• współpraca z nauczycielami wyzwoliła nowe pomysły, dała możliwość uczenia się od nich, oraz wprowadzania nowych metod pracy, a tym samym podniosła jakość nauczania.

4. Działania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
W roku szkolnym 2018/2019 byłam przewodniczącą zespołu ds. ewaluacji. Zespół mój zajmował się obszarem: „Działania szkoły związane z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci, rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”.
Głównymi zadaniami naszego zespołu było:
- przygotowanie planu ewaluacji wewnętrznej,
- przebieg ewaluacji, zbieranie informacji,
- analiza informacji, wyciąganie wniosków, pisanie raportu,
- przedstawienie raportu.
Wśród rodziców, nauczycieli i uczniów przeprowadzone zostały ankiety. Na ich podstawie zostały wyciągnięte wnioski, które przedstawiono na radzie pedagogicznej:
- z przeprowadzonych ankiet wynika, że dzieci korzystają z komputera i Internetu, a Rodzice zazwyczaj kontrolują czas i sposób wykorzystywania komputera i Internetu,
- dzieci spędzają dziennie w sieci internetowej dużo czasu,
- w opinii nauczycieli wdrażanie technologii informacyjnych w szkole i wykorzystanie pracowni komputerowej i sprzętu komputerowego w szkole jest zadowalające,
- uczniowie i nauczyciele znają zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych,
- respondenci ze zrozumieniem i w sposób krytyczny odbierają treści pozyskane z zasobów internetowych,
- uczniowie używają mediów społecznościowych do komunikacji, poprawy swojego funkcjonowania np. nauki, wiedzy,
- nauczyciele przy publikowaniu informacji, przetwarzaniu i ich wykorzystywaniu zachowują zasady określone w ustawie o prawach autorskich,
- w szkole prowadzi się edukację uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni,
- wszystkie grupy ankietowanych wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej w Internecie,
- pojawiły się zapisy rodziców, że w szkole powinien być wprowadzony całkowity zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.
Na skutek ostatniego wniosku, temat poruszony był na spotkaniu z Radą Rodziców, która przychyliła się do wprowadzeniu takiego zakazu. We wrześniu 2019 roku na zebraniach rodzice wypełnili anonimowe ankiety, z których znaczna większość opowiedziała się za wprowadzeniem całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły – także podczas przerw. W efekcie tego od stycznia 2020 roku w szkole został taki zakaz wprowadzony.
Efekty:
• wprowadzenie w szkole zakazu używania telefonów komórkowych,
• kontynuowanie podjętych działań profilaktycznych,
• poprawa umiejętności pracy w grupie,
• nauka odpowiedzialności za powierzone zadanie,
• poprawa wizerunku pracy szkoły,
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy
Co roku jako wychowawca analizuję potrzeby zespołu klasowego oraz plan pracy szkoły i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Na podstawie tych dokumentów i potrzeb klasy tworzę plan pracy wychowawcy.
Efekty:
• przejawianie chęci zdobywania wiedzy i pokonywania trudności.
• kształtowanie umiejętności komunikowania się oraz aktywnego słuchania drugiego człowieka,
• współdziałanie w grupie, poczucie współodpowiedzialności za nią,
• współtworzenie i respektowanie norm grupowych.

2. Innowacja pedagogiczna
W bieżącym roku szkolnym wprowadziłam na zajęciach pozalekcyjnych innowację pedagogiczną. Adresatami innowacji są zainteresowani uczniowie klas piątych i szóstych. Zajęcia innowacyjne „Edukacja przez szachy w szkole” odbywają się w ramach zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-szachowe. Celem innowacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Propozycja innowacji jest zgodna z oczekiwaniami uczniów.
Efekty:
• przyjazna relacja nauczyciel-uczeń,
• zwiększenie aktywności poznawczej,
• systematyczne doskonalenie zawodowe,
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• współpraca, uczenie się przez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach realizowanych treści programowych,
• podniesienie jakości kształcenia,
• promocja w środowisku lokalnym.

