X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45104
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
STANOWSIKO PRACY: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
STAZ PRACY: 8 lat
IMIE I NAZWISKO OPIEKUNA STAZU:
CZAS TRWANIA STAZU: 01.09.2017r.- 30.05.2020r.
POSIADANE KWALIFIKACJE: Studia licencjackie o specjalności: Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym
Studia magisterskie o specjalności: wczesna edukacja
Studia podyplomowe: Logopedia szkolna z glottodydaktyką
Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
Studia podyplomowe: Technika. Zajęcia techniczne
CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
-poszerzenie zakresu wiedzy
-doskonalenie własnego warsztatu, metod i form pracy
-podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2017r.- 30.05.2020r.
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

WSTĘP

Jestem nauczycielem z 8-letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej. Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą, i z klasą tą dotarłam do końca I etapu edukacyjnego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno dla nauczyciela jak i dla człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia. Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i szkoły oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w praktyce. Był to czas poznania siebie, jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi- nauczycieli i rodziców. Wiele problemów udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W art. 9e ust. 3 KARTY NAUCZYCIELA – UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZWIAZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. TWORZENIE KART PRACY, TESTÓW Wykonywanie Kart pracy na podstawie podręczników, Ćwiczeń, Internetu. Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęciach ze wszystkimi dziećmi, jak również na zajęciach dodatkowych. Tworzenie w edytorze tekstu, a także wykorzystywanie programu komputerowego do tworzenia własnych Kart Pracy: Generator Kart Pracy, aplikacja GENIALLY.LY (podczas zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa)
EFEKTY
Większe zaangażowanie dzieci, uatrakcyjnienie zajęć, samorozwój nauczyciela, doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne. Do każdego tematu można stworzyć kartę pracy jaką się chce. Unowocześnianie warsztatu pracy poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi do tworzenia Kart Pracy.
2. STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD PRACY, WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW, REALIZACJA PROJEKTÓW Stosowanie podczas zajęć filmów tematycznych, animacji, projektów, plakatów, prezentacji, dramy, gier dydaktycznych, zajęć terenowych, eksperymentów, doświadczeń. Wykorzystanie metody projektu, stacji zadaniowych, portfolio, wizualizacji. Korzystanie z aplikacji Genial.ly w trakcie nauczania zdalnego na czas zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa.
EFEKTY
Utrwalenie materiału w sposób atrakcyjny dla ucznia. Zajęcia praktyczne pozwoliły na aktywne poznanie otaczającej rzeczywistości, spełniły także funkcję wychowawczą. Gry dydaktyczne pozwoliły na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym rozwiazywaniu danego problemu. Metody te łączyły elementy zabawy, nauki oraz zdrowego współzawodnictwa. Zajęcia w terenie pomogły zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiły sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijały one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność uczniów, integrowały informacje z różnych dziedzin nauki oraz wdrażały do pracy zespołowej. Podczas stosowania aktywnych metod nauczania, dzieci widziały swój wkład pracy. Poza tym uczniowie pracowali w zespole, uczyli się współdziałania, brania i udzielania pomocy, współodpowiedzialności za pracę grupy. Uczniowie lepiej przyswajali sobie wiadomości i umiejętności. W czasie zajęć, na których stosowane były metody aktywizujące nauczyciel miał możliwość obserwacji ucznia w procesie uczenia się. lepszego jego poznania. Stosowano indywidualizację na zajęciach.
3. STOSOWANIE ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO Stosowanie oceniania kształtującego na każdych zajęciach. Włączanie takich elementów oceniania kształtującego jak: CEL, kryteria sukcesu(NACOBEZU), informacja zwrotna, pytania kluczowe, ocena koleżeńska, współpraca z rodzicami.
Korzystanie z blogów, dotyczących oceniania kształtującego np. www.wczesnoszkolni.pl, www.kreatywnymokiem.pl, W Kasi klasie, www.zamiastkserowki.edu.pl. Były one inspiracją do wielu zajęć, pokazały innowacyjne i kreatywne zabawy, dawały wskazówki. Ewaluacja działań nauczyciela w postaci gadającej ściany, termometru, metoda kosz-walizka itp.
EFEKTY
Stosowanie oceniania kształtującego usprawniło proces nauczania i uczenia się, a nie jak dotychczas podsumowywało pracę ucznia. Pozytywne skutki odniesiono również podczas pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Dzieci były zmotywowane do pracy. Podczas zajęć zaobserwowano partnerskie relacje między uczniem a nauczycielem. Ocenianie kształtujące wzmocniło w uczniach poczucie własnej wartości. Uczniowie zaczęli efektywniej uczyć się. Poza tym dzieci dowiedziały się co robią dobrze, a nad czym należy popracować. Stosowanie oceniania kształtującego nauczyło także uczniów oceny koleżeńskiej, jak również samooceny. Precyzyjne określanie kryteriów sukcesu pozwoliło na lepsze planowanie zajęć.
4. ORGANIZOWANIE KONKURSÓW Klasowy Konkurs Czytelniczy
Konkurs Piosenki Bajkowej
Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III
Bajkowy Przegląd Czytelniczy- współorganizowanie
EFEKTY
Dostosowano ofertę konkursów do indywidualnych zainteresowań, a także możliwości intelektualnych uczniów, dlatego każdy mógł spróbować. Nawiązano pozytywne relacje z rodzicami. Integracja Wychowawca- Rodzice- Uczniowie. Podwyższanie jakości własnej pracy. Odpowiedź na dziecięcą potrzebę sprawdzenia się i rywalizacji z rówieśnikami. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Ewaluacja pracy dydaktycznej. Satysfakcja z osiągnięć własnych uczniów.
5. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KONKURSÓW ,,Kangur Matematyczny”- konkurs matematyczny
,,Orzeł matematyczny”
,,Synapsik MEN”- konkurs z wiedzy ogólnej. Branie udziału w klasie I, II i III. Uzyskanie Certyfikatu
,,Świetlik”- konkurs przyrodniczy
Mikołajkowy Turniej w piłkę ręczną- turniej sportowy
,,Postać Świętego Mikołaja na sportowo”- konkurs plastyczny
,,Świąteczna choinka”- konkurs plastyczny
Akcja ,,Polska biega” Brzozie RUN
Przegląd Kolęd i Pastorałek
EFEKTY
Wzbogacono warsztat pracy i poszerzono wiedzę. Każdy uczeń mógł spróbować, ponieważ tematyka konkursów była bardzo różnorodna. Poprzez przygotowywanie uczniów do konkursów na zajęciach dodatkowych uczniowie byli bardziej zmotywowani, wzrosło poczucie własnej wartości. Nawiązano pozytywne relacje z rodzicami, integracja Wychowawca- Rodzice- Uczniowie, zacieśnienie więzi. Dzieci były zmotywowane, aby brać udział w kolejnych konkursach. Podwyższanie jakości własnej pracy. Odpowiedź na dziecięcą potrzebę sprawdzenia się i rywalizacji z rówieśnikami. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Ewaluacja pracy dydaktycznej. Satysfakcja z osiągnięć uczniów.
6. UKOŃCZENIE KURSÓW, PODNIESIENIE KWALIFIKACJI, UCZESTNICTWO W DOSKONALENIU ZAWODOWYM, SAMODOSKONALENIE Etyka w zawodzie
Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
,,Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2017.2018. Rozwijanie kompetencji kluczowych” 11.10.2017r.
Etyka w zawodzie nauczyciela- autorytety, wartości, postawy 21.11.2017r.
Kurs metodyczny ,,Ku przyszłości”- kreatywność, innowacyjność 19-21.03.2018r.
Awans zawodowy- nauczyciel mianowany 18.04.2018r.
,,Jak pokolorować świat dziecka?”17.09.2018r.
,,Jesienne inspiracje plastyczne- wokół niepodległości” 15.10.2018
,,Co wspólnego z matematyka ma flądra, szyszka i krowa?” 25.10.2018r.
,,Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej” 22.11.2018r.
Rozwijanki- maluchy na 4 pory roku 24.04.2019r.
Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania. ETAP 1. Muzykę słyszymy-litery widzimy 22.10.2019r.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 26.11.2019r.
EFEKTY
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego był nieodłączną częścią pracy podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Wpłynęło to na wzbogacenie wiedzy merytorycznej, warsztatu pracy. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy własnej i szkoły. Odbyte szkolenia pomogły w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Szkolenia dały możliwość wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Nieustanne aktualizowanie wiadomości dotyczących wychowania i nauczania. Udoskonalono technikę pracy w grupach. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystano na zajęciach w celu wzbogacenia i urozmaicenia zajęć. Wiedza ta jest nieustannie wykorzystywana w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ,,Od morza aż do Tatr”
Innowacja klasy I i II. Wspólne zajęcia cotygodniowe obydwy klas, na których poznawano legendy z różnych zakątków Polski. Praca z mapą Polski. Efektem końcowym był wspólny występ obydwu klas dla lokalnej społeczności na ,,Święcie Rodziny” w czerwcu 2019 roku. Wspólny taniec z flagą i piosenka.
,,Moja Mała i duża Ojczyzna”
Innowacja w klasach I-III. Każda klasa poznawała legendy z danego regionu Polski. Praca z mapą Polski. Zaplanowana została wspólna lekcja klas I-III, na którą zaproszono doradcę metodycznego p. Marzenę Wierzbicką.
EFEKTY
Wzbogacenie i rozwiniecie warsztatu pracy. Poznanie regionów Polski oraz legend z nimi związanych. Budowanie wartości patriotycznych, przynależności do Ojczyzny. Udoskonalono pracę z mapą Polski. Integracja klas, wzajemna pomoc, uczenie się od siebie. Wzajemne przenikanie się edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej.
8. UCZESTNICTWO W WEWNATRZSZKOLNYM DOSKNALENIU NAUCZYCIELI Branie udziału w licznych szkoleniach Rady Pedagogicznej
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 22.03.2018r.
Myślenie wizualne w praktyce szkolnej 06.11.2018r. 20.11.2018r.
Szkolenie ,,Zdalne nauczanie”
EFEKTY
Udział w różnorodnych formach doskonalenia przyczynił się do podniesienia jakości pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dzięki szkoleniom usystematyzowano wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Poszerzył się warsztat pracy, pozwolił to na efektywniejszą pracę z dziećmi.
9. PROWADZENIE KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH, ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Prowadzenie kółka ,,Ortofrajda” w klasie pierwszej. Klasa podzielona była na 2 grupy. Każda z grup uczęszczała na zajęcia co 2 tygodnie. Program zajęć zróżnicowany dla obydwu grup. Rozwijano umiejętności polonistyczne, kształtowano świadomość ortograficzną.
Kółko matematyczne ,,Omnibus” (klasa II). Zajęcia rozwijały umiejętności matematyczne, przygotowywano się do konkursu ,,Kangur Matematyczny”. Rozwiązywano zadania o zwiększonym stopniu trudności.
Kółko ,,Trzecioteścik” rozwijające umiejętności matematyczne, przygotowujące do sprawdzianu po klasie trzeciej.
EFEKTY
Zajęcia dostosowane były do różnorodnych zainteresowań dzieci. Podział na grupy pozwolił na bardziej efektywną pracę. Wzrosło poczucie własnej wartości, rozwijania zainteresowań, poszukiwania nowych strategii rozwiązań. Kształtowano umiejętność zdrowej rywalizacji.
10. REALIZACJA PROJEKTÓW ,,Akademia bezpiecznego Puchatka”. Klasa I.
,,Rodzinne czytanie”. Klasa II
,,Nie pal przy mnie proszę”. Klasa II
,,Ku przyszłości” klasa I i II
,,Szklanka mleka” klasy I-III
,,Owoce i warzywa w szkole” klasy I-III
,,5 porcji zdrowia” klasy I-III
,,Edukacja Globalna” klasy I-III
,,Gang Słodziaków” klasa II i III
EFEKTY
Realizowane projekty przede wszystkim poszerzyły stan wiedzy uczniów. Kolejnym efektem było podniesienie jakości pracy szkoły, a także promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Projekty pozwoliły na zintegrowanie nauczyciela i uczniów podczas wykonywanych zadań.
11. UDZIAŁ W ZBIÓRKACH CHARYTATYWNYCH Zbiórka kasztanów
Zbiórka nakrętek
Zbiórka makulatury
Coroczna zbiórka żywności dla schroniska ,,Reksio” w Brodnicy
Rycerze Kolumba z Parafii Jezusa Miłosiernego w Brodnicy zbiórka darów dla pensjonariuszy hospicjum w Wilnie. Listopad/grudzień
Akcja ,,Razem na Święta”. Wykonywanie laurek dla Hospicjum na w Wilnie (w ramach Wolontariatu w naszej szkole). Grudzień 2019r.
Rodacy Bohaterom. Zbiórka żywności długoterminowej na Kresy Wschodnie wraz z kartkami świąteczno-noworocznymi. Kartka dla Powstańca
Coroczny udział w akcji ,,Szlachetna paczka”. grudzień
Akcja ,,Pomoc dla Julki Rówczyńskiej”, która walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni. Indywidualne licytacje i wpłaty. Przekazanie 10 worków nakrętek zebranych przez społeczność szkolną.
EFEKTY
Włączenie dzieci w akcję, mającą na celu pomoc potrzebującym. Uwrażliwiono uczniów na potrzeby innych, ludzką krzywdę, chęć niesienie bezinteresownej pomocy. Wdrażano konieczność segregacji śmieci, rolę recyklingu. Podniesienie jakości pracy szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Realizacja zadań wychowawczych szkoły. Doskonalenie pracy w grupie. Doskonalenie wyrażania potrzeb bycia członkiem zespołu/grupy. Wyrobienie postawy wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi i zwierząt. Wspieranie działań profilaktycznych szkoły przez instytucje i osoby do tego powołane. Realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Dzięki zebranym darom wykończono salę, w której przebywać będą najmłodsi z choroba nowotworową. Działania w ramach akcji Rodacy Bohaterom są dowodem pamięci o tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i wyrazem naszego patriotyzmu.
12. PRACA W ZESPOLE PRZEDMIOTOWYM Dwukrotne bycie Przewodniczącym Zespołu I etapu edukacyjnego. Spotkania zespołu, analiza dokumentacji, przygotowywanie i organizacja ,,Dnia Postaci z Bajek”. Ewaluacja i kontrola programów nauczania. Opracowanie Innowacji Pedagogicznej, organizacja konkursów, wspólne zorganizowanie np. Andrzejek dla klas I-III. Wymiana doświadczeń
EFEKTY
Uczestnictwo i dwukrotne pełnienie roli przewodniczącego Zespołu I etapu edukacyjnego pozwoliło na jeszcze lepsze planowanie pracy, różnych wydarzeń, uroczystości.
13. ZASIĘGANIE OPINII UCZNIÓW, RODZICÓW NA TEMAT WŁASNEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ Rozmowy indywidualne z rodzicami podczas Zebrań, a także w trakcie roku szkolnego, na bieżąco według potrzeb. Stosowanie takich metod ewaluacji jak: gadająca ściana, tarcza strzelnicza, termometr, walizka-kosz. Odbywało się to na zajęciach, zaś z rodzicami podczas zebrań. Podczas zawieszenie zajęć nauczyciel również zasięgał opinii uczniów i rodziców. Komunikacja przez dziennik elektroniczny LIBRUS. Rozmowy indywidualne z uczniami, przeprowadzanie np. Testy Zdań Niedokończonych
EFEKTY
Uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnej pracy dydaktycznej wychowawczej, opiekuńczej. Dokonywanie autorefleksji dotyczącej własnych działań.

