X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45066
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Kuś
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, religia

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań

W czasie stażu brałam czynny w opracowaniu procedur zapewniania jakości pracy szkoły:
 byłam aktywnym członkiem zespołu do spraw prawa szkolnego (opracowanie zmian w statucie, opracowanie zasad oceniania zachowania)
 brałam udział w pracach zespołu profilaktyki i wychowania
 byłam aktywnym członkiem zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie moich kompetencji zawodowych
• nabycie umiejętności analizy i tworzenia dokumentów szkolnych
• zdobycie nowych doświadczeń ze współpracy z nauczycielami różnych przedmiotów

Efekty dla szkoły:
• zwiększenie motywacji uczniów do pracy nad właściwym zachowaniem się w szkole.
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
• dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami prawa

Współpracowałam z rodzicami:
 podczas systematycznych spotkań z rodzicami poruszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej zespołu klasowego, którego byłam wychowawczynią
(współpraca między uczniami, zachowanie w szkole, postępy uczniów w nauce i zachowaniu, osiągnięcia w konkursach).
 podnosiłam kulturę pedagogiczną rodziców:
Wygłosiłam następujące referaty:
- „ Indywidualna praca z dzieckiem w domu- rola i znaczenie pracy domowej”
- „ Budowanie uczucia empatii wobec osób prześladowanych w grupie rówieśniczej”
- „ Bezpieczeństwo dziecka w sieci”

 przeprowadziłam dla rodziców warsztaty tworzenia palm i stroików wielkanocnych
 zorganizowałam pielgrzymkę dla rodziców i dzieci I komunijnych
 współpracowałam z rodzicami przy okazji organizacji uroczystości klasowych i szkolnych ( pasowanie na ucznia, festyn z okazji Dnia Dziecka, kiermasz bożonarodzeniowy, Dzień Babci i Dziadka i in.)

Efekty dla nauczyciela:
• wzrost pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic
• zdobycie wiedzy dotyczącej środowiska życia uczniów
• dzielenie się swoim doświadczeniem i umiejętnościami

Efekty dla szkoły:
• nastąpiła systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu
• wzrost zaangażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły, organizowanie imprez i uroczystości
• świadome i efektywne udzielanie pomocy dziecku w nauce
• właściwe organizowanie czasu wolnego dziecka przez rodziców

2. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły

W okresie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia:
Szkolenia:
 Praca zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia
 Jak w kreatywny sposób wprowadzić uczniów w tajemnicę wydarzeń paschalnych
 Rok liturgiczny z lapbookiem
 Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wyzwanie współczesnej edukacji.
 Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
ekonferencje:
 Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej
 Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
 Edukacja wczesnoszkolna zdalnie? Jak pracować w nowej sytuacji z dziećmi z kl. I-III?

Warsztaty:
 Serce i dusza wolontariusza-warsztaty dla opiekunów SKC
 Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 Sto pomysłów na warsztaty teatralne w klasach młodszych

Efekty dla nauczyciela:

• podniesienie moich kompetencji zawodowych
• wzbogacenia wiedzy dotyczącej wsparcia ucznia
• zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami w podstawach programowych
• umiejętność dostosowania pomocy dydaktycznej i opracowanie scenariuszy do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Efekty dla szkoły:

• bardziej efektywna praca z uczniem
• możliwość korzystania przez dzieci z zajęć prowadzonych w ciekawy sposób z wykorzystaniem metod aktywizujących
• wspieranie rozwoju ucznia

4. Organizowanie uroczystości szkolnych. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.

W okresie stażu zorganizowałam następujące uroczystości szkolne:
 Dzień Edukacji Narodowej
 Dzień Papieski
 jasełka – również dla pensjonariuszy DPS
 Uroczystość pasowania na ucznia kl.I
 dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów
 Śniadanie daje moc – Ogólnopolska akcja dla kl. I-III z udziałem przedszkolaków
 obchody Dnia Wiosny (barwny korowód, odwiedziny zaprzyjaźnionych instytucji m. in. Urząd Miasta i Gminy, Przedszkole, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia)

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności opracowywania ciekawych scenariuszy
• rozwijanie zainteresowań, poszerzenie wiedzy
• integracja z uczniami
• zdobycie nowych doświadczeń ze współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę

Efekty dla szkoły:
• promocja szkoły w środowisku lokalnym
• rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów
• okazywanie szacunku do ludzi starszych, samotnych
• integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniu
• kultywowanie tradycji
• promocja działań z zakresu profilaktyki zdrowia

5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i zewnętrznych
W okresie stażu przygotowałam uczniów do udziału w następujących konkursach:
 Szkolny konkurs czytelniczy dla kl. II-III
 Mistrz Tabliczki mnożenia
 konkursy plastyczne: „Żeglarstwo”, „Przypowieści”, „Droga krzyżowa”, „Jan Paweł II w oczach dzieci”, „ Mój Kościół na Pomorzu”, „Gram w piłkę i jem owoce”
 Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
 Szkolny konkurs piosenki „Ja po prostu mam talent”
 Festiwal Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „SZUM” w Mścicach
 Międzyszkolny konkurs Piosenki Dziecięcej w Sarbinowie
Dużą satysfakcję przyniosły osiągnięcia moich uczniów w konkursach piosenki:
I miejsce (solista)w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki w Sarbinowie III miejsce (zespół) na Festiwalu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej „SZUM”

Efekty dla nauczyciela:
• nabycie umiejętności planowania pracy
• satysfakcja z osiągnięć uczniów
• uzyskanie źródła inspiracji i pozytywnych emocji

Efekty dla szkoły:
• wdrażanie do zdrowej rywalizacji
• rozwijanie kreatywności językowej, plastycznej i muzycznej
• budzenie świadomości ekologicznej
• promocja działań szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

 opracowałam dokumentację związana z pracą nauczyciela i wychowawcy, m.in. karty pracy, testy, dyplomy, dokumenty wychowawcy, IPET i in. wykorzystując narzędzie jakim jest komputer i dostępne programy do tworzenia dokumentów
 tworzyłam prezentacje multimedialne, nagrywałam krótkie filmy z udziałem dzieci, tworzyłam kolaże prac plastycznych

Efekty dla nauczyciela:
• bogacenie warsztatu pracy
• trwałe narzędzia diagnostyczne i pomoce dydaktyczne
• wzorowo prowadzona dokumentacja nauczyciela
• ciągły dostęp do niezbędnych informacji

Efekty dla szkoły:
• uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• promocja działań szkoły
• możliwość korzystania przez ucznia z dodatkowych pomocy dydaktycznych

2. Wykorzystanie internetu w pracy i życiu codziennym nauczyciela

 korzystałam z zasobów portali oświatowych takich jak:

www.portaloswiatowy.pl
www.oświata.org.pl
www.literka.pl
www.interklasa.pl
www.profesor.pl
www.awans.net
www.szkolneinspiracjedlanauczycieli.pl
www.scholaris.pl
www.biblioteka.natan.pl

 byłam aktywnym użytkownikiem forów i grup dyskusyjnych m. in.
Forum Oświatowego dla Nauczycieli i Dyrektorów-Prawo Oświatowe, KN, Rodo;
Nauczyciel w awansie
 wykorzystywałam zasoby internetu (zdjęcia, filmy edukacyjne, podkłady muzyczne) podczas zajęć lekcyjnych;

 korzystałam z multibooka, tablicy multimedialnej, programów i aplikacji ( wyd. Mac, www.scholaris, www.pizap.com, www.wirtualnepianino.pl i in.);

 wykorzystywałam podczas zajęć interaktywne zabawy ortograficzne i matematyczne;

 śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego;

 umieszczałam artykuły na stronie internetowej szkoły;

 wykorzystywałam technologię komunikacyjną (poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, komunikatory, telefon) ;

 wdrażałam uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i internetu

Efekty dla nauczyciela:
• bogacenie warsztatu pracy
• usprawnienie komunikacji z innymi osobami
• podniesienie własnych kompetencji informatycznych
• stosowanie w praktyce nabytych umiejętności
• wymiana poglądów oraz informacji związanych z awansem zawodowym

Efekty dla szkoły:
• podniesienie efektów kształcenia
• wspieranie rozwoju ucznia
• zaangażowanie ucznia w proces nowoczesnej edukacji

