X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45038
Przesłano:

Sprawozdnaie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

Posiadane kwalifikacje:
-Studia I stopnia na kierunku „Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i terapia pedagogiczna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- Studia II stopnia na kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane” Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa” Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
- Studia podyplomowe „Wychowanie fizyczne dla nauczycieli” Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe” Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
- Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z przedmiotu „Sztuka” – Centrum Szkolenia „Prototo” we Wrocławiu

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr ....

Czas trwania stażu: 01.09.2017r. - 31.05.2020r.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu na wymagania, jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. Proces realizacji zaplanowanych zadań pozwoliły mi na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych jak i wychowawczych. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
I Poznanie procedury awansu zawodowego
Wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 zapoznałam się z wszelkimi niezbędnymi przepisami prawa oświatowego, które dotyczyły awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym starałam się uwzględnić specyfikę ...... oraz potrzeby uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Przy tworzeniu planu starałam się również zaznaczyć rozwój własnych kompetencji i umiejętności, jakie są potrzebne w pracy nauczyciela.

Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2017 r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrektorowi ....... Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego i zarazem stało się pomocą w przygotowaniu do egzaminu pozwalającego mi uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego.

II Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Jednym z pierwszych kroków, podjętych w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie i określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, którym była pani Marta Jurecka. Omówiłyśmy wówczas zasady pracy i realizowałyśmy je przez cały okres stażu poprzez wzajemne obserwacje zajęć, czy choćby wymianę swoich doświadczeń i spostrzeżeń w czasie konsultacji. Nawiązanie tej współpracy znacznie ułatwiło realizację postawionych sobie celów w planie rozwoju.

III Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły

W czasie stażu zobligowałam się do podjęcia czynności związanych ze zgłębianiem prawa oświatowego. Zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi, takimi jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenia ministerialne w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, podjęłam następujące działania:
● zaktualizowałam wiedzę związaną z dokumentacją obowiązującą w szkole: statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem wycieczek, procedurami bezpieczeństwa, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikiem lekcyjnym w wersji elektronicznej, programami nauczania i podstawami programowymi nauczanych przeze mnie przedmiotów,
● zaznajomiłam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami podczas przerw oraz z systemem zapisu zastępstw,
● analizowałam własną dokumentację pod kątem jej poprawności,
● uczestniczyłam w zebraniach zespołów przedmiotowych klas 4-8, gdzie korzystałam z dorobku zawodowego innych nauczycieli, a także starałam się dzielić swoją wiedzą,
● jako wychowawca klasy od roku 2018/2019 uczestniczyłam w zebraniach zespołu wychowawczego, gdzie na spotkaniach dzieliłam się swoimi opiniami, pomysłami i spostrzeżeniami na temat różnych sytuacji problematycznych występujących w szkole,

● jako nauczyciel-wychowawca współpracowałam z rodzicami, brałam udział w spotkaniach z nimi (ogólnych i indywidualnych), w sytuacjach nagłych praktykowałam powiadamianie rodziców poprzez rozmowy telefoniczne, SMS-y, czy dziennik elektroniczny