3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów mających trudności w nauce matematyki prowadziłam zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze. W czasie zajęć dzieci ćwiczyły umiejętności tabliczki mnożenia, liczenia, wykonywania działań pisemnych oraz nadrabiali szkolne zaległości. Zajęcia prowadziłam z uczniami z klas IV, V i VI. Starałam się służyć im pomocą w pokonaniu własnych słabości, aby mogli osiągnąć sukces na miarę ich możliwości. Na zajęciach stwarzałam atmosferę bezpieczeństwa i życzliwości, wprowadzałam atrakcyjne formy i metody pracy, motywowałam dostosowując wymagania do możliwości dziecka.
Efekty:
• pogłębienie umiejętności liczenia,
• osiąganie przez uczniów lepszych postępów w nauce,
• podniesienie samooceny uczniów.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 prowadziłam zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów mających trudności w nauce. Na zajęcia te uczęszczały głównie dzieci z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowując program takich zajęć opierałam się na zaleceniach poradni. Na zajęciach korzystałam z podstawowych ćwiczeń, przygotowywałam karty pracy i korzystałam z edukacyjnych stron internetowych.
Dla uczniów zdolnych prowadziłam zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do różnego rodzaju konkursów matematycznych, np. Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Kangura Matematycznego, konkursów powiatowych. Na zajęciach tych uczniowie rozwiązywali zadania podobne do zadań występujących na konkursach, uczyli się analizować odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz zapisywać poszczególne kroki rozwiązywania zadań otwartych. Bardzo często na potrzeby konkursów, realizowaliśmy zagadnienia, których uczniowie nie realizowali jeszcze na lekcjach matematyki. Uczestnictwo w konkursach dawało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także umiejętność przeżywania sukcesów i porażek. Dzieci zdobywając często nagrody i wyróżnienia, motywowały się jeszcze bardziej do dodatkowej pracy.
Dla chętnych uczniów raz w tygodniu prowadziłam zajęcia zainteresowań. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 były to zajęcia komputerowe. Uczniowie rozszerzali na nich swoją wiedzę i umiejętności informatyczne. Realizowaliśmy na tych zajęciach „Godzinę Kodowania”, programowaliśmy, poznawaliśmy tajniki prezentacji multimedialnych, tworzyliśmy ulotki, projektowaliśmy plany lekcji. W roku szkolnym 2019/2020 realizowałam zajęcia szachowe w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, do którego napisałam program innowacyjny „Gramy w szachy”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Uczyli się na nich podstaw gry w szachy, zasad poruszania się poszczególnych figur, pojęć szachowych i ich zastosowania w praktyce, w końcu rozgrywali ze sobą partie szachowe, co sprawiało im największą radość. Uczniowie byli już na swoim pierwszym powiatowym turnieju szachowym. Zajęcia szachowe będą kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021 jak zakłada projekt i innowacja.
Efekty:
• poszerzanie swojej wiedzy,
• uczenie się nowych rzeczy,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
• kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów,
• promowanie nauki programowania,
• zdobywanie satysfakcji z pracy własnej uczniów,
• rozwijanie zdolności logicznego myślenia,
• poszerzenie oferty ciekawych zajęć w szkole.

2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych dla szkół.
Rokrocznie, wraz z nauczycielami matematyki, współorganizuję i przeprowadzam konkursy szkolne z matematyki. Biorę udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych dla szkół. Projekty edukacyjne w których brałam udział:
- Informatyczne: „Godzina Kodowania”, „Dzień Bezpiecznego Internetu” , „Europejski Tydzień Kodowania” – projekty mające na celu poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz propagujące rozwijanie umiejętności programowania wśród uczniów. Realizowałam na zajęciach informatyki w klasach VI, VII i VIII projekt „Europejski Tydzień Kodowania” 7-11.10.2019r. (propagowanie i rozwijanie u uczniów kreatywności i logicznego myślenia, promowanie programowania). Zgłosiłam szkołę do projektu Szkoła Małego Inżyniera, mającego na celu promocję nauk ścisłych, a zwłaszcza robotyki, automatyki i podstaw programowania.
- Matematyczne: „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – projekt mający na celu propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki, w szczególności mnożenia i dzielenia.
- Profilaktyczne: „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” – projekt mający na celu odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela oraz program antytytoniowy dla klas czwartych „Bieg po zdrowie” organizowanym przez sanepid (cykl 6 lekcji, odbywających się na godzinach z wychowawcą).
