X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45128
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Agata Czymerska
NAZWA I ADRES SZKOŁY- Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
STANOWISKO PRACY - wychowawca w oddziale przedszkolnym – 1 rok stażu
- pedagog szkolny/doradca zawodowy – 2-3 rok stażu
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki ogólnej, studia licencjackie z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy z coachingiem
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Zofia Sołtysiak (01.09.2017 – 31.08.2019)
- mgr Maria Dąbrowska (01.09.2019 – 31.05.2020)
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2017 – 31.05.2020 r.

Jestem nauczycielem pedagogiem. Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Płocochowie. Pierwszym rokiem pracy w Szkole Podstawowej w Płocochowie była praca na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela). Następnie, we wrześniu 2017 roku przedłożyłam do zatwierdzenia przez dyrektorkę szkoły – panią Ewę Bochenek— plan rozwoju zawodowego, według zamierzeń, którego realizowałam staż. Mój plan został przez panią dyrektor przyjęty i pozytywnie zaopiniowany. Z dniem 1 września 2018 r. musiałam zmodyfikować swój plan rozwoju zawodowego poprzez dołączenie aneksu w związku ze zmianą zajmowanego dotąd stanowiska. Kolejne dwa lata stażu to praca na stanowisku pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, a także wychowawcy klasowego. Zmodyfikowany plan przedłożyłam pani dyrektor i został on przez panią dyrektor przyjęty i pozytywnie zaopiniowany. Dokumentacja, którą zgromadziłam w ramach spełnienia wymagań na stopień awansu nauczyciela mianowanego, oraz działania podjęte w ramach realizacji wymagań ustawowych są jednocześnie działaniami za okres stażu. Starałam się, aby opracowany przeze mnie plan rozwoju był czytelny i przejrzysty, aby jasno wynikało z niego, jakich działań się podjęłam.
Moje działania podjęte w celu doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły skupiły się głównie wokół stanowiska pracy nauczyciela pedagoga i doradcy zawodowego.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez przygotowanie dokumentacji regulującej jej funkcjonowanie. Opracowałam plan pracy zgodnie z przyznanym przez dyrekcję zakresem obowiązków.
Te 3 lata stażu były dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym istotnym krokiem było poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela mianowanego, w ramach której:
• przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego, czyli:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartę Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379 z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393);
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1574);
• regularnie śledziłam strony internetowe poświęcone procedurom awansu (tj. www.awans.net, www.awans.oswiata.org.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny, www.e-serwisNauczyciela.pl);
• korzystałam także z materiałów zakupionych poprzez portal FORUM – Wiedza na usługach rynku – www. Forum-media.pl, które w całości dotyczyły wszystkich zagadnień związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;
• korzystałam z czasopism o tematyce oświatowej („Głos Nauczycielski”, „Bliżej Przedszkola”), zwłaszcza artykułów dotyczących awansu.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Zofią Sołtysiak, która była moim opiekunem przez 2 lata. Ostatnie 9 miesięcy rolę mojego opiekuna powierzono pani mgr Beacie Dąbrowskiej. We wrześniu 2017 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z moimi opiekunami stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu:
Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych,
Przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości,
Samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe itp.,
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły:
W pierwszym roku stażu:
Temat zajęcia: „Wiosna” – wykonanie dekoracji doniczek z kwiatkami;
Temat zajęcia: „Pluszowy miś” – praca plastyczna z piasku;
Temat zajęcia: „Moja mama” – dekoracja lampionów;
Temat zajęcia: „Zdrowe odżywianie” – robimy sałatkę jarzynową;
Temat zajęcia: „Układ słoneczny” – projekt „Lecimy na Marsa” – wykonanie rakiety z materiałów wtórnych;
Temat zajęcia: „Wymarłe zwierzęta – świat dinozaurów” – projekt „Park Jurajski. Życie dinozaurów.” – wykonanie makiety parku jurajskiego.
W drugim roku stażu:
Temat lekcji: „Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, zachowaniu i udziału w życiu szkoły, do konkursów szkolnych i pozaszkolnych” (godzina wychowawcza – lekcja w ramach pełnienia funkcji wychowawcy klasowego);

W trzecim roku stażu:
Temat lekcji: „Zawody w moim najbliższym otoczeniu” (zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie VII)

Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariuszy zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem lub dyrektorem okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Zofię Sołtysiak i panią Beatę Dąbrowską. Były to lekcje w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne, m.in.: Konkurs recytatorski, Pasowanie na Przedszkolaka.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wieku dzieci. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący dzieci do pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Po każdych zajęciach, pytałam dzieci co im podobało się najbardziej, pytałam co jeszcze chciałyby robić podczas zajęć. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w wykonywaniu różnych czynności i starałam się pomagać im w pokonywaniu ich trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących w szkole czy przedszkolu.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
praca wychowawcy przedszkola sprawiała mi dużo satysfakcji,
praca pedagoga jest dla mnie wyzwaniem,
w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dzieckiem,
metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
mam dobry kontakt z dziećmi , uczniami,
potrafię współpracować z dziećmi , uczniami,
powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.
W okresie roku szkolnego 2017/2018 oraz do chwili obecnej systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, radach pedagogicznych. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy z coachingiem, podjęłam również studia podyplomowe w zakresie geografii.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Szkolenie: „Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w karcie nauczyciela i aktami wykonawczymi”.
Szkolenie: „Ocenianie kształtujące”.
Program wychowawczo – profilaktyczny – „Program Domowych Detektywów”.
Kurs kierownika kolonii.
Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy z coachingiem.
Szkolenie: „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyk”i.
Warsztaty z programu profilaktycznego „Gwiazda mocy”.
Szkolenie: „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.
Uzyskane efekty:
- wiem, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r., które weszło w życie 29 listopada 2018 roku wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce, niezależnie od tego, czy są nauczycielami, mają obowiązek odbycia odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy;
- poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie odpowiedniego zachowania w przypadku wypadku;
– zapewnienie opieki poszkodowanemu, wezwanie profesjonalnej pomocy i samodzielne udzielenie pomocy przedmedycznej.
Konferencja naukowa: „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego”.
Obchody Europejskich Dni Pracodawców – spotkanie w Starostwie Powiatowym.
Rada szkoleniowa: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych”.
Seminarium informacyjne: „Trafny wybór – tradycyjne zawody – nowe możliwości”. Organizator Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.
W okresie zdalnego nauczania uczestniczyłam w webinariach:
„Jak wykorzystać doświadczenie edukacji zdalnej?” – organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem następujących uroczystości szkolnych i innych wydarzeń w szkole:
Koncert Bożonarodzeniowy – przygotowanie Jasełek w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego,
Płococholandia – przygotowanie inscenizacji „Zdrowo jem, więcej wiem” – promocja zdrowego stylu odżywiania, w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego,
Apel profilaktyczny pt. „Wszelkim używkom mówię NIE” – apel w wykonaniu uczniów klasy VIII,
Apel szkolny nt. „Nastoletnia depresja” – apel z udziałem uczniów klasy 7,
Zorganizowanie spotkania z dietetykiem z Nature House z Pułtuska dla uczniów klas I- IV oraz V- VIII,
Zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku dla klas VII i VIII,
Warsztaty bombkowe – przeprowadzenie warsztatów zdobienia bombek

Przygotowywałam dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. W roku 2019 przeprowadziłam szkolny konkurs dla uczniów klas I- III oraz IV- VI w ramach doradztwa zawodowego. Jestem pomysłodawcą i koordynatorem Gminnego Konkursu Wiedzy o zawodach, który odbył się po raz pierwszy w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.
Przygotowywałam i prowadziłam prelekcje dla nauczycieli i rodziców:
„Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna ucznia”;
Prezentacja nt. „ Nastoletnia depresja – fakty i mity dotyczące depresji u dzieci i młodzieży”;
„Jak szybko rozpoznać, że nasze dziecko jest uzależnione”.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.
Efekty realizacji:
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy, w pracy pedagoga, pracy doradcy zawodowego oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z dzieckiem – uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły wśród społeczności lokalnej. Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu. Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w Kronice Szkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
W ciągu trwania stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez pierwszy rok byłam wychowawcą w oddziale przedszkolnym. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w przedszkolu, w czasie zabaw, w czasie uroczystości, na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych, spacerach, na lekcjach, przerwach śródlekcyjnych. Ten rok oraz kolejne, pozwolił na poznanie potrzeb i możliwości dzieci, uczniów. W poznaniu środowiska dzieci pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami jak również współpraca i stały kontakt z innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do przedszkola, wszystkich uczniów szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku rodzinnym. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi, ich rodzicami oraz dyrektorem szkoły. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przedszkolnej, klasach starszych przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ papierosów i innych substancji psychoaktywnych poprzez prace plastyczne dzieci, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie przedszkola i szkoły. Przedszkole uczestniczyło w programie profilaktycznym rekomendowanym przez Sanepid:
„Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”.
Prowadziłam wśród uczniów programy i projekty:
„Program Domowych Detektywów. Jaś i Małgosia na tropie”. Realizacja odbywała się w ramach obowiązujących w szkołach projektów „Bezpieczna szkoła”. Celem programu jest opóźnienie momentu pierwszego spożycia alkoholu poprzez wzmacnianie czynników chroniących: rodzinnych, rówieśniczych oraz indywidualnych.
Projekt z ZUS – przeprowadzenie zajęć, których celem było upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Program „Wzorowa łazienka”.
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez: Mikołajki, Dzień Mamy, Dzień Życzliwości, Dzień Dżentelmena, Walentynki. Starałam się, aby dzieci czuły się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na zebraniach z rodzicami, spotkaniach indywidualnych czy też częściej kontaktowaliśmy się telefonicznie lub drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora Messenger w okresie zdalnego nauczania.
Odpowiadałam w szkole za zbiórki charytatywne, uwrażliwiałam dzieci na niesienie pomocy innym. Wspólnie z całą szkołą zorganizowałam akcję charytatywną „Góra grosza”, która przeprowadzana jest już co roku. Włączamy się również w inne zbiórki np. „Doctor Clown”. Współorganizowałam wycieczki dla dzieci oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę. Były to spacery po bliskiej okolicy, wycieczki do Pułtuska na przedstawienia teatralne, wyjazdy na dni otwarte do pułtuskich szkół ponadpodstawowych ze starszymi uczniami na lekcje zawodoznawcze, a także dalsze wyjazdy np. do Płocka.
Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną, a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami zarówno w oddziale przedszkolnym, jak i w szkole. Uzyskałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku z dobrą współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązywać problemy.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjść, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.
Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów, praca z uczniem zdolnym.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
Podczas swojej pracy zawsze bacznie obserwuję dzieci znajdujące się pod moją opieką. To właśnie ich pomysły i zainteresowania są najczęściej inspiracją do podejmowania przeze mnie nowych wyzwań, przeprowadzania zajęć i realizowania programu w nietypowy sposób. Dodatkową podpowiedzią są dla mnie rozmowy prowadzone z dziećmi i ich rodzicami. W swojej pracy wykorzystywałam szereg ciekawych metod w pracy z dziećmi, m.in.:
metody aktywizujące z zakresu pedagogiki zabawy KLANZA: metody ułatwiające poznanie się;
metody rozluźniające, relaksujące;
metody twórczego opracowania tematu, w tym metody poznawania doświadczeń, stereotypów oraz dyskusji wokół problemów;
zabawy dramowe;
metody animacji dużych grup mających na celu uaktywnianie wszystkich, bez podziału na prezentujących się i biernych widzów;
metody uzyskiwania informacji zwrotnych od uczestników, w tym metody ułatwiające podsumowanie, zakończenie zajęć;
metody aktywizujące, tj. gry dydaktyczne i gry planszowe – gotowe i przygotowane samodzielnie przez dzieci, burzę mózgów, mapę pojęciową, stacje zadaniowe, metodę linii czasu, tj. historyjka obrazkowa, metodę planowania przyszłości, zabawy w symulacje i zabawy dramowe, zabawy z kłębkiem wełny i inne integracyjne, zabawy typu „fabuła z kubka”, metoda projektu oraz wiele innych które w jak największym stopniu angażują dzieci.
Wprowadzałam dzieci w „świat sztuki”. Uważam bowiem, że twórczość plastyczna oraz muzyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka, która tworzy bazę dla prawidłowego rozwoju we wszystkich pozostałych obszarach – poprzez podejmowane przez dzieci:
działania plastyczne (wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, tj. rysowanie – kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelowymi;
malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, malowanie kostkami lodu, świecami, węglem, cukrem i barwioną solą, kolorową pianą;
stemplowanie – dłońmi, paluszkami, stopami, patyczkami higienicznymi, gąbkami, korkami; wydzieranki, wyklejanki; lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, itd.),
muzyczne – wykorzystywanie muzyki współczesnej, klasycznej, przebojów dziecięcych i przebojów z dawnych lat, m.in. „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Stoi różyczka”, itd., muzyki ludowej oraz muzyki tradycyjnej w innych krajach oraz wykorzystanie instrumentów w zabawach muzycznych i muzyczno – ruchowych, a także instrumentalizacja utworów),
taneczne mogłam obserwować i poznawać emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania każdego z przedszkolaków.
Wzbogacałam prowadzone przez siebie zajęcia o elementy nieszablonowe, sprawiające, że omawiane treści były ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci:
przygotowanie zajęć z wykorzystaniem rekwizytów, tj. zajęcia teatralne: stroje – kapelusze, apaszki, śmieszne przebrania, samodzielnie wykonana z pudła miniatura teatru oraz samodzielnie wykonane przez dzieci pacynki, ale także gotowe pacynki, kukiełki i marionetki;
zajęcia o zdrowiu i higienie: ręczniki, mydełka, szampony, gąbki, itd.;
zajęcia przedświąteczne – choinka i ozdoby choinkowe, bazie kotki, pisanki, kartki świąteczne;
zajęcia z zakresu „Kolorowych Dni” - warzywa i owoce w danym kolorze, itp.
wspólne wyciskanie soku marchwiowego za pomocą sokowirówki oraz degustacja;
pieczenie chleba dyniowego – z poznaniem wszystkich składników oraz całym procesem wzrostu zbóż i wypieku różnego rodzaju pieczywa;
przygotowanie sałatki owocowej i warzywnej;
„Przedszkolny Ogródek” - wspólne sianie owsa na ziemi i rzeżuchy na wacie oraz obserwacja procesu ich wzrostu, rozmowa na temat tego co jest potrzebne do życia roślinom, a także sianie fasolek, nadawanie im imion oraz opieka nad nimi;
stworzenie w sali „Kącika Małego Odkrywcy”;
wykonanie makiety Parku Jurajskiego;
wykonanie rakiety kosmicznej.

W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam, bądź przygotowywałam ich do konkursów, zachęcałam do udziału w warsztatach, organizowałam spotkania z ciekawymi osobami, przedstawicielami różnych zawodów:
Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny Kangur,
Szkolny konkurs recytatorski,
Konkurs recytatorski organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku,
Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka,
Konkurs Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy,
Szkolny konkurs wiedzy o zawodach,
Gminny Konkurs „Moja wiedza o zawodach”,
Udział w Gminnej Gali Profilaktyki Lokalnej,
Udział w Lokalnej Burzy Mózgów – celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom i młodzieży złożoności problemu uzależnień, dostarczenie wiedzy na temat instytucji pomocowych, kształcenie umiejętności wykonywania zadań w zespole, integracja środowisk,
Udział w warsztatach „Archipelag skarbów”,
Udział w warsztatach profilaktycznych z programu „Debata”,
Udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Dzień Teatru w Dwójce,
Spotkanie z dietetykiem,
Spotkanie z leśniczym,
Spotkanie z doradcą zawodowym.

Efekty realizacji:

Różnorodna oferta zajęć stosowana przeze mnie zwiększa motywację dzieci do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Efektem tych działań jest to, że:
- potrafię stworzyć dogodne warunki dla dzieci do zdobywania przez nie wiedzy w różnych obszarach edukacji;
- potrafię pomóc i doradzić dzieciom w wyborze odpowiednich środków potrzebnych do pracy, jednocześnie proponując im niekonwencjonalne rozwiązania;
- zapewniam dzieciom warunki do rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań;
- rozpoznaję i uwzględniam potrzeby rozwojowe dziecka;
- potrafię opracować i realizować odpowiednie formy i metody pracy z dziećmi zdolniejszymi i mającymi trudności w nauce;
- potrafię zorganizować i przeprowadzić zajęcia w taki sposób, aby w miarę możliwości wszystkie dzieci były zaciekawione tematem i z chęcią podejmowały działania, jednocześnie pamiętam o przygotowaniu alternatywny dla dzieci, które w danym dniu nie są chętne do współpracy;
- obserwując zainteresowania i pasje uczniów oraz śledząc nowości na rynku oświatowym potrafię opracować, wprowadzić w życie oraz zachęcić koleżanki z pracy do współudziału w realizacji nowatorskich projektów edukacyjnych;
- poprzez tworzenie szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, projektów edukacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wyszukiwanie ciekawych miejsc na wycieczki potrafię stworzyć pozytywny i atrakcyjny obraz naszego przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. Przez cały okres stażu starałam się nabywać i doskonalić swoje umiejętności związane z obsługą komputera, dzięki czemu potrafiłam opracować następujące dokumenty i pomoce:
- arkusze obserwacji dziecka,
- miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- plany współpracy z rodzicami,
- scenariusze zajęć i uroczystości,
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
- analizy semestralne i roczne pracy dydaktyczno - wychowawczej,
- informacje opisowe o dziecku na prośbę rodzica, do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- pomoce dydaktyczne, np. obrazki, rebusy, labirynty, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, ankiety, itd.,
- przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców (referaty, artykuły, oraz informacje na temat wydarzeń przedszkolnych, szkolnych),
- zaproszenia, dyplomy, podziękowania,
- opisy wydarzeń przedszkolnych, szkolnych do kroniki przedszkolnej lub na stronę internetową szkoły,
- opracowałam projekty edukacyjne i przygotowywałam wszystkie materiały, które były potrzebne do ich realizacji.
W swojej pracy stosowałam także technologię komputerową do opracowywania różnorodnych kart pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, które wykorzystywałam zarówno podczas obowiązkowych zajęć z grupą, jak i podczas zajęć indywidualnych z dziećmi. Na prośbę rodziców na początku każdego tygodnia konstruowałam także karty pracy będące pracą domową dla chętnych dzieci – były to zawsze karty, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia i związane były z aktualną tematyką zajęć. Za wykonanie dodatkowych zadań dzieci otrzymywały specjalne znaczki „pracowitych pszczółek”, które również opracowałam z wykorzystaniem programu komputerowego – Paint. W ramach urozmaicenia prowadzonych zajęć wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, encyklopedii i atlasów przyrodniczych oraz korzystając z dostępu do Internetu oglądaliśmy ciekawostki w postaci zdjęć i filmów dotyczące różnych krajów oraz dotyczące przeprowadzania dziecięcych eksperymentów. Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej, dlatego korzystając z jej dobrobytu cały czas wzbogacam swoją wiedzę, by uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukam także ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i dodatkowych inicjatywach, które byłyby atrakcyjne dla moich uczniów. Do technologii informacyjnej zalicza się również kontakt telefoniczny, mailowy, a tą drogą często kontaktuję się z rodzicami w celu uzyskania informacji o dziecku. Droga telefoniczną kontaktuję się także z przedstawicielami różnych instytucji, z którymi nasza szkoła nawiązuje współpracę, tj. Miejska biblioteka w Pułtusku, Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku, schroniska i fundacje zajmujące się bezdomnymi zwierzętami, Straż Pożarna, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kurator Sądowy, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Młodzieżowe Centrum Pracy w Pułtusku, Gazeta Powiatowa, Tygodnik Pułtuski. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami z mojej placówki oraz z koleżankami ze studiów, które pracują w zawodzie. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e-mail otrzymuję informacje na temat dostępnych szkoleń i warsztatów. To również dzięki technologii komputerowej miałam możliwość zapisania i uczestniczenia w kilku webinariach, które są bardzo ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego.

Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Główne efekty:
- nabyłam i udoskonaliłam umiejętności obsługi komputera;
- potrafię wykorzystać technologię informacyjną do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej oraz wszystkich materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć oraz imprez przedszkolnych, szkolnych;
- potrafię gromadzić i opracowywać materiały niezbędne do stworzenia postów na szkolnym Facebooku;
- potrafię stworzyć prezentacje multimedialne w programie PowerPoint;
- poprzez efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi potrafię uzyskiwać wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób, wzbogacam i podnoszę atrakcyjność zajęć, pogłębiam zainteresowania dzieci światem techniki, potrafię dostarczać radość z nauki i zabawy na komputerze, pobudzać aktywność dzieci i motywować do działania.

Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego:
- przy użyciu komputera prowadziłam także dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu, który był jednym z moich źródeł wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego, mogłam również w szybkim tempie zdobywać potrzebne mi materiały.

Efektem mojej pracy jest plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Korzystałam z portali internetowych poprzez: wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledziłam zmiany w Prawie Oświatowym, korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, korzystałam również ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli zawierających ciekawe pomysły na karty pracy i niezwykłe prace plastyczne. Odwiedzałam takie strony jak:
www.menis.gov.pl,
www.pedagogika.com,
www.interklasa,pl,
www.edux.pl.,
www.literka.pl,
www.awans.net,
www.awans.oswiata.org.pl,
www.gwo.pl,
www.publikacje.edu.pl,
www.Profesor.pl,
www.eserwisNauczyciela.pl,
www.printoteka.pl,
www.pinterest.com, i wiele innych.

Uzyskane efekty:
- potrafię korzystać z komputera i dostępu do Internetu w celu: ułatwienia sobie codziennej pracy, bogacenia swojego warsztatu i podnoszenia jakości poziomu pracy;
- poprzez technologię komputerową potrafię dotrzeć do wielu ważnych informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli;
- wiem jak wykorzystywać Internet jako źródło wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego;
- potrafię dotrzeć i korzystać ze stron o tematyce oświatowej oraz ze stron z publikacjami nauczycieli odbywających staż;
- dzięki technologii komputerowej byłam cały czas na bieżąco ze zmianami w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
- potrafię komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, Messengera z opiekunem stażu i z innymi nauczycielami;
- potrafiłam udokumentować przebieg stażu;
- publikowałam w Internecie: na stronie internetowej naszej szkoły, regularnie publikowałam opisy ważnych wydarzeń z życia placówki, porady dla rodziców. Przygotowuję również materiał fotograficzny dokumentujący przebieg zajęć prowadzonych przeze mnie, uroczystości i imprez, konkursów i innych wydarzeń, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco ważne momenty z życia swoich dzieci.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach rady pedagogicznej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism:
„Problemy opiekuńczo – wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo – wychowawczej w Polsce jak i na świecie,
„Wychowanie na co dzień” – miesięcznik,
„Psychologia w szkole” – kwartalnik,
„Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno – pedagogiczny,
„Opieka – wychowanie – terapia” – kwartalnik metodyczno – teoretyczny,
„Nauczycielka przedszkola” –miesięcznik,
„Wychowanie w przedszkolu” – czasopismo dla nauczycieli.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury psychologicznej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekunów stażu, nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Z roku na rok pojawia się coraz więcej dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami koordynacji psycho – ruchowej, coraz więcej dzieci ma problemy z pamięcią i koncentracją, czynnościami manualnymi i samoobsługą oraz z zaburzeniami mowy. Dlatego też podczas odbywania przeze mnie stażu uczestniczyłam w bardzo wielu szkoleniach, webinariach, warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki m.in.: „Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań u dzieci (w tym zachowań agresywnych)”, „Konstruktywne pochwały, czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci”, „Prezenty dla Bliskich”, „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci w edukacji elementarnej”.
Przez cały okres stażu studiowałam także literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej, ale także samodzielnie tworzyłam prywatną biblioteczkę, którą wzbogacałam o nowości związane z powyższą tematyką. Czytałam na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Korzystałam także ze stron internetowych:
www.pedagogika.com,
www.interklasa,pl,
www.edux.pl.,
www.literka.pl,
www.e-serwisNauczyciela.pl,
www.printoteka.pl,
www.pinterest.com i wiele innych.
Wszystkie wymienione pozycje bardzo ułatwiały mi codzienną pracę z uczniami, zwłaszcza z tymi, u których zauważałam jakieś problemy.

Efekty realizacji:

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałam do tworzenia planów pracy wychowawczej w klasie, planów pracy pedagoga szkolnego, planów pracy doradcy zawodowego. Programy zawierały propozycję działań i ćwiczeń zapewniających wielostronny rozwój dzieci z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych. W trakcie stażu pojawiła się również potrzeba stworzenia dla klasy „Programu do pracy z dziećmi sprawiającym trudności wychowawcze”, który bardzo skrupulatnie opracowałam i realizowałam w trakcie mojej pracy. Zasadniczym celem opracowanego programu była konieczność takiej pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, aby umożliwić im w przyjaznej atmosferze akceptacji, przełamanie niechęci do rówieśników i osób dorosłych oraz aby wspomóc ich w nabraniu zaufania do samego siebie i osób z otoczenia szkolnego, by ich rozwój stawał się bardziej harmonijny i wszechstronny.
Jako nauczyciel kontraktowy podejmowałam także współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły. Byłam w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, do której kierowałam opinie pedagogiczne o dzieciach z trudnościami w sferze poznawczej, emocjonalnej lub z zaburzeniami mowy. Na stałe współpracowałam z psychologiem, która zawsze służyła radą i w miarę zgłaszanych potrzeb organizowała dla rodziców konsultacje psychologiczne. Przeprowadziłam prelekcję dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiających się trudności.
W czasie odbywania stażu nawiązałam także współpracę z logopedą. Poszerzyłam zakres swojej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki, dzięki czemu bardziej świadomie podchodzę do problemów uczniów i jestem w stanie bardziej pomóc i doradzić ich rodzicom. Potrafię we współpracy z innymi nauczycielami oraz samodzielnie opracować indywidualny program wspierania i usprawniania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych oraz program do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności, wiem, jak wykorzystać zdobytą wiedzę do zintegrowania grupy, rozwiązywania zaistniałych konfliktów, zapobiegania agresji, m.in. przez stosowanie odpowiednich metod relaksacyjnych oraz aktywizujących, potrafię nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistycznymi poradniami w celu pozytywnego wzmacniania dzieci z trudnościami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej w Płocochowie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

Podsumowanie

Uważam , że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak: kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie uczestniczę w realizacji zdań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Szczególnie była ona przydatna w okresie zdalnego nauczania.
Dużą satysfakcję sprawiała mi praca wychowawcza z grupą przedszkolną. Podczas trwania stażu nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam j w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, ważne było napisanie przeze mnie wniosku i pozyskanie środków na umeblowanie i wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego. Zawsze chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Moja praca została odznaczona nagrodą Dyrektora Szkoły.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi, wychowawczymi i dydaktycznymi nie dobiegła końca, w nieustannie zmieniającym się świecie musimy nieustannie aktualizować wiedzę i umiejętności. Ostatnie zdarzenia związane z epidemią koronawirusa postawiły przed nauczycielami szereg wyzwań, którym trzeba było sprostać.

Agata Czymerska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.