X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45053
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego w-f

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Kamila Boniewskiego

Termin realizacji stażu: 4 września 2017 r. – 4 czerwca 2020 r.

Glinojeck, 10 czerwca 2020 r.
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku. Posiadam dwunastoletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowe-go. Dlatego doskonaliłem swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyska-nie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplo-mowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifi-kacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub in-nych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznałem się z procedurami awansu zawodowego:
• Zapoznałem się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
• Przeanalizowałem materiały dotyczące awansu zawodowego
• Odbyłem szkolenie nt. „Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego”
• Opracowałem i przedstawiłem dyrekcji szkoły dokumentację dotyczącą rozpoczęcia stażu o awans na nauczyciela dyplomowanego.

Efekty:
- poszerzenie wiedzy z zakresu procedur uzyskiwania awansu zawodowego
- wyższa samoocena i motywacja do pracy

2. Realizowałem zadania związane z usprawnianiem pracy szkoły:
• Ponownie przeanalizowałem podstawową dokumentację szkolną:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
- Przedmiotowe Zasady Oceniania
• Brałem aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych:
- byłem przewodniczącym zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej (Czy szkoła pro-muje, a uczniowie prowadzą zdrowy i aktywny styl życia?)
- byłem przewodniczącym zespołu nauczycieli i specjalistów do opracowania IPET-ów
- byłem członkiem komisji ds. opracowania statutu szkoły
- wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego opracowaliśmy „Program wy-chowania fizycznego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku”.

Efekty:
- uaktualnienie wiedzy na temat dokumentacji szkoły
- umiejętne posługiwanie się adekwatnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i rzetelne wypełnianie zadań realizowanych w okresie stażu
- rozwinąłem umiejętność bycia liderem zespołu, kształtowałem umiejętność współpracy oraz organizacji zadań
- powstanie nowego Statutu Szkoły
- powstanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do możliwości uczniów posiadających orzeczenie PPP
- rozpoznanie potrzeb uczniów i oczekiwań wobec szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia

3. Doskonaliłem swój warsztat pracy i podniosłem jakość pracy szkoły:
• Brałem aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje):
- uczestniczyłem w spotkaniu nt. „Uzależnienie od telefonu i Internetu a rozwój edu-kacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży”, prowadzonym przez prof. M. Jędrzejkę, 2018 r.
- Szkolenie MSCDN: ,,Praca metodą projektu”, 2017 r.
- Konferencja nt. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, prowadzona przez sędzię Annę Marię Wesołowską, 2019 r.
- Szkolenie dla nauczycieli: ,,Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i moty-wowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury Niebieskich Kart – jak to działa w praktyce pracy zespołów interdyscyplinarnych? Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki pracowników oświaty przy realizacji w/w procedury. Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie”, 2019 r.
- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- Szkolenie z zakresu BHP i P. POŻ w szkole
- Szkoleniowe rady pedagogiczne
- Szkolenie z zakresu wdrażania w szkole dziennika elektronicznego, 2019 r.
• Systematycznie pogłębiałem wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez:
- wymianę spostrzeżeń i doświadczeń z innymi nauczycielami wychowania fizyczne-go i wychowawcami klas
- obserwację metod pracy nauczycieli wychowania fizycznego.
• Uzyskałem międzynarodowe uprawnienia trenera piłki nożnej UEFA „A”
• Odbyłem staż trenerski w AP MKS Polonia Warszawa, 2018 r.
• Brałem udział w kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
• Pełniłem funkcję wychowawcy klasowego
• Współpracowałem z rodzicami, w szczególności podczas zebrań lub konsultacji bez-pośrednio oraz poprzez e-dziennik.

Efekty:
- zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywanie jej w bieżącej pracy dy-daktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, co przyniosło wymierne efekty dla ucznia i szkoły,
- nabywanie i rozwijanie przez uczniów nowych umiejętności oraz własnych zdolności nie-zbędnych zarówno w dalszej edukacji, jak i życiu codziennym,
- dzielenie się z zdobytymi umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami oraz zachęcanie ich do indywidualnego rozwoju,
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami z różnych dziedzin, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą,
- osiągnięcie lepszych efektów w pracy z uczniami oraz realizację zadań i przedsięwzięć zgod-nych z przyjętym kierunkiem rozwoju szkoły, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i wycho-wania oraz opieki,
- zadowolenie ze skuteczności i efektywności zastosowanych oddziaływań wychowawczych,
- osiągnięcie dobrego kontaktu z zespołem klasowym. Klasa prawidłowo współpracowała z wychowawcą oraz innymi nauczycielami,
- rodzice chętnie pojawiali się na spotkaniach grupowych i indywidualnych,
- rodzice brali aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych, a tym samym w życiu klasy i szkoły.

