X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45011
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:
Krzysztof Okomski

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stanowisko:
Wicedyrektor
Nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu:
01.09.2017-31.05.2020

Opiekun stażu:
Krystyna Korzeniowska

Wstęp

Poniższe sprawozdanie zostało przygotowane w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r, oraz z dnia 26 lipca 2018 r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
1 września 2017 r. rozpocząłem nie tylko staż na nauczyciela mianowanego, ale również zostało mi powierzone stanowisko wicedyrektora szkoły. W związku z powyższym okres stażu poświęciłem na pogłębianie swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie zadań kadry zarządzającej oświatą. Opiekunem mojego stażu została pani Krystyna Korzeniowska, pełniąca funkcję Kierownika świetlicy szkolnej. Z pomocą opiekuna stażu przygotowałem plan rozwoju zawodowego, a jego ogromne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej w szkole dało mi potrzebne wsparcie oraz wskazówki przydatne w pracy na nowym stanowisku polegającym głównie na wsparciu Dyrektora szkoły w organizacji procesu kształcenia i wychowania.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwał od 1 września 2017 roku do 31 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Niniejsze sprawozdanie dotyczy okresu stażu w wyżej wymienionej placówce.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 1.1. Rozporządzenia:
Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Jako osoba pełniąca funkcję Wicedyrektora brałem udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których obserwowałem pracę Dyrektora i sposób prowadzenia posiedzenia. W szczególności zwracałem uwagę na odwoływanie się do przepisów prawa oświatowego, powiązanie tematyki posiedzeń z zadaniami do zrealizowania wynikających z planu nadzoru pedagogicznego lub organizacji roku szkolnego (np. egzaminy zewnętrzne) oraz sposobu komunikacji przewodniczącego Rady Pedagogicznej z pozostałymi członkami Rady.
Podczas trwania stażu Dyrektor szkoły powierzył mi przewodniczenie następujących posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące przedstawienia – październik 2017,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące przedstawienia analiz wychowawczych klas oraz zaopiniowania dostosowań formy i sposobu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego – październik 2017,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące przyjęcia klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 – styczeń 2018,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zaopiniowania planu finansowego szkoły w roku budżetowym 2020 – listopad 2019 r.,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące procedur egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty – kwiecień 2018, marzec 2019, maj 2020,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące wprowadzenia procedury antykorupcyjnej – 2019 r.,
• Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji uczniów za I semestr roku szkolnego 2019/2020 – styczeń 2020 r.
Przez cały okres stażu uczestniczyłem w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, podczas których omawialiśmy bieżące sprawy wynikające z organizacji roku szkolnego, wymienialiśmy się dobrymi praktykami stosowanymi podczas lekcji, a także informacjami na temat dostępnej oferty konferencji czy szkoleń doskonalących warsztat pracy nauczyciela języków obcych.
Podjęte działania w ramach Zespołu Języków Obcych:
• Analiza ilościowa oraz jakościowa wyników egzaminu gimnazjalnego – prace nad wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy, które zostaną uwzględnione w planie pracy zespołu na dany rok szkolny,
• Organizacja Dnia Języków Obcych w dniu 28.09.2018 r. podczas którego każda klasa prezentowała język i kulturę wybranego kraju Unii Europejskiej,
• Spotkania w ramach WDN – dotyczące wymagań na Egzamin Ósmoklasisty oraz sposobu oceniania wypowiedzi pisemnej w związku z wprowadzeniem nowego egzaminu zewnętrznego,
• organizacja spotkania dotyczącego zmiany podręczników do języka angielskiego z doradcą metodycznym wydawnictwa Oxford University Press, p. Karoliną Maliszewską – maj 2020 w związku z nową pulą dotacyjną dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej,
• omówienie i ustalenie listy konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich, w których powinni brać udział uczniowie naszej szkoły.
W ramach pracy wychowawczej oraz opiekuńczej uczestniczyłem w pracach Zespołu Wychowawczego, na którym były poruszane i omawiane znaczące problemy wychowawcze dotyczące wybranego ucznia. Wraz z pozostałymi członkami zespołu – pedagogiem, psychologiem oraz kierownikiem świetlicy i wychowawcą danego ucznia wyjaśnialiśmy niebezpieczne wychowawczo sytuacje z rodzicami, ustalaliśmy sposoby działań mających na celu wyeliminowania danego problem. Jako przewodniczący Zespołu czuwałem nad prawidłowym przebiegiem prac i kształtem ostatecznych ustaleń ze stronami danej sprawy wychowawczej.
Byłem również członkiem specjalnie powołanej przez Dyrektora Szkoły Komisji Antymobbingowej w związku z podejrzeniem stosowania przemocy psychicznej przez nauczyciela w stosunku do uczennicy, w związku ze skargą zgłoszoną przez Rodziców tejże uczennicy. Podczas pracy w komisji przesłuchiwałem świadków oraz brałem udział w pracach nad przygotowaniem raportu dla Dyrektora Szkoły, który zawierał wnioski oraz rekomendacje do dalszych działań w związku z wyjaśnianiem danej sprawy.
Jako wychowawca klasy 4 aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, podczas którego przedstawiałem zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń do pracy z uczniami, rekomendowałem zajęcia, na które powinni być przydzieleni uczniowie o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych, a także omawiałem Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny sporządzony dla ucznia z orzeczeniem we współpracy z psychologiem szkolnym. Organizowałem również spotkania Rady Oddziałowej klasy 4b, na których były omawiane bieżące sprawy wychowawcze lub problemy zdrowotne niektórych uczniów oraz przedstawiane zalecenia do pracy z danym uczniem zawarte w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podczas trwania stażu na nauczyciela mianowanego podjąłem aktywną współpracę z Radą Rodziców. Uczestniczyłem w zebraniach Rady Rodziców, podczas których pełniłem funkcji łącznika między szkołą a rodzicami – wyjaśniałem oraz prezentowałem działania podjęte przez Dyrektora Szkoły, a także konsultowałem pomysły członków Rady Rodziców od strony prawnej i proceduralnej. Razem z Radą Rodziców organizowałem dwukrotnie Szkolny Bal Karnawałowy (w 2018 i 2019 roku) dla uczniów klas 0-8 i oddziałów gimnazjalnych. Udało mi się także pozyskać dofinansowanie do Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego „Spelling Master – Mistrz Literowania” oraz rozpocząć rozmowy na temat stworzenia Strefy Logicznego Myślenia – miejsca, w którym uczniowie podczas przerw mogliby grać we wszelkiego rodzaju gry logiczne i matematyczne wspierające w rozwoju myślenia matematycznego.
Jako zastępca szkolnego Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego byłem odpowiedzialny za organizację egzaminów zewnętrznych – Egzaminu Gimnazjalnego oraz Egzaminu Ósmoklasisty, w szczególności:
• przeprowadzenie egzaminu zgodnie z procedurami i harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
• przeszkolenie członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ze znajomości procedur egzaminacyjnych,
• zgłoszenie zdających w danej sesji egzaminacyjnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz sporządzenie listy zdających zawierających poprawne dane osobowe,
• nawiązanie porozumień z dyrektorami sąsiednich szkół celem oddelegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu
• przygotowanie i archiwizacja dokumentacji niezbędnej do zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminów Gimnazjalnego oraz Ósmoklasisty.

