X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45010
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zajmowane stanowisko:
rok szkolny 2017/18 wychowawca w oddziale przedszkolnym- grupa 6-latków, plastyka
rok szkolny 2018/19 wychowawca klasy 1, plastyka
rok szkolny 2019/20 plastyka, zajęcia świetlicowe
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 rok
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 rok
Opiekun stażu: mgr ...................

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem z 7-letnim stażem, zatrudnionym w Szkole Podstawowej..................... na czas określony. Podczas realizacji stażu byłam nauczycielem plastyki, wychowawcą 6-latków w oddziale przedszkolnym, nauczycielem-wychowawcą edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcą na zajęciach świetlicowych. Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymałam w 2015 roku. W roku 2017 rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończyłam 31 maja 2020 roku. Podczas stażu realizowałam plan rozwoju zawodowego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 roku, z potrzebami szkoły oraz moimi zainteresowaniami. Ten okres to czas intensywnej pracy, aby jak najlepiej zrealizować zaplanowane działania, pogłębić wiedzę i umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W poniższym sprawozdaniu przedstawię sposoby realizacji przyjętych zadań oraz ich wpływ na rozwój moich kompetencji zawodowych, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, w której pracuję.

§7 ust.2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ( ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z późniejszymi zmianami). Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, a następnie nawiązanie kontaktu z przydzielonym mi opiekunem. Podczas pierwszego spotkania z mgr B. Raczek omówiłyśmy zasady współpracy, po czym przystąpiłam do przygotowania planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam w oparciu o bieżące przepisy prawne, a który miał mi pomóc w skutecznym i efektywnym odbyciu stażu. Po omówieniu planu z opiekunem przedstawiłam go Pani Dyrektor, która zatwierdziła go do realizacji.
W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli w mojej szkole. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych form i metod pracy z uczniami, utrzymanie właściwego tempa pracy, sposobów dyscyplinowania uczniów oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Skupiałam się także na atmosferze panującej na lekcji oraz na dobrej współpracy nauczyciela z uczniami, dzięki której uczniowie chętniej realizują powierzone im zadania . Obserwacje lekcji pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli, udoskonalać swój, zyskać nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów. Podczas stażu starałam się obserwować nie tylko lekcje prowadzone przez innych nauczycieli, ale także sposób organizacji różnorodnych uroczystości, przedstawień, spotkań. Myślę, że są to ważne aspekty dopełniające nie tylko dydaktyczne, ale także kulturalne aspekty funkcjonowania szkoły.
Pozytywnym doświadczeniem były dla mnie także lekcje, które prowadziłam w obecności Pani Dyrektor oraz Wicedyrektor, a także lekcje adaptacyjne dla dzieci, w które starałam się angażować rodziców. Starannie dobierałam metody i formy pracy, aby lekcje były ciekawe nie tylko dla obserwujących, ale przede wszystkim dla samych dzieci i uczniów.
Prowadzone zajęcia omawiałam z Panią Dyrektor, której przed i po lekcji przedstawiłam stosowne arkusze obserwacji. Dzięki temu mogłam przeanalizować swoje mocne i słabe strony, stopień realizacji założonych celów, dobór form i metod nauczania, a także moją współpracę z uczniami. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu, Panią Dyrektor i innymi nauczycielami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.

Efekty:
• poznanie procedury awansu, prawidłowe opracowanie dokumentów - wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy
• poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela poprzez omawianie zajęć prowadzonych w obecności Pani Dyrektor

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
Rady szkoleniowe, warsztaty, seminaria, e-konferencje
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
 Warsztaty ,,Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego”
 Warsztaty ,,Cybernauci-kształcenie bezpiecznych zachowań w sieci”
 Warsztaty ,,Zgrana klas - integracja uczniów w zespole”
 Warsztaty ,,Z uczniem w świat wartości - kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”
 Warsztaty ,,Gimp, edytor obrazów dla ucznia i nauczyciela”
 Warsztaty ,,Prawo oświatowe po zmianach w 2019 roku”
 Warsztaty ,,Praktycznie o działaniach innowacyjnych”
 Seminarium ,,Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?”
 Seminarium “Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”
 Seminarium ,,Prawa i obowiązki nauczyciela”
 Szkolenie ,,Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”
 Szkolenie okresowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 Szkolenie ,,Specjalne potrzeby edukacyjne”
 Szkolenie ,,Nauczanie i ocenianie kształtujące”
 Szkolenie ,,Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

E-konferencje organizowane przez wydawnictwo MAC:
 Rola motywacji w nauczaniu zdalnym
 O nauczaniu plastyki na nowo
 Nowe media w pracy nauczyciela
 Jak wychować mola książkowego
 Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju
 Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej
 Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej
 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym
 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów
 Efektywność osobista-jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela
 Wywiadówka inaczej-jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami.
Szkolenia, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi poszerzenie swoich możliwości i doskonalenie warsztatu pracy. Wiele z poznanych metod wykorzystuję stale na lekcjach, co przyczyniło się do podwyższenia poziomu pracy z uczniem. Również rozmowy z nauczycielami uczestniczącymi w szkoleniach były dla mnie często inspirujące, zwracały moją uwagę na pewne ważne zagadnienia. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wzbogaciły moją własną biblioteczkę.
Efekty:
● wszystkie wymienione formy doskonalenia były okazją do autorefleksji
● efektywne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
● stwarzanie sytuacji do wymiany doświadczeń
● kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy

Studiowanie literatury, śledzenie stron
Ważnym elementem przy organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego było zgłębianie literatury pedagogicznej. Z uwagi na jej wielorakość starałam się opierać na pozycjach polecanych przez doświadczonych nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, w których uczestniczyłam, oraz panie bibliotekarki. Sama często szukałam interesujących mnie zagadnień, wspomagających moją pracę.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę tematyczną, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Aktywnie pracując nad samokształceniem, korzystałam i zapoznałam się między innymi z następującymi pozycjami:
 ,,Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku” Julian Piotr Sawiński
 ,,Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii” Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko
 ,,Techniki plastyczne w pracy z dziećmi” Łapot- Dzierwa Kinga
 ,, Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym”-scenariusze zajęć, Teresa Lewandowska Kidoń, Danuta Wosik-Kawala

Pogłębiałam swoją wiedzę również poprzez zapoznanie się z różnymi artykułami i inspiracjami w czasopismach pedagogicznych, takich jak: ,,Świetlica w szkole” ,,Nauczyciel Przedszkola”, ,,Hobby”, ,,Mały Artysta”, ,,Hejnał Oświatowy”. Śledziłam różne strony internetowe w poszukiwaniu pomysłów, inspiracji, nowości. Są to: www.szaloneliczby.pl, www.pracowniabajkowo.pl, www.kreatywnepracaeplastyczne.com, www.galeriadziecka.pl, www.boberkowy-world.blogspot.com, www.przedszkolankowo.pl, www.superkid.pl, www.panimonia.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl, www.interklasa.pl, www.edumach.pl, www.ninateka.pl, www.Arts &Culture. com, www. legalnakultura.pl

Zgromadziłam wiele pozycji z literatury i nowości wydawniczych, poszerzając zbiory własnej biblioteki. Na bieżąco zapoznawałam się z ofertą wydawniczą dotyczącą nauczanego przeze mnie przedmiotu. Oprócz biblioteki materialnej stworzyłam także bibliotekę wirtualną, gdzie zgromadziłam spisy ciekawych stron oraz foldery z przykładami ciekawych prac dziecięcych. Biblioteka ta jest dla mnie źródłem inspiracji, pomysłów, które dostosowuję do potrzeb i możliwości uczniów. Zgromadzonymi materiałami dzieliłam się z innymi nauczycielami wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i plastyki w szkole, ale także poza szkołą.

Efekty:
• zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych
• potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki, ilustracje
• czytając czasopisma, mogłam śledzić na bieżąco artykuły, scenariusze, pomysły na prace plastyczne
• zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu poszerzyłam własny warsztat pracy poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sumienne uzupełnianie dokumentacji pedagogicznej.
▪ Po zapoznaniu z podstawą programową analizowałam i wybierałam programy nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
▪ Opracowywałam plany pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – stworzyłam i gromadziłam gotowe rozkłady materiałów i plany wynikowe.
▪ Opracowałam przedmiotowy system oceniania z plastyki w oparciu o zapisy w Statucie Szkoły.
▪ Współtworzyłam w zespole klas 1-3 wymagania edukacyjne.
▪ Opracowywałam plany pracy na podstawie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły dla oddziału przedszkolnego, a potem klasy pierwszej.
▪ Opracowałam program koła plastyczno-manualnego, w którym szczególny nacisk położyłam na rozwijanie umiejętności manualnych.
▪ Dokonałam podsumowania z obserwacji oraz przygotowałam ocenę gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, którą przedstawiłam rodzicom i Pani Dyrektor.
▪ Opracowałam podsumowania testów diagnostycznych realizowanych w klasie 1 na początku roku, na zakończenie pierwszego i drugiego półrocza.
▪ Będąc wychowawcą, dwa razy w roku sporządzałam charakterystykę klasy oraz arkusz podsumowujący pracę wychowawczo-dydaktyczną, które były przedstawione na Radzie Pedagogicznej.
▪ Dokumentowałam kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie zapisów obecności i podejmowanych tematów w dzienniku elektronicznym.
▪ Prawidłowo wypełniłam i skompletowałam dokumentację wycieczek.
▪ Wspólnie z innymi nauczycielami opracowałam plan programu profilaktyczno-wychowawczego dla oddziałów przedszkolnych oraz zmiany w statucie szkoły dotyczące oddziału przedszkolnego, a związane z reformą szkolnictwa.
▪ Starałam się na bieżąco prowadzić teczkę wychowawcy, uzupełniałam wpisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W trakcie stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację zaplanowanych działań. Stanowiły ją:
- notatki własne,
- scenariusze imprez szkolnych,
- zaświadczenia ukończenia form doskonalenia,
- wpisy w dokumentacji szkolnej,
- dyplomy i podziękowania za organizację i przygotowanie uczniów do konkursów.

