X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45130
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Adamczyk.
2. Nazwa placówki: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.
3. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.
4. Czas stażu: 1.09.2017r. – 31.05.2020r.
5. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) studia magisterskie w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z podstawami logopedii:
b) studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej,
c) studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia
w Tarnobrzegu, a zakończyłam 31 maja 2020 roku. Sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu i przedstawia stopień realizacji zaplanowanych przeze mnie zadań. Czas trwania stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Pogłębiałam swoją wiedzę, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych. Opracowałam rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). Starałam się, aby uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Realizacja zadań
&8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Przed przystąpieniem do opracowania planu rozwoju zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Śledziłam publikacje dotyczące awansu zawodowego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz serwisach edukacyjnych. Przeanalizowałam następujące akty prawne:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018r. poz.1574).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – art. 9a–9i (rozdział 3a Karty Nauczyciela).
Uzyskane efekty:
• poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego,
• poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
• opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań.
Przez cały okres stażu systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na stanowisku wychowawcy klasy, a także dziennik zajęć korekcyjno–kompensacyjnych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Prowadziłam także dziennik z zajęć kółka ortograficznego. Ponadto aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
W czasie stażu brałam udział w opracowaniu dokumentów regulujących pracę szkoły. Czynnie uczestnicząc w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, omawiałam wraz
z innymi nauczycielami edukacji zintegrowanej zagadnienia dotyczące Systemu Oceniania, wyboru podręczników. Wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej opracowaliśmy innowacyjny projekt „Akademia Umiejętności w klasach I-III”.
Wraz z innymi wychowawcami modyfikowaliśmy Wewnątrzszkolny System Oceniania po to, by ustalić wspólne dla całej szkoły priorytety wychowawcze na dany rok szkolny i tym samym zapewnić wszechstronny rozwój uczniów w pięciu sferach: fizycznej, intelektualnej, psychicznej, społecznej i duchowej. Jako wychowawca stworzyłam program Wychowawczo-Profilaktyczny, który realizowałam w swojej klasie.
Uzyskane efekty:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły wpływa na:
• wprowadzenie efektywnych zmian mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły
w obszarze edukacyjnym i wychowawczym,
• zapewnienie jak najlepszego kształcenia dla uczniów,
• motywację uczniów do pracy nad właściwym zachowaniem się w szkole,
• podniesienie moich kompetencji zawodowych,
• nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizy i pisania sprawozdań, protokołów zebrań.

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Swoją wiedzę i umiejętności podnosiłam i aktualizowałam także przez wyszukiwanie wartościowych książek związanych tematycznie z moją pracą. Zapoznałam się z wieloma publikacjami (książki, Internet, czasopisma fachowe), dotyczącymi dzieci niepełnosprawnych. Do najciekawszych według mnie pozycji należą:
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”; Adele Faber, Elaine Mazlish; Media Rodzina, Poznań 2001;
• „Trudne emocje u dzieci” Ross W. Greene, Warszawa 2014;
• „Metoda Montessori - naucz mnie robić to samodzielnie” Warszawa 2017;
• „Dziecko z ADHD”- Lara Honos- Webb, Wydawnictwo Helion 2008.
Dzięki bliższemu zapoznaniu się z metodami i formami pracy z dziećmi z różnego typu dysfunkcjami mogłam lepiej dostosować swoje wymagania do potrzeb uczniów.
Cennym źródłem pomysłów, wskazówek i inspiracji były dla mnie również portale edukacyjne np. www.edux.pl, www.literka.pl, www.45minut.pl.

Uzyskane efekty:
• poszerzenie wiedzy na temat pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami,
• większe zrozumienie problemów i odczuć ucznia,
• lepsza organizacja pracy na zajęciach (dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów),
• zdobycie umiejętności rozwiązywania różnych problemów dydaktyczno-wychowawczych,
• integrowanie grupy klasowej.

4. Praca jako wychowawca klasy, współpraca z rodzicami.
W celu poznania sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów zapoznawałam się
z dokumentacją zgromadzoną w szkole (dokumenty zgłoszenia dziecka do szkoły, opinie
i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Rozmawiałam z dziećmi i rodzicami, obserwowałam zachowania wychowanków podczas ich pobytu w szkole. Współpraca
z rodzicami uczniów jest bardzo ważna, by móc rozwiązywać problemy uczniów, dlatego też byłam w stałym kontakcie szczególnie z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub dydaktyczne. Rozmowy z rodzicami tych uczniów miały głównie na celu wyjaśnianie na bieżąco zaistniałych problemów, konfliktów, trudności, a w przypadku uczniów z orzeczeniami udzielanie wskazówek i wsparcia oraz indywidualną pomoc.
Starałam się poznać sytuację rodzinną i środowiskową wychowanków, również poprzez konsultacje z innymi nauczycielami uczącymi w mojej klasie i pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco współpracowałam z rodzicami, aby poznać potrzeby edukacyjne i opiekuńcze uczniów. Wymienialiśmy swoje spostrzeżenia, informacje na temat dziecka, ustalaliśmy sposób postępowania względem dziecka. Wspólnie dążyliśmy do rozwiązania sytuacji problemowych. Wszystkie ważne i godne odnotowania sytuacje i rozmowy znajdują się
w dziennikach lekcyjnych.
Stałym zadaniem w mojej pracy było otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce
i uczniów potrzebujących pomocy. Wspierałam uczniów niepełnosprawnych zwracając uwagę na potrzeby każdego dziecka.