- Szachowe: „Edukacja przez szachy w szkole” – projekt mający na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz naukę gry w szachy.
Co roku uczniowie klas, w których uczę, biorą udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.
W roku szkolnym 2017/2018 w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Co dwie głowy to nie jedna” dla uczniów klas czwartych, I miejsce zajęła para uczennic klasy, którą uczę.
W roku szkolnym 2018/2019, klasy w których uczę matematyki brały udział w następujących konkursach:
- szkolny konkurs „100 zadań na 100 - lecie odzyskania niepodległości”
- szkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – dzieci otrzymały słodkie nagrody
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie dla uczennicy klasy IV i ucznia klasy VI
- szkolny konkurs plastyczny z matematyki: „Wielkanoc (wiosna) w figurach geometrycznych”
- V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nasz Region w matematyce” w Jerce 09.05.2019 – II miejsce zajął uczeń z klasy, którą uczę
- Powiatowy Konkurs Matematyczny „Jestem mistrzem matematyki” dla uczniów klas szóstych – V miejsce zajął uczeń, którego uczę
W szkolnych konkursach matematycznych jestem również członkiem komisji konkursowej i uczestniczę w ocenianiu prac uczniów.
W roku 2019/2020 byłam członkiem komisji konkursowej szkolnego etapu eliminacji do konkursu powiatowego z matematyki „Jestem mistrzem matematyki” uczniów klas VI. Moja uczennica zajęła III miejsce, a tym samym dostała się do konkursu powiatowego, który niestety został odwołany w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
Byłam również członkiem komisji w szkolnym konkursie matematycznym dla klas 7 i 8 SP „Omnibus Matematyczny”.
Co roku uczestniczę w pracach komisji konkursowej konkursu powiatowego organizowanego przez naszą szkołę „Co dwie głowy to nie jedna” dla klas IV. Sprawdzałam prace uczniów, organizowałam kącik dla opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie, a w roku szkolnym 2019/2020 układałam część testową konkursu dla uczestników.
W związku z wprowadzeniem innowacji jeden z moich uczniów brał pierwszy raz udział w turnieju szachowym 29 października 2019 roku. Uczniowie uczestniczyli w Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Powiatu Kościańskiego Szkolnego Związku Sportowego. Turniej był eliminacją do drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Szkolnego Związku Sportowego.
Pomagałam w przygotowaniu szkolnych obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz szkolnego konkursu gwiazdkowego – przygotowanie zadań i ocenianie prac konkursowych. Pomagałam w sprawdzaniu prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Ponadto byłam szkolnym koordynatorem programu Rządowego „Aktywna Tablica”. Do moich zadań należało opanować obsługę monitora oraz przeszkolić zainteresowanych nauczycieli. Nawiązałam współpracę z inną szkołą, biorącą również udział w tym programie, w celu wymiany doświadczeń. Prowadziłam zajęcia otwarte z wykorzystaniem tablicy. W swojej codziennej pracy, wykorzystuję tablicę na lekcjach matematyki, przez co lekcje stały się dużo atrakcyjniejsze dla uczniów, a mnie wykorzystanie tablicy daje na lekcjach dużo większe możliwości.
Efekty:
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• podnoszenie jakości pracy szkoły,
• kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
• promowanie szkoły,
• organizowanie i czuwanie nad przebiegiem konkursów nauczyło mnie systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości. Ponadto, pomagałam pokonywać trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz „zaistnieć” uczniom nieśmiałym,
• ciągłe zainteresowanie uczniów zmobilizowało mnie do kontynuowania tradycji organizowania konkursów. Ich organizacja daje poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów i motywuje do dalszej pracy.

3. Wycieczki.
Podczas swojej pracy zawodowej byłam kierownikiem i opiekunem wycieczek szkolnych. Klasa, której wychowawcą jestem uczestniczyła w wycieczkach, rajdach, przedstawieniach i koncertach.
Wycieczki organizowane i współorganizowane przeze mnie:
- wycieczka jednodniowa do Poznania – 04.12.2017
Podczas wycieczki odbyła się lekcja w kinie „Tajemnice animacji”, a po niej oglądaliśmy film „Coco”.
