X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45027
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy związanej z realizacją zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę oraz doskonaliłam umiejętności opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne. Uważam, iż udało mi się pomyślnie zrealizować działania nakreślone w planie. W miarę możliwości starałam się także angażować w przedsięwzięcia, których w planie nie przewidziałam.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie oraz ich efekty.
§ 8, ust. 2, pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu.
Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2017 r. poprzedziłam dokładną analizą przepisów prawa oświatowego w wyżej wymienionym zakresie. Skorzystałam z następujących dokumentów:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, następnie opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor placówki. Starałam się, by mój plan uwzględnił potrzeby i specyfikę placówki, w której pracuję.
Przez cały okres stażu śledziłam ewentualne zmiany w ustawach i rozporządzeniach. Dokumentowałam poszczególne działania przybliżające mnie do zrealizowania założeń zawartych w moim planie. Na koniec stażu moim priorytetem stało się przygotowanie sprawozdania z jego realizacji.

Efekty podjętych działań:
• Poszerzanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego.
• Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego.
• Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego.
• Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Zawód nauczyciela wymaga ciągłej ewaluacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. W obrębie wyżej wymienionych zadań po wstępnej ocenie własnych umiejętności określiłam działania dzięki którym systematycznie podnosiłam poziom własnych umiejętności, poszerzałam i uaktualniałam swoją wiedzę. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie jakości mojej pracy, a co za tym idzie podniesienie jakości pracy przedszkola.
W trakcie swojej pracy systematycznie realizowałam podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizowałam wybrany program nauczania, pisałam miesięczne plany pracy. Dokonywałam wpisów do dziennika zajęć. Pisałam scenariusze. Dobierałam odpowiednio formy i metody do tematyki zajęć, były one dostosowane do wieku
i możliwości dzieci. Prowadziłam zajęcia w obecności Wice Dyrektora, który oceniał mój warsztat pracy:
 17.11.2017r. - "Pani Jesień i jej dary” - zabawy matematyczne.
 22.05.2018 r. – Dziś świętujemy Dzień Mamy i Taty" - zabawy matematyczne i językowe w ogrodzie.
 29.05.2019r. - „Mamo, tato pobawmy się razem” - zabawy rozwijające poczucie rytmu.
Prowadzono obserwację przygotowanych przeze mnie uroczystości: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Barbórka, Zakończenia Przedszkola, Pasowanie na przedszkolaka, Przedstawienie "Witamy wiosnę" w ramach projektu Interreg Polska-Słowacja........................................
Efekty podjętych działań:
• Podnoszenie efektywności pracy swojej i przedszkola.
• Możliwość zaprezentowania umiejętności dzieci podczas zajęć i uroczystości.
• Promocja przedszkola w lokalnym środowisku.

Dbałam również o prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Analizowałam dokumenty przedszkola oraz własne działania z zastosowaniem arkusza samooceny opracowanego przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
Efekty podjętych działań:
• Odpowiednio usystematyzowane dokumenty.
• Podnoszenie efektywności pracy swojej i przedszkola.
• Zapewnianie dzieciom ciekawych zajęć, udzielanie im fachowej pomocy, utrzymywanie dobrych relacji z dziećmi i rodzicami.
• Rozwój zawodowy nauczyciela.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach służących własnemu rozwojowi, a także podniesieniu poziomu pracy przedszkola.
Oto ich wykaz w poszczególnych latach:
Rok szkolny 2017/2018
 01.09.2017 r. – szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w oświacie zorganizowane przez firmę „Kwiecień i Partnerzy” w Zespole Szkolno -
- Przedszkolnym w Pawłowicach
 21.09.2017 r. – szkolenie „Poznawanie przez działanie. Zabawy badawcze
w przedszkolu” zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach
 16.02.2018 r. – warsztaty „Mały matematyk – gry i zabawy matematyczne
w przedszkolu, klasach I – III” zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy
w Wodzisławiu Śląskim AHE w Łodzi
 24.04.2018 r. - warsztaty muzyczno – taneczne zorganizowane przez Panią Barbarę Baron w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach
 17.10.2018r. - szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Rok szkolny 2018/2019
 17.10.2018 r. – szkolenie prowadzone przez ratownika medycznego w zakresie pierwszej pomocy zorganizowane w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach
 29.10.2018 r. – warsztaty „Kto ty jesteś – Polak mały” zorganizowane przez Panią Bożenę Formę w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach
 13.12.2018 r. – szkolenie „Rodzice partnerami szkoły” zorganizowane przez Grupę Edukacyjno – Szkoleniową „Sokrates” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Pawłowicach
 19.01.2018 r. – szkolenie w placówce z zakresu obsługi dziennika elektronicznego przeprowadzone przez pracownika formy „WizjaNet”
 21.03.2019 - Warsztaty metodyczne "Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania (Muzykę słyszymy-litery widzimy) w Pszczynie
 10.04.2019 r – szkolenie „Jak wspomagać rozwój emocjonalny dzieci” zorganizowane przez grupę MAC S.A. w Katowicach
 15.05.2019 r. - szkolenie „Oszustwo hardcoru” prowadzone przez Dariusza Pietrek
- psychoterapeuty Śląskiego Centrum Profilaktyki w Zespole Szkolno -
- Przedszkolnym w Pawłowicach
 23.05.2019 r. – warsztaty „Metodyka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – zorganizowane przez Panią Bożenę Formę w Publicznym Przedszkolu nr 1
w Pawłowicach.

Rok szkolny 2019/2020
 29.10.2019r.- Wodzisław Śląski, Warsztaty muzyczno – teatralne ,,Muzylek Moni”- ,,Zimowe nutki”
 27.11.2019r. - Warszowice, ,,101 pomysłów na zabawy rytmiczno – ruchowe
z dziećmi” zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.
 02.12.2019r. - ZSP nr 2, „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli”
 ZSP PP w Modrzewiowym Ogrodzie - Prelekcja "Wpływ środków multimedialnych na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka" prowadzona przez pracownika PPP
w Pszczynie.
 12.02.2020r. - "Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących aktów prawnych" zorganizowane przez WOM Rybnik
 warsztaty metodyczne "Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej" zorganizowane przez Metris
 warsztaty "Kleksodżwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne" Metris
 12.05.2020 r. - warsztaty "Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci" Metris

Korzystałam również z multimedialnych formach doskonalenia zawodowego poprzez udział w webinariach oraz internetowych szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli:

 "Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu? Zespół Aspergera, spektrum autyzmu - okiem psychologa i nauczyciela" PWN
 "Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno-emocjonalne przedszkolaków? Program Sanford Harmony" PWN
 "Przedszkolak w świecie kodowania" PWN
 "Czary-mary, hokus-pokus, czyli jak wykorzystać najlepsze przedszkolne pomoce edukacyjne" PWN
 "Asertywność w pracy nauczyciela" Aleksandra Skirgiełło
 "Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty" Aleksandra Skirgiełło
 "Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej" Aleksandra Skirgiełło
 "Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3" Dorota Dziamska Nowa Era
 "Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?" Aleksandra Skirgiełło
 "Po co komu teatr? Pomysły i techniki teatralne w pracy z dziećmi" Aleksandra Skirgiełło
 "Muzyka w przedszkolu. Jak utrzymać fascynację dziecka w czasie grupowych zajęć muzycznych?" Aleksandra Skirgiełło

Wyżej wymienione formy doskonalenia przyniosły mi wiele korzyści. Dzięki nim wzbogaciłam swój warsztat pracy zarówno o nowe materiały edukacyjne bardzo przydatne
i urozmaicające pracę jak i o nowe rozwiązania metodyczne dzięki którym moja praca jest bardziej efektywna, zajęcia ciekawsze a dzieci bardziej chętne i zmotywowane do pracy. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam podczas codziennych zajęć biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci.

Efekty podjętych działań:
• Wzbogacenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności.
• Rozwijanie swoich zainteresowań, odkrycie nowych zdolności.
• Poszerzenie możliwości zawodowych.
• Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w codziennym kontakcie z dziećmi
i rodzicami.
• Dzielenie się nabytą wiedzą, umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez kreowanie twórczego wychowanka.
• Stosowanie metod wpływających pozytywnie na aktywność twórczą dziecka.
Aktywnie śledziłam ofertę wydawnictw pedagogicznych. Samodzielnie gromadziłam
i studiowałam literaturę fachową. W swojej pracy często odwoływałam się do czasopism pedagogicznych: „Bliżej Przedszkola” oraz „Nauczycielka przedszkola”. Korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta”, „Hobby”, „Hobby Extra” - czerpałam z nich inspiracje na ciekawe zajęcia plastyczne z dziećmi, do wykonania dekoracji sali przedszkolnej a także do realizacji przydzielonej czynności dodatkowej jaką jest dekoracja holu górnego i dolnego przedszkola. Gromadziłam i tworzyłam własną płytotekę i biblioteczkę zawierającą fachową literaturę.
Efekty podjętych działań:
• Korzystanie z ofert wydawniczych z zakresu wychowania przedszkolnego.
• Wykorzystywanie ciekawych rozwiązań i pomysłów podczas pracy z dziećmi.
• Wzbogacenie swojej wiedzy i umiejętności.
• Bogatszy księgozbiór.
• Estetycznie udekorowana sala do zajęć i hole przedszkolne.

Jako nauczyciel mianowany systematycznie tworzyłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Samodzielnie tworzyłam estetyczne, czytelne, kolorowe pomoce dydaktyczne – były one dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Gromadziłam również gotowe pomoce zaczerpnięte z internetu lub kolorowych gazet. Wyszukałam wiele propozycji historyjek obrazkowych, scenariuszy zajęć, zabaw, ilustracji, ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń logopedycznych, wierszy i rymowanek.

Efekty podjętych działań:
• Poprawa jakości pracy z przedszkolakami.
• Rozbudzenie zainteresowania dzieci podczas zajęć .
W placówce na bieżąco prezentuję prace dzieci na wystawkach - są one tematyczne, zgodne z tematyką zawartą w planach miesięcznych, związane ze świętami, czy porami roku. Dzieci z ogromną przyjemnością prezentują swoje prace rówieśnikom i rodzicom. Oprócz radości dzieci, nauczyciel może na bieżąco oceniać postępy w zakresie rozwijania sprawności manualnych dzieci, czy też inwencji twórczej.
Efekty podjętych działań:
• Większa motywacja dziecka do wykonania ładnej, estetycznej pracy
• Podniesienie jakości pracy placówki
• Zaprezentowanie placówki w środowisku lokalnym
Jako wychowawca grupy dbałam i na bieżąco aktualizowałam gazetkę w sali przedszkolnej. Zawieszałam na niej kolorowe ilustracje o tematyce patriotycznej, przyrodniczej, organizowałam kącik matematyczny. Promowałam zdrowy styl życia poprzez ekspozycję plansz prezentujących zdrowe odżywianie i potrzebną aktywność fizyczną. Sporządziłam także wystawę dotyczącą zachowania bezpieczeństwa.
Efekty podjętych działań:
• Wspieranie zainteresowań dzieci, przekazywanie wiedzy dotyczącej otaczającego świata.
• Wspieranie dzieci w utrzymaniu zdrowia fizycznego oraz psychicznego.
• Podniesienie świadomości bezpieczeństwa.