W latach 2017-2019 byłem również Szkolnym Koordynatorem projektu finansowego z funduszy Unii Europejskiej „Szkoła Bliżej Nauki” realizowanej przez Centrum Nauki „Kopernik” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz samorządami. Projekt miał na celu stworzenia w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków do nauczania metodą eksperymentu przez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne oraz narzędzie do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprzez m. in. realizowanie projektów badawczych.
W ramach powyższego projektu byłem odpowiedzialny w szczególności za:
• przygotowanie i weryfikację szkolnej dokumentacji dotyczącej projektu,
• odbiór pomocy dydaktycznych otrzymanych przez szkołę w ramach projektu,
• organizację dwóch wizyt uczniów w Centrum Nauki Kopernik,
• zapisy nauczycieli na warsztaty organizowane w Centrum Nauki „Kopernik”,
• dbanie o przepływ informacji pomiędzy dyrektorem i nauczycielami a partnerami projektu,
• utrzymanie kontaktu z naukowcem – opiekunem projektu badawczego realizowanego w szkole „Środowisko czyni zwierzę”.
Jako nauczyciel języka angielskiego współorganizowałem konkursy językowe podczas trwania stażu:
• przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie pierwszego – szkolnego etapu konkursu „Spelling Master – Mistrz Literowania”, który uzyskał patronat Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – styczeń 2020,
• uczestnictwo w pracach w szkolnych komisjach Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty,
• przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Świątecznego Dyktanda Językowego – grudzień 2018,
• wsparcie nauczycieli z Zespołu Nauczycieli Języków Obcych w organizacji i przeprowadzeniu wewnętrznych i zewnętrznych konkursów językowych – organizacja miejsca konkursu oraz przygotowanie niezbędnej do ich przeprowadzenia dokumentacji – Konkurs Ogólnopolski Olympus oraz III Warszawski Konkurs Young English Explorers.
Zorganizowałem również wycieczkę do Pałacu Prezydenckiego dla uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum, która odbyła się 10.12.2019 r. Wraz z wychowawcami zwiedziliśmy wnętrza Pałacu Prezydenckiego oraz dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat pracy Prezydenta RP.
Efekty: Dzięki realizacji tego zadania na bieżąco poznawałem potrzeby i problemy naszej szkoły, nie tylko pod kątem nauczanych przedmiotów, ale również spraw dotyczących organizacji pracy szkoły, osób współpracujących ze szkołą, pracowników oraz uczniów. Analiza wyników egzaminów, praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły pozwoliły mi na dokładniejszą obserwację trudności, jakie napotykają uczniowie w trakcie nauki i pobytu w szkole. Poznałem ich słabe i mocne strony. Natomiast współorganizowanie przedsięwzięć szkolnych i międzyszkolnych pozwoliło na uczestnictwo w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym oraz wymianę doświadczeń.

