X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44959
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego nie o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Joanna Słabicka

§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

FORMY REALIZACJI

1. Uczestniczenie w pracach oraz spotkaniach Rady Pedagogicznej:
- rady klasyfikacyjne
- rady podsumowujące pracę szkoły
2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, członkami Rady Pedagogicznej, pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
(włączenie się w akcje: „Góra Grosza”, „Szlachetna paczka”, zbiórka karmy i koców dla zwierząt z jeleniogórskich schronisk, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka odzieży na rzecz Domu Dziecka w Wojcieszowie, Kaczorowie, Przesiece, zbierania mleka i pajacyków dla dzieci z Senegalu, włączenie się w akcję kupna kartek bożonarodzeniowych - wsparcie dla Fundacji Sursum Corda, kalendarzyków i kartek (Fundacja „Pomóż i Ty”), kartek wielkanocnych, zabawa andrzejkowa – przygotowanie wróżb i ciast, przygotowanie poczęstunku na Szkolny Dzień Dziecka), zbiórka maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych (organizator OSP Wiejska w Jeleniej Górze).

4. Współpraca z Radą Rodziców (pomoc w przygotowaniu kiermaszów bożonarodzeniowych połączonych z koncertem kolęd i pastorałek, przygotowanie uczniów do występu, wykonanie ozdób świątecznych, współprowadzenie licytacji szopek).

5. Opieka nad uczniami podczas wyznaczonych dyżurów.

EFEKTY
- przyrost wiedzy w zakresie zmian w prawie oświatowym,
- poznanie zarządzeń i zaleceń dyrektora szkoły,
- dostosowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej do zmienionych lub nowych przepisów,
- zwiększenie świadomości na temat problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów w calej szkole,
- podniesienie efektywności pracy dydaktyczno-wychowaczej,
- integracja środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców,
- pozytywny wizerunek szkoły na płaszczyźnie lokalnej,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole,
- kształtowanie nawyku pomocy ludziom i zwierzętom

§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

FORMY REALIZACJI

1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach projektu Policji „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”,
- „Sztuka efektywnego nauczania”
- szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca zmian w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- „Mindfullness”
- „Jak pomóc dziecku w uczeniu się?”,
- szkolenie wprowadzające z e-dziennika,
- RODO w praktyce szkolnej,
- „Podstawowy kurs pierwszej pomocy”,
- „Szkoła dobrze wychowana. Jak można to osiągnąć?”,
- „Praca z uczniem zdolnym”
E-szkolenia zorganizowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr LEX
- „Skuteczna komunikacja z uczniami”
- „Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”
- „Współpraca z trudnymi rodzicami”
- „Determinanty efektywnej pracy domowej.”
- „O nauczycielu przewodniku i innowacyjnych metodach aktywizujących."

2. Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Zespołu Wychowawczego:
- analiza wymagań edukacyjnych dla uczniów klasy I według Nowej Podstawy Programowej,
- zaprezentowanie sposobów pomocy dziecku w efektywnej nauce,
- przedstawienie i wybór tematów na szkolenia Rady Pedagogicznej,
- omówienie tematów: „Nauka programowania w klasach I-III”, „Programy multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej”, „Praca metodą NACOBEZU – formułowanie kryteriów sukcesu”, „Praca metodą projektu w klasach I-III”, „Zaburzenia mowy, a postępy w nauce”, „Negatywne oddziaływanie telewizji i komputera na młodego odbiorcę”, „Cyberprzemoc - jak przed nią ustrzec ucznia”
- omówienie sposobów rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- opracowanie tematów „Rozwój kompetencji emocjonalnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym”, ,„Orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej”, „Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej”,
- omawianie diagnoz i wniosków z testów końcoworocznych,
- zapoznanie się z kanonem lektur dla rodziców i dzieci „Książka w każdym domu”, opracowanym przez szkolnego bibliotekarza,
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności najmłodszych uczniów, kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych uczniów,
- ujednolicenie systemu oceniania procentowego przeprowadzanych testów i sprawdzianów,
- przeprowadzenie i opracowanie wyników diagnozy matematyczno-przyrodniczej po klasie drugiej,
- bieżąca analiza ofert szkoleniowych ośrodków edukacyjnych,
- spotkania z rodzicami i pedagogiem w ramach Zespołu Wychowawczego (omawianie aktualnych problemów dydaktyczno-wychowawczych),

3. Udział w Zespole Ewaluacyjnym d.s. czytelnictwa: przygotowanie kwestionariuszy ankiet dla uczniów, zebranie i opracowanie wyników, przedstawienie wniosków Dyrektorowi Szkoły.