3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowej funkcji i wynikających z niej zadań:

W trakcie stażu dążyłam do ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz - przedszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Przedszkola. Spotkania te służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Umożliwiały one mi zdobywanie coraz to nowej wiedzy, a także dały możliwość dzielenia się z gronem pedagogicznym osobistymi refleksjami i wiedzą, wymianą uwag. Podczas Rady Pedagogicznej wzięłam udział w szkoleniu odnośnie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (prezentacja).

Efekty podjętych działań:
• Doskonalenie wiedzy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.
• Integrowanie się środowiska nauczycielskiego poprzez wzajemne doradztwo.
• Podniesienie jakości i poziomu pracy placówki.

By pogłębiać swoją wiedzę chętnie brałam udział w wewnątrz-przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli poprzez udział w zajęciach koleżeńskich organizowanych przez innych nauczycieli:
• 26.09.2018r. - „Chcemy być zdrowi”- wzbogacenie i utrwalenie wiadomości n/t profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia.
• 01.06.2019r. - „Letnie krajobrazy” –wzbogacanie wiadomości i poszerzanie słownika czynnego o nazwy związane z letnimi krajobrazami. Wykonanie pracy plastycznej.
• grudzień 2017r - „ Ozdoby choinkowe" - rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu w przestrzeni.

Obserwowałam również uroczystości prowadzone przez inne nauczycielki: Zakończenia Roku Przedszkolnego, Dzień Ziemi, Dzień Uśmiechu, Święto Odzyskania Niepodległości, Barbórka, spotkania z zaproszonymi gośćmi, teatrzyki.
Efekty podjętych działań:
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez zaobserwowanie ciekawych pomysłów.
• Integracja nauczycieli podczas wspólnych spotkań.
• Dzielenie się nabytą wiedzą, umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam czynny udział w tworzeniu bądź modyfikacji dokumentów przedszkola.
Wspólnie z koleżankami w roku szkolnym 2017/2018 byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej dotyczącej uwzględniania przez przedszkole indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci oraz wspomagania ich rozwoju.
W roku szkolnym 2018/2019 brałam udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracowałam z logopedą, psychologiem, sporządzałam dokumentację - arkusz wielospecjalistyczny, ocena efektywności, opinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wspólnie z koleżankami opracowałam Roczny Plan Pracy przedszkola na rok 2019/2020: „Gmina Pawłowice - nasze piękne okolice”. Samodzielnie opracowałam arkusz badania dziecka 4-letniego. Analizowałam dokumenty regulujące pracę przedszkola takie jak: Statut Przedszkola, Program Wychowawczy, Regulaminy i Procedury.
Trzykrotnie byłam także członkiem Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Efekty podjętych działań:
• Prawidłowo opracowane dokumenty placówki.
• Wzbogacenie wiedzy i poszerzenie doświadczeń o nowe umiejętności.

W swojej pracy bardzo dbałam o zachowanie zasad bezpieczeństwa. W okresie stażu odbyłam szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

3. Przygotowanie dzieci i udział w różnych imprezach, uroczystościach i konkursach.
Realizując zadania i treści zawarte w podstawie programowej współorganizowałam uroczystości przedszkolne zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez i uroczystości naszego przedszkola. Wydarzenia te pełnią istotną rolę oraz stanowią ważny czynnik
w wychowaniu przedszkolnym. Przygotowanie do uroczystości stwarzało wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności i radości dzieci.
W ten sposób dążyłam także do integracji przedszkola ze środowiskiem rodzinnymi
i lokalnym. Zaproszeni goście mogli podziwiać umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie i aktorskie dzieci podczas Dnia Górnika, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Zakończenia Roku Przedszkolnego, Pasowania na przedszkolaka, teatrzyku "Witamy wiosnę" i w "Kiszeniu kapusty" podczas odwiedzin gości ze Słowacji realizowanego w ramach projektu Iterreg Polska-Słowacja.
Oprócz tego organizowałam imprezy i zajęcia okazjonalne bez udziału gości, jedynie
w grupie z dziećmi takie jak: Dzień Pluszowego Misia, Dzień kota, zajęcia ruchowo-taneczne prowadzone przez p. Agnieszkę H., zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Dzień książki, spotkania czytelnicze z rodzicami dzieci i paniami
z Biblioteki w ODK, Dzień Przedszkolaka, zajęcia w ramach akcji "Akademia Aquafresh", wigilijka grupowa. Dzieci każdego roku brały także udział w Balu karnawałowym, Mikołajkach, Pierwszym Dniu Wiosny, Dniu Ziemi, uroczystości 11 listopada, teatrzyku „Zamieszanie w krainie bajek” - spektakl teatralny z okazji Światowego Dnia Książki.
Wspólnie z koleżankami dekorowałam salę przeznaczoną do uroczystości, w których brały udział wszystkie grupy przedszkolne. Uczyłam dzieci piosenek, wierszy i tańców.

Efekty podjętych działań:
 Promocja pracy placówki w środowisku.
 Integracja środowiska lokalnego i rodzinnego.
 Nabycie umiejętności występowania przed publicznością.
 Rozwijanie umiejętności organizatorskich.
 Dostarczanie dzieciom radości, pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych.
 Zaangażowanie rodziców i lokalnych instytucji do działań placówki.

6. Przygotowanie dzieci i udział w różnych imprezach, uroczystościach, konkursach
i warsztatach .
Udział dzieci w różnorodnych formach organizacyjnych wnosi w ich rozwój wiele korzyści: rozwijają swoje talenty, poszerzają wiedzę i umiejętności, uczą się radzić sobie
w różnych sytuacjach i z różnymi emocjami, a także uczą radzenia sobie z sukcesami
i porażkami. Organizowanie konkursów, uroczystości i warsztatów miało na celu podniesienie jakości pracy przedszkola i promowaniu jej w regionie a także służyły rozwojowi naszych wychowanków.

Podczas mojego stażu dzieci z mojej grupy brały udział w konkursach takich jak:
 „Bezpieczne ferie zimowe” - wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny.
 „Piękna nasza Polska Cała” - międzyprzedszkolny konkurs plastyczny organizowanym przez ZSP w Golasowicach.
 "Asy dobroczynności" - wykonanie plakatu - udział w konkursie organizowanym w ramach akcji "UWAGA! Dobro powraca" dla dzieci z oddziału onkologii
w szpitalu w Katowicach.
 ,,Pastusiowa kraina”- wykonanie plakatu- udział w konkursie organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh’’.
 Oprócz tego przygotowałam przedszkolaki z mojej grupy do Przeglądu Piosenki Dziecięcej w Ośrodku Kultury w Pawłowicach w 2018r.

W celu doskonalenia warsztatu pracy oraz jeszcze lepszej organizacji zajęć w trakcie trwania stażu we współpracy z nauczycielem stażystą oraz innymi nauczycielami zorganizowałam konkursy:
 „Biały orzeł - nasza duma” Konkurs plastyczny. Najważniejszym aspektem konkursu było zainteresowanie dzieci znaczeniem symboli narodowych oraz współdziałanie dzieci z rodzicami w realizacji podjętego działania, a co za tym idzie sposobność do kształtowania postaw patriotycznych u dzieci.
 "Podróż w krainę baśni i bajek" konkurs literacki zorganizowany we współpracy
z paniami z biblioteki w Osiedlowym Domu Kultury, którego celem było sprawdzenie znajomości dzieci na temat popularnych bajek a także zachęcanie do czytania książek.
 „Wielkanocne Eko jajko” konkurs plastyczny, który odbył się oraz został rozstrzygnięty z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych podczas edukacji zdalnej. Jego celem było nie tylko kultywowanie tradycji wielkanocnych, ale przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
Efekty podjętych działań:
• Podniesienie swoich umiejętności przeprowadzania konkursów, opracowywania procedur i regulaminów konkursów.
• Zadowolenie dzieci z możliwości rozwijania swoich zainteresowań.
• Zwracanie uwagi na większe zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.
• Promowanie placówki.
• Rozbudzenie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrycie ich możliwości
i talentów.
• Pozytywna motywacja do dalszej pracy.

Oprócz konkursów ciekawą formą są także warsztaty, które dzięki swej niecodzienności
i atrakcyjności, wpływały bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. W związku
z tym zorganizowałam następujące warsztaty:
 "Świąteczne bomki" - warsztaty techniką decoupage zorganizowane we współpracy z pracownikiem niepedagogicznym przedszkola.
 "Świąteczne pierniki" - warsztaty zorganizowane we współpracy z paniami
z pobliskiej lodziarni "Rożek".
 "Warsztaty Bożonarodzeniowe" - warsztaty zorganizowane wraz z innymi nauczycielkami w ramach realizacji założeń programu własnego „ Mały Plastyk”, którego głównym celem było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
Oprócz warsztatów zorganizowanych przeze mnie dzieci brały udział w "Warsztatach pszczelarskich" i warsztatach z zumby prowadzone przez instruktorkę tańca z Clubu Tańca „i” w Pawłowicach.
Efekty podjętych działań:
• Rozbudzenie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrycie ich możliwości
i talentów.
• Pozytywna motywacja do dalszej pracy.
• Zainteresowanie dzieci nowymi technikami i możliwościami plastycznymi.
• Podnoszenie efektywności procesu dydaktyczno – wychowawczego placówki.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

Podczas trwania mojego stażu dzieci miały także możliwość oglądania w naszym przedszkolu teatrzyków w wykonaniu zapraszanych aktorów:

 23.10.2017 r. – „Przygody Technoludka”
 26.03.2018r. - "Królewna Śnieżka"
 29.04.2019 r. – „Czarodziejska rybka”
 19.09.2019r. - "Jaś i Małgosia"

Przedszkolaki oglądały również teatrzyk, którego byłam współorganizatorką "Witamy wiosnę", podczas odwiedzin gości ze Słowacji realizowanego w ramach projektu Iterreg Polska-Słowacja. Brałam także udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego
pt. „Zamieszanie w krainie bajek” , które zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i zaprezentowane przed wszystkimi wychowankami placówki, a jego najważniejszym przesłaniem było wprowadzenie dzieci w świat literatury oraz budzenie zaciekawienia książką.
Oprócz tego wzięły udział w koncercie kolęd w wykonaniu uczniów z Liceum Jana Pawła II w P., a także oglądały przedszkolne uroczystości przygotowane przez dzieci z innych grup.

Efekty podjętych działań:
• Promocja pracy placówki w lokalnym środowisku.
• Dostarczanie dzieciom radości, pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

7. Współpraca z rodzicami.
W ramach współpracy z rodzicami organizowałam w przedszkolu zajęcia otwarte. Dzięki tym spotkaniom rodzice mieli możliwość obserwowania aktywności swojego dziecka podczas zajęć oraz zapoznania się ze stosowanymi metodami pracy. Poniżej przedstawiam daty i terminy spotkań:
 22.05.2018 r. - „Dziś świętujemy Dzień Mamy i Taty ” – zabawy z literkami, zajęcia otwarte dla rodziców połączone z Dniem Mamy i Taty.
 sierpień 2018 - "Zajęcia adaptacyjne" - dwa spotkania dzieci i rodziców,
 29.05.2019 r. – „Mamo, tato pobawmy się razem” - zabawy matematyczne, zajęcia otwarte dla rodziców połączone z Dniem Mamy i Taty.

Efekty podjętych działań:
• Integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych spotkań.
• Posiadanie na bieżąco wiedzy przez rodziców na temat funkcjonowania dziecka
w grupie rówieśniczej.
• Poznanie przez rodziców metod stosowanych w pracy z dziećmi.