- wycieczka trzydniowa na Kaszuby: 28-30.05.2018
Uczniowie poznawali piękno Pojezierza Kaszubskiego. Odbyli rejs statkiem spacerowym po jeziorze Wdzydze. Podczas zwiedzania Szymbarku mieli możliwość zobaczenia Domu Sybiraka, Kaszubskiego Świata Bajek. Zwiedzali Muzeum Parowozów oraz Skansen Wsi Kaszubskiej.
- wycieczka jednodniowa do kina w Lesznie: 20.12.2018
Wycieczka odbyła się przed świętami. Z okazji świąt oglądaliśmy film związany z tematyką świąteczną: „Grinch”. Uczniowie mogli już poczuć atmosferę świąt. Film pokazał uczniom, że święta to nie tylko prezenty. Mogli zobaczyć, że wiążą się z wieloma innymi wartościami niematerialnymi.
- wycieczka trzydniowa - Trójmiasto i Malbork: 10-12.06.2019
Uczniowie zapoznawali się z pięknymi zabytkami Trójmiasta. Odbyli spacer po Molo w Sopocie. Przechadzali się po deptaku „Monciak”. Przy Skwerze Kościuszki podziwiali zacumowane żaglowce. Uczniowie słuchali koncertu w Katedrze w Oliwie. W Gdańsku zwiedzali Stare miasto z Dworem Artusa, Fontanną Neptuna, Ratuszem, Długim Targiem, Kościołem NMP, Żurawiem Gdańskim. W czasie wycieczki uczniowie zwiedzali także Westerplatte. W drodze powrotnej zwiedzali największą pokrzyżacką twierdzę w Malborku.
- wyjście do Muzeum
W czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego miało miejsce wyjście do Muzeum Regionalnego w Kościanie. W muzeum była wystawa przedstawiająca historię początków naszego regionu oraz druga wystawa przedstawiająca początki fotografii. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądały dawniej aparaty fotograficzne oraz jak wyglądały wykonywane przez fotografów zdjęcia.
- wycieczka jednodniowa do Poznania – 21.12.2019
W kinie uczniowie oglądali film „Magiczne święta Ewy”. Po filmie nadal pozostawaliśmy w atmosferze świątecznej zwiedzając Rynek Starego Miasta. Na rynku odbywały się świąteczne jarmarki. Można było kupić już komuś upominek oraz zobaczyć wiele dzieł ręcznie wykonanych charakterystycznych dla naszego regionu.
Uczniowie mojej klasy chętnie biorą udział w rajdach na terenie naszego regionu:
09.09.2017 – Rajd do Turwi
21.10.2017 - Rajd do Starego Lubosza
21.04.2018 – Rajd do Kokorzyna
08.09.2018 – Rajd do Turwi
20.10.2018 - Rajd do Lubinia
13.04.2019 - Rajd do Jerki
19.10.2019 - Rajd do Racotu
W trakcie swojej pracy wychodziłam ze swoją klasą na wiele przedstawień i koncertów. Przedstawienia, na które wychodziliśmy:
- w roku szkolnym 2017/2018 to: „W pustyni i w puszczy” (27.10.2017), „Skąd nasz ród” (12.12.2017), „Tajemniczy ogród” (14.03.2018), „Magia Teatru” (09.04.2018). Natomiast koncerty, które się odbywały to Koncerty Wirtuoza (26.10.2017, 26.04.2018)
- w roku szkolnym 2018/2019 w Kościańskim Domu Kultury byliśmy oglądać film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” (07.11.2018) oraz przedstawienia: „Hobbit” (14.11.2018) i „Ścieżkami Bogów” (11.12.2018). Także byliśmy na Koncertach Wirtuoza (17.10.2018, 14.02.2019) oraz koncercie Orkiestry Dętej w Kościanie (15.11.2018).
- w roku szkolnym 2019/2020 w Kościańskim Ośrodku Kultury oglądaliśmy film „Był sobie pies 2”. Koncert Wirtuoza, na którym byliśmy odbył się 24.10.2019.