§ 7 ust. 1.2. Rozporządzenia:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego było nieodzownym elementem w pracy wicedyrektora i nauczyciela języka angielskiego. Były to szkolenia, konferencje, warsztaty oraz studia wyższe, z czego największą satysfakcję dało mi ukończenie studiów podyplomowych. W trakcie stażu brałem udział w następujących przedsięwzięciach:
W marcu 2018 r. rozpocząłem 3 – semestralne studia podyplomowe w Collegium Civitas w Warszawie „Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się” realizowane w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem studiów ALO SUS jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W czasie trwania studiów mogłem rozwijać swoje kompetencje jako przywódca edukacyjny, który koncentruje pracę szkoły na jakości nauczania i uczenia się uczniów oraz tworzy warunki do współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych.
Głównym zadaniem było wprowadzenie tzw. inicjatywy zmiany dotyczącej wybranej kompetencji kluczowych. Moja inicjatywa zmiany polegała na zwrócenie uwagi na kompetencje uczniów dotyczących przetwarzania i tworzenia wypowiedzi pisemnych poprzez pracę metodami aktywizującymi. Efektem inicjatywy zmiany było zwiększenie nacisku na tworzenie wypowiedzi pisemnych przez uczniów, zwłaszcza w kontekście egzaminów zewnętrznych. Wśród uczniów młodszych nacisk położony został na promowanie czytania i czytelnictwa, czytanie ze zrozumieniem oraz kaligrafię.
Szczegółowe efekty działań zostały przedstawione w przygotowanej przeze mnie prezentacji będącej warunkiem zaliczenia studiów. Prezentacja stanowi załącznik do sprawozdania.
W październiku 2018 r. rozpocząłem 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna o specjalności zarządzanie w oświacie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Powyższe studia pomogły mi nie tylko uzupełnić wiedzę pedagogiczną oraz psychologiczną, ale także przygotować mnie merytorycznie do pełnienia funkcji wicedyrektora, a w przyszłości być może również dyrektora szkoły. Podczas studiów zrealizowałem takie przedmioty jak:
• Organizacja pracy szkoły,
• Kierowanie szkołą,
• Zarządzanie strategiczne w Oświacie,
• Prawo Oświatowe,
• Ekonomika Oświaty,
• Ewaluacja działalności edukacyjnej,
• Projektowanie rozwoju szkoły,
Szkoła w środowisku lokalnym, a także odbyłem praktykę asystencką w zakresie kierowania placówką oświatową oraz praktykę zawodową w zakresie organizowania i nadzoru działalności edukacyjnej. Ukończenie studiów planowane jest na wrzesień 2020 r.
Jako nauczyciel języka angielskiego brałem udział w różnych szkoleniach i kursach kształtujących i wzbogacających nie tylko mój warsztat pracy, ale także szkoleniach Rady Pedagogicznej czy innych szkoleniach doskonalący kompetencje w zakresie kierowania placówką oświatową.
Szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej:
• "Obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego" - 17.11.2017 r., (szkolenie zorganizowane dla nauczycieli przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy),
• „Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży” – szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez szkolnego psychologa – 08.02.2018 r.
• „Wprowadzanie elementów doradztwa zawodowego podczas lekcji w ramach realizacji podstawy programowej” – szkolenie w ramach unijnego projektu „Bliżej Rynku Pracy” realizowanego w naszej szkole, 01.03.2018 r.
• RODO – szkolenie w zakresie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych – 25.05.2018 r.,
• Szkolenie w zakresie stosowania Oceniania Kształtującego w klasach młodszych – prowadzone przez doradcę metodycznego WCIES – 25.03.2019 r.,
• Etyczne i przejrzyste środowisko pracy wspierające kulturę profesjonalnej szkoły i placówki oświatowej. Trening relacji społecznych podwyższających kwalifikacje - styczeń 2017,
• Nauczyciel wychowawca dbający o klimat współpracy pozbawiony agresji, wspierający bezpieczeństwo ucznia w bezpiecznej szkole, listopad 2019