9. Prowadzenie zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka oraz wzbogacających umiejętności.

W mojej pracy od początku staram się wspomagać dzieci, które potrzebują większego wsparcia i pomocy. Po poznaniu problemów z jakimi mierzą się dzieci w wieku przedszkolnym prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi . Praca z dziećmi, które wykazywały trudności i wymagały dostosowania treści nauczania do ich predyspozycji
i możliwości rozwojowych odbywa się poprzez utrwalanie i doskonalenie nabytych umiejętności, wyrównywanie braków, kształtowaniu niektórych umiejętności oraz likwidowaniu opóźnień w procesie przyswajania umiejętności, rozwijania zainteresowań
i zdolności.
Efekty podjętych działań:
• Wzbogacanie umiejętności dzieci.
• Poznanie przez dzieci własnych możliwości.
• Pozytywny obraz placówki w środowisku lokalnym poprzez udzielanie pomocy dzieciom mającymi jakieś trudności.

10. Różne formy promocji przedszkola w środowisku.
W trakcie realizacji zadań założonych planu rozwoju zawodowego aktywnie włączyłam się w realizację projektów i akcji edukacyjnych prowadzonych w placówce:
 Piękna Nasza Polska Cała”. W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu realizowałam wraz z pozostałymi nauczycielami jego statutowe zadania: zapoznałam dzieci ze słowami i melodią Hymnu Narodowego, który wraz z całą placówką został odśpiewany 09.11. o godz 11:11 w ten sposób włączyliśmy
się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”.
 "Czytające Przedszkola" program , który realizowałam wraz z nauczycielem stażystą w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Program miał na celu propagowanie na co dzień regularnego czytania w domu
i w placówkach oświatowych oraz promował wartościową literaturę dla dzieci.
W ramach programu podjęłam następujące działania: codzienne czytanie dzieciom przez około 20 mninut, zorganizowanie „Przedszkolnej wypożyczalni książek” ,
z której mogli korzystać wszyscy rodzice oraz dzieci w ramach wymiany
i wypożyczania książek z literatury dziecięcej, zorganizowane zostało spotkanie czytelnicze z pracownikami Publicznej Biblioteki w Pawłowicach podczas, którego dzieci wysłuchały ciekawych bajek i zostały zaproszone do odwiedzania
i korzystania z zasobów biblioteki, założenie karty bibliotecznej i regularne wypożyczanie książek, udział w zajęciach bibliotecznych, spotkania czytelnicze
z rodzicami w grupie, referat dla rodziców "Dlaczego warto czytać dzieciom", zorganizowałam „Kącik książki dla dzieci” w sali przedszkolnej, brałam udział
w przygotowaniu przedstawienia teatralnego pt. „Zamieszanie w krainie bajek”, które zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki
i zaprezentowane przed wszystkimi wychowankami placówki oraz rodzicami.
 Miałam również wkład w realizację projektu trans granicznego realizowanego
w naszej placówce Interreg Polska-Słowacja „Mieszkańcy polsko – słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne
i bogactwo przyrodnicze euroregionu” poprzez udział w przygotowaniach do realizacji wybranych etapów projektu na terenie naszej placówki: wykonanie dekoracji holu dolnego i sali z różnego rodzaju kapusty na "Dzień Kapusty", przygotowanie przedstawienia dla gości ze Słowacji "Witamy wiosnę", przygotowanie upominków dla dzieci ze Słowacji - jesiennych ludzików
z materiału przyrodniczego i przestrzennych misiów ze słodyczami.
 Współrealizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh". Zorganizowanie w ramach projektu zajęć edukacyjnych "W Pastusiowej Krainie" – 30.10.2019r., i "Zdrowe zęby mamy bo zdrowo się odżywiamy" 18.11.2019r. Udział w konkursie pod hasłem: ,,Pastusiowa kraina”- wykonanie plakatu.
 Udział w akcji organizowanej z biblioteką w ODK "Książka na start".
 Przyłączenie się do akcji „Wkręć się w pomaganie” zbiórka nakrętek dla chorych dzieci.
 Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.
 Zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
w Pielgrzymowicach.
 Zbiórka kasztanów i żołędzi dla Zagrody Żubrów w Pszczynie.
 Zbiórka pieniężna "Wirtualna Adopcja Koali”.
 Akcja "Góra grosza".
 Zbiórka prezentów dla dzieci z oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Efekty podjętych działań:
• Podnoszenie efektywności procesu dydaktyczno – wychowawczego placówki.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.
• Nabycie umiejętności organizacyjnych oraz kształtowania kreatywności
i pomysłowości.
• Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjnych w przedszkolu.
• Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, kształtowanie wrażliwości na problemy społeczne i cywilizacyjne.
• Zwiększenie świadomości dzieci na temat środowiska przyrodniczego.
• Realizacja zadań dotyczących profilaktyki zagrożeń.
• Realizowanie zadań zgodnie z planem pracy.
• Satysfakcja z działań dzieci, rodziców i ich postawy oraz zaangażowania
w pracę na rzecz innych.

§ 8, ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8, ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie techniki komputerowej oraz zasobów Internetu, jest nieodzownym narzędziem mojej pracy. Komputer jest narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym,
a technikę komputerową i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest dla mnie sposobem wspierania procesów wychowawczo - edukacyjnych. Korzystanie z technologii informacyjnej w nauczaniu ma olbrzymi wpływ nie tylko na urozmaicanie zajęć ale również na usprawnienie tworzenia dokumentów. W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Korzystanie z technologii informacyjnej pozwala zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas przeznaczony na pracę. Dzięki technologii komputerowej opracowałam miesięczne plany pracy, sprawozdania, scenariusze zajęć, inscenizacji i uroczystości przedszkolnych. Ponadto tworzyłam atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wyszukiwałam
w internecie ciekawe środki dydaktyczne – ćwiczenia grafomotoryczne, ilustracje, piosenki, opowiadania, karty pracy. Za pomocą programu Microsoft Power Point tworzyłam prezentacje multimedialne. Przygotowane w ten sposób pomoce pozwalają na bieżąco je modyfikować, uatrakcyjniać i dostosowywać do bieżących potrzeb nauczyciela
i indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W celu urozmaicenia zajęć korzystałam również z tzw. Magicznego Dywanu.
Na komputerze napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, referaty, protokoły. Tworzyłam dokumenty odnośnie ewaluacji wewnętrznych, wspólnie z innymi nauczycielkami tworzyłam Roczny Plan Pracy Przedszkola, dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Tworzyłam ankiety zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, dyplomy dla dzieci, zaproszenia na różne uroczystości, ogłoszenia dla rodziców, podziękowania.
Dokonywałam analizy obserwacji i diagnozy dzieci. Przy użyciu programu Microsoft Excel wykonywałam tabele, w których wpisywałam informacje dotyczące uczestników poszczególnych wycieczek, dokonywałam analiz np. ankiet. Przez ostatni rok codziennie korzystałam też z dziennika elektronicznego Mobidziennik. Stanowi dla mnie niezbędne narzędzie mojej pracy i bardzo usprawnia mój kontakt z opiekunami dzieci, z innymi nauczycielami oraz dyrekcją. Internet jest nieodzowną pomocą w procesie samokształcenia, ponieważ samodzielne studiowanie jego zasobów umożliwia systematyczne wzbogacanie wiedzy oraz podejmowanie działań, które wpływają na podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Efekty podjętych działań:
• Ułatwienie kontaktu przedszkola z rodzicami.
• Wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na dziecko (obrazowych, graficznych, dźwiękowych).
• Ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy.
• Pomoc w urozmaiceniu lekcji, wzbogacenie warsztatu pracy.
• Realizacja programu nie tylko za pomocą znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych.
• Podnoszenie efektywności pracy nauczyciela.
• Zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi.
• Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.
• Możliwość korzystania z danych materiałów przez innych nauczycieli .
2. Publikacja materiałów w Internecie.
Opublikowałam w Internecie na portalu www.edux.pl swój plan rozwoju zawodowego. Zamierzałam w ten sposób udostępnić innym nauczycielom efekt mojej pracy i podzielić się własną koncepcją rozwoju zawodowego. Opublikowałam również kilka scenariuszy zajęć
i uroczystości.
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
Za pomocą Internetu wyszukiwałam informacje z zakresu prawa oświatowego, strony wydawnictw i czasopism edukacyjnych, strony poradni psychologiczno – pedagogicznych. Niejednokrotnie korzystałam z pomysłów nauczycieli praktyków, którzy umieszczali na stronach swoje scenariusze czy inscenizacje. Bardzo chętnie korzystam z wszelkich dóbr Internetu, który stanowi dla mnie ogromne źródło wiedzy, pomysłów, inspiracji. Korzystam ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, które wykorzystuję podczas zajęć. Dzięki stronom przeznaczonym dla nauczycieli wzbogaciłam swoją własną bibliotekę o gotowe pomoce i materiały, które pomagają mi rozwijać w moich wychowankach poszczególne umiejętności.
Efekty podjętych działań:
• Podniesienie jakości pracy nauczyciela.
• Atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
• Podniesienie atrakcyjności zajęć z dziećmi.
• Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji
z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi.
• Pogłębianie znajomości aktów prawnych.
• Stosowanie zmian w przepisach prawa oświatowego, które zapewniają właściwą realizację podejmowanych działań w placówce.
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu
w Internecie.

4. Praca zdalna.
Jednym z większych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej jest niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązuje od dnia 25 marca 2020r. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moja dotychczasowa praca z dziećmi przekształciła się w pracę zdalną. Podczas pracy zdalnej komputer stał się niezbędną pomocą a dziennik elektroniczny znacznie ułatwił moją pracę
i kontakt z dziećmi i rodzicami. Codziennie opracowywałam tematykę zajęć i potrzebne pomoce: ilustracje, karty pracy, historyjki obrazkowe, puzzle, itp.
Moje działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych,
- dziennik elektroniczny,
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną.

Dzięki technologii informacyjnej wraz z innymi nauczycielami przygotowałyśmy konkurs online "Wielkanocne ekojajko" oraz "Galerię zdjęć" przedstawiających widok
z okien i balkonów dzieci naszego przedszkola.
Opracowałam także za pomocą strony internetowej survio.com ankietę dla rodziców
z mojej grupy będącą podsumowaniem realizacji mojego programu własnego "Mały plastyk". Forma ankiety online znacznie ułatwiła mi pracę w sytuacji pandemii COVID-19.
Podczas pracy zdalnej brałam udział w szkoleniach i webinariach online, które były okazją do pogłębiania wiedzy oraz cechowały się szeroką i różnorodną ofertą, a także praktycznymi treściami dotyczącymi wszystkich aspektów pracy nauczyciela.
Efekty podejmowanych działań:
• Usprawnienie pracy zawodowej.
• Ułatwienie pracy zdalnej i kontaktu z rodzicami.
• Utrzymanie jakości pracy przedszkola.
• Rozwijanie znajomości technologii informatycznej.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji.