(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I UWZGLĘDNIANIA ICH W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. UCZESTNICZENIE W OPRACOWYWANIU PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY Analiza Programu w sierpniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Spisanie wniosków. Wspólne omówienie i wprowadzenie zmian.
EFEKTY
Ewaluacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego była niezbędna do zaplanowania pracy na dany rok szkolny. Pozwoliło to na dopasowanie tematów zajęć w klasie, zastanowienie się nad nowymi projektami, jakie można by realizować. Wypracowano także tematykę rozmów, pogadanek z dziećmi np. cyberprzemoc, uzależnienia, zdrowe odżywianie. Przeprowadzenie diagnozy.
2. WPROWADZENIE KONTRAKTU Z UCZNIAMI, KODEKS KLASOWY Na początku roku szkolnego w klasie I, II i III omawiane były zasady obowiązujące w klasie i w szkole. Następnie wspólnie spisane zostały omówione zasady. Każdy uczeń podpisał się pod kontraktem. W każdym tygodniu dzieci zbierały plusy za dobre zachowanie, zaś minusy za zachowanie niepożądane. Uczeń, który zdobył w piątek pięc plusów, wybierał sobie ,,Złotą Kartę’’ (dzień bez pracy domowej)
EFEKTY
Podczas wielu sytuacji odnoszono się do kontraktu. Podczas złamania zasad, wspólnie je omawiano. Uczniowie dostawali pochwały i uwagi do dziennika elektronicznego LIBRUS. Klasa zmotywowana do przestrzegania kontraktu klasowego po wprowadzeniu ,,Złotej Karty’’. Zachowanie na zajęciach uległo poprawie.
3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH- INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Indywidualne rozmowy z dziećmi po zaistniałej sytuacji. Rozmowy z rodzicami. Wspólne zastanowienie się nad przyczyną zaistniałej sytuacji, wypracowanie kompromisu. Częste zabawy integracyjne w klasie, zarówno na zajęciach jak również w czasie przerw, wyjść, wyjazdów. Rozmowy Pedagoga szkolnego z dziećmi, kiedy była taka potrzeba.
EFEKTY
Rozmowy indywidualne z uczniem pozwoliły na wyjaśnienie danej sytuacji, zrozumienie ucznia, dały dziecku obraz tego, dlaczego jego zachowanie było niewłaściwe. Zabawy integracyjne pozwoliły na zacieśnienie więzi w klasie, lepsze poznanie siebie i innych. Analiza mocnych i słabych stron. Podczas zebrań grupowych z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych, doradzanie, proponowanie, szukanie razem z rodzicami rozwiązań problemów wychowawczych, z którymi się borykali. Wspieranie rodziców w trudnej pracy wychowawczej.
4. PRACA Z UCZNIEM O SPECJANYCH POTRZEBACH: MOTYWOWANIE I WSPIERANIE UCZNIÓW W ROZWOJU UZDOLNIEŃ, PRACA Z UCZNIAMI ZDOLNYMI Przygotowywanie dodatkowych Kart Pracy na zajęcia, zadań dla chętnych. Przygotowywanie dzieci do konkursów: Synapsik MEN”, ,,Kangur Matematyczny”, ,,Świetlik”. Zorganizowanie klasowego konkursu czytelniczego w klasie pierwszej, prowadzenie kółka ,,Ortofrajda” prowadzenie kółka rozwijającego dla uczniów zdolnych ,,Trzecioteścik”. Zachęcanie uczniów do uczęszczania na dodatkowe zajęcia z innymi nauczycielami( kółko szachowe, kółko robótek ręcznych, zajęcia sportowe, kółko wokalne).
EFEKTY
Uczniowie bardziej zmotywowani do nauki. Udział w konkursach mobilizował do rozwijania się i pogłębiania swojej wiedzy. Zacieśnienie więzi między dziećmi, a także miedzy Wychowawcą a dziećmi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych pozwoliło na rozwijanie ich indywidualnych pasji i uzdolnień.
5. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH. WYRÓWNYWANIE BRAKÓW EDUKACYJNYCH. INDYWIDOALIZACJA PRACY Dostosowano zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Indywidualizowanie pracy na zajęciach, częste podchodzenie do uczniów, którzy potrzebowali wsparcia. Pomoc w rozumieniu poleceń. Indywidualizowanie pracy domowej.
EFEKTY
Zapewnienie warunków, aby każde dziecko, potrzebujące wsparcia, mogło skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów.
Podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki. Właściwa współpraca wszystkich organów szkoły. Reagowanie na potrzeby uczniów. Stworzenie możliwości skutecznej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyrównywano braki na miarę możliwości każdego dziecka. Uczniowie byli zmotywowani pracując w mniejszej grupie, chętniej pracowali. Zwiększyła się motywacja do nauki, kiedy uczeń opanował daną umiejętność, z którą dotychczas miał problem. Zacieśnienie więzi między dziećmi, a także miedzy Wychowawcą a dziećmi. Bliższe poznanie problemów dzieci, ich słabości. Uwzględnienie ich w swojej pracy. Nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami, przekazywanie wskazówek do pracy w domu.
6. POMOC UCZNIOM ZE SPECJALNTMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W CZASIE PANDEMII Stały kontakt z dziećmi oraz ich rodzicami. Weryfikacja ilości zadań głównie dla uczniów mających trudności w nauce. Dla tych uczniów zmniejszono ilość zadawanych zadań aczkolwiek zwracano uwagę na staranność i dokładność przy ich wykonywaniu. Zadania dostosowane były do indywidualnych możliwości dzieci oraz do rodzaju trudności w nauce. Częste przeplatanie różnych aktywności, praca w Podręczniku, Zeszycie Ćwiczeń, zeszycie, prace plastyczno-techniczne, ćwiczenia online. Uczniowie, którzy szybko opanowywali materiał dostawali zadania dodatkowe dla chętnych. Sprawdzanie uczniom przysłanej pracy domowej. Udzielanie informacji zwrotnej każdemu dziecku.
EFEKTY
Uczniowie chętnie odsyłali pracę domową i cieszyli się z informacji zwrotnej. Każde dziecko pracowało na miarę własnych możliwości. przez co praca była bardziej efektywna. Zacieśnienie dobrych relacji pomiędzy wychowawca rodzicami i uczniami. Stały kontakt między wychowawcą i rodzicami stworzył dobry klimat i wzajemna troskę o dobro każdego dziecka. Podniesienie jakości pracy szkoły.
7. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W DO KOLEJNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO Sugerowanie rodzicom wizyty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brodnicy w celu uzyskania Opinii na kolejny etap edukacyjny.
EFEKTY
Pomoc uczniom. Okazanie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicowi. Przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego.
8. WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kontakt na bieżąco z nauczycielem języka angielskiego głównie w zakresie pomocy uczniom słabszym. Wskazanie uczniów mających trudności językowe. Pokazanie sposobu działania i indywidualizacji. Po wspólnej konsultacji nauczyciel języka angielskiego również nawiązał kontakt z rodzicami tych uczniów.
EFEKTY
Pomoc uczniom mającym trudności językowe. Indywidualizacja nauczania. Okazanie wsparcia. Zmotywowano uczniów do pracy na miarę ich możliwości. Otwarcie szkoły na potrzeby uczniów.
9. INTEGRACJA KLASY Prowadzenie zabaw mających na celu przełamanie onieśmielenia, zabawy integracyjne, obserwacje, rozmowy, organizacja wyjść, wycieczek szkolnych, organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych, wprowadzanie określonych zwyczajów klasowych( obchodzenie urodzin, Dnia Chłopaka Dnia Kobiet, Wigilii klasowej wspólnie z rodzicami), wspieranie i dopingowanie własnej klasy przy różnego rodzaju rozgrywkach, konkursach, wykonywanie wspólnych prac, ciekawych zadań, dekoracja okien, wykonywanie kartek świątecznych dla hospicjum na Litwie w ramach wolontariatu, organizowanie akcji, zbiórki darów, przygotowanie programu artystycznego na akademie
EFEKTY
Realizowane działania przyczyniły się do integracji klasy, lepszego poznania rówieśników. Wychowawca klasy leszcze lepiej poznał każdego z uczniów, jego mocne, jak i również słabe strony. Poznano zainteresowania uczniów, dzięki czemu wychowawca zachecał do udziału w różnych konkursach. Uczniowie bardziej skryci otworzyli się na klasę, stali się bardziej pewni siebie.
10. INTEGRACJA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ Organizowanie kiermaszu ciast, corocznego pieczenia pierników, włączanie rodziców do organizacji ,,Święta Rodziny”, włącznie się w różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki (makulatury, nakrętek, Rodacy Bohaterom, Rycerze Kolumba), systematyczny kontakt Wychowawcy z rodzicami, zorganizowanie lekcji otwartych, za wcześniejszą zgodą rodziców publikowanie zdjęć klasowych na klasowej grupie Messenger, na funpage’u klasowym na portalu społecznościom, a także na stronie Szkoły Podstawowej w Brzoziu
EFEKTY
Realizowane działania przyczyniły się do zacieśnienia więzi między Wychowawcą a Rodzicami, a tym samym ze Szkołą. Rodzice poprzez różnego rodzaju akcje byli zmotywowani do kolejnych działań. Wspólne organizowanie różnych wydarzeń przyczyniło się także do promowania szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice przez różne działania także zintegrowani się ze sobą. Zorganizowane lekcje otwarte pozwoliły na pokazanie szkoły otwartej dla rodziców, gotowej do współpracy, a także realizacji wspólnego celu jakim jest rozwój dzieci.
11. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZNIÓW NIEŚMIAŁYCH, ZAMKNIĘTYCH, UCZNIÓW NOWYCH W KLASIE Prowadzenie zabaw integracyjnych w klasie, poznawanie mocnych stron każdego dziecka, prezentowanie ich w różny sposób. Pełnienie roli dyżurnego klasy, asystenta nauczyciela. Współpraca z Pedagogiem szkolnym, stały kontakt z rodzicami uczniów nieśmiałych, uczniów, którzy dołączyli do klasy w trakcie roku szkolnego.
EFEKTY
Uczniowie nieśmiali stali się bardziej otwarci. Wzmocniło się ich poczucie wartości, a także przeświadczenie o tym, iż nie trzeba być dobrym w każdej dziedzinie. Pełnienie roli asystenta nauczyciela czy dyżurnego także pozwoliło, że uczniowie Ci czuli się ważni i potrzebni. Efektem realizowanych działań była również integracja zespołu klasowego.
12. DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH Indywidualne rozmowy z uczniami. Prowadzenie testów niedokończonych zdań na temat zainteresowań, warunków, potrzeb, relacji społecznych. Stały kontakt z rodzicami, PPP, PCPR, Kuratorem sądowym. Współpraca z Pedagogiem szkolnym.
EFEKTY
Realizowane działania pozwoliły lepsze poznanie środowiska każdego ucznia, a także pomoc. Wyjaśnienie prawdziwego podłoża niewłaściwego zachowania ucznia w czasie lekcji, a co za tym idzie poprawa zachowania w czasie pobytu w szkole.
13. UTRZYMYWANIE DYCYPLINY NA ZAJECIACH Wprowadzenie kontraktu klasowego na początku roku szkolnego i częste, konsekwentne odwoływanie się do niego. Stosowanie przerywników, ćwiczeń śródlekcyjnych, angażowanie uczniów nadruchliwych do dodatkowej roli, stosowanie aktywnych metod nauczania, Wprowadzenie ,,Złotej Karty” za zachowanie.
EFEKTY
Zdobycie ,,Złotej karty” pod koniec każdego tygodnia zwalniało ucznia z pracy domowej. To uczeń decydował jakiej pracy domowej nie wykona. Uczniowie, którzy często nie stosowali się do reguł klasowych byli zmotywowani i ich zachowanie poprawiło się znacząco. Stosowanie przerywników podczas zajęć pozwoliło na lepsze skupienie uwagi. Praca na lekcji stała się bardziej efektywna.
14. PRZECIWDZIAŁANIE NISKIEJ FREKWENCJI Przedstawienie rodzicom na pierwszym zebraniu konsekwencji niespełniania obowiązku szkolnego. Prowadzenie ciekawych lekcji, stosowanie aktywnych metod nauczania. Stały kontakt z rodzicami uczniów nieobecnych, przekazywanie wiadomości do rodziców poprzez dziennik elektroniczny co dziecko ma uzupełnić. Nagrody na koniec roku szkolnego na Wzorową Frekwencję
EFEKTY
Uczniowie uczęszczali na zajęcia systematycznie. Przekazywanie materiału, który nieobecne dziecko ma nadrobić pozwoliło na systematyczne uzupełnianie zaległości. Nagroda za Wzorową Frekwencję mobilizowała uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły.
15. PREZENTOWANIE CIEKAWYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU Zajęcia na temat atrakcyjnych sposobów spędzania wolego czasu. Prezentowanie uczniom na przerwach ciekawych zabaw z wykorzystanie np. gumy, piłek, skakanek, kredy do malowania, gry ‘’kółko-krzyżyk” przy klasach, zorganizowanie ,,Kącika Czytelniczego” przy klasach. W czasie zawieszenia zajęć proponowanie uczniom chętnym ciekawych zabaw, prac plastycznych.
EFEKTY
Uczniowie podczas przerw chętnie korzystali z piłki, skakanek, gumy. Zabawy te w znaczącym stopniu pozwoliły na integrację dzieci, ciekawe spędzenie przerwy. ,,Kącik Czytelniczy”, gra ,,kółko-krzyżyk” pozwoliły na ciekawe spędzenie przerwy z rówieśnikami. Nadsyłane zdjęcia w czasie zawieszenie zajęć pozwoliły na stały kontakt z wychowawcą, poczucie więzi.
16. PRACA W ZESPOLE I ETAPU EDUKACYJNEGO Dwukrotne bycie Przewodniczącym Zespołu I etapu edukacyjnego. Spotkania zespołu, analiza dokumentacji, przygotowywanie i organizacja ,,Dnia Postaci z Bajek”. Ewaluacja i kontrola programów nauczania. Opracowanie Innowacji Pedagogicznej, organizacja konkursów, wspólne zorganizowanie np. Andrzejek dla klas I-III. Wymiana doświadczeń
EFEKTY
Współdziałanie nauczycieli, podniesienie jakości własnej pracy, jak również szkoły. Integracja nauczycieli i uczniów.
17. IMPREZY SZKOLNE Pasowanie na Ucznia oraz Dzień Nauczyciela. Przygotowanie akademii
Dzień Życzliwości
Andrzejki
Mikołajki
Bal Karnawałowy
Dzień Babci i Dziadka wspólnie z Oddziałami Przedszkolnymi
Walentynki
Pierwszy Dzień Wiosny
Przygotowanie akademii z okazji Zakończenia Roku Szkolnego
IMPREZY KLASOWE Współtworzenie i współorganizowanie następujących imprez:
Pasowanie na Ucznia w klasie I
Klasowy Dzień Chłopaka
Klasowy Dzień Kobiet
Wigilia Klasowa
Wspólne pieczenie pierników z rodzicami
EFEKTY
Dostrzeganie potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Odpowiedź na zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Stwarzanie warunków do realizacji oczekiwań i potrzeb uczniów. Proponowanie zajęć, poszerzających podstawową ofertę szkoły. Podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowawczej i opiekuńczej. Zwiększenie motywacji uczniów do pracy nad swoimi uzdolnieniami. Rozwijanie kreatywności językowej, artystycznej. Wdrażanie do szlachetnej rywalizacji, której efekty są zauważalne w środowisku. Promocja szkoły. Uroczystości szkolne przeprowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze i skonsultowane z opiekunem stażu. Przygotowane wydarzenia zostały udokumentowane na stronie internetowej szkoły oraz na funpage’u na portalu społecznościowym. Rozwinięto uzdolnienia uczniów, zwiększono ich motywację. Promowano szkołę na terenie społeczności lokalnej. Umiejętność współpracy z innymi nauczycielami- wymiana doświadczeń. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z rodzicami. Rozbudzenie ciekawości uczniów, chęci prezentowania swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy, a także zdrowej rywalizacji. Podjęte działania sprawiły, że rodzice chętnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach w klasie (Wigilia klasowe ze wszystkimi Rodzicami, wspólne pieczenie i ozdabianie pierników)i w szkole (kiermasze ciast, Święto Rodziny).
18. SPOTKANIA DLA RODZICÓW, PEDAGOGIZACJE Organizacja Zebrań z Rodzicami zarówno w formie grupowej jak też indywidualnej, dostosowanie tematów do potrzeb rodziców i uczniów. Po przeprowadzonej pedagogizacji dyskusje z rodzicami, własne spostrzeżenia
EFEKTY
Rozwiązywano problemy dydaktyczne, wychowawcze i emocjonalne uczniów we współpracy z rodzicami. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Dostarczanie przez rodziców informacji o dziecku. Zwiększenie motywacji rodziców do współpracy. Podniesienie efektywności pracy wychowawczej. Współpraca z rodzicami w celu wypracowania wspólnych oddziaływań na dziecko. Troska o jakość pracy wychowawczej szkoły. Wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka.