Uzyskane efekty:
• rodzice uczniów są na bieżąco informowani o kłopotach z zachowaniem dziecka,
• pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas pobytu w szkole,
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• otoczenie opieką uczniów napotykających na trudności w nauce, współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

5. Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych o kierunku Terapia Pedagogiczna zdobyłam kompetencje, by prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z trudnościami
w uczeniu się. Opracowałam własny program do pracy z uczniami. Wielokrotnie korzystałam w trakcie zajęć z metod Marii Montessori, wykorzystując pomoce dydaktyczne znajdujące się w szkole i przygotowane przeze mnie.
Staram się dbać o to, by mój warsztat pracy był interesujący dla uczniów, dlatego też przez cały okres stażu przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne np.:
 testy, karty pracy,
 przy użyciu techniki komputerowej (krzyżówki, rebusy, kolorowanki, dodatkowe zadania z matematyki, języka polskiego, prezentacje multimedialne itp.).
Uzyskane efekty:
• poprzez wykorzystywanie zgromadzonych pomocy dydaktycznych wzrosła znacznie atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, a także metod i form pracy sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

6. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
W trakcie trwania stażu brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych jak i uwzględniających specyfikę szkoły. Uczestnictwo
w zróżnicowanych zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach kształcenia tj. studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia, konferencje służyły podniesieniu jakości pracy mojej
i szkoły, w której pracuję. Swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy, a także w obszarze pedagogiki zgłębiałam również poprzez czytanie fachowej literatury.
Formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam w okresie stażu:
 studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 ukończenie propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (35 godzin);
 ukończenie propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (60 godzin);
 „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” (5 godzin);
 „Warsztaty i rozwijanie twórczości polonistycznej dziecka w edukacji wczesnoszkolnej” (8 godz.);
 „Sztuka motywacji w nauczaniu zintegrowanym” (4 godz.);
 „Czytanie ze zrozumieniem w nauczaniu zintegrowanym” (5 godz.);
 „Edukacja z plusem - sprostaj wymaganiom współczesnej szkoły” (5 godz.);
 „Dialog motywujący” (8 godz.);
 szkolenie „Pierwsza pomoc” (5 godz.);
 szkolenie „Lekcja z oceniania kształtującego” (7 godz.).
Uzyskane efekty:
• poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu wykonywanej pracy, a także psychologii
i pedagogiki,
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
• podniesienie kompetencji zawodowych,
• wzbogacenie warsztatu i metod pracy o nowatorskie rozwiązania, metody aktywizujące,
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń,
• podniesienie efektywności swojej pracy poprzez skuteczne motywowanie uczniów do nauki i pracy nad swoimi uzdolnieniami, a także trudnościami,
• nawiązanie nowych znajomości, a co za tym idzie, wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami innych szkół,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy, w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, a także poprzez dzielenie się nią z innymi nauczycielami.

7. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, miejskich i ogólnopolskich.
Przez cały okres stażu uaktywniałam uczniów do dodatkowej pracy, zaangażowania, odnajdywania talentów, zdolności, pasji i doskonalenia ich, stwarzając im taką możliwość podczas zajęć dodatkowych, przygotowujących do konkursów. Uczniowie z moją pomocą rozwiązywali testy ortograficzne, pisali dyktanda, poznawali i utrwalali reguły ortograficzne. Na zajęciach wykorzystywałam aktywizujące metody (burza mózgu, metoda dyskusji, metoda projektów, drama). Przygotowywałam swoich podopiecznych do różnych konkursów na etapie szkolnym, miejskim, ogólnopolskim, jak również do Międzynarodowego Konkursu Kangur.
Uczniowie zdobywali znaczące miejsca:
 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy ogólnej „Zuch”,
 wyróżnienie w Miejskim Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii”,
 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Uzyskane efekty:
• uczniowie mieli możliwość odkrycia, ujawnienia swoich talentów;
• konkursy stworzyły możliwość przezwyciężenia nieśmiałości i obaw;
• uczniowie rozwijali swe umiejętności i zainteresowania, zdobywali nowe doświadczenia;
• uczestnictwo w konkursach dało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości, kształtowało umiejętność radzenia ze stresem, a także przeżywania sukcesów
i porażek;
• uczniowie mieli możliwość wykazać się pomysłowością, oryginalnością;
• konkursy dały dużo satysfakcji uczniom i ich rodzicom;
• pozwoliły na dokonanie oceny własnych możliwości i porównania z innymi;
• udział uczniów w konkursach pozaszkolnych, jak i organizacja konkursów wewnątrzszkolnych przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły i jej promocji
w środowisku lokalnym;
• praca z uczniami zdolnymi, ich chęci i zaangażowanie mobilizowały mnie do dalszej wytężonej pracy.