Szkolenia indywidualne jako nauczyciel języka angielskiego oraz wicedyrektor:

• Szkolenie dotyczące stworzenia Statutu Szkoły – październik 2017,
• „Inwentaryzacja krok po kroku – aspekty prawne i praktyczne przeprowadzenia, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji z uwzględnieniem Reformy przekształcanych placówek oświatowych” – 11.12.2017 r.,
• „Nowe zadania dyrektora szkoły w nowej szkolnej rzeczywistości wywołanej zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – 27.03.2020 r.,
• „Zmiany w wewnątrzszkolnym ocenianiu w związku z wprowadzeniem możliwości realizacji podstawy programowej poprzez metody i techniki kształcenia zdalnego” – 31.03.2020 r.,
• „Szkolenie zdalne. Wór pełen pomysłów. Ocenianie w nauczaniu zdalnym – języki obce.” – 15.05.2020 r.,
• „Szkolenie zdalne. Testowanie oraz inne sposoby oceniania w trakcie nauczania zdalnego” – 20.05.2020 r.,
• „Jak wprowadzić tutoring w szkole – rola dyrektora” – 28.05.2020 r.
Konferencje:
• Konferencja inauguracyjna projektu Szkoła Bliżej Nauki – wrzesień 2017 r.
• Konferencja „Ciekawa przerwa” – listopad 2017,
• Konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminów zewnętrznych – marzec i październik 2018, 2019 i 2020 (Konferencja w formie wideo)

Efekty: Poprzez uczestnictwo we wszelkich formach doskonalenia zawodowego nabyłem szereg niezbędnych kompetencji i umiejętności, szczególnie w zakresie zarządzania placówką oświatową. Jednocześnie zdobywam nowe kwalifikacje pozwalające na wzbogacenie nie tylko mojego warsztatu pracy, ale również sprawniejszego zarządzania szkołą. Nabyłem również umiejętności dobierania formy doskonalenia zawodowego w zależności od aktualnej sytuacji lub bieżących potrzeb placówki, w której odbywałem staż.

§ 7 ust. 1.3. Rozporządzenia:

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela–przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły –z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1 września 2017 r. rozpocząłem pracę na stanowisku wicedyrektora szkoły, co wymagało ode mnie całkowitej zmiany dotychczasowego sposobu pracy oraz ustalenie nowych priorytetów, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. W związku z powyższym zapoznałem się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły, takich jak:
• Ustawa Prawo Oświatowe,
• Ustawa Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące:
o szczegółowych kwalifikacji nauczycieli,
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o ramowych planów nauczania, a także
o oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
o prowadzenia dokumentacji szkolnej,
o oraz rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.
Regularnie omawiałem z Dyrektorem szkoły procedury wynikające z przepisów prawnych oraz konsultowałem prowadzone przeze mnie sprawy wynikające z przepisów prawa oświatowego lub wymagające ich zastosowania w praktyce. W oparciu o aktualne przepisy prawne konstruowałem i redagowałem pisma do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także prowadziłem sprawy dotyczące prawnych uwarunkowań przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Zapoznałem się również z wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole: ze Statutem Szkoły, Zarządzeniami Dyrektora Szkoły, regulaminami poszczególnych agend szkolnych, a także z regulaminem pracy i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych oraz z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Efekty: Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego i dokumentów organizujących pracę szkoły pozwoliło mi stać się bardziej świadomym nauczycielem i wicedyrektorem. Dzięki temu czuję się pewniej podejmując ważne dla mnie i moich uczniów decyzje.
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.

