X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45096
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Bernarda Czarnobrewa
Wykształcenia: Wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Bajka” w Głuchołazach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu:
• mgr (1 września 2017 r.- 22 marca 2019 r. )
• mgr (25 marca 2019 r.- 31 maja 2020 r.)

Kwalifikacje:
• Pedagogika praca socjalna
• Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
• Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
• Oligofrenopedagogika
• Logopedia ogólna
Wstęp
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393) w oparciu o plan rozwoju zawodowego.
W planie rozwoju uwzględniłam koncepcję rozwoju przedszkola. Realizując plan rozwoju zawodowego, sukcesywnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności, podnosząc jednocześnie jakość wykonywanej pracy. W czasie stażu aktywnie i systematycznie współpracowałam z opiekunem stażu, którego rady sukcesywnie wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi.
Awans zawodowy rozpoczęłam 1 września 2017r. pracując na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej, w pełnym wymiarze godzin.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności merytoryczne i dydaktyczne, podniesie efektywność mojej pracy przyczyniając się do doskonalenia jakości usług świadczonych przez placówkę.
W poniższym sprawozdaniu wykażę, w jakim stopniu zrealizowałam założenia planu rozwoju zawodowego oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu, także sposób wykorzystania w pracy zawodowej umiejętności nabywania podczas stażu.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
( §7 ust. 2 pkt. 1)

1. PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO.

W okresie stażu podjęłam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego:
Wraz z rozpoczęciem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów:
- Rozdział 3a ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. rozdział 3a poz. 1189, 2018 r. , poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. 2215)
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz. 1574)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. Z2017 r. poz.60 )

Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego w świetle następujących zmian w Karcie Nauczyciela, Podstawie Programowej oraz w zakresie funkcjonowania przedszkola. Śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe. Sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.
Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
Efekty dla nauczyciela:
 Poznałam procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela.
 Zaznajomiłam się z powinnościami nauczyciela kontraktowego oraz wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 Analiza powyższych przepisów prawnych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie, kontynuację stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sporządzenie sprawozdania z przebiegu awansu.
 Opracowując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji, umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela oraz potrzeby placówki.

Efekty dla przedszkola:
 Udoskonalenie pracy nauczyciela

2. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU

Od 1 września 2017 r. podjęłam ścisłą współpracę z moim opiekunem stażu.
• Wspólnie określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady działania. Efektem tego było opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustaliłyśmy również zasady konsultacji i zakres obowiązków moich i opiekuna.
• Dokonałyśmy analizy dokumentów dotyczących awansu zawodowego i ustaliłyśmy kierunki mojego rozwoju zawodowego.
• Każde obserwowane, lub prowadzone zajęcie było omawiane, wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji. Natomiast dostrzeżenie przez opiekuna stażu dobrych stron poprowadzonych przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem, co przyczyniło się do nabycia nowych doświadczeń i doskonalenia mojego warsztatu pracy.
• Wspólnie tworzyłyśmy scenariusze zajęć analizując podejmowane działania i oceniałyśmy ich skuteczność dokonując korekt i rozwijając mój warsztat.
• Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć dzieci. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
• Opiekun wspierał mnie w organizacji zajęć otwartych dla rodziców.
W obecności opiekuna stażu przeprowadziłam 16 zajęć w tym:

2017/2018 r.
- Jesień w parku- październik 2017r.
- Andrzejki – zwyczaje andrzejkowe - listopad 2017r.
- Mierzymy łańcuchy choinkowe –grudzień 2017r.
- Muzyczne zabawy ruchowe - maj 2018r. - zajęcia otwarte dla rodziców
- Klasyfikujemy, przeliczamy, porządkujemy- kwiecień 2
2018/2019 r.
- Pasowanie na starszaka- październik 2018r.
- Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę- listopad 2018r.
- Zabawy z figurami- styczeń 2019r.
- Baw się bezpieczniej – luty 2019r.
- W marcu jak w garncu- marzec 2019r.
- Podróż po krainie ABECADŁA- zabawy rozwijające gotowość do nauki czytania-maj 2019r.

2019/2020 r.
- Poznajemy się – wrzesień 2019 r.
- Zabawy z woreczkami – październik 2019 r.
- Zabawy logopedyczne – listopad 2019 r.
-Samodzielny przedszkolak. Scenariusz zajęć z zakresu kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz przestrzegania bezpieczeństwa, styczeń 2017 r.
- Nadchodzi wiosna – marzec 2020 r.

Obserwowałam 12 zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz inne koleżanki.

2017/2018 r.
- Skąd się wzięły tradycje andrzejkowe? – listopad 2017 r.
- Na poszukiwanie witamin – styczeń 2018 r.
- Wiosenna wyprawa do lasu – marzec 2018 r.
-Zabawy z muzyką - kwiecień 2018r.
2018/2019r.
- Zamieszanie na gospodarstwie – październik 2018r.
- Wprowadzenie litery H,h – zajęcia z dominacją czynności umysłowych- maj 2019r.
- Podróż do krainy liter - zabawy i gry przygotowujące do nauki maj 2019r.
czytania i pisania.
- Świąteczne spotkanie w grupie Żabek – grudzień 2018 r.
2019/2020r.
- Z prawej strony z lewej strony”- październik 2019r.
- Jesień w sadzie- listopad 2019r.
-Bezpieczne zabawy – styczeń 2020r.
- W zdrowym ciele zdrowy duch – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – marzec 2020r.
W obecności Dyrektora przeprowadziłam 3 zajęcia.
W czasie trwania awansu zorganizowałam trzy zajęcia otwarte dla rodziców:
- Muzyczne zabawy ruchowe - maj 2018r.
- Pasowanie na starszaka- październik 2018r.
- Podróż po krainie ABECADŁA- zabawy rozwijające gotowość do nauki czytania-maj 2019r.

Prowadzone przeze mnie zajęcia, jak i te które miałam możliwość obserwować za każdym razem wieńczone były dokładną analizą pod kątem celowości podejmowanych działań, wybieranych metod i proponowanych aktywności
Efekty dla nauczyciela:
 Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy.
 Miałam okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.
 Współpraca z opiekunem zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
 Wzbogaciła mój własny warsztat pracy o pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody pracy z dziećmi.
 Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
 Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju.
 Analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z dziećmi oraz wykorzystanie w pracy pomocy dydaktycznych.
 Zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami.
Efekty dla przedszkola:
 Wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy.
 Wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne.
 Doskonalenie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. PODNOSZENIE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, UCZESTNICZENIE W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego takich jak: zebrania Rady Pedagogiczne, szkolenia, warsztaty metodyczne zewnętrzne, które przyczyniły się do poprawy efektów mojej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Logopedia ogólna.
Prowadziłam W DN na temat:
• „TABLICA INTERAKTYWNA W PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA- OBSŁUGA ” -WRZESIEŃ 2019 r.
• „KARTY MILOWE GRY I ZABAWY ”- PAŹDZIERNIK 2019 r.
• „NAUCZANIE ZDALNE W PRACY NAUCZYCIELA” MARZEC 2020 r.