8. Praca w zespołach nadzorujących przebieg sprawdzianu kompetencji po ukończeniu
klasy III.
Uczniowie po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego w klasie III piszą test kompetencji, który współorganizowałam z koleżankami uczącymi w klasie III. Wspólnie przygotowałyśmy testy i monitorowałyśmy prawidłowy przebieg testu kompetencji (maj 2017r.).
Uzyskane efekty:
• sprawny przebieg egzaminu,
• zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom do pracy.

9. Organizowanie uroczystości klasowych, wyjazdów i wycieczek.
Staram się, aby szkoła była dla dzieci nie tylko miejscem przygotowania do podjęcia nauki
w klasie pierwszej oraz ciężkiej pracy, ale i miejscem zaspokajania potrzeby dobrej zabawy. Wraz z uczniami uczestniczyłam w organizacji imprez szkolnych, klasowych, przygotowywałam uroczystości, wdrażając dzieci i rodziców do aktywności artystycznej:
• Ślubowanie klas I,
• Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet;
• Wróżby andrzejkowe,
• Wigilia klasowa,
• Zabawa karnawałowa,
• Poczta walentynkowa,
• Dzień Latawca,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Rodziny, piknik rodzinny;
• Dzień Drzewa,

Uzyskane efekty:
Dzięki przygotowywanym uroczystościom:
• uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu klasy, szkoły, ucząc się współpracy, rozwijając swoje umiejętności artystyczne,
• grupa integruje się,
• możliwość zaistnienia dziecka w grupie, docenienie,
• nastąpiła promocja szkoły w środowisku lokalnym i na zewnątrz,
• nastąpiła integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniu,
• odczułam satysfakcję z udanych uroczystości szkolnych,
• doskonaliłam swój warsztat pracy.

10. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań – elementów metody Marii Montessori do edukacji wczesnoszkolnej.
Po ukończeniu propedeutycznego kursu pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego byłam odpowiedzialna za wyposażenie klasy w materiał rozwojowy Marii Montessori. Pomoce dotyczyły:
• edukacji matematycznej (cyfry szorstkie i gładkie, wrzecionka do przeliczania, kolorowe perełki, czerwono-niebieskie belki),
• edukacji językowej (metalowe ramki, ruchomy alfabet, szorstkie litery),
• kształcenia zmysłów (czerwone belki, brązowe schody, różowa wieża, cylindry, puszki szmerowe),
• wychowania kosmicznego (globusy, puzzle, komoda biologiczna).
Dzięki zakupionym pomocom mam możliwość wprowadzać na swoich zajęciach elementy metody Marii Montessori, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły moje zajęcia z dziećmi. Samym dzieciom pomoce bardzo przypadły do gustu i w znacznym stopniu pomagają im
w przygotowaniu się do nauki pisania, czytania i liczenia.

11. Organizacja wycieczek i zielonych szkół.
Dziecko uczy się przywiązania do własnej rodziny, miasta, wsi, tradycji, co pozwala mu formować postawę patriotyczną. Pomaga to również rozbudzić wrażliwość dziecka
i wprowadzić go w świat pełen emocji, przeżyć, piękna, doświadczeń i odkryć. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego stwarza warunki do kształtowania się tożsamości jednostkowej i wspólnotowej, daje szansę komunikacji między członkami społeczności lokalnej i regionalnej. Dlatego w swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki, zarówno te w najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Zorganizowałam i pełniłam funkcję opiekuna w następujących wycieczkach:
• wycieczka do Janowa Lubelskiego,
• wycieczka do Fabryki Bombek choinkowych w Nowej Dębie,
• wycieczka do Rzeszowa do teatru Maska,
• wycieczka do Magicznych Ogrodów w Janowcu,
• trzydniowa wycieczka do Zawoi,
• wycieczka do Fabryki Krówek w Nowej Dębie,
• wycieczka do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl „Królowa Śniegu”,
• trzydniowa wycieczka do Zatoru.
Uzyskane efekty:
Efekty podejmowanych działań:
• uczniowie poznali walory turystyczne naszego regionu i kraju,
• podwyższyli swoje umiejętności w zakresie samodzielności i zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
• integracja zespołów klasowych,
• nastąpił wzrost jakości pracy szkoły,
• podniesienie aktywności fizycznej,
• potrafię organizować wycieczki szkolne z zachowaniem BHP, określić ich cele oraz opracować program.