IV Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych i w związku z tym podejmowałam różnorodne, idące w tym kierunku działania:
● w wychowaniu fizycznym osiągnięcie celu dydaktycznego
i wychowawczego zależy od wyboru odpowiedniego postępowania, czyli od zastosowania właściwych metod:
najczęściej stosowane metody w mojej pracy na to:
- metoda naśladowczo-ścisła;
- metoda zadaniowo-ścisła;
- metoda zabawowa klasyczna;
- metoda zadaniowa;
- metoda bezpośredniej celowości ruchu;
- metoda ruchowej ekspresji twórczej;
● na zebraniach zespołów przedmiotowych, wraz z innymi nauczycielami, poruszałam problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje czy braki edukacyjne z poprzednich lat nauki, omawiałam możliwe do podjęcia działania, mające na celu poprawę wyników nauczania oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
● opracowałam przedmiotowe zasady oceniania dla nauczanych przeze mnie przedmiotów
● byłam współtwórczynią programu wychowawczego dla klas IV-VIII oraz szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.
● wspólnie z opiekunem stażu Panią ..... stworzyłam Plan i Projekt Ewaluacji Wewnętrznej ...... w obszarze: Środowisko, Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
● prowadziłam dodatkowe zajęcia umuzykalniające, na którym wspólnie z uczniami przygotowywaliśmy utwory na uroczystości szkolne oraz przygotowywałam uczniów do szkolnych konkursów muzycznych oraz pozaszkolnych
● przygotowywałam i wdrażałam do realizacji scenariusze lekcji z przedmiotów takich jak: wychowanie fizyczne, godzin do dyspozycji dyrektora, muzyki, plastyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz doradztwa zawodowego
● wzbogacałam lekcje o nowoczesne formy prowadzenia zajęć, stosowałam samodzielnie przygotowane prezentacje, karty pracy, sprawdziany, ćwiczenia kontrolne, wykorzystywałam filmy instruktarzowe – podstawy ratownictwa, wychowanie fizyczne – edukacja zdrowotna. Stanowiły one doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego materiału, jak
i utrwalenie już poznanych wiadomości.
● zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągnęłam wnioski i uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłoniła do autorefleksji, dała wiedzę jakich błędów unikać, nauczyła jak je eliminować i nie popełniać ich w trakcie prowadzenia zajęć.
● wzięłam udział w trwającym rok programie dla klas IV „Bieg po zdrowie” , którego celem było opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
● koordynowałam projekt realizowany dzięki współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej oraz Gminy Żmigród „Orientuj się w Aglomeracji”, który miał na celu zapoznanie się uczniów się z zasadami biegu na orientację. Program obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne.
● poddawałam efekty swojej pracy ewaluacji, przeprowadzając dyskusje z uczniami na temat ich stosunku do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania; wiadomości te i wyciągnięte z nich wnioski pomogły mi uzyskać większe zainteresowanie uczniów moimi lekcjami. Poprzez rozmowy i analizę wyników poznawałam przyczyny niechęci aktywności na lekcjach wychowania fizycznego , a wyciągnięte wnioski pomogły mi uzyskać większą wiedzę na temat zainteresowania uczniów nauczanym przeze mnie przedmiotem
● systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia oraz brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach i radach pedagogicznych,
● pogłębiałam swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury pedagogicznej; korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych i materiałów udostępnionych mi przez opiekuna stażu
● gromadziłam własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, zakup książek i materiałów wykorzystywanych do uatrakcyjnienia zajęć
Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekunów stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów nauczycieli. Wynikiem tego działania są następujące wnioski:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniami;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
- mam dobry kontakt z uczniami;
- potrafię współpracować z uczniami;
- powinnnam stale rozwijać się i pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły i uczniów.
Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam przez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
● studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne dla Nauczycieli
● szkolenie: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście zmian.
● warsztaty: Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się.
● szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela
● warsztaty: Diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów jako podstawa wspierania ich w indywidualnym rozwoju.
● seminarium: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów.
● studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe.
● szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
● szkolenie: Praca z dzieckiem trudnym.
● szkolenie: Neurodydaktyka.
● szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych – RODO
● rada szkoleniowa : ”Procedury bezpieczeństwa w szkole”
● rada szkoleniowa: „Komunikowanie się z uczniem trudnym i jego rodzicem, profilaktyka
zachowań problemowych”

● dbałam o wygląd gabloty ściennej prowadzonej przy sali gimnastyczej oraz gazetki ściennej w klasie. Były to wystawki związane z aktywnością sportową uczniów oraz bieżące wydarzenia sportowe, w których brali udział uczniowie naszej szkoły na szczeblu gminnym.
● uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu w Gimnazjum ..... jako zewnętrzny członek zespołu egzaminacyjnego.
● prowadzę funpage szkoły w serwisie społecznościowym Facaebook, zamieszczam tam wszystkie informacje przesłane od nauczycieli oraz fotografuję uroczystości oraz wydarzenia szkolne lub pozaszkolne, aby później zamieścić je w internecie.
● jestem przedstawicielem Rady Pedagogicznej do kontaktów z Radą Rodziców

V Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Na bieżąco prowadziłam teczkę wychowawcy, w której gromadziłam dokumenty związane z pracą wychowawczą przydzielonej mi klasy, w której znajdują się:
1. Lista uczniów.
2. Plan wychowawczy na rok szkolny.
3. Plan godzin wychowawczych na rok szkolny.
4. Plan wycieczek i wyjść klasy z wychowawcą.
5. Wykaz uczniów z opiniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej
6. Informacje o uczniach korzystających z pomocy społecznej.
7. Lista obecności na zebraniach z rodzicami.
8. Lista uczestniczących w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.
9. Informacje i materiały dotyczące życia klasy.
10. Tabela ergonomii miejsca pracy ucznia.
Prowadziłam dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – na początku każdego roku aktualizowałam wykaz uczniów posiadających opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, prowadziłam teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
W okresie trwania stażu sporządzałam opinie o uczniach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Sporządzałam notatki służbowe z sytuacji szczególnych oraz indywidualnych rozmów z rodzicami.
Sporządzałam karty wycieczek oraz plany wycieczek i wyjazdów szkolnych.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do: udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania w wyznaczonym terminie, oceny własnych działań zaplanowanych do realizacji w trakcie stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
W ciągu okresu trwania stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Od 2018 roku jestem wychowawcą klasy - obecnie już piątej. Przez 2 lata obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, na przerwach oraz starałam się obserwować ich zachowania poza szkołą. Ten czas pozwolił mi na poznanie potrzeb i możliwości moich podopiecznych.
Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wycieczkach szkolnych, zielonej szkole, wyjazdach na zawody, imprezach organizowanych w szkole i poza nią. W poznaniu środowiska pomagały mi także rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie niewłaściwe sytuacje rozwiązywałam wraz z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami poprzez rozmowy indywidualne. Starałam się na bieżąco rozwiązywać zaistniałe między uczniami nieporozumienia. Dążyłam do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek: narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu, bądź uzależnienia od komputera, telefonów i socialmediów. Czas ten pozwolił na poznanie mocnych i słabych stron, indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Współpracowałam z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przy organizacji imprez i wydarzeń szkolnych często angażowałam uczniów, którzy czuli się przez to doceniani. W zależności od sytuacji i potrzeb spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Sprawowałam również dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, także podczas dyskotek szkolnych. Szukałam nowych sposobów
i form przekazywania wiedzy. Gdy zauważałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałem nowych rozwiązań.

II Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradniami specjalistycznymi
Wielokrotnie kontaktowałam się z panią ..... – szkolnym pedagogiem. Korzystałam z jej doświadczenia i dzieliłam się wspólnie swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami o szczególnych potrzebach, jak też odnośnie sytuacji i problemów wychowawczych uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznałam się z opiniami Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomogła moją pracę zwłaszcza z uczniami ze szczególnymi potrzebami.

III Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb indywidualnych uczniów

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów, starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam zajęcia rozwijające – umuzykalniające. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach oraz zawodach pozaszkolnych. Pomagałam uczniom mającym trudności w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności.
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach była dla mnie wyzwaniem, dlatego że szczególnie ci uczniowie wymagali indywidualnej pomocy, wsparcia i akceptacji. Zauważyłam, że podjęte przeze mnie działania pozwoliły im na przełamanie negatywnego nastawienia i dało im poczucie bezpieczeństwa.

