X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45030
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego pedagoga specjalnego
Alicji Jóźwiak
ubiegającej się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu od 1 września 2017 roku do dnia 31 maja 2020 roku
W okresie od 1 września 2017 roku do dnia 31 maja 2020 roku realizowałam zadania wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Szarych Szeregów” we Włocławku. Zaplanowane przeze mnie zadania były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z 13 marca 2013 roku ) . Przeanalizowałam także rozporządzenie MEN z dnia 26.08.2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, celem zapoznania się z nowymi wymaganiami.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie nowych umiejętności w pracy z uczniem.
W czasie stażu uczestniczyłam w kursach, szkoleniach, webinariach w ramach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli . W 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe. Podejmowane przeze mnie formy doskonalenia zawodowego podyktowane były dążeniem do własnego rozwoju, chęcią wzbogacenia warsztatu pracy oraz bieżącymi potrzebami szkoły.
Szkolenia WDN
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej- założeniem szkolenia było poszerzanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawierało elementy teoretyczne i praktyczne, pozwalające posiąść cenną wiedzę, która realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby poszkodowanej. - Szkolenie „ Autyzm i Zespół Aspergera- teoria i praktyka” organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Włocławku. Podczas szkolenia zapoznałam się z przyczynami występowania autyzmu, objawami charakteryzującymi całościowe zaburzenia organizmu oraz sposobami pracy z takimi dziećmi. - Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”- założeniem szkolenia było przedstawienie aktualnych przepisów dotyczących organizowania i udzielania owej pomocy uczniom w szkole, zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy. Przekazano informacje jak prawidłowo dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. -Szkolenie „Interpretacja opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z elementami prawa oświatowego”- szkolenie dało możliwość właściwego rozpatrywania tychże dokumentów, pozwoliło na wnikliwą ich analizę i tym samym szansę na lepsze wsparcie dla ucznia. -Szkolenie „Jak rozpoznać dziecko z ADHD i jak mu pomóc”- szkolenie służyło zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, ukierunkowane było przede wszystkim na aspekty praktyczne. Zapoznałam się z metodami pracy stosowanymi wobec nadpobudliwych dzieci.
Zewnętrzne formy doskonalenia
-Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika-kwalifikacje nabyte przed rozpoczęciem stażu; założeniem kursu było zapoznanie z pracą z dziećmi upośledzonymi umysłowo, rewalidacją indywidualną, metodyką nauczania i wychowania dzieci, treningiem umiejętności wychowawczych, dzięki czemu mogłam pogłębić swoją wiedzę i jeszcze efektywniej pracować z uczniami.
-Kurs Kwalifikacyjny : Terapia Pedagogiczna- kwalifikacje nabyte przed rozpoczęciem stażu; dzięki temu kursowi posiadłam umiejętności postępowania terapeutycznego, poznałam wybrane metody terapii, w jaki sposób wykorzystać edukację komputerową w reedukacji specyficznych trudności w uczeniu się; dzięki temu mogłam skutecznie pomagać uczniom w usprawnianiu zaburzonych funkcji, wyrównywaniu braków i wzmacnianiu motywacji do pokonywania trudności.
-Studia podyplomowe: Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-kwalifikacje nabyte w okresie stażu; założeniem było wyposażenie w wiedzę z zakresu nauczania i przywracania sprawności dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak i z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki czemu poznałam teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii osób ze spektrum autyzmu, jak i niepełnosprawnych intelektualnie. Poszerzyło to moją wiedzę, wzbogaciło warsztat pracy.
-Webinarium- Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą? Autor wykładu: Anna Tulczyńska, spotkanie dotyczyło sposobów radzenia sobie z dziećmi w trudnej sytuacji, jak pracować i uczyć się. Poruszył ważną kwestię koncentracji i motywacji oraz dbania o siebie i bliskich.
-Webinarium- Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów I-III; autor Dorota Dziamska. Program webinarium uczył jak sobie radzić w trudnej sytuacji, jak zrealizować zadania podstawy programowej, o czym należy pamiętać i na co należy zwrócić szczególną uwagę.
-Webinarium- Uczeń ze spektrum autyzmu; spotkanie usystematyzowało moją wiedzę dotyczącą autyzmu. Poruszono problem triady zaburzeń. Radzono, w jaki sposób pomóc dziecku skutecznie funkcjonować w środowisku szkolnym, jaka jest rola nauczyciela. Dowiedziałam się, jakie są narzędzia wsparcia dla nauczyciela i terapeuty.
Efekty dla nauczyciela :
-dbam o swój rozwój zawodowy poszerzając wiedzę poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym -pozyskanie nowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć -wzbogacenie wiedzy oraz warsztatu pracy -poszerzanie wiedzy na temat specyfiki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności
Efekty dla ucznia i szkoły :
-wzbogacenie formy zajęć
-zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć
-stosowane metody i formy pracy odpowiednio dobrane do dysfunkcji dziecka
-wzrasta efektywność pracy podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej czy podczas zajęć rewalidacyjnych poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-szkoła postrzegana jest jako placówka ucząca się ze względu na udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
2. Organizowanie i przygotowanie uczniów do konkursów.
W celu zaspokojenia ciekawości dzieci oraz poszerzania kręgu ich zainteresowań zachęcałam uczniów do włączania się w konkursy szkolne jak i pozaszkolne. Uczestniczyłam w przygotowaniu jak również byłam opiekunem uczniów biorących udział w następujących konkursach:
-Szkolny konkurs: „Szare Szeregi”- patron mojej szkoły/ plastyczny. Celem było przybliżenie dzieciom postaci młodych harcerzy, popularyzacja postaw patriotycznych wśród młodych uczniów. -Szkolny konkurs :Zimowe krajobrazy”/plastyczny. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą, zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu własnego regionu, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami.
-„Namaluj ciepło”- konkurs zorganizowany przez Energa S.A., do którego przygotowywałam uczniów mojej klasy -„Kto brzmi w trzcinie”- konkurs recytatorski; przygotowanie uczniów .