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. STOSOWANIE GIER DYDAKTYCZNYCH Stosowanie na zajęciach z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej jako utrwalenie materiału z części mowy, reguł ortograficznych, tabliczki mnożenia, zwierząt i roślin. Wykorzystanie spinera w różny sposób, patyczków z różnymi zadaniami. Uczniowie pracowali w parach lub w małych grupach. Wykorzystywano narzędzia multimedialne do gier dydaktycznych. Korzystanie z generatorów online: EDUELO, EDUCANDY, Learning APPS. Korzystanie z interaktywnych gier dydaktycznych
EFEKTY
Poprzez zaangażowanie sfery emocjonalnej dzieci jeszcze efektywniej utrwaliły poznane wiadomości i umiejętności w ciekawy i atrakcyjny dla nich sposób. Uczniowie nauczyli się przyjmować porażkę z godnością. Stosowanie gier dydaktycznych pozwoliło na zaangażowanie wszystkich dzieci. Uczniowie stali się bardziej skoncentrowani na wykonywanym zadaniu. Korzystanie uczniów z interaktywnych ćwiczeń zachęciło do pracy, rozwinęło kompetencje informatyczne.
2. REALIZACJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OPISANE WYŻEJ
EFEKTY
OPISANE WYŻEJ
3. WYKORZYSTANIE METODY LAPBOOK Metoda zastosowana na powtórzenie lektury lub zakończenia działu. Lapbooki wykowywane były zarówno w klasie jak też w domu. Uczniowie bardzo zaangażowali się w te metodę pracy.
EFEKTY
Uczniowie zmobilizowali do działania, chętnie pracowali w szkole i w domu. Bardzo zaangażowali się również uczniowie mający trudności w nauce. Ta metoda rozwinęła wśród uczniów kreatywność oraz pomogła powtórzyć opanowaną wiedzę z lektury lub danego działu.