IV Praca z uczniem zdolnym

W trakcie trwania stażu wraz z drugim nauczycielem wychowania fizycznego wspomagałam przygotowanie uczniów do rywalizacji sportowej szkół Gminy ..... Popularyzując różne formy aktywności ruchowej, proponowałam formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcałam do udziału w VII Olimpiadzie o Puchar Burmistrza Gminy ....., uczniowie dzięki temu poszerzali swoje umiejętności lekkoatletyczne oraz mieli możliwość podjąć rywalizację ze swoimi rówieśnikami w duchu fair play. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach oraz zawodach, była to dla nich również szansa na sprawdzenie siebie.
Zachęciłam troje uczniów z naszej szkoły uzdolnionych muzycznie do wzięcia udziału w pozaszkolnych przeglądach i konkursach muzycznych.
Uczennica ...... wzięła udział w II Lubińskim Przeglądzie Twórczości Czesława Niemena, dostając się do koncertu finałowego, w którym otrzymała wyróżnienie. Przegląd ten ma formę konkursu i skierowany jest do wokalistów, zespołów – amatorów będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego.
Troje uczniów wzięło udział w XII Ponadregionalnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Festiwal ten jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy chętnie łączą umiejętności wokalne z językowymi. Po przesłuchaniu do udziału w Gali Finałowej został zaproszony uczeń ..... zdobywając III miejsce w kategorii - soliści.
Różnorodna oferta zajęć edukacyjnych zwiększyła motywację uczniów do nauki, a mi pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Praca z uczniem z trudnościami w nauce, jak też uczniem zdolnym mobilizowała mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

V Organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych

Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami i Radą Rodziców organizowałam i przeprowadzałam uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby uczniów jako wychowawca, organizowałam m. in. Wigilię, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Matki, andrzejki, walentynki i mikołajki.
Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Współorganizowałam różnego rodzaju imprezy szkolne oraz wydarzenia szkolne, w które angażowałam się każdego roku:
● byłam organizatorem szkolnych zawodów sportowych:
- Zawody sportowe z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka „Ścigaj się z ziemniakiem”
- Zawody sportowe z okazji Pierwszego Dnia Wiosny „Wiosenna Piłka Nożna”
● byłam organizatorem szkolnych konkursów muzycznych:
- konkurs muzyczny z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek
● każdego roku organizuję konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych, które co roku przekazywane są Radzie Rodziców w celu sprzedaży na rzecz naszych uczniów na stoisku na ....Kiermaszu Bożonarodzeniowym oraz na Żmigrodzkim Kiermaszu Wielkanocnym
● szkolny konkurs plastyczny na własnoręcznie wykonany kotylion z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
● z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowałam szkolną akcję na najdłuższą flagę Polski, która miała 101 metrów długości oraz metr szerokości, która miała na celu uświadomienie uczniom jak ważne dla nas są barwy narodowe
● bardzo aktywnie włączyłam się w organizację Dni Patrona wraz z obchodami 10-lecia nadania imienia .....
- przygotowanie galerii zdjęć z 10-u lat życia szkoły
● przygotowanie postaci smoka na.....
● dyskoteki szkolne
Organizacja imprez, konkursów i wydarzeń szkolnych wymagała ode mnie dużego zaangażowania. Mimo to, włożony wysiłek dawał wymierne rezultaty i satysfakcję dobrze wykonanej pracy. Uczestnicy również byli zadowoleni, kiedy ich praca została doceniona przez odbiorców.

