X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45078
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. Imię i nazwisko: Anna Matejek
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2019

CEL GŁÓWNY STAŻU:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Powinności: organizacyjne- §6 ust.
1.1.
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ,rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wrzesień
Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2011,
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna
2.2. Określenie zasad współpracy
Wrzesień oraz na bieżąco
Przejrzyste zasady współpracy,
harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3.Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień
Plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania
szkoły oraz obowiązującą
dokumentacją. 4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach
lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Program wychowawczo-profilaktyczny
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw
Wrzesień oraz na bieżąco
Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
5.1. Udział w szkoleniu BHP,
5.2. Lektura zbioru procedur postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w ZPPO w Starej Kornicy, Zbiór procedur postępowania dotyczących sytuacji mających miejsce w szkole bądź zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników ZPPO im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy
Wrzesień
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Notatki własne
6.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
6.1. Planowanie, organizacja i udział w zorganizowanych wydarzeniach w życiu szkoły
6.2. Praca w zespole nauczycieli języków obcych
Na bieżąco
Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
7.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń,
scenariuszy itp..
Na bieżąco
Dokumentacja stażysty
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
8.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2020
Sprawozdanie z realizacji stażu
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
9.1. Sporządzenie wniosku
9.2. Przygotowanie dokumentacji.
Maj 2020
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

Powinności: dydaktyczne- §6 ust.1.2 i 1.3
1. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omówienie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna staży lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
10. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
10.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
10.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
Cały rok szkolny
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
11.Konkursy:
-Konkurs plastyczny „Symbole Wielkiej Brytanii”
- Konkurs dla klas III-VI „Mistrz literowania”
- Konkurs „Eco-torba z symbolem UK”, -Konkurs plastyczny „Symbole Wielkiej Brytanii”
- Konkurs dla klas III-VI „Mistrz literowania”
- Konkurs „Eco-torba z symbolem UK”,
11.1. Dostarczenie uczniom materiałów
dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów anglojęzycznych;
Listopad 2019
Luty/marzec 2020
Dokumentacja konkursów
12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
12.1. Studiowanie literatury metodycznej z zakresu:
-rozwijanie procesu nauczania
-rozwijanie autonomii ucznia
-dyscyplina i interakcje w klasie
Cały rok szkolny
Wykaz lekcji
obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, notatki własne
13.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej 13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych (tablety, tablice i monitory interaktywne)
13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.. Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron
internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu
Wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany
14. Obserwacje zajęć
14.1 Obecność na zajęciach u opiekuna stażu.
14.2. Obecność opiekuna na zajęciach u stażysty.
Raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Opinia osoby hospitującej

Powinności: wychowawcze- §6 ust. 2.3
1. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

15. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły
15.1. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły
Październik 2019
Notatki z planu
16. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
16.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
16.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych także internetowych
16.3. Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka.
Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem, konspekty
17. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
17.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
17.2. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów i dostosowywanie metod w procesie nauczania.
17.3. Diagnoza umiejętności i wiedzy językowej
17.4 Dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów np. na podstawie opinii z Poradni PP oraz obserwacji postępów w nauce Na bieżąco
Wrzesień
Wyniki we współpracy z uczniem
18. Stała współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
18.1. Spotkania wynikające z zaistniałych sytuacji.
Na bieżąco notatki
19. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
19.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
Na bieżąco
Raz w tygodniu w ramach zajęć z projektu Unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych”
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
20. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej, tolerancji, odpowiedniej postawy społecznej wobec innych w tym obcokrajowców
20.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzieleni się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Grudzień 2019
Scenariusze lekcji
21. . Współpraca z rodzicami uczniów
21.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco według potrzeb
Rozmowy z rodzicami,
dokumentacja szkolna

Powinności: samodoskonalenie- §6 ust. 1.4
1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

22. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
22.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
22.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
22.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Według harmonogramu
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
23. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
23.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
23.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu
Na bieżąco
Listy obecności, zaświadczenia
24. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
24.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco
Plany wynikowe, testy
25. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
25.1. Publikacja planu rozwoju na stronie szkoły i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
25.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco
Strona Internetowa Szkoły Podstawowej
26. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
26.2. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
26.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu
Na bieżąco
Listy obecności
Zaświadczenia
27. Analiza i samoocena swoich działań.
27.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

........................................ ................................
Podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.