§ 7 ust. 2.1. Rozporządzenia:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

We wrześniu 2017 roku nawiązałem współpracę z opiekunem stażu p. Krystyną Korzeniowską. Wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań. Opiekun wspierał mnie zarówno w konstruowaniu planu rozwoju zawodowego, jak również w wielu innych aspektach mojej pracy. Zawsze służył mi dobrą radą i wiedzą doświadczonego nauczyciela i wychowawcy. Pani Korzeniowska wielokrotnie obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia oraz inne aktywności, zwłaszcza te wynikające z obowiązków wicedyrektora szkoły, które wspólnie omawialiśmy pod względem organizacyjnym lub dydaktycznym. Zawsze chętnie korzystałem z tych rad. Zapoznałem się również z przepisami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Efekty: Dzięki współpracy z opiekunem stażu sporządziłem prawidłowy plan rozwoju zawodowego, a także zdobyłem wiele cennych wskazówek do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

W trakcie stażu doskonaliłem również umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły podejmując następujące czynności:
• dokonałem wyboru programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości, a także aktualizowałem go,
• samodzielnie opracowałem i realizowałem rozkłady materiału, dobierając odpowiednie podręczniki lub inne dostępne materiały dydaktyczne oraz opracowując własne materiały pomocnicze, a także konstruowałem plany wynikowe,
• wraz z innymi językowcami opracowałem przedmiotowy system oceniania wspierający rozwój ucznia i ułatwiający diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania oraz dostarczający informacji o postępach, osiągnięciach lub trudnościach ucznia,
• tworzyłem scenariusze lekcji wykorzystując aktywne metody nauczania,
• na bieżąco prowadziłem dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych,
• podczas stażu gromadziłem narzędzia do pracy dydaktycznej w postaci książek, zdjęć, obrazków, plakatów, nagrań, prezentacji, krótkich filmów jak również przygotowanych przez siebie ćwiczeń.
• przez cały okres stażu dobierałem różnorodne metody, narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania m.in. testy pisemne i ustne, prezentacje uczniów, projekty, zadania domowe;
• dostosowywałem wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także podporządkowywałam swoje działania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów m. in. poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej,
• stosowałem podczas lekcji elementy oceniania kształtującego: podawanie celu lekcji, NaCoBeZU oraz elementy informacji zwrotnej.
• Chętnie odwiedzam blogi nauczycieli języka angielskiego oraz liczne strony internetowe w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy: Super Simple Learning, Hangielski, Mambiatka, Pickle Bums, Edyta Pikulska, Londonopoly, Małe - Duże, en.islcollective.com, Let's Read in English oraz strony:
 www.fullofideas.pl,
 www.hummingbirdels.blogspot.com,
 www.angielskiebajanie.pl/angielski-blog/,
 www.peekabooenglish.wordpress.com,
 www.easyenglishland.wordpress.com.
Efekty: Podejmowane czynności pozwoliły mi na uporządkowanie mojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, a także lepszą organizację pracy, co znacząco wpłynęło n a efektywność prowadzonych przeze mnie lekcji oraz podniosło jakość kształcenia uczniów poprzez poprawę ich wyników edukacyjnych.

Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły

Podczas trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego moje zajęcia były obserwowane przez Opiekuna stażu. Przez cały okres regularnie prowadziłem także zajęcia w jego obecności. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było opracowaniem scenariuszy zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałem, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
Efekty: Dzięki obserwacjom Opiekuna stażu uzyskałem rzetelny obraz własnej pracy dydaktycznej oraz mogłem zwiększyć efektywność prowadzonych przez siebie zajęć poprzez wdrożenie proponowanych mi rozwiązań lub metod pracy z uczniami.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli.