VI Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych

W celu integracji społeczności szkolnej, jak też pragnąc uwrażliwić uczniów na piękno kultury naszego regionu oraz walory przyrodnicze wraz z innymi nauczycielami zorganizowałem wiele wyjazdów i wycieczek szkolnych:
- wyjazd do kina z ósmoklasistami połączony ze zwiedzaniem Wrocławia
- wyjazd na II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena
- wyjazd na Żmigrodzką Paradę Smoków
- wyjazd dla wszystkich uczniów na basen „Aquagród” w Żmigrodzie
- wyjazd na XXVII Jesienne Biegi Przełajowe w Radziądzu
- wycieczka krajoznawcza na Górę Ślężę
- wyjazd z pocztem sztandarowym na Żmigrodzkie Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę- odsłonięcie Pomnika Pamięci
- wyjazd klasy 4a na Głośne Gminne Czytanie w Żmigrodzie
- wyjazd na spotkanie w Hali Sportowej w Żmigrodzie ze sławnym siatkarzem – Giba
- wycieczka do Panoramy Racławickiej oraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu
- wyjazd na koncert orkiestry symfonicznej pt. „Dziadek do orzechów – symfonicznie” w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
- wyjazd na Mistrzostwa Gminy Żmigród Szkól Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej klas IV-VI
- wyjazd klas IV na żmigrodzkie lodowisko w ramach lekcji wychowania fizycznego
- wyjazd na Derby Dolnego Śląska na Stadionie we Wrocławiu Mecz Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin
- wyjazd na Mistrzostwa Gminy w Siatkówce klas IV-V
- wyjazd na Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej klas VI
- wyjazd na zajęcia edukacyjne do Nadleśnictwa w Żmigrodzie
- pięciodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę do Władysławowa „Brzegiem Morza przez Trójmiasto”
- wyjazd na wystawę NASA „Space Adventure” w Hali Stulecia we Wrocławiu oraz pokaz „Tajemnice nocnego nieba” w Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii PLANETARIUM we Wrocławiu
- wyjazd na warsztaty Zdrowego Żywienia na zaproszenie Stowarzyszenia Działaj Lokalnie „Aktywne Karnice”
- wyjazd na VII Olimpiadę Lekkoatletyczną o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród
- wyjazd integracyjny klas Va oraz Vb do Parku Trampolin GO JUMP we Wrocławiu
- wyjazd na Mistrzostwa Gminy Żmigród Szkół Podstawowych w Koszykówce klas VII-VIII
- wyjazd na Mistrzostwa Gminy Żmigród Szkół Podstawowych w Mini koszykówce klas V-VI
- wyjazd do Teatru Lalek we Wrocławiu na spektakl „Babcia na jabłoni”
- wyjazd do kina z okazji mikołajek na film „Jak zostać św. Mikołajem?”
- wycieczka do Zamku Książ w Wałbrzychu „ Baśniowy Książ Świętego Mikołaja” oraz zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu. Wycieczki zorganizowane z projektu „Szkoły wysokich lotów”
- wyjazd na Mistrzostwa Gminy ..... w siatkówce rocznik 2005-2006
- wyjazd na Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy .....w Tenisie Stołowym klas VII-VIII

Poprzez takie wyjazdy, zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko między uczniami, ale również między mną a nimi. Lepiej poznałam ich zachowania, środowisko i zainteresowania, co starałam się potem uwzględniać w swojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, sprawdzam prace przysłane mi przez uczniów, korzystam z e-dziennika, uczestniczę w szkoleniach internetowych i wideo-szkoleniach, komunikuję się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, przygotowuję dokumentację szkolną. Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń, materiałów lekcyjnych czy konkursów, do których często zachęcałam uczniów drogą elektroniczną.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
Systematyczne korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
- poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- czerpiąc informacje odwiedzałam strony np.: www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl i wiele innych;
- interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z uczniami i nauczycielami;
- zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w internecie, korzystania ze słowników
i encyklopedii multimedialnych oraz do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których uczniowie wielokrotnie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek, tworząc projekty. Chętnie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Internet i komputer okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w codziennej pracy.
Technologie informacyjne i komunikacyjne znacznie podniosły jakość mojej pracy i wzbogaciły ją.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki
Swoją wiedzę i umiejętności ze wskazanego wyżej zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach czy szkoleniach zewnętrznych. Dużo ciekawych wskazówek i sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam, zgłębiając publikacje dostępne w internecie.
Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli-wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi współpracowałam.
W czasie stażu starałam się realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze. Motywowałam uczniów poprzez pochwały, “plusy” i docenianie wkładu ich pracy w lekcje.
Podczas godzin wychowawczych, wraz z podopiecznymi, analizowałam frekwencję, oceny oraz zachowanie uczniów. Realizowałam na lekcjach tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Starałam się kształtować się świadomość ekologiczną, patriotyczną oraz poczucie odpowiedzialności i dbałość o wspólne mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i zintegrowanego zespołu klasowego. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie czerpali satysfakcję z rozwiązywania powierzonych im zadań.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Przez czas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie: statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, programem wychowawczym oraz programem profilaktyki. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Znajomość prawa i przepisów dała mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam odpowiednie dokumenty, do jakich należy sięgać w sytuacjach problemowych. Zgłębiłam znajomość funkcjonowania i organizacji szkoły.

Zakończenie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wideo-szkolenia - podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki oraz pierwszej pomocy i kultury fizycznej. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.

W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania. Satysfakcję sprawia mi także praca z zespołami klasowymi, podczas której nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami, jak też wiedzą z innymi nauczycielami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.