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
UMIEJĘTNOŚĆ DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ PRACY I WYKORZYSTYWANIA JEJ WYNIKÓW DO DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU NAUCZANIA Ewaluacja programu w Zespole I etapu edukacyjnego na początku każdego roku szkolnego. Wspólna analiza, wnioski, udoskonalanie funkcjonującego systemu, stosowanie oceniania kształtującego skupiło się na tym co uczeń umie. Wprowadzenie Karty Ewaluacyjnej Osiągnięć Ucznia do której każdy rodzic miał wgląd.
EFEKTY
Dostosowano system nauczania do aktualnie panujących warunków. Coroczna ewaluacja Przedmiotowego Systemu oceniania pozwoliła na osiąganie lepszych efektów nauczania, indywidualizacja nauczania. Wprowadzenie Karty Ewaluacyjnej pozwoliło na obserwację osiągnięć każdego ucznia. Zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami, a także między wychowawcą a rodzicem. Ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia. Wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy.
2. ANALIZOWANIE PROWADZONYCH PRZEZ SIEBIE ZAJĘĆ, WNIOSKOWANIE, DOSKONALENIE PRACY Analiza prowadzonych zajęć na bieżąco w trakcie roku szkolnego. Wyciąganie wniosków po skończonych zajęciach, szukanie i wprowadzanie ich do codziennej pracy. Analiza pracy uczniów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Zwrócenie szczególnej uwagi na rodzaj stosowanych metod nauczania, indywidualizacje procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolnych.
EFEKTY
Po dokonaniu analizy własnej pracy nauczyciel jeszcze lepiej organizował czas podczas zajęć, aby jak najefektywniej go wykorzystać. Nowe i ciekawe pomysły do realizacji zajęć, które jeszcze bardziej motywowały uczniów. Zmieniono także metody i techniki, które dyscyplinowały klasę, ponieważ po pewnym czasie stały się one już mało skuteczne. Podczas pracy na lekcji uczniowie zdolniejsi, którzy ukończyli dane zadanie dostawali dodatkowe zadania. Wobec uczniów słabszych stosowano indywidualizację: zadania były uproszczone, mniej treści do opanowania. Na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych wprowadzono jeszcze więcej ćwiczeń multimedialnych, ponieważ one mobilizowały uczniów. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem w formie interaktywnej zachęcały uczniów.
3. ZASIĘGANIE OPINII UCZNIÓW, RODZICÓW NA TEMAT WŁASNEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ, OPIEKUŃCZEJ Rozmowy z uczniami, rodzicami wypełnianie przez uczniów i rodziców testu niedokończonych zdań, gadająca ściana, tarcza strzelnicza, termometr, walizka-kosz. Odbywało się to na zajęciach, zaś z rodzicami podczas zebrań. Podczas zawieszenie zajęć nauczyciel również zasięgał opinii uczniów i rodziców.
EFEKTY
Nauczyciel uzyskał obraz swojej pracy wychowawczej dydaktycznej i opiekuńczej. Otrzymane wnioski były wdrażane do pracy. Jednym z wniosków była prośba rodziców o przynoszenie przez dzieci kartkówek do domu tego samego dnia, aby razem z dzieckiem dokonać analizy jego pracy.
4. ANALIZOWANIE WYNIKÓW TESTU TRZECIOKLASISTY W LATACH UBIEGŁYCH- DOKONYWANIE ZMIAN W PRACY DYDAKTYCZNEJ W ZWIAZKU Z ANALIZĄ Analiza teksu podczas spotkania Zespołu I Etapu Edukacyjnego. Wyciąganie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny i wdrożenie ich do pracy. Ćwiczenie umiejętności praktycznych obliczenia pieniężne, wagowe, kalendarzowe)
EFEKTY
Wzmożone ćwiczenia czytania ze zrozumieniem poprawiły tę umiejętność. Uczniowie raz w tygodniu dostawali test do domu. Praca nad ta umiejętnością ćwiczona była także na zajęciach. Każdy uczeń pracował indywidualnie. Po określonym czasie, nauczyciel wraz z uczniami omawiał kolejne zadania. Uczniowie przedstawiali swoje strategie rozwiązań.
5. PROWADZENIE LEKCJI OTWARTYCH, OMAWIANIE Znaczenie wody w życiu człowieka (klasa I)
Zwyczaje Bożonarodzeniowe (klasa II)
Zaplanowanie lekcji otwartej z udziałem doradcy Metodycznego P. Marzeny Wierzbickiej. Niestety przez zawieszenie zajęć lekcja ta nie odbyła się
EFEKTY
Doskonalenie warsztatu pracy. Uatrakcyjnienie pracy w ciągu roku szkolnego. Wzrost poczucia satysfakcji nauczyciela. Podniesienie jakości pracy szkoły. Prowadzenie zajęć otwartych umożliwiło również wymianę uwag i spostrzeżeń „na gorąco”, nawet w trakcie prowadzenia zajęć, co dało możliwość otrzymywania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. Obiektywna ocena umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy. Motywowanie do własnego rozwoju. Dokonywanie ewaluacji własnych działań. Zastosowanie na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych.
6. OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE, OBSERWACJA LEKCJI OPIEKUNA STAŻU Obserwacja lekcji i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz Oddziałów Przedszkolnych. Obserwacja lekcji opiekuna stażu.
EFEKTY
Motywowanie do własnego rozwoju. Poznanie możliwości rozwiązania problemów, czy trudności dotyczących codziennej pracy nauczyciela. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów. Systematyczna weryfikacja umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczyciela. Zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych.
7. PRZEDSTAWIENIA, INSCENIZACJE Przedstawienie z okazji Zakończenia Roku szkolnego 2017/2018
Akademia z Okazji Pasowania na Ucznia oraz Dnia Edukacji Narodowej
Projekt ,,Nie pal przy mnie proszę”
Występ na Święcie Rodziny w czerwcu 2019 roku w ramach innowacji pedagogicznej ,,Od morza aż do Tatr”
EFEKTY
Rozwinięto uzdolnienia aktorskie. Zintegrowanie zespołu klasowego, jak również integracja Rodzice- Wychowawca. Przyczyniło się to do zacieśnienia więzi z Rodzicami oraz uczniami.
8. KONKURSY OPISANE WYŻEJ
EFEKTY
OPISANE WYŻEJ
9. PROJEKTY EDUKACYJNE
OPISANE WYŻEJ
EFEKTY
OPISANE WYŻEJ

