X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45007
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019/2020

mgr Beata Urbaniak
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
w Bytomiu

Wymagania wg.
Rozp. MEN
z dn. 26.07.2018 r.

Forma realizacji

Sposoby realizacji

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania
w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu, drama, burza mózgów, gry dydaktyczne, itp.

W czasie zajęć rewalidacyjnych oraz
z wczesnego wspomagania rozwoju na bieżąco stosuję metody aktywizujące: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, drama, gry dydaktyczne.

2. Wykorzystywanie zasobów internetu, programów oraz tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Przeprowadziłam zajęcia z użyciem tablicy multimedialnej, korzystałam ze szkoleń online.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
opracowywanie dokumentacji, sprawozdań, konspektów, dyplomów
opracowywanie pomocy dydaktycznych
wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów i pomysłów dydaktycznych
gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych

Opracowałam dokumentację, sprawozdania, opinie przy użyciu komputera. Gromadzę niezbędne przepisy oświatowe.
Korzystam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
Przeglądałam strony internetowe
w poszukiwaniu nowych pomysłów, propozycji szkoleń
i konferencji.

4. Prezentowanie efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej na przedszkolnej stronie internetowej.

Przesyłałam zdjęcia i relacje z imprez grupowych na stronę internetową.
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz studentów.
Przeprowadziłam zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z wczesnego wspomagania dla studentki oraz zajęcia koleżeńskie dla stażystki.
-

2. Publikacja własnych materiałów i dokumentów na portalu edukacyjnym.

Opublikowałam tekst innowacji programowo- metodycznej kółka zuchowego „Tygryski” na portalu edukacyjnym edux.pl

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.

-

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, opracowywanie dokumentacji przedszkolnej.

Współtworzyłam nowy wzór IPETu, wymieniam się wiedzą
z nowymi nauczycielami wspomagającymi, wspólnie z innymi nauczycielami rozwiązujemy problemy wychowawcze i edukacyjne wychowanków, wspólnie opracowujemy dokumentacje i opinie dzieci.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opracowanie niezbędnej dokumentacji.
Na bieżąco prowadzę niezbędną dokumentację oraz zajęcia rewalidacyjne i w ramach wczesnego wspomagania

2. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci, konstruowanie IPET i IPWW.

Diagnozowałam potrzeby edukacyjne dzieci, przeprowadzałam obserwację, tworzyłam IPETy

3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Organizowanie imprez, uroczystości i konkursów odbywających się na terenie przedszkola i poza nim.

Współorganizowałam imprezy grupowe (piknik jesienny, apel z okazji odzyskania niepodległości, zajęcia otwarte dla rodziców, jasełka)

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.

Zorganizowanie wycieczki do BCK na seans teatru „Pocahontas - indiańska księżniczka”, zajęcia edukacyjne pt. „Jesień w ogrodzie” w miniarboretum w Parku Miejski w Bytomiu

5. Udział w kursach i warsztatach podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności zawodowe (adekwatnie do potrzeb przedszkola).

Brałam udział w następujących szkoleniach:
„Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady na dobry start”,
Szkolenie online „IPET w świetle obowiązujących przepisów”,
„Moja mała ojczyzna” webinarium.
Oraz w konferencjach:
Niepełnosprawność a edukacja. Nie tylko autyzm”, „Autyzm. Codzienność. Co jest ważne. Spektrum autyzmu” oraz Jesienna Konferencja Informatyczna „Narzędzia ICT w dydaktyce”
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie
i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji programowo- metodycznej, wdrażanie programów własnych opracowanych we współpracy z innymi nauczycielami. Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji.

Opracowałam i wdrożyłam innowację
programowo- metodyczną kółka zuchowego „Tygryski”

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli kontraktowych lub stażystów, opiekuna praktyk pedagogicznych.

-

2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych (pomoc na rzecz potrzebujących, WOŚP itp.)
Koordynator Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF, udział w WOŚP, akcji sprzątania świata, zbiórka darów na rzecz schroniska dla zwierząt w Bytomiu, realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Dzieci uczą rodziców”,„Podaruj znicz na Kresy”- zbiórka zniczy

Opracowanie:
mgr Beata Urbaniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.