X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44986
Przesłano:

Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawia efekty mojej pracy w roku szkolnym 2018/2019 w grupie czterolatków „Misie” w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach.
Na początku roku szkolnego 2018/2019 w dalszym ciągu analizowałam plan rozwoju zawodowego, a także aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego. Następnie omówiłam plan pracy na rok szkolny 2018/2019 z opiekunem stażu, p. Marią Rucińską, która udzieliła mi koniecznych wskazówek dotyczących przebiegu stażu w drugim roku jego kontynuacji. Wspólnie ustaliłyśmy i omówiłyśmy zasady współpracy: hospitowanie zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje i wymiana doświadczeń. Od początku września 2018 r. skupiłam się również na osiągnięciu celów szczegółowych. Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 – były to m. in.: rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019, rada szkoleniowa, rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze, rada pedagogiczna dotycząca wyników rekrutacji do przedszkola oraz rada pedagogiczna podsumowująca II półrocze i cały rok szkolny 2018/2019. Prowadziłam również radę dotyczącą ewaluacji wewnętrznej naszego przedszkola na temat „ Kształtowania i respektowania postaw i norm społecznych.
Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiałam poprzez lekturę książek, czasopism oraz poprzez przeglądanie informacji na stronach portali internetowych dla nauczycieli, jak również poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych:
• kurs doskonalący e-learningowi „ Jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć? Proces uczenia się, procesy uwagowe, działania pamięci”.
• warsztaty metodyczne e-learningowe na platformie Moodle „ Trzy wymiary edukacji. Praca z grupą szkolną”.
• warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „ Trzy wymiary edukacji. Ocenianie kształtujące”.
• warsztaty metodyczne e- learning „ Zdolny przedszkolak – zabawy pobudzające zmysły, rozwijające samodzielność i kreatywność myślenia.”
• seminarium „ Przedszkole Promujące Zdrowie”
• szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• szkolenie nt. Przetwarzania danych osobowych w praktyce
• szkolenie - „ Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej.

Opis sposobu realizacji wymagań

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Przez cały rok szkolny 2018/2019 doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania, a także tworzenie oryginalnych i budzących zainteresowanie dzieci pomocy dydaktycznych. Do takich pomocy należały m.in. : rozmaite karty pracy, puzzle tematyczne, mapy, kalendarz pogody, zdjęcia pokazujące pracę osób wykonujących różne zawody, czyste i zanieczyszczone środowisko, cyfry . Starałam się wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci – dzięki temu sporządziłam m.in. karteczki z wypisanymi imionami dzieci z grupy „Misie”, grupa wybrała się wspólnie na lody, w ogrodzie przedszkolnym organizowane były zabawy z udziałem piłek, hoola-hop oraz tuneli dla dzieci. Sumiennie prowadziłam dokumentację – dokonywałam wpisów w dzienniku, przygotowywałam miesięczne plany pracy oraz wypełniałam arkusze obserwacji dzieci. Poszerzałam swoją wiedzę dydaktyczną poprzez czytanie fachowej literatury oraz czasopism przeznaczonych dla nauczycieli przedszkola. Tworzyłam dekoracje w sali, na korytarzu przedszkola oraz na salę gimnastyczną na różne uroczystości przedszkolne. Do tych uroczystości należały: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Mamy”. Cennych wskazówek odnośnie prowadzenia zajęć z dziećmi oraz udoskonalania własnego warsztatu pracy dostarczały mi również obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, jak i prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub w obecności dyrektora szkoły. Po zakończeniu takich obserwacji sumiennie analizowałam wszystkie wskazówki oraz ocenę zajęć przeprowadzonych przeze mnie. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziłam obserwację jesienną i wiosenną dzieci.
Na początku roku szkolnego 2018/2019 wspólnie z koleżanką opracowałam plan ewaluacji wewnętrznej oraz metody i narzędzia badawcze w postaci ankiet. Po przeprowadzeniu badania i zebraniu ankiet, w drugiej połowie roku szkolnego, wspólnie opracowałyśmy raport przedstawiający wyniki, który przedłożony został dyrektorowi przedszkola na radzie pedagogicznej.
Własny warsztat pracy udoskonalałam również poprzez udział w kursach i szkoleniach na terenie placówki lub poza nią.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pracując z dziećmi w roku szkolnym 2018/2019 starałam się wychodzić naprzeciw ich potrzebom rozwojowym. Priorytetem w roku szkolnym 2018/2019 było dalsze integrowanie grupy, praca nad umiejętnością współpracy dzieci w grupach lub parach oraz podtrzymywanie kontaktu i współpracy z rodzicami dzieci. Możliwość taką stwarzały codzienne spotkania, podczas których można było wymienić informacje, konsultacje i zebrania z rodzicami, podczas których omawiałam postępy w rozwoju dzieci, a także wspólnie spędzony czas podczas uroczystości przedszkolnych. W minionym roku szkolnym opracowałam scenariusze oraz przygotowałam do występów grupę czterolatków z okazji następujących uroczystości: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mamy. Podczas tych uroczystości dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, przedstawiły scenki oraz układ taneczny. Swoim dziadkom i rodzicom wręczyły upominki – były to laurki i świeczniki które samodzielnie wykonały przy niewielkiej pomocy wychowawcy. Rodzice chętnie włączyli się w organizację uroczystości, organizując poczęstunki, upominki dla dzieci z okazji pasowania, służyli radą i pomocą w każdej sytuacji. Oprócz wyżej wspomnianych uroczystości zorganizowałam również imprezy „klasowe” przeznaczone dla dzieci z grupy „Misie” Do tych imprez należały: Wigilia, dzień kobiet i dzień chłopaka, dzień przedszkolaka, Walentynki, Dzień Ziemi.
Potrzeba ruchu oraz poznawania i nabywania coraz to nowych doświadczeń zaspokajana była podczas zajęć dydaktycznych i zabaw ruchowych organizowanych w przedszkolu, jak i również poprzez spacery, wyjścia poza teren przedszkola, zabawę na placach zabaw oraz wycieczki poza obszar Domaniewic. Spacery, wyjścia i wyjazdy poprzedzone były każdorazowo pogadanką o zachowaniu bezpieczeństwa oraz o konieczności szanowania środowiska i zachowania czystości w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. W roku szkolnym 2018/2019 grupa „Misie” brała udział w następujących wycieczkach:
• wyjazd do Jupi Parku w Łodzi
• wyjazd do Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej na Dzień Otwartych Koszar
• wyjazd do Teatru „ Baśniowa Kawiarenka” do Łodzi
• wycieczka do Państwowej Straży pożarnej w Łowiczu
• wycieczka do sali edukacyjnej „ Ognik” w Łowiczu