4. Brałem aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
• Systematyczne pogłębiałem wiedzę poprzez studiowanie literatury fachowej:
- czasopismo: ,,Asystent Trenera”
- ,,Wielka Księga Zabaw i Gier ruchowych”
- ,,Narodowy Model Gry PZPN”
- Poradnik prawny: ,,Bezpieczeństwo młodzieży”
- ,,Program nauczania narciarstwa zjazdowego”
• Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania:
- stosowanie metod twórczych, opowieści ruchowej, dżwiękonaśladowczych
- wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej (tabletu, kamery, tablicy interaktywnej, aplikacji na smartfony)
• Obserwowałem i analizowałem umiejętności uczniów poprzez:
- przeprowadzenie testów z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
- testy i sprawdziany sprawności ułożone samodzielnie
- testy i sprawdziany, które opracowałem we współpracy z innymi nauczycielami wy-chowania fizycznego
• Opracowywałem roczne plany wynikowe z wychowania fizycznego
- na początku każdego roku szkolnego opracowywałem rozkłady materiałów w celu dostosowania ich do poszczególnych klas, w których mam zajęcia. Modyfikowałem wymagania edukacyjne tak, aby uwzględnić potrzeby wszystkich uczniów, zarówno zdolnych jak i tych z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej
• Pracowałem w zespole Przedmiotowym Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Przy-rody
• Aktywnie uczestniczyłem w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpracowałem na bieżąco z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogiem szkolnym
• Byłem członkiem komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego

Efekty:
- większe zaangażowanie uczniów na lekcjach
- zwiększenie atrakcyjności lekcji
- uzyskanie źródła informacji o skuteczności moich dydaktycznych oddziaływań
- usprawnianie i podnoszenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- indywidualizacja nauczania
- ułatwianie i systematyzowanie pracy z wybranymi zagadnieniami
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- współpraca w zespole
- podniesienie jakości pracy własnej, szkoły i przedszkola,
- satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób
- praca w zespole egzaminacyjnym pozwoliła mi poznać i stosować się do przepisów przeprowadzania egzaminów zgodnie z obowiązującymi procedurami.

5. Pełniłem opiekę nad bazą sportową, kontrolowałem przydatność sprzętu i urządzeń sportowych.
• Prowadziłem bieżące kontrole stanu technicznego przyrządów i przyborów sportowych, określałem potrzeby zakupu sprzętu sportowego.
Efekty:
- przyrządy i przybory sportowe były w dobrym stanie technicznym gwarantującym bezpieczne i efektywne przeprowadzenie lekcji.

6. Promowałem szkołę.
• Wraz z uczniami brałem udział w międzyszkolnych turniejach i zawodach sportowych, podczas których moi uczniowie wielokrotnie odnosili znaczące sukcesy:
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w halową piłkę nożną
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w piłkę nożną
- Mistrzostwa Rejonu w piłkę nożną
- Indywidualne biegi przełajowe
- Sztafetowe biegi przełajowe
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w piłkę ręczną
- Turniej „Z podwórka na stadion o puchar TYMBRKA” – szczebel gminny, wojewódzki i ogólnopolski
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w tenisa stołowego
• Organizowałem międzyszkolne zawody sportowe:
- Turniej ,,Z podwórka na stadion o puchar TYMBRKA”
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w piłkę nożną.
• Zapraszałem przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
• Organizowałem wyjazdy na ogólnopolskie wydarzenia sportowe:
- mecze Legii Warszawa w ramach polskiej ekstraklasy piłki nożnej
- mecze Orlen Wisły Płock w ramach Ligi Mistrzów piłki ręcznej
• Współorganizowałem konkurs taneczny ,,Tańce wygibańce”
• Organizowałem Szkolny Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka
• Współorganizowałem z miejscową parafią turniej piłkarski: ,,O puchar Św. Stanisława Kostki”
• Organizowałem wyjazdy na krytą pływalnię
• Prowadziłem sportowe zajęcia pozalekcyjne:
- w ramach szkolnego koła sportowego
- z gimnastyki korekcyjnej
- w ramach projektu MSiT Szkolny Klub Sportowy
• Brałem udział w międzyszkolnych rajdach rowerowych organizowanych przez PTTK
• Organizowałem jednodniowe klasowe wycieczki szkolne
• Organizowałem kilkudniowe wycieczki promujące aktywny styl życia
• Współorganizowałem wspólnie z MGOK w Glinojecku imprezy sportowe, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół gminy Glinojeck, a także spoza niej.