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. PROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH WDN W marcu zaplanowano szkolenie dla Wychowawców Oddziałów Przedszkolnych ,,Melorytmiczna Koncepcja Wspomagająca Naukę Czytania”. W powodu zawieszenia zajęć szkolenie nie odbyło się.
EFEKTY
Z powodu zawieszenia zajęć szkolenie nie odbyło się. Aczkolwiek szkolenie to pozwoliłoby w sposób bezpośredni dzielić się wiedzą i przekazać swoje umiejętności i doświadczenie innym nauczycielom.
2. PROWADZENIE LEKCJI OTWARTYCH OPSANE WYŻEJ
EFEKTY
Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedza było cennym doświadczeniem dla nauczyciela pozytywnie wpływającym zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim na atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracowało się lepiej. Często rodziły się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też nauczyciel wykazywał otwartą postawę i zarówno uczył się od koleżanek jak i przekazywał innym swoje umiejętności, pomysły i doświadczenia.
3. PROWADZENIE LEKCJI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW Podczas odbywania praktyki dzielono się ze studentką Pauliną Sz. posiadaną wiedzą, umiejętnościami i materiałami dot. pracy w klasach I-III. Studentka obserwowała i brała udział w następujących rodzajach zajęć: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Przygotowując i omawiając przeprowadzone zajęcia nauczyciel zwracał uwagę na specyfikę pracy w klasach I-III, dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Udostępniono własne opracowania oraz scenariusze zajęć.
EFEKTY
Skrupulatnie rozplanowana praktyka studencka dała przyszłemu pedagogowi możliwość wieloaspektowego poznania specyfiki pracy w klasa I-III. Umożliwiono studentowi zdobycie zróżnicowanej wiedzy w zakresie edukacji, wychowania i opieki z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Wzajemna pomoc. Możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie w pracy. Zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę nauczyciela.