Uczestniczyłam w szkoleniach WDN prowadzonych przez koleżanki :
• Szkolenie WDN- „ KODOWANIE W PRZEDSZKOLU” LISTOPAD 2019r
• Szkolenie WDN „TABLICA INTERAKTYWNA- EFEKTYWNE KORZYSTANIE PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH” STYCZEŃ 2020 r.
Brałam udział w zewnętrznych szkoleniach, warsztatach, kursach i takich jak:
• szkolenie „ Logofigielki- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” grudzień 2018r.
• szkolenie „ Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym” maj 2018r.
• warsztaty „Logogłoski- ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek” grudzień 2018r.
• szkolenie „Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji podstawy programowej oraz planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej wraz z zapisami w dzienniku” – maj 2018 r.
• szkolenie „Ochrona danych osobowych dla pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych” czerwiec 2018 r.
• „Warsztaty dla specjalistów karty milowe w szkole i przedszkolu” – marzec 2019r.
• szkolenie „Udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof”- marzec 2019r.
• warsztaty zorganizowane przez centrum kultury „Przedszkole Montessori”- kwiecień 2019r.
• szkolenie „Przedszkolne ABC programowania- całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania” kwiecień 2019 r.
• warsztaty „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania etap 1 muzykę słyszymy- litery widzimy” kwiecień 2019r.
• w kwietniu 2019 r. brałam udział w szkoleniu e-learningowym,
1. Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu – doświadczenia i eksperymenty jako narzędzia ujawniające naturalna ciekawość dzieci
2. O znaczeniu wyobraźni twórczej w rozwoju dziecka.
3. Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci – współpraca i komunikacja z rodzicami.
4. Drama jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu.
• szkolenie on-line „Opóźniony rozwój mowy”- marzec 2020r.
• szkolenie on-line „Porozumienie bez przemocy” –marzec 2020r.
• szkolenie on-line „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych” -marzec 2020r.
• szkolenie on-line: Maraton szkoleniowy-marzec 2020r.
1. asertywność w pracy nauczyciela
2. motywacja , pochwała , konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela
3.wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej
• szkolenie on-line - Terapia logopedyczna on-line w praktyce- kwiecień 2020r.
• szkolenia on-line „Jak zacząć przygotować autorskie pomce logopedyczne”
• szkolenie on-line: Maraton szkoleniowy-kwiecień 2020r.
1. Adha-jak rozpoznać, jak pomagać?
2. Afazja-przyczny, dignoza, terapia
3. Jak mówić do młodych ze spektrum aby słuchali
• szkolenie on-line „Jak zacząć prowadzić weibinary i szkolenia online”- maj 2020 r.
• szkolenie on-line „Logopedia i terapia pedagogiczna – razem dla rozwoju mowy”- maj 2020 r.
• szkolenie on-line „Tworzenie pomocy si w pracy logopedy”- maj 2020 r.
• szkolenie on-line: Maraton szkoleniowy-maj 2020r.
1.Jak zbudować autorytet i szacunek wśród uczniów?
2.Daj szansę kłótniom dzieci w duchu porozumienia bez przemocy
3.Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
• warsztaty metodyczne „W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru” maj 2020 r.
• szkolenie on-line; Awans zawodowy nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego- maj 2020 r.
Efekty dla nauczyciela:
 Wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie przyczyniło się do mojej samorealizacji, poszerzania moich wiadomości oraz podnoszenia efektów pracy.
 Szkolenia oraz studia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
 Uczestnicząc w warsztatach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach.
 Dzięki szkoleniom mogłam w sposób ciekawy i kreatywny wykorzystać swoją wiedzę na zajęciach dydaktycznych.
 Wykorzystywałam metody, formy, środki dydaktyczne poznane podczas uczestnictwa w różnych formach dokształcania podczas pracy z dziećmi, w czasie uroczystości, zebrań, konsultacji.

Efekty dla przedszkola:
 Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
 Zdobyte wiadomości i umiejętności uatrakcyjniły zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
 Prowadziłam zajęcia rewalidacji indywidualnej i wczesnego wspomagania rozwoju w zakresie logopedii.

4. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ

Swój warsztat pracy organizowałam i doskonaliłam poprzez:
• tworzenie własnych scenariuszy, które wykorzystywałam podczas zajęć i uroczystości;
• obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Przedszkola;
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, przez co doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy, ankiet
• gromadzenie narzędzi do pracy dydaktycznej: czasopisma, książki, , płyty CD, prenumerata miesięcznika „Bliżej Przedszkola”, nagrania oraz poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, dziennik zajęć dodatkowych z terapii pedagogicznej, logopedycznej. Obserwacje oraz diagnoza i informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, wypełniałam arkusze obserwacji;
• regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany pracy opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne
• opracowanie programów „Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat przejawiających trudności językowe w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. „Bajka” w Głuchołazach.
• opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
• dbanie o wystrój sali przedszkolnej, jej estetyczny wygląd oraz przygotowywanie gazetek tematycznych i wyposażanie kącików zainteresowań.
Efekty dla nauczyciela:
 Dzięki systematycznemu tworzeniu scenariuszy zajęć, uroczystości, wykonaniu pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaproszeń, kart pracy, prezentacji, zbudowałam warsztat pracy, który pozwala mi na wysoki poziom przygotowanych zajęć, duże zaangażowanie wychowanków i wysoką jakość kształcenia.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego pozwoliło mi usystematyzować wiedzę, tworząc bazę istotnych dokumentów do dalszej pracy oraz doskonalić warsztat pracy.
 Korzystając z różnorodnych technik pracy aktywizowałam dzieci do wspólnych działań, budowałam swój autorytet oraz pogłębiałam współpracę z rodzicami. Było to efektem udziału w wyżej wymienionych uroczystościach.
Efekty dla przedszkola:
 Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.
 Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.
 Efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń przedszkola.
 Możliwość zaprezentowania przez dzieci artystycznego odbioru świata.
 Rozpoznanie uzdolnień i planowanie pracy nad ich rozwijaniem.