Efekty:
- promocja szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólno-polskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
- stworzenie moim uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśników z innych szkół i gmin
- kształtowania zamiłowania uczniów do sportu poprzez wyjazdy na zawody sportowe naj-wyższej rangi
- współpraca z lokalnym środowiskiem
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywałem w pracy technologię komputerową

• Prowadziłem dokumentację własną, szkolną i diagnostyczną uczniów w formie elektronicznej
• Obsługiwałem dziennik elektroniczny Librus
• Wykorzystywałem technikę komputerową do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych i edukacyjnych uczniów
• Wykorzystywałem w pracy z uczniami aplikacje treningowe ze smartfona
• Wykorzystywałem na lekcji nowoczesny sprzęt:
- komputer
- tablet
- multimedialne tablice wyników
- rzutnik i tablicę interaktywną
- kamerę cyfrową
- przenośny głośnik
- drona, dzięki jednemu z uczniów podczas rejestracji biegu „100 km na 100 rocznicę Niepodległej” oraz na potrzeby uczestniczenia klasy w konkursie organizowanym przez samorząd uczniowski
• Wykorzystywałem projektor multimedialny oraz laptopa podczas spotkań z rodzica-mi:
- prezentacja wyników nauczania w formie prezentacji w programie „Power Point”
- wdrożenie do obsługi profilu rodzica w dzienniku elektronicznym „Librus”
• Opracowywałem dla potrzeb własnych i szkoły dyplomy, komunikaty, zaproszenia itp. na zawody sportowe
• Byłem odpowiedzialny za drukowanie świadectw szkolnych w klasach I – IV
• Przygotowywałem artykuły i zdjęcia dotyczące sportu szkolnego do gazetki szkolnej „Spinacz”, strony internetowej szkoły i profilu szkoły na FB
• Przygotowywałem narzędzia diagnostyczne oraz opracowywałem wyniki w ramach ewaluacji wewnętrznej
• Przygotowywałem zajęcia z wykorzystaniem komputera
• Korzystałem ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
• Prowadziłem nauczanie zdalne w czasie pandemii w oparciu o:
- dziennik elektroniczny
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych
- platformę edukacyjną e-Wychowanie Fizyczne, Lekcje WF w domu
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną i telefon
- media społecznościowe, komunikatory, tj. Messenger, Whatsapp
- samodzielnie tworzone karty pracy i zestawy ćwiczeń
- dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia.

Efekty:
- zgromadzenie bardzo obszernej dokumentacji w pamięci komputera oraz jej archiwizacja na nośnikach
- usprawnienie organizacji pracy, łatwy dostęp do niezbędnych i wykorzystywanych na co dzień materiałów
- możliwość korzystania z danych materiałów przez innych nauczycieli i uczniów
- urozmaicenie zajęć lekcyjnych, profesjonalizację pracy, a w konsekwencji podnoszenie jako-ści pracy szkoły poprzez dobór i umiejętność tworzenia właściwych materiałów
- stały kontakt z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem dotyczący całego procesu eduka-cyjnego w szkole
- bieżące informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce, a także zachowaniu
- łatwy kontakt z rodzicami uczniów, informowanie rodziców i uczniów o terminach kartkówek bądź sprawdzianów i innych ważnych wydarzeniach
- większa świadomość, a w efekcie odpowiedzialność uczniów za swoje postępy w nauce, za-chowaniu, planowanych sprawdzianach i innych ważnych wydarzeniach w szkole
- wygodniejszy dostęp rodziców i uczniów do ocen dziecka
- łatwiejszy kontakt rodziców i dzieci z nauczycielem/wychowawcą
- dbanie o wizerunek szkoły w mediach społecznościowych i stronie internetowej szkoły
- przeprowadzenie i zaprezentowanie wyników podczas obrad Rady Pedagogicznej z ewaluacji wewnątrzszkolnej
- duże zainteresowanie tematyką i sposobem prowadzenia zajęć wśród uczniów przy wykorzystaniu tablicy, smartfonu, kamery
- motywowanie uczniów do pracy, stymulowanie ich do większej aktywności fizycznej i głęb-szego zainteresowania sportem
- wdrożenie uczniów do samodzielnego organizowania ulubionej formy aktywności fizycznej z wykorzystaniem smatfona
- wykorzystanie technologii do poszerzenia świadomości uczniów i dbania o prawidłowe odżywanie
- możliwość realizacji zdalnych zajęć.