4. PUBLIKOWANIE NA PORTALACH DLA NAUCZYCIELI SPRAWDZIANÓW, ZADAŃ, ĆWICZEŃ, SCENARIUSZY, PLANU ROZWOJU AWANSU ZAWODOWEGO, SPRAWOZDANIA Opublikowanie w Internecie na portalach takich jak : www.edux.pl, 45 minut, profesol.pl, w grupie zamkniętej na portalu społecznościowym swoich dokumentów związanych z awansem zawodowym. Publikacja w/w dokumentów za portalu społecznościom w grupie: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. Dzielenie się stworzonymi materiałami, kartami pracy, scenariuszami w grupie Nauczyciele klas pierwszych, drugich, trzecich oraz na portalach edukacyjnych.
EFEKTY
Wzajemna pomoc. Możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie w pracy. Zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę nauczyciela. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na rozwój osobisty. Dzięki publikacjom scenariuszy i podejmowaniu dyskusji z innymi wychowawcami na forach, portalach społecznościowych odświeżono, poprawiono posiadane już umiejętności i nabywano nowe. Dało to również możliwość doskonalenia umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania.

(§ 7 ust. 2 pkt. 6)
UMIEJETNOŚĆ UZWGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOLECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

L.P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI
1.
POZNANIE SYTUACJI WYCHOWANKÓW Obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych (przerwy, zajęcia, wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina, teatru).
Rozmowy z dziećmi.
Opracowanie kontraktu klasowego.
Działania integrujące grupę.
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz uczniami szczególnie zdolnymi.
Kontakty z rodzicami
Zapoznanie z Opiniami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
Konsultacje z innymi nauczycielami
Sugerowanie rodzicom badania dziecka w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Pogadanki na temat indywidualności, akceptacji.
Rozmowy na temat szkodliwości papierosów, alkoholu, narkotyków.
Udział w projekcie ,,Nie pal przy mnie proszę”- przygotowanie inscenizacji.
EFEKTY:
Poznanie środowiska lokalnego uczniów. Obserwowanie uczniów na zajęciach, przerwach i wycieczkach. 3 lata pozwoliły na poznanie wychowanków. Pomogły w tym rozmowy z dziećmi, ich rodzicami, stała współpraca z pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Poznano sytuację dzieci uczęszczających do klasy, a także problemy jakie występują w ich środowisku. Zauważone przez nauczyciela problemy rozwiązywano przez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami. Ogromnym wsparciem była również pomoc pedagoga szkolnego, który zawsze służył pomocą, cennymi wskazówkami. Zasugerowałam rodzicom wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczniowie w tej chwili mają Opinię z w/w Poradni. Na jej podstawie dostosowano program nauczania, zindywidualizowano pracę z tymi uczniami. Starano się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie prowadzono pogadanki ma temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy praz bezpieczeństwa. Zwracano uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu oraz uzależnienia od komputera. Działania te przejawiały się często w pracach plastycznych, które wykorzystywano jako ekspozycję na terenie szkoły. Udział w projekcie ,,Nie pal przy mnie proszę” przyczynił się do wzrostu świadomości wśród dzieci jak negatywny wpływ ma palenie papierosów na zdrowie i życie człowieka. Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji w Gminnej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Gminy przyczyniło się do współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz integrowanie dzieci ze społecznością lokalną. Pozwoliło na stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych. Poznanie instytucji, szkół w najbliższym terenie. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
2. PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI KLASOWYCH Organizowanie uroczystości klasowych
Zaangażowanie rodziców w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.
Organizowanie imprez: Pasowanie na Ucznia, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Kobiet, Walentynki, biwak, Wigilia klasowa
EFEKTY:
Integracja zespołu klasowego, jak również integracja Rodzice- Wychowawca. Wigilia klasowa ze wszystkimi rodzicami stała się tradycja w obecnej klasie. Przyczyniło się to do zacieśnienia więzi z Rodzicami oraz uczniami.
3. UŚWIADOMIENIE RODZICÓW W CZASIE PRELEKCJI O SZKODLIWOŚCI DLA ROZWOJU DZIECKA ZBYT DŁUGIEGO OGLĄDANIA TELEWIZJI I GRY NA TABLETACH Rozmowy z rodzicami podczas zebrań z rodzicami zarówno w grupowej formie, jak i indywidualnej. Rodzice dostali do wglądu prace dzieci, gdzie niektórzy z uczniów napisali o oglądaniu telewizji i gry na tablecie jako najlepszej formie rozrywki. Analiza wypowiedzi dzieci, wyciągnięcie wniosków i wdrożenie ich w życie.
EFEKTY
Rodzice postanowili więcej uwagi skupić na formach spędzania wolnego czasu przez ich dzieci. Po pewnym czasie uczniowie ponownie wypowiadali się na tematy aktywności w wolnym czasie. Nauczyciel zaobserwował mniej wypowiedzi, w których dzieci pisały o korzystaniu z tabletów, oglądaniu telewizji. Przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci.
4. ROZMOWY DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ PŁYNĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH I OTYŁOŚCI DZIECI Wizyta dietetyka. Prelekcja Piramida Żywieniowa. Rozmowy z rodzicami. Ulotki informacyjne
EFEKTY
Uczniowie odświeżyli wiedzę na temat szkodliwego działania niewłaściwej diety na ich organizm. Wprowadzono zakaz przynoszenia do szkoły słodkości, napojów gazowanych. Wspólnie ustalono, iż w piątek dzieci będą mogły oprócz śniadanie przynieść coś słodkiego. Organizacja Dnia Zdrowego Śniadania- 8 listopada. Zaangażowanie jednej z mam w usmażenie naleśników. Wspólne zjedzenie śniadania w szkole. Poczucie u dzieci odpowiedzialności za podejmowane działania. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, a co za tym idzie zwiększenie świadomości rodziców odnośnie pracy z dzieckiem i zagrożeń cywilizacyjnych.
5. DZAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Branie udziału w projekcie ,,Nie pal przy mnie proszę”. Rozmowy pogadanki o szkodliwości palenia papierosów i ich negatywnego wpływu na zdrowie swoje i innych. Wspólne przygotowanie inscenizacji i przedstawienie jej w klasach I-III, Oddziałach Przedszkolnych, klasach 4-8, Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej. Wykonywanie sałatki owocowej, zdrowych kanapek. Udział w akcji Polska Biega
EFEKTY
Wzrost świadomości wśród dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
6. UAKTYWNIENIE SRODOWISKA SZKOLNEGO I LOKALNEGO NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH Włączenie się do akcji o charakterze ekologicznym np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbieranie baterii
Włączenie się do akcji ,,Góra grosza”
Nawiązanie współpracy z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz z Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Lekcje o tematyce ekologicznej.
Nawiązanie współpracy z Gminna Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Zdrowia.
Przedstawienie teatralne w ramach projektu ,,Nie pal przy mnie proszę” w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej
EFEKTY
Integracja ze środowiskiem lokalnym. Uświadomienie dzieciom problemów społecznych i cywilizacyjnych we współczesnym świecie: ubóstwo, wysypiska śmieci, uzależnienia itd.
7. UDZIAŁ W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH Konkurs na Eko-stroik
EFEKTY
Kształtowanie postaw empatycznych i proekologicznych. Jeden z wychowanków otrzymał certyfikat uczestnictwa w konkursie a także nagrodę. Podwyższanie jakości własnej pracy oraz pracy szkoły. Odpowiedź na dziecięcą potrzebę sprawdzenia się i rywalizacji z rówieśnikami. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Ewaluacja pracy dydaktycznej. Satysfakcja z osiągnięć własnych uczniów.
8. ORGANIZOWANIE WYCIECZEK Współorganizowanie wycieczek dla uczniów klas młodszych oraz sprawowanie w ich trakcie opiekę:
Wycieczka Płock-Sierpc- spektakl teatralny, zwiedzanie Skansenu 30.95.2017r.
Wyjazdy do Brodnickiego Domu Kultury na spektakle o różnorodnej tematyce (przez 3 lata)
Wyjazd do Wioski Mydlarskiej- warsztaty robienia dżemu.
Biwak Wilga
Biwak w ramach projektu ,,Ku przeszłości” 14-15.09. 2018r.
Wyjazdy do Brodnickiego Parku Krajobrazowego- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza ,,Bobrowiska”
Wyjazd do Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy” w Toruniu. Warsztaty ,,Pudełko malowane światłem czyli historia fotografii”
Wyjazd do Piekarni w Kurzętniku
Wyjazd do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku na warsztaty kulinarne
EFEKTY:
Integracja zespołu klasowego. Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za pełnioną funkcję. Satysfakcja z poczucia tworzenia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji z dala od domu i szkoły. Realizowanie Podstawy Programowej, programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły oraz procesu dydaktyczno – wychowawczego. Rozbudzenie zainteresowania własnym regionem/ krajem. Poznawanie krajobrazu ojczystego (miejsc historycznych, architektury zabytkowej, zabytków kultury,). Poznanie najbliższej okolicy (własnego regionu). Wzbogacenie wiadomości o sztuce. Organizacja czasu wolnego. Promocja turystyki i rekreacji. Propozycja ciekawej realizacji zajęć pozalekcyjnych, odpowiedź na potrzeby i zainteresowania uczniów.
9. CYBERPRZEMOC Rozmowy na tematy zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu. Tworzenie plakatów w grupach. Oglądanie krótkich filmików obrazujących zagrożenia w sieci internetowej. Lekcje z pedagogiem szkolnym. Rozmowy i pogadanki z rodzicami podczas zebrań.
EFEKTY
Uczniowie zostali uświadomieni jakie zagrożenia na nich czyhają. Większa świadomość wśród dzieci dotycząca wstawiania swoich zdjęć do sieci, podawania swoich danych obcej osobie.
10. SZKOLNY TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA
W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Listopad 2019r. Spotkanie z dzielnicowym, który przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do domu i do szkoły. Rozdawanie przed kościołem przez wolontariuszy opasek odblaskowych najstarszym mieszkańcom (Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych). W szkole uczniowie zapisywali na tablicy na korytarzu własne pomysły na aktywną, ale bezpieczna przerwę lekcyjną. Na zajęciach wykonywano zadania dotyczące bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy. Układanie haseł o zachowaniu bezpieczeństwa. Ubranie się w jaskrawe kolory ubrań i dodatków zgodnie z hasłem ODBLASKOWY POKAZ MODY. Próbna ewakuacja przeciwpożarowa
EFEKTY
Zbliżenie wszystkich podmiotów w szkole Osiągnięcie wspólnego zamierzonego celu, integracja środowiska szkolnego. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
11. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu
Urząd Gminy w Brzoziu
Schronisko dla zwierząt ,,Reksio” w Brodnicy
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brodnicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoziu
Komenda Policji w Brodnicy
Brodnicki Dom Kultury
Wioska Mydlarska Fiałki-Górzno
Ośrodek Edukacji Ekologicznej ,,Wilga”
Brodnicki Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Piekarnia Apczyński&Szczawiński w Kurzętniku
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
EFEKTY
Satysfakcja z działań dzieci, ich postawy i zaangażowania w pracę dla innych. Współpraca ze środowiskiem. Skuteczne wypełnianie zadań wychowawcy. Pomoc instytucji w realizacji zadań z Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. Realizacja zadań szkoły dotyczących profilaktyki zagrożeń. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na grupie klasowej na FB. Włączenie dzieci w akcję, mającą na celu pomoc potrzebującym. Realizacja zadań wychowawczych szkoły. Doskonalenie pracy w grupie. Doskonalenie wyrażania potrzeb bycia członkiem zespołu/grupy. Wyrobienie postawy wrażliwości na potrzeby i problemy zwierząt i innych ludzi. Wspieranie działań profilaktycznych szkoły przez instytucje i osoby do tego powołane.