5. REALIZACJA PROJEKTÓW OGÓLNOKRAJOWYCH, UDZIAŁ W KONKURSACH I AKCJACH CHARYTATYWNYCH
W czasie tych trzech lat starałam się angażować dzieci i rodziców na pomoc dla drugiego człowieka oraz dla zwierząt.
Zorganizowałam i brałam udział w akcjach charytatywnych :
• akcji „Paczka dla seniora”, „Szlachetna paczka”
• akcja” I Ty zostań św. Mikołajem”
• zbiórka karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej
• Odpady oddajesz, drzewko dostajesz maj 2018 r.
• zbieranie nakrętek,
• zbiórka rzeczy, ubrań , środków czystości dla matki i dziecka z grupy
• zbiórka pieniędzy na leczenie mamy dziecka z grupy
• zbiórka środków czystości dla pacjentów szpitala MSWiA w czasie pandemii COVID-19

Udział w konkursach, projektach, kampaniach :
• „ Cała Polska czyta dzieciom”- kampania ogólnopolska
• Projekt „Wsparcie Przedszkoli w Gminie Głuchołazy - prowadziłam zabawy badawcze oraz terapię logopedyczną z dwoma zespołami dzieci z wadą wymowy.
• Konkurs plastyczny „ Pluszowy miś”
• II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach- zajecie 1 miejsca
• Udział w wydarzeniu czytelniczym zorganizowanym przez Hurtownię Taniej Książki
• Udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej organizowany przez Centrum Kultury w Głuchołazach
• Udział w Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w Ramach Dnia Dziecka organizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
• Projekt Banan- wycieczka do Charbielina
• Udział w konkursie „Motyle książkowe” organizowanym przez Centrum Kultury w Głuchołazach
• I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini - Debiuty” 2019 organizowany przez Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.

Efekty dla nauczyciela:
 Podwyższanie jakości własnej pracy.
 Odpowiedź na dziecięcą potrzebę sprawdzenia się i rywalizacji z rówieśnikami.
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 Ewaluacja pracy dydaktycznej.
 Satysfakcja z osiągnięć wychowanków.

Efekty dla przedszkola:
 Promocja przedszkola.
 Możliwość zaprezentowania przez dzieci uzdolnień artystycznych.
 Rozpoznanie uzdolnień i planowanie pracy nad ich rozwijaniem.
 Kształtowanie postaw empatycznych.
 Dostrzeganie potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
 Odpowiedź na zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 Stwarzanie warunków do realizacji oczekiwań i potrzeb dzieci.
 Rozwijanie kreatywności artystycznej.
 Wdrażanie do szlachetnej rywalizacji, której efekty są zauważalne w środowisku.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2013r, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 2)
1. POZNANIE SYTUACJI WYCHOWANKÓW ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Aby zapewnić dzieciom pełną opiekę, ich lepsze poznanie, analizowałam wnioski o przyjęciu dziecka do przedszkola, opinię wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną , a także przeprowadziłam liczne rozmowy z rodzicami. Bardzo pomocne okazały się ankiety dla rodziców - „Informacje o dziecku”, wypełnione przez rodziców w czasie zebrań organizacyjnych, w których zawarłam pytania o zainteresowania dzieci, ich lęki, obawy, a także uzdolnienia, stan zdrowia. Dało mi to ogólny obraz dziecka, który wykorzystuję w pracy dostosowując wymagania, zadania do ich potrzeb. Każde dziecko jest indywidualnością, dlatego też obserwowałam ich relacje i funkcjonowanie w grupie. Ewaluacją obserwacji były arkusze obserwacji, analiza wytworów dzieci. Aby na bieżąco analizować postępy dzieci, organizowałam zebrania z rodzicami mające na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych - omówienie napotkanych problemów, zaakcentowanie talentów. Przygotowałam referaty na temat „Wady wymowy u dzieci” „Jak walczyć z pedikulozą” oraz „Wady postawy”. Referat w formie papierowej został przekazany rodzicom w czasie zebrania we wrześniu w 2019 r.
Przez okres stażu byłam wychowawcą grupy dzieci 4 letniej 2017/2018 r., 6 letniej 2018/2019 r. , 3 letniej 2019/2020 r., prowadziłam pełną dokumentację poszczególnych grup. Systematycznie prowadziłam obserwację dzieci odnotowując ją na kartach obserwacji. Na podstawie wyników planowałam dalszą pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W grupie 6 letniej przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej.
Dużą rolę w prawidłowym, skutecznym funkcjonowaniu placówki odgrywa współpraca z rodzicami wychowanków. We wrześniu każdego roku przygotowywałam na dany rok szkolny plan współpracy z rodzicami oraz dokonywałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci.
Organizowałam zebrania grupowe oraz indywidualne konsultacje z rodzicami. Prowadziłam zeszyt konsultacji i współpracy z rodzicami, chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić ciekawe zajęcia m.i.n.:
- czytanie bajek dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- mama Kornelki, mama Jakuba, mama Sary, dziadek Oli.
-pogadankE na temat ekologii i ochrony środowiska, przeprowadzenie konkursu przyrodniczego prze mamę Igi.
Zgodnie z Podstawą Programową, która zakłada ścisłą współpracę przedszkola z rodzicami rodzice mogli prowadzić zajęcia, czytać książki oraz opowiadać o swoich zawodach. W związku z realizacją programu Preorientacja zawodowa udało się zorganizować i przeprowadzić wiele ciekawych zajęć w grupie, ale też dla całego przedszkola min:
• Spotkanie z fizjoterapeutką
• Spotkanie z ratownikiem medycznym
• Spotkanie z żołnierzem Wojska Polskiego
• Spotkanie z krawcową
• Spotkanie z funkcjonariuszem policji
Rodzice chętnie współuczestniczyli, angażowali się i pomagali podczas wycieczek i wyjść poza teren przedszkola oraz w innych pracach na rzecz przedszkola:
• wycieczka do Charbielina
• wycieczka do Wilamowic
• wycieczka do Nysy
• Udział rodziców w obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pod pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
• Mikołajki (pakowanie roznoszenie prezentów - Pani Peciak , Pani Filipowicz)
• Wycieczka do Wilamowic i Charbielina ( Pani Rojek, Pani Nykiel)
• Udział w nocce w przedszkolu maj 2019 r.
• Pomoc w transporcie makulatury gromadzonej w przedszkolu
• Pomoc przy składaniu mebli- wyposażenie sali przedszkolnej
• Pomoc przy pracach remontowych w czasie wakacji
• Wcielenie się w role Mikołaja
• Zakup strojów dla dzieci (spodniczki, koszulki, krawaty)
• Zakup kuli do sali dla grupy „Misie”
• Zakup papieru ksero i materiałów papierniczych

W czasie trwania awansu rodzice mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych:
- Muzyczne zabawy ruchowe - maj 2018 r.
- Pasowanie na starszaka- październik 2018 r.
- Podróż po krainie ABECADŁA- zabawy rozwijające gotowość do nauki czytania-maj 2019r.