2. Wykorzystywałem Internet
• Przygotowywałem zajęcia z wykorzystaniem komputera
• Korzystanie z licznych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
• Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego, promowania uczniów oraz wycieczek szkolnych na stronie internetowej szkoły
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu w Internecie http://www.edux.pl.
Efekty:
- wykorzystywanie zasobów stron internetowych umożliwiło uczniom lepsze przyswajanie znajomości przepisów gier zespołowych oraz poszerzenie wiedzy na ich temat
- urozmaicone zajęcia lekcyjne
- korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli
- aktualna wiedza o zmianach w przepisach oświatowych
- informowanie rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej o przeprowadzonych działaniach na rzecz szkoły
- przygotowane artykuły z przeprowadzonych uroczystości szkolnych, konkursów i wyjazdów
- publikacja planu rozwoju zawodowego
- publikacja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzieliłem się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Prowadziłem zajęcia otwarte z wychowania fizycznego dla nauczycieli z naszej szkoły
• Prowadziłem treningi pokazowe podczas kursu trenerskiego UEFA „A” dla innych kursantów
• Odbywałem konsultacje, gdzie prezentowano materiały uzyskane podczas szkoleń w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego:
- aktywne uczestnictwo w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego
- wymiana doświadczeń z nauczycielami z zespołu przedmiotowego
- opracowywanie sprawdzianów umiejętności
- opracowywanie wyników sprawdzianów ogólnoszkolnych
- sprawozdania z realizacji zadań zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego na koniec każdego półrocza oraz roku szkolnego
• Dzieliłem się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach doskonalących z innymi nauczycielami
- przekazywałem wybrane materiały zainteresowanym nauczycielom
- opublikowałem na portalach internetowych plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji; https://edux.pl
- przekazywanie wiedzy i materiałów zdobytych na kursach trenerskich innym trenerom z klubów: MKS Kryształ Glinojeck oraz PAF Płońsk
• Pomagałem nauczycielowi będącemu na drodze awansu zawodowego z innej szkoły
• Opracowywałem nowe i udostępniałem posiadane konspekty zajęć, plany, scenariusze.

Efekty:
- półroczne i roczne sprawozdania z działań zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego
- przeprowadzenie ogólnoszkolnych sprawdzianów wraz z omówieniem (testy lekkoatletyczne i niektóre próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej)
- zrealizowane zadania zespołu przedmiotowego
- podnoszenie jakości pracy szkoły
- wspieranie młodszych nauczycieli własną wiedzą i doświadczeniem
- rozbudowa bazy materiałów własnej i innych nauczycieli
- wzrost doświadczenia młodszych nauczycieli i trenerów
- poszerzenie wiedzy nauczycieli
- poszerzenie atrakcyjności zajęć.

2. Obserwowałem lekcje prowadzonych przez innych nauczycieli
• Dzielenie się spostrzeżeniami i wiedzą. Wymiana doświadczeń i pomysłów
• Obserwowałem i omawiałem zajęcia innych nauczycieli i trenerów
• Obserwowałem zajęcia trenerów prelegentów

Efekty:
- podniesienia jakości pracy własnej
- dzielenie się wnioskami z obserwacji.

3. Współpracowałem z nauczycielami innych przedmiotów
• Udostępniałem swoje wypracowane materiały dydaktyczne, scenariusze, dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, regulaminy konkursów itp.
• Odbywałem konsultacje w ramach zebrań zespołów do spraw IPET
• Współpraca z nauczycielami w celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej
• Współpraca z pedagogiem w zakresie pomocy uczniom, współtworzenia dokumentów IPET, opinii szkoły dla Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
• Współpraca z innymi nauczycielami w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów mojej klasy oraz innych
• Współpracowałem z pedagogiem szkolnym i wychowawcami innych klas
• Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Współpraca z innymi nauczycielami i dyrekcją w celu zapewnienia uczniom zdalnego nauczania
• Współpraca z nauczycielami w celu przeprowadzenia imprez szkolnych:
- konkurs tańca „Tańce wygibańce”
- szkolny ,,Dzień Sportu”
- „Dzień Wiosny”
- szkolne ,,Andrzejki”
- dyskoteka ,,Choinkowa”
- „Świąteczne Jasełka”
- „Noc w szkole”
- „Turniej Mikołajkowy” i zawody sportowe z okazji mikołajków
• Współpraca z nauczycielami w przygotowywaniu uczniów do turniejów i zawodów sportowych
• Współpraca z Ks. proboszczem w organizacji turnieju o puchar „Świętego Stanisława Kostki”
• Przeprowadzanie wspólnych akcji charytatywnych:
- zbiórka zabawek dla domu dziecka w Kowalewie
- zbiórka baterii
- zbiórka nakrętek
- akcja pomocy dla schroniska zwierząt w Pawłowie
- Szlachetna Paczka”
- zbiórka w ramach akcji WOŚP
- akcja „Góra grosza” – zbiorka dla fundacji „Pomóż i Ty”