5. Wykorzystanie innych technologii.
Wykorzystywałam w swojej pracy także odtwarzacz CD, który stał się nieodzownym narzędziem mojej pracy. Podczas wielu lat zgromadziłam pokaźną płytotekę, którą dzielę się również z pozostałymi koleżankami. Odtwarzane melodie i piosenki uatrakcyjniają zajęcia, służąc nie tylko do nauki piosenek, ale również do codziennych zajęć, relaksacji, zajęć ruchowych i tanecznych, uroczystości grupowych i przedszkolnych, słuchania nagrań różnych dżwięków - zagadek słuchowych.
Czasami na zajęciach korzystałam również z DVD – w celu obejrzenia filmu edukacyjnego. Przy pomocy aparatu cyfrowego fotografowałam wspólne wycieczki, wyjścia, uroczystości przedszkolne. Wykonane przeze mnie zdjęcia były wykorzystywane do artykułów na stronie internetowej przedszkola.
Korzystałam również ze środków masowego przekazu tj. radio - pozwoliło mi na zapoznanie dzieci np. z aktualną prognozą pogody.
Efekty podjętych działań:
• Usprawnienie pracy zawodowej.
• Podniesienie atrakcyjności zajęć z dziećmi.
• Promocja placówki w środowisku lokalnym.

§ 8, ust. 2, pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8, ust. 2, pkt 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie roli opiekuna stażu
Podczas trwania stażu pełniłam rolę opiekuna nauczycielki ubiegającej się
o stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Planem rozwoju zawodowego i zawartym
z nauczycielem stażystą kontraktem, prowadziłam obserwację zajęć nauczyciela stażysty. Zajęcia poprzedzone były analizą scenariusza zajęć oraz omówieniem go pod względem merytorycznym oraz metodycznym. Oceniałam także przygotowane pomoce dydaktyczne,
a także dostosowanie przygotowanych treści do wieku i możliwości dzieci.
Zgodnie z opracowanym kontraktem zapoznawałam swoją podopieczną
z obowiązującą ją dokumentacją i regulaminami przedszkola, prowadziłam wspólnie zaplanowane działania, pomagałam w opracowywaniu sprawozdania w oparciu o Plan rozwoju zawodowego. Systematycznie kontrolowałam dokumentację nauczyciela stażysty.
Obserwowałam następujące zajęcia przeprowadzane przez nauczycielkę:
Rok szkolny 2017/2018:
„Co kryje jesienny las”
„Drugie życie śmieci – dlaczego warto segregować śmieci?”
Rok Szkolny 2018/2019:
„Na wiejskim podwórku”
„Urodziny marchewki”
„Mamo, tato pobaw się ze mną”
„W poszukiwaniu wiosny”
Rok szkolny 2019/2020 :
„Kto lubi jesień”
„Wprowadzenie cyfry 8 metodą dobrego startu M. Bogdanowicz”
„Wprowadzenie litery „R”, „r”.

Zapoznawałam nauczycielkę z literaturą przydatną w pracy.
W okresie stażu moja podopieczna aktywnie uczestniczyła w edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych działaniach przedszkola.
Efekty podejmowanych działań:
• Cenne doświadczenie dla opiekuna stażu.
• Możliwość przekazywanie zdobytej wiedzy merytorycznej i doświadczeń własnych.

2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz studentów. Wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami.
W pracy nauczyciela ważnym elementem jest także wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Pomaga to w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w ocenie konkretnej sytuacji, zdobyciu nowych pomysłów
i rozwiązań stosowanych podczas zajęć oraz podniesieniu jakości pracy.
W trakcie stażu z własnej inicjatywy planowałam i prowadziłam zajęcia koleżeńskie dla innych nauczycieli przedszkola oraz dla praktykantki. Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć. Umożliwiałam ich obserwację. Poniżej przedstawiam tematy przeprowadzonych przez mnie zajęć koleżeńskich:
 "Wprowadzenie litery "O,o" na podstawie wyrazów okno i Ola.
 "Pani Jesień i jej dary” - zabawy matematyczne.
 "Podróż do Krainy Zdrowia" - wiemy jak dbać o swoje zdrowie.
 "Zawody naszych rodziców" - zapoznanie z wybranymi zawodami.

Efekty podejmowanych działań:
• Mobilizacja do lepszej pracy.
• Wzbogacenie doświadczenia zawodowego innych nauczycieli, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego.
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Prowadziłam również wspólnie z mgr Agatą W. - logopedą, zajęcia dla dzieci
z mojej grupy "Żabki - rybki, zabawy logopedyczne". Zostały one wcześniej wspólnie omówione, przygotowano pomoce dydaktyczne, nauczycielki uzupełniały się wzajemnie, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
Przeprowadziłam również z nauczycielką współprowadzącą grupę panią mgr Aurelią S. dwa zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia poprzedzone były referatem na temat tej metody. Zorganizowałyśmy także zajęcia edukacyjne w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh" - "W Pastusiowej Krainie" i "Zdrowe zęby mamy bo zdrowo się odżywiamy".
Zawsze aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
 przygotowań uroczystości i imprez przedszkolnych
 organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji
 tworzenia dokumentów przedszkola, wspólnych programów i projektów
 systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, informacjami, które uzyskiwałam podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Efekty podejmowanych działań:
• Możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń.
• Korzystanie z sugestii innych nauczycieli.
• Możliwość zaprezentowania nowych pomysłów.
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola.
4. Wzbogacanie biblioteczki dla nauczycieli w przedszkolu:
Pozyskiwałam i udostępniałam artykuły z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki. Samodzielnie opracowałam również arkusze obserwacji dziecka 3 i 4-letniego, który przekazałam innym nauczycielkom. Chętnie udostępniam także pomoce dydaktyczne, plansze, nagrania.
Efekty podejmowanych działań:
• Satysfakcja z dzielenia się swoimi doświadczeniami.
• Lepsza organizacja pracy placówki.

5. Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez Dyrektora.
Wzajemna współpraca z innymi nauczycielami opierała się min. na możliwości udziału koleżanek w zajęciach koleżeńskich, w spotkaniach konsultacyjno – instruktażowych, podczas których mogłam poradzić się w nurtujących sytuacjach dotyczących zajęć czy zachowania dzieci. Ponadto poruszałyśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców, rozwiązywałyśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Jak już wspomniałam wcześniej dzieliłam się zgromadzonymi oraz opracowanymi przeze mnie materiałami.
W roku szkolnym 2017/2018
 pełniłam funkcję Opiekuna stażu
 prowadziłam stronę internetową przedszkola
 dbałam o wystrój sali
 opracowywałam wspólnie z koleżankami roczny plan pracy przedszkola na rok 2017/2018 „Przedszkolak dobrze wie, jak należy zachować się”
 byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej dotyczącej uwzględniania przez przedszkole indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci oraz wspomagania ich rozwoju
 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej
 współpracowałam z nauczycielami przy organizacji wspólnych uroczystości: Święto 11 listopada, Barbórka, bal karnawałowy, powitanie wiosny
 włączanie się w organizowane zbiórki, akcje i projekty
W roku szkolnym 2018/2019
 pełniłam funkcję Opiekuna stażu
 dbałam o wystrój przedszkola zgodnie ze świętami i porami roku
 dbałam o ładny wystrój sali
 byłam członkiem zespołu do spraw inwentaryzacji
 byłam członkiem zespołu do organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracowałam z logopedą i psychologiem
 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej
 współpracowałam z nauczycielami przy organizacji wspólnych uroczystości: Święto 11 listopada, Barbórka, bal karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi
 włączanie się w organizowane zbiórki, akcje i projekty
W roku szkolnym 2019/2020:
 pełniłam funkcję Opiekuna stażu
 dbałam o wystrój przedszkola zgodnie ze świętami i porami roku
 dbałam o ładny wystrój sali
 uczestniczyłam w pracach w zespołach powołanych przez Dyrektora: praca
w zespole do opracowania Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 "Gmina Pawłowice - nasze piękne okolice"
 byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej
 wraz z nauczycielami zorganizowałam konkurs online "Wielkanocne ekojajko"
 uczestniczyłam w organizacji galerii zdjęć online prezentujących widok z okien
i balkonów naszych wychowanków
 współpracowałam z nauczycielami przy organizacji wspólnych uroczystości: Święto 11 listopada, Barbórka, bal karnawałowy, powitanie wiosny
 włączanie się w organizowane zbiórki, akcje i projekty
Efekty podejmowanych działań:
• Autorefleksja i podjęcie ewentualnych działań modyfikacyjnych.
• Wzbogacenie doświadczenia zawodowego własnego oraz innych nauczycieli.
• Lepsza organizacja pracy placówki.
• Podniesienie jakości pracy placówki.

§ 8, ust. 2, pkt 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§ 8, ust. 2, pkt 4 a Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu własnego dotyczącego twórczości plastycznej dzieci.
We wrześniu 2019 r. z dziećmi 4 – letnimi rozpoczęłam realizację mojego programu własnego z zakresu twórczości plastycznej dzieci. Został on wcześniej zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej. Głównym celem programu było rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. zapewnienie przedszkolakom takich warunków, aby nabyły nowej wiedzy i umiejętności.
Program został napisany w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Nrodowej1)
z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą celem wychowania przedszkolnego jest między innymi wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (przede wszystkim
dla grup przedszkolnych prowadzonych przez autora tego programu) i został przystosowany do możliwości manualnych i umysłowych dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarte w nim treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela. Jego realizacja ma charakter długookresowy i w miarę potrzeb może być wzbogacony o nowe treści edukacyjne, formy i metody pracy.
Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.
Realizowałam wybrane techniki plastyczne zgodnie z tematyką planów miesięcznych, porami roku i świętami. Dostosowywałam techniki plastyczne do wieku
i możliwości dzieci a także do dostępnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Przypominałam o prawidłowym posługiwaniu się narzędziami i bezpiecznym zachowaniu się podczas wykonywania prac plastycznych np. przy użyciu nożyczek.
Realizacja programu odbywała się poprzez:
1. Wykonywanie prac plastycznych podczas zajęć dydaktycznych poprzez wykorzystanie dostępnych materiałów do tworzenia różnorodnych prac plastycznych zgodnych
z realizowanym planem miesięcznym.
2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w czasie spacerów - zmiany w przyrodzie związane ze zmianą pory roku; zbieranie materiału przyrodniczego do prac plastycznych.
3. Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji, historyjek obrazkowych, naukę wierszy i piosenek.
4. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac plastycznych.
5. Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, fotografią, obrazami, literaturą oraz spacerem - przedstawianie krajobrazu, pejzaży
i najbliższego środowiska otaczającego dziecko.
6. Układanie różnych przedmiotów z: pasków papieru, figur geometrycznych, materiału przyrodniczego, drewnianych patyczków, itp
7. Organizację konkursów plastycznych pt. „Kto ty jesteś - Polak mały", „Wielkanocne Eko jajko”.
8.Udział dzieci w konkursach plastycznych pt., „Piękna nasza Polska Cała”, "Pastusiowa kraina", "Asy dobroczynności".

9. Organizację warsztatów plastycznych "Warsztaty Bożonarodzeniowe" w ramach których dzieci wykonały ozdoby choinkowe i kartki świąteczne oraz poznały tradycje i zwyczaje związane ze świętowaniem Bożego Narodzenia w Polsce.
10. Kształcenie potrzeby eksponowania wytworów własnej sztuki dla innych:
 organizowanie na terenie placówki wystaw sztuki dziecięcej, eksponującej prace dzieci z zakresu różnorodnej tematyki zajęć w przedszkolu, a następnie gromadzenie prac dzieci w teczkach.

11. Organizowanie w salach zabaw kącika plastycznego z podstawowymi przyborami
(np. kredki ołówkowe i świecowe, plastelina, ciastolina, klej, kartki, odbijanki, kolorowe elementy z dziurkaczy, materiał przyrodniczy), w celu eksperymentowania przez dzieci różnymi materiałami i narzędziami:
 samodzielne próby wykonania pracy plastycznej i przestrzennej z dowolnie wybranego materiału,
 posługiwanie się różnymi narzędziami,
 operowanie różnymi rodzajami linii i plamami zależnymi od narzędzia,
 rysowanie na dużych powierzchniach i na kolorowych, dużych arkuszach papieru.