Klasa brała również udział w warsztatach wielkanocnych, gdzie uczyliśmy się plecienia koszyczków z wikliny. Na zajęciach dzieci miały okazję integrować się ze sobą. Pomagali sobie nawzajem w pracach manualnych. Na końcu warsztatów zrobiliśmy śmieszne zdjęcia m. in. z koszyczkami na głowach, przez co było bardzo wesoło. Warsztaty odbywały się przed Świętami Wielkanocnymi, dlatego koszyczki zostały wykorzystane w domach dzieci jako dekoracja świąteczna.
Efekty:
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• poszerzanie zakresu działań szkoły,
• nabywanie umiejętności organizacyjnych,
• integracja społeczności uczniowskiej,
• promocja szkoły,
• kształtowanie prawidłowych postaw u uczniów,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
• budowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela wśród uczniów.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu
Pracę w szkole, w której odbywałam staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam we wrześniu 2017 roku, czyli w momencie rozpoczęcia stażu. Wprowadziłam w kalendarz szkolny nowe wydarzenie, które obchodzone jest co roku w lutym, a mianowicie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Z uwagi na powszechność korzystania przez dzieci i młodzież z urządzeń mających stały dostęp do Internetu, jest to ważny temat, na który warto zwracać uwagę. Co roku z pomocą nauczycieli informatyki, przypominamy uczniom o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w Internecie. Do akcji angażujemy wszystkie klasy w całej szkole, klasy 1-3 rozmawiają o bezpieczeństwie ze swoimi wychowawcami w ramach edukacji informatycznej i realizują inne zadania na miarę swoich możliwości. W klasach 4-8, a wcześniej również w klasach gimnazjalnych, na lekcjach informatyki nauczyciele informatyki przeprowadzają pogadanki wykorzystując materiały ze strony www.saferinternet.pl na temat bezpieczeństwa w Internecie. Poza tym organizujemy konkursy klasowe i indywidualne dla uczniów, np. na zrobienie klasowych plakatów, na najciekawszą gazetkę w sali czy wymyślenie krótkiego hasła lub rymowanki. Zainteresowani uczniowie wykonywali ulotki promujące bezpieczeństwo w Internecie i układali krzyżówki z hasłami dotyczącymi tematu bezpieczeństwa w Internecie. Każdego roku obchody zostały zgłoszone do organizacji SaferInternet, a szkoła po wysłaniu przeze mnie sprawozdania, otrzymała zaświadczenia o zorganizowaniu inicjatyw na terenie szkoły.
Efekty:
• promocja szkoły,
• inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
• promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu,
• zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online,
• zaangażowanie całej społeczności szkolnej w akcję,
• propagowanie w szkole zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
• pogłębianie świadomości uczniów o czyhających na nich niebezpieczeństwach w sieci.

5. Wolontariat.
17.03.2018 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie odbyła się akcja charytatywna na rzecz chorego na raka nauczyciela naszej szkoły oraz dwóch uczennic. Odbywały się różne konkursy, konkurencje sportowe, a także licytacje na rzecz uczennic i naszego kolegi. Oprócz tych wszystkich atrakcji prowadzona była kawiarenka. Razem z koleżankami zaangażowałam się w jej pracę. Można było w niej kupić ciasto oraz wypić kawę lub herbatę. Stoisko nasze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zarówno młodszych jak i starszych. Ciasto, które było w kawiarence zostało przygotowane przez uczniów i rodziców naszej szkoły oraz nauczycieli. Dochód przeznaczony był dla chorych uczennic i nauczyciela. Na imprezie pojawiło się bardzo wiele osób, które okazały dla nich wielkie serce.
W czerwcu 2018 roku w szkole odbywał się Festyn Rodzinny. Motywem przewodnim było promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnej. Rodzice z dziećmi mogli skorzystać z różnych atrakcji, konkursów i zabaw. W czasie festynu odbywała się wystawa prac plastycznych, występy, na których prezentowane były talenty muzyczne i aktorskie uczniów naszej szkoły. Wystawiane również było stoisko zdrowej żywności. Służby mundurowe takie jak policja i straż pożarna, prowadziły edukację w zakresie bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności. Moja pomoc w czasie festynu związana była z upieczeniem ciasta i pracą w kawiarence. Po różnych zabawach uczestnicy festynu chętnie korzystali z możliwości zakupu czegoś słodkiego.