Efekty:
● prawidłowe uzupełnianie dokumentacji szkolnej
● zgromadzenie dokumentacji stażu
● napisanie sprawozdania z przebiegu stażu

4. Współpraca z organami szkoły.
Przez cały okres stażu współpracowałam z organami szkoły:
-Panią Dyrektor
-Radą Pedagogiczną
-Radą Rodziców
-Samorządem Uczniowskim
Systematycznie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej, dzięki czemu mogłam uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących szkoły i uczniów, lepiej poznać zasady i problemy, z którymi boryka się współczesna szkoła.
Na bieżąco kontaktowałam się i zasięgałam opinii Pani Dyrektor, która zawsze udzielała mi profesjonalnych i cennych rad.
Współpracowałam także z Radą Rodziców w sprawach dotyczących organizacji zabaw szkolnych. Ważnym wsparciem Rady Rodziców było przekazanie funduszy na nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym.
Owocną współpracę podjęłam z Małym Samorządem Uczniowskim, którego opiekunem zostałam w drugim roku odbywania stażu. Wspólnie z uczniami zorganizowaliśmy:
▪ ,,Dzień spódnicy”, ,,Dzień uśmiechu”, ,,Światowy dzień pluszowego misia”, ,,Dzień białych skarpetek”, ,,Międzynarodowy dzień krawata i muszki” , ,,Dzień babeczki”, ,,Pierwszy dzień wiosny”, ,,Dzień Ziemi”, ,,Dzień czekolady”, ,,Dzień niezapominajki”;
▪ pocztę walentynkową, a także zabawy andrzejkową i walentynkową
( współorganizacja z Dużym Samorządem Uczniowskim);
▪ zorganizowanie szkolnego konkursu na pracę wykonaną w technice origami organizowanego w ramach Światowego Dnia Origami;
▪ zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego ,,Wiosenny wiersz”.
Ponadto efektem współpracy było:
▪ wykonanie elementów dekoracyjnych zdobiących szkołę;
▪ wykonanie kartek dla emerytowanych nauczycieli z okazji świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie upominków na Dzień Mamy i Taty;
▪ zorganizowanie zbiórki zniczy, wykonanie symboli narodowych, udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości;
▪ zorganizowanie zbiórki i przekazanie malowanek oraz książeczek na świetlicę szkolną w ramach ,,Dnia Książki” .

Wybór mojej osoby na opiekuna Samorządu Uczniowskiego był potwierdzeniem mojego zaangażowania w pracę w szkole, a także budowanego wśród uczniów zaufania, z którego zawsze staram się wywiązać jak najlepiej.

Efekty:
● zacieśnienie współpracy z poszczególnymi organami
● uzyskanie cennych rad w pracy dydaktyczno-wychowawczej
● zorganizowanie szkolnych zabaw integrujących społeczność uczniowską
● rozwijanie pomysłowości uczniów, kształtowanie potrzeby kreatywnego działania i potrzeby kształtowania otoczenia

5. Praca w zespołach nauczycielskich, zespołach zadaniowych, koordynowanie projektu, współpraca z rodzicami.
W czasie stażu systematycznie kontaktowałam się i uczestniczyłam w spotkaniach następujących zespołów:
- Zespołu Przedmiotów Umiejętnościowych;
- Zespołu Wychowawców Przedszkolnych;
- Zespołu Wychowawców kl. 1-3;
- Zespołu Samokształceniowego kl. 1-3;
- Członkiem w komisji na egzaminie klasy 8 oraz gimnazjum.
Ponadto aktywnie pracowałam w różnorodnych zespołach podejmujących pracę nad zadaniami wyznaczonymi przez Panią Dyrektor.

Nasze spotkania dotyczyły takich zagadnień jak:
- analiza planu pracy szkoły;
- opracowanie, a następnie omówienie efektów realizowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego;
- omówienie przebiegu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka;
- uzgodnienie formy organizacji Dnia Dziecka;
- analiza arkuszy obserwacji dzieci przedszkolnych;
- analiza arkuszy diagnostycznych gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- przedstawienie charakterystyk klasowych semestralnych i końcoworocznych;
- opracowanie wymagań edukacyjnych klas 1-3;
- opracowanie przykładowych wymagań dostosowań edukacyjnych dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- praca nad zmianami w statucie szkoły związanymi z reformą systemu szkolnictwa.

Efekty:
● poszerzenie moich wiadomości, udoskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej
● uzyskanie cennych porad w pracy wychowawczej
● wymiana doświadczeń
● dokonywanie oceny własnych działań
● podnoszenie jakości pracy szkoły

W czasie stażu pomagałam w realizacji zadań podjętych w ramach kontynuowanego projektu ,,Szkoła współpracy”. W pierwszym roku stażu wykonałam dekorację na uroczystość wspólnego kolędowania nauczycieli, uczniów, rodziców, władz samorządowych oraz mieszkańców Pisarzowej. W drugim roku stażu byłam jednym z koordynatorów tego projektu. Wspólnie z drugim koordynatorem, rodzicami i uczniami klas 4-8 i gimnazjum przeprowadziliśmy akcję zagospodarowania terenu w otoczeniu szkoły, obsadzając skarpę krzewami. Rodzice klas I-III zadbali o wiosenno-świąteczny wystrój klas, wykonując wspólnie z uczniami ciekawe ozdoby.
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dzięki współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów i osób zaangażowanych zorganizowano:
 akcję wykonania kotylionów w barwach narodowych;
 marsz niepodległościowy śladami Józefa Piłsudskiego na Górkówkę;
 posadzenie na terenie szkoły ,,Dębu Niepodległościowego" otrzymanego od Nadleśnictwa Limanowa;
 przygotowanie wystawy eksponatów z okresu I wojny światowej dla społeczności szkolnej i lokalnej.

Efekty:
● zacieśnienie współpracy między nauczycielami, rodzicami, a uczniami w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
● upiększenie otoczenia wokół szkoły oraz sal lekcyjnych klas I- III dzięki współpracy koordynatorów, nauczycieli i rodziców

Przez cały okres stażu systematycznie uczestniczyłam w zebraniach dla rodziców, prowadziłam rozmowy indywidualne, w razie potrzeby prowadziłam rozmowy telefoniczne lub pełniłam dyżur w ramach godziny konsultacji. Stały, systematyczny kontakt dotyczył nie tylko postępów dzieci i uczniów w nauce, informacji o zachowaniu, ale wszelkich spraw związanych z życiem klasy. Rodzice chętnie włączali się w organizację różnorodnych imprez i zabaw dla dzieci. Można do nich zaliczyć:
▪ przygotowanie poczęstunku na zabawę andrzejkową i karnawałową;
▪ przygotowanie poczęstunku na klasową wigilię;
▪ przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka;
▪ zorganizowanie poczęstunku z okazji Dnia Dziecka;
▪ zorganizowanie poczęstunku przy ognisku podczas jesiennego spaceru po zakątkach Pisarzowej;
▪ zorganizowanie mikołajek;
▪ przygotowanie upominków z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka;
▪ zakupienie zniczy na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wykonanie kotylionów;
▪ włączenie się we wszystkie akcje charytatywne organizowane w szkole;
▪ pomoc w przygotowaniu sałatki owocowej;
▪ przygotowanie ciasta na szkolny kiermasz słodkości;
▪ wykonanie zdjęcia do albumu o Pisarzowej z okazji Święta Patrona Szkoły;
▪ wykonanie do klasy regału do przechowywania potrzebnych materiałów edukacyjnych.

Wspólne spotkania z rodzicami, kontakty telefoniczne oraz działania rodziców dokumentowałam zgodnie z wytycznymi w szkolnej dokumentacji.