12. Zapoznanie dzieci ze środkami wyrazu artystycznego i stosowania ich w tworzeniu własnego obrazu: kredka świecowa, kredka ołówkowa, ołówek, flamastry, węgiel drzewny, kreda, farby plakatowe, farby wodne- akwarele, kolorowy papier, karton, ciastolina, materiał przyrodniczy ( gałązki, patyczki, nasiona, muszle, piasek, kamyczki, liście trawa, kwiaty, itp.), materiały różne (folia, skrawki materiału, bibuła, tworzywa sztuczne, włóczka, drut itp.), plastelina.
13. Poznanie różnych narzędzi pracy: pędzel, nożyczki, patyczek, gąbka, palce własnych rąk, klej, pieczątki, itp.
14. Wzbudzanie zainteresowań sztuką - stwarzanie warunków do poznawania sztuki sławnych artystów, twórców ludowych, artystów-amatorów:
 zwiedzanie wystaw organizowanych w Domu Kultury,
 oglądanie prac w albumach tematycznych.

15. Oglądanie filmów edukacyjnych.
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, były zainteresowane zaproponowanymi technikami plastycznymi.
Efekty podjętych działań:
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej, kreatywności oraz ekspresji plastycznej.
• Poznanie różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowanie różnorodnym materiałem i narzędziami.
• Możliwość wyrażania przez dzieci swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu.
• Rozwijanie zainteresowania wytworami artystycznymi - dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem, architekturą, fotografią.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
• Odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności.
• Rozwijanie dyspozycji psychicznych - samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.
• Rozwijanie wrażliwości na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych
i społecznych.
• Poszerzanie zakresu działalności przedszkola.
• Doskonalenie umiejętności organizatorskich u nauczyciela.

§ 8, ust. 2, pkt 4 c Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Pedagogizacja rodziców.
Bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym. Dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój powinny być wspólnym celem rodziców i przedszkola, dlatego tak ważne jest zmierzanie do ujednolicenia ich oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych. Realizując staż oraz zadania wychowawcy grupy starałam się podnosić świadomość edukacyjną rodziców poprzez pedagogizację. Rodzice byli informowani na bieżąco o postępach i trudnościach w rozwoju swoich dzieci.
W ramach pedagogizacji rodziców:
 prowadziłam spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami, podczas których mogli oni uzyskać informacje na temat funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, przekazywałam z czym dziecko radzi sobie bardzo dobrze , a nad czym musimy popracować, informowałam rodziców o wynikach prowadzonych obserwacji oraz omawiałam karty diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 zapoznawałam z zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi na każdy miesiąc pracy,
 prowadziłam regularnie zebrania dla rodziców, podczas których przekazywałam rodzicom dzieci wiedzę na temat organizacji pracy przedszkola, zasad i form współpracy z prowadzącymi, omawiałam bieżące sprawy, przedstawiałam karty obserwacji dziecka, zapoznawałam ich z dokumentacją obowiązującą
w przedszkolu, planowanymi wydarzeniami oraz programami realizowanymi
w bieżącym roku szkolnym,
 podczas zebrań grupowych wzbogacałam wiedzę rodziców na temat rozwoju dzieci, ich zachowań i osiągnięć oraz poszerzałam wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych w oparciu o przygotowane referaty: "Dlaczego warto czytać dzieciom", "Rozwój dziecka trzyletniego", "Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne", "Rozwój dziecka sześcioletniego", "Adaptacja dziecka w przedszkolu",
 prowadziłam zajęcia otwarte i uroczystości w obecności zaproszonych gości,
 służyłam pomocą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, dzieliłam się zdobytą wiedzą,
 w razie potrzeby zalecałam wykonanie badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie, pisałam opinię na temat dziecka,
 zamieszczałam na stronie internetowej przedszkola zdjęcia i opisy ważnych wydarzeń z życia grupy,
 opracowałam Plan współpracy z rodzicami,
 każdego roku organizowałam Kącik taniej książki proponowaną przez Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki
 komunikowałam się z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego.

Efekty podjętych działań:
• Wyższa świadomość edukacyjna rodziców oraz możliwość zdobycia informacji na temat funkcjonowania ich dziecka w przedszkolu.
• Jednolitość oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
• Popularyzacja działań i osiągnięć placówki.
• Poprawa przepływu informacji i wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami a nauczycielem.
• Wzajemna pomoc i wsparcie oraz aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach
na rzecz dzieci i placówki.
• Uzyskanie przez rodziców istotnych informacji odnośnie pracy przedszkola.

Jedną z form współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte dla rodziców, dzięki którym mają okazję zapoznać się m.in. ze specyfiką pracy w przedszkolu oraz przekonać się o wiedzy
i umiejętnościach swoich dzieci.
Prowadziłam także dwa zajęcia metodą Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne.
W zajęciach brali udział rodzice razem z dziećmi. Mieli okazję spędzić czas ze swoim dzieckiem w niecodzienny sposób. Zajęcia spotkały się z dużym uznaniem rodziców.
Efekty podjętych działań:
• Poznanie przez rodziców metod stosowanych w pracy z dziećmi.
• Pełniejsza współpraca rodziców z przedszkolem.

Tłumaczyłam rodzicom, jak ważne jest ich włączenie się w przygotowania i realizację wielu imprez i uroczystości. By uroczystości były atrakcyjne i przygotowane na wysokim poziomie opiekunowie piekli ciasta, przygotowywali stoliki, obsługiwali gości podczas uroczystości, przygotowywali stroje dla dzieci i dekoracje.
Efekty podjętych działań:
• Integracja środowiska rodzinnego dzieci z przedszkolem.
• Podniesienie poziomu przygotowywanych imprez i uroczystości.
Bardzo zależało mi by zaszczepić w dzieciach miłość do książek. Dlatego włączyłam się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom – Czytające Przedszkola". Zapraszałam chętnych rodziców, rodzeństwo i dziadków przedszkolaków z mojej grupy na spotkania czytelnicze "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato".
Efekty podjętych działań:
• Wzrost zainteresowania czytelnictwem.
• Pozyskanie przez dzieci wiedzy jak należy dbać o książkę.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej ze swoimi bliskimi.
• Kształtowanie pozytywnych postaw i wartości u dzieci.
• Rozwijanie dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci.
Angażowałam także rodziców w akcje organizowane w przedszkolu: charytatywne
i ekologiczne. Poprzez ich przykład dzieci uczą się określonych zachowań takich jak chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz zwierzętom, zwracanie uwagi na czystość środowiska.
Efekty podjętych działań:
• Wzbogacanie dzieci o nowe doświadczenia, postawy tj. wrażliwość, empatia
• Placówka stała się inicjatorem akcji na rzecz potrzebujących.
• Doskonalenie umiejętności organizatorskich u nauczyciela.
• Osiąganie przez placówkę założonych celów poprzez poszerzanie zakresu współpracy z rodzicami.
2. Organizowanie i realizowanie wycieczek, pełnienie roli kierownika wycieczki.
Wycieczki stanowią atrakcyjną formę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, bogate źródło przeżyć, pobudzają zainteresowania oraz kształtują pozytywne postawy. Podczas wykonywania zawodu nauczyciela wielokrotnie uczestniczyłam w przedszkolnych wycieczkach jako opiekun bądź organizator wyjazdu. W trakcie trwania stażu zorganizowałam bądź też pomagałam w organizacji wycieczek takich jak:
 wyjazdy do kina w Centrum Kultury w Pawłowicach: "Rodzina Potworowskich", "Sen letniego wieczoru",
 zorganizowanie wycieczki do Centrum Edukacji Regionalnej w Osinach na warsztaty "Od paprotki do węgielka".
 wycieczka do "Kolejkowa" w Gliwicach.
W ramach projektu „Mieszkańcy polsko – słowackiego pogranicza zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu” autorstwa Pani Wice Dyrektor Magdaleny S. wyjechałam jako opiekun z dziećmi z przedszkola na Słowację. W związku
z realizacją tego projektu byłam także na wycieczce na Szyndzielni.
Przedszkolaki uczęszczające do moich grup odwiedzały również wiele miejsc użyteczności publicznej: Aptekę, Bibliotekę, Centrum Kultury, Szkołę Podstawową, pobliski warzywniak i Lodziarnię „Rożek”. Były również na łące, w lesie, czy też na pobliskim skrzyżowaniu.
Podczas wszystkich wycieczek szczególnie dbałam o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Efekty podjętych działań:
• Integracja dzieci, rodziców i nauczycieli.
• Zainteresowanie dzieci turystyką, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
• Nauka samodzielności, samodyscypliny i samokontroli w terenie.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Doskonalenie umiejętności organizatorskich nauczyciela.
• Możliwość łączenia przyjemnego spędzania czasu z nabywaniem nowej wiedzy
i umiejętności.
• Kształcenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
• Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, środkach, komunikacji, obiektach zabytkowych i w różnych sytuacjach społecznych.
• Wytwarzanie form aktywności intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej.

3. Współorganizowanie imprez i akcji przedszkolnych oraz udział w projektach, akcjach ogólnopolskich.
Realizowałam razem z nauczycielką z innej grupy Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej ,,Akademia Aquafresh". Była to IX edycja tego programu, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Przedszkola biorące udział
w programie otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowane przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. doświadczony metodyk wychowania przedszkolnego oraz doświadczony lekarz stomatolog. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych, dlatego każde
z zakwalifikowanych przedszkoli otrzymało scenariusze zajęć, plansze edukacyjne, karty szczotkowania ząbków dla dzieci, naklejki na lustra i ulotki dla rodziców.
Zorganizowałyśmy w ramach projektu zajęcia edukacyjne "W Pastusiowej Krainie" – 30.10.2019r., oraz "Zdrowe zęby mamy bo zdrowo się odżywiamy" 18.11.2019r. Podczas zajęć przedszkolaki nauczyły się, jak należy prawidłowo szczotkować zęby, przypomniały sobie, jakie produkty należy jeść a których i co się dzieje kiedy nie dbamy i higienę zębów.
Wzięłyśmy udział w konkursie pod hasłem: ,,Pastusiowa kraina”- wykonanie plakatu.
Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
"Czytające Przedszkola" program , który realizowałam wraz z nauczycielem kontraktowym w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Program miał na celu propagowanie na co dzień regularnego czytania w domu i w placówkach oświatowych oraz promował wartościową literaturę dla dzieci, wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, kształcenie nawyków czytelniczych oraz nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
W ramach programu podjęłam następujące działania:
• codzienne czytanie dzieciom przez około 20 mninut,
• zorganizowanie Dnia Książki,
• zorganizowanie „Przedszkolnej wypożyczalni książek”, z której mogli korzystać wszyscy rodzice oraz dzieci w ramach wymiany
i wypożyczania książek z literatury dziecięcej,
• zorganizowane zostało spotkanie czytelnicze z pracownikami Publicznej Biblioteki w Pawłowicach podczas, którego dzieci wysłuchały ciekawych bajek i zostały zaproszone do odwiedzania i korzystania z zasobów biblioteki,
• założenie karty bibliotecznej i regularne wypożyczanie książek,
• udział w zajęciach bibliotecznych,
• spotkania czytelnicze z rodzicami w grupie,
• referat dla rodziców "Dlaczego warto czytać dzieciom",
• zorganizowałam „Kącik książki dla dzieci” w sali przedszkolnej,
• brałam udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego pt. „Zamieszanie
w krainie bajek”, które zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i zaprezentowane przed wszystkimi wychowankami placówki oraz rodzicami,
• wzięłam udział w akcji organizowanej z biblioteką w ODK "Książka na start".
Miałam również wkład w realizację projektu trans granicznego realizowanego
w naszej placówce Interreg Polska-Słowacja „Mieszkańcy polsko – słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu” poprzez udział w przygotowaniach do realizacji wybranych etapów projektu na terenie naszej placówki: wykonanie dekoracji holu dolnego i sali z różnego rodzaju kapusty na "Dzień Kapusty", przygotowanie przedstawienia dla gości ze Słowacji "Witamy wiosnę", przygotowanie upominków dla dzieci ze Słowacji - jesiennych ludzików z materiału przyrodniczego i przestrzennych misiów ze słodyczami.

