X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45138
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię nazwisko nauczyciela: Ilona Gawart
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Miejsce odbywania stażu:
- od 18.05.2019r. do 31.05.2020r. - Szkoła Podstawowa w Walerianach;
- od 01.09.2017 do 17.05.2019r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
Opiekun stażu: mgr ...

Wstęp
Jestem nauczycielem języka angielskiego z ponad sześcioletnim stażem w szkołach państwowych. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 01.09.2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej, gdzie byłam zatrudniona na pełen etat na zastępstwo. Pracę w tej placówce zakończyłam z dniem 17.05.2019r. w związku z powrotem do pracy zastępowanego przeze mnie pracownika. Staż kontynuowałam w Szkole Podstawowej w Walerianach, gdzie jestem zatrudniona od 01.09.2018r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Czas trwania stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W tym czasie sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje, kreatywnie uczestniczyłam w życiu szkoły oraz brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Pod koniec mojego stażu dane mi też było zmierzyć się z jednym z największych wyzwań współczesnej edukacji - nauczaniem w czasie pandemii koronawirusa. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)

Dnia 1 września 2017 roku podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w tym z procedurą awansu zawodowego i wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu pozwoliła mi uzyskać informacje na temat: procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, wymagań koniecznych do spełnienia i sposobów realizacji podstawowych aktów prawnych regulujących system oświaty, roli dokumentacji w postępowaniu egzaminacyjnym oraz przygotowania autoprezentacji. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz napisałam plan rozwoju zawodowego, a następnie przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, pani mgr Dorocie Monkiewicz. W trakcie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego - śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe (tj.www.awans.net,www.awans.oswiata.org.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.e-serwisNauczyciela.pl). Ponadto, w formie elektronicznej, zaczęłam gromadzić teksty obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu i pracy nauczyciela, tworząc tym samym własną biblioteczkę.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji -wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego; a także przygotowanie się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią Małgorzatą Zawadzką, na którym omówiłyśmy szczegółowo zasady i formy współpracy, ponadto wspólnie przeanalizowałyśmy procedury awansu zawodowego. Jako obowiązującą formę przyjęłyśmy spotkania dyskusyjne, wymianę opinii, doświadczeń i uwag. Ponadto, pani opiekun stażu zobowiązała się przeprowadzać lekcje, w których mogłam uczestniczyć jako obserwator, obserwować i omawiać lekcje prowadzone przeze mnie,w tym lekcje otwarte, a także na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była istotnym elementem doskonalenia mego warsztatu pracy. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć
- wybór i stosowanie metod aktywizujących
- wykorzystanie nowych technologii na zajęciach tj. tablica interaktywna,Internet
- stosowanie zasad oceniania, zgodne z WSO i PSO.
Moje zajęcia również były hospitowane. Po zakończeniu lekcji dyskutowałyśmy i omawiałyśmy daną lekcję, dokonywałyśmy jej ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności i osiągniętych sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani ..., która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania.Cenne rady i wskazówki opiekuna stażu pomogły mi wypracować własny model pracy z uczniami. Ponadto, umożliwiły mi właściwą ocenę skuteczności własnych działań oraz odpowiednią korektę stosowanych metod nauczania i wychowania.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach czy webinariach:
1.Uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
Nowa podstawa programowa- ważny dokument organizujący pracę szkoły w nowym roku szkolnym
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ochrona danych osobowych - RODO
Szkolenie BHP
Dziecko z cukrzycą w szkole
2.Uczestniczyłam w szkoleniach, konferencjach i webinariach:
G jak Grupa- Twoje Lego-buduj,cementuj,integruj
My perspective on listening – słuchanie na maturze
R jak Relacje efekt domina a szkolna codzienność
My perspective on Reading – czytanie na maturze
E jak Efektywność- Efektywnie i Efektownie, czyli szkolne Monopoly
My perspective on grammar and vocabulary for matura – znajomość środków językowych na maturze
My perspective on writing – pisanie na maturze
A jak Autorytet – Zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole
T jak Technologie – TIK? TAK!!! – w świecie cyfrowych tubylców
Reading is Fun
Egzamin ósmoklasisty w teorii i w praktyce – wyd.Oxford
Out Of The Box – angielski w przedszkolu
My perspective on last-minute grammar and vocabulary revision
Angielski w przedszkolu – praktyczny poradnik dla nauczyciela – wyd.Pearson
Let’s Connect Teachers with Students - jak budować relacje z uczniami i zwiększać ich motywację do nauki języka
Asy z ósmej klasy:Ostatni dzwonek
Świat piłek czyli dynamika lekcji kluczem do pełnego zaangażowania ucznia,eduKids1
Mózg nastolatka bez tajemnic, czyli co pomaga , a co szkodzi w pracy z nastoletnim uczniem
Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe, czyli jak rozwijać kompetencje kluczowe na języku obcym
Rozwój emocjonalny ucznia
Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?
Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych
Teaching Young Learners - Tips and Tricks
Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning
Online Blended Learning - English Discoveries by www.etsglobal.org
Motivating young learners presentation: in YL’s shoes - Nowa Era
e-Kreda.pl - tworzenie własnych interaktywnych zasobów edukacyjnych
Jak nauczać na odległość z bezpłatną platformą Dzwonek.pl
Jak organizować i prowadzić lekcje online? -ITeacher