Efekty:
- usprawnianie funkcjonowania szkoły
- wdrażanie ciekawych pomysłów Rady Pedagogicznej
- sprawne przeprowadzanie zdalnego nauczania
- przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej
- zorganizowanie atrakcyjnych dla uczniów imprez szkolnych
- startowanie uczniów w zawodach sportowych: piłki nożnej, halowej piłki nożnej, biegów przełajowych, zawodów sportowych międzyklasowych
- przeprowadzenie ciekawych akcji charytatywnych
- pogłębienie wiedzy z zakresu wychowania fizycznego przez uczniów
- rozbudzanie zainteresowania sportem
- rozwijanie specjalistycznych zainteresowań uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wspólnie z innym nauczycielem wychowania fizycznego realizowaliśmy szkolny program ,,Trzymaj Formę” w ramach którego realizowaliśmy akcje:
• „13-tego zjedz coś zdrowego” (13 każdego miesiąca uczniowie wspólnie zajadali wyznaczony owoc, akcja miała na celu wprowadzenie nawyku zjadania owoców, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm dostarczając wielu witamin)
• „Aktywna długa przerwa” (podczas której na długiej przerwie odbywały się pokazy tańca zachęcające do wspólnej aktywności fizycznej wszystkich uczniów szkoły. Po-nadto miało to na celu uzmysłowienie młodym ludziom, jak ważna w ich zdrowym i harmonijnym rozwoju jest codzienna aktywność fizyczna)
• we współpracy z panią pedagog przeprowadziliśmy apel „Stop energetykom”.

Efekty:
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych przez uczniów
- wzrost aktywności fizycznej
- popularyzacja zajęć na świeżym powietrzu oraz integracja społeczności szkolnej
- uzmysłowienie uczniom niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem napojów energetycznych
- zachęcenie uczniów szkoły do uprawiania sportu
- poszerzenie wiedzy z zakresu higienicznego trybu życia przez uczniów
- aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów uczestnicząc w różnorodnych zawodach i imprezach sportowych.

2. Opracowałem program zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej.

Efekty:
- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oparciu o własny program uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły
- zajęcia poprawiły sylwetki uczniów i zwiększyły świadomość wpływu środowiska na kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

3. Opracowywałem Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne na podstawie orze-czenia z PPP dla:
- ucznia z autyzmem
- uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- ucznia z niepełnosprawność ruchową
- uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Efekty:
- stworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dostosowanych do możliwości uczniów, pozwalających na odniesienie sukcesu przez dziecko, co pozytywnie wpływa na wzrost nie tylko motywacji wewnętrznej do pracy ucznia, ale również jego rodzi-ców i nauczycieli
- IPET umożliwił dostrzeżenie przez nauczycieli postępów ucznia, weryfikację postawionych celów oraz stosowanych form i metod pracy
- dzięki ewaluacji IPET-u nauczyciele uzyskali informacje zwrotne o skuteczności stosowanych metod.

4. Opracowałem program pracy wychowawcy klasowego

Efekty:
- wdrożenie własnego programu zajęć przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (m. innymi: integracja zespołu klasowego, prawidłowe relacje w klasie, niwelowanie zachowań agresywnych, profilaktyka uzależnień)

5. Współpracowałem z rodzicami uczniów, pedagogami szkolnymi oraz Pełnomocnikiem Bur-mistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
• Przeprowadzałem rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, a także na temat ich osiągnięć edukacyjnych i sportowych
• Prowadziłem zebrania z rodzicami
- prowadzenie bieżących zebrań z rodzicami w celu omówienia problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów
- indywidualne spotkania i rozmowy telefoniczne z rodzicami
• Prowadziłem wspólne lekcje wychowawcze z pedagogiem szkolnym:
- „Przeciwdziałanie agresji w klasie VII b”
- „Integracja zespołu klasowego” w klasie VIII b
- „Sposoby efektywnego uczenia się” w klasie IV a
- „Bezpieczeństwo w sieci” – klasa IV a
• Zaprosiłem Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii do poprowadzenia warsztatów: „Profilaktyka uzależnień” na lekcji wychowawczej w klasie, w której byłem wychowawcą (w klasie VIII b).

Efekty:
- rozwiazywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów
- prowadzenie wspólnych lekcji wychowawczych z pedagogiem szkolnym (w klasie VIII b oraz IV a)
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na lekcji wychowawczej dla moich wychowanków.