(§ 7 ust. 2 pkt. 7)
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI ODPOWIEDNIO OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

L.P. RODZAJ ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
1. PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ NA BAZIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ, WYBÓR PODRĘCZNIKA, PROGRAMU Wspólna analiza Podstawy Programowej w Zespole I etapu edukacyjnego. Wybór podręcznika, programu
EFEKTY
Zdobycie nowego doświadczenia, które wzbogaciło mój warsztat pracy i pogłębiło moją wiedzę na temat przepisów prawa. Włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły.
2. POSŁUGIWANIE SIĘ PRZEPISAMI O BEZPIECZEŃSTWIE W TRAKCIE ORGANIZACJI WYJAZDÓW WYJŚĆ Analiza Regulaminu Wycieczek obowiązującego w szkole, jego aktualizacja i dostosowanie go do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)
EFEKTY
Stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego. Zdobycie nowego doświadczenia, które wzbogaciło warsztat pracy i pogłębiło wiedzę na temat przepisów prawa. Włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły. Podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego
3. POSŁUGIWANIE SIĘ PRZEPISAMI O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TRAKCIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W CZYTANIU I PISANIU Analiza przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sugerowanie rodzicom wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy
EFEKTY
Stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów. Kierowanie uczniów do PPP umożliwiło pomoc uczniom, indywidualizacje procesu nauczania, dostosowanie programu nauczania do danego ucznia. Zapewnienie warunków, aby każde dziecko, potrzebujące wsparcia, mogło skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów. Podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki. Stworzenie możliwości skutecznej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego. Właściwa współpraca wszystkich organów szkoły. Reagowanie na potrzeby uczniów.
4. WYKORZYSTYWANIE KOMPETENCJI RADY PEDAGOGICZNEJ- OPINIUJACYCH, STANOWIĄCYCH Wprowadzenie Innowacji Pedagogicznej po wcześniejszym zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej
EFEKTY
Wprowadzenie Innowacji Pedagogicznej ,,Od morza aż do Tatr”, ,,Moja mała i wielka Ojczyzna”. Wzbogacenie warsztatu pracy
5. AKTUALIZACJA WIEDZY NA TEMAT ZMIAN ZWIAZĄNYCH Z PROCEDURĄ AWANSU Karta Nauczyciela
Bieżąca analiza Rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawa- Prawo oświatowe
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
EFEKTY:
Stosowanie się do aktualnie obowiązujących procedur. Odbycie stażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI AKTAMI PRAWNYMI OBOWIAZUJĄCYMI W SZKOLE Analiza dokumentacji szkolnej:
 Statutu Szkoły Podstawowej w Brzoziu
 Programu Wychowawczo -Profilaktycznego
 Podstawy Programowej
 Obowiązujących regulaminów
 Przepisów BHP
 Praca w zespołach opracowujących dokumentację szkolną
EFEKTY:
Znajomość dokumentów pozwoliła na prawidłowe realizowanie zamierzonych celów, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły. Lepsza organizacja własnej pracy. Zdobycie nowego doświadczenia, które wzbogaciło warsztat pracy i pogłębiło wiedzę na temat przepisów prawa. Włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły. Podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego

UCZESTNICTWO W OPRACOWYWANIU OCENY PRACY NAUCZYCIELA Aktywne uczestnictwo w tworzeniu oceny pracy nauczyciela na podstawie Rozporządzenia
EFEKTY
Zdobycie nowego doświadczenia, które wzbogaciło mój warsztat pracy i pogłębiło moją wiedzę na temat przepisów prawa. Włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły. Podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego
7. DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, świadectw, scenariuszy, zdjęć, wytworów pracy uczniów.
EFEKTY:
Uporządkowanie zdobytej dokumentacji. Gromadzenie wytworów pracy uczniów przyczyniło się do podnoszenia jakości pracy szkoły, promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
8. PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
EFEKTY:
Autorefleksja, autoanaliza

(§ 7 ust. 2 pkt. 8)
UMIEJETNOŚĆ KORZYSTANIA W PRACY, ZWŁASZCZA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ, Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH, INFORMATYCZNYCH