Poza uczestniczeniem w różnorodnych szkoleniach, rozbudowywałam też swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację i zwiększoną motywację uczniów. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć , a także oceny pracy domowej, a nie tylko do oceny testów i sprawdzianów.
W trakcie odbywania stażu na bieżąco prowadziłam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Poza tym, systematycznie uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły. Aby pogłębić znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, podjęłam następujące działania:
- zaktualizowałam wiedzę związaną z dokumentacją obowiązującą w szkole: statutem szkoły, regulaminem rady pedagogicznej, programem wychowawczo-profilaktycznym, procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikiem lekcyjnym, programem nauczania i podstawą programowa nauczanego przeze mnie przedmiotu,
- modyfikowałam powyższe dokumenty, dostosowując je do obowiązujących wymagań, podstawy programowej oraz potrzeb i możliwości uczniów,
- zaznajomiłam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami podczas przerw oraz systemem zastępstw,
- analizowałam własną dokumentację pod kątem jej poprawności,
- uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach zespołu przedmiotów humanistycznych, gdzie korzystałam z dorobku zawodowego innych nauczycieli, a także starałam się dzielić swoją wiedzą,
- uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami, zebraniach i dniach otwartych.

Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy o nowe metody nauczania, umiejętności i wiedzę. Dało możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w placówce, wciąż zmieniającymi się przepisami prawa, a także planowanymi działaniami. Możliwość współpracy i konsultacji ze starszymi stażem nauczycielami podniosła moją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania i wychowywania młodzieży. Kontakt z rodzicami wpłynął na ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych. Wszystko to wpłynęło na poszerzenie moich kompetencji zawodowych, lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach języka angielskiego, na świetlicy, na przerwach , a także na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych, warsztatach czy wyjściach. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Współpracowałam z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi w czasie dni otwartych czy zebrań, a także w razie potrzeby przez dziennik internetowy lub telefonicznie.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich
podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną aby zwiększyć ich motywację, a także zdobyć nowe doświadczenia oraz umiejętności. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadziłam zajęcia wyrównawcze , a dla uczniów zdolnych koło języka angielskiego.Przygotowywałam również uczniów do udziału w konkursach oraz różnych uroczystościach. Na lekcjach języka angielskiego stosowałam różne metody pracy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniając zalecenia poradni PPP. Praca z uczniem zarówno zdolnym jak i mającym trudności jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. W trakcie zajęć realizowałam Podstawę Programową i Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Starałam się także popularyzować naukę języka angielskiego i rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur, poprzez
prowadzenie lekcji o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Zachęcałam też uczniów do udziału w konkursach i teatrze językowym. Zauważyłam , że zajęcia kulturowe zwiększają nie tylko świadomość uczniów ,ale także motywują do większej aktywności i wzbudzają duże zainteresowanie. W miarę możliwości brałam udział lub współpracowałam z innymi nauczycielami i wychowawcami przy organizacji różnych konkursów językowych i imprez szkolnych przewidzianych w harmonogramie, m.in.:
- Olympusek,
- Międzyszkolny konkurs języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych,
- Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego „MAKE A BOOK”,
- Teatr czterech języków,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Sportu,
- Dzień Ziemniaka,
- Tydzień Edukacji Globalnej,
- Dzień Papieski,
- Spartakiada Sobieskiego,
- Dyskoteki szkolne - walentynkowa, karnawałowa,
- Jasełka i kiermasz świąteczny,
- Choinka szkolna
- Śniadanie i konkurs Wielkanocny,
- Spotkanie z dietetykiem,
- Sadzenie lasu,
- Warsztaty z cyberprzemocy,
- Spotkanie z psychologiem,
- Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Festiwal „Mam Talent”,
- Dni bezpieczeństwa.
Wszystkie te działania dały mi możliwość większej integracji ze środowiskiem szkolnym, a także poznanie słabych i silnych stron uczniów w porównaniu z uczniami z innych placówek, a tym samym ewaluację własnego warsztatu nauczania i wprowadzanie zmian na lepsze.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i
informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu
dydaktycznego: korzystam z dziennika internetowego (Vulcan), opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, tworzę prezentacje multimedialne, korzystam z tablicy interaktywnej, multibooka, rzutnika i Internetu.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego ;
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
- Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- Odwiedzałam strony internetowe związane z nauką i metodyką j.angielskiego;
- Korzystałam z e-kursów i webinariów;
- Komunikowałam się za pomocą maila z wydawnictwami, panią Dyrektor, innymi nauczycielami , rodzicami i uczniami itp.