12. Opieka nad miejscem pracy.
W trakcie trwania stażu miałam pod opieką salę. Starałam się, aby były ona zadbana i ładna, żeby wyglądała estetycznie i służyła efektywnemu nauczaniu. Wraz z uczniami przygotowałam wiele materiałów dydaktycznych i gazetek, które nie tylko pomagają w nauce, ale dzięki swoim walorom estetycznym dodają sali uroku. W sali wyodrębniony został kącik czytelniczy, w którym dzieci mogą czytać i przeglądać książeczki. Ponadto moja sala przy pomocy rodziców została wyposażona w dodatkowy dywan, poduchy, pojemniki na zabawki i zabawki, z których dzieci w wolnym czasie z chęcią korzystają. Podczas wyjątkowych wydarzeń sala zamienia się salę dyskotekową, teatr, salę gimnastyczną. We współpracy
z rodzicami organizowane są kąciki tematyczne. Moja sala została wyposażona również
w liczne plakaty oraz zdjęcia związane z tematyką danego bloku tematycznego, dzięki współpracy z księgarniami, wydawnictwami i rodzicami.
Uzyskane efekty:
Te działania przyczyniły się do:
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• kształtowanie estetyki wśród uczniów,
• wykorzystania w praktyce posiadanych umiejętności,
• podniesienia jakości mojej pracy, rozwoju własnego,
• podniesienia jakości pracy szkoły.

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu bardzo często korzystałam z komputera i Internetu zarówno w pracy jak
i w domu. Obecnie technologie informacyjne i komunikacyjne są codziennością i trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela bez z nich. W szczególności korzystałam z programów Microsoft Word, Power Point.
Przy użyciu technik komputerowych wyszukiwałam wiadomości i materiały przydatne
w pracy wychowawcy klasy. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, różne materiały do zajęć (np. krzyżówki, rebusy, karty pracy, kolorowanki, życzenia do wklejania, teksty piosenek, szablony i inne pomoce dydaktyczne).
Przygotowywałam dokumentację potrzebną do pracy. W czasie zajęć korzystałam też ze sprzętu audio i video (np. zabawy przy muzyce, muzyka do ćwiczeń plastycznych, nauka piosenek, słuchowiska, bajki, filmy edukacyjne). Kontaktowałam się drogą elektroniczną
(e-maile, Messenger, Skype) z innymi nauczycielami celem wymiany doświadczeń zawodowych oraz w sprawach związanych z uczniami, zajęciami itp.
Przygotowywałam materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursów (np. ogłoszenia, regulaminy, protokoły z konkursów, dyplomy, metryczki).
Przy pomocy komputera tworzyłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego (np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju, potwierdzenia, scenariusze zajęć).
Prowadziłam zajęcia on-line w czasie edukacji zdalnej.

Uzyskane efekty:
• czytelnie i przejrzyście prowadzona dokumentacja,
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
• łatwy kontakt z nauczycielami,
• usprawnienie wykonywania różnorodnych działań wynikających z potrzeb klasy,
• systematyczne dokształcanie się poprzez ciągły kontakt z nowymi technologiami.

2. Wykorzystanie Internetu w pracy.
W czasie trwania stażu starałam się poszerzać wiedzę z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu. Poznałam też różne możliwości zdalnego komunikowania się pozwalającego na wspólną pracę mimo odległości. W czasie nauczania zdalnego (okres epidemii)korzystałam z aplikacji Microsoft Teams z Office 365, a także Skypa.
By moja praca była bardziej efektywna korzystałam z portali edukacyjnych np.www.literka.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl, www.dzieciniepelnosprawne, www.bip.gow.pl.
Przygotowując się do zajęć często przeglądałam portale wspomagające pracę w mojej klasie np. www.czasdzieci.pl, www.krokotak.com, www.superkid.pl, www.pinterest.com.
Korzystając z Internetu starałam się być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego
i informacjami dotyczącymi szkolnictwa. by moja wiedza dotycząca życia szkoły, oświaty
i rozwoju pracy nauczyciela była aktualna.
Uzyskane efekty:
• korzystanie z doświadczeń i praktyk innych nauczycieli,
• zdobywanie nowych umiejętności,
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przygotowywanie artykułów na stronie internetowej szkoły.
Podczas trwania stażu zamieszczałam artykuły na stronie internetowej szkoły, sprawozdania, zdjęcia z konkursów, wycieczek, wyjazdów.
Uzyskane efekty:
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• prezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.

2. Umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły to bardzo dobry sposób na doskonalenie swojego warsztatu pracy i metod pracy z uczniami. Wymiana doświadczeń jest korzystna dla obu stron, jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Od początku pracy w Szkole Podstawowej im. Małego Księcia z Oddziałami Dwujęzycznymi przeprowadzałam otwarte zajęcia. Zapraszałam nauczycieli z klas I-III. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły. Przekazywałam pomysły, zestawy zadań, sprawdziany, scenariusze, karty pracy. Współpraca przejawiała się także podczas organizacji wycieczek szkolnych.
Uzyskane efekty:
• poszerzenie warsztatu pracy,
• budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami,
• wzajemna współpraca mająca na celu podwyższenie jakości pracy w szkole.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowałam projekt ekologiczny pt. „Drzewo domem zwierząt”. Celem projektu było rozbudzenie u uczniów wrażliwości na piękno przyrody oraz wytworzenie pozytywnych relacji miedzy uczestnikami. Zajęcia odbyły się
z użyciem metod aktywizujących, zabawy integracyjnej, praktycznego działania.
Zakończone były ich szczegółowym omówieniem, ze zwróceniem uwagi na realizację zamierzonych celów, umiejętności uczniów, zastosowane metody i formy pracy, określenie mocnych i słabych stron zajęć.
W ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem opublikowałam w Internecie na portalach edukacyjnych własny plan rozwoju zawodowego.
Uzyskane efekty:
• poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią,
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
• zapewnienie nauczycielowi pomocy w planowaniu i podejmowaniu zadań związanych
z rozwojem zawodowym,
• pogłębienie wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły i awans zawodowy,
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• poznanie mocnych i słabych stron swojej pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią,
• wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, wymiana doświadczeń, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.

4. Aktywny udział w pracach zespołu nauczania zintegrowanego.
Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach, których tematyka wynikała z potrzeb szkoły. Przede wszystkim doskonalimy umiejętności metodyczne, omawiamy wyniki testów kompetencji, opracowujemy nowe projekty, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
W ramach pracy w zespole:
 opracowałyśmy szkolną Akademię Umiejętności,
 wprowadziłyśmy projekt Bohater Tygodnia w klasach drugich,
 wprowadzałyśmy elementy pedagogiki Marii Montessori.
Uzyskane efekty:
• wzrost efektywności nauczania,
• wzrost atrakcyjności zajęć,
• wzbogacenie warsztatu pracy.

&8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
Każdego roku trwania stażu opracowywałam i wdrażałam do realizacji program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. Program zajęć
„Chcę wiedzieć więcej” był przeznaczony dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej. Celem zajęć było wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie, uzupełnianie wiedzy
i umiejętności poznanych na lekcjach. Uczniowie poprawiali swoje wyniki w nauce, ćwiczyli umiejętności czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się, ćwiczyli umiejętność liczenia
w pamięci i na konkretach, kształcili umiejętność rozwiązywania zadań z treścią.
Uzyskane efekty:
• wyrównanie poziomu wiedzy wszystkich uczniów, poprawa ich wyników w nauce;
• pozytywna motywacja uczniów z trudnościami w nauce.

2. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Dzieci kochają jasne i odpowiednie dla ich wieku wyzwania, to one dają im frajdę próbowania nowego i sprawdzania siebie, zrealizowane wyzwania sprawiają, że dzieci czują się silne i sprawcze. Podczas mojego stażu postanowiłam opracować program Akademii Umiejętności Małego Księcia i wspólnie z koleżankami wdrożyć go do nauczania w klasach I-III. Akademia ta to nauka podstawowych sprawności i motywowanie do zdobywania umiejętności. Sprawności uczniów odgrywają ważną rolę w szkolnym wychowaniu.
W Akademii Umiejętności na każdym etapie edukacyjnym w klasach I-III uczniowie zdobywają 6 sprawności. Za każdą sprawność otrzymują odznakę, którą przypinają do swojej tarczy, która została im wręczona na Pasowaniu na Ucznia.
W ciągu trzech lat uczniowie zdobywają umiejętność: utrzymania porządku wokół siebie, sprawne zakładanie odzieży odpowiedniej do pogody, zasznurowanie obuwia, umiejętność posmarowania pieczywa masłem lub pastą, umiejętność zapakowania prezentu, łączenie
w pary i umiejętne składanie skarpet, sprawne posługiwanie się nożem i widelcem podczas posiłku, zrobienie kanapek, sałatki warzywnej i owocowej, pakowanie walizki, samodzielne ścielenie łóżka, szycie. Celem programu jest uczenie dzieci samodzielności, zachęcanie ich do działania, uczenie nie poddawania się i dążenia do celu, pokazanie, że są silnymi jednostkami i potrafią dużo. Program ten wspiera postawy i zachowania estetyki, uczy dzieci zaradności oraz również zachęca, motywuje rodziców do uczenia dzieci samodzielności. Uczniowie przy okazji sprawdzają swoje możliwości. Dzieci uczą się umiejętności podczas zajęć i wycieczek klasowych. Pod koniec edukacji wczesnoszkolnej każdy uczeń dostaje Certyfikat ukończenia Akademii Umiejętności Małego Księcia.
Uzyskane efekty:
Działania w ramach tego programu przyczyniły się do:
• promowania samodzielności uczniów,
• doskonalenie umiejętności uczniów,
• nabieranie pewności siebie,
• promowania wśród rodziców nie wyręczania dzieci,
• integracji środowiska szkolnego,
• wzrost poziomu nauczania i wychowywania szkoły.