Efekt dla nauczyciela:
 Zapoznanie się z dokumentacją pozwoliło mi na sformułowanie wniosków i sporządzenie własnych notatek.
 Zaangażowanie się w poznanie środowiska przedszkolaków spowodowało zacieśnienie się więzi między mną, wychowankami i ich rodzicami. Bliżej poznałam ich problemy, indywidualne predyspozycje co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 Rozmowy z rodzicami w czasie spotkań (zebrania, dni otwarte, spotkania indywidualne) pozwoliły mi poznać każde dziecko, jako jednostkę indywidualną oraz dowiedzieć się o ich osobistych trudnościach czy problemach.
 Wszelkie konsultacje pomogły mi zebrać dodatkowe, istotne informacje na temat dzieci, ich środowiska i problemów. Dzięki temu mogłem szukać skutecznych rozwiązań danego problemu.
 W czasie rozmów z rodzicami dzieliłam się z nimi moimi spostrzeżeniami i starałam się wyciągnąć wnioski z danej sytuacji czy problemu, bądź też ustalić dalsze postępowanie mające na celu poprawę sytuacji.
 Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi pozwoliły dzieciom na zapoznanie się z praca zawodu takiego jak ratownik medyczny, wojskowy, rehabilitant, krawcowa.

Efekty dla przedszkola:
 Potrzeby placówki oraz świadomość potrzeb dzieci zmotywowała mnie do tworzenia i wdrażania programów oraz podjęcia studiów podyplomowych na kierunku: logopedia ogólna.

2. WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI PODCZAS ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych odbywało się zawsze zgodnie z harmonogramem imprez s i uroczystości przedszkolnych:
• Występ grupy na uroczystość z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości Polski”
• Cykl spotkań z Policjantem „Uczymy się bezpieczeństwa na drodze”
• Dzień przedszkolaka
• Akcja „Sprzątanie świata”
• „Pasowanie na starszaka ”
• Przedszkolny przemarsz pod pomnik Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w Głuchołazach
• Organizacja Andrzejek- kultywowanie tradycji ludowych
• Mikołajki
• Bal karnawałowy
• Organizacja Dnia Babci i Dziadka
• Wystawa „Dawno, dawno temu”
• Nocka w przedszkolu – ognisko oraz zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców.
• Powitanie wiosny, pożegnanie zimy
• Bicie rekordu Guinessa na stadionie miejskim z okazji 50lecia Orderu Uśmiechu
• Organizacja Dnia Mamy i Taty
• Cykl spotkań dla dzieci w Bibliotece w Głuchołazach
• Udział w wydarzeniu czytelniczym zorganizowanym przez Hurtownię Taniej Książki-czytanie bajek w czasie relaksu poobiedniego.
• Dzień Dziecka
• Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka
• Dzień Pluszowego Misia”- 2018,2019 r.
• Walentynki
• Pożegnanie dzieci -6 latnich
Efekty dla nauczyciela:
 W trakcie organizowania różnego rodzaju imprez, uroczystości przedszkolnych mogłam doskonalić swoje umiejętności organizatorskie.
 Stwarzałam warunki do wyrażenia siebie w innej niż tradycyjna formie.
 W trakcie uroczystości prezentowałam nie tylko osiągnięcia umiejętności dzieci, ale także własne możliwości i kreatywne podejście do wykonywanej roli.
Efekty dla przedszkola:
 Dzięki organizowaniu tych uroczystości dzieci integrowały się. Aktywnie spędzały czas. Poszerzały swoją ogólną wiedzę.
 Umożliwiłam każdemu dziecku odkrycie własnego potencjału artystycznego.
 Pomagałam dzieciom nieśmiałym pokonywać własne lęki i opór przed publicznymi wystąpieniami.
 Przekonywałam dzieci do zwiększenia wiary we własne siły i możliwości.

3. PRACA Z DZIECKIEM O POTRZEBACH SPECJALNYCH
W czasie trwania awansu zawodowego prowadziłam zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do osiągnięcia optymalnych wyników mojej pracy niezbędna jest współpraca ze specjalistami. W związku z tym współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, stosowałam się do zaleceń oraz kierowałam dzieci na konsultacje. Współpracowałam z logopedą z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nysie oraz w Głuchołazach.
Prowadziłam również zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, terapię logopedyczną u dzieci z zaburzeniami mowy oraz terapię pedagogiczną dla dzieci o różnego rodzaju nieprawidłowościach rozwoju i zachowania.
Działania obejmowały w szczególności : dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i opinii lub orzeczeń wydanych przez PPP i realizowanych programów nauczania oraz metod i form pracy z uczniami do ich aktualnych, indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Rok szkolny 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z chłopcem z zanikiem mięsni. Zajęcia prowadzę z nim już 3 lata i zauważam bardzo duże postępy, z czego ja i rodzice jesteśmy bardzo dumni. Prowadziłam terapię pedagogiczną z dziećmi z zaburzeniami mowy.
Do grupy dzieci 4,5 letnich, których byłam opiekunem uczęszczał chłopiec z autyzmem. Przebywał u nas tylko godzinę w ciągu dnia ale dzięki zaangażowaniu z mojej strony i mamy chłopca, dziecko integrowało się z grupą i bardzo chętnie odwiedzało nasze przedszkole. Dzieci zdrowe miały okazję obserwować z jakimi problemami i trudnościami muszą zmagać się dzieci niepełnosprawne.

Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2018/2019 był dla mnie bardzo dużym wyzwaniem jako dla nauczyciela wychowania przedszkolnego, terapeuty i logopedy. W roku szkolnym 2018/2019 w związku z opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej opracowałam Plan Korygowania i Wspomagania Rozwoju dla trójki dzieci z grupy 6 letniej. Z jednym z tych dzieci prowadziłam dodatkową terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, drugim dzieckiem prowadziłam terapię logopedyczną. Dla tych dzieci opracowałam Program Indywidualny Rozwoju Dziecka.
W związku z uczestnictwem naszego przedszkola w projekcie „Wsparcie przedszkoli w Gminie Głuchołazy ” z zakresem „Mali odkrywcy” opracowałam Program Grupowych Zajęć Logopedycznych dla Dzieci w wieku 3-6 letnich. Na podstawie przygotowanego programu prowadziłam terapię logopedyczną z czwórką dzieci 6 letnich. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W ramach projektu prowadziłam również zabawy badawcze w grupie 6 letniej.
Bardzo cennym doświadczeniem była praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera. (lata 2018/2019). Ogrom pracy, trud włożony w każde przygotowane zajęcia, obserwacja, jak chłopiec doskonale rozwija się dzięki współpracy dorosłych, są nieocenionym doświadczeniem, które wpłynęło na dalsze moje podejście do zawodu. Uświadomiłam sobie, jak wiele zależy od wczesnej diagnostyki, zaczęłam dokładniej przyglądać się dzieciom, ich charakterystycznym, indywidualnym cechom.