6. Prowadziłem rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
• Diagnozowałem środowisko rodzinne uczniów
• Przeprowadzałem rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz z pracownikami MGOPS

Efekty:
- lepsza diagnoza przyczyn problemów dziecka
- możliwość zorganizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub materialnej

8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowałem zawody sportowe, wycieczki i imprezy szkolne
• organizowałem sportowe zawody:
- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego (SZS) w halową piłkę nożną, 2017 r.
- Turniej „Z podwórka na stadion o puchar TYMBRKU”, 2019 r.
• Współorganizowałem i organizowałem jednodniowe i kilkudniowych wycieczki szkolne o charakterze integracyjnym, wzbogacającym rozwój emocjonalny uczniów i promujących aktywny styl życia:
- zorganizowałem jednodniową wycieczkę do teatru w Warszawie, 2017 r.
- przeprowadziłem wyjście do kina z klasą na film „Twój Vincent” 2017 r.
- współorganizowałem czterodniową wycieczkę szkolną w Beskid Żywicki, 2018 r.
- zorganizowałem jednodniową wycieczkę do parku trampolin w Warszawie, 2018 r.
- brałem udział z klasą w rajdzie rowerowym PTSM do Regimina połączoną ze zwiedzaniem gazociągu, 2018 r.
- zorganizowałem jednodniową wycieczkę klasową do parku linowego i aquparku „Fala” w Łodzi, 2019 r.
- odbyłem wycieczkę klasową do parku trampolin w Olsztynie i aquaparku w Pluskach, 2018 r.
- współorganizowałem wycieczkę na narty zjazdowe do Kurzej Góry, gdzie także pełniłem rolę instruktora narciarstwa zjazdowego, 2019 r.
- brałem udział z klasą w rajdzie rowerowym PTSM do Sulerzyża, 2019 r.
- zorganizowałem wyjście do kina z klasą na film „ O Yeti”, 2019 r.
- zorganizowałem wycieczkę klasową do parku nauki Torus i na basen, 2019 r.
• Odpowiadam za współorganizację Szkolnego Dnia Sportu
• Współorganizuję Dzień Kobiet
• Organizowałem turnieju o puchar „Świętego Stanisława Kostki”
• Organizowałem sportowe zawody międzyklasowe:
- „Turniej Mikołajkowy” dla uczniów klas VII - VIII
- zawody sportowe z okazji mikołajków dla uczniów klas młodszych

Efekty:
- promocja szkoły w powiecie poprzez organizację w szkole międzyszkolnych zawodów sportowych
- poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez stworzenie możliwości udziału uczniom w licz-nych wycieczkach, wyjazdach, imprezach i zawodach sportowych
- przeprowadzenie w szkole Szkolnego Dnia Sportu i sportowych zawodów między klasowych.

2. Brałem czynny udział i współorganizowałem szkolne i pozalekcyjne imprezy:
• szkolne:
- coroczny konkurs tańca ,,Tańce wygibańce”
- coroczne konkursy i zabawy z okazji „Szkolnego Dnia Wiosny”
- coroczne „Świąteczne Jasełka”, gdzie występowałem jako Józef
- bieg „100 km na 100-lecie dla Niepodległej”; bieg w ramach setnych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, 2018 r.
• pozalekcyjne:
- coroczne szkolne ,,Andrzejki”, czyli wróżby i dyskoteka
- coroczna dyskoteka ,,Choinkowa”
- „Noc w szkole” z nocnym oglądaniem filmów, 2018 r.
- Współorganizowanie wspólnie z MGOK w Glinojecku 13-tego biegu „Policz się z cukrzycą” w ramach 27 finału WOŚP, 2019 r.
- współorganizowanie wspólnie z MGOK w Glinojecku biegu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, 2019 r.
- współorganizowanie wspólnie z MGOK w Glinojecku 14-tego biegu „Policz się z cukrzycą” w ramach 28 finału WOŚP, 2020 r.
- uczyłem uczniów układu tańca „Poloneza” do studniówki, 2019 r.
• charytatywne:
- zbiórka zabawek dla domu dziecka w Kowalewie
- zbiórka baterii
- zbiórka nakrętek
- akcja pomocy dla schroniska zwierząt w Pawłowie
- Szlachetna Paczka”
- zbiórka w ramach akcji WOŚP
- akcja „Góra grosza” – zbiorka dla fundacji „Pomóż i Ty”

Efekty:
- przeprowadzenie ciekawych dla uczniów corocznych imprez okolicznościowych
- możliwość zaprezentowania się uczniów przed społecznością szkoły podczas konkursów i zawodów
- integracja i tworzenie prawidłowych relacji między dziećmi z różnych klas podczas pozalekcyjnych imprez
- obecność uczniów naszej szkoły podczas imprez sportowych organizowanych przez inne gminne instytucje
- prezentacja układu tanecznego do „Poloneza” podczas Studniówki 2019 przez uczniów LO im. St. Wł. Reymonta w Glinojecku
- zaangażowanie społeczności szkolnej w akcje charytatywne i zwiększenie wrażliwości uczniów na potrzeby innych ludzi i zwierząt.