Efekty:
● zacieśnienie współpracy z rodzicami
● zaangażowanie rodziców w życie klasy
● poznanie środowiska rodzinnego dzieci i uczniów
● aktywizowanie rodziców na rzecz szkoły

6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wykonywanie i gromadzenie elementów dekoracji szkolnych oraz pomocy dydaktycznych.
Pracując w szkole jako nauczyciel- plastyk zawsze kładę szczególny nacisk na wszelkiego rodzaju dekoracje klasy, korytarzy oraz oprawę plastyczną uroczystości. Jako wychowawca dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym starałam się, aby moi wychowankowie zawsze dobrze czuli się w swojej klasie. Wykonywałam samodzielnie lub z wychowankami wszelkiego rodzaju prace związane z porami roku, kolejnymi świętami lub tradycjami, a także związane z omawianym tematem, które następnie eksponowaliśmy w naszej sali. Zawsze dbałam, aby wszystkie uroczystości klasowe miały odpowiednią oprawę wizualną. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w przygotowanie prac, dzięki czemu potem widziałam ich troskę o wykonane elementy plastyczne i radość, np. podczas wspólnej wigilii klasowej. Wystrój sali ma według mnie duże znaczenie, gdyż oprócz funkcji dydaktycznej wprowadza dzieci w dobre samopoczucie.
Dbałam także o dekoracje korytarzy szkolnych związane z porami roku. Systematycznie, samodzielnie lub z uczniami, wykonuję różnego rodzaju kwiaty, elementy wiszące, prace witrażowe, prace origami, kompozycje suchych kwiatów, gwiazdy, motyle, wachlarze, itp. Myślę, że uczniowie uczą się w ten sposób kształtować przestrzeń, która ich otacza, a także uczą się szacunku do przedmiotów dekoracyjnych, artystycznych. W roku szkolnym 2019-2020 odnowiłam stare ramy i umieściłam w nich prace uczniów wykonane na kółku plastycznym. Dzięki temu powstała piękna, wiosenna galeryjka. Na ścianie klatki schodowej zawisły malowane deseczki z motywem anioła. Razem z uczniami na zajęciach świetlicowych sadziliśmy kwiaty doniczkowe, które zdobią korytarze naszej szkoły.
Oprócz wykonywania dekoracji dbałam też o aktualizację plansz z pracami uczniów w sali klasy pierwszej, sali plastycznej, a także plansz na korytarzach szkolnych.
Przygotowałam także każdego roku szereg dekoracji na uroczystości szkolne oraz szkolne konkursy:
 dekoracje na rozpoczęcie roku szkolnego;
 dekoracje na apele upamiętniające kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej;
 dekoracje, a także upominki dla nauczycieli związane z Dniem Edukacji Narodowej;
 dekoracje z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości oraz kotyliony dla występujących dzieci;
 dekoracje na akademie związane z świętami Bożego Narodzenia;
 dekoracje na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 dekoracje na akademie i uroczystości związane z Dniem Patrona Szkoły;
 dekoracje na akademie związane ze Świętami Wielkanocnymi;
 dekoracje na akademię z okazji Święta Konstytucji 3 maja;
 dekoracje na przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty;
 dekoracje na zakończenie roku szkolnego.

Pozostałe dekoracje wykonywałam na:
 gminny konkurs ortograficzny;
 szkolny konkurs recytatorski;
 zabawę andrzejkową oraz walentynkową.
Ponadto razem z wychowawcą innego oddziału przedszkolnego wykonałyśmy dekorację na występ z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wspólnie z dziećmi przygotowałyśmy zaproszenia i upominki dla dziadków i rodziców.
Wykonałam też dekoracje na wspólne kolędowanie Pisarzowian i społeczności szkolnej zorganizowane w ramach projektu ,,Szkoła współpracy”.
Dużym wyzwaniem dla mnie było przygotowanie scenografii do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w 100- rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także dekoracji na gminne obchody odzyskania niepodległości w naszej szkole. Podczas tych obchodów została zaprezentowana wystawa prac uczniów naszej szkoły ,,Piękno ziemi ojczystej” wyeksponowana na dużej sali gimnastycznej.

Podczas stażu gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, plakaty, gry, płyty, scenariusze zajęć, karty pracy, kolorowanki tematyczne, kolorowanki kreatywne, filmy, prezentacje) a także samodzielnie wykonywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: opaski, emblematy, liczmany, pacynki, makiety). Jako nauczyciel plastyki starałam się zawsze prezentować prawdziwe narzędzia, materiały i wytwory pracy artystycznej, tak aby uczniowie mogli mieć możliwość poznania pewnych zagadnień pośrednio, ale także bezpośrednio, np. za pomocą zmysłów. Wykorzystywane wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne w dużej mierze przyczyniły się do uatrakcyjnienia przeprowadzanych przeze mnie zajęć oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Od początku pracy nauczycielskiej systematycznie segreguję i gromadzę prace plastyczne uczniów, dzięki czemu mogę je wykorzystać jako źródło inspiracji na zajęciach oraz jako dokumentację mojej pracy artystycznej z uczniami.

Efekty:
● udoskonalenie warsztatu pracy
● wizualne wzbogacenie uroczystości szkolnych
● prezentowanie i promowanie prac uczniów
● wprowadzenie dzieci w zagadnienia związane z poszanowaniem wytworów plastycznych
● usystematyzowane teczki prac dzieci

7. Monitorowanie i ewaluacja własnej pracy.
Przez cały okres stażu starałam się rzetelnie i krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Ważne było dla mnie osiąganie w jak najwyższym stopniu postawionych sobie celów, a bez refleksji nad swoimi działaniami trudno jest mówić o podniesieniu efektywności działań. Na bieżąco oceniałam swoje mocne i słabe strony, analizowałam własną pracę pedagogiczną:
- dokonywałam ewaluacji własnych zajęć;
- konsultowałam się z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami;
- wybierałam takie formy doskonalenia zawodowego, które doskonaliły moje kompetencje;
- prowadziłam różne metody ewaluacyjne zajęć z dziećmi, co pozwoliło mi zaobserwować jakie formy i metody pracy najbardziej sprzyjają w aktywnym uczestniczeniu dzieci w zajęciach, przyswajania wiadomości oraz zdobywanie różnych umiejętności;
- przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, brałam pod uwagę ich oczekiwania;
- rozmawiałam z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci oraz przyrostu wiedzy i umiejętności.
Planując pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o realizację podstawy programowej oraz wybrany program uwzględniałam indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwojowe i psychofizyczne dzieci. W tym celu w oddziale przedszkolnym korzystałam z arkusza indywidualnej obserwacji do badania gotowości szkolnej dziecka, w klasie pierwszej z testów diagnostycznych oraz cały czas z obserwacji pedagogicznej. W ramach monitoringu prowadziłam dokumentację pedagogiczną, dzięki, której wiedziałam które dziecko wymaga dodatkowego wsparcia i w jakim zakresie należy z dzieckiem pracować.
Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam u uczniów trudności z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam możliwości, które ułatwią im przyswojenie wiedzy. Starałam się im to ułatwić, stosując często na lekcjach metody wykorzystujące różne formy zabawy lub metody aktywizujące. Konsultowałam się z rodzicami, dając różne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

Efekty
• dzięki stale dokonywanej autorefleksji i analizie pracy zaplanowane zajęcia były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości wychowanków
• poznanie ciekawych form i metod prowadzenia zajęć, dyscyplinowania dzieci
• dokonanie oceny mocnych i słabych stron swojej pracy
• pomoc dzieciom, u których zauważono trudności w poszerzaniu wiadomości i umiejętności

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska uczniów
Podstawą efektywnej pracy z dziećmi i uczniami jest gruntowna znajomość ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. W związku z tym wiele uwagi poświęcam poznawaniu moich podopiecznych. Na początku roku szkolnego staram się zdiagnozować (dla własnych potrzeb) każdego ucznia. Główną metodą poznawania jest obserwacja uczniów w czasie zajęć: sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowanie na prośby i polecenia wychowawców, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w sali lub w świetlicy oraz utrzymywanie porządku. Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Staram się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, np. rozpoczynając zajęcia w kręgu, prowadząc pogadanki, pomagając w odrabianiu prac domowych, organizując zajęcia w małych grupach czy też prowadząc indywidualne rozmowy z dziećmi. Dodatkową pomocą były arkusze obserwacji dzieci 6-letnich. Z obserwacji wyciągnęłam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne i wychowawcze, by eliminować niepowodzenia i porażki dzieci. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, tolerancji, budowania pozytywnych relacji, akceptacji, agresji, przemocy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb, wypracowaliśmy sobie pewne zasady współpracy i co bardzo ważne dla mnie jako wychowawcy – zbudowaliśmy wzajemne zaufanie.
Bardzo pomocne w poznawaniu dzieci są także rozmowy z rodzicami, które są okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat dzieci i uczniów. Bez dobrego kontaktu z rodzicami i wspólnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych efekty pracy nauczyciela nie będą satysfakcjonujące.
Będąc wychowawcą, zauważyłam, jak bardzo ważne jest uświadomienie sobie celów, jakie stoją za nawiązywaniem relacji z rodzicami, czyli:
• udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo- dydaktycznego;
• dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego;
• współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów;
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców;
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole;
• poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły;
• tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.
Na spotkaniach z rodzicami starałam się zawsze wprowadzać miłą atmosferę, być zawsze otwarta na ich pomysły i uwagi, często zaznaczałam, że wymiana informacji o uczniach jest dla obu stron bardzo wartościowa i pomocna. W związku z tym, oprócz ustalonych spotkań z rodzicami, wedle wspólnych potrzeb rozmawiałam z nimi w szkole, kontaktowałam się telefonicznie bądź przez zeszyt korespondencji lub e-dziennik. Informowałam na bieżąco o ważnych uroczystościach, terminach spotkań rodziców, dniach wolnych, potrzebnych na lekcję materiałach, ważnych wydarzeniach i przygotowaniu się do nich. Systematyczny kontakt usprawnił naszą współpracę oraz, w moim przekonaniu, zachęcił rodziców do włączania się w życie klasy. Pewne problemy w nauce czy zachowaniu na bieżąco były konsultowane, dzięki czemu również uczniowie rzetelnie, na miarę swoich możliwości, wywiązywali się z obowiązków szkolnych.
Z kolei indywidualne spotkania pozwalały na systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w nauce dzieci i uczniów. Informowałam rodziców nie tylko o problemach, ale bardzo często chwaliłam dzieci, motywując je w ten sposób do dalszej pracy i podnosząc ich samoocenę. W miarę swoich kompetencji udzielałam wskazówek wychowawczych.