Rok 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam terapię z dzieckiem z zespołem downa, dwoma dziećmi autystycznymi oraz dwójką dzieci z wadami wymowy z grupy 6 letniej . W związku z prowadzeniem terapii napisałam Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla chłopca autystycznego, z którym prowadziłam terapię logopedyczną.
Opracowałam Program Indywidualnego Rozwoju Dziecka dla czwórki dzieci z którymi prowadziłam terapię pedagogiczną i logopedyczną.
Po każdym półroczu prowadzonych zajęć pisałam okresową ocenę efektywności zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Pozwalało to zaobserwować postępy jakie czynią dzieci objęte terapią pedagogiczną i logopedyczną. W związku z tym iż prowadziłam terapię z chłopcem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego sporządziłam arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
Wszelkie działania, które podejmowałam biorąc pod uwagę rozwój dziecka, omawiałam także ze specjalistami. Dzięki otwartej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną skierowałam dziecko 3 letnie z mojej grupy na konsultację logopedyczną. Na dzień dzisiejszy dziewczynka jest po zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego i osiągnęła duże postępy jeśli chodzi o wymowę, uczęszcza na terapie logopedyczną w Nysie. Skierowałam chłopca na badania związane z zaburzoną integracją sensoryczną, które potwierdziły moje podejrzenia. Skierowałam dziecko z grupy na badania wzroku, które potwierdziły wadę wzroku, zez, astygmatyzm.

Rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami mającymi zajęcia z moimi wychowankami. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich podopiecznych .

Na prośbę rodziców przygotowywałam także opinie dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu w celu przedstawienia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( rok stażu 2017/2018, rok szkolny 2019/2020)
W czasie pracy zdalnej od 25 marca 2020 r. przygotowywałam zabawy z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej. Zabawy były na bieżąco wysyłane do rodziców zgodnie z ilością godzin jakie były przeznaczone dla danego dziecka w formie propozycji zabaw dla dziecka w domu.

W swojej pracy wykorzystuję też szereg nowatorskich, aktywnych metod pracy. Zdobyte przeze mnie umiejętności praktyczne wykorzystuję pracując metodami: pedagogiki zabawy, W. Sherborne, techniki C. Freineta, met. aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, met. Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, met. Pedagogiki Zabawy Klanza.
Efekty dla nauczyciela:
 Działania te zaowocowały wzmocnieniem współpracy z terapeutami oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 Możliwość konsultacji ze specjalistami w przypadkach nieradzenia sobie z problemami dotyczącymi rozwoju i zachowania dziecka.
 Wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii.
Efekty dla przedszkola:
 Zapewnienie warunków, aby każde dziecko, potrzebujące wsparcia, mogło skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów.
 Podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki.
 Stworzenie możliwości skutecznej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Reagowanie na potrzeby dzieci.
 Stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów.
 Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskały wsparcie z PPP oraz uczęszczały na terapie prowadzona w naszym przedszkolu.

4. PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRZEDSZKOLE
Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami na terenie naszej gminy.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci na drodze i w najbliższym otoczeniu nawiązałam współpracę z Komendą Policji. Przeprowadziłam cykl zajęć edukacyjnych oraz brałam udział wraz z dziećmi w spotkaniach z policjantem, które miały na celu zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz zasadami bezpieczeństwa w drodze z i do przedszkola, a także w czasie zabaw. Wizyty te były dla dzieci bardzo interesujące i pouczające, a także sprawiły im wiele radości. Dzięki nim moi wychowankowie lepiej wiedzą jak na przykład bezpiecznie spędzić ferie zimowe i letnie, jak bezpiecznie i gdzie się bawić i w jaki sposób reagować na próbę nawiązania kontaktu przez obce osoby. Uważam, że zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości.
Współpracowałam ze Strażą Pożarną biorąc udział w wycieczkach edukacyjnych organizowanych do Straży Pożarnej, gdzie dzieci miały możliwość obejrzenia jednostki, jak również wysłuchania prelekcji na temat zagrożeń nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
Współpracując z Ogniskiem Artystycznym aktywnie uczestniczyłam z dziećmi w organizowanych zajęciach w glinie, wspólnie z dziećmi oglądałam wystawy prac w galerii ogniska plastycznego.
Współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Społecznej - uczestniczyłam w akcji „Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Paczka dla Seniora”.
W roku szkolnym 2018/2019 pracowałam w grupie roboczej dotyczącej przemocy w rodzinie. Dzięki mojej interwencji potrzebujące rodziny uzyskały wsparcie finansowe i został przydzielony im asystent rodziny.
Współpracowałam ze Szkołą Muzyczną -brałam udział w koncertach organizowanych przez Szkołę Muzyczną w Głuchołazach dla naszych wychowanków.
Bardzo ważna była dla mnie i jest współpraca z Centrum Kultury i Biblioteką Dziecięcą, gdyż ona umożliwia dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych, plastycznych podczas różnych imprez i konkursów, na których są zawsze zauważani, wyróżniani i nagradzani. Brałam udział wraz z dziećmi w festiwalach piosenki. Prezentowane inscenizacje, wiersze, piosenki i tańce stwarzały okazję do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości oraz pozwalały na wyrażanie w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych dziecka. Współpracowałam z Biblioteką dla Dzieci w Głuchołazach, organizując i aktywnie uczestnicząc z dziećmi w lekcjach bibliotecznych, przekazywałam prace dzieci na konkursy plastyczne, uczestniczyłam wraz z dziećmi w konkursach czytelniczych i plastycznych.

WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ DLA DZIECI ORAZ CENTRUM KULTURY W GŁUCHOLAZACH:
UDZIAŁ W :
• Lekcjach bibliotecznych:
• Konkurs plastyczny „ Pluszowy miś”
• Konkurs piosenki dziecięcej organizowany przez centrum kultury w Głuchołazach
• Udział w konkursie „motyle książkowe” organizowanym przez centrum kultury w Głuchołazach
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM :
• Udział w VIII Rajdzie Turystycznym w Głuchołazach –KTUKOL
• Bicie Rekordu Guinnessa na stadionie miejskim z okazji 50lecia orderu uśmiechu -GOSIR
• Udział w Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w ramach Dnia Dziecka organizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji”
• Udział w rajdzie pieszym „Babie lato w Górach Opawskich”
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTWAOWĄ NR 1 :
• Udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach. Zdobycie 1 miejsca przez Igę
• Warsztaty Mali odkrywcy
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 2:
• Udział w Warsztatach animacji poklatkowej
• Udział w Projekcie edukacyjnym „Czytające spotkania z bratkiem”
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 3:
• Udział dzieci w Międzynarodowym Dniu Harrego Pottera
• Udział w lekcji z edukacji plastycznej, technicznej

Efekty dla nauczyciela:
 Możliwość konsultacji u specjalistów w przypadkach nieradzenia sobie z problemami dotyczącymi rozwoju i zachowania dziecka.
 Wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii.