3. Zdobyłam doświadczenie i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym.

 udostępniałam rodzicom i dzieciom materiały do pracy zdalnej (linki do piosenek, gier edukacyjnych, informacje o webinarach o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, konkursach i in.)
 przesyłałam opracowane materiały i instrukcje do pracy przez dziennik elektroniczny.
 zamieszczałam materiały w aplikacji Classroom
 prowadziłam spotkania na wizji za pomocą aplikacji Meet (lekcje , zebranie)
 tworzyłam materiały edukacyjne wykorzystując platformę Genial.ly , Biteable

Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie kompetencji informatycznych i komunikacyjnych
• możliwość realizacji podstawy programowej

Efekty dla szkoły:
• umożliwienie uczniom kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami
• wdrażanie uczniów do efektywnego korzystania z multimediów
• rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Promowanie własnego warsztatu pracy
 przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli:

Pan Jezus przebacza nam grzechy-sakrament pokuty i pojednania

 publikowałam własne materiały na stronach internetowych :
• Katecheza z pomysłem, Gra w kolory-nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
• www.edukacja.edux.pl
 opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom: scenariusze uroczystości szkolnych, regulaminy konkursów, materiały ze szkoleń i konferencji

2. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
W roku szkolnym 2018/19 została mi powierzona funkcja opiekuna stażu nauczyciela katechety, który rozpoczął pracę w mojej placówce. Realizowałam zadania wynikające z zawartego kontraktu, które polegały m.in. na:
- Organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z nauczycielem stażystą
- Obserwowaniu zajęć prowadzone przez nauczyciela
- Prowadzeniu zajęć w jego obecności
- Pomaganiu w realizacji planu rozwoju zawodowego
- Wskazywaniu na sposób dokumentowania pracy i in.
Nasza współpraca opierała się nie tylko na realizacji zadań zawartych w kontrakcie, ale była okazją do dzielenia się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami na polu edukacyjnym a także życzliwym wsparciem w trudzie codziennych zmagań nauczyciela stojącego u progu swej drogi zawodowej.

Efekty dla nauczyciela:

• promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem
• doskonalenie warsztatu zawodowego
• wzrost własnych kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• wzrost umiejętności organizacyjnych
• doskonalenie umiejętności analizy własnych działań

Efekty dla szkoły:

• szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli w zakresie metod i form pracy
• wspomaganie nauczyciela będącego na początku swej drogi zawodowej
• inicjowanie dobrej atmosfery w zespole

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie, wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
 Dokonałam diagnozy potrzeb szkoły oraz predyspozycji i możliwości uczniów, uwzględniłam swoje zainteresowania oraz posiadane doświadczenie.
 Opracowałam i wdrożyłam program Szkolnego Koła Caritas , na rok szkolny 2019/20, którego cele stanowiło m.in.
• zwiększenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych,
• tworzenie więzi między członkami Szkolnego Koła Caritas, a środowiskiem lokalnym,
• kształtowanie postawy godnego i zaufanego wolontariusza
 Zaplanowałam działania i określiłam ich formy; dokonałam ewaluacji, dzięki której uzyskałam informację zwrotną dotyczącą skuteczności i potrzeby podejmowanych przeze mnie aktywności.
Wśród działań chciałabym wyróżnić:
• udział w akcjach i konkursach proponowanych przez Caritas Polska (m.in. akcje: Zapałka nie ogrzeje, Tak pomagam, konkurs Współczesny Samarytanin)
• inicjatywy własne- sianko wigilijne, Dzień Papieski, schola, zdrapka wielkopostna
• udział w projekcie Dbanie o naszą Siostrę –Ziemię przez segregację odpadów i zieloną energię.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie pracy własnej w zakresie planowania i realizacji działań
• satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi
• zdobycie doświadczenia organizacyjnego
• zdobycie nowych doświadczeń wynikających ze współpracy z parafialną i diecezjalną Caritas

Efekty dla szkoły:
• wzbogacenie oferty zajęć dla uczniów
• podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
• kształtowanie wrażliwości uczniów
• promocja lokalnych przedsięwzięć
• nauka odpowiedzialności za powierzone zadania
• współpraca z parafią, Diecezjalnym Caritas, Caritas Polska