4. Ukończenie studiów podyplomowych „Szkolny doradca zawodowy”.

5. Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
6. Udział w warsztatach pt. „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w praktyce szkolnej?” (Zdrojowy Teatr Animacji w Cieplicach).

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie:
- analiza metody pracy na edukacji matematycznej p. prof. J.Hanisz „Matematyka w działaniu”
- analiza zeszytów ucznia dla klasy IV i V „Moje dorastanie” B. Strzemiecznej,
- analiza podręcznika i zeszytu obserwacji cyklu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny,
- lektura książki E. Snel „Uważność i spokój żabki” oraz praktykowanie ćwiczeń na płycie CD dołączonej do książki,
- lektura artykułów: Nowak J. Metoda projektów a efektywność kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w: Grzesiak J. (red.): „Ewaluacja i innowacje w dialogu. Ewaluacja w dialogu-dialog w ewaluacji”, Kalisz – Konin: UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie 2008, Nęcka E., Jak sterować swoim życiem, w: „Charaktery” nr 4, IV 2019r.

8. Szkolenie on-line pt. „Głos – moje narzędzie pracy” – wykład prof. G. Matyszkiewicz i E. Telegi.

9. Zdanie międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego – First Certificate in English - organizowanego przez British Council (poziom B2).

EFEKTY:
- zdobycie wiedzy, umiejętności i nowych kwalifikacji zawodowych,
- większa efektywność dydaktyczno-wychowawcza,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- rozbudowa warsztatu pracy,

§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

FORMY REALIZACJI

1. Analiza dokumentów prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287),
- Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z dnia 14 października 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. poz. 2215),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz.393) - uchylone
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018, poz. 1574),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043) - uchylone
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018, poz.1133).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2019 r., poz. 1650).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 r.poz.59 z późniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2017 r. poz. 1591);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018r. poz. 1675).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Poz. 1788),
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1780),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.7810.
- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna w związku z pandemią koronawirusa (15.05.2020r.)

2. Przypomnienie aktualnych zasad funkcjonowania i organizacji szkoły (analiza dokumentacji szkolnej):
- Statut
- Program poprawy efektywności kształcenia,
- Program wychowawczo-profilaktyczny,
- Wewnątrzszkolny systemu oceniania,
- System organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży,
- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
- Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia w szkole (np. w przypadku pożaru, ataku terrorystycznego),
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej,
- Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy,
- Regulamin świetlicy szkolnej,
- Regulamin czytelni i wypożyczalni biblioteki szkolnej,
- Regulamin monitoringu wizyjnego,
- Przepisy BHP

EFEKTY
- zdobycie wiedzy na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego i podejmowanie działań w oparciu o nie,
- legalność i rzetelność pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych,
- wzrost autorytetu osobistego nauczyciela,
- podniesienie efektywności komunikacji z Dyrekcją, innymi nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami,

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

FORMY REALIZACJI

1. Współpraca z opiekunem stażu:

- określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, ustalenie terminów spotkań, przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (zajęcia komputerowe kl. I, zajęcia techniczne – kl.IIIb G, wychowanie fizyczne – kl. IIa, edukacja polonistyczna – kl. IIa, IIIa, edukacja matematyczna – klasa IIa, IIIa, edukacja przyrodnicza – kl. IIa ) oraz innych nauczycieli (A. Rosołowska – j. polski kl. IVa, A. Marszałek – edukacja muzyczna kl. I, E. Bednarz – język angielski – kl. IIb, D. Choma – język angielski klasa III, lekcje online),

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (edukacja matematyczna, wychowanie fizyczne, edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja matematyczna, edukacja techniczna, wychowanie do życia w rodzinie: „Tacy sami” oraz „Moja dieta", lekcje online: edukacja przyrodnicza, edukacja polonistyczna),

- udział w lekcji pokazowej z edukacji przyrodniczej w kl. I „Czary mary, nie do wiary”.