Efekty dla przedszkola:
 Wzmacniałam więź między przedszkolem, a środowiskiem lokalnym.
 Poszerzałam zakres działań przedszkola w aspekcie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym.
 Działania placówki na szczeblu lokalnym oraz jej promowanie jest we współczesnym świecie bardzo ważne wymienione akcje przyczyniły się promocji, ale też podejmowałam działania promocyjne poprzez dbanie o dobrą opinię przedszkola, zaangażowanie i współpracę z rodzicami , która wpłynęła na fakt iż o przedszkolu chętnie wypowiadano się dobrze.
 Za pomocą strony internetowej upowszechniałam informację na temat organizowanych uroczystości i działań przedszkola.

5. PROWADZENIE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PLACÓWKI
Działania na rzecz przedszkola realizowane samodzielnie lub zespołowo:
• Opracowanie z koleżankami i przepisanie Koncepcji Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
• Zespołowe opracowanie i przepisanie programu zabaw badawczych - „Programu Mali Odkrywcy”
• Opracowanie Programu Terapii Logopedycznego „Wsparcie Przedszkoli w Gminie Głuchołazy ”
• Prowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 terapii logopedycznej ( 80 godzin) z dziećmi w ramach Projektu „Wsparcie Przedszkoli w Gminie Głuchołazy
• Prowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 zabaw badawczych w grupie 6 letniej w ramach Projektu „Wsparcie Przedszkola w Gminie Głuchołazy
• Udział w VIII Rajdzie Turystycznym z przewodnikiem Pawłem Szymkowiczem organizowanym przez Centrum Kultury w Głuchołazach
• Udział w Rajdzie Pieszym Babie Lato w Górach Opawskich.
• Przygotowanie występu artystycznego grupy ( wianków na głowę , kotylionów dla dzieci i rodziców) na uroczystość 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
• Współudział w organizowaniu wycieczki do Charbielina, Wilamowic, Nysy
• Przygotowanie występu artystycznego oraz strojów dla dzieci na występ z okazji Dnia Babci i Dziadka w Centrum Kultury.
• Przygotowanie dzieci do występu w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szkole nr 1 w Głuchołazach
• Bicie Rekordu Guinnessa na stadionie miejskim z okazji 50lecia orderu uśmiechu –Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Udział w turnieju piłki nożnej dla dzieci w ramach dnia dziecka organizowanego przez gminny ośrodek sportu i rekreacji.
• Udział w akcji „Paczka dla seniora”
• Udział w akcja” I Ty zostań św. Mikołajem”
• Zbiórka karmy dla schroniska w Konradowej
• Zbierania nakrętek, zużytych baterii
• Zbiórka pieniędzy na leczenie dla mamy dziecka z grupy
• Zbiórka dla pacjentów szpitala MSWiA
• Udział w konkursie plastycznym „ Pluszowy miś”
• Udział w konkursie Piosenki dziecięcej organizowanym przez Centrum Kultury w Głuchołazach
• Udział w Projekcie Banan- wycieczka do Charbielina
• Udział w konkursie „Motyle książkowe” organizowanym przez Centrum Kultury w Głuchołazach
• Udział w I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mini - Debiuty” 2019 r.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców 2017/2018, 2018/2019
• Prowadzenie szkoleń WDN dla nauczycieli z naszego przedszkola
- Karty Milowe
-Obsługa tablicy interaktywnej
- Szkolenie z zakresu pracy zdalnej
• Pozyskiwanie strojów grupowych dla dzieci na występy (spodniczki, koszulki, opaski, krawaty)
• Zakupienie 16 płyt Cd z zabawami ruchowymi dla dzieci.
• Wykonanie pomoce dydaktyczne.
• Wyposażenie sali, holu w elementy dekoracyjne.
• Doposażenie sali w zabawki przyniesione przez rodziców.
• Prowadzenie strony internetowej przedszkola w roku 2019/2020 uzupełniając ją o nowe wpisy, zdjęcia oraz dokumenty. Dzięki temu na bieżąco mogę publikować opisy, zdjęcia czy nagrania uroczystości szkolnych, ważnych wydarzeń z życia grupy, ciekawych zajęć przeprowadzonych z dziećmi, wyjść do ogródka przedszkolnego czy organizowanych wycieczek. Dzięki temu rodzice na bieżąco mogą śledzić wydarzenia z życia grupy i przedszkola ???????????????
• Byłam też członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Opracowywałam i analizowałam ankiety dotyczące ewaluacji rok 2019/2020.
• Zorganizowanie badań przesiewowych pod względem prawidłowej wymowy przy pomocy logopedy z PPP w Głuchołazach.
• Prowadzenie internetowej strony przedszkolnej w czasie zdalnego nauczania. Zamieszczanie materiałów do pracy zdalnej dla dzieci z Grup „Misie”, „Motylki”
Efekty dla nauczyciela:
 Podwyższanie jakości własnej pracy.
 Planowanie swojej pracy.

Efekty dla przedszkola:
 Dodatkowe obowiązki pełnione w przedszkolu pozwoliły mi na rozwój warsztatu pracy oraz poznanie specyfiki działań mechanizmów zewnętrznych wpływających na pracę przedszkola.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2013r, poz.393, § 7 ust.2 pkt.3).

1.STOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ.
Współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykorzystywanie tych technologii jest ważnym elementem pracy. Staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem, gdyż szybki rozwój informatyki zmusza do aktualizacji wiedzy.
Sprawnie posługuję się komputerem i Internetem wykorzystując go, jako cenne źródło wiedzy dla mnie i wyszukiwania dodatkowych materiałów dla wychowanków. Każdego dnia w pracy pedagoga i wychowawcy, organizując swój warsztat pracy, wykorzystuję umiejętności posługiwania się komputerem. W szczególności korzystam z programów: Microsoft Word, Excel, Point.
Komputer od lat służy mi, jako codzienne narzędzie pracy. Przygotowuję przy jego użyciu: miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć, dokumentację grupową, uroczystości, imprez przedszkolnych, karty pracy dla dzieci, ankiety i informacje dla rodziców, dyplomy, zaproszenia na uroczystości, regulaminy konkursów, pomoce dydaktyczne, opinie na temat wychowanków, sprawozdania, oraz opracowywanie dokumentów placówki itp.
Na zajęciach często korzystałam z technologii informatycznej między innymi: korzystałam z programów multimedialnych: płyt CD, filmów edukacyjnych, gier edukacyjnych. prowadziłam zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem laptopa i tablicy interaktywnej.
W marcu bieżącego roku w związku z wybuchem epidemii COVID - 19 Wszystkie placówki edukacyjne zostały zamknięte. Ta sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. W tym momencie komputer i stały dostęp do Internetu stało się głównym narzędziem pracy z dziećmi. Kontakty z rodzicami i dziećmi odbywał się mailowo i telefonicznie. Dzięki stronie internetowej zamieszczałam tematy kompleksowe na dany tydzień. Przesyłałam dzieciom karty pracy, dodatkowe zadania oraz pomysły prac plastycznych i technicznych do samodzielnego wykonania w domu. Rodzice odsyłali mi zdjęcia wykonanych zadań, które zamieszczałam na stronie internetowej naszego przedszkola.