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje.
 realizowałam ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Pragnąc zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadziłam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem i głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt był realizowany w trzech modułach, z każdego modułu wybrana została jedną lekturę. Omawianiu lektury towarzyszył szereg aktywnych działań (gazetka, konkurs, wyjazd do kina, prace plastyczne i in.), mający na celu uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Realizację projektu zakończyłam 30 kwietnia 2020r.
 wzięłam udział w wymianie pocztówkowej pomiędzy uczniami kl. trzecich Szkoły Podstawowej w Mielnie - Szkoły Podstawowej w Cybince (woj.lubuskie), - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nakle nad Notecią
 byłam koordynatorem szkolnym ogólnopolskiej akcji „A to Polska właśnie...100 kartek na 100lecie odzyskania Niepodległości” Zaangażowanie dzieci w tę akcję pozwoliło połączyć postawę patriotyczną z doskonaleniem umiejętności pisania życzeń i pozdrowień.

Efekty dla nauczyciela:
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe doświadczenia
• wykorzystanie nowych narzędzi w pracy nauczyciela
• satysfakcja związana ze wzrostem aktywności uczniów na zajęciach

Efekty dla szkoły:
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju
• integracja zespołu klasowego
• popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów
• kultywowanie tradycji przesyłania kartek pocztowych
• rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania, samodzielności
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów

2. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych
Zorganizowałam następujące wycieczki:

• Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie
• Sosnowe Wzgórza – ekologiczne gospodarstwo i hodowla alpak- Sierakowo Sławieńskie
• Park Owadogigant- Lubnica k. Szczecinka
• Park Rozrywki Pomerania- udział w warsztatach świątecznych
• Wioska tematyczna- osada Hobbitów k. Sianowa
• Łeba- Park Dinozaurów
• wycieczka do Transgranicznego Centrum Edukacyjnego w Sarbinowie
• wycieczka do ośrodka szkoleniowo-badawczego Ostoja
• warsztaty świąteczne - Muzeum Okręgowe w Koszalinie
• wycieczka do Fabryki Bombek

Efekty dla nauczyciela:

• zaspokojenie potrzeb poznawczych
• możliwość poznania ciekawych metod i form pracy
• pełniejsze poznanie zespołu klasowego w sytuacjach poza szkolnych

Efekty dla szkoły:
• wiedza i umiejętności przyswojone metodą zabawy
• wzbogacenie w znacznym stopniu dydaktyczno-wychowawczych możliwości szkoły
• wytwarzanie form aktywności intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej
• wdrożenie uczniów do kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
• wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów
 współpracowałam z Posterunkiem Policji
W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w naszej szkole podczas trwania stażu zorganizowałam spotkania z funkcjonariuszami policji, pracującymi na co dzień w Komisariacie Policji. Były to spotkania poruszające zagadnienia bezpiecznego poruszania się po drogach do i ze szkoły, bezpieczeństwa w domu i w kontakcie z nieznajomymi, bezpiecznych zachowań w czasie ferii i wakacji .

 zorganizowałam spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej
Spotkanie odbyło się w remizie strażackiej. Panowie strażacy zaprezentowali w jaki sposób reagować na niebezpieczeństwa związane z zagrożeniem pożarem

 współorganizowałam spotkanie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy na swoich spotkaniach przekazali dzieciom wiedzę dotyczącą zachowania na plaży w sytuacji zgubienia się, bezpiecznych zabaw w wodzie podczas kąpieli, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Efekty dla nauczyciela:

• zdobycie nowych doświadczeń
• koordynacja wspólnych przedsięwzięć
• udoskonalenie umiejętności interpersonalnych

Efekty dla szkoły:

• podniesienie poziomu bezpieczeństwa
• kształtowanie u uczniów pożądanych społecznie postaw
• wdrożenie uczniów do właściwego reagowania w trudnych sytuacjach
• niesienie bezinteresownej pomocy innym

2. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej
 zorganizowałam spotkania uczniów z mieszkańcami przy okazji Dnia Babci i Dziadka,
 uczestniczyliśmy w warsztatach świątecznych,
 przygotowaliśmy i wystawiliśmy przedstawienie bożonarodzeniowe,
 porządkowaliśmy groby zmarłych pensjonariuszy
Efekty dla nauczyciela:
• realizacja własnych pasji
• niesienie pomocy potrzebującym
• współpraca budowana na empatii
Efekty dla szkoły:
• uwrażliwienie na potrzeby osób starszych
• twórcze spędzenie czasu
• zdobywanie nowych doświadczeń w dzieleniu się tym co mam z innymi
• przełamywanie barier
3. Współpraca z uczelnią wyższą : Papieskim Instytutem Teologicznym w Warszawie-Instytutem Teologicznym w Koszalinie
Sprawowałam opiekę nad praktykantką studiów teologicznych. Zapoznałam ją z dokumentacją szkolną i sposobem jej prowadzenia, z kryteriami oceniania i dokumentami niezbędnymi w pracy nauczyciela katechety. Prowadziłam zajęcia w obecności praktykantki Udostępniłam studentce opracowane przez siebie scenariusze zajęć. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami. Czuwałam także nad właściwym przygotowaniem i przebiegiem zajęć prowadzonych przez studentkę, udzielając jej pomocy w przygotowanie konspektów

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z dobrze wykonanego zadania,
• wdrożenie studentki do efektywnego planowania pracy,
Efekty dla szkoły:
• poznanie przez studentkę funkcjonowania szkoły,
• przygotowanie do realizacji zadań związanych z przyszłym zawodem.
• promocja szkoły
• budowanie wizerunku szkoły
4. Współpraca z parafią rzymsko-katolicką
Współpracowałam z parafią, na terenie której znajduje się szkoła. Motywowałam uczniów do udziału w życiu parafii. Angażowałam uczniów w przygotowanie oprawy liturgicznej niedzielnych Mszy Świętych, głównie poprzez animację śpiewu. Każdego roku opracowywałam i realizowałam z uczniami kl. II i III cykl przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej:
• Całoroczny cykl przygotowań:
• Niedzielne Msze Św. z udziałem dzieci
• Nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym
• Katecheza szkolna
• Msze inicjacyjne
• Przygotowanie do I spowiedzi
• Spotkania z rodzicami

Efekty dla nauczyciela:
• lepsze poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• dawanie świadectwa wiary
• satysfakcja z udzielanej pomocy
Efekty dla szkoły:
• poszerzenie działań szkoły
• ubogacenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły
• stwarzanie warunków do pogłębiania duchowości

5. Współpraca z Przedszkolem .
 zorganizowałam spotkanie przedszkolaków z uczniami kl. I mając na celu zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania w szkole zmniejszając tym samym ich lęk przed przyjściem od września do I klasy,
 przeprowadziłam wspólne warsztaty ozdób świątecznych.
 zaprosiłam grupę przedszkolną na wspólne śniadanie w ramach akcji „Śniadanie daje moc”
 zaprosiłam wychowawcę przedszkola na uroczystość pasowania na ucznia pierwszoklasistów

Efekty dla nauczyciela:
• tworzenie przyjaznego klimatu współpracy między nauczycielami
• twórcze i aktywne organizowanie zajęć

Efekty dla szkoły:
• wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców
• budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku dziecka
• dostarczanie uczniom radości z faktu pełnienia roli opiekuna przedszkolaka

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W trakcie trwania stażu byłam wychowawcą dwóch klas. Staż rozpoczynałam będąc wychowawcą klasy III, zakończyłam jako wychowawca kl. II. Każdego roku opracowywałam plan pracy wychowawczej biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby klasy.
 rozmawiałam z dziećmi i rodzicami, obserwowałam zachowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw
 rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy dydaktyczne i wychowawcze, które miały miejsce w czasie trwania mojego stażu.
 w celu rozwiązywania problemów współpracowałam z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi mój zespół klasowy.
 inicjowałam udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielałam wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Efekty dla nauczyciela:
• rozwój kompetencji własnych w dziecinie udzielania pomocy uczniowi
• udoskonalenie umiejętności interpersonalnych
• zdobycie nowych doświadczeń w pracy z uczniami

Efekty dla szkoły:
• integracja zespołu klasowego
• eliminowanie niepożądanych zjawisk i zachowań
• właściwe relacje w zespole klasowym
• efektywna pomoc niesiona uczniom napotykającymi trudności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.