3. Wdrażanie uczniów do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego:

• Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: wyjazdy na basen, wycieczki itp.:
- wyjazd na basen do Ciechanowa w ferie zimowe i zajęcia sportowe na łyżwach, 2018r.
- wyjazdy na basen do Płońska w ferie zimowe i zajęcia sportowe na łyżwach i w hali, 2019 r.
- wyjazdy do aquaparku w Pluskach w ferie zimowe, 2020 r.
• Udział w widowiskach sportowych:
- mecze Orlen Wisły Płock w ramach Ligi Mistrzów piłki ręcznej, 2017r.
- mecze Legii Warszawa w ramach polskiej ekstraklasy piłki nożnej, 2018r.
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć Szkolnego Koła Sportowego, każdego roku
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej, każdego roku
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć na siłowni w ramach projektu Szkolnego Klu-bu Sportowego organizowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, każdego roku

Efekty:
- poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez organizację zajęć sportowych zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Sportowego, z gimnastyki korekcyjnej, siłowni w ramach Szkolnego Klubu Sportowego
- poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i udział w widowiskach sportowych
- aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

4. Otworzyłem (2019 r.) w miejscowym klubie piłkarskim MKS Kryształ Glinojeck piłkarskie przedszkole, w którym:
• trenują dzieci z naszej i pobliskich szkół i przedszkoli
• wyjeżdżamy na towarzyskie turnieje piłkarskie
• wyjeżdżamy na mecze w ramach ligi COOZPN w strukturach PZPN
• organizowałem piknik rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”, 2019 r.

Efekty:
- od najmłodszych lat przedszkolaki i najmłodsi uczniowie naszej szkoły i przedszkola mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych
- udział uczniów naszej szkoły w zawodach i turniejach piłkarskich
- integracja lokalnego środowiska podczas pikniku sportowego
- budowanie wizerunku nauczyciela podczas organizacji zawodów sportowych.

5. Prowadziłem lekcje w-f poza szkołą:
• na stadionie lekkoatletycznym
• na gminnym lodowisku
• w lesie podczas marszobiegów terenowych
• na „Orliku”

Efekty:
- poszerzenie zakresu działań szkoły
- uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów
- uzmysłowienie wychowankom, jak aktywnie spędzać wolny czas
- wykorzystanie miejskich obiektów i zwiększenie ich dostępności dla dzieci (podczas zajęć szkolnych korzystanie z obiektów gminnych jest dla uczniów szkoły bezpłatne).

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• wspólnie z uczniami mojej klasy uczestniczyliśmy w akcji społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”. Uczestniczył w niej także Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, władze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Urzę-du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 2018 r.
• Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym:
- pomagałem w pozyskiwaniu funduszy dla Klubu MKS Kryształ Glinojeck z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck na wykonane zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Glinojeck.
• Współpracowałem z samorządem gminy w zakresie udostępnienia miejskich obiektów w celu realizacji:
- imprez sportowych
- lekcji w-f
- zajęć pozalekcyjnych SKS.

2. Współpraca z Policją.
• Zorganizowanie spotkania dotyczącego bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, w drodze do szkoły i z powrotem
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”

3. Organizowałem zawody sportowe we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz firmą „Tymbark”.
• Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
• Zorganizowanie turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

4. Współpracowałem z klubem LKS „Mazovia” Ciechanów – sekcja odnoszenia ciężarów, 2018 r.

Efekty:
- przeprowadzenie lekcji pokazowej w celu utworzenia dla uczniów w naszej szkole sekcji podnoszenia ciężarów; w efekcie zorganizowano ww. sekcję w szkole.

5. Współpracowałem z pedagogiem szkolnym w zakresie:
• Realizacji programu pracy wychowawcy klasowego w zakresie prowadzenia wspólnych lekcji wychowawczych, wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 3
• Konsultacji i współpracy w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym, rozwiązywania bieżących problemów uczniów
• Tworzenia dokumentacji dla uczniów z orzeczeniem z PPP
• Przeprowadzenia wspólnych apeli profilaktycznych.