Dzieci wspólnie z nauczycielem włączyły się także w następujące akcje zorganizowane w przedszkolu:
- akcja charytatywna „Wkręć się w pomaganie" – zbieraliśmy plastikowe nakrętki, by pomóc zdobyć pieniądze na rehabilitację Wiktorii,
- akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie” - poprzez udział w tej akcji przyczyniłam się do zmiany w sposobie dotychczasowego myślenia i zachowania dzieci wpajając im przy współudziale rodziców właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
- pomoc dzieciom z oddziału Onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach - wspólnie z dziećmi i ich rodzicami wzięliśmy udział w zbiórce zabawek, kolorowanek oraz artykułów szkolnych,
- zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach – celem akcji było zachęcenie wychowanków oraz ich rodziców do wsparcia kolegów
z pobliskiej placówki,
- zbiórka karmy i koców dla zwierząt ze schroniska w Jastrzębiu Zdroju - celem akcji było kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez rozwijanie empatii oraz uwrażliwienie na krzywdę zwierząt,
- zbiórka kasztanów i żołędzi dla Zagrody żubrów w Pszczynie.
........................................
Efekty podjętych działań:
• Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.
• Większa dbałość o środowisko naturalne.
• Zwiększenie świadomości na temat dbania o swoje zdrowie.
• Nawiązanie współpracy z rodzicami.
• Pozytywny obraz przedszkola w środowisku lokalnym.
• Podnoszenie efektywności procesu dydaktyczno – wychowawczego placówki.
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• Nabycie umiejętności organizacyjnych oraz kształtowania kreatywności
i pomysłowości.
• Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjnych
w przedszkolu.

§ 8, ust. 2, pkt 4 e Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Ważnym elementem pracy nauczyciela jest właściwe promowanie placówki
w środowisku lokalnym. Przedszkole jest częścią środowiska społecznego, którego najważniejszymi odbiorcami są dzieci i ich rodzice. Realizując awans zawodowy podejmowałam starania aby współtworzyć wizerunek aktywnej placówki, która poprzez prezentacje efektów pracy z wychowankami przedszkola oraz współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym wnosi swój wkład w życie społeczne.
1. Współpraca z osobami, instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.
Systematycznie współpracowałam z osobami, instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka:
 z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pszczynie – dnia 06.02.2017 r. wzięłam udział w prelekcji dla nauczycieli i rodziców prowadzonej przez panią Joannę Kruczek pt. „Szczęśliwe dziecko” oraz 24.10.2019r. "Wpływ środków multimedialnych na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka"; kieruję rodziców dzieci, u których zauważam problemy rozwojowe na badania przeprowadzane
w poradni, wystawiam opinię dzieciom kierowanym do poradni, Wzięłam również udział w konsultacjach organizowanych przez poradnię na terenie przedszkola,
 z Kuratorem Sądowym – przekazałam informacje na temat funkcjonowania dziecka
w przedszkolu,
 ze Szkołą Podstawową nr 2 w Pawłowicach – wyjście do placówki w celu zapoznania dzieci przedszkolnych ze szkołą - salami lekcyjnymi, biblioteką, świetlicą, gabinetem Pani Dyrektor; udział w zajęciach otwartych, oglądanie przedstawień dla dzieci zorganizowanych przez nauczycieli szkoły wraz ze swoimi wychowankami; udział w Festynie Rodzinnym,
 współpraca z Osiedlowym Domem Kultury: współpraca z Biblioteką Publiczną – przedszkolaki wzięły udział w zajęciach czytelniczych; stworzono wystawę prac plastycznych dzieci wykonanych podczas zajęć; zapraszałam panie do naszego przedszkola na spotkania czytelnicze; zorganizowałam we współpracy z paniami
z biblioteki konkurs literacki "Podróż w krainę baśni i bajek", którego celem było sprawdzenie znajomości dzieci na temat popularnych bajek a także zachęcanie do czytania książek; systematyczne wypożyczanie książek,
 z przedszkolnym psychologiem – zaprosiłam psychologa na zajęcia dydaktyczne w celu obserwacji wybranych dzieci,
 z logopedą - współpracowałam z mgr Agatą W., która zorganizowała zabawy logopedyczne dla dzieci z mojej grupy oraz mgr Agnieszką S. - logopedą, która na moją prośbę oceniała indywidualnie wymowę dzieci,
 z Centrum Kultury w Pawłowicach – w sali kinowej dzieci miały możliwość oglądania przedstawień oraz filmów animowanych; oraz przygotowywałam dzieci do udziału
w Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
 ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pawłowice: 20.04.2018 r. – wspólnie z dziećmi sprzątałam teren wokół przedszkola (spółdzielnia przekazała na rzecz placówki gumowe rękawiczki ochronne a dzieci dostały słodki poczęstunek); przygotowywałam dzieci na występ z okazji 10-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej, który odbył się 16.06.2018r.; wykonałam z dziećmi na tą okazję także plakat do dekoracji sceny,
 dzieci uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pawłowicach - celem była profilaktyka bezpieczeństwa.
Natomiast zapoznając dzieci z okolicą przedszkola wdrażałam ich do bezpiecznego poruszania się po ulicy, a także uczyłam podstawowych zasad ruchu drogowego.
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach z ratownikiem medycznym. Podczas tego spotkania przedszkolaki uczyły się jak pomóc osobie nieprzytomnej, pod jaki numer należy zadzwonić , oraz w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem. W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji ,
 dzieci poznały również przedstawicieli wybranych zawodów między innymi: odwiedziły okoliczną aptekę, kwiaciarnię, sklep spożywczy. Uczestniczyły także
w warsztatach cukierniczych w Lodziarni „Rożek".
 dzieci spotkały sie z pielęgniarką z naszej placówki panią Władysławą S. podczas spotkania dzieci miały okazję wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie, pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody, jak właściwie się odżywiać i jak zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia .

Efekty podjętych działań:

• Rozwój dzieci poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach działania.
• Nawiązanie współpracy z rodzicami i instytucjami; integracja przedszkola
z środowiskiem lokalnym.
• Pozytywny obraz przedszkola w środowisku lokalnym.
• Podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki.
• Możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia specjalistów.
• Promowanie wartości edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych,
• Kształtowanie u dzieci poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej.
• Prezentacja dorobku zawodowego oraz osiągnięć wychowanków.
• Podniesienie atrakcyjności organizowanych zajęć.

Celem podjętej współpracy było przede wszystkim danie dzieciom możliwości bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata i umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

§ 8, ust. 2, pkt 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Umiejętność rozpoznawania
i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8, ust. 2, pkt 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Umiejętność rozpoznawania
i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
W mojej pracy ważne jest, aby umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków. Uważnie obserwowałam więc i systematycznie prowadząc kary obserwacji dzieci, zeszyty obserwacji, diagnozę - określałam ich potrzeby i możliwości. Stały się one podstawą opracowywania dodatkowych ćwiczeń dla dzieci, kierowania ich na badania do specjalistów, planowania własnej pracy tak, aby odpowiednio wspierać dzieci, które wymagały pomocy i wsparcia.
Na bieżąco prowadziłam także rozmowy z rodzicami, w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych bądź wychowawczych.
Przeprowadziłam analizę dwóch przypadków, które opisałam w załączniku do sprawozdania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Michał
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Mariusz

ZAŁĄCZNIK NR 1
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych
I. Identyfikacja problemu
Michał uczęszcza do przedszkola od września 2018 roku i został przyjęty do grupy maluchów, 3-latków. Był cichym i spokojnym dzieckiem.
Dziecko rozumiało pytania i polecenia nauczyciela, jednakże nie zawsze na nie odpowiadało. Podczas zajęć organizowanych na pytania adresowane bezpośrednio do niego reagował tylko skinieniem głowy lub w ogóle nie reagował, mimo wielokrotnych prób polegających na zachęceniu dziecka do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli mowa wystąpiła, to była ona bardzo cicha. Z trudnością wykonywał wszelakie ćwiczenia ortofoniczne, nie śpiewał na głos piosenek i rzadko recytował krótkie wierszyki (sporadycznie podejmował próbę recytacji razem z grupą ‒ chóralnie). Podczas zabaw ruchowo-naśladowczych oraz zabaw ruchowych do piosenek dostrzega się trudności w zakresie odtwarzania danego ruchu czy gestu.
Należy jednak zaznaczyć, że podczas pracy indywidualnej przy stoliku chłopiec właściwie wykonywał polecenia. Dziecko współpracowało, ale komunikacja była minimalna. Zdarzało się jednak, iż Michał zaczynał swobodną wypowiedź, którą podejmował
z własnej inicjatywy. Potrafił też samodzielnie o coś zapytać ‒ wtedy próbował rozwinąć swoje zdanie.
U dziecka na co dzień można było zauważyć nieśmiałość i lęk. Niedostrzegalne było także wyrażanie emocji na twarzy: uśmiechu, zaciekawienia. Miał trudności z witaniem się, mówieniem „cześć” i „dzień dobry”. Był niemy w pewnych sytuacjach, często nie mógł wydać żadnego dźwięku i rzadko zgłaszał swoje potrzeby (np. nie zgłaszał, że prosiłby
o dodatkową porcję posiłku, pomimo tego, iż wcześniej nauczyciel kilkukrotnie go o to pytał). Michał rzadko się uśmiechał (uśmiech zauważalny był sporadycznie w mniejszej grupie dzieci lub podczas zabawy na placu zabaw). Nie miał jednak problemu z nawiązaniem kontaktu wzrokowego. Dziecko często komunikowało się za pomocą środków wizualnych
i niewerbalnych (odpowiadał kiwnięciem głowy, wskazywał na różne przedmioty, by dokonać wyboru). Wypowiadał też pojedyncze słowa w obecności wybranych osób, np. odpowiadał na pytania podając minimum informacji. Michał wykazywał chęć nawiązania relacji z nauczycielem, szukał kontaktu, czekał aż nauczyciel zorientuje się, że on czegoś potrzebuje czy chce o coś zapytać.
Dziecko jest samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych: samodzielnie ubierało się i rozbierało, samodzielnie spożywało posiłki, wykonywało czynności higieniczne.
Poza wyżej wymienionymi trudnościami nie zauważa się większych problemów dydaktycznych.

II. Sytuacja Rodzinna
Michał ma starszą siostrę. Rodzice pozostają w związku małżeńskim. Podczas rozmowy dowiedziałam się, iż w domu chłopiec jest ruchliwy, nie jest cichy, nieśmiały. Z rozmów z mamą wynika, iż Michał mówi normalnie i płynnie w domu lub innym przyjaznym, znanym środowisku. Trudności są zauważalne w nowym otoczeniu i przy nieznanych mu osobach.

III. Udzielana pomoc
Mama była informowana o trudnościach syna. Miała także podobne doświadczenia.
W związku z tym, że chłopiec pierwszy raz uczęszczał do przedszkola dałyśmy mu dosyć długi czas na zaadaptowanie się do nowej sytuacji. Miałyśmy nadzieję, że chłopiec w końcu pokona trudności w komunikowaniu się. Jednak nic się nie zmieniało. Po rozmowie z mamą zapadła decyzja o badaniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pszczynie. Wiosną 2019 roku po badaniu mama dostarczyła do przedszkola opinię odnośnie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu. Nauczycielka opracowała plan działań wspierających rozwój dziecka. Celem ogólnym była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka poprzez budowanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz wyrównywanie szans rozwojowych.
Wyznaczono cele szczegółowe:
- budowanie pozytywnego obrazu siebie
- zwiększenie poczucia własnej wartości
- odreagowanie napięć emocjonalnych
- zniesienie lęków przed mówieniem
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem spowodowanym trudnościami w
przekazywaniu wiedzy
- rozwijanie samodzielności
- umożliwianie nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji w środowisku
przedszkolnym, rówieśniczym
- rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe np.:
zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp

Metody, techniki, zabawy w pracy z dzieckiem:
- gry i zabawy ruchowe
- terapia przez zabawę
- przedstawienie kukiełkowe
- burza mózgów
- techniki plastyczne
- psychodrama
- elementy arteterapii, muzykoterapii,
- relaksacja np. wg Jacobsona, Shultza (rozładowanie napięcia mięśniowego oraz
emocjonalnego).
- bajkoterapia (identyfikacja z postawami bohatera opowieści)
- muzykoterapia
- metoda KLANZY - pedagogika zabawy
- obrazki, ilustracje, historyjki obrazkowe
W pracy z dzieckiem wykorzystano metody oglądowe, słowne, czynne oraz metodę ćwiczeń utrwalających.
Pomoce dydaktyczne: taśmy magnetofonowe, instrumenty muzyczne, zestaw pojedynczych obrazków, historyki obrazkowe, obrazki tematyczne, puzzle, wierszyki, rymowanki, klocki, wzory szlaczków, szablony, koraliki do nawlekania, przybory do rysowania, lepienia, wycinania, piasek kinestetyczny, śrubki, kłódka z kluczem itp.
Działania wspierające rodziców dziecka:
- systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w przedszkolu oraz o efektach
podjętych przez przedszkole działań
- umożliwienie ścisłej współpracy z osobami, które prowadzą dodatkowe zajęcia z dzieckiem
- pomoc w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi dziecka
- zebrania informacyjne dla rodziców
-zajęcia otwarte

Zasady pracy z dzieckiem:
- indywidualizowanie nauczania - rozwój i wzmacnianie elementów osobowości, które mają
zasadniczy wpływ na motywację
- stopniowanie trudności - zadania zbyt trudne lub związane z długą aktywnością dziecka
zwiększają jego negatywne postawy
- zaspokajanie naturalnej potrzeby ciekawości
- systematyczność - planowe, konsekwentne i systematyczne realizowanie założeń

Formy działań:
- umożliwienie dziecku brania udziału w zajęciach poprzez inne działania niż mówienie,
- brak nacisku na mówienie, okazywanie cierpliwości, motywowanie do mówienia w pozytywny sposób, okazywanie zrozumienia,
- zachęcanie do zabawy w małych grupach lub z drugim dzieckiem,
- gdy rówieśnicy wyręczają dziecko w mówieniu wyjaśnienie, że każdy ponosi odpowiedzialność za siebie,
- zorganizowanie warsztatów, pogadanki, celem zajęć jest zrozumienie przez dzieci, że każdy ma jakieś trudności i lęki i można je pokonać,
- zainicjowanie w grupie zabaw typu: teatrzyk kukiełkowy lub gra w maskach a także zabawy z szeptem np. "głuchy telefon",
- organizowanie zabaw wymagających manipulacji oddechem, zabawy tego typu rozlużniają mięśnie szczękowo-twarzowe, co ułatwia komunikację werbalną,
- odwracanie uwagi od komunikacyjnej funkcji języka - zabawy z naśladowaniem dżwięków z otoczenia, zwierząt,
- pomaganie dziecku w rozwijaniu samodzielności; przekazanie wskazówek, wizualizacja, stopniowanie trudności,
- gdy dziecko odważy się nam coś powiedzieć reagujemy naturalnie, nie zwracamy uwagi na sam fakt mówienia lecz odnosimy się do treści,
- współpraca z rodzicami , terapeutą dziecka oraz innymi specjalistami.

Prowadzono:
1. Ćwiczenia stymulujące rozwój motoryki małej:

- malowanie farbami na dużym arkuszu papieru
- rysowanie różnych kształtów w powietrzu, na kartce, na piasku
- zgniatanie kartki papieru jedną ręką w małą kulkę
- rzucanie i chwytanie woreczka lub piłki
- nawlekanie korali na sznurek
- rysowanie po śladzie, po kropkach
- wydzieranie z papieru
- lepienie z plasteliny
- rysowanie szlaczków
- dorysowywanie prostych, brakujących elementów
- zabawy ruchowe ze śpiewem
- modelowanie w plastelinie, ciastolinie
- montowanie konstrukcji z gotowych elementów np. klocków, krążków
- wycinanie
- układanie z nitek, wełny, tasiemki, formowanie z kolorowych frotek
- rysowanie wierszyków, recytowanie i jednoczesne kreślenie ich treści
- malowanie z wykorzystaniem piosenki
- rzuty do celu
- układanie płaskie bez wzoru
- przekręcanie klucza w kłódce
- odrysowywanie od szablonu
- kreślenie linii pionowych, poziomych, ukośnych, falistych z zachowaniem kierunku od lewej do prawej

2. Ćwiczenia rozwijające funkcję słuchową:
- rozpoznawanie odgłosów
- naśladowanie odgłosów
- wystukiwanie podanego rytmu
- dzielenie nazw na sylaby, liczenie ilości sylab
- rozpoznawanie liczby dźwięków
- odgadywanie źródła dźwięku
- nauka prostej rymowanki
- dobieranie rymujących się nazw obrazków
- powtarzanie ciągu słów
- porównywanie słyszanych dźwięków np. długi – krótki, cichy – głośny, wysoki – niski
- zabawy: Posłuchaj i powiedz, co słyszysz
- słuchowe rozpoznawanie instrumentów muzycznych po brzmieniu
- zabawy słuchowe: „Skąd pochodzi głos, tam się odwróć”
- powtarzanie tekstu za nauczycielem
- zabawy ruchowe ze śpiewem
- śpiewanie wierszyków sylabami
- zabawy z użyciem wyliczanek sylabowych

3. Ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe oraz wspierające rozwój intelektualny:
- rozmowa na temat obrazka, na temat dnia codziennego
- opowiadanie historyjki obrazkowej
- rozwiązywanie zagadek
- nauka rymowanki
- rysowanie wg kodu
- utrwalenie prawej i lewej strony
- rozwiązywanie zagadek
- zabawy utrwalające orientację przestrzenną
- kategoryzowanie przedmiotów
- opowiadanie treści utworów przeczytanych przez nauczyciela
- uczenie się na pamięć tekstu wiersza
- opisywanie wybranych przedmiotów, zwierząt, osób
- domyślanie się treści zasłoniętego obrazka
- inscenizacja z wykorzystaniem utworu literackiego
- określanie nastrojów obrazków, opisywanie ich, nadawanie im tytułów
- nauka prostych wyliczanek
- rozmowy na tematy bliskie dziecku

4. Ćwiczenia rozwijające funkcję wzrokową:
- dobieranie w pary takich samych obrazków
- nawlekanie korali wg podanego wzoru
- wskazywanie podobieństw i różnic na obrazkach
- odszukiwanie przedmiotów na obrazkach
- układanie :
- układanie z koralików, klocków (dużych i małych), mebli, pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur
- układanie z patyczków: płotów, drabin, domów
- z elementów mozaiki geometrycznej - postaci ludzi i zwierząt
- zauważanie, co nie pasuje do obrazka
- układanie puzzli
- zauważanie braków w obrazkach
- zabawa „Klocki”: określanie gdzie jest klocek?
- dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór

5. Usprawnienie orientacji o najbliższym i dalszym otoczeniu:
- segregowanie wg zasad opartych na ujmowaniu stosunków przestrzennych
- wzajemne sytuowanie przedmiotów względem siebie (połóż piłkę pod krzesłem, narysuj
kwadrat pod trójkątem).
- układanie wzorów, kolorowanie rysunków lub rysowanie wg wskazówek.
- zabawy konstrukcyjne – „Mały architekt” (budowanie domków, wież, miasta itp.).
- konstruowanie z użyciem: kasztanów, żołędzi, patyczków, drutu.
- układanie obrazków po prawej i lewej stronie.
- układanki mozaikowe z plastykowych figur geometrycznych.
- rysowanie wg instrukcji słownej (w lewo, w prawo, do góry itp.)

IV. Podsumowanie
Przez długi okres czasu z rówieśnikami i nauczycielkami pracującymi w grupie nie rozmawiał i nie nawiązywał kontaktów. Był wycofany i bardzo długo oswajał się z nową sytuacją (często przyjmował postawę biernego obserwatora). Obecnie coraz częstszym widokiem jest zabawa chłopca z drugim dzieckiem, jednakże ma to miejsce tylko wtedy, kiedy grupa rówieśnicza jest nieliczna. W czasie aktywności zabawowej Michał bawi się zgodnie, lecz często im się podporządkowuje (czasami naśladuje niewłaściwe zachowania dzieci, które wywołują u niego radość ‒ wtedy jego aktywność ruchowa w grupie jest większa). Zauważa się, że kiedy dziecko czuje się swobodnie, jest całkowitym przeciwieństwem dziecka nieszczęśliwego, wstydliwego i cichego ‒ Michał staje się uśmiechnięty, momentami nawet hałaśliwy, śmiały i pewny siebie.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania
problemów wychowawczych