Przez cały okres stażu na nauczyciela mianowanego obserwowałem zajęcia i uroczystości prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Uczestniczyłem również w otwartej lekcji koleżeńskiej dotyczącej wprowadzenia metody aktywizującej uczniów „Myśląca klasa” prowadzonej przez nauczyciela matematyki, panią Iwonę Bojarską. Podczas obserwowanych zajęć szczególną uwagę zwracałem na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi. Obserwacja tych zajęć pozwoliła mi poznać i wzbogacić warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałem także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać swój warsztat pracy.
Zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych kolegów i koleżanek.
Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:

• praca nauczyciela sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam świetny kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinienem stale pracować nad swoim warsztatem pracy, by moja wiedza
umiejętności były dostosowane do potrzeb uczniów i placówki, w której pracuję.
Efekty: Dzięki obserwacjom lekcji u opiekuna stażu oraz innych nauczycieli Zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Skonfrontowałem własne metody pracy z metodami innych osób oraz opracowałem wnioski do dalszej pracy. Wzrosła też u mnie świadomość moich mocnych i słabych stron. Co najważniejsze, dzięki obserwacjom i wyciąganiu wniosków z własnej pracy potrafię lepiej i efektywniej zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą również w kontekście indywidualizacji.

§ 7 ust. 2.2 Rozporządzenia:

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.

Podczas swojej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej swoją uwagę zawsze skupiałem największą uwagę na uczniu i na jego zachowanie podczas pobytu w szkole, które wpływa znacząco na prawidłowy przebieg procesu kształcenia. W związku z powyższym podjąłem następujące działania:
• Starałem się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową uczniów.
• Poznawałem potrzeby i oczekiwania uczniów.
• Prowadziłem obserwację i analizę możliwości uczniów.
• Przeprowadzałem rozmowy indywidualne z uczniami.
• Kierowałem dzieci na badania do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, wystawiałem w tym celu informację o uczniu. Na bieżąco dokonywałem analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a jej zalecenia wprowadzałem na bieżąco.
• Regularnie prowadziłem zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne. Przeprowadzałem także rozmowy telefoniczne dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole i związanego z tym wpływu środowiska lokalnego oraz sytuacji rodzinnej na ucznia.
• Podnosiłem poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki w trakcie trwania zebrań z rodzicami np. na temat zdrowego odżywiania oraz uzależnienia od gier komputerowych.
Przez cały okres pełnienia funkcji wychowawcy klasy 4b byłem osobą stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałem sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków. Na bieżąco rozmawiałem z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałem aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Dzięki temu udało mi się nawiązać silną więź emocjonalną i nić sympatii z moimi wychowankami. Także współpraca z rodzicami dzieci układała się pomyślnie. Byłem otwarty na ich pytania i propozycje, przez co zdobyłem ich zaufanie i otrzymywałem pomoc zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałem. Pozwoliło mi to osiągać lepsze wyniki w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, gdyż byłem właściwie zorientowany w sytuacji rodzinnej, środowiskowej i materialnej uczniów, a co za tym idzie – mogłem odnaleźć najkorzystniejsze formy pomocy i rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich wychowanków.
Efekty: Dzięki realizacji tego punktu nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami uczniów. Uzyskałem informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. Dobra współpraca z rodzicami pomagała przy rozwiązaniu problemów wychowawczych.

Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
Przez cały okres trwania stażu byłem bardzo aktywny w działaniach na rzecz szkoły i jej funkcjonowania w środowisku lokalnym. W związku z powyższym podejmowałem następujące działania:
• Uczestniczyłem i obserwowałem przebieg licznych uroczystości szkolnych o charakterze państwowym oraz tych wynikających z ceremoniału szkoły,
• Uczestniczyłem razem z klasą, w której pełniłem funkcję wychowawcy, w akcji Szlachetna Paczka,
• Koordynowałem projekt unijny realizowany przez m. st. Warszawę oraz Centrum Nauki „Kopernik” – Szkoła Bliżej Nauki,
• Współorganizowałem akcję Sprzątanie Świata w roku 2017 oraz 2018,
• Wspierałem organizacyjnie przebieg wszelkich akcji o charakterze patriotycznym, charytatywnym oraz ogólnopolskim poprzez koordynowanie zmian organizacyjnych w pracy szkoły umożliwiających przeprowadzenie danego przedsięwzięcia,
• W 2018 roku podjąłem współpracę z Radnym Dzielnicy Rembertów p. Stanisławem Choińskim na rzecz budowy obserwatorium astronomicznego na terenie dzielnicy, uczestniczyłem w tym celu w sesji Komisji ds. Oświaty i Wychowania oraz zredagowałem pismo do Burmistrza Dzielnicy Rembertów odnośnie poparcia dla tego projektu,
• Współpraca z Radą Rodziców – organizacja Szkolnego Balu Karnawałowego w roku 2018, 2019 i 2020.
• Organizacja świątecznego dyktanda językowego dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych,
• Organizacja Ogólnopolskiej Akcji „Próbny Egzamin Gimnazjalny/Egzamin Ósmoklasisty z Operonem” w latach 2017, 2018 i 2020.
Efekty: Dzięki podjęciu powyższych działań zacieśniła się moja współpraca z rodzicami, są rozwijane postawy patriotyczne, społeczne oraz zasady dobrego wychowania. Dzięki temu również wzmacniane są więzi międzypokoleniowe oraz tworzony jest dobry wizerunek szkoły w społeczności lokalnej.

§ 7 ust. 2.3 Rozporządzenia:

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Przez cały okres stażu regularnie korzystałem z technologii informacyjnej podczas przygotowywania się do zajęć i prowadzenia lekcji np. przygotowywanie Kart Pracy, kartkówek, sprawdzianów, testów diagnozujących, dyplomów, prezentacji multimedialnych (np. Szkolenie z procedur CKE podczas Egzaminu Ósmoklasisty), ćwiczeń, zabaw i gier. Korzystałem z portali dla nauczycieli np. www.elt.oup.com.pl, a także prowadziłem lekcji online w aplikacji Google Meet.
Wykorzystywałem również techniki komputerowych do tworzenia dokumentacji klasowej i szkolnej poprzez korzystanie z programu Word, Pages, LibreOffice przy tworzeniu dokumentacji klasowej (np. wnioski do poradni, IPET, Karty Wycieczek, zgody na wycieczki, formularze dokumentacji nauczyciela oraz dyrektora w zakresie monitorowania prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego i inne.)
Kontaktowałem się z uczniami (w tym prowadzenie lekcji), nauczycielami i rodzicami w formie elektronicznej (e-mail, Dziennik elektroniczny Librus, aplikacje Google Meet platforma edukacyjna eSP189.pl)
Regularnie brałem udział w wykładach i ćwiczeniach na podjętych studiach uzupełniających w formie online a także korzystałem ze szkoleń w formie e-learningowej. (np. „Wprowadzenie tutoringu w szkole – rola dyrektora”).
Tworzyłem ankiety „w chmurze” Google (np. ankieta dla rodziców dotycząca prawidłowości przebiegu procesów edukacyjnych w szkole).
Opublikowałem również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu www.edux.pl.
Efekty: Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności, co ułatwiło moją pracę. Komputer służył mi również do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Dzięki niemu mogłem również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów. Swój warsztat pracy wzbogacałem używając innych narzędzi nowoczesnej technologii dostępnych w szkole. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność i angażuje dzieci do działania. Dzięki nowoczesnym technologiom bezproblemowo udawało mi się realizować pracę na odległość w tym trudnym czasie, Internet umożliwił szybki przepływ informacji między mną, rodzicami i szkołą.

§ 7 ust. 2.4 Rozporządzenia:

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zapoznałem się z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 189 w Warszawie. Uwzględniłem w swojej pracy współczesne problemów społecznych i cywilizacyjnych (np. uzależnień od multimediów i gier komputerowych, depresji, otyłości, przemocy fizycznej i psychicznej) poprzez przesyłanie Rodzicom i uczniom wartościowych informacji na dany temat przez dziennik elektroniczny lub poprzez krótkie pogadanki podczas godzin wychowawczych czy zebrań z rodzicami, a także rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Systematycznie aktualizowałem wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki oraz pedagogiki poprzez uczestniczenie w dedykowanych zajęciach na studiach uzupełniających, podczas których realizowałem takie przedmioty jak:
• Współczesne problemy psychologii,
• Psychopatologia rozwoju,
• Współczesne problemy pedagogiki,
• Teoria Wychowania.
Współpracowałem z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów poprzez organizowanie spotkań wyjaśniających z rodzicami, sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Organizowałem spotkania pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z osobami sprawującymi pieczę zastępczą wobec uczniów. Analizowałem sytuację rodzinną oraz materialną uczniów pod kątem możliwości skorzystania z oferty instytucji zewnętrznych. Uczestniczyłem w spotkaniach Zespołu Wychowawczego dotyczących uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz potrzebujących wsparcia na wielu różnych płaszczyznach.
Regularnie w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego prowadziłem rozmowy z nauczycielami oraz specjalistami na temat funkcjonowania uczniów z trudną sytuacją rodzinną lub materialną. We współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami zajmowałem się monitorowaniem realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej zaniedbywania tego obowiązku przez uczniów.