W ramach działalności na rzecz środowiska lokalnego pomagam charytatywnie, pełniąc funkcję opiekuna dzieci na półkoloniach w czasie ferii zimowych oraz letnich w parafii Świętego Ducha w Kościanie. W czasie półkolonii zorganizowanych zostało wiele atrakcji i wyjazdów dla dzieci potrzebujących wsparcia. Półkolonie trwały od poniedziałku do soboty. Przez cały tydzień dzieci aktywnie spędzały czas wolny. W czasie półkolonii wyjeżdżaliśmy do zoo we Wrocławiu, do zoo w Poznaniu. Dzieci były również w Gnieźnie. Odwiedziliśmy kluby zabaw „Bogilu” w miejscowości Wioska oraz „WidziMisie” we Włoszakowicach. Braliśmy udział w różnych warsztatach np. robienia czekolady, ozdabiania przedmiotów metodą dekoupage, pieczenia rogali w Muzeum Rogala w Poznaniu. Oglądaliśmy wystawę klocków Lego w Poznaniu. Byliśmy w skansenie baśniowo – historycznym Uroczysko Wilkołatka. Dzieci codziennie otrzymywały kanapki, wodę oraz coś słodkiego. W czasie każdych półkolonii jednego dnia mają miejsce zabawy i konkurencje sportowe w hali sportowej naszej szkoły. Każdy uczestnik półkolonii otrzymuje nagrodę za rywalizację drużynową. W czasie wyjazdów miejsce mają również pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na wakacjach. Zawsze prowadzą je zaproszeni goście np. przedstawiciel policji lub straży miejskiej.

Efekty:
• wzmocnienie relacji między nauczycielami i uczniami,
• wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców odnośnie organizacji kształcących wycieczek,
• zorganizowanie czasu wolnego dzieciom,
• satysfakcja z licznie przybyłych zaproszonych gości,
• integracja z lokalną społecznością,
• rozwijanie swoich umiejętności organizacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kościanie.
Pełniąc rolę wychowawcy w ramach godziny z wychowawcą zaprosiłam przedstawiciela Policji na lekcję. Przedstawiono uczniom, na czym polega praca w Policji w poszczególnych działach np. prewencji czy ruchu drogowego. Rozmowy dotyczyły różnych wykroczeń, jakie pojawiają się już wśród uczniów szkoły podstawowej. Nasze spotkanie zakończyło zadawanie pytań, na które przedstawiciele Policji starali się jak najbardziej wnikliwie odpowiedzieć. Tego samego roku szkolnego 10.01.2019. odbyło się również spotkanie profilaktyczne z policją dla rodziców w czasie zebrań z rodzicami.
Tematem drugiego spotkania w roku szkolnym 2019/2020 w czasie zajęć z wychowawcą była: „Cyberprzemoc”. Policjanci, przedstawili różne aspekty cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jakie przybiera formy, jak możemy rozpoznać to zjawisko i gdzie szukać pomocy. Przedstawiono tematykę hejtu w sieci i na portalach społecznościowych. Przypomniano regulamin zakładani konta na portalu Facebook, a przede wszystkim uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach takich czynów.
Efekty.
• uzyskanie wiedzy z zakresu współpracy Policji ze szkołą,
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
• poszerzenie swojej wiedzy na temat monitoringu i bezpieczeństwa w mieście,
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• współodpowiedzialność za uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Współpraca z rodzicami.
Znam środowisko rodzinne ucznia. Efektywnie współpracuję z rodzicami uczniów objętych procesem nauczania indywidualnego lub ścieżkami edukacyjnymi. Natychmiast kontaktuję się z opiekunami uczniów, których zachowanie mnie niepokoi i wspólnie poczynamy kroki ku polepszeniu zachowania danego ucznia. Współpraca z rodzicami układa mi się bardzo dobrze. Na bieżąco uczestniczę w dniach otwartych szkoły jak i spotkaniach z rodzicami. Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającym na integralnej realizacji w pracy nauczyciela funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami podczas spotkań ogólnych, prowadząc rozmowy indywidualne oraz telefoniczne. Obserwowałam relacje dzieci z członkami ich rodzin podczas spotkań, czy uroczystości organizowanych w szkole lub poza nią.