Najczęściej odwiedzanymi przeze mnie stronami internetowymi były: kuratotium.waw.pl, www.cke.edu.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.wsip.pl, www.nowaera.pl, https://elt.oup.com, www.mes-english.com, www.pedagogika.com.
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Wykorzystanie Internetu i innych nowoczesnych technologii na zajęciach języka angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć i dało mi wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.
Technologie informacyjno – komunikacyjne odegrały szczególną rolę pod koniec mojego stażu po wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy nauczanie zdalne stało się koniecznością. Platformy, edukacyjne strony internetowe z ćwiczeniami tj. e-dzwonek.pl , e-Kreda, Quizlet, British Council, niezastąpiony YouTube i wiele innych, były dużą pomocą w prowadzeniu zajęć zdalnych. Brak możliwości prowadzenia lekcji tradycyjnych, zmotywował mnie do szukania innych opcji, np.: Zoom, Microsoft Teams, Skype czy Google Docs. Są to programy i aplikacje umożliwiające prowadzenie zajęć online lub dzielenie się zasobami. Niestety ze względu na brak szybkiego internetu wśród uczniów, nie mogłam wdrożyć żadnego z tych programów, a szkoda, bo dają wiele interesujących możliwości prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym. Pomimo wszystko, technologie informacyjno - komunikacyjne pozwoliły mi na bezpieczną komunikację ze szkołą, moimi uczniami, ich rodzicami oraz innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej i telefonu.
Podsumowując, wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej nie tylko wzbogaciło prowadzone zajęcia i usprawniło ich przebieg, a w czasie pandemii było jedynym sposobem prowadzenia lekcji, ale również zwiększyło moje kompetencje. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu i uaktualnianiu wiedzy, a także był niezastąpionym narzędziem pracy i komunikacji.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej,udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach zewnętrznych , a także korzystanie z zasobów internetowych. Wiele wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje innych nauczycieli w Internecie, a także czytając czasopisma dla nauczycieli np.The World of English, Języki obce w szkole,The Teacher, English Matters, Ready for English, Let’s Start.
We współpracy z wychowawcą i pedagogiem starałam się pomóc dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam też od opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz pedagoga. Byłam też w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami.
W trakcie odbywania stażu wypełniałam zadania wychowawcze szkoły, realizowałam program Wychowawczo-Profilaktyczny. W czasie zajęć starałam się kształtować właściwe zachowania i postawy, rozwiązywać konflikty, zapobiegać agresji i integrować grupę. Ważne też było dla mnie motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju ich uzdolnień językowych.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie zróżnicowanych metod i technik nauczania języka obcego, w tym metod aktywizujących i technik mnemotechnicznych, sprawiło, że nauka była dla dzieci bardziej satysfakcjonująca i chętniej angażowały się w proces dydaktyczny. Szybkie rozwiązywanie zaistniałych konfliktów i stały kontakt z rodzicami, pomogły wypracować atmosferę zaufania i współpracy na zajęciach i poza nimi.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej w Walerianach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym , Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem . Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących, oraz w pracach zespołu humanistycznego. W czasie stażu poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły, a także miałam okazję czynnie uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się również z Konwencją Praw Dziecka, którą starałam się jak najlepiej przestrzegać m.in. przez respektowanie praw dziecka w zakresie liczby sprawdzianów w tygodniu i możliwości poprawy oceny, a także czasu potrzebnego na przygotowanie do kartkówek i testów. Ponadto upowszechniałam wiedzę o prawach ucznia i dziecka na lekcjach: w każdej klasie co roku na pierwszych zajęciach informowałam o prawach i obowiązkach ucznia, a w klasach czwartych dodatkowo przeprowadziłam lekcje Children’s Rights. Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Zgłaszałam jej różnorodne zaistniałe sytuacje wychowawcze, prosiłam o radę, dzieliłam się spostrzeżeniami, konsultowałam i wyjaśniałam swoje wątpliwości.Pani pedagog służyła mi radą, jak odpowiednio dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości moich uczniów. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że współpraca z pedagogiem szkolnym, jej wsparcie , fachowa wiedza i orientacja w tematyce postępowania w sprawach nieletnich nieraz pomogły mi rozwiązać problemy wychowawcze i dydaktyczne jakie napotkałam w trakcie stażu.
W pracy nauczyciela niezwykle ważna jest znajomość procedur postępowania, regulaminów, przepisów i aktów prawnych, a także umiejętność ich odpowiedniego stosowania. To właśnie przepisy prawa oświatowego są dla mnie wskazówką jak postępować w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Ich przestrzeganie jest gwarancją, że podjęte działania są trafne. Ponad to, znajomość dokumentów regulujących pracę szkoły dała mi całościowe spojrzenie na zasady funkcjonowania placówki i pozwoliła podejmować działania adekwatne do jej potrzeb.