Oprócz kontaktu z dziećmi i rodzicami w poznaniu środowiska uczniowskiego pomogła mi także współpraca ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami oraz innymi nauczycielami.
Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do mojej klasy oraz do świetlicy, problematykę środowiska lokalnego, problemy społeczne i cywilizacyjne. Potrzeby rozwojowe uczniów realizowałam między innymi poprzez przemyślane planowanie zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych oraz profilaktycznych.

Efekty:
● lepsze poznanie środowiska uczniowskiego
● poznanie oczekiwań i możliwości dzieci
● współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

2. Realizowanie potrzeb rozwojowych uczniów.
W swojej pracy zawsze mam na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci i uczniów. Staram się wspierać w różnorodny sposób rozwój zarówno emocjonalny, jak i poznawczy uczniów. Dużą wagę przywiązuję do stworzenia zespołu klasowego, w którym uczniowie dobrze czują się w swoim towarzystwie, akceptują się nawzajem, darzą się szacunkiem, a dzięki temu zgodnie i efektywnie pracują. Zadanie to realizuję na różne sposoby.

Praca z uczniami wymagającymi wsparcia
W trakcie stażu zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów opracowujących IPET, w których analizowano, podsumowywano dotychczasową pracę i w miarę potrzeb modyfikowano i wprowadzić ewentualne zmiany. Sama, zauważywszy problemy dzieci w oddziale przedszkolnym, po konsultacji z logopedą oraz pedagogiem, rozmawiałam z rodzicami o trudnościach dzieci i proponowałam im wizytę w poradni. Na bieżąco starałam się precyzyjnie zaplanować zindywidualizowane wsparcie, dostosować metody pracy z dzieckiem czy uczniem. Podczas oceny dostrzegałam wysiłek włożony w wykonanie zadania, zaangażowanie ucznia, chęć pokonania trudności, ale też motywowałam do dalszej pracy, wspierałam, zachęcałam. Czasem wystarczyło, że dostrzegłam małe sukcesy podopiecznych, a chęć i zaangażowanie do pracy znacznie wzrastała.
Podczas zajęć starałam się rozwijać u dzieci jak najwięcej potrzebnych umiejętności:
-ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np. cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
-ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym , co znajduje się na ilustracji, rozwiązywanie rebusów, opisywanie przedmiotów, układanie zdań z rozsypanki;
-ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
-ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
-ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, o blat stołu, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
-ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam Godzinę dla ucznia, na którą uczęszczali głównie uczniowie mający trudności w nauce i doraźnie uczniowie, którzy potrzebowali dodatkowych ćwiczeń, związanych z danym zagadnieniem. Pracę z tymi uczniami organizowałam, uwzględniając indywidualne potrzeby. Praca z podopiecznymi na tego rodzaju zajęciach wymaga często dużego wysiłku obu stron nad wypracowaniem pewnych umiejętności czy pogłębienia wiedzy, ale zarazem jest satysfakcjonująca, gdy uczeń osiągnie sukces w dziedzinie, która sprawiała mi trudności.
W tym samym roku, będąc wychowawcą klasy pierwszej, brałam udział w cyklicznych spotkaniach z matką jednej z uczennic, pedagogiem oraz asystentem rodziny. Podczas tych spotkań omawiane były trudności uczennicy w nauce, proponowane metody pracy z dzieckiem, a także był wypracowywany stały kontakt z rodzicem. Współpraca z pedagogiem, logopedą, dyrekcją, asystentem, a także innymi bardziej doświadczonymi nauczycielami towarzyszyła mi na okrągło w trakcie odbywania stażu. W pracy wychowawczej ważna jest bowiem współpraca całego zespołu nauczycielskiego oraz zbieżność oddziaływań wychowawczych, natomiast w pracy dydaktycznej wymiana doświadczeń związanych z opracowywaniem metod wspomagających pokonywanie trudności edukacyjnych uczniów.

Efekty:
● dzięki pomyślnej współpracy łatwiejsze było wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań
● efektywniej stosowałam poznane metody i formy pracy z dziećmi uwzględniające ich indywidualne potrzeby
● ułatwiałam wychowankom odnoszenie sukcesów na różnych polach przez lepsze rozpoznanie i wykorzystanie ich predyspozycji

Praca z uczniami zdolnymi, przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Dzieci i uczniów wyróżniających się w jakichś dziedzinach zachęcałam do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju konkursach. Podopieczni entuzjastycznie podchodzili do nowych wyzwań i chętnie reprezentowali szkołę na różnych szczeblach konkursów. Było to zawsze poprzedzone etapem przygotowawczym – pracą z uczniem, motywowaniem oraz ukierunkowywaniem ucznia do kreatywnego przedstawienia tematu. Przygotowując uczniów do konkursów, przekazywałam swoją wiedzę i doświadczenie, a poprzez własne zainteresowania i samokształcenie potrafię odpowiednio pokierować pracą twórczą dzieci. Bardzo pomocni i zaangażowani w przygotowanie byli rodzice uczniów. W czasie trwania stażu moi wychowankowie wzięli udział oraz zdobyli nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach.

Rok szkolny 2017-2018
1. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Moja Pani”
 III miejsce dla dziecka z oddziału 6-latków
 wyróżnienie dla dziecka z oddziału 6-latków
2. Udział w ogólnopolskim konkursie ,, Niebo w kolorze-spotkanie z zorzą polarną”.
3. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Smok Obibok i przyjaciele”.
 nagroda dla dziecka z oddziału 6-latków
4. Udział w międzynarodowym przeglądzie plastycznym pn. „Ogród piękna, dobra i radości. Mieszkańcy ogrodów”.
 nagroda dla dziecka z oddziału 6-latków
5. Udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Mali kubiści” z cyklu ,,W magicznym świecie sztuki-przedszkolaki z pasją”.
 wyróżnienie dla dziecka z oddziału 6-latków
6. Udział w szkolnym konkursie plastycznym oddziałów przedszkolnych ,,Ja i moja rodzina-drzewo genealogiczne”.
W konkursie przyznano równorzędne wyróżnienia. Z mojej klasy przyznano wyróżnienia dla siedmiorga dzieci z oddziału dla 6-latków.

Rok szkolny 2018-2019
1. Udział w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Moja Pani”.
2. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck”.
3. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Moja ulubiona postać bajkowa”.
4. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Piękno drzemiące w wulkanach”.
5. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Ptaki Fruwaki”.
6. Udział w powiatowym konkursie plastycznym ,,Limanowski kalejdoskop słowa i obrazu”.
 I miejsce na równi dla dwóch uczennic z klasy 5
 II miejsce dla ucznia z klasy 1
 wyróżnienie na równi dla dwóch uczniów z klasy 1 oraz dla ucznia z klasy 5
7. Udział w szkolnym konkursie na pracę wykonaną w technice origami
 wyróżnienia dla trzech osób z klasy 1
8. Udział w szkolnym konkursie na zakładkę do książki.
 II miejsce dla uczennicy klasy 1
 III miejsce dla ucznia klasy 1
 wyróżnienie dla uczennicy klasy 1
9. Udział w szkolnym konkursie recytatorskim dla klas I-III
 I miejsce dla uczennicy klasy 1
 III miejsce dla uczennicy klasy 1
10. Udział w szkolnym konkursie ,,Mistrz głośnego czytania”
 II miejsce dla uczennicy klasy 1

Rok szkolny 2019-2020
1. Udział uczennicy klasy 6 w konkursie OSE Wyzwanie, w którym nasza szkoła była jedną z 68 szkół z Małopolski, która była laureatem.
2. Przygotowanie prezentacji książki jednej z uczennic, realizowanej w ramach działania innowacyjnego do udziału w programie ,,Mega Misja”.

Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
W czasie stażu zorganizowałam następujące konkursy:
1. Konkurs na pracę wykonaną w technice orgiami;
2. Konkurs recytatorski dla klas 1-3;
3. Powiatowy konkurs ,,Cztery pory roku w mojej miejscowości” dla klas 1-3.
Zasady uczestnictwa sformułowałam w regulaminie konkursu, który przesłałam do szkół drogą e-mailową. Termin nadsyłania prac plastycznych ze względu na sytuację zdalnego nauczania został przesunięty na 30 września 2020 roku. Przesłane prace zostaną ocenione przez powołaną komisję, następnie będą wyeksponowane na planszach szkolnych jako wystawa pokonkursowa. Fundusze na nagrody pozyskałam od Rady Rodziców, a także od osób i firm prywatnych.
Jako nauczyciel plastyki często współpracowałam z innymi nauczycielami, dokonując oceny oraz wyboru prac plastycznych wysyłanych na konkursy. Byłam członkiem komisji gminnego konkursu plastycznego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej.
Wszystkie informacje i zdjęcia dotyczące osiągnięć w konkursach systematycznie przesyłałam Pani Dyrektor na stronę internetową, dzięki czemu przyczyniłam się do podnoszenia jakości pracy szkoły i promowania jej w środowisku lokalnym.

Efekty:
• osiągnięcie wysokich wyników w konkursach
• zwiększenie motywacji dzieci do udziału w konkursach
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, aktywne spędzanie wolnego czasu.
Udział w apelach
Będąc wychowawcą grupy 6-latków, przygotowałam wspólnie z wychowawczynią grupy młodszej przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Występ był poprzedzony licznymi próbami, podczas których ćwiczyliśmy wybrany materiał sceniczny. Dla kilkorga dzieci był to pierwszy występ przed publicznością, dlatego też wzmacniałam w nich wiarę w siebie oraz ośmielałam do prezentowania swoich możliwości.
Przygotowanie szkolnych akademii oraz udział w konkursach jest okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększania ich kreatywności i otwartości, szukania w sobie różnych talentów, motywowania do pracy nad sobą, a także promocji szkoły w społeczności lokalnej.

Koło plastyczno-manualne
Przez cały okres stażu prowadziłam koło plastyczno-manualne. Są to cotygodniowe spotkania z uczniami, podczas których realizujemy program, w którym szczególny nacisk położyłam na rozwijanie umiejętności manualnych, poznawanie materiałów i narzędzi, a także przygotowanie uczniów do różnorodnych konkursów.

Zachęcanie do aktywności twórczej
W mojej pracy zachęcam uczniów nie tylko do udziału w przedstawieniach, uroczystościach i konkursach, ale także do różnorodnej aktywności poza szkołą. Moi uczniowie chętnie korzystają z zajęć plastycznych w miejscowej bibliotece oraz w prywatnych pracowniach. Dużym osiągnięciem mojej uczennicy jest cykl ilustracji do książki Amelii i Magdaleny Kapuścińskiej ,,Magiczne pióro”.
Starałam się także zapoznawać uczniów z tradycjami i kulturą regionu poprzez lekcje związane z kulturą ludową - malarstwem na szkle, charakterystycznymi motywami kwiatowymi, architekturą, rzeźbą. Ucząc w oddziale przedszkolnym, zaprosiłam panie z Koła Gospodyń Wiejskich, z którymi dzieci wykonały wielkanocne palmy.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
W ramach aktywnego spędzania wolnego czasu zorganizowałam Dzień Dziecka na placu zabaw przed szkołą. Dzieci mogły brać udział w licznych zabawach sportowych- gra w piłkę nożną, gra w siatkówkę, gra w klasy, kręcenie hula-hop, skakanie na skakance, mini-zawody sportowe. Dodatkowo przygotowałam uczniom ścianę foliową, na której mogły za pomocą farb tworzyć malarskie opowieści o wakacjach, a także kolorowe kredy, którymi rysowały chodnikowe obrazy. Bardzo miłym zaskoczeniem było zorganizowanie ze strony rodziców kolorowych balonów napełnionych helem oraz zestawu do robienia baniek mydlanych. Uczennice wspólnie z swoimi mamami zmierzyły się z umiejętnością plecenia wianków z polnych kwiatów. Był to także dzień, w którym rodzice przygotowali dla dzieci zdrowy poczęstunek.

Efekty:
• czerpanie przez dzieci radości z posiadanych umiejętności, budzenie wiary we własne możliwości oraz poszerzenie chęci zdobywania nowych umiejętności
• promocja szkoły w środowisku lokalnym
• zacieśnienie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich
• integrowanie grupy, wspólne obcowanie z sztuką
• zacieśnienie więzi między dziećmi, a ich dziadkami
• pokazanie form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

5. Stosowanie metod aktywnych.
Jako nauczyciel pracujący z uczniami w różnych grupach wiekowych stosowałam bardzo różnorodne metody. Metody, a także ciekawe zabawy wykorzystywałam w celu integracji dzieci i uczniów, pogłębiania procesu edukacyjnego oraz uatrakcyjniania czasu przebywania na świetlicy. Dzieci z reguły żywo i chętnie reagowały na wszelkiego rodzaju nowości. Zawsze bardzo ważne było dla mnie przede wszystkim budowanie dobrych relacji między uczniami, które potem przekładały się na ich dobrą współpracę w grupie podczas zajęć dydaktycznych. Nowe metody starałam się dopasować do grupy, z którą miałam pracować, a także do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Moją wiedzę dotyczącą metod staram się na bieżąco poszerzać w oparciu o wybrane pozycje książkowe, ciekawe strony internetowe, szkolenia oraz poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
Wśród często stosowanych przeze mnie metod są: burza mózgów, mapa myśli, gry dydaktyczne, kosz i walizka, metody skojarzeń, pajęczyna, piramida priorytetów, technika niedokończonych zdań, krasnoludek, debata za i przeciw, metoda swobodnej ekspresji, metoda zadań inspirujących, linia czasu, elementy metody projektu, pedagogika zabawy.
W pracy z uczniami starałam się wykorzystywać wszelkiego rodzaju narzędzia, materiały, a także sytuacje, w których uczniowie samodzielnie poprzez działanie mogli poznać różne zagadnienia, np.:
 przynosiłam różnorodne przedmioty, które poznawaliśmy różnorodnymi zmysłami;
 organizowałam zajęcia, podczas których w praktyczny sposób używaliśmy różnych narzędzi, w tym narzędzi nowych mediów (spacer z aparatem: ,, Jesień w obiektywie”, ,,Portret przyjaciela”, ,,Portret w ciekawym nakryciu głowy”, ,,Portret z atrybutem”, ,,Martwa natura typu vanitas w oświetleniu kierunkowym”, ,,Kwiat, owad - zestaw fotografii czarno-białych wykonanych w trybie makro”);
 zaplanowałam wyjście w teren i zorganizowanie lekcji związanych ze sztuką ,,Land- Art.”, gdzie uczniowie sami tworzyli małe dzieła przyrodnicze, rysunkowe lekcje z obserwacji na terenie naszej szkoły, lekcje dotyczące rzeźby XX wieku ,,Konstrukcje mobilne”;
 przeprowadzałam w oddziale przedszkolnym małe doświadczenia przyrodnicze, np. krystalizowanie soli.
Moim sposobem na urozmaicenie lekcji i zachęcenie do pracy było organizowanie małych klasowych konkursów i turniejów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tego rodzaju zajęciach, dodatkową motywacją były skromne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Konkursy te starałam się tak opracowywać, aby jak największe grono dzieci czuło się docenione, nagrodzone, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Zadania realizowane w grupie, które zachęcały do współdziałania, ułatwiały integrowanie różnych dziedzin aktywności, sprzyjały przyswajaniu nowych wiadomości i ich utrwalaniu.
Zastosowane metody aktywizujące uatrakcyjniły zajęcia dla uczniów, pobudzały aktywność, pozwoliły łatwiej przyswoić nowe wiadomości i umiejętności, uczyły między innymi współdziałania w zespole, komunikowania się, planowania, organizowania, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyłam się odpowiednio dobierać metody aktywizujące, tak aby miały one sens podczas danego tematu zajęć.

Efekty:
• przeprowadzenie ciekawszych lekcji, wzbogacenie warsztatu pracy
• rozwijanie twórczego myślenia, inwencji, wyobraźni, sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań
• integrowanie grupy, klasy
• rozwijanie umiejętności pracy z grupach, parach, zespołach zadaniowych
• większe zaangażowanie uczniów w poznawanie nowych wiadomości i umiejętności

6. Organizowanie wyjść i wycieczek.
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom i uczniom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budują przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. Analizując potrzeby swoich uczniów, widząc ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością, organizowałam lub współorganizowałam wycieczki w miejscu zamieszkania lub wycieczki autokarowe. Były to:
 wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, gdzie oprócz zwiedzania programowego dzieci miały warsztaty lepienia w glinie;
 wycieczka do Grybowa oraz Kamiannej, gdzie wychowankowie mieli okazję zobaczyć rekonstrukcję średniowiecznego zamku, posłuchać barwnych legend i opowieści ,,miejscowego rycerza”, dotknąć średniowiecznej broni, przymierzyć stroje królewskie, strzelać z łuku, a także doświadczyć jazdy na drewniany koniu. W ,,Barci” w Kamiannej uczniowie zobaczyli gospodarstwo pszczelarskie, własnoręcznie wykonali z wosku świeczkę, uczestniczyli w degustacji miodu, poszukiwaniach królowej, poznali życie pszczół;
 wycieczka do kina w Nowym Sączu na film ,,Miśków-2”,
 piesza, całodniowa wycieczka po zakątkach Pisarzowej wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców;
 systematyczne wyjścia na spacery w celu poznania różnych ekosystemów: pola, łąki, lasu, rzeki;
 systematyczne wyjścia w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie związanych z porami roku;
 systematyczne wyjścia integracyjne połączone z zabawami.

Wyjazdy, podczas których nauczyciel musi przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym, są niewątpliwie bardzo cennym i zarazem trudnym dla nauczyciela doświadczeniem. Nowe miejsca i sytuacje, w jakich trzeba się odnaleźć, wymagają od opiekuna wzmożonej uwagi, umiejętności przewidywania pewnych sytuacji, a także dużej dozy opiekuńczości, szczególnie wobec młodszych dzieci. Zadaniem nauczyciela jest także rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów podczas realizacji programu wycieczki. Ma być ona dla ucznia miłym i bogatym w nową wiedzę doświadczeniem. Plan wycieczki omawiałam z rodzicami, a stosowną dokumentację przedstawiałam Pani Dyrektor. Wycieczki i wyjścia dokumentowałam zdjęciami, które były umieszczane na internetowym profilu szkoły.

Efekty:
• poznanie ciekawych miejsc, nabywanie wiedzy o przyrodzie i społeczeństwie oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce
• integrowanie się z rówieśnikami i kolegami z innych grup
• kształtowanie samodzielności i umiejętności współpracy wśród dzieci

7. Organizowanie lekcji w oparciu o zagadnienia związane z patriotyzmem, promowaniem czytelnictwa, zdrową żywnością, recyklingiem i ekologią, pomocy potrzebującym.

Zajęcia związane z obchodami 100-rocznicy odzyskania niepodległości
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowywałam dzieci do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci w czasie zajęć poznawały symbole narodowe, wykonywały ciekawe prace plastyczne oraz nauczyły się „Mazurka Dąbrowskiego”. Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 9 listopada 2018 r. wszystkie dzieci uczestniczyły w gminnych obchodach Święta Niepodległości, które odbywały się w naszej szkole w ramach projektu ,,Szkoła Współpracy”. Dwoje dzieci z mojej klasy wzięło udział w uroczystym odśpiewaniu trzech pieśni w ramach Ogólnopolskiego Konkursu ,,Do hymnu”.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych
Realizowanie działania innowacyjnego
Od początku mojego wychowawstwa w oddziale przedszkolnym, promowałam czytelnictwo, wiedząc, że jest to bardzo istotny element w przygotowaniu do umiejętności czytania. Już na samym początku pracy z dziećmi udaliśmy się do szkolnej biblioteki. Tam dzieci poznały zasady panujące w bibliotece, mogły też pożyczyć swoją pierwszą książkę. Starałam się każdego dnia organizować spotkanie z książką poprzez czytanie dzieciom fragmentów bajek. Kilka razy w roku zaprosiłam starsze koleżanki, które również czytały fragmenty opowiadań. W roku szkolnym 2017/18 dzieci wzięły udział w spotkaniu z autorem książek dla dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 moi podopieczni uczestniczyli w szkolnym konkursie na zakładkę do książki, gdzie otrzymali drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie. W tym samym roku wykonali karty do albumu ,,Bohaterowie naszych książek”. W roku szkolnym 2018/19 dzieci brały udział w akcji ,,Czytaj i Ty”. W każdym miesiącu uczestniczyły jako obserwatorzy w czytaniu opowiadań lub fragmentów książek przez starszych kolegów, a w kwietniu same czytały opowiadanie o wiośnie, do której przygotowały odpowiednią scenografię. Obserwując dzieci, zauważyłam, że bardzo chętnie ilustrują różne opowiadania, bajki i wiersze, dlatego też w roku szkolnym 2019/2020 przygotowałam opis działania innowacyjnego ,,Książka małego ilustratora”. W ramach tego działania dzieci poznały proces powstawania książki, dowiedziały się, kto zajmuje się poszczególnymi etapami jej powstania, dowiedziały się także, jak istotne jest opracowanie liternicze oraz poznały zasady prawa autorskiego. Uczestnicy działania innowacyjnego różnymi technikami wykonali ilustracje do wybranych wierszy. Następnie złożyłam ich prace w książeczki. Dzieci wykonały także strony tytułowe oraz zamieściły odpowiednie informacje. Ze względu na czas nauczania zdalnego książeczki zostaną zaprezentowane na planszach szkolnych we wrześniu, a także postaramy się zorganizować spotkanie z przedszkolakami, na którym każdy ilustrator przeczyta wybrany wiersz i pokaże własną ilustrację. Książeczki zostaną także zaprezentowane na wystawie w Powiatowej Bibliotece w Limanowej.

Ekologia, recykling, zdrowe nawyki żywieniowe
Kolejnym tematem, który zawsze wzbudza w dzieciach wielką ciekawość, są zagadnienia związane ze zdrową żywnością, ekologią i recyklingiem. Razem ze swoimi podopiecznymi zrealizowałam następujące zadania:
- przygotowaliśmy dzień gruszki, pomarańczy, banana, jabłuszka;
- wykonaliśmy wspólnie plakat dotyczący unikania niezdrowych produktów;
- przeprowadziliśmy akcję ,,Zdrowe śniadanie” - dzieci mogły skosztować zdrowych kanapeczek przygotowanych przez starsze koleżanki.
Ponadto było to:
- zrobienie ,,Owocowej sałatki” przez rodziców dzieci;
- sadzenie cebuli, rzeżuchy, kwiatów i obserwowanie ich wzrostu - zwrócenie uwagi na potrzeby roślin;
- wykonanie w grupach ,,Smoczego recyklingu”, czyli form smoka z materiałów bezużytecznych; smoki służyły nam potem do zabawy;
- organizowanie zabaw związanych z targiem warzywno-owocowym;
- uświadamianie dzieciom korzyści płynących z wykorzystania czasu wolnego na gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Moi wychowankowie byli również objęci akcjami ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Szklanka mleka”.

Efekty:
• kształtowanie wartościowych postaw patriotycznych
• wzbudzenie ciekawości czytelniczej u dzieci, wykonanie własnych książeczek
• rozbudzenie w podopiecznych potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia
• kształcenie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko

Udział w akcjach charytatywnych
Moi podopieczni chętnie angażowali się w wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Dzięki temu mieli szansę pomóc innym, dzieląc się tym, co mają, ale też rozumiejąc potrzebę wsparcia niematerialnego. Również rodzice rozumieją potrzebę takich działań i w miarę możliwości wspierali swoje pociechy. Zaangażowaliśmy się w następujące akcje:
-,,I Ty zostań Świętym Mikołajem”,
-,, Góra grosza”,
- zbiórka zakrętek,
- uczestnictwo w zbiórce środków czystości dla Stowarzyszenia Misevi Polska,
- zbiórka artykułów szkolnych dla świetlicy w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu,
- spotkanie z misjonarzem pracującym na misjach, który opowiedział dzieciom o życiu Afrykańczyków, pomoc dzieciom z Republiki Środkowoafrykańskiej

Efekty:
• uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
• konkretna pomoc dla potrzebujących

8. Promowanie postępów uczniów w środowisku szkolnym i lokalnym
Jako nauczyciel plastyki staram się promować indywidualne, grupowe i zbiorowe osiągnięcia plastyczne moich podopiecznych, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Systematycznie aktualizuję gazetki szkolne, na których umieszczam prace uczniów, wykonane w różnych technikach plastycznych. Uczniów szczególnie wyróżniających się zachęcam do gromadzenia prac, a następnie prezentuję je w formie ,,Galerii jednego artysty”.
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości zgromadziłam i zaprezentowałam na sali gimnastycznej zestaw prac ,,Piękno ziemi ojczystej”.
Systematycznie porządkowane prace postanowiłam zaprezentować na wystawie uczniów naszej szkoły w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Limanowej. Prace zostały przygotowane na 80 planszach formatu 100x70 cm. Niestety, z uwagi na obostrzenia w funkcjonowaniu placówek kultury wystawa planowana na 26 marca nie odbyła się. Prace uczniów przedstawiłam w postaci galerii multimedialnej na stronie internetowej szkoły, na stronie gminy Limanowa, a także w serwisie you tube, natomiast w bibliotece zostaną zaprezentowane wtedy, gdy tylko będzie to możliwe. Myślę, że prezentacja będzie nie tylko promocją indywidualnej twórczości uczniów, ale także promocją szkoły w środowisku lokalnym, a także podsumowaniem mojej pracy w szkole jako nauczyciela-plastyka.