- prowadzenie zajęć otwartych z zakresu orientacji zawodowej pt. „Świat zawodów” oraz „Jaki jestem?”
(klasa IIb)

- obserwowanie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w klasach I-III oraz w grupie 5 i 6-latków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim

- przeprowadzenie 2 lekcji języka angielskiego w klasie IIb („African Animals”, „Pancake Day”) na potrzeby kursu kwalifikacyjnegoz j.angielskiego

- przeprowadzenie lekcji otwartej z zakresu edukacji matematycznej w klasie trzeciej pt. „Jak z figur geometrycznych zaprojektować strój sportowy?” (
klasa IIIb)

2. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki zawodowej (zakup zeszytów ćwiczeń do wychowania do życia w rodzinie dla klas IV-VII „Moje dorastanie”, B. Strzemieczna, zakup podręcznika „Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia” i zeszytu obserwacji cyklu, M. Kuźmiak, M. Szymaniak, zakup książki i płyty CD pt. „Ojciec reaktywacja!” J. Pulikowski, o. Z. Wojciechowski, M. Tyczyński, zakup płyty CD „10 ważnych opowieści”, zakup płyty scholi dziecięcej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim z kolędami i pastorałkami oraz płyty z najpopularniejszymi baśniami, zakup lektur szkolnych: „Król Maciuś Pierwszy” J. Korczak „U złotego źródła. Baśnie polskie.” S. Wortman, „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren , „Oto jest Kasia” – płyta CD M. Jaworczakowa, „ O psie, który jeździł koleją” R. Pisarski, „Detektyw pozytywka” G. Kasdepke, „Dziewczynka z parku” B. Kosmowska, „Asiunia” J. Papuzińska, zakup książki z płytą CD E.Snel: „Uważność i spokój żabki”)
- przygotowanie 30 scenariuszy zajęć języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- przygotowanie czterech ćwiczeń z zakresu czytania, pisania, mówienia i słuchania (rozwijanie i integracja sprawności językowych (język obcy nowożytny – angielski),
- przygotowanie trzech ćwiczeń z zakresu słownictwa, wymowy i gramatyki (nauczanie elementów języka obcego),
- sporządzenie dwóch konspektów lekcji na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (planowanie i analiza języka obcego),
- opracowanie konspektu lekcji z elementem interkulturowym (rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego),
- przygotowanie scenariusza całodniowych zajęć zintegrowanych z sekwencją aktywności w języku obcym (zintegrowane nauczanie języka obcego),
- ułożenie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności (sprawdzanie wiadomości i umiejętności)
- przygotowanie prezentacji multimedialnych („Nasza Planeta Ziemia”, „Poznań - miasto warte poznanie”, „Aby skutecznie porozumiewać się z innymi”, „Fazy rozwoju dziecka w okresie prenatalnym”)
- stosowanie aktywnych metod podczas prowadzenia zajęć (gry dydaktyczne, „burza mózgów”, mapy myśli i skojarzeń, rysowanie ilustracji i komiksów, sporządzanie plakatów, układanie rebusów, dyskusja „za” i „przeciw”, puzzle tematyczne, pantomima, drama, przeprowadzanie wywiadów, „odwrócona lekcja”, metoda projektu badawczego)
- opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych (chusta animacyjna, gry edukacyjno-towarzyskie, tangramy, puzzle, frisbee, bumerang, piłka, drobny sprzęt sportowy)
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej (Sposób na powtórki, ABC pamięci, M. Piegowska, O pamięci najprościej... M. Siurawski, Uczę się, bo chcę B. Wójcik w: „Podróż w intelekt”; ćwiczenia na koncentrację uwagi oraz techniki pamięciowe – portal www.indywidualni.pl, - lektura artykułów prasowych (np. (Od)łącz się (smartfon – moja miłość, mój wróg) K. Weir, Jak znaleźć spokój w niespokojnych czasach, W. Eichelberger w: „Charaktery” nr 3, 2018r. Jedzenie usprawnia myślenie, O. Woźniak, Matematyka, wywiad z M. Karpińskim, Niepełnosprawne dziecko w szkole, wywiad z P. Kubickim, Kiedy mózg ma problem z czytaniem, wywiad z A. Grabowską i K. Jednoróg, Nie mów mi, co mam robić, wywiad z L. Kicińską, w: Wydanie Specjalne Wysokich Obcasów nr 9/2018 „Psychologia dla rodziców”, Za granicą dzieciństwa. Dlaczego nastolatki są takie niedobre. Z T. Srebnickim rozmawia K. Kazimierowska. w: „Poradnik psychologiczny” 4/2018); Dla rodziców, wychowawców i opiekunów: Wszystko, co musicie wiedzieć o przemocy seksualnej wobec dzieci. Raport o pedofilii. Wydanie specjalne „Charaktery” nