X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45108
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Zbigniew Jakusz - Gostomski
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu
Adres szkoły: ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 m-cy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr Joanna Żabińska
Dyrektor Szkoły: mgr Magda Dryll

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

WSTĘP
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
W dniu 4 września 2017 roku, wraz z inauguracją roku szkolnego 2017/2018 zapoczątkowałem odbywanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż trwający 2 lata i 9 miesięcy odbywałem na stanowisku nauczyciela wychowani fizycznego i zajęć usportowionych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu. W chwili rozpoczęcia tego stażu posiadałem wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym „magister wychowania fizycznego”. Byłem także posiadaczem specjalizacji trenerskiej „B” Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz instruktorem w takich dyscyplinach sportu jak: piłka ręczna, kulturystyka, pływanie. Miałem także patent żeglarza jachtowego i byłem posiadaczem legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.
Okres odbywania stażu był dla mnie czasem poświęceń i wytężonej pracy w realizacji założeń, wynikających z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wynikające z tego tytułu obowiązki, uświadomiły mi że powinienem systematycznie i konsekwentnie zabiegać o doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi wzbogacić kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, co w perspektywie czasu mogłoby zaowocować podniesieniem efektywności moich działań pedagogicznych. Miałem świadomość, że udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych i praktycznych, przysłużą się do podniesienia jakości mojej pracy i tym samym pracy szkoły. W okresie odbywania tego stażu podjąłem wiele starań aby systematycznie zdobywana wiedza i umiejętności w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem, znalazła jak najgłębsze i najkorzystniejsze efekty w pracy z dziećmi i dla dzieci. Jako, że od trzech lat jestem wychowawcą VI klasy sportowej o profilu „piłka ręczna”, od początku dostrzegałem potrzeby uczniów z trudnościami w nauce oraz z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Byłem świadom, że wzmożona aktywność fizyczna poza ewidentnymi korzyściami zdrowotnymi, sprawnościowymi i zdobytymi umiejętnościami może wiązać się z tym, że dziecko jest czasami przeforsowane fizycznie, co w konsekwencji może obniżać poziom jego skupienia i koncentracji na innych lekcjach. Szukałem w tym zakresie wielu rozwiązań i balansu w celu harmonijnego rozwoju biologicznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego. Permanentnie wyjaśniałem moim wychowankom w jaki sposób mogą dane ćwiczenia wykonywać bardziej ekonomicznie i poprawnie aby ich poziom umiejętności techniczno-taktyczych oraz sprawności fizycznej i wiedzy był coraz wyższy. Uczniów uzdolnionych wspierałem poprzez zachęcanie do uczestnictwa w konkursach szkolnych, środowiskowych, akademiach i przedstawieniach szkolnych, zawodach sportowych, zajęciach SKS i przynależności do UKS Zawisza Przywidz. Zawsze starałem się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Przez cały okres mojej pracy w zawodzie ciągle uczyłem się i nadal się uczę czegoś nowego. Starałem się dążyć do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i przynosiły oczekiwany skutek oraz osobistą satysfakcję. Każdego roku, zdobywając nowe doświadczenia zarówno w czasie zajęć, jak i podczas wszelkiego rodzaju zawodów szkolnych i klubowych, odkrywałem nowe rozwiązania, stosując ciekawsze metody oraz formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Konsekwentnie zwracałem uwagę na współpracę, komunikację, pozytywne relacje i więzi między uczniami, które warunkują wysokie efekty pracy i kolektyw drużyny w czasie zawodów i nie tylko. Starałem się uwypuklić znaczenie tych postaw w oparciu o wspólne dążenie do realizacji bieżących i perspektywicznych celów sportowych, wychowawczych, a przyszłościowo zapewne także społecznych. Będąc wychowawcą i ucząc trzeci rok tą samą klasę, mogłem zaobserwować i przekonać się jak duży potencjał drzemie w każdym z uczniów. Mój kolejny etap odbywania stażu zawodowego, pozwolił uświadomić mi, że odpowiednia motywacja i zachęta, to więcej niż połowa sukcesu w drodze do oczekiwanego wpływu na rozwój i nawyki dziecka. Bardzo często podkreślałem na moich zajęciach, że: „...nie musicie być najlepsi w tym co robicie, że macie prawo do popełniania błędów, bo każdy je popełnia. Jednak powinniście szanować swój czas na to co robicie i każdego dnia pragnąć, stawać się lepszą wersją samego siebie”. Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego współpracowałem z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, psychologiem, biblioteką, pielęgniarką, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu panią Joanną Żabińską, która pomagała mi w utworzeniu planu rozwoju zawodowego oraz w napisaniu sprawozdania z mojego stażu. Z Panią Joanną wspólnie realizowaliśmy zadania na zajęciach usportowionych i wychowaniu fizycznym z klasami sportowymi. Wspólnie prowadziliśmy także z sukcesami Uczniowski Klub Sportowy Zawisza Przywidz
.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. W drodze ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szczególności zastosowałem się do:

§ 7, ust. 1, pkt. 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczyłem w pracach różnych organów szkoły:
1.1. Brałem udział w pracach, szkoleniach i warsztatach Rady Pedagogicznej, współpracowałem z Gronem Pedagogicznym w zakresie komunikacji n.t. problemów wychowawczych wśród moich wychowanków oraz wydarzeń szkolnych. Dzięki tym działaniom, szkoleniom i warsztatom miałem możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, co znacząco wzbogaciło mój warsztat pracy.
1.2. Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych i pomocy materialnej. Zorientowawszy się z sytuacją rodzinną i materialną jednego z moich wychowanków, udzieliłem kilkukrotnie wsparcia rzeczowego jego rodzinie.
1.3. Współpracowałem z Dyrektorem Szkoły w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów, problemów wychowawczych i wsparcia dydaktycznego, a także w kwestii niesienia pomocy materialnej szkole i niektórym uczniom.
1.4. Współpracowałem z pedagogiem i psychologiem szkolnym w kwestii uczniów wymagających wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, a także w obszarze opinii z poradni PPP.
1.5. Współpracowałem z Samorządem Uczniowskim w sprawach organizacji i przebiegu imprez szkolnych.
1.6. Organizowałem i współorganizowałem konkursy, zawody sportowe oraz gry i zabawy dla dzieci.
1.7. Organizowałem i współorganizowałem imprezy szkolne i pozaszkolne.
1.8. Wdrażałem i respektowałem wewnątrzszkolne zasady oceniania.
1.9. Sprawowałem opiekę nad uczniami podczas dyżurów, wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
1.10. Współpracowałem z pielęgniarką szkolną w zakresie terminów badań okresowych, fluoryzacji i higieny uczniów oraz w obszarze pełnienia opieki medycznej w czasie imprez sportowych.
1.11. Pracowałem w zespole przedmiotowym wychowania fizycznego gdzie moja rola sprowadzała się do ustalania wraz z zespołem wyboru programów nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania i wagi ocen, ustaleniu terminarza gminnych igrzysk dzieci i gminnych igrzysk młodzieży szkolnej oraz potrzeb w zakresie środków dydaktycznych.
1.12. Pracowałem w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych)
1.13. W roli prezesa i trenera kierowałem Uczniowskim Klubem Sportowym Zawisza Przywidz.

2. Czynnie uczestniczyłem w realizacjach zadań edukacyjnych:
2.1. Sprawowałem opiekę nad dziećmi podczas imprez, konkursów, zawodów, ogólnopolskich turniejów weekendowych i wyjść poza teren szkoły.
2.2. Przygotowywałem uczniów do zawodów sportowych w różnych dyscyplinach.
2.3. Brałem udział z wychowankami w zawodach sportowych organizowanych przez SZS w Gdańsku, przez Pomorski Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku oraz w wielu innych turniejach towarzyskich rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
2.4. Prowadziłem pozalekcyjne zajęcia sportowe z ramienia Szkolnego Związku Sportowego pod nazwą Szkolny Klub Sportowy.
2.5. Prowadziłem zajęcia sportowe pod patronatem Stowarzyszenia Akademia Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka.
2.6. Prowadziłem zajęcia w ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

3. Współpracowałem z rodzicami:
3.1. Przeprowadzałem wywiadówki i konsultacje w zakresie osiągnięć edukacyjnych i problemów wychowawczych. Problemy wychowawcze wywodziły się głównie z nieporozumień, konfliktów rówieśniczych, itp. Te problemy potęgowały zazwyczaj w uczniach agresję, wzajemną niechęć, wulgaryzmy, pomówienia i nieprawdziwe oszczerstwa, a niekiedy nawet bójki. Wszystkie te kwestie były na bieżąco podejmowane, wyjaśniane i często omawiane indywidualnie z poszczególnymi uczniami. W zależności od rangi problemu, konkretnego przypadku i potrzeby interwencji, przeprowadzałem rozmowę osobiście lub zwracałem się do psychologa, pedagoga lub Dyrekcji szkoły, w celu eliminacji niepożądanych zachowań. Zdarzało się, że w trudnych sytuacjach był powiadamiany rodzic, z którym wspólnie podjęto niezbędne działania naprawcze.
3.2. Organizowałem zebrania grupowe dotyczące działań klubu UKS Zawisza Przywidz.
3.3. Wspólnie konsultowałem i opracowałem tematykę godzin wychowawczych. Na spotkaniach i konsultacjach poza wynikami edukacyjnymi i problematyką wychowawczą, omawiano wiele aspektów z życia klasy, tj. wycieczki, zajęcia dodatkowe, indywidualne i grupowe wyróżnienia, a także pochwały dotyczące sukcesów uczniów.
3.4. Przeprowadzałem rozmowy i konsultacje indywidualne wg potrzeb rodziców, a w sytuacjach wymagających zaciągnięcia opinii lub przekazania informacji, komunikowałem się z rodzicami telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.
3.5. Wdrożyłem rodziców do włączenia się w aktywny udział w organizację imprez klasowych, w organizację imprez sportowych w Hali Arena Przywidz, jak również pomoc podczas turniejów i meczów wyjazdowych.

4. Współpracowałem ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej:
4.1. Zaznajomiłem się ze specyfiką pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniałem i komunikowałem z innymi nauczycielami orzeczenia, opinie i zalecenia PPP w stosunku do wychowanków, w pełni respektując je w działaniu.
4.2. Współpracowałem z Gminą Przywidz w kwestii pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie organizacji imprez sportowych.
4.3. Współpracowałem z GOK Przywidz w kwestii dostępności i korzystania z Hali Arena Przywidz podczas sportowych rozgrywek ligowych dzieci i turniejów towarzyskich, a także w zakresie organizacji szkolnych i środowiskowych imprez sportowych.
4.4. Współpracowałem ze Stowarzyszeniem Rady Rodziców „Kreatywna Szkoła”w sprawach dofinansowania wydarzeń sportowych z udziałem naszych uczniów.
4.5. Współpracowałem z przedstawicielami Lasów Państwowych w sprawach profilaktyki i wychowania ekologicznego, współorganizacji i sędziowania Wojewódzkich Mistrzostw Piłki Siatkowej Służb Mundurowych, a także w kwestii wsparcia Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawisza Przywidz w postaci pozyskania kompletu strojów sportowych.
4.6. Współpracowałem z organami Policji w celu złożenia wyjaśnień n.t. uczniów sprawiających problemy natury przestępczej, a także w ramach działań bezpieczeństwa i profilaktyki wśród wychowanków.

§ 7, ust. 1, pkt. 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty):
1.1. Poszerzałem wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
1.1.1 Uczestniczyłem w szkoleniu pt. „Równowaga. Siła słów bez hejtu. Edukacja antydyskryminacyjna i mowa nienawiści – aspekty psychologicznopedagogiczne, prawne i technologiczne. Jak zapobiegać, rozpoznawać i reagować? Szkolenie dla Rad Pedagoicznych.” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”. Przywidz, 7.12.2012 r.
Zdobytą wiedzę wykorzystuję w pracy wychowawczej. To szkolenie uwrażliwiło mnie na zakres problematyki hejtu , dyskryminacji i mowy nienawiści wśród dzieci i młodzieży.
1.2. Uczestniczyłem w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
1.3. Brałem udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia:
1.3.1. Szkolenie w zakresie „Instrukcji użytkowania, zasad obsługi, konserwacji, i serwisu ściany wspinaczkowej P.P.H.U. MONOLIT” - Gliwice 21.11.2017 r.
Dzięki uzyskaniu uprawnień operatora ścianki wspinaczkowej firmy MONOLIT w Hali Sportowej Arena Przywidz, poszerzyłem zakres swoich kompetencji zawodowych, które wykorzystuję na zajęciach sportowych z uczniami naszej szkoły.
1.3.2. Szkolenie pt. „Organizacja działań zespołowych we współczesnej grze w piłkę nożną” - Pomorski Związek Piłki Nożnej. Gdańsk, 19.03.2018 r.
Poszerzyłem kompetencje trenerskie w zakresie taktyki gry w piłkę nożną co obecnie wykorzystuję podczas lekcji gry w piłkę nożną na zajęciach wychowania fizycznego.
1.3.3. Konferencja metodyczna dla trenerów piłki nożnej pt. „Małe gry i gry pomocnicze jako forma przygotowania piłkarza do współzawodniczenia”. Pomorski Związek Piłki Nożnej. Skorzewo, 03.05.2018 r.
Poszerzyłem kompetencje trenerskie w zakresie nowoczesnych trendów gry w piłkę nożną co w obecnie wykorzystuję podczas lekcji gry w piłkę nożną na zajęciach wychowania fizycznego.
1.3.4. Szkolenie pt. „Współczesne trendy w szkoleniu piłkarskim” - Pomorski Związek Piłki Nożnej. Gdańsk, 10.08.2018 r.
Poszerzyłem kompetencje trenerskie w zakresie nowoczesnych trendów gry w piłkę nożną co obecnie wykorzystuję podczas lekcji gry w piłkę nożną na zajęciach wychowania fizycznego.
1.3.5. „Kursokonferencja Trenerów Młodzieżowych w formie wykładów i zajęć praktycznych” - Pomorski Związek Piłki Ręcznej. Gdańsk, 31.08-01.09.2018 r.
Uzyskałem licencję trenerską na prowadzenie zespołów dziewcząt i chłopców Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawisza Przywidz w rozgrywkach Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci, na sezon rozgrywkowy 2018/2019.
1.3.6. Szkolenie Mobilnej Akademii Młodych Orłów, organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, n.t. „Intensywności treningowej” oraz „Przenoszenie ciężaru gry w wolne strefy boiska”. Kościerzyna, 04.09.2018 r.
Poszerzyłem kompetencje trenerskie w zakresie nowoczesnych trendów gry w piłkę nożną co w obecnie wykorzystuję podczas lekcji gry w piłkę nożną na zajęciach wychowania fizycznego.
1.3.7. „Kursokonferencja Trenerów Młodzieżowych w formie wykładów i zajęć praktycznych” - Pomorski Związek Piłki Ręcznej. Gdańsk, 14-15.09.2019 r.
Uzyskałem licencję trenerską na prowadzenie zespołów dziewcząt i chłopców Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawisza Przywidz, w rozgrywkach Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci, na sezon rozgrywkowy 2019/2020 r.
1.3.8. „Konferencja Szkoleniowa dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących szkolenie w piłce ręcznej” - Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej. Koszalin, 01.02.2020 r.
Zdobytą wiedzę na tym szkoleniu wykorzystywałem na bieżąco podczas zajęć z dziećmi w kształtowaniu zdolności motorycznych oraz techniczno-taktycznych.

§ 7, ust. 1, pkt. 3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

1. Zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego:
1.1. Zapoznałem się, przeanalizowałem, respektowałem i aktualizowałem przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej jak również dokumentację postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Przywidzu. W trakcie odbywania stażu zapoznałem się z najważniejszymi ustawami regulującymi pracę placówek oświatowych oraz status zawodowy nauczyciela, tj.: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami). Na bieżąco śledziłem aktualizację przepisów prawa oświatowego, uwzględniające rozwiązania w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z racji ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego zapoznałem się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego tj.: z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2018 poz. 1574). Przystępując do pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018, który zapoczątkował mój staż na nauczyciela mianowanego, zapoznałem się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Przeanalizowałem wnikliwie podstawę programową z wychowania fizycznego i wybrałem zgodny z w/w rozporządzeniem Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej, autorstwa Krzysztofa Warchoła. Dokonałem także analizy i wyboru Programu Szkolenia Sportowego w Piłce Ręcznej dla klas IV-VI, pt. „Odkrywam Piłkę Ręczną”. Jest to program autorstwa Józefa Kulika i Krystyny Kulik zarekomendowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Zapoznałem się również z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 ze zmianami). W okresie trwania stażu sumiennie zabiegałem o bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzenia zajęć. Zapoznałem się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), a następnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). Na bieżąco prowadziłem dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zmianami). Organizując wyjazdy na zawody sportowe rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, wyjazdy na turnieje i mecze w ramach Pomorskiej Wojewódzkiej Ligii Piłki Ręcznej Dzieci, wyjazdy na ogólnopolskie turnieje towarzyskie w piłce ręcznej dzieci, wyjazdy na mistrzowskie widowiska sportowe w roli kibiców, wyjazdy do kina, rejs żaglowcem, wyjazdy na basen, wypady kajakowe, zajęcia na stoku narciarskim, zajęcia żeglarskie oraz jako opiekunem wycieczki do Chorwacji i Czarnogóry, kierowałem się zawartymi przepisami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
1.2. Zapoznałem się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego na stronach internetowych, m.in.: www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl
1.3. Brałem udział we wszystkich szkoleniach i warsztatach Rady Pedagogicznej oraz konsultacjach podejmujących wszystkie kwestie dotyczące w/w ustaw i dokumentów szkoły.

2. Zapoznałem się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły.
2.1. Przeanalizowałem wszelką dokumentację regulującą zasady funkcjonowania i organizacji szkoły: Statut Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu, Program Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania, regulaminy (Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, zeszyt protokołów zebrań zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego, Statut i Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawisza Przywidz, przepisy porządkowe i BHP.

§ 7, ust.2, pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznałem procedury awansu zawodowego nauczyciela:
1.1. Dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26. stycznia 1982 r. oraz inne dostępne materiały. Systematycznie uaktualniałem swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego poprzez udział w kursach i szkoleniach. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
1.2. Napisałem wniosek o rozpoczęcie stażu i złożyłem go do Dyrekcji Szkoły.
1.3. Opracowałem i przedstawiłem do zatwierdzenia przez Dyrekcję plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

2. Ustaliłem zasady współpracy z opiekunem stażu:
2.1. We wrześniu 2016 r. nawiązałem współpracę z opiekunem stażu. Zawarliśmy kontrakt
i omówiliśmy zasady współpracy oraz harmonogram obserwacji.
2.2. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałem plan pracy rozwoju zawodowego.
2.3. Ustaliliśmy terminy spotkań.
2.4. Wielokrotnie obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje były na bieżąco omawiane w formie konsultacji oraz analizy mocnych i słabych stron. Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłem i wzbogacałem własny warsztat pracy. Miałem także okazję poszukania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca i możliwość korzystania z wielkiego doświadczenia pani Joanny Żabińskiej, zaowocowała poznaniem różnorodnych metod i form prowadzenia zajęć, doboru ćwiczeń, a także pogłębieniem umiejętności czasu planowania jednostki lekcyjnej. Dzięki obserwacji prowadzenia zajęć przez opiekuna stażu, wzbogaciłem mój własny warsztat pracy o nowe pomysły na ciekawsze prowadzenie zajęć, a także metody wychowywania i dyscyplinowania uczniów.

3. W okresie odbywania stażu przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczycieli szkoły podczas „Otwartego Treningu Artur Siódmiak Camp”, w dniu 06.09. 2017 r. W otwartych zajęciach uczestniczyli także władze gminy, m.in. Wójt Gminy Marek Zimakowski, ówczesna Dyrektor Szkoły Katarzyna Sprusik – Olszewska, były reprezentant Polski w Piłce Ręcznej i obecnie trener Artur Siódmiak, Dyrektor GOK-u Anna Zulewska, a także uczniowie i rodzice. Po zajęciach omówiłem kwestię doboru form, metod i środków dydaktycznych, wykorzystanych w trakcie treningu pokazowego. Zwróciłem uwagę iż wybrane metody i formy prowadzenia zajęć stosuję w zależności od klasy, grupy, poziomu umiejętności i sprawności ruchowej dzieci, warunków pogodowych i dostępności do bazy sportowo-rekreacyjnej. Pochyliłem się także nad kwestią organizacji i czasu na poszczególne ćwiczenia, rodzaj ćwiczeń, liczby serii, powtórzeń i przerw wypoczynkowych.

4. Współpracowałem z Dyrektorem Szkoły:
4.1. Konsultowałem się z Panią Dyrektor Magdą Dryll oraz z poprzednią Panią Dyrektor Katarzyną – Sprusik - Olszewską w kwestii problemów wychowawczych dotyczących klasy i poszczególnych wychowanków. Radziłem się w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów, specyficznych sytuacji rodzinnych wychowanków, wsparcia dydaktycznego, a także w kwestii niesienia pomocy materialnej szkole i niektórym uczniom. Problemy wychowawcze wywodziły się zazwyczaj z nieporozumień, konfliktów rówieśniczych, itp. Te problemy potęgowały zazwyczaj w uczniach agresję, wzajemną niechęć, wulgaryzmy, pomówienia, nieprawdziwe oszczerstwa, a niekiedy nawet bójki. Wszystkie te kwestie były na bieżąco podejmowane, wyjaśniane i zawsze omawiane indywidualnie z poszczególnymi uczniami. W zależności od rangi problemu, konkretnego przypadku i potrzeby interwencji, przeprowadzałem rozmowę osobiście, a w niektórych sytuacjach zwracałem się właśnie do Dyrektora szkoły, pedagoga lub psychologa, w celu eliminacji niepożądanych zachowań. W sytuacjach wymagających natychmiastowej i zdecydowanej reakcji, powiadamiany był rodzic, z którym wspólnie podjęto niezbędne działania naprawcze.
5. Poszerzałem znajomość i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, własnego awansu zawodowego:
5.1. Prowadziłem dokumentację nauczyciela przedmiotu w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, Niezbędnik Nauczyciela Wychowania Fizycznego, teczka wychowawcy, dziennik elektroniczny SKS.
5.2. Zbierałem informacje o osiągnięciach i zachowaniu uczniów (puchary, dyplomy, medale, wyniki, opinie, pochwały i skargi).
5.3. W oparciu o nową podstawę programową z wychowania fizycznego zaplanowałem pracę dydaktyczną dla każdej z klas w których uczyłem. Na zajęciach wychowania fizycznego korzystałem z Programu Nauczania Wychowania Fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej autorstwa Krzysztofa Warchoła, natomiast na zajęciach usportowionych opierałem się na Programie Szkolenia Sportowego w Piłce Ręcznej dla klas IV-VI, pt. „Odkrywam Piłkę Ręczną”. Jest to program autorstwa Józefa Kulika i Krystyny Kulik zarekomendowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
5.4. Przez cały okres stażu gromadziłem dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, certyfikaty, dyplomy, notatki, wydruki, zdjęcia.
5.5. Opracowywałem kryteria oceniania z wychowania fizycznego (PSO).
5.6. Sporządziłem sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
5.7. Złożyłem sprawozdanie do Dyrekcji Szkoły.

6. Publikacja własnych prac:
6.1. Opublikowałem planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej „Portal edukacyjny www.edux.pl”
6.2. W trakcie pandemii koronawirusa upubliczniałem moje scenariusze zajęć na stronie internetowej spprzywidz.edu.pl oraz sptrzepowo.szkolna.net.
6.3. Opublikowałem ponad 40 fotorelacji z zawodów sportowych i wycieczek na stronach internetowych: sprzywidz.edu.pl, sptrzepowo.szkolna.net, Urzędu Gminy Przywidz, GOK Przywidz oraz na Profilu Facebooka pod nazwą UKS Zawisza Przywidz.

7. Tworzyłem i rozbudowywałem własny warsztat pracy:
7.1. Opracowywałem nowe metody pracy i narzędzia podnoszące atrakcyjność zajęć, m,in korzystanie z tablic interaktywnych podczas omawiania taktyki i techniki gier zespołowych, udostępniałem uczniom linki i filmiki pozwalające podnieć ich kompetencje sportowe i intelektualne. Na bieżąco korzystałem z planszowej tablicy taktycznej w celu omówienia działań poszczególnych uczniów w realizacji zadań zespołowych. Technologię komputerową wykorzystywałem także do tworzenia scenariuszy aktywnych zajęć godzin wychowawczych, a także w okresie izolacji spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. W okresie zdalnej nauki wykorzystywałem do pracy z uczniami aplikację Teams, Messenger, pocztę elektroniczną oraz dziennik elektroniczny Librus Synergia. Udostępniałem w ten sposób wszelkie niezbędne materiały, polecenia i zadania, które następnie realizowałem z uczniami w aplikacji Teams lub Messenger.
7.2. Poszerzałem własny warsztat pracy m.in. poprzez: sprawdziany, testy sprawności fizycznej i specjalnej, a także ustalanie kryteriów ocen cząstkowych i związane z tym wytyczne dla uczniów odnośnie uzyskiwania i poprawy ocen. Jednym z pierwszych kroków dydaktycznych na początku każdego roku szkolnego w trakcie trwania stażu było przeprowadzenie przeze mnie wstępnej oceny sprawności fizycznej uczniów, a także ustalenie celów własnych działań w czasie odbywania stażu. Przeprowadzone testy obejmowały swoim zakresem zdolności koordynacyjne, kondycyjne i umiejętności uczniów. Zdiagnozowanie fizycznych kompetencji podopiecznych, pozwoliło mi na utworzenie właściwych planów pracy dla każdej klasy, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz zadań szkoły. Testy sprawności przeprowadzałem dwa razy w roku szkolnym, tj. w m-cach wrzesień i marzec. W trakcie roku szkolnego w okresie trwania stażu prowadziłem zajęcia SKS w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Prowadziłem również treningi z uczniami klas sportowych w weekendy oraz organizowałem dla nich 5-cio dniowe obozy półkolonijne w ferie i w wakacje. Zajęcia były zorientowane na kształtowaniu zdolności motorycznych jak i na elementach gry w piłkę ręczną. Ponadto przygotowywałem uczniów do licznych zawodów, współorganizowałem wyjazdy na widowiska sportowe, przygotowywałem i współorganizowałem wraz z zespołem przedmiotowym imprezy sportowe.
7.3. Gromadziłem i aktualizowałem materiały i pomoce dydaktyczne poprzez portale internetowe, czasopisma, poradniki trenerskie, filmy metodyczne i instruktażowe.
7.4. Trzykrotnie pozyskałem dotacje z Urzędu Gminy Przywidz na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na cele związane z możliwością udziału uczniów w rozgrywkach ligowych Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej oraz udział w towarzyskich turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich. Łączna kwota pozyskanych środków z Urzędu Gminy wynosi 22 tys. złotych. We współpracy z Nadleśnictwem Kolbudy i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu udało mi się także pozyskać komplet 16-stu strojów sportowych, na kwotę ponad 2 tys. złotych. Pozyskałem również dotację z Funduszu Akumulator Społeczny w wysokości 5 tys. zł. na zakup sprzętu i akcesoriów żeglarskich. Dobra współpraca ze Stowarzyszeniem Akademia Sportu Artura Siódmiaka zaowocowała pozyskaniem sprzętu sportowego na kwotę bliską 2 tys. zł. Pozyskiwałem także puchary, medale oraz poczęstunek podczas organizowanych przeze mnie imprez i turniejów sportowych. W marcu tego roku wraz z Panią Dyrektor SP Przywidz Magdą Dryll, złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach Programu „Klub 2020”. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku pozyskaliśmy kolejne 10 tys. zł.

§ 7, ust.2, pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Chcąc poznać strukturę problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego podjąłem następujące kroki:
1.1. Zaznajomiłem się z dokumentami zgromadzonymi w szkole poprzez wgląd w opinie orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej, a także w ramach konsultacji z wychowawcami poszczególnych klas.
1.2. Zapoznałem się z potrzebami rozwojowymi i sytuacją rodzinną uczniów poprzez indywidualne rozmowy z wychowankami, konsultacje z rodzicami, opiekunami w rodzinach zastępczych, wychowawcami i innymi nauczycielami. Dociekałem przyczyn słabszych wyników w nauce u uczniów, którzy mieli z tym problemy. Starałem się być na bieżąco z informacjami zdrowotnymi wychowanków, którzy mieli dłuższe zwolnienia lekarskie. W klasach sportowych przestrzegałem i pilnowałem ważności badań lekarskich. Na bieżąco rozmawiałem z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z wychowawcami innych klas . Ściśle współpracowałem z dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy służyli mi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów. W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
1.3. Obserwowałem moich uczniów w różnych sytuacjach i relacjach szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Miałem możliwość wielokrotnie być świadkiem różnych interakcji i postaw na wycieczkach, wyjazdach szkolnych, weekendowych turniejach sportowych gdy wychowankowie mieli okazję dzielić ze sobą pokoje, w których mieszkali, na stołówce, na uroczystościach szkolnych, apelach porządkowych i innych wydarzeniach.
1.4. Swoją pracę wychowawczą z racji nauczanego przedmiotu często sprowadzałem w ramy dbałości i promocji zdrowia. Umożliwiałem moim wychowankom udział w spotkaniach i prelekcjach w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z odpowiednimi służbami: Komenda Policji, Państwowa Straż Pożarna, Lasy Państwowe oraz Służba Zdrowia.
1.5. W celu wspierania działalności szkoły współpracowałem także z Gminą Przywidz, GOK Przywidz, OSP Przywidz, SP Trzepowo, Pomorski Związek Piłki Ręcznej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Przywidz.

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
2.1. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem z moimi wychowankami pogadanki na temat gry "fair - play", akceptacji, agresji, przemocy, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, asertywności, komunikacji, dbałości o zdrowie własne i innych oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się wypracować pewnego rodzaju nić porozumienia i więź emocjonalną. Zorientowałem się, którzy uczniowie wymagają większego wsparcia i poświęcenia czasu, aby mogli w pełni cieszyć się, iż są istotną częścią zespołu klasowego. Zawsze uważałem, że tylko pełnia akceptacji, dobre samopoczucie w klasie u każdego z uczniów i szeroko rozumiana integracja, może wykrzesać w moich wychowankach rezerwy posiadanych zdolności i predyspozycji. Jako trener odwoływałem się wielokrotnie do sportowych ambicji, sumień i marzeń moich podopiecznych. Warunkowałem konieczność dobrych relacji rówieśniczych na boisku jak i poza nim jako pozytywny efekty naszej pracy i osiąganie wysokich wyników sportowych. Często w budowaniu „ducha zespołu” uwypuklałem obowiązek i konieczność dobrej współpracy, dobrej komunikacji i dobrej atmosfery w klasie i poza nią. Zwracałem uwagę, iż tylko wspólny cel, wspólny kierunek działań w oparciu o pozytywne relacje rówieśnicze w szkole i poza nią, może sprawić że z dużym powodzeniem i bez kompleksów moi wychowankowie odniosą sukces. Chciałbym i mam nadzieję, że narzędzia motywujące, których często używam w trakcie moich zajęć, znalazły swoje pozytywne odbicie w dorosłym życiu społecznym, zdrowotnym, rodzinnym i zawodowym moich wychowanków.
2.2. Na rzecz rozwoju moich wychowanków oraz zadań i potrzeb szkoły pisałem z powodzeniem projekty o dotację, przygotowywałem uczniów do udziału w wielu wydarzeniach i imprezach sportowych, które organizowałem lub współorganizowałem:

Rok szkolny 2017/2018
2.2.1. Przeprowadziłem Otwarty Trening Artur Siódmiak Camp, 6 IX 2017 r.
2.2.2. Zorganizowałem wyjazd na Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie, 24 IX 2017 r.
2.2.3. Pozyskałem 5 tys. zł. z Funduszu Akumulator Społeczny na zakup sprzętu żeglarskiego,
13 X 2017 r.
2.2.4. Zorganizowałem wyjazd na Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej PGNiG w Pucku, 4-5 XII 2017 r.
2.2.5. Współorganizowałem Gminne i Powiatowe Igrzyska Dzieci w Dwa ognie usportowione w Hali Arena Przywidz, 8 i 9 I 2018 r.
2.2.6. Przeprowadziłem Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców w Hali Arena Przywidz, 21 II 2018 r.
2.2.7. Zorganizowałem wyjazd uczniów klas I-III SP na Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej do Lipusza, 12 IV 2018 r.
2.2.8. Wystawiłem z klasą stoisko z potrawami kaszubskimi podczas Święta Polskiej Niezapominajki w Szkole Podstawowej w Przywidzu, w dniu 15 V 2018 r.
2.2.9. Współorganizowałem Powiatowe Igrzyska Dzieci i Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 6 IV 2018 r.
2.2.10. Zorganizowałem Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Przywidz w Hali Arena Przywidz, 20 VI 2018 r.

Rok szkolny 2018/2019
2.2.11. Wziąłem udział w konkursie ofert Urzędu Gminy w Przywidzu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym współzawodnictwa sportowego. Po złożeniu wniosku jako Prezes UKS Zawisza Przywidz, uzyskałem dofinansowanie w kwocie 12 tys. złotych. To dofinansowanie pozwoliło mi wszcząć kolejne działania na rzecz naszych uczniów. Udało mi się zgłosić do rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej dwa zespoły z klasy sportowej V a (chłopcy i dziewczynki), które miały możliwość rywalizować z najlepszymi drużynami z województwa pomorskiego.
2.2.12. Zorganizowałem Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców w Hali Arena Przywidz, 28 II 2019 r.
2.2.13. Zorganizowałem Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców w Hali Arena Przywidz, 6 III 2019 r.
2.2.14. Współorganizowałem Powiatowe Igrzyska Dzieci i Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 1 IV 2019 r.
2.2.15. Zorganizowałem wyjazd na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt do Banina, 26 V 2019 r.

Rok szkolny 2019/2020
2.2.16. Zorganizowałem wyjazd na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Ustce w dniach 6-8 IX 2019 r.
2.2.17. Zorganizowałem wyjazd na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Brodnica Cup, 27-29 IX 2019 r.
2.2.18. Współorganizowałem Powiatowe Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 7 X 2019 r.
2.2.19. Współorganizowałem i poprowadziłem Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Akademia Sportu w Hali Arena Przywidz, 17 XI 2019 r.
2.2.20. Zorganizowałem wyjazd na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Kwidzyn Winter Cup”, 10-12 I 2020 r.
2.2.21. Zorganizowałem wyjazd na mecz Superligi Mężczyzn w Piłce Ręcznej do Hali Widowiskowo Sportowej AWFiS Gdańsk, 11 II 2020 r.
2.2.22. Współorganizowałem i poprowadziłem Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Hali Arena Przywidz, 20 II 2019 r.
2.2.23. Zorganizowałem i poprowadziłem Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców w Hali Arena Przywidz, 21 II 2019 r.
2.2.24. Zorganizowałem wyjazd na mecz Superligi Mężczyzn w Piłce Ręcznej do Hali Widowiskowo Sportowej AWFiS Gdańsk, 3 III 2020 r.

3. Aktywnie realizowałem zadania profilaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w czasie godzin wychowawczych i na lekcjach nauczanych przedmiotów:
3.1. Podobnie j.w. w kwestii motywacji w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego na godzinach wychowawczych wielokrotnie przeprowadzałem pogadanki na temat gry "fair - play", akceptacji, skutków agresji i przemocy, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, asertywności, komunikacji, współpracy oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się wypracować kontrakt oczekiwanych relacji i współpracy. Zorientowałem się, którzy uczniowie wymagają większego wsparcia i poświęcenia czasu, aby mogli w pełni cieszyć się z faktu bycia częścią zespołu klasowego. Miałem świadomość, że tylko pełnia klasowej akceptacji oraz dobre samopoczucie w klasie u każdego z moich wychowanków, może wykrzesać rezerwy posiadanych zdolności i predyspozycji w osiąganiu wysokich wyników edukacyjnych. Często odnosiłem się do pozytywnych postaw społecznych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej. W osiąganiu celów dydaktycznych i wychowawczych wykorzystywałem również metody aktywizujące ucznia, m.in.: metody zabawowe, metody bezpośredniej celowości ruchu, metody twórcze, prace plastyczne i prezentacje o tematyce sportowej, zdrowotnej, szkodliwości substancji psychoaktywnych, wszelkiego rodzaju quizy, karty pracy, wystrój gazetki klasowej, praca w grupach, w parach, rozwiązywanie sytuacji taktycznych na zajęciach sportowych, oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych.
3.2. Współpracowałem z innymi nauczycielami przy organizacji wycieczki zagranicznej, wyjazdów na zawody sportowe, rejs żaglowcem Zawisza Czarny, wypad kajakowy, wyjazdy na basen, zajęcia na stoku narciarskim oraz zajęcia żeglarskie.
3.3. Brałem czynny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych oraz w apelach porządkowych.

4. Jako prezes i trener UKS Zawisza Przywidz pracowałem na rzecz środowiska lokalnego, organizując i wyjeżdżając na liczne sportowe imprezy rangi powiatowej i wojewódzkiej, a także w ramach rozgrywek Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci. Aby temu sprostać nawiązałem także współpracę ze strukturami samorządu lokalnego w postaci Gminy Przywidz, GOK Przywidz, Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka, Nadleśnictwo Kolbudy, OSP Przywidz, KGW z Pomlewa i KGW z Nowej Wsi Przywidzkiej.

5. W drodze realizowanych potrzeb rozwojowych uczniów, w okresie trwania mojego stażu moi wychowankowie odnosili liczne sukcesy sportowe:

Rok szkolny 2017/2018
5.1. III miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Sobowidzu, 10 X 2017 r.
5.2. II miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej w Trąbkach Wielkich, 28 XI 2017 r.
5.3. II miejsce Dziewcząt w Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej PGNiG w Pucku, 4-5 XII 2017
5.4. III miejsce Chłopców w Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej PGNiG w Pucku, 4-5 XII 2017
5.5. III miejsce Chłopców w Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Somonino, 19 XII 2017 r.
5.6. III miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Dwa ognie usportowione w Przywidzu, 9 I 2018 r.
5.7. I miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej w Przywidzu, 21 II 2018 r.
5.8. IV miejsce Chłopców w Półfinale Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłce Ręcznej w Czersku, 12 III 2018 r.
5.9. I miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 6 IV 2018 r.
5.10. II miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 6 IV 2018 r.
5.11. III miejsce Chłopców kl. I-III SP w Wojewódzkim Turnieju Piłki Ręcznej w Lipuszu, 12 IV 2018 r.
5.12. I miejsce Chłopców w Powiatowych Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Trąbkach Wielkich/Pszczółkach, 15 i 16 V 2018 r. w konkurencjach: sztafeta 4x100 m chłopców, pchnięcie kulą – Łukasz Słowik.
5.13. III miejsce Macieja Sikory w Biegu na 600 m w Powiatowych Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Trąbkach Wielkich/Pszczółkach, 15 i 16 V 2018 r.
5.14. II miejsce Chłopców w Wojewódzkim Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Przywidz w Hali Arena Przywidz, 20 VI 2018 r.

Rok szkolny 2018/2019
5.15. III miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Sobowidzu, 5 X 2018 r.
5.16. III miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Sobowidzu, 5 X 2018 r.
5.17. II miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej w Przywidzu, 28 II 2019 r.
5.18. II miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej w Trąbkach Wielkich, 1 III 2019 r.
5.19. III miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 1 IV 2019 r.
5.20. III miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 1 IV 2019 r.

Rok szkolny 2019/2020
5.21. V miejsce Dziewcząt w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Brodnica Cup, 27-29 IX 2019
5.22. V miejsce Chłopców w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Brodnica Cup, 27-29 IX 2019
5.23. II miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 7 X 2019 r.
5.24. II miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 7 X 2019 r.
5.25. III miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Przywidzu, 7 X 2019 r.
5.26. II miejsce Chłopców w Turnieju Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci z rocznika 2007 i młodszych w Hali Arena Przywidz, 19 X 2019 r.
5.27. II miejsce Dziewcząt w Turnieju Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci z rocznika 2007 i młodszych w Hali Arena Przywidz, 20 X 2019 r.
5.28. III miejsce Dziewcząt w Wojewódzkim Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Akademia Sportu w Hali Arena Przywidz, 17 XI 2019 r.
5.29. III miejsce Chłopców w Wojewódzkim Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Akademia Sportu w Hali Arena Przywidz, 17 XI 2019 r.
5.30. II miejsce Chłopców w Turnieju Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci z rocznika 2007 i młodszych w Gdańsku, 24 XI 2019 r. Chłopcy dzięki temu wynikowi awansowali do najlepszej ósemki drużyn klubowych w województwie pomorskim. Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie dokończyliśmy rozgrywek wyłaniających zwycięzców tegorocznej Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci w kategorii Chłopców.
5.31. III miejsce Dziewcząt w Turnieju Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci z rocznika 2007 i młodszych w Wejherowie, 24 XI 2019 r.
5.32. I miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w dwa ognie usportowione w Trąbkach Wielkich, 19 XII 2019 r.
5.33. I miejsce Dziewcząt w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w dwa ognie usportowione w Czersku, 6 II 2020 r.
5.34. III miejsce Dziewcząt w Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w dwa ognie usportowione w Gdańsku, 18 II 2020 r.
5.35. I miejsce Dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej w Hali Arena Przywidz, 20 II 2020 r.
5.36. I miejsce Chłopców w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej w Hali Arena Przywidz, 21 II 2020 r.
5.37. III miejsce Dziewcząt w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej w Nowej Karczmie, 25 II 2020 r.
5.38. III miejsce Chłopców w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej w Kościerzynie, 28 II 2020 r.
6. Dokonując ewaluacji własnej pracy w oparciu o uzyskane dotąd wyniki edukacyjne z dziećmi, zamierzam kontynuować obrany kierunek działań poprzez systematyczne i wytrwałe doskonalenie swojego warsztatu pracy. Mam przekonanie, że kolejne sukcesy moich wychowanków zaowocują tym, że będę nieustannie podnosił sobie poprzeczkę, co zdeterminuje mnie do zgłębiania swoich kompetencji zawodowych. Mam zamiar konsekwentnie realizować zadania, które przynoszą już widoczne korzyści dla moich wychowanków, szkoły i środowiska. Myślę również, że wypracowane przeze mnie dotąd metody motywujące, wspierania i wzmacniania wychowanków, pozwolą mi kontynuować pasmo sukcesów sportowych w naszej placówce. Wierzę, że w drodze wpływu aktywności fizycznej na rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny u moich podopiecznych, ugruntuję w nich trwałe nawyki w zabieganiu o zdrowy styl życia i społeczną odpowiedzialność ku ścieżce do dorosłości.

§ 7, ust.2, pkt.3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. W drodze realizacji zadać dydaktycznych i wychowawczych wykorzystywałem w swojej pracy technologię komputerową i informacyjną. Te narzędzia wyraźnie podniosły skuteczność i atrakcyjność zajęć, m.in.: korzystanie z tablic interaktywnych podczas omawiania taktyki i techniki gier zespołowych, udostępniałem uczniom linki i filmiki, prezentacje pozwalające podnieć ich kompetencje sportowe, intelektualne i poznawcze. Za pomocą komputera prowadziłem również dokumentację szkolną (m.in. dziennik elektroniczny Librus Synergia, dziennik elektroniczny SKS, sprawozdania, protokoły z zawodów szkolnych i rozgrywek w ramach Pomorskiej Wojewódzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dzieci. Jako organizator zawodów sportowych przygotowywałem także ogłoszenia i dyplomy. Dzięki technologi komputerowej i informacyjnej opublikowałem w okresie trwania stażu ponad 40 fotorelacji z zawodów sportowych i wycieczek na stronach internetowych: sprzywidz.edu.pl, sptrzepowo.szkolna.net, Urząd Gminy Przywidz, GOK Przywidz oraz na Profilu Facebooka pod nazwą UKS Zawisza Przywidz. Technologię komputerową wykorzystywałem także do tworzenia scenariuszy aktywnych zajęć godzin wychowawczych, a także w okresie izolacji spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. W okresie zdalnej nauki wykorzystywałem do pracy z uczniami aplikację Teams, Messenger oraz dziennik elektroniczny Librus Synergia. Udostępniałem w ten sposób wszelkie niezbędne materiały, polecenia, zadania, które następnie realizowałem online z uczniami w aplikacji Teams lub Messenger. Na bieżąco śledziłem propozycję realizacji zadań i scenariusze lekcji, a także nowości wydawnicze na portalach edukacyjnych, np.: Scholaris, Uniwersytet Dzieci, e-wychowanie fizyczne, oficjalna strona Związku Piłki Ręcznej w Polsce, oraz:
- www.wychowaniefizyczne.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.awans.net
- www.profesor.p
- www.edux.pl
- inne

§ 7, ust.2, pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Uzupełniałem i aktualizowałem wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
1.1. Brałem udział we wspomnianych już w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach.
1.2. Doskonaliłem samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
1.3. Korzystałem z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz konsultowałem się z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
1.4. Zdobytą wiedzę w tych obszarach wykorzystywałem do rozwiązywania wszelkich trudności wychowawczych i edukacyjnych, o których już wcześniej szczegółowo wspomniałem.

2. Aktywnie realizowałem zadania profilaktyczno wychowawcze i opiekuńcze:
2.1. Diagnozowałem i rozwiązywałem trudności wychowawcze i edukacyjne.
2.2. Zapoznałem się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami, uwzględniając te zalecenia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
2.3. W trakcie zajęć stosowałem różne formy pracy wychowawczej z uczniami (wycieczki, nocowiska integracyjne, spotkania klasowe, spływy kajakowe, zajęcia żeglarskie, i inne)
2.4. Zdobytą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną nieustannie wykorzystywałem podczas pracy z dziećmi: rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Nie stroniłem od pedagogizacji rodziców podczas konsultacji indywidualnych w celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem, które ma problemy natury wychowawczej bądź edukacyjnej.

4. Starałem się od początku nawiązać dobry kontakt z uczniami w oparciu o życzliwe i otwarte kontakty interpersonalne. Tę samą drogę obrałem we współpracy z Gronem Pedagogicznym, zdając sobie sprawę iż tylko dobre i otwarte relacje w zespole są gwarantem uzyskania wysokiej jakości wyników dydaktyczno-wychowawczych.

§ 7, ust. 2, pkt. 5 UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Po przeanalizowaniu aktów prawnych zaznajomiłem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły, m.in. ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu, Programem Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminy (Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Statut i regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego Zawisza Przywidz, Przepisy Porządkowe i BHP. W czasie mojego stażu zapoznałem się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik elektroniczny Librus Synergia, teczka wychowawcy, zeszyt protokołów zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego.
Okres stażu i podjęte w trakcie jego trwania działania uświadomiły mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag. Ponadto zdałem sobie sprawę z istoty rozwoju zawodowego w życiu nauczyciela oraz niezbędnej znajomości przepisów prawa oświatowego.

2. Poszerzałem i na bieżąco aktualizowałem wiedzę z zakresu prawa oświatowego, respektując je w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Otwarty staż na nauczyciela mianowanego zdeterminował mnie do niezwłocznego zapoznania się z prawem oświatowym. Po dokonaniu analizy najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karty Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Podstawa Programowa, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszcząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem do ówczesnego Dyrektora mgr Katarzyny Sprusik – Olszewskiej wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu mgr Joanną Żabińską. Konsultując z opiekunem stażu opracowałem plan rozwoju zawodowego. W czasie odbywania stażu, starałem się na bieżąco aktualizować zachodzące zmiany w prawie oświatowym. Wraz z ukończeniem stażu sporządziłem niniejsze sprawozdanie ze swoich działań i podjąłem kroki udokumentowania swojej pracy i gotowości do przystąpienia przed komisją egzaminacyjną.

3. Uczestniczyłem we wszelkiego rodzaju zmianach i korektach prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestniczyłem we wszystkich pracach i uchwałach Rady Pedagogicznej. Brałem czynny udział w pracach zespołu wychowania fizycznego. Byłem prezesem i trenerem Uczniowskiego Klubu Sportowego prowadząc całą dokumentację klubową zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi klubu. Utworzyłem regulamin UKS Zawisza Przywidz i przeprowadzałem testy sprawności fizycznej do klas sportowych w Szkole Podstawowej w Przywidzu. Opierając się o nową podstawy programową i na bazie Programu Nauczania Wychowania Fizycznego dla Ośmioletniej Szkoły Podstawowej Krzysztofa Warchoła, opracowałem program nauczania pod kątem posiadanej bazy sportowo rekreacyjnej, możliwości i zainteresowań uczniów, oraz zadań i potrzeb szkoły. Współtworzyłem także kryteria oceniania oraz wagę ocen z wychowania fizycznego.

PODSUMOWANIE

Zrealizowanie założonego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego pozwoliło mi wraz z wychowankami osiągnąć wiele sukcesów i niejednokrotnie dostąpić osobistej satysfakcji. Osiągane cele w toku realizacji planu umożliwiającego awans zawodowy z całą pewnością przyczyniły się do zwiększenia jakości mojej pracy. Spełnienie jednych zamierzeń i uzyskanych z tego tytułu osiągnięć było motorem napędowym do wyznaczania sobie kolejnych granic, które skutecznie udawało się przesuwać na wyższy poziom. Wierzę, że w drodze ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, spełniłem zadania, potrzeby i oczekiwania szkoły, a także władz gminy, rodziców i lokalnej społeczności. Celowo nie wymieniłem tutaj w pierwszej kolejności moich uczniów ponieważ mam bezgraniczną pewność, że to co mogłem z nimi osiągnąć, zrobiłem to w 100 %. Podczas tego stażu wielokrotnie otrzymywałem od dzieci, rodziców i innych osób ze środowiska lokalnego dowody uznania, wsparcia i szacunku za efekty pracy z dziećmi. Te dowody szacunku i wdzięczności były także kierowane ze strony Dyrekcji, innych nauczycieli jak i ze strony władz gminy. W czasie trwania stażu dwukrotnie (za rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) otrzymałem Nagrodę Wójta Gminy Przywidz „za zaangażowanie i kreatywność na rzecz wychowania młodzieży i rozwoju szkoły”. Stając się osobą wyróżnioną i znaną w środowisku, zdałem sobie sprawę jak wielka spoczywa na mnie odpowiedzialność i jakie są preferowane oczekiwania w środowisku lokalnym i szkoły. Zamierzam kontynuować obraną ścieżkę, doskonaląc swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, studiowaniu swojej wiedzy za pomocą internetowych portali edukacyjnych, jak również udział pracach Rady Pedagogicznej.
Mam przekonanie, że w toku realizacji planu rozwoju zawodowego i podjętych w tym czasie działań dydaktyczno-wychowawczych, obrałem właściwy kierunek rozwoju, który podniósł również świadomość uczniów o konieczności podejmowania aktywności ruchowej na całe życie, w trosce o własną sprawność, dobre samopoczucie i zdrowie.
Pragnę, aby realizowane przeze mnie zadania w pracy dydaktycznej i wychowawczej stawały się z roku na rok coraz bardziej efektywne i atrakcyjne dla uczniów. Będę dążył aby nadrzędną konsekwencją moich działań w pracy z wychowankami, był wzrost poziomu wrażliwości ruchowej i troski o zdrowie przez całe życie. A jeśli przy okazji moi wychowankowie będą odpowiednio dobrze i sumiennie pracować na zajęciach sportowych, to jestem pewien że przy odrobinie szczęścia będziemy przynosić chlubę szkole, rodzicom i całemu Przywidzowi.

Zbigniew Jakusz - Gostomski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.