X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45137
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego

Imię nazwisko nauczyciela: Ilona Gawart
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020

Wstęp

Pracę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej podjęłam z dniem 4 stycznia 2016 roku. Jestem nauczycielem języka angielskiego z pięcioletnim stażem. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 01.09.2017, a skończę 31.05.2020r.

Podczas stażu uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. Realizację planu rozwoju przedstawię za okres od 01.09.2017 r. do 10.02.2019r.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2 pkt 1)
Dnia 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku napisałam plan rozwoju zawodowego. Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią ..., na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była istotnym elementem doskonalenia mego warsztatu pracy. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć
- stosowanie zasad oceniania, zgodne z WSO i PSO.
Moje zajęcia były również hospitowane. Po zakończeniu lekcji dyskutowałyśmy i omawiałyśmy daną lekcję, dokonywałyśmy jej ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności i osiągniętych sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani ..., która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach czy webinariach.
Od września 2017 roku do lutego 2019 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
G jak Grupa- Twoje Lego-buduj,cementuj,integruj.
My perspective on listening – słuchanie na maturze.
R jak Relacje efekt domina a szkolna codzienność.
My perspective on Reading – czytanie na maturze
E jak Efektywność- Efektywnie i Efektownie, czyli szkolne Monopoly
My perspective on grammar and vocabulary for matura – znajomość środków językowych na maturze
My perspective on writing – pisanie na maturze
A jak Autorytet – Zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole
T jak Technologie – TIK? TAK!!! – w świecie cyfrowych tubylców
Reading is Fun
Egzamin ósmoklasisty w teorii i w praktyce – wyd.Oxford
Out Of The Box – angielski w przedszkolu
My perspective on last-minute grammar and vocabulary revision
Angielski w przedszkolu – praktyczny poradnik dla nauczyciela – wyd.Pearson
Poza uczestniczeniem w różnorodnych szkoleniach, rozbudowywałam też swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację i zwiększoną motywację uczniów. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć , a także oceny pracy domowej, a nie tylko do oceny testów i sprawdzianów. Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 2)
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach języka angielskiego, na świetlicy, na przerwach , a także na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych, warsztatach czy wyjściach. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Współpracowałam z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi w czasie dni otwartych czy zebrań, a także w razie potrzeby przez dziennik internetowy lub telefonicznie.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną aby zwiększyć ich motywację, a także zdobyć nowe doświadczenia oraz umiejętności. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadziłam zajęcia wyrównawcze , a dla uczniów zdolnych koło języka angielskiego.
Na lekcjach języka angielskiego stosowałam różne metody pracy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniając zalecenia poradni PPP. Praca z uczniem zarówno zdolnym jak i mającym trudności jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. W trakcie zajęć realizowałam Podstawę Programową i Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Starałam się także popularyzować naukę języka angielskiego i rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur, poprzez prowadzenie lekcji o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Zachęcałam też uczniów do udziału w konkursach i teatrze językowym. Zauważyłam , że zajęcia kulturowe zwiększają nie tylko świadomość uczniów ,ale także motywują do większej aktywności i wzbudzają duże zainteresowanie. W miarę możliwości brałam udział lub współpracowałam z innymi nauczycielami i wychowawcami przy organizacji różnych konkursów językowych i imprez szkolnych przewidzianych w harmonogramie. Dało mi to możliwość większej integracji ze środowiskiem szkolnym, a także poznanie słabych i silnych stron uczniów w porównaniu z uczniami z innych placówek, a tym samym ewaluację własnego warsztatu nauczania i wprowadzanie zmian na lepsze.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: korzystam z dziennika internetowego, opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, tworzę prezentacje multimedialne.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
- Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- Odwiedzałam strony internetowe związane z nauką i metodyką j.angielskiego; - Korzystałam z e-kursów i webinariów; - Komunikuje się z wydawnictwami, innymi nauczycielami , rodzicami itp.
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Wykorzystanie Internetu na zajęciach języka angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć i dało mi wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust.2 pkt 4)

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach zewnętrznych , a także korzystanie z zasobów internetowych. Wiele wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje innych nauczycieli w Internecie,a także czytając czasopisma dla nauczycieli np.„Języki obce w szkole”, „The World of English”, „The Teacher”.
We współpracy z wychowawcą i pedagogiem starałam się pomóc dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam też od opiekuna stażu i innych nauczycieli.
W trakcie odbywania stażu wypełniałamć zadania wychowawcze szkoły, realizowałam program Wychowawczo-Profilaktyczny. W czasie zajęć starałam się kształtować właściwe zachowania i postawy, rozwiązywać konflikty, zapobiegać agresji i integrować grupę. Ważne też było dla mnie motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju ich uzdolnień językowych.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagoicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie zróżnicowanych metod i technik nauczania języka obcego, w tym metod aktywizujących, sprawiło, że nauka była dla dzieci bardziej satysfakcjonująca.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
W połowie stażu sporządziłam cząstkowe sprawozdanie ze swoich działań. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania ,Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i w pracach zespołu humanistycznego. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Podsumowanie
Uważam, że założone cele, działania i zadania planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie częściowo zrealizowane. W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco staram się udoskonalać, wzbogacać i unowocześniać warsztat i metody pracy. Analizuję i oceniam skuteczność podejmowanych przeze mnie działań i jeśli zachodzi taka potrzeba modyfikuje je i adaptuje do istniejących potrzeb. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Pogłębiam też swoją wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki. Czynnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy wykorzystuje przepisy prawa oświatowego a także na bieżąco korzystam z technologii komputerowej i informacyjnej. Mam zamiar kontynuować staż, dalej rozwijać się i doskonalić warsztat pracy, dzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, a także rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania i obowiązki. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować cele szkoły.
Opracowała mgr Ilona Gawart

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.