Efekty: Dzięki podjętym działaniom zapoznałem się z działaniem instytucji pomocy rodzinie, a także uzyskałem niezbędną wiedzę na temat pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich. Nauczyłem się także uwzględniać Program Profilaktyczno-Wychowawczy w planowaniu swojej pracy wychowawczej, a także wzmocniłem pozytywny obraz szkoły w oczach instytucji zajmujących się pomocą rodzinie.

§ 7. ust.2. pkt5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Podczas trwania stażu, jako wicedyrektor, moim głównym zadaniem było posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. W związku z powyższym, podczas stażu, podejmowałem lub brałem udział w następujących działaniach:
• W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadzałem kontrolę dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, dzienników rewalidacji, dziennikach zajęć dodatkowych, pedagoga i psychologa oraz arkuszy ocen pod kątem zgodności z przepisami prawa oświatowego, szczególnie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji,
• W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dokonywałem oceny zgodności z przepisami prawa oświatowego działań nauczycieli mających związek z organizowaniem procesu kształcenia w kontekście zgłaszanych spraw przez rodziców,
• Przygotowywałem dokumentację niezbędną przy kontroli doraźnej wizytatorów z Kuratorium Oświaty, dbałem o jej zgodność z przepisami prawnymi, byłem obecny przy kontrolach wizytatorów oraz prowadziłem korespondencję służbową z Kuratorium w kontekście tychże kontroli: redagowałem pisma wyjaśniające oraz sprawozdawcze w kontekście wprowadzenia zaleceń wydanych po kontroli,
• Samodzielnie redagowałem projekty zarządzeń Dyrektora szkoły dotyczących funkcjonowania placówki oraz pilnowałem ich zgodności z obowiązującym prawem:
o Zarządzenia dotyczące organizacji pracy szkoły w wybrane dni roku szkolnego,
o Zarządzenia dotyczące organizacji zdalnego nauczania w kontekście zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19,
o Zarządzenia dotyczące zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w kontekście zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19,
o Zarządzenia dotyczące przeprowadzenia egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacyjnych.
• Regularnie przewodniczyłem egzaminom klasyfikacyjnym oraz poprawkowy, gdzie czuwałem nad ich prawidłowym przebiegiem zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
• W trakcie trwania stażu pełniłem również funkcję zastępcy Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w związku z koniecznością zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminu Gimnazjalnego oraz Egzaminu Ósmoklasisty. W szczególności byłem odpowiedzialny za:
o Powołanie i przeszkolenie członków szkolnych zespołów nadzorujących,
o Nawiązanie porozumień z dyrektorami sąsiednich placówek celem oddelegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących,
o Zgłoszenie zdających w systemie SIOEO z zachowaniem odpowiednich terminów wynikających z procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnych,
o Prowadzenie korespondencji służbowej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawach związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych,
o Prawidłowe przygotowanie sal egzaminacyjnych przez członków zespołów nadzorujących zgodnie z procedurami Centralnej Egzaminacyjnej,
o Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do organizacji, przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu egzaminu i przekazania arkuszy egzaminacyjnych,
o Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z wymaganą dokumentacją do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
• Przygotowywałem projekty pism do Sądu Rodzinnego, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy społecznej dotyczących funkcjonowania uczniów naszej szkoły, prowadziłem korespondencję z Biurem Dostępności Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy celem otrzymania loginu i hasła do tłumacza języka migowego, niezbędnym przy prowadzeniu rozmów z opiekunami prawnymi uczniów, wspierałem pedagoga w monitorowaniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
• W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowałem realizację podstawy programowej przez nauczycieli poprzez przygotowanie arkusza monitorowania realizacji podstawy programowej, a także częstotliwość oceniania poprzez sporządzenie arkusza częstotliwości oceniania,
• Jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca prowadziłem dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: dziennik lekcyjny, dziennik zajęć dodatkowych, arkusze ocen, a także dokumentacją związaną z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla moich wychowanków.
Efekty: Realizując to wymaganie zyskałem większą świadomość procesów zachodzących w szkole, wynikających z przepisów prawa. Jako wicedyrektor dzięki tej umiejętności zwiększyłem pewność siebie oraz świadomość podejmowanych przeze mnie działań, przez co wzrosła efektywność mojej pracy, co przełożyło się na lepsze funkcjonowanie placówki oświatowej, w której odbywałem staż.

Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.