I. Identyfikacja problemu
Mariusz uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie
w Pawłowicach od września 2018 roku. Od tego czasu jest pod stałą obserwacją nauczyciela. Problemy pojawiły się już na początku roku. Mariusz w grupie rówieśniczej czuje się bardzo dobrze. Nie ma problemów z rozstaniem i pozostawaniem w przedszkolu. Chłopiec chętnie bawi się z innymi dziećmi, jednak tylko wtedy, kiedy zabawa funkcjonuje według ustalonych przez niego zasad. Ingerencja innych dzieci prawie zawsze kończy się sporem i agresją skierowaną w kierunku kolegów z grupy. Mariusz bez zastanowienia potrafi uderzyć, popchnąć lub kopnąć inne dziecko, tylko dlatego, że np. ktoś miał inny pomysł na wspólną zabawę. Chłopiec lubi narzucać swoje zdanie i nie akceptuje poglądów innych dzieci. Jeśli coś nie jest tak, jak on chce, nie po jego myśli, wówczas złości się, krzyczy lub atakuje inne dziecko. Podczas zabaw zaobserwowano również częste zabawy w picie alkoholu. Mariusz często podczas tych zabaw „polewa sobie alkohol”, udaje, że częstuje nim innych. Proszony o zaprzestanie tego typu zabaw odpowiada, że lubi się w to bawić. Podczas zajęć chętnie odpowiada na pytania, jednak jest bardzo niecierpliwy. Często nie potrafi poczekać na swoją kolej i złości się kiedy nie jest wybierany jako pierwszy lub drugi do udzielenia odpowiedzi. Ten sam problem pojawia się również podczas zabaw oraz kwestii organizujących grupę. Chce on być zawsze pierwszy, buntuje się kiedy nie jest. Podczas ustawiania się np. w pary przepycha się, a nawet potrafi uderzyć inne dziecko, aby to, przepuściło go na pierwsze miejsce. Nie stosuje się do zasad obowiązujących w grupie, buntuje się i reaguje złością. Często nie reaguje również na polecenia nauczyciela. Poproszony np. o posprzątanie zabawek skacze po nich lub rozrzuca je po sali. Jego agresja została skierowana również w stronę nauczycielki, która zwracając uwagę dziecku na niewłaściwe zachowanie została przez niego uderzona klockiem. Chłopiec kiedy jest w stanie nadmiernego pobudzenia często nie reaguje na prośby i polecenia. Bezmyślnie biega po sali, śmieje się, potrafi wskoczyć na stolik, popchnąć kogoś lub uderzyć. Jego reakcje są wówczas nieprzewidywalne, ponieważ działa bardzo impulsywnie. Zazwyczaj w takich sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo dzieci jak również jego samego jest na chwilę wyprowadzany z sali w celu wyciszenia się. Zachowanie Mariusza wpływa na całą grupę do której uczęszcza. Z powodu częstej agresji dziecka, bicia, popychania lub straszenia pozostałe dzieci nie chcą uczęszczać do przedszkola, o czym mówią nauczycielce, a także przekazują takie informacje zaniepokojeni rodzice.
II. Sytuacja Rodzinna

Mariusz pochodzi z rozbitej rodziny. Obecny mąż pani J. nie jest jego biologicznym ojcem. Z informacji uzyskanych od mamy, wiemy że aktualnie Mariusz nie ma możliwości kontaktu ze swoim ojcem, ponieważ odbywa on karę w więzieniu. Pani J. podczas rozmowy wykazuje chęć współpracy jednak nie można zaobserwować żadnych efektów jej pracy. Podczas tych rozmów stwierdza, że nie radzi sobie z chłopcem, jego zachowaniem, a nawet są sytuacje, w których się go boi, informując, że M. rzuca w nią krzesłem lub jak się wyraziła „idzie na mnie z nożem”. Podczas przyprowadzania i odbierania chłopca ma często problemy, ponieważ ten nie słucha się mamy, biega, ucieka, szarpie się. Widoczne są mocno zaburzone relacje pomiędzy mamą a dzieckiem, która nie radzi sobie z jego wychowaniem. Pani J. posiada jeszcze troje dzieci, z czego dwoje są pod jej opieką, każde dziecko ma innego ojca.

III. Udzielana pomoc

W związku z nasilającymi się trudnościami wychowawczymi występującymi u dziecka zaproponowano matce badanie w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pszczynie oraz konsultację z psychiatrą dziecięcym. W tym celu opracowałam opinię o dziecku.
W wyniku tych wizyt wiosną 2019 roku chłopiec otrzymał opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie do której został skierowany na diagnozę przez psychiatrę z powodu stwierdzonej nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi i zaburzeń opozycyjno – buntowniczych . Dziecko zostało objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu. Nauczycielka opracowała plan działań wspierających rozwój dziecka. Celem ogólnym była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka poprzez budowanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi oraz wyrównywanie szans rozwojowych.
W toku codziennych zajęć i czynności w przedszkolu przestrzegałam ustalonych reguł. Nawiązałam bliski kontakt z dzieckiem. Często z nim rozmawiałam o jego ulubionych zabawach i bajkach. Czuwałam nad tym aby kończył rozpoczęte czynności, aby jego prace były staranne i żeby nie przeszkadzał innym dzieciom podczas pracy przy stolikach. Zauważyłam, że chłopiec bardzo lubi być chwalony. Za każdy najdrobniejszy nawet sukces chwaliłam dziecko przed całą grupą. Każde nieprawidłowe zachowanie było omawiane. Podczas takiej rozmowy wskazywałam dlaczego jego zachowanie było złe i jak powinien się zachować w danej sytuacji. Często przypominałam całej grupie ustalone zasady zachowania się w sali.
Ze względu na dużą potrzebę ruchu postanowiłam właściwie pokierować działalnością dziecka i wykorzystać ją do celów społecznie pozytywnych. Podsuwałam mu do wykonania różne czynności jak: rozdawanie pomocy do zajęć, układanie zabawek czy książek w półkach, pomoc pani woźnej w nakrywaniu do stołu. Za każdym razem sugerowałam, że to co robi jest bardzo ważne i, że pomaga innym.
Ze względu na ciągłe skargi dzieci z grupy i ich rodziców zostało zorganizowane zebranie z mamą chłopca, podczas którego wyjaśniła powody jego zachowania. Razem
z panią wicedyrektor zachęciłyśmy mamę do starań o wydanie orzeczenia przez poradnię
w celu przydzielenia do grupy pomocy dla chłopca. Jednak po wizycie okazało się, że poradnia nie wyda orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym ze względu na wiek dziecka.
Starałam się także wspierać mamę chłopca podsuwając jej pomysły na zabawy
z chłopcem w domu, tłumaczyłam jakie powinny być jej reakcje na podane przez nią zachowania dziecka. Tłumaczyłam jak ważne jest poświęcenie chłopcu chociaż dwudziestu minut dziennie tak żeby w tym czasie nie zajmowała się niczym innym. Zachęcałam do codziennego czytania 10 minut dziennie. W tym celu dałam mamie dla dziecka kartę na naklejki. Mama miała wieczorem mu czytać a nauczycielka na następny dzień po opowiedzeniu przez chłopca o czym była bajka, miała mu dać naklejkę. Niestety karta została zalana przez mamę. Pani J. stwierdziła, że chłopiec nie chce słuchać czytanych przez nią bajek. Wydrukowałam dla mamy także artykuł z internetu o przyczynach zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Cele szczegółowe:
- budowanie pozytywnego obrazu siebie
- zwiększenie poczucia własnej wartości
- odreagowanie napięć emocjonalnych
- rozwijanie samodzielności
- niwelowanie zachowań buntowniczych
- umożliwianie nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji w środowisku
przedszkolnym, rówieśniczym
-wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Metody, techniki, zabawy w pracy z dzieckiem:
- gry i zabawy ruchowe
- terapia przez zabawę
- przedstawienie kukiełkowe
- burza mózgów
- psychodrama
- elementy arteterapii, muzykoterapii, sensoplastyki
- relaksacja np. wg Jacobsona, Shultza (rozładowanie napięcia mięśniowego oraz
emocjonalnego).
- bajkoterapia (identyfikacja z postawami bohatera opowieści)
- muzykoterapia
- metoda KLANZY - pedagogika zabawy.

Forma pracy:
- praca w grupie i indywidualna

Działania wspierające rodziców dziecka:
- systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu i postępach dziecka w przedszkolu
oraz o efektach podjętych przez przedszkole działań,
- zapoznanie mamy z zapisem prowadzonych obserwacji,
- umożliwienie ścisłej współpracy z osobami, które prowadzą dodatkowe zajęcia z dzieckiem
- pomoc w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania u dziecka
- zebrania informacyjne dla rodziców
Zasady pracy z dzieckiem:
-indywidualizowanie nauczania - rozwój i wzmacnianie elementów osobowości, które mają zasadniczy wpływ na motywację
- stopniowanie trudności - zadania zbyt trudne lub związane z długą aktywnością dziecka zwiększają jego negatywne postawy
- zaspokajanie naturalnej potrzeby ciekawości
- dominacja wychowania - rozwijanie właściwych postaw społecznych
- systematyczność - planowe, konsekwentne i systematyczne realizowanie założeń
edukacyjnych i wychowawczych
- zajęcia zespołowe - nauka w grupie ma charakter uspołeczniający i stwarza warunki do
generowania sytuacji interakcyjnych, które mobilizują do pożytecznej i celowej pracy

Formy działań:
- dostosowanie tempa i wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
-nawiązanie serdecznego kontaktu, wspieranie w procesie adaptacji, zapewnienie dziecka o możliwości otrzymania pomocy,
-poszukiwanie i podkreślanie mocnych stron dziecka na forum grupy, dyskretna pomoc w nawiązaniu relacji rówieśniczych,
-otaczanie dziecka wsparciem oraz tworzenie atmosfery życzliwości i spokoju, unikanie stygmatyzacji,
-stwarzanie sytuacji wychowawczych, które pozwolą dziecku zaistnieć w grupie w pozytywny sposób,
-budowanie poczucia własnej wartości - dostrzeganie mocnych stron dziecka, jego osiągnięć oraz wkładu pracy,
-wspieranie rozwoju efektywnej komunikacji, akceptowalnego przeżywania emocji, szukania pomocy w sytuacji trudnej dla dziecka,
-prowadzenie ćwiczeń wzmacniających stabilizację centralną, rozwijających świadomość schematu ciała oraz planowanie ruchowe,
-w trosce o wydłużenie koncentracji uwagi zaleca się zachowanie porządku w miejscu pracy dziecka, ograniczenie bodżców rozpraszających, pomoc nauczyciela w organizowaniu sobie przez chłopca pracy, ukierunkowanie jego aktywności i skupianie uwagi na jednej określonej czynności,
-zapewnienie przed zajęciami możliwości zaspokojenia potrzeby ruchu,
-zapewnienie możliwości wyciszenia się , odpoczynek,
-przypominanie norm grupowych i ich znaczenia dla każdego dziecka,
-zapewnienie spokojnego niepobudzającego otoczenia, minimalizować hałas,
-kierowanie do dziecka krótkich komunikatów, rozdzielanie poleceń złożonych na etapy, komunikaty wzmacniać bodżcem dotykowym i wzrokowym,
-angażowanie chłopca do czynności pomocniczych podczas zajęć,

IV. Podsumowanie

Pomimo wdrożonych działań oraz częstych rozmów z Mamą dziecka nie zaobserwowano poprawy. Od jakiegoś czasu zachowanie chłopca wzbudza coraz większe zaniepokojenie oraz obawy związane z bezpieczeństwem innych dzieci. Podczas ostatnich tygodni zachowanie dziecka znacznie się pogorszyło, coraz częściej ma napady złości
i agresji zarówno w stosunku do dzieci jak i nauczycieli. Mama nie skorzystała
z zaproponowanej jej Szkoły dla rodziców organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Twierdzi, że warto chłopca zapisać na terapię ale ona sama nie ma zamiaru w niczym brać udziału bo nie ma z kim zostawić w tym czasie najmłodszej córki. Częste rozmowy
z dzieckiem w trakcie zajęć mające na celu przypominanie zasad właściwego zachowania się także nie przynosiły pożądanego efektu i dezorganizowały tok ich prowadzenia. Mama kolejny raz ma umówiona wizytę u psychiatry.

PODSUMOWANIE

Uważam, że okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Każdy rok pracy przynosił nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego codziennej pracy zawodowej.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. W swojej pracy kieruję się dobrem dzieci nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym. Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. Zamierzam nadal podnosić jakość swojej pracy by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.