Podsumowanie

Okres stażu okazał się dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy i bardzo wielu wyzwań. Analizując jego przebieg mogę stwierdzić, że założone cele, działania i zadania planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane. W swojej pracy uwzględniłam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco starałam się udoskonalać, wzbogacać i unowocześniać warsztat i metody pracy. Analizowałam i oceniałam skuteczność podejmowanych przeze mnie działań i jeśli zachodziła taka potrzeba modyfikowałam je i adaptowałam do zaistniałych potrzeb. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego tj. kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe i wzbogacając warsztat pracy. Pogłębiałam też swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Czynnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu szkoły. W swojej pracy wykorzystywałam przepisy prawa oświatowego, a także na bieżąco korzystałam z technologii komputerowej , informacyjnej i komunikacyjnej.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań. Mam zamiar dalej śledzić i analizować zmiany w prawie oświatowym, rozwijać się i doskonalić warsztat pracy, dzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, a także nadal rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania i obowiązki. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować cele szkoły. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas stażu, pomocy opiekuna stażu, wsparciu ze strony pani dyrektor ... i pani dyrektor ..., innych nauczycieli i pedagoga szkolnego wiem, jak jeszcze lepiej wykonywać swoja pracę , z korzyścią dla siebie i całej społeczności szkolnej.

Opracowała
mgr Ilona Gawart

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.