Efekty:
• promowanie zdolności plastycznych dzieci w środowisku szkolnym, a także pozaszkolnym.
• zorganizowanie wystaw prac uczniów
• dzielenie się z innymi nauczycielami pomysłami i technikami na wykonanie prac plastycznych
• wzmocnienie wiary w możliwości twórcze podopiecznych

(§ 7 ust. 2 pkt. 3).
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
We współczesnej szkole koniecznością jest posługiwanie się technologią informacyjno- komunikacyjną, dlatego też komputer był stałym elementem mojej pracy. Na bieżąco korzystałam i systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności w celu realizacji i wzbogacenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam m.in. do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego . Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na poprawne pod względem prawnym i merytorycznym opracowanie dokumentacji awansu, w tym planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego przebiegu.
Mogłam też na bieżąco aktualizować i uzupełniać wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Szybko docierałam do potrzebnych aktów prawnych, rozporządzeń i ustaw. Na bieżąco śledziłam takie strony, jak: www.awans.net, www.edukacja.edux.pl, kuratorium.krakow.pl, www.epedagigika.pl, www.profesor.pl, www.mac.pl.
Podczas pracy korzystałam z dziennika elektronicznego Librus Synergia. Dziennik ten umożliwił mi bieżący kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi, a także zachowaniem. Dziennik, a także szkolna poczta gmail były bardzo pomocne w kontaktach nie tylko z rodzicami, ale także z uczniami. Kontakt ten stał się niezastąpioną formą komunikacji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (od 25 marca br.), kiedy to realizowałam zajęcia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. W tym celu wykorzystałam następujące narzędzia:
 Program Activ Presents do nakręcania filmików lekcyjnych dla uczniów
 Programu Power Point do tworzenia prezentacji multimedialnych
 Programu Microsoft Office Word do opracowywania dokumentacji tekstowej
 Programu Gimp i Photoshop- do tworzenia grafiki i obróbki zdjęć cyfrowych

Ponadto dzięki umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem oraz wykorzystując zasoby internetu w pracy, realizowałam następujące zadania:
 opracowywałam dokumentację szkolną, np. świadectwa, semestralne oceny opisowe, podsumowanie diagnozy dzieci przedszkolnych, dokumentację wycieczek i wszelkiego rodzaju sprawozdania związane z pracą szkoły;
 samodzielnie przygotowywałam za pomocą edytorów tekstowych pomoce naukowe, scenariusze, testy, sprawdziany, karty pracy, itp.;
 wykorzystywałam gotowe materiały dostępne na portalach edukacyjnych;
 starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia, prezentując przygotowane przeze mnie bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne, filmy, slajdy ilustrujące wybranego zagadnienia. Starałam się także kształtować u uczniów postawę obywatelską i świadomość odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych, poruszając zagadnienia związane np. z prawem autorskim;
 zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, a także do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności - wskazywałam uczniom darmowe programy, dzięki którym mogą poszerzyć swoje umiejętności; są to programy do tworzenia grafiki (np. Gimp,), animacji (Live Movie Maker), projektów wnętrz ( Pro100, Pcon), komiksów (Comic Life), prezentacji multimedialnych (Power Point, Open Office Impress);
 przeprowadziłam w ramach realizacji tematów związanych z nowymi mediami lekcje z wykorzystaniem aparatów fotograficznych (,,Portret kolegi, koleżanki w ciekawym nakryciu głowy”, ,,Jesień w obiektywie”, ,,Martwa natura typu vanitas”, ), telefonem ( ,,Mój pupil”), a także zajęcia w sali informatycznej ( projekty okładki książki, projekt zakładki, projekt etui na telefon);
 przygotowałam wiele szablonów, elementów literniczych i graficznych na wszelkiego rodzaju dekoracje sal i korytarzy szkolnych oraz na uroczystości szkolne, m. in. na uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości;
 opracowywałam za pomocą znanych mi programów graficznych kartki świąteczne dla nauczycieli seniorów;
 wykorzystałam edytory tekstów do opracowania wierszy umieszczonych w książeczkach dzieci, z którymi realizowałam działanie innowacyjne ,,Książeczka małego artysty”;
 na bieżąco przesyłałam informacje, zdjęcia, relacje z życia klasy, wycieczek, wyników konkursów, a także prac plastycznych wykonanych w różnych technikach na stronę internetową szkoły, z których mogli korzystać inni nauczyciele;
 zaprosiłam poprzez pocztę elektroniczną szkoły z powiatu limanowskiego do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym, kontaktowałam się także z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej, Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu, ,,Miasteczkiem Galicyjskim” w Nowym Sączu;
 śledziłam na bieżąco harmonogram konkursów, a także szkoleń stacjonarnych i e-konferencji dostępnych na stronie www.mac.pl oraz www.nowaera.pl., a dzięki nowoczesnym formom learningu mogłam we własnym tempie analizować omawiane zagadnienia, wybierając stosowny do tego czas nauki;
 korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam i wymieniałam doświadczenia na forach internetowych;
 dzieliłam się z innymi nauczycielami mojej szkoły interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.

W ramach doskonalenia własnej pracy uczestniczyłam w dwudniowych warsztatach ,,Gimp, edytor obrazów dla ucznia i nauczyciela”, dzięki czemu moje fotografie są odpowiednio przygotowane do prezentacji na stronie internetowej. Ponadto samodzielnie poznaję narzędzia programu do wizualizacji przestrzeni pCon.planner. Uczestniczyłam także w warsztatach z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia zorganizowanych w ramach projektu ,,Cybernauci”-kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.
W dobie dzisiejszego rozwoju technologii oraz zainteresowań uczniów związanych z nowinkami technicznymi nauczyciel musi korzystać z narzędzi komunikacyjnych i narzędzi nowych mediów podczas prowadzenia lekcji, ponieważ są one dla dzieci bardziej atrakcyjne, umożliwiają łatwiejsze przyswajanie wiedzy, rozwój kompetencji informatycznych, a także podnoszą jakość pracy nauczyciela, a tym samym pracy szkoły.

Efekty:
● poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z programów multimedialnych
● zdobycie nowych i ciekawych informacji na temat nowych metod i form pracy ucznia na lekcjach plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz świetlicy
● ułatwienie przyswajania wiedzy i umiejętności uczniom poprzez stosowanie atrakcyjnych narzędzi multimedialnych
● udoskonalenie umiejętności uczniów związanych z posługiwaniem się komputerem, umiejętnością korzystania z Internetu, umiejętnością posługiwania się narzędziami nowych mediów
● sprawne, jasne i czytelne prowadzenie dokumentacji szkolnej
● sprawny kontakt z uczniami, rodzicami
● atrakcyjne fotografie umieszczone na stronie internetowej szkoły, gminy i powiatu
● podnoszenie jakości pracy szkoły

(§ 7 ust. 2 pkt. 4).
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Podczas pierwszych dwóch lat stażu powierzono mi funkcję wychowawcy. Musiałam zmierzyć się z wieloma zadaniami, które były dla mnie nowością. Musiałam być otwarta na nowe rozwiązania, obiektywna w ocenie sytuacji, zdystansowana, ale jednocześnie zaangażowana w dany problem. Wymagało to ode mnie dużej elastyczności oraz sprawności w posługiwaniu się wiedzą teoretyczną w sytuacjach praktycznych. Aby dobrze zrealizować to zadanie postanowiłam systematycznie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, aby jak najlepiej poznać i zrozumieć moich podopiecznych. Systematycznie czytałam fachową literaturę, korzystałam z zasobów internetu, uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W prawidłowym wypełnianiu moich zadań pomogły mi także szkolenia i warsztaty, a także pozycje książkowe m. in.:
 warsztaty ,,Z uczniem w świat wartości- kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”;
 warsztaty ,,Zgrana klasa- integracja uczniów w zespole”;
 warsztaty ,,Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?”.
 Pozostałe wymienione w §7 ust.2, pkt 1
 ,, Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzykiem dysleksji” Anety Rudzińskiej-Rogoży
 ,,Mutyzm wybiurczy”- Maria Bystrzanowska