& 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Egzaminu Gimnazjalnego.
W roku 2017/2018 pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Gimnazjalnego.
Uzyskane efekty:
• prawidłowo przebiegający egzamin gimnazjalny.

& 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie i przeprowadzenie imprez i konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Współorganizowanie szkolnych konkursów to doskonała okazja do prezentowania osiągnięć uczniów w środowisku szkolnym. To także wspomaganie rozwoju zainteresowań dzieci
i zapobieganie szkolnej nudzie. Uczniowie mieli szansę wykazać się swoją wiedzą. Ponadto osiągnięcia uczniów każdorazowo były też prezentowane przeze mnie na stronie internetowej szkoły. W czasie trwania stażu byłam organizatorem i współorganizatorem różnych konkursów: „Zuch - test zintegrowany”, „Mistrz ortografii”, „ Mistrz Matematyki”.
Dorobek uczniów naszej szkoły to nie tylko sukcesy w konkursach i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych. To także przygotowywane przez same dzieci upominki dla bliskich
np. laurki na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, kartki okolicznościowe i świąteczne, a także przedstawienia dla rodziców z okazji Dnia Rodziny, a także dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.
W ramach Dnia Otwartej Szkoły:
• przygotowałam zgodnie z przyjętym planem Zespołu ds. Promocji Szkoły upominki do zaproszeń (postacie misiów, ptaszków, kotków wykonanych z papieru kolorowego) dla przyszłych pierwszoklasistów na Dzień Otwartej Szkoły.
• podczas trwania Dnia Otwartego Szkoły pomagałam w przygotowaniu poczęstunku dla odwiedzających szkołę rodziców z dziećmi.
W ramach Dni Zdrowia:
• przygotowywałam „Śniadanie Mistrzów” dla uczniów. Były to zdrowe kanapki
z serowymi i warzywnymi pastami;
• przygotowałam wystawę prac konkursowych „Mój ulubiony owoc lub warzywo”.
Uzyskane efekty:
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
• zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w pracy zawodowej,
• podnoszenie jakości pracy szkoły,
• promocja szkoły w środowisku.

2. Współpraca z wydawnictwami.
Współpraca z wydawnictwem Mac Edukacja. Pozyskiwanie materiałów, które wykorzystywałam na zajęciach (plansze dydaktyczne, flipbooki, dodatkowe karty pracy). Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

Uzyskane efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

&8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu.
W czasie stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu.
Nawiązanie współpracy miało na celu wczesną diagnozę przyczyn niepowodzeń dzieci
w klasie I, co w dalszym efekcie prowadzi do niepowodzeń w dalszej edukacji. Na wniosek rodziców kierowałam do poradni uczniów, którzy mieli trudności w nauce lub wykazywali niewłaściwe zachowania. Przekazywałam pracownikom poradni spostrzeżenia poczynione
w wyniku obserwacji pedagogicznej dzieci w różnych momentach ich działalności zabawowej, twórczej, zajęciowej. Pozwoliło to na określenie potrzeb dziecka, dało możliwość podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka. Dzięki współpracy uzyskałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka. Dostosowywałam warunki oceniania, pracę na lekcjach zgodnie ze wskazówkami z orzeczeń i opinii z poradni. Opracowywałam w porozumieniu ze szkolnym pedagogiem specjalnym oraz innymi nauczycielami IPET-y, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, wykorzystywałam je w swojej pracy dydaktycznej.
Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy z poradnią:
• podniosłam poziom własnej wiedzy dotyczącej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami,
• nastąpiło nawiązanie współpracy z pracownikami instytucji pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych,
• uzyskałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka,
• nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Współpraca z Komendą Miejską Policji.
Celem podjęcia współpracy z pracownikami komendy było:
• poznawanie znaczenia pracy policjanta,
• poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta,
• poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności - ruchu pieszego,
• poznanie pracy psa policyjnego.
Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy z policją:
• wzrosła świadomość u dzieci zachowania ostrożności i szczególnej uwagi w drodze do szkoły i do domu, szkoła jest miejscem pierwszej edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów oraz jako instytucja promująca zasady bezpieczeństwa drogowego,
• wzbogaciłam swój warsztat pracy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków,
• odczuwam satysfakcję z prawidłowego wprowadzenia swoich uczniów w złożone problemy życia codziennego.