Dla uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzania własnego warsztatu wykorzystałam:
• komputer z dostępem do Internetu, dzięki któremu dysponowałam atrakcyjnymi kartami pracy, ilustracjami, filmami dotyczącymi bieżącej tematyki zajęć. Ponadto uzyskiwałam dostęp do ciekawych, wartościowych publikacji, dokumentacji z zakresu awansu zawodowego oraz dostępu do poczty elektronicznej pozwalającej na kontakt i wymianę doświadczeń z nauczycielami.
W swojej pracy wykorzystywałam także materiały, dostępne na portalach edukacyjnych takich, jak:
-www.przedszkolak.pl -portal poświęcony tematyce edukacyjnej i wychowawczej dziecka w wieku przedszkolnym
-www.panimonia.pl –portal poświęcony przedszkolnym inspiracjom: scenariuszom, kartom pracy itp.
-www.printoteka.pl- portal poświęcony inspiracjom i pomocom w przygotowaniu atrakcyjnych zajęć.
-www.mimowa.pl –portal poświęcony grą i zabawą logopedycznym dla dzieci
-www.blizejprzedszkola.pl
-www.mac.pl.
-www.publikacje.edux.pl

W pracy bardzo często wykorzystywałam:
• Tablicę interaktywną, która pozwoliła zaangażować dzieci podczas zajęć ze względu na fakt obsługiwania jej przez dotyk. Dzieci chętniej przyswajały treści edukacyjne. Tablica okazała się doskonałą pomocą dydaktyczną, ponieważ umożliwiła i zaspakajała potrzebę nauki poprzez zabawę.
• Do prowadzenia terapii logopedycznej korzystałam z laptopa oraz programu logopedycznego Logopedia Pro.
Efekty dla nauczyciela:
 Szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego oraz szkoleń.
 Uzyskanie narzędzi do codziennej pracy.
 Wzbogacenie technicznego warsztatu pracy.

Efekty dla przedszkola:
 Pomoc w urozmaiceniu zajęć.
 Realizacja programu nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych.
 Podnoszenie efektywności pracy nauczyciela, optymalizacja procesu kształcenia.
 Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, środowiskiem lokalnym itp.

2.STOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W OPRACOWANIU DOKUMENTACJI AWANSOWEJ
W okresie odbywania stażu za pomocą komputera i Internetu:
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji,
• opracowałam dokumentację z realizacji zadań opieki psychologiczno-pedagogicznej
• przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
Korzystałam m.in. ze stron:
• MEN,
• www.literka.pl,
• www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
• www.interklasa.pl,
• www.profesor.pl,
• 45min.pl,
• www.ucze.pl,
• www.mcdn.pl,
• www.ore.edu.pl,
• www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.

Efekty dla nauczyciela:
 Dobra znajomość obsługi komputer, wykorzystanie Internetu oraz tablicy interaktywnej jako narzędzia pracy bardzo pomogły mi w czasie odbywania awansu na nauczyciela mianowanego.
 Internet stanowił źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów.
 W czasie zdalnego nauczania, kiedy przedszkole było zamknięte, skupiłam się na szkoleniach on- line dla nauczycieli.

Efekty dla przedszkola:
 Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń.
 Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

3. PUBLIKACJE W INTERNECIE.
Opublikowałam w Internecie swój plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl. Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
Efekty: Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z 2013r, poz.393, § 7 ust.2 pkt.4)

1.WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
W czasie trwania stażu starałam się poszerzać swój zasób wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, które stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich działań mających na celu pomoc wychowankowi. Odbywało się to m.in. w czasie szkoleń opisanych w punkcie pierwszym. Ponadto na bieżąco śledziłam literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki szukając odpowiedzi na aktualnie pojawiające się problemy. Również w Internecie znalazłam mnóstwo rad i wskazówek, jak postępować w sytuacjach problemowych. Udało mi się także gromadzić wiedzę związaną z aspektami pracy zawodowej nauczyciela.
Nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Głuchołazach i w Nysie. Podczas pracy w przedszkolu poznałam spektrum problemów z jakimi mogą mierzyć się dzieci w wieku przedszkolnym oraz procedury udzielania pomocy dzieciom jej potrzebującym. Dzięki temu udało się skierować wiele dzieci z wadami wymowy na terapię logopedyczną. Korzystając z rozwiązań proponowanych w czasie szkoleń, by uczyć dzieci nieagresywnego rozwiązywania problemów, wprowadziłam w grupie Stolik porozumienia, który służy do rozładowywania konfliktów za pomocą rozmowy i negocjacji. Odpowiadając także na potrzebę odpoczynku, wyciszenia dzieci stworzyłam w swojej sali kącik czytelniczo-relaksacyjny, który został wzbogacony przez literaturę, muzykę relaksacyjną i poduszki przyniesione przez dzieci. W zakresie wdrażania wiedzy z dydaktyki starałam się proponować dzieciom takie rozwiązania, które przyczynią się do gromadzenia, jak największej ilości wiadomości i umiejętności, szczególnie jeśli będą samodzielnie pozyskiwane. W czasie zajęć edukacyjnych starałam się, by dzieci miały szansę, jak najczęściej pracować w zespołach lub mniejszych grupach, gdyż jak się okazuje w późniejszej edukacji stanowi to problem u uczniów. Dzieci uczą się wtedy samodzielnie myśleć, ale mogą liczyć na swoich współtowarzyszy, co daje im satysfakcję w momencie uzyskania rozwiązania zadań.

Efekty dla nauczyciela:
 Podniesienie jakości pracy
 W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności właściwego prowadzenia zajęć dydaktycznych, właściwego dobierania form i metod pracy oraz kreatywności w przygotowywaniu materiału dydaktycznego.
 Dostosowałam zajęcia do potrzeb i możliwości dziecka.

Efekty dla przedszkola:
 Dzieci nauczyły się pokojowo rozwiązywać konflikty.
 Potrafią dokonywać racjonalnej oceny własnego postępowania.
 Są w stanie pracować w grupie i przy niewielkiej pomocy nauczyciela dzielić się zadaniami.
 Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskały wsparcie z PPP.