-„Konkurs poezji patriotycznej”- przygotowanie ucznia/otrzymał 3 miejsce .
-„Konkurs piosenki dziecięcej”- przygotowanie uczniów z mojej klasy do zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Uczniowie otrzymali drugie miejsce.
-Realizacja projektu” Magiczne Drzewo Słodziaków”; to druga edycja konkursu zorganizowanego przez sieć sklepów Biedronka. Miał za zadanie inspirować dzieci do codziennego czytania i obudzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne.
- „Głoskowe rymowanki”- konkurs logopedyczny przygotowanie i wspieranie uczniów w realizacji zadania.
-„Dni Seniora”- przygotowanie pracy plastycznej pod moim kierunkiem na wystawę ZUS.
Efekty dla nauczyciela :
-satysfakcja i zadowolenie z podjętych działań
-wzrost aktywności twórczej
-wzbogacenie warsztatu pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym
-rozwój kreatywności , zdolności, zainteresowań uczniów
-kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad współzawodnictwa i dobrze pojętej rywalizacji
-podniesienie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności
-stworzenie miejsca, gdzie dziecko może się spełniać i podejmować wyzwania
-podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozszerzanie ofert działań dodatkowych -integracja społeczności uczniowskiej
3. Indywidualne konsultacje dla rodziców.
Prowadzone przeze mnie konsultacje to forma wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Często korzystają z niej rodzice, którzy potrzebują wsparcia ze strony specjalisty, w celu omówienia swoich wątpliwości Konsultacje indywidualne to okazja do spotkania z rodzicami moich pociech w celu omówienia sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka. Proszę rodziców o poinformowanie o chęci spotkania z niewielkim wyprzedzeniem abyśmy mogli skuteczniej zaradzić powstałym problemom w dostosowanym dla mnie jako nauczyciela i dla rodzica czasie. Spotkanie umożliwia spokojną rozmowę na tematy niepokojące rodzica lub mnie, wymianę doświadczeń oraz stworzenie i wypracowanie wspólnej linii wychowawczej i edukacyjnej dla konkretnego dziecka. Podczas kontaktów indywidualnych, konsultacji czy spotkań poruszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej:
-współpraca pomiędzy uczniami
-integracja zespołu klasowego
-postępy uczniów i ich osiągnięcia Jako pedagog specjalny stosowałam również pedagogizację rodziców, omawiając:
-„Wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
-„Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
-„Przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci ze spektrum autyzmu”
-„Zagrożenia płynące z Internetu”
Efekty dla nauczyciela :
-wyposażenie w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy
-nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami umożliwiające jednakowy front oddziaływań wobec dziecka
Efekty dla ucznia i szkoły :
-zwiększenie świadomości swoich praw i możliwości wpływu na to, co dzieje się w szkole
-zwiększenie zaangażowania w życie szkoły
-budowanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną
-wprowadzenie zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły
-budowanie wizerunku szkoły nowoczesnej
4. Pełnienie funkcji opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego.
Od kilku lat pełnię funkcję opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego. Moim zadaniem jest aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. Co roku wraz z drugim opiekunem przygotowujemy plan pracy. Współorganizowałam konkursy, apele, uroczystości, angażowałam się w przeprowadzenie różnych akcji dla potrzebujących. W okresie przed świętami dbałam o właściwy wystrój sali i korytarzy. Pełniąc w szkole funkcję opiekuna MSU miałam możliwość angażować się w :
-Coroczne wybory do MSU; organizuję kampanię wyborczą. Dzień wyborów jest dniem uroczystym w życiu szkoły. W przygotowanym lokalu wyborczym uczniowie głosują na swoich kandydatów.
-Comiesięczne zebranie MSU, gdzie uczniowie zdawali relację z pracy, pokazywali swoje propozycje nowych przedsięwzięć.
-Coroczną wystawę Darów Jesieni; przygotowane bukiety i jesienne kosze zdobiły naszą szkołę i prezentowały zdolności naszych podopiecznych.
- Coroczne spotkania naszych uczniów z Policjantami w ramach akcji policyjnej „Bezpieczna droga do szkoły” oraz wyjść dzieci do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, gdzie mogły zapoznać się z codzienną pracą policjantów, ich obowiązkami, a także uczestniczyć w pogadance na temat bezpieczeństwa.
-Coroczna organizacja wyjść uczniów grupy wiekowej „Iskierki” do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach i zajęciach praktycznych utrwalających wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
-Opracowanie i rozdanie ulotek na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych czy wakacji .
-Poczta Walentynowa- organizowałam wraz z uczniami Walentynki, działała poczta Walentynowa.
-Zakładki upominkowe dla oddziału przedszkolnego i uczniów klas pierwszych wykonane według własnego pomysłu .
Efekty dla nauczyciela :
-rozwijanie aktywności
-rozwijanie umiejętności pracy w zespole systematyczna praca i kontakt z uczniami
-satysfakcja i radość pracy z uczniami
Efekty dla ucznia i szkoły :
-współtworzenie i współorganizowanie życia szkoły
-podejmowanie samodzielnych inicjatyw
-przygotowanie do pełnienia ról społecznych
-integrowanie społeczności klasowej i szkolnej
-rozwijanie zainteresowań
-budowanie umiejętności pracy w zespole
-uwrażliwienie na potrzeby innych
-aktywizowanie uczniów do działania
-kształtowanie pożądanych postaw uczniów
-rozszerzanie działań wychowawczych szkoły
-podniesienie jakości pracy szkoły
-promocja szkoły w środowisku lokalnym
5. Udział w Festynach Integracyjnych.
Od początku organizacji imprezy, która promuje naszą szkołę w środowisku lokalnym czynnie włączam się w ich organizację. Moja praca w ramach tego działania to organizacja stoiska plastycznego, na którym wraz z uczestnikami tworzę prace różnego rodzaju technikami plastycznymi. Przygotowuję również swoich uczniów do występu na scenie, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
Efekty dla nauczyciela :
-rozwijanie umiejętności współpracy
-udział w promocji szkoły
-okazja do promowania swoich działań oraz wykazania się aktywnością twórczą
Efekty dla ucznia i szkoły :
-dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenie z dobrej zabawy
-prezentacja swoich talentów i uzdolnień
-umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
-integracja społeczności uczniowskiej
-umożliwienie wspólnego i aktywnego spędzania czasu dzieciom o różnym poziomie sprawności i ich rodzicom
-promocja szkoły w szerszym środowisku
-integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w pracy własnej komputera i nowoczesnych technologii informacyjnych.