3. Współpraca z pracownikami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami straży, poznały znaczenie i zakres zadań wykonywanych przez strażaków.
Celem podjęcia współpracy z pracownikami straży pożarnej było:
• poznanie numerów alarmowych,
• poznanie zasad zachowania będąc świadkiem pożaru lub wypadku,
• poznanie zasad ewakuacji z budynku,
• nauka wzywania pomocy i przekazu informacji,
• poznanie nowoczesnego sprzętu, w który jednostka jest wyposażona – sprzęt gaśniczy oraz narzędzia stosowane w ratownictwie drogowym. Dzieci z dużym zaangażowaniem oglądały wozy strażackie, miejsce dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenia – zadawały wiele pytań i próbowały swoich sił wcielając się w rolę strażaka.
Uzyskane efekty:
• znajomość postepowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia,
• zapoznanie z codzienna pracą strażaka,
• zapoznanie z drogą ewakuacyjną w szkole,
• pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas gaszenia pożaru,
• znajomość numerów alarmowych: 998 do straży pożarnej oraz numeru 112,
• wzbogaciłam swój warsztat pracy,
• mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków, również bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

4. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
Współpraca z biblioteką to spotkania z książką, by już od najmłodszych lat wdrażać dzieciom zagadnienia związane z edukacją czytelniczą.
Celem podjęcia współpracy z biblioteką było:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
• poznanie zasad funkcjonowania biblioteki,
• poznanie regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
• udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
• zwiedzanie wystaw zorganizowanych w bibliotece.
Uzyskane efekty:
Dzięki wizytom w bibliotece:
• dzieci poznały księgozbiór bajek i różne rodzaje literatury zgromadzonej w bibliotece,
• dzieci poznały zasady zapisywania się do biblioteki i zasady wypożyczania książek,
• nastąpiło poszerzenie źródeł informacji,
• nastąpiło propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

5. Współpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury.
Bardzo często korzystam z oferty jaką ta instytucja kieruje do przedszkoli i szkół. Dzieci każdego roku uczestniczą w wystawach tematycznych, spektaklach, lekcjach teatralnych, spotkaniach muzycznych, korzystamy również z repertuaru kina.
Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy z tą placówką:
• uczniowie poznali zasady funkcjonowania tej instytucji w naszym środowisku,
• nastąpiła współpraca szkoły z instytucjami kulturalnymi,
• nastąpiło poszerzenie źródeł informacji,
• wzbogacałam swój warsztat pracy.
6. Współpraca z psychologiem i logopedą szkolnym.
Aktywnie współpracowałam z logopedą w szkole w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zadań ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Z roku na rok można zaobserwować zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.
Pomoc psychologa szkolnego była wielkim wsparciem przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ustalałam metody postępowania wobec dzieci sprawiających problemy wychowawcze, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami.

Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy:
• doskonaliłam własną wiedzę na temat zagadnień pedagogicznych,
• nastąpiła indywidualizacja pracy z dzieckiem,
• widoczne postępy w zachowaniu dzieci,
• poprawa wad wymowy.

7. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
W wychowaniu dzieci niezbędne jest uwrażliwianie ich na drugiego człowieka i jego potrzeby. Pracując z uczniami w Małym Księciu, przykładamy do tego dużą wagę; pomoc innym, wolontariat jest jednym z nadrzędnych celów wychowawczych naszego programu. Stąd w czasie roku szkolnego podejmujemy najróżniejsze działania, mobilizujące naszych wychowanków oraz ich rodziców do zaangażowania w pracę na rzecz innych. W czasie stażu również zadbałam o to, aby dzieci nie pozostawały obojętne na drugiego człowieka i w miarę możliwości podawały mu pomocna dłoń.
Wraz z dziećmi uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole:
• zbiórka środków czystości i odzieży dla dzieci Domu Dziecka w Tarnobrzegu,
• „Szlachetna paczka”,
• zbiórka zabawek pluszowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tarnobrzegu,
• zbiórka plastikowych nakrętek dla dzieci wymagających stałej opieki medycznej,
• zbiórka karmy i koców na potrzeby schroniska dal zwierząt,
• coroczny koncert charytatywny i aukcja zorganizowana przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły dla potrzebującego dziecka z najbliższej okolicy.
Uzyskane efekty:
Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole:
• pogłębiają wrażliwość wobec osób potrzebujących, rozwijają poczucie empatii,
• kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących,
• zachęcają do aktywnego wsparcia,
• wzbudzają satysfakcję uczniów i nauczycieli wynikającą z faktu niesienia pomocy innym,
• wspomagają zbiórkę datków silnie umotywowaną potrzebą niesienia pomocy,
• są powodem zaangażowania i wsparcia ze strony uczniów i nauczycieli,
• propagują właściwe postawy społeczne,
• rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym,
• dają możliwość prezentacji umiejętności artystycznych uczniów naszej szkoły.