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach i zapoznawaniem się z różnymi artykułami uświadomiłam sobie jak ważne jest, aby dziecko czuło się w grupie dobrze. Jako wychowawca stworzyłam zintegrowany zespół klasowy, w którym dzieci czuły się akceptowane i szanowane. Na bieżąco przeprowadzałam lekcje dotyczące lepszego rozumienia siebie i innych, budowania poczucia własnej wartości i silnej tożsamości. Uczyliśmy się, jak nawiązać pozytywne relacje, jak pokojowo rozwiązywać konflikty. Pojawiające się problemy wychowawcze omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Zawsze mogłam też liczyć na opiekuna stażu, innych nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz Panią Dyrektor. Na początku roku szkolnego, w celu większej integracji dzieci, zaprosiłam panią pedagog do przeprowadzenia z dziećmi zajęć integracyjnych. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności.
W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystuję wiedzę wyniesioną z szeregu szkoleń i kursów, urozmaicając lekcje metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi czy pracą w grupach. Metody i formy te rozwijają w uczniach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy rozwijają kreatywność. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych, jak i tych słabszych, potrzebujących troski i zrozumienia.
W miarę poznawania uczniów zauważałam wiele problemów, z którymi borykają się dzieci i uczniowie. W każdym przypadku podejmowałam działania mające na celu identyfikację problemu dziecka, aby właściwie ustalić kierunek pracy z nim, a więc indywidualnie dobrać metody, formy i środki dydaktyczne.
Pracowałam indywidualnie z dziećmi leworęcznymi. Prowadziłam z nimi ćwiczenia usprawniające lewą rękę, uczyłam prawidłowego ustawienia ręki w czasie ćwiczeń przygotowujących do pisania. Podjęłam działania w celu zaakceptowania leworęczności dziecka zarówno przez nie samo, jak też przez grupę, aby nie czuło się ono gorsze od swoich praworęcznych kolegów.
Zwróciłam też dużą uwagę na dzieci, które mają problemy logopedyczne. W tej sprawie nawiązałam kontakt z panią logopedą, która w badaniu przesiewowym zwróciła uwagę na kilkoro dzieci z nieprawidłową wymową. Rodzicom tych dzieci zaproponowano wizytę w poradni oraz, według potrzeb, sporządziłam opinię wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w oddziale przedszkolnym. Szczególną uwagę zwróciłam na dziewczynkę, która miała problem z analizą i syntezą głoskową, zapamiętaniem liter, a także zniekształcaniem znaków literowych i cyfrowych.
Kolejnym zadaniem była adaptacja chłopca, u którego w rodzinie była trudna sytuacja zdrowotna matki. Chłopczyk miał problem z opuszczeniem rodzica na czas zajęć szkolnych. Starałam się tutaj stopniowo i w sposób bardzo delikatny angażować chłopca na zajęciach tak, aby czas rozłąki mijał mu bardzo szybko, aby poczuł się pewnie i bezpiecznie.
Spotkałam się także z nieśmiałością w wieku przedszkolnym, gdzie starałam się podnieść samoocenę dziecka, a poprzez odpowiednie techniki relaksacyjne, bajki terapeutyczne i zabawy integracyjne dziecko znalazło grono kolegów, wśród których czuło się akceptowane.
Na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami. Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. Starałam się dyplomatycznie rozwiązywać występujące problemy. Dzięki spotkaniom indywidualnym mogłam lepiej zrozumieć sytuację rodzinną uczniów, stąd łatwiej było mi udzielać im wsparcia.

Efekty
● wiedza, którą nabyłam w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła efektywniej pracować
● integracja grupy i stworzenie przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery
● modyfikowanie moich działań odpowiednio do potrzeb ucznia
● udzielenie rodzicom potrzebnej pomocy w zakresie wychowania

(§ 7 ust. 2 pkt. 5).
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Bieżąca analiza przepisów prawa
Podstawą prawidłowej pracy nauczyciela jest praca zgodna z prawem oświatowym. Aby właściwie zrealizować staż, podjęłam czynności, które polegały na zapoznaniu się z obowiązującymi aktami prawa. Były to:
 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o dofinansowaniu zadań oświatowych;
 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami;

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, wraz z późniejszymi zmianami z 26 lipca 2018 roku;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wraz z zmianami 22 lutego 2019 roku;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego wraz z późniejszymi zmianami (13.06.2019 i 01. 09.2019 roku) ;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w spawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (zmiany 16.08.2018 i 13.02.2019);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wraz z zmianami z 31.10.2018 roku;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół i publicznych przedszkoli wraz z zmianami z 10 kwietnia 2018 roku;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wraz z zmianami z 1 marca 2019 roku;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W szczególności zapoznałam się z procedurami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 wraz z zmianami z 26 lipca 2018 r. i 23 sierpnia 2019 r. oraz zapisami w Karcie Nauczyciela dot. awansu zawodowego nauczycieli. Następnie złożyłam do dyrekcji wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.

Efekty:
● poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
● napisanie planu rozwoju zawodowego, dokumentowanie jego realizacji oraz napisanie sprawozdania
● umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce i właściwe posługiwanie się aktami prawa oświatowego

Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Szczegółowo zapoznałam się z dokumentacją wewnątrzszkolną, a w szczególności z:
 Statutem Szkoły
 Planem Pracy Szkoły
 Programem Wychowawczo – Profilaktycznym

 Ponadto zapoznałam się z:
 Regulaminem Rady Pedagogicznej
 Regulaminem Rady Rodziców
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 Regulaminem świetlicy
 Regulaminem udostępniania podręczników
 Regulaminem wycieczek
 Regulaminem dyżurów nauczycieli
 Szkolnym systemem informacji o zachowaniu uczniów
 Procedurą monitoringu
 Sposoby zapoznawania uczniów z sylwetką patrona szkoły oraz formy krzewienia pamięci o ks. J. Górszczyku w szkole i środowisku
 Ceremoniałem Szkoły
 Wszelkimi procedurami na terenie szkoły wprowadzonymi w w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szczególnie pogłębiłam wiedzę dotyczącą warsztatu przedmiotowego, tj. podstawy programowej, programów nauczania, rozkładów materiału, powstałych na ich podstawie wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
Prawidłowo uzupełniałam dokumentację szkolną, tj. dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne. Konstruując dokumenty przedmiotowe, dostosowałam je do obowiązujących uregulowań prawnych.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej-szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących, na których były omawiane sprawy organizacyjne, przydział czynności, klasyfikacja uczniów, problemy ogólnoszkolne. Każda z rad przyczyniła się do pogłębiania mojej wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu nauczyciela oraz prawem oświatowym.
Taka znajomość prawa i przepisów, a także wiedza wyniesiona z seminarium ,,Prawa i obowiązki nauczyciela” dały mi poczucie bezpiecznego postępowania, poznałam źródła, do których mogę sięgnąć w sytuacjach problemowych oraz zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
Efekty:
● właściwe prowadzenie dokumentacji szkolnej
● znajomość przepisów prawa oświatowego oraz procedur szkolnych
● usprawnienie własnej pracy dydaktycznej
● planowanie pracy zgodnej z nową podstawą programową w oparciu o programy gwarantujące jej realizację
● zorganizowanie imprez i wycieczek gwarantujących wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo
● zapewnienie efektywnej pomocy uczniom i ich rodzicom poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji pomocowych

Podsumowanie

W szkole, w której odbywałam staż, pracuję od 1 września 2013 roku. Każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów, z którymi spotyka się nauczyciel w trakcie swojej pracy zawodowej. Szczególnie okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy, bogatym w nowe doświadczenia, w tym związane z funkcją wychowawcy. Chciałam, aby ten czas pokazał mi, jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Dość krytycznie podchodzę do swojej pracy i wiem, że aby stać się dobrym, w pełni kompetentnym nauczycielem potrzebuję nieustannie zdobywać nowe doświadczenia i dokształcać się w tym nieustannie zmieniającym się świecie. W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego niejednokrotnie przekonywałam się, że zawód nauczyciela wymaga weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy. Nigdy bowiem nie jest tak, że jakaś metoda będzie przynosiła zawsze podobne korzyści. Poznaję dobrze swoich uczniów i dopasowuję metody do ich indywidualnych cech. Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz kształtować umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Obserwuję swoich wychowanków, gdyż oni są dla mnie bardzo ważnym źródłem oceny mojej pracy – ich stosunek do obowiązków szkolnych, wiedza, umiejętności, zachowanie, a także nasze relacje świadczą o tym, jakim jestem nauczycielem. Staram się na bieżąco wyłapywać pewne błędy, które niewątpliwie jeszcze mi się zdarzają. Doceniam zawsze rady doświadczonych nauczycieli, jestem otwarta na ich sugestie, które mogą podnieść jakość mojej pracy. Poszukuję nowych kierunków, w których mogłabym się doskonalić.

Analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy, jak i szkoły, a także dodały mi wiary w siebie. Mam świadomość, że pomimo zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego nie zakończył się czas mojej intensywnej pracy nad sobą. W dalszym ciągu zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania. Dzięki zdobytym umiejętnościom, wiem jak to robić dobrze.
Wielką satysfakcję daje mi fakt, że moje starania zostały docenione przez Dyrekcję Szkoły, czego dowodem jest przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2018 roku za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.

Wyrażam Dyrekcji i opiekunowi stażu wdzięczność za życzliwość i pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.

........................................ ........................................
(miejscowość, data) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.