2. STUDIOWANIE LITERATURY PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNEJ
Tworząc indywidualny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej na bieżąco sięgałam do fachowych publikacji nauczania przedszkolnego. Wiele podpowiedzi znalazłam w magazynach dla nauczycieli:
• ,, Bliżej przedszkola”,
• ”Z klasą”,
• ”Nauczycielka przedszkola”
• „Forum logopedy”
W tych magazynach wyszukiwałam wiele propozycji literatury pedagogicznej oraz przydatnych publikacji na temat sposobów rozwiązywania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.
Aby poszerzyć własne wiadomości i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgałam do literatury fachowej:
• T. Gordon,, Wychowanie bez porażek”
• R. Forehman i N. Long,, Jak wychować uparte dziecko”,
• Franczyk i K. Krajewska,, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”.
• T.Wolańczyk, J. Komender „Zaburzenia Emocjonalne i behawioralne u dzieci”.
• Kozłowska „Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny- jak pomóc rodzinie i dziecku?”
• A.Klim-Klimaszewska „Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego”
• A.Paluch,E. Drewniak- Wołosz „Dziecko afatyczne w szkole i w przedszkolu”
• J.Cieszyńska, M.Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna-stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
W pracy wykorzystywałam nabytą wiedzę od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu wprowadzając program adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci, tak by zarówno dzieci jak i ich rodzice czuli wsparcie w tych trudnych dla nich dniach.
Literatura okazała się pomocna podczas rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadziłam bajkoterapię, muzykoterapię ,zabawy przeciw agresji, na bieżąco konsultowałam się również z rodzicami. Zdobyte umiejętności pozwoliły mi również na skuteczne integrowanie grupy oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
Efekty dla nauczyciela :
 Studiowanie fachowej literatury przyczyniło się do poszerzenia mojej wiedzy oraz swobodnego postępowania w sytuacjach wychowawczych.
 Swobodne posługiwanie się przykładami literatury ułatwiło mi również współpracę z rodzicami oraz budowało autorytet wśród dzieci stawiając mnie w roli eksperta oraz przewodnika „atrakcyjnej zabawy”.

Efekty dla przedszkola:
 W ciekawy sposób pogłębiam swoją wiedzę, dzięki czemu sposób i forma prowadzenia przeze mnie zajęć jest atrakcyjna.
 Zdobywam nowe doświadczenia, które wzbogacają mój warsztat pracy.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2013r, poz.393, § 7 ust. 2 pkt. 5)

1. AKTUALIZACJA WIEDZY NA TEMAT PRAWA OŚWIATOWEGO.
W trakcie stażu śledziłam systematycznie zmiany w przepisach prawa oświatowego. Zapoznałam się z następującymi przepisami:
• ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
• ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.910 )
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r. poz. 1643)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ) (Dz.U. z 2019 r. poz.1664)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2018 r. poz. 2140 )
• ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy
- Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz. 1287)
• rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U. 2017 r. poz. 1635)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2018 r. poz. 1055)
• Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ???????????????????/
• Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym – zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas różnych kursów i szkoleń. Pomogło mi to prawidłowo sprawować opiekę na wychowankami podczas organizowania wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.
• Sytuacja w marcu zmieniła się w obliczu pandemii koronawirusa, więc zapoznałam się z:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dla poszukiwania aktualnych aktów prawnych:
• korzystałam z przeglądarki ISAP- Internetowy System Aktów Prawnych znajdujący się na stronie http://www.sejm.gov.pl/
• korzystałam też ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – Bip: https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne-obowizujce.
Śledziłam na bieżąco widomości dotyczące awansu zawodowego oraz zmian w przepisach prawa oświatowego najczęściej korzystałam z:
- www.gov.pl- strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
-www.kuratorium.opole.pl strona Kuratorium Oświaty w Opolu
- www.oskko.edu.pl- strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
- www.ceo.org.pl -strona Centrum Edukacji Obywatelskiej
- www.edu.com.pl- Internetowe Centrum Informacyjnej Edukacji. Zawiera aktualności edukacyjne.
- www.prawo.pl/oswiata/
- www.modn.opole.pl - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Na bieżąco śledziłam opatrzone komentarzami prawników publikacje w „Głosie Nauczycielskim” dotyczące nowelizacji prawa oświatowego. Różne wątpliwości omawiałam z opiekunem stażu oraz zasięgałam rady koleżanek z pracy. Takie dzielenie się wiadomościami pozwoliło mi obiektywnie spojrzeć na wszystkie zadania jakie są wypełniane przez przedszkole.
Efekty dla nauczyciela:
 Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Podjęte przeze mnie działania świadczą o tym, że poznałam i posługiwałam się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

Efekty dla przedszkola:
 Swoją wiedzę w tej dziedzinie na bieżąco uzupełniałam, aby realizować zadania wynikające z potrzeb placówki.

2. POZNANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU.
Zapoznałam się z dokumentacją będącą podstawą działania placówki:
- Statut Przedszkola
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- Plan pracy na dany rok szkolny
- Plan WDN
- Regulaminy przedszkola, Rady Pedagogicznej, regulamin spacerów
i wycieczek
- Zarządzenia Dyrektora
- Uchwały Rady Pedagogicznej
- Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie naszego
przedszkola

Zapoznałam się ze sposobem prowadzenia:
- Dzienników zajęć
- Dzienników zajęć dodatkowych
- Księgi Protokołów Rad Pedagogicznych
- Księgi WDN.

W czasie stażu zapoznałam się z zasadami BHP. Wiedza praktyczna dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie przedszkola a także poza nim .

Efekty dla nauczyciela:
 Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji przedszkolnej.
 Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników zajęć.
 Dowiedziałam się jak funkcjonuje przedszkole oraz jakie spełnia zadania i funkcje.

Efekty dla przedszkola:
 Analiza dokumentów własnych przedszkola pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań placówki.
 Wnioskowałam o objęcie dzieci pomocą specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 Organizowałam wycieczki zgodnie z przepisami w sposób gwarantujący dzieciom bezpieczeństwo.
 Lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola zarówno od strony prawnej, jak i jego wewnętrznym funkcjonowaniem.
 Dowiedziałam się, jaki jest zakres moich obowiązki i mogłam dobrze funkcjonować, jako pełnoprawny pracownik przedszkola.
 W okresie stażu wywiązywałam się sumiennie ze wszystkich obowiązków. Prowadziłam zajęcia zgodnie z planem pracy, dużą wagę przykładałam do realizacji podstawy programowej.

Podsumowanie:
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu przedszkola, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W placówkach oświatowych pracuję od 1 września 2009 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania i doświadczenia.
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować swoją pracę i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak warsztaty, kursy, szkolenia, podwyższając własne kompetencje zawodowe. W czasie awansu na nauczyciela mianowanego ukończyłam studia na kierunku Logopedia ogólna. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Stając naprzeciw potrzebom przedszkola zamierzam w kolejnym roku rozpocząć szkolenia dla logopedów pracujących w przedszkolu.
Działania, które rozpoczęłam w trakcie awansu zawodowego chciałabym kontynuować i rozszerzać ich zasięg poprzez promowanie przedszkola poprzez udział w projektach, konkursach oraz akcjach o charakterze ogólnospołecznym.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i moimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca. Wiem, że jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas awansu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla dzieci, siebie, oraz przedszkola.

Opracowała: mgr Bernarda Czarnobrewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.