W roku szkolnym 2018/2019 przygotowałam dzieci do uczestnictwa w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których wiele przedszkolaków otrzymało nagrody za swoje prace lub za udział w konkursie:
• zapobiegamy pożarom
• najcudaczniejszy dynia
konkurs kolęd pod świąteczną nutkę
• konkurs pieśni patriotycznej
• konkurs plastyczny dbam o zdrowie
• konkurs najpiękniejszy pisanka

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Przez cały rok szkolny komputer z dostępem do Internetu należał do dominujących narzędzi w mojej pracy. Narzędzie to wykorzystywałam, tworząc scenariusze zajęć, a także pomoce dydaktyczne i karty pracy. Wielokrotnie w trakcie zajęć prezentowałam filmy edukacyjne, które można znaleźć w Internecie, a także zdjęcia, np. z życia zwierząt, zdjęcia krajobrazów, zdjęcia miast, owoców, warzyw, zabytków. Umiejętność posługiwania się komputerem oraz korzystania z Internetu przysłużyła się również do formułowania informacji dla rodziców dzieci, które umieszczane były na tablicy ogłoszeń, a także do tworzenia dekoracji w sali lub w korytarzu. Dzięki Internetowi miałam także dostęp do informacji na stronach MEN oraz innych informacji z dziedziny dydaktyki oraz wychowania przedszkolaków, które przyczyniły się do ubogacenia mojego warsztatu pracy. Wiele z tych informacji zaczerpnęłam m. in. z poniżej wymienionych stron internetowych. Prowadziłam również stronę internetową przedszkola. Umieszczałam w niej niezbędne informację dotyczące przedszkola, dokumenty przedszkola, zdjęcia z zajęć, przedstawień, koncertów i uroczystości

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W ciągu roku szkolnego 2018/2019 poszerzałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez lekturę książek, czasopism oraz poprzez przeglądanie informacji na portalach internetowych dla nauczycieli. Wiedzę tą wykorzystywałam podczas zajęć, a także w czasie zabaw dowolnych dzieci. Niejednokrotnie była ona pomocna w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Czytając rozmaite pozycje książkowe lub informacje zawarte na stronach internetowych poszukiwałam ciekawych rozwiązań i pomysłów do scenariuszy, a także nowych zabaw do przeprowadzenia w trakcie zajęć. Pogłębiałam również swoją wiedzę na temat aktywizujących metod pracy, które wspomagają wszechstronny, całościowy rozwój dziecka i jego wielokierunkową aktywność. Przez cały rok szkolny dzieci uczyły się również respektowania opracowanego w poprzednim roku szkolnym kodeksu przedszkolaka, a tym samym właściwego zachowania się w przedszkolu i w ogródku przedszkolnym. Niewłaściwe zachowania dzieci konfrontowane były z kodeksem. Biorąc udział w dyskusji, dzieci wypowiadały się, jak należy się zachowywać, a także uzasadniały swoje wypowiedzi. Zdrowy styl życia to czynny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu oraz życie bez nałogów. Przedszkolaki zapoznały się z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą nałogi. Są to zagrożenia związane z utratą zdrowia i kondycji fizycznej oraz zagrożenia w sferze społecznej – zakłócenie funkcjonowania rodziny, a także funkcjonowania w społeczeństwie. Przedszkolaki zapoznały się z faktem, że nałogi są źródłem wielu poważnych chorób, hamują wzrost młodego organizmu oraz niekorzystnie wpływają na wyniki w nauce. Dzieci zadeklarowały niechęć do nałogów. Wiedzą natomiast, że warto spędzać czas na świeżym powietrzu i że jest to ważne dla zdrowia człowieka. Dzięki opracowaniu programu profilaktycznego oraz przedstawieniu go wraz z podaniem w Urzędzie Gminy, grupa uzyskała dofinansowanie do kosztów wycieczki.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
W roku szkolnym 2018/2019 w dalszym ciągu zgłębiałam treść dokumentów:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r., poz. 393).
Ponadto zapoznałam się, przestudiowałam i wdrożyłam w proces dydaktyczno -wychowawczy następujące dokumenty:
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego – rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.,
• Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Jagoda Szymajda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.