8. Współpraca z wydawnictwami oświatowymi.
Od początku swojej pracy w szkole współpracuję z wydawnictwami oświatowymi, przede wszystkim z wydawnictwem MAC oraz Nowa Era. Te wydawnictwa służą mi dużą pomocą
w pracy zawodowej. Otrzymuję od nich niezbędne pomoce dydaktyczne (plansze, plakaty, podręczniki elektroniczne, płyty CD wraz z podręcznikami, różne gry, przewodniki itp.), które wykorzystuję na zajęciach. Współpraca z wydawnictwami przynosi mi wiele satysfakcji
i korzyści. Na bieżąco dowiaduję się o nowościach, podnoszę swoje kwalifikacje, wzbogacam wiedzę, umiejętności poprzez udział w organizowanych przez nich warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem materiałów wydawniczych są ciekawe, przystępniejsze i łatwiejsze dla dzieci.
Uzyskane efekty:
Współpraca z wydawnictwem:
• wzbogaciła mój warsztat edukacyjny i wychowawczy,
• pozwoliła dokonać wyboru odpowiednego podręcznika zgodnego z podstawą programową,
• wzrosła atrakcyjność moich zajęć.

9. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
Moje zainteresowanie kampanią wynikało z przekonania o ogromnym znaczeniu czytania dziecku od najmłodszych lat. Postawiłam sobie za cel wytworzenie nawyku czytania co najmniej 20 minut dziennie wśród nauczycielek, rodziców i dziadków moich podopiecznych. Dwa razy w tygodniu czytałam dzieciom w klasie ulubione bajki, baśnie lub opowiadania, korzystając ze zbiorów bibliotecznych naszej szkoły, kącika czytelniczego w naszej sali lub
z książeczek przyniesionych przez dzieci. Raz w miesiącu zapraszałam rodziców dzieci by czytali książeczkę umilając pobyt w szkole.
Uzyskane efekty:
Dzięki kampanii czytania książek:
• zacieśniły się więzy rodzinne,
• nastąpiło propagowanie książek wśród dzieci i dorosłych,
• dzieci nabyły umiejętność prezentowania swojego zdania,
• wzrosła atrakcyjność moich zajęć,
• promowanie szkoły w środowisku rodzinnym i lokalnym.

&8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Systematyczna współpraca z rodzicami.
Pomagałam uczniom mojej klasy przezwyciężać problemy dydaktyczne i wychowawcze, ustalałam we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując również z innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.
Uzyskane efekty:
• wzbogacenie swojej wiedzy,
• pomoc dzieciom z trudnościami w nauce.

2. Stała obserwacja i analiza osiągnięć uczniów.
Często rozmawiałam z uczniami i ich rodzicami na temat problemów dydaktycznych
i wychowawczych uczniów. W razie potrzeby kontaktowałam się telefonicznie, na bieżąco rozwiązując wszystkie zaistniałe problemy. Współpraca z rodzicami i natychmiastowe podejmowanie działań przynosiło zamierzone efekty.
Uzyskane efekty:
• wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach,
• pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych,
• nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów,
• pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas pobytu w świetlicy,
• zwiększenie zaufania uczniów do nauczyciela.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, ukierunkowanej na realizację zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego oraz na nowe pomysły. Czas ten przeznaczyłam na doskonalenie się, poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności pedagogicznych. Zdobyte przeze mnie w tym okresie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale także dla uczniów i szkoły. Swoje działania dostosowywałam do potrzeb szkoły, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniałam się do ich wszechstronnego rozwoju. Motywowałam i pomagałam, by mogli osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. W mojej pracy było i jest ważne by być otwartym na potrzeby wszystkich dzieci. Na indywidualne podejście do ich możliwości i zainteresowań. Starałam się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. W wychowaniu uczniów zwracałam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji. Współpracowałam z rodzicami, byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące ich dzieci.
W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, wprowadzać nowe, ciekawe rzeczy do zajęć z dziećmi i motywować ich do aktywności. W ciągu stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.