L.P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI
1. KORZYSTANIE Z E-PODRĘCZNIKÓW Korzystanie podczas zawieszenia zajęć. Wykorzystywanie ich do generatora GENIAL.LY aby stworzyć dla uczniów ciekawe interaktywne obrazki, pokazy slajdów. W obrazkach ukryć można było filmiki, quizy, zadania
EFEKTY:
Umożliwiono uczniom dostęp do podręczników zwłaszcza podczas nauczania zdalnego w czasie zawieszenia zajęć. Podniesienie jakości pracy szkoły i pracy nauczyciela.
2. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z WYDAWNICTWAMI, ORGANIZATORAMI KONKURSÓW, PROJEKTÓW, DYREKCJĄ, INNYMI NAUCZYCIELAMI Korespondowanie przez pocztę elektroniczną
przesyłanie sprawozdań z realizacji projektów organizatorom
Komunikowanie się z dyrekcją i innymi nauczycielami przez dziennik elektroniczny
EFEKTY:
Podnoszenie jakości pacy szkoły poprzez realizację projektów edukacyjnych. Kontakt z wydawnictwami na bieżąco według potrzeb. Komunikacja z dyrekcją i innymi nauczycielami jest ważnym elementem w pracy nauczyciela. Wymiana informacji.
3. UCZESTNICTWO W KURSACH E-LEARNINGOWYCH, WERBINARIACH, E-KONFERENCJACH Konferencja ekspercka ,,Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie” 10.03.2020r.
Jak w prosty sposób stymulować rozwój dzieci bez wychodzenia z domu? 03.04.2020r.
Siła i odporność psychiczna 16.03.2020r.
,,Jak uczyć dzieci online?” 02.04.2020r.
Konferencja- ,,E-lab. Wirtualne laboratorium techniki w malej skali” 02.04.2020r.
,,Uczeń ze spektrum autyzmu” 02.04.2010r.
Konferencja ,,Nauka zdalna jak uczniowie mogą pracować z plikami PDF (wypełniać dzielić, przesyłać)” 03.04.2020r.
,,Jak wspierać dziecko z Zespołem Aspergera podczas edukacji zdalnej” 06.04.2020r.
,,Lęk, niepewność, zmiana. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie pandemii koronawirusa?” 07.04.2020r
Szkolenie Grupy Eventowej ,,Urodzinki” 07.04.2020r.
Szkolenie Grupy Eventowej ,,Randka dla mamy i taty” 07.04.2020r.
Szkolenie Grupy Eventowej ,,Dr Myśli Główka” 08.04.2020r.
,,Nauczanie zdalne przedszkolaków i klas I-III” 08.04.2020r
,,Stresu nie da się zdezynfekować” 09.04.2020r.
,,Myślenie krytyczne jako niezbędna kompetencja XXI wieku” 15.04.2020r.
,,Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej?” 22.04.2020r.
,,Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne” O czym powinni pamiętać nauczyciele?” 06.05.2020r.
,,Przygotowujemy do pracy z tekstem matematycznym- opowiadania matematyczne w serii ,,Wielka Przygoda” 7 maja 2020r.
,,Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020r.” 13.05.2020r.
,,Uważność w czasach pandemii” 15.05.2020r.
,,SPE w nauczaniu zdalnym. Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu” 19.05.2020r.
,,Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020” 21.05.2020r.
,,SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online” 25.05.2020r.
EFEKTY
Wzbogacenie wiedzy teoretycznej. Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej. Inspiracja do działań praktycznych. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy szkoły. Odbyte szkolenia pomogły w panowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
4. TWORZENIE GRUPY KLASOWEJ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM Utworzenie grupy na FB za zgodą rodziców. Wstawianie zdjęć z zajęć, ciekawych pomysłów, inicjatyw, imprez klasowych i szkolnych.
EFEKTY
Rodzice na bieżąco obserwowali co dzieje się w klasie. Uatrakcyjnienie sposobu przekazu tego, co dzieje się w szkole. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
5. WYKORZYSTANIE TABLICY MULTIMEDIALNEJ NA ZAJECIACH Korzystanie z Multibooka podczas codziennej pracy, wykorzystywanie, Korzystanie z wielu stron internetowych na zajęciach, z portali edukacyjnych
EFEKTY:
Dzięki różnorodnemu zastosowaniu tablicy multimedialnej zajęcia były atrakcyjne zarówno dla dzieci naj też dla nauczyciela. Narzędzie to posiada ogromny potencjał dydaktyczny, który uatrakcyjniało oraz usprawniało proces nauczania, a z drugiej – spełniało oczekiwania współczesnych uczniów. Wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych). Ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy. Pomoc w urozmaiceniu lekcji. Realizacja programu nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych. Podnoszenie efektywności pracy nauczyciela, optymalizacja procesu kształcenia. Ułatwienie przygotowania się nauczyciela do zajęć. Zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi. Uzyskanie narzędzi do codziennej pracy. Wzbogacenie technicznego warsztatu pracy. Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją.

6.
STOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W OPRACOWANIU DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ AWANSU Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej. Korzystanie z programu POWER POINT podczas przygotowywania prezentacji
EFEKTY:
Umiejętność wykorzystania w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jest to dodatkowe potwierdzenie spełnienia wymagania doskonalenia warsztatu pracy. Dokumentacja prowadzona w sposób przejrzysty, czytelny, a warsztat pracy jest uporządkowany. Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy znacznie ułatwiło pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniło się do samorozwoju.
7. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, testy, dyplomy).
Przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, tworzenie gazetek, tablic informujących, pisanie ogłoszeń, scenariuszy spotkań z rodzicami, prowadzenie e-dziennika, tworzenie prezentacji multimedialnych.
Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych ( tablica multimedialna, DVD, aparat, rzutnik, komputer).
Prowadzenie dziennika elektronicznego LIBRUS
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie prezentacji multimedialnej
EFEKTY:
Wzbogacenie warsztatu o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody pracy i ciekawe materiały edukacyjne. Korzystanie z zasobów internetowych pogłębiło wiedzę i pozwoliło udoskonalić warsztat pracy. Wykorzystanie Internetu podczas zajęć zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Dla nauczyciela natomiast była to ogromna satysfakcja ze zwiększenia motywacji dzieci do nauki. Wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych). Ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy. Pomoc w urozmaiceniu lekcji. Podnoszenie efektywności pracy nauczyciela. Ułatwienie przygotowania się nauczyciela do zajęć. Uzyskanie narzędzi do codziennej pracy. Wzbogacenie technicznego warsztatu pracy.
8. ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY PRZY UŻYCIU TECHNIK KOMPUTEROWYCH Przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach.
EFEKTY:
Stworzone dokumenty były przejrzyste, czytelne poprzez stosowanie ciekawych i nowoczesnych narzędzi w programach komputerowych. Scenariusze również były przejrzyste i czytelne. Prezentacje multimedialne stworzone przez nauczyciela bardzo uatrakcyjniały zajęcia i motywowały uczniów do pogłębiania swojej wiedzy.
9. KOMUNIKACJA Z RODZICAMI Tworzenie gazetek/tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami, prowadzenie e- dziennika
EFEKTY:
Usystematyzowanie pracy szkoły jako placówki oświatowej, a także współpracy Wychowawca- Rodzice. Zacieśnienie współpracy z rodzicami, systematyczny kontakt. Korespondencja z nauczycielami umożliwiła wymianę doświadczeń oraz materiałów metodycznych. Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją.

PODSUMOWANIE

Uważam, ze założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Sądzę, iż w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie. Realizowałam różnorodne zadania, dzięki którym uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zrealizowałam działania, dzięki którym rozpoznawałam potrzeby rozwojowe moich uczniów i uwzględniałam je w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy, wykorzystywałam w swojej pracy metody aktywizujące ucznia. Potrafię planować i organizować warsztat pracy i dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniałam ich skuteczność, a jeśli zachodziła taka potrzeba, modyfikowałam je. Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Nieustannie dokonywałam ewaluacji własnej pracy i wykorzystywałam ja do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego jak kursy kwalifikacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, werbinaria podnoszące własne kompetencje zawodowe. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Mocną stroną mojej pracy jest zaangażowanie w życie szkoły, chęć i radość z organizowania i przygotowywania różnych wydarzeń i uroczystości, udziału w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy. Wszystko czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Ta praca jest dla mnie wyzwaniem i realizacją marzeń. Dlatego w dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły, w której pracuję.
Jestem przekonana, iż praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi, wychowawczymi i edukacyjnymi wcale nie dobiega końca i jeszcze wiele razy przyjdzie mi się uczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie, jak pokazały ostatnie miesiące. Rola nauczyciela pracującego w klasach I-III wymaga wiedzy nie tylko z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywacje do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.