Efekty:
- rozwiazywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów
- prowadzenie wspólnych lekcji wychowawczych z pedagogiem
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami.

6. Współpracowałem z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”.

Efekty:
- pozyskanie darmowego pieczywa oraz kiełbasek na grilla dla dzieci w czasie trwania impre-zy.

7. Współpracowałem z Ochotniczą Strażą Pożarną w próbnych ewakuacjach na wypadek poża-ru w szkole.

Efekty:
- kształtowanie świadomości zagrożenia pożarem w budynku szkolnym
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez wdrażanie uczniów do stosownego zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

8. Współpracowałem ze Służbą Zdrowia.
• Współpracowałem z pielęgniarką szkolną w celu przeprowadzenia fluoryzacji
• Uczestniczyłem z uczniami mojej klasy w akcji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”
• Współpracowałem z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku celu przeprowadzenia badań kontrolnych dla za-wodników mojej drużyny „Piłkarskiego Przedszkola Kryształu Glinojeck”, 2019 r.
• Współpraca z pielęgniarką szkolną celem zebrania pomiarów cech somatycznych uczniów biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego, 2018 r., 2019 r.

Efekty:
- przeprowadzono w szkole fluoryzację
- przeprowadzono akcję „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”, gdzie służba zdrowia udzielała dzieciom wskazówek z udzielania pierwszej pomocy
- możliwość udziału uczniów szkoły w meczach ligowych COOZPN z klubem MKS Kryształ Glinojeck dzięki przeprowadzonym badaniom do karty zdrowia sportowca
- wykonanie niektórych prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej i umieszczenia ich w ogólnopolskiej bazie danych.

9. Współpraca z ZHP Glinojeck
• odbyłem spotkanie z harcerzami, podczas którego przedstawiałem informacje o swoich sportowych zainteresowaniach, sposobach aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia, 2018 r.

Efekty:
- kształtowanie aktywnej postawy i zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci i młodzieży poza szkołą
- kształtowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opisałem i dokonałem analizy problemów edukacyjnych dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej w Glinojecku:
• Praca z uczniem o wysokiej sprawności fizycznej

Efekty:
- uświadomienie uczniowi, że ma predyspozycje do określonej dyscypliny sportu
- uświadomienie uczniowi, że ciężka praca i sportowy tryb życia pozwolą mu rozwijać zdolności fizyczne, osiągnąć zamierzony cel, poprawić wygląd sylwetki, poznać nowych przyjaciół i przeżyć ciekawą przygodę dzięki wyjazdom na obozy i zawody sportowe
- uczeń zaczął regularnie uczęszczać na treningi w sekcji podnoszenia ciężarów w klubie Mazovia Ciechanów oddział w Glinojecku
- chłopiec dalej rozwija swoją pasję do sportu i podnosi swoje wyniki w ciechanowskim klubie, został powołany na obóz z juniorską Reprezentacją Polski.

• Praca z uczennicą przejawiająca niechęć do aktywności fizycznej

Efekty:
- uczennica zaczęła regularnie przynosić na lekcje strój sportowy oraz brać udział w zajęciach wychowania fizycznego
- zgłosiła się do dietetyka i rozpoczęła pracę nad redukcją masy ciała
- dzięki stworzeniu warunków do uzyskiwania drobnych sukcesów uczennica uwierzyła we własne możliwości
- zaakceptowała własną sylwetkę
- odnalazła optymalne dla swoich preferencji i potrzeb formy aktywności fizycznej.

2. Doskonaliłem kompetencje wychowawcze
• niwelowałem poziom agresji wśród uczniów na zajęciach i podczas przerw
• systematycznie reagowałem na niewłaściwe zwroty i zachowania uczniów podczas zajęć i w czasie przerw
• dbałem o przestrzeganie przez uczniów Statutu Szkoły
• uwzględniałem w pracy wychowawczej specyficznych warunków środowiskowych ucznia
• uwzględniałem w pracy wychowawczej specyficznych trudności uczniów wynikających z opinii i orzeczeń PPP

Efekty:
- wzrost kultury u uczniów
- wsparcie i opieka dla uczniów z problemami
- wzrost zrozumienia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z opinii i orzeczeń
- nauka zasad funkcjonowania społecznego uczniów

3. Zapobiegałem uzależnieniom wśród uczniów
• realizowałem program profilaktyczno-wychowawczy
• prowadziłem rozmowy z uczniami i rodzicami
• diagnozowałem problemy wychowawcze wśród uczniów

Efekty:
- udział uczniów w programach profilaktycznych
- rozwiązanie niektórych zauważonych problemów

Opracował: Kamil Boniewski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.