Szybki rozwój techniki sprawia, że coraz odważniej wspieramy się technologią informacyjną i komunikacyjną. Wykorzystujemy nie tylko komputer, Internet, ale również korzystamy z dostępnych nam aplikacji : Messenger, Skype , tak przydatne w ostatnim czasie, gdzie prowadzone jest zdalne nauczanie. To wszystko ułatwia nam zdobywanie informacji i wykonywanie wielu zadań. Internet to nieograniczone źródło wiedzy. Chcąc dobrze realizować zadania dydaktyczne i wychowawcze komputer jest nieodłączny, ułatwia, porządkuje pracę oraz sprawia , że zajęcia stają się ciekawsze. Dzięki nowoczesnej technologii mogłam :
-opracować materiały potrzebne do pracy z uczniami -zamieszczać materiały na szkolnym dysku WebDisk w czasie zdalnego nauczania -opublikować własny plan rozwoju zawodowego , aby móc podzielić się wiedzą z innymi -opublikować również pracę dotyczącą” Niepowodzeń dydaktyczno wychowawczych wśród uczniów klas młodszych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Mali ratownicy”, „Kreatywne Iskierki”, czy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów przejawiających trudności w nauce z uwagi na zaburzenia percepcyjno-motoryczne : „ Chcę i potrafię” -publikować gotowe karty pracy do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanych na stronie szkoły -tworzyć własne prezentacje multimedialne , które wykorzystuję podczas pracy na zajęciach rewalidacyjnych czy plastycznych -korzystam z programu Power Point, Office, Word, co daje możliwość ilustrowania pewnych zagadnień przykładami użycia, ilustracjami, to ułatwia zapamiętanie i buduje skojarzenia -przygotować podziękowania i dyplomy , m.in.: przygotowanie dyplomów za udział w Pikniku Sportowym, w Narodowym Czytaniu, którego byłam organizatorem w młodszej grupie szkolnej. -w trakcie trwania stażu korzystałam z różnych stron internetowych,
m.in. :www.epedagogika.pl, www.wsip.pl,www.literka.pl, www.nowaera.pl,oraz z wyszukiwarek google.pl, poczty wp.pl, onet.pl, i inne poszukując interesujących pomysłów na organizację imprez klasowych i szkolnych, pomocy do zajęć
Efekty dla nauczyciela :
-porządkowanie wiedzy -pogłębianie umiejętności posługiwania się technologią komputerową
-stosowanie atrakcyjnych form pracy
-wzbogacanie warsztatu pracy
-podniesienie efektywności swojej pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-podniesienie skuteczności nauczania
-wzrost atrakcyjności zajęć poprzez stosowanie różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych wykonywanych przy użyciu komputera
-indywidualizacja nauczania
-wyzwalanie wszechstronnej aktywności
-rozbudzanie zainteresowań
-wzrost jakości pracy -podnoszenie standardów nauczania
-podnoszenie efektywności pracy szkoły
2. Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pracując jako pedagog specjalny moim zadaniem jest ścisła współpraca z wychowawcą klasy tak, aby wszystkie dzieci, szczególnie te o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystały z optymalnych warunków pracy i otrzymały odpowiednie wsparcie. Dlatego często sięgam do informacji zawartych w Internecie i w miarę możliwości korzystam z tablicy multimedialnej. Materiał audiowizualny jest nieodzownym elementem pracy z uczniem w czasie zajęć zintegrowanych czy rewalidacyjnych.
W swojej pracy wykorzystuję:
-bogate zasoby Youtube.com oraz cda.com, gdzie znajdują się filmy powiązane z tematyką zajęć, wzbogacając ich szatę -pracuję także z materiałami interaktywnymi tak potrzebnymi w czasie zdalnego nauczania, które są dodatkiem do podręczników szkolnych/ flipbooki , multibooki /, materiały w nich zawarte poszerzają treści ujęte w podręczniku o dodatkowe ćwiczenia oraz gry, a tym samym uatrakcyjniają zajęcia i pomagają zapamiętywać treści -nauka przez zabawę ma wyjątkowo dużą efektywność, mocno angażuje i sprawia, że uczeń bardziej skupia się na nauce i w mniejszym stopniu rozprasza się - wykorzystywałam w tym celu gry, co okazywało się niejednokrotnie trafnym zabiegiem, ponieważ dziecko podczas nauki nie czuje obowiązku, który “musi” z niechęcią wypełnić -nauka w takiej formie sprawiała dzieciom przyjemność, łatwiej było uczniowi podtrzymać koncentrację uwagi -tablica multimedialna czy komputer dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki, pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny - często sięgałam do stron takich jak: Buliba.pl, PisuPisu.pl, SuperKid.pl, platformy „Zdobywcy wiedzy”, „Printoteka”, „Moje pierwsze ABC”, czy „ Układanki dobieranki”, „Rybka MiniMini poznaje świat” , dzięki nim wzbogacona została szata zajęć, rozbudzałam ciekawość dzieci , odpowiednio dobrane ćwiczenia sprzyjały usprawnianiu zaburzonych funkcji, rozwijaniu samodzielności , aktywizowaniu do działania -praca z komputerem dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych
-organizowałam także spotkania w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie dzieci miały możliwość wykorzystania ozobotów: „Tworzymy plan Włocławka”- droga dla ozobotów, „Programowanie nie tylko na dywanie”
Efekty dla nauczyciela :
-uatrakcyjnienie działań dydaktyczno-wychowawczych
-zwiększenie efektów pracy
-doskonalenie umiejętności informatycznych
-wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały dydaktyczne
-podniesienie własnych kompetencji merytorycznych i metodycznych
-rozwój poprzez samokształcenie
-weryfikowanie i aktualizowanie swojej wiedzy
-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Efekty dla ucznia i szkoły :
-uatrakcyjnienie zajęć
-podniesienie skuteczności nauczania
-rozwijanie ciekawości poznawczej
-wyzwalanie możliwości i zainteresowań
-zwiększenie motywacji do pracy i pokonywania trudności
-rozwijanie wiary we własne możliwości
-atrakcyjność prowadzonych zajęć
-tworzenie warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych
-podniesienie efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych
-stwarzanie możliwości do odniesienia sukcesu edukacyjnego

3. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
-opisuję przedsięwzięcia klasy czy grupy wiekowej, które organizuję lub współorganizuję i zamieszczam relacje zdjęciowe na stronie szkoły oprawione krótką informacją - „Iskierkowy Turniej Sportowy z Babcią i Dziadkiem”, Bal Karnawałowy, wyjścia klasy w różne ciekawe miejsca takie jak : Muzeum Etnograficzne , Centrum Edukacji Ekologicznej, Biblioteka Pedagogiczna, Piekarnia PSS Społem; imprezy klasowe tj. Dzień Matki, Dzień Dziecka w Kręgielni, Apel- Iskierki Śpiewają Niepodległej itp.