Efekty:
• otoczenie opieką i wsparciem ze strony wychowawcy, pedagoga i psychologa,
• zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych,
• wzbogacenie doświadczenia zawodowego o umiejętności pedagogiczne i psychologiczne,
• poprawa zachowania i postępów w nauce uczniów,
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki podejmującej działania wychowawcze na rzecz przeciwdziałania różnym zagrożeniom.

2. Współpraca z pedagogiem.
Odkąd zaczęłam pracę w szkole na bieżąco starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze, dlatego też zawsze współpracowałam z pedagogiem szkolnym, który wspierał mnie w pracy dydaktycznej. Wymienialiśmy się informacjami na temat uczniów, dzieliliśmy się wiedzą dotyczącą ich sytuacji rodzinnej i postępów w nauce, a także zmianom jakie zachodziły w ich zachowaniach, zarówno podczas zajęć jak i podczas przerw. Analizowaliśmy oceny ucznia, opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Rozmowy takie służyły temu, aby wspólnie wypracować najlepsze metody postępowania z poszczególnymi wychowankami, wspierać ich w dążeniu do poprawy zachowania, a także do chęci osiągania lepszych wyników w nauce matematyki. Na bieżąco kontaktowałam się również z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, chciałam, aby rodzic miał świadomość, gdy jego dziecko niewłaściwie się zachowuje. Zawsze spotykałam się ze strony rodziców z ogromną życzliwością i chęcią współpracy na korzyść dziecka. Takie rozmowy przynosiły pożądane efekty. Wtedy uczeń wiedział, że zarówno rodzic jak i nauczyciel chcą dla niego jak najlepiej i taki kontakt nauczyciel-rodzic mobilizował ogromnie tych najbardziej niesfornych uczniów do należytego zachowania podczas zajęć.
Jako nauczyciel, a także wychowawca, w swojej pracy spotkałam się z wieloma przypadkami uczniów z problemami rodzinnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi. Mając świadomość różnego typu zachowań i sytuacji starałam się dokładnie rozpoznać problemy i w miarę możliwości udzielić pomocy. Starając się rozwiązać problemy uczniów, zasięgałam opinii i porady pedagoga oraz innych nauczycieli uczących w mojej szkole.
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczych. Poniżej dołączam dwa z nich:

Przypadek I – edukacyjny
Opisywany przeze mnie przypadek dotyczy uczennicy - Julii, która miała problemy w nauce już w klasach 1-3. Zostałam wychowawcą uczennicy, a zarazem jej nauczycielem matematyki, gdy Julia była w klasie czwartej. Poznawałam wszystkich uczniów klasy, ale Julia bardzo szybko zwróciła moją uwagę. Julia miała problemy z najprostszymi rachunkami, nie rozumiała poleceń, nie radziła sobie z zadaniami. Tabliczkę mnożenia w zakresie do 100 miała opanowaną na pamięć po kolei, działanie po działaniu, jednak wyrywkowo nie potrafiła jej zastosować.
Bardzo ciężko było jej przyswajać nowe umiejętności z zakresu np. ułamków, gdy nie potrafiła rachować. Zauważyłam, że w kontakcie indywidualnym zamyka się, nie odpowiada na żadne pytania związane z matematyką. Poprosiłam mamę uczennicy, aby zwróciła się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Sama dokładnie opisałam funkcjonowanie Julii na lekcjach i przekazałam swoje spostrzeżenia poradni. Mama udała się do poradni, badanie zostało przeprowadzone. Natomiast do szkoły nie wpłynęło żadne pismo z poradni.
Po wielokrotnych rozmowach z mamą uczennicy, która twierdziła, że poradnia nie wystawiła żadnej opinii, poprosiłam o pomoc pedagoga szkolnego. Mama Julii odbyła wiele rozmów z panią pedagog indywidualnie oraz w mojej obecności. Nie przekonywały jej argumenty, że Julia otrzyma dodatkową pomoc, że będzie miała dodatkowe zajęcia oraz dostosowania do swoich możliwości.
Na zajęciach stosowałam indywidualizację pracy, aby pomóc jej w problemach w nauce. Zostawałam dla niej po lekcjach, aby stopniowo tłumaczyć jej materiał, który realizowany był w klasie czwartej. Dzięki temu Julia uzyskała promocję do klasy piątej.
W końcu, gdy Julia była w klasie piątej, na kolejnej rozmowie z panią pedagog, mam Julii przyznała się, że Julia otrzymała w poradni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Julia miała stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Mama ukrywała ten fakt, bo bała się, że będzie musiała przenieść córkę do szkoły specjalnej. Gdy okazało się, że Julia może pozostać w tej samej klasie i szkole, mama zdecydowała się przynieść do szkoły orzeczenie.
Julia ma od tego czasu dodatkowe zajęcia. Po konsultacjach z rodzicami, stworzyłam IPET dla Julii, na podstawie którego nauczyciele dostosowali wymagania do możliwości Julii, jest jej łatwiej i może osiągać sukcesy edukacyjne.
Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, że zaczęła ona osiągać lepsze wyniki. Teraz jest w klasie szóstej i na miarę swoich możliwości, radzi sobie z przyswajaniem dostosowanej dla niej wiedzy. Nie otrzymuje ocen niedostatecznych półrocznych i rocznych.

Przypadek II – wychowawczy
Opis dotyczy klasy, której jestem wychowawczynią od roku szkolnego 2017/2018. Problem związany jest z relacjami interpersonalnymi między trzema chłopcami: Krzysiem, Erykiem i Piotrkiem.
Krzysiu i Eryk przez cztery lata (od pierwszej klasy), byli bardzo dobrymi kolegami. W klasie piątej Krzysiu zaczął kolegować się z Piotrkiem, odsuwając się od Eryka. Eryk nie potrafił tego zaakceptować i zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do Krzysia. Krzysiu nie pozostawał mu dłużny i atmosfera między chłopcami zrobiła się groźna.
Przeprowadziłam z chłopakami kilka rozmów i pogadanek na temat przyjaźni i tolerancji. Tłumaczyłam, że w trójkę również mogą się przyjaźnić. Odbyłam rozmowy z rodzicami chłopców, którzy byli nieświadomi relacjami między nimi. Za ich zgodą skierowałam chłopców na rozmowę do pani pedagog. Współpraca z rodzicami przyczyniła się do oczyszczenia atmosfery między chłopcami.
Na lekcji wychowawczej przeprowadziłam zajęcia o przyjaźni. Uczniowie na zajęciach pracowali bardzo aktywnie, zgłaszali się, współpracowali.
Uczniowie ci są teraz w szóstej klasie. Krzysiu nie przyjaźni się już z Erykiem, ale tolerują się nawzajem, potrafią ze sobą porozmawiać i nie dochodzi między nimi do konfliktów. Cały czas jednak staram się obserwować ich wzajemne relacje.
Efekty:
• Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w efekcie prowadzi do lepszego poznania uczniów i do nawiązania kontaktu z rodzicami. Sprawia, że można pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów. Poprawia się relacja uczeń-nauczyciel.
• Powyższe przypadki dowodzą jak ważna jest wczesna identyfikacja problemu i wdrożenie działań naprawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. Praca z uczennicą i jej mamą wymagała wiele cierpliwości i zaangażowania, ale jednocześnie pozytywne rozwiązanie tego przypadku przyniosło mi ogromną satysfakcję.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy, która przyczyniła się do rozwoju mojej osobowości. Stałam się bardziej otwarta, doceniam konstruktywną krytykę oraz dobre rady. Nabrałam większego zaufania do siebie i poczucia własnej wartości.
Ze zdobytych nowych umiejętności i wiedzy korzystam ja oraz moja szkoła. Uważam, że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania.
Dodatkowo w czasie trwania stażu zostałam doceniona i otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły za zaangażowanie w pracy zawodowej i bardzo dobre wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Jest to realizacja dodatkowego punktu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, a mianowicie § 8 ust. 2 pkt 4f „Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej”. Paragraf ten zrealizowałam także poprzez wybitne osiągniecia moich uczniów w konkursach matematycznych, które są niezwykle istotnym elementem w rozwoju każdego ucznia.
Mimo zakończenia stażu nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, poprawiać jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.