- przesyłałam na pocztę elektroniczną materiały i zdjęcia, które ukazywały się na stronie internetowej promując szkołę -wymieniałam tym samym doświadczenia z innymi nauczycielami Efekty dla nauczyciela :
-dzielenie się swoimi osiągnięciami z innymi nauczycielami
-bogacenie i doskonalenie warsztatu własnej pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-zaprezentowanie talentów, zainteresowań dzieci na forum szkoły
-wyzwolenie wszechstronnej aktywności
-wzrost motywacji do podejmowania nowych działań
-promowanie szkoły
-sprawne przekazywanie informacji rodzicom i nauczycielom

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-wspomagałam nauczycieli, stażystów i kontraktowych poprzez dzielenie się informacjami na temat tworzenia Planu Rozwoju Zawodowego, sprawozdania, materiałami zgromadzonymi w czasie trwania stażu -publikowałam na portalach edukacyjnych własne opracowania- opis i analiza przypadku uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, opis i analiza przypadku ucznia mającego trudności w czytaniu i pisaniu -służyłam pomocą w obsłudze dziennika elektronicznego, tablicy multimedialnej również starszych stażem koleżankom -jako organizator ważnego wydarzenia, jakim jest „Narodowe Czytanie”- dzieliłam się wiedzą po przeprowadzonej uroczystości -udostępniałam własne pomoce, scenariusze zajęć , gotowe karty pracy ucznia na szkolnym dysku, dzięki czemu nauczyciele mieli możliwość korzystania z gotowych rozwiązań lub zaczerpnięcia pomysłu
Efekty dla nauczyciela:
- potrafię dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi -wymiana doświadczeń równa się wzbogacanie warsztatu pracy -sprawniej rozwiązuję problemy natury wychowawczej -mam możliwość formułowania wniosków i wytycznych do dalszej pracy -dzielenie się wiedzą z szerszym kręgiem nauczycieli poprzez portale internetowe poszerza zakres działań i daje wiele możliwości
Efekty dla ucznia i szkoły :
-ciekawe lekcje -wzrost motywacji i chęci do nauki -indywidualne podejście do dziecka -podniesienie poziomu kształcenia w szkole -zainspirowanie do pracy twórczej innych nauczycieli -prezentacja dorobku w szerszym środowisku
2. Współpraca z nauczycielami w ramach działań zespołów : Wychowawczego, Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Edukacji wczesnoszkolnej.
-dzieliłam się wiedzą nabytą podczas szkoleń- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Autyzm- przyczyny niepowodzeń szkolnych, jak również materiałami pozyskanymi podczas szkoleń -współpracowałam ze specjalistami obserwując zajęcia / rewalidacyjne, specjalistyczne hipoterapia, specjalistyczne dogoterapia, specjalistyczne felinoterapia, czy integracja sensoryczna pozyskując ciekawe propozycje pracy z uczniami, które mają korzystny wpływ na ich rozwój; dzięki jednakowemu frontowi oddziaływań moi uczniowie mieli większe szanse i możliwości rozwoju -opracowywałam wraz z innymi nauczycielami harmonogram realizacji zadań w grupie wiekowej Iskierki -wymieniałam doświadczenia na temat analizowania oceny efektywności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych -opracowałam program pracy korekcyjno-kompensacyjnej, który przedstawiłam członkom zespołu i podzieliłam się zdobytą wiedzą -brałam udział w przedsięwzięciu Dzień Osób z Zespołem Downa, podczas którego wspólnie zaproponowałyśmy uczniom aby na znak solidarności i akceptacji ubrały różnokolorowe skarpetki, uczniowie kolorowali szablony skarpetek, które ozdobiły korytarz szkoły -współorganizowałam Dzień Życzliwości- przygotowanie symboli e -motek , które były kolorowane przez dzieci i utworzyły łańcuch życzliwości -włączałam się w organizację obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu-uczniowie tworzyli plakaty, wykonywali niebieskie rączki zdobiące okna szkoły, dmuchali balony na znak akceptacji i wsparcia osób z autyzmem; uczniowie wraz z opiekunami odbyli spacer ulicami osiedla -współorganizowałam obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na terenie szkoły- przygotowanie ulotek , uświadomienie uczniom konieczności tolerancji i akceptacji wobec każdego człowieka
Efekty dla nauczyciela :
-pogłębianie umiejętności poprzez dzielenie się warsztatem pracy
-wymiana doświadczeń daje możliwość poznania nowatorskich rozwiązań
-wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, ciekawe pomysły
-satysfakcja z wykonywanych działań
Efekty dla ucznia i szkoły :
-szybkie zdiagnozowanie problemów występujących u dzieci i sprawne ich rozwiązanie
-korzystanie z wypracowanych przez nauczycieli rozwiązań w zakresie pomocy i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-umożliwienie pełniejszego rozwoju dzieci poprzez stosowanie ciekawych metod pracy
-uzyskanie lepszych efektów w nauce
-podwyższenie jakości funkcjonowania szkoły poprzez prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli
-lepsze oddziaływania na uczniów poprzez współpracę ze specjalistami
-lepsza komunikacja z nauczycielami

3. Prowadzenie zajęć otwartych.
Dzięki zajęciom otwartym mamy bezpośredni kontakt z innymi nauczycielami, dzięki czemu mają możliwość poznania metod i technik pracy z dziećmi. Mogą zaobserwować dziecko na tle grupy bądź podczas indywidualnej pracy, jego zachowania, sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach, możliwości i motywację do pracy. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia otwarte były omawiane. Podczas omówienia odnosiłam się do celów zajęć, wykorzystywanych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Podkreślam efekty, które udało mi się osiągnąć w pracy z dzieckiem. Dlatego też w okresie stażu prowadziłam : -zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli stażystów i kontraktowych z zakresu pracy z dzieckiem mającym trudności percepcyjno-motoryczne „ Drzewa i liście jesienią” 20.11.2017, wykorzystując metody aktywizujące tj. drama, elementy metody dobrego startu, czy gier dydaktycznych. Zachęcałam dzieci do czynnego udziału w tychże zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenie w pracy pedagogicznej . -zajęcia otwarte rewalidacyjne ukazujące pracę z uczennicą o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i Zespołem Downa „ Stymulowanie funkcji poznawczych - zabawa w sklep” 5.12.2019, „ Maluję kreślę, widzę- usprawnianie ruchów ręki i grafomotoryki” 12.01.2020, zwracając uwagę na metodykę pracy/ aktywizujące metody tj. naśladownictwo, metoda symulacji czy zabaw grafomotorycznych, jak również optymalne wykorzystanie czasu pracy
-zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodszej grupy wiekowej „Iskierki”, gdzie poprzez aktywne włączenie się uczniów do zajęć ukazywałam, w jaki sposób należy postępować z osobą poszkodowaną , stosując metody aktywizujące, które pobudzały uczniów do myślenia oraz współdziałania -wykorzystanie tablicy multimedialnej w czasie Drzwi Otwartych, gdzie prezentowałam ćwiczenia tj. dopasowywanie obrazków, łączenie elementów w pary, robienie mydlanych baniek zgodnie z poleceniem lektora
Efekty dla nauczyciela :
-doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy
-zdobywanie doświadczeń w prowadzeniu zajęć dla nauczycieli i rodziców
-rozwijanie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami
-otrzymanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-wzrost zainteresowania uczniów tego typu zajęciami spowodowany wprowadzeniem nowych form i metod pracy
-poszerzenie wiedzy, rozwijanie swoich umiejętności
-integrowanie grupy oraz społeczności klasowej
-uzyskanie wysokiej jakości procesu dydaktycznego
-wzrost umiejętności i wiedzy nauczycieli
-integracja zespołu nauczycieli
-promowanie szkoły jako placówki stosującej różnorodne formy pracy z uczniem -podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Wdrażanie i realizacja programu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły zaplanowałam wdrożenie i realizację programu zajęć „Mali ratownicy”. Program został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, zatwierdzony do realizacji oraz wpisany do szkolnego zestawu programów . Program przeznaczony dla młodszej grupy wiekowej . Zajęcia prowadzono w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem programu było :
-nabycie umiejętności opanowania i racjonalnego działania w sytuacji kryzysowej np.: wezwanie pogotowia przez dziecko
- nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania w miejscu wypadku, zasłabnięcia , utraty przytomności przez osobę poszkodowaną
-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
Treści poruszane podczas zajęć , to : bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa czy łańcuch przeżycia. W tym przypomnienie numerów alarmowych, wiele ćwiczeń praktycznych, instruktarz i komentarz do poszczególnych zadań. Wykorzystanie ciekawych rekwizytów. Wszystko po to, by wpoić dzieciom potrzebę niesienia pomocy innym, ponieważ każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia.
Ewaluacja niniejszego programu opierała się na obserwacji uczniów, ich zachowań podczas zajęć, a także podczas działań praktycznych. Analizie poddano prace uczniów, ich podejście i zaangażowanie w wykonywane działania. Uczniowie dokonali samooceny jako forma informacji zwrotnej, a mianowicie kolorowali buźki wesołe, smutne i obojętne. Dzięki udziałowi w programie dzieci nabyły umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanemu a przede wszystkim wykształciły bezpieczne zachowania.

Efekty dla nauczyciela :
-pogłębianie wiedzy na temat konstruowania programów autorskich/własnych
-zdobycie nowych doświadczeń w gromadzeniu i opracowaniu materiału
-poszerzanie warsztatu pracy
-zadowolenie z efektów z podjętych działań
Efekty dla ucznia i szkoły :
-wszechstronny rozwój uczniów
-rozwój zainteresowań
-wpływ na samorealizację i osiąganie sukcesów na terenie szkoły
-wiara dzieci w swe możliwości
-umacnianie więzi grupowych
-wzbogacanie swojej wiedzy
-podniesienie efektywności działań edukacyjnych
-rozszerzenie oferty edukacyjnej
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie uroczystości , imprez klasowych i szkolnych promujących szkołę.
Życie szkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one przedstawieniem umiejętności naszych podopiecznych. Większość z nich na stałe wpisała się w kalendarz życia szkoły i są oczekiwane przez rodziców i uczniów. Pozwala to na integrację środowiska rodzinnego i klasowego, bliższe poznanie rodziców. Nawiązanie pozytywnych relacji jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania placówki jak i współpraca pomiędzy nauczycielem a rodzicem i oddziaływaniem na ucznia. W związku z tym zorganizowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości klasowe, które były organizowane w godzinach pozalekcyjnych, tak aby rodzice mieli możliwość w nich uczestniczenia :
-Dzień Matki-uroczyste przedstawienie z poczęstunkiem i upominkami wykonanymi według mojego pomysłu
-Wigilia Klasowa-spotkanie bożonarodzeniowe dla rodziców, uczniowie prezentowali swoje zdolności artystyczne wg przygotowanego przeze mnie scenariusza, składali życzenia i wspólnie zasiedli przy świątecznym stole z rodzicami
-Dzień Kobiet
-Dzień Chłopca
-Dzień Dziecka- zorganizowanie wyjścia do kręgielni, gdzie dzieci spędzały czas na wspaniałej zabawie, integrując się ze sobą i wychowawcami
-Aktywnie uczestniczyłam w Warsztatach Świątecznych , na które zapraszałam rodziców i dzieci z mojej klasy do wspólnej pracy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
-Aktywnie uczestniczyłam w Grzybobraniu-grze terenowej, na którą również zapraszałam rodziców z mojej klasy, by wspólnie z dziećmi brać udział w świetnym przedsięwzięciu
Pełniąc funkcji opiekuna MSU w grupie wiekowej Iskierki miałam możliwość przy współpracy z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami do przygotowania różnych imprez i uroczystości szkolnych . były to m.in.:
-Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej 2017 r.
- przygotowanie upominków dla najmłodszych
-Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością 3. 12 – ze względu na charakter naszej szkoły i my przyłączamy się do obchodów święta ustanowionego przez ONZ w1992r. opracowujemy notatkę dotyczącą integracji, tolerancji i akceptacji
-„Iskierkowy Turniej z Babcią i Dziadkiem”, w czasie którego wnuki wraz z dziadkami uczestniczyli, integrując się, we wspaniałej zabawie sportowej.
-Coroczny Bal Karnawałowy- w ramach funkcji opiekuna MSU wspólnie z innymi nauczycielami i uczniami organizowałam bal
-5 Kuźnią talentów- byłam jednym z koordynatorów imprezy skierowanej do dzieci z włocławskich przedszkoli. Celem jest promocja placówki w środowisku lokalnym a przede wszystkich wśród przedszkolaków, w ramach której : przygotowałam zajęcia plastyczne, oprowadzałam grupę przedszkolaków po szkole, malowałam twarze.
-Aktywnie włączyłam się w Drzwi Otwarte, gdzie zachęcałam do wyboru naszej placówki, przedszkolaki i rodzice mieli możliwość zapoznania się z ofertą naszej szkoły jak i bazą lokalową, poznali nauczycieli
- Narodowe Czytanie ( 7.09.2019 ), organizacja przedsięwzięcia, którego celem było propagowanie literatury narodowej, integracja dzieci, rozbudzenie ciekawości i zainteresowań literaturą polską. W dzień wolny od zajęć spotkały się dzieci w budynku naszej szkoły.
W ciszy i skupieniu przy kolorowo i słodko zastawionych stołach dzielni mali uczniowie wraz ze mną , drugim opiekunem MSU i panią wicedyrektor odczytaliśmy fragmenty utworu literackiego. Maluchy stawili się licznie i poradzili sobie z dość trudnym zadaniem. Z dumą odczytywali fragmenty, aż łza kręciła się w oku. W efekcie stało się to wspaniałym doświadczeniem nie tylko dla dzieci i obserwujących je rodziców, ale i dla mnie jako nauczyciela. Wszyscy odczuwaliśmy dumę. Działania takie wzbogacają wiedzę dzieci, wpływają na ich rozwój. Stworzyłam miejsce, gdzie dzieci mogą się realizować, wpłynęło na współtworzenie i współorganizowanie życia szkoły.
Efekty dla nauczyciela :
-wzrost aktywności twórczej
-doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz warsztatu pracy
-satysfakcja z podjętych działań
Efekty dla ucznia i szkoły :
-stwarzanie możliwości aktywnego udziału uczniów w życiu klasowym i szkolnym
-nabywanie umiejętności twórczej współpracy w grupie
-możliwość zaprezentowania swoich zdolności
-przeżywanie radosnych chwil i zabawy
-prezentacja umiejętności i osiągnięć uczniów
-integracja społeczności szkolnej
-promowanie twórczości uczniów
2. Organizowanie i współorganizowanie wyjść i wycieczek.
Jako drugi wychowawca miałam możliwość organizowania lub współorganizowania wycieczek i wyjść w ciekawe miejsca, dzięki którym dzieci miały szansę poznać wszystko od podszewki w naturalnym stanie.
-Organizowałam i współorganizowałam wyjścia i wycieczki w ciekawe miejsca, t.j.:
-Księgarnia Zaczytana Kura, wycieczka do Torunia-Planetarium „ Cudowna Podróż”, Młyn Wiedzy-przejście ścieżkami edukacyjnymi, wzbogacanie doświadczeń, Muzeum Piernika- wypiekanie pierników, poznanie tradycji wypiekania pierników
-wycieczka do Kołacinka-Kraina Św. Mikołaja - przejście ścieżką edukacyjną „ W świecie bajki i baśni”, spotkanie z Mikołajem, warsztaty-wykonywanie bombek
-wycieczka do Miasteczka Westernowego koło Grudziądza, której celem było integrowanie dzieci, nauka poprzez zabawę
-wycieczka do Piekarni, gdzie dzieci poznały pracę piekarza, dowiedziały się jak powstaje mąka, mieszanka na bułki i chleb
-wycieczka do Machnacza , gdzie dzieci poznały pracę osób pracujących przy segregacji odpadów, dowiedziały się , jak należy segregować odpady i jak dbać o środowisko
-PlastMar - odwiedzenie fabryki plastiku, gdzie z materiałów recyklingowych produkuje się nowe użyteczne materiały
-wyjście do Biblioteki Pedagogicznej- Programowanie nie tylko na dywanie; Tworzymy plan Włocławka- droga dla ozobotów
-Muzeum Etnograficzne- udział w zajęciach warsztatowych Indianie znad Amazonii; „Poznajemy zwyczaje i tradycje związane z Andrzejkami”- wróżenie z wosku, patyków
-Muzeum Etnograficzne- Strój mojego regionu-wykonanie fartuszka i furażerki; „Bożonarodzeniowe tradycje na Kujawach”- wykonanie kart, bombek; „ Zapusty na Kujawach”
Efekty dla nauczyciela :
-doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
-wzbogacanie własnego warsztatu pracy
-integracja ze społecznością uczniowską
-satysfakcja z wykonywanej pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-rozbudzanie ciekawości poznawczej
-rozwój zainteresowań
-poszerzanie wiedzy uczniów
-aktywizowanie do działania
-umożliwienie uczniom wspólnego spędzania czasu
-podniesienie jakości pracy szkoły
-uatrakcyjnienie dydaktyczno-wychowawczych działań szkoły
-integracja społeczności uczniowskiej
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Każdy nauczyciel ma obowiązek indywidualizacji zajęć do potrzeb swoich uczniów. Jako nauczyciel specjalista poprzez obserwację, uczestnictwo w zajęciach, analizę dokumentów i umiejętności prezentowanych przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych zbierałam informacje, a następnie wyciągałam wnioski, aby precyzyjnie określić mocne strony i występujące trudności uczniów. W wyniku takich działań miałam możliwość wesprzeć uczniów potrzebujących pomocy. Prowadziłam z nimi zajęcia pozalekcyjne w wymiarze jednej godziny tygodniowo „Chcę i potrafię”- doskonalące zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne, niwelujący trudności w czytaniu , pisaniu i liczeniu, rozwijający zainteresowania , kształtujący pozytywne relacje i emocje.
Przeznaczone były dla uczniów mojej klasy od 2017 roku. Dzieci korzystały z zajęć raz w tygodniu. Dzięki tym zajęciom uczniowie stopniowo zwiększali swoje możliwości, nabierali większej motywacji do pracy i usprawniali zaburzone funkcje co miało swoje odzwierciedlenie w pracy na zajęciach z klasą.
Zajęcia prowadziłam w formie indywidualnej, grupowej, indywidualnej zróżnicowanej z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych w zależności od potrzeb i aktualnych możliwości dziecka. Celem programu było stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych dla opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia, oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące dziecko do nauki poprzez wykorzystanie metod aktywizujących. Treści poruszane na zajęciach ,to między innymi : ćwiczenia sprawności manualnej, podnoszenie sprawności grafomotorycznej, usprawnianie funkcji słuchowych, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej, doskonalenie techniki i tempa czytania, przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu, kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się czy trening koncentracji uwagi. Treści programu były realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów. Celem ewaluacji było sprawdzenie, na ile uczestnictwo w zajęciach wspomogło rozwój ucznia i wpłynęło na uzyskanie przez niego lepszych wyników w nauce, poprzez:
• analizę dokumentów ucznia (zeszytów, kart pracy);
• rozmowę z uczniem i jego rodzicami;
• obserwację dziecka
• dokonanie oceny postępów
Uczniowie korzystający z zajęć zaczęli osiągać lepsze wyniki w nauce, wydłużył się ich czas koncentracji uwagi, zadania doprowadzane były do końca, stali się bardziej otwarci, a motywacja do pracy wzrosła. Uwierzyli w swoje możliwości i z chęcią w nich uczestniczyli. Efekty dla nauczyciela:
- nawiązanie pozytywnych relacji z uczniami
- zdobycie nowych doświadczeń w gromadzeniu i opracowaniu materiału
- poszerzenie warsztatu pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-widoczne postępy
-systematyczność w pracy
-lepsza motywacja
-wyrównywanie braków edukacyjnych
-usprawnianie zaburzonych funkcji
-utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach
-wzrost poczucia własnej wartości
-możliwość odniesienia sukcesu
-podniesienie jakości pracy szkoły
-podniesienie efektywności działań edukacyjnych
-rozszerzenie oferty edukacyjnej
8 ust.2pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
1. Współpraca z organizacjami charytatywnymi na terenie placówki.
W okresie stażu współorganizowałam bądź brałam aktywny udział w akcjach charytatywnych, tj.:
-nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt we Włocławku i włączenie się do zbiórki karmy, kocyków i zabawek dla potrzebujących zwierząt, by łatwiej im było przetrwać zimę
-Akcja charytatywna Podaruj z Serca dla społeczności lokalnej i naszych dzieci, zbiórka produktów żywnościowych przy współpracy z MOPR we Włocławku
- Akcja Góra Grosza, którego byłam koordynatorem wraz z drugim opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego- zbiórka na Rodzinne Domy Dziecka, pomoc w funkcjonowaniu owych domów. Zebrane środki finansowe przekazane zostały Towarzystwu Nasz Dom.
-Słodka paczka dla podopiecznych Sióstr Orionistek , zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki produktów żywnościowych.
Efekty dla nauczyciela :
-zdobycie nowych , pozytywnych doświadczeń
-głębsze zrozumienie potrzeby niesienia pomocy innym poprzez osobiste zaangażowanie
-umiejętność współpracy z innymi
-satysfakcja z wykonywanej pracy
Efekty dla ucznia i szkoły :
-uwrażliwienie na potrzeby innych
-nabywanie umiejętności dzielenia się z innymi
-satysfakcja i radość z podjętych działań
-promowanie szkoły jako placówki otwartej na pomoc innym
-wychowanie uczniów poprzez kształtowanie odpowiednich postaw społecznych
-podniesienie jakości pracy szkoły
2. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.
-organizowałam spotkania o tematyce ekologicznej w Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci z mojej klasy przy współpracy z wychowawcą klasy
-dzięki tej współpracy dzieci odwiedziły fabrykę PlastMar , zwiedziły i poznały przetwórnię odpadów komunalnych, zwiedziły Machnacz, poznały pracę ludzi przy segregacji odpadów komunalnych
-dowiedziały się, jak należy segregować odpady
- kolejne spotkania dotyczyły pomocy zwierzętom w czasie zimy , jak i przeprowadzenie doświadczenia z powietrzem, wypiekanie chleba
-włączałam się również i propagowałam postawy proekologiczne, zachęcając uczniów do udziału w akcjach tj. : „Sprzątanie świata”, czy Drzewko za butelkę”.
Efekty dla nauczyciela :
-wdrażam dzieci do dbałości o świat przyrody
-uwrażliwiam uczniów na piękno otaczającego świata
-uczę odpowiedzialności
Efekty dla ucznia i szkoły :
-udział ucznia w akcjach wspieranych przez nauczyciela, uczy jak dbać o środowisko, w którym żyjemy
-uczeń zachowuje się proekologicznie, bo zna sposoby dbania o Ziemię
-dzięki współpracy z CEE dziecko docenia wartość przyrody
-włącza się w akcje ekologiczne
-właściwie realizuje program wychowawczo – profilaktyczny

3. Współpraca z Przedszkolem nr 26 we Włocławku „Kujawska Przystań”.
W roku szkolnym 2018/2019 podjęłam współpracę z Przedszkolem nr 26 Kujawska Przystań. Włączałam się w organizację imprez okolicznościowych jako rodzic , uczestniczyłam w spotkaniach czytelniczych dla dzieci , dzięki czemu miały możliwość rozbudzenia wyobraźni, zainteresowań książką. Prowadziłam zajęcia, zabawy promując swoją placówkę jako nauczyciel tym samym zachęcałam rodziców i dzieci do nauki w naszej szkole dzieląc się ciekawymi pomysłami i spostrzeżeniami. Współpraca ta była platformą wzajemnej wymiany doświadczeń. Angażowałam się w przygotowanie strojów, dekoracji . Wspólne świętowanie jest doskonałym sposobem do pogłębiania więzi i stwarza okazję do rozmów z innymi nauczycielami. Włączyłam się do pomocy w realizacji zajęć: „Mikołajkowe spotkanie”, „Dary jesieni’,” Spotkanie z Babcią i Dziadkiem”, „Pasowanie na przedszkolaka”.
Efekty dla nauczyciela :
-dzielenie się swoją wiedzą
-poszerzanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej
-integracja ze środowiskiem nauczycieli innych placówek
Efekty dla ucznia i szkoły :
-promocja szkoły w szerokim środowisku
-integracja ze środowiskiem lokalnym,
-podniesienie jakości pracy
§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza indywidualnego przypadku.
W okresie stażu nabyłam umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów moich uczniów, z uwzględnieniem specyfiki szkoły. Posługuję się narzędziem opis i analiza przypadku. Wspierałam moich uczniów wielokrotnie. Za jedne z ciekawszych przypadków uważam opis i analizę przypadku edukacyjnego dotyczącego dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz opis i analizę przypadku wychowawczego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i Zespołem Downa. Zidentyfikowałam problem, sformułowałam prognozę i podałam propozycję rozwiązania problemu. Dzięki właściwym oddziaływaniom, wprowadzeniu zindywidualizowanych metod i form pomocy uczniom pozyskano pożądane rezultaty. Nastąpiła poprawa w podstawowych umiejętnościach szkolnych chłopca jak również zauważono postępy w zachowaniu i podejściu do nauki u uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i Zespołem Downa. Rozpatrując indywidualne przypadki ważne jest podjęcie odpowiednich działań, zindywidualizowanych wobec każdego dziecka. Istotną rolę odgrywa jednakowy front oddziaływań ze strony domu i szkoły, ścisła współpraca i wnikliwa obserwacja ucznia.
Efekty dla nauczyciela:
-doskonalę i wspieram umiejętność rozwiązywania problemów uczniów
-zyskuję zaufanie ucznia i rodzica
-zyskuję coraz wyższą jakość pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
-podnoszę swoje kompetencje z zakresu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej
Efekty dla ucznia i szkoły :
-poprzez szukanie różnych sposobów rozwiązywania problemów, dziecko pokonuje trudności, na które napotyka
-ma zaufanie do nauczyciela
-poprawa jakości pracy ucznia, funkcjonowania w domu i w szkole
-odnoszone sukcesy budują wiarę we własne możliwości

Autorefleksja
Przedstawione sprawozdanie obejmuje opis mojej pracy zawodowej w okresie stażu, od 1 września 2017 r. do 31 maja 2020 r. Zaplanowane, wdrożone i zrealizowane przeze mnie zadania miały na celu podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym. Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego przyniosła mi wiele satysfakcji i wzbogaciła o wiele cennych, pożytecznych doświadczeń. Dało mi to szansę do realizacji celu osobistego, jakim było stawanie się lepszym pedagogiem. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Jestem pozytywnie nastawiona do wszelkich nowości metodycznych i dydaktycznych. Dzięki zaangażowaniu w różnych obszarach działalności promowałam swoją szkołę na terenie Włocławka. Poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć starałam się wzmocnić jej integrację ze środowiskiem lokalnym.
Większa część zaplanowanych w Planie Rozwoju Zawodowego zadań ma charakter ciągły, dlatego też w przyszłości zamierzam je kontynuować i doskonalić. Zamierzam nadal kontynuować współpracę z innymi osobami, instytucjami oraz poszerzać zakres działań szkoły o nowatorskie pomysły.
W przyszłości chciałabym również postawić przed sobą nowe zadania, których głównym celem jest podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły. W celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy pragnę doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i dydaktyczne poprzez uczestnictwo w różnych kursach doskonalenia zawodowego. Zamierzam w odpowiedni sposób wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami.
Od początku podjęcia przeze mnie pracy zawodowej podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacałam swój warsztat pracy. Zawsze starałam się być aktywnym, odpowiedzialnym i poszukującym nauczycielem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swojego ucznia, jego rodziców, szkoły i współczesnej rzeczywistości oraz dąży do podnoszenia jakości pracy własnej i pracy szkoły. I właśnie takim nauczycielem zamierzam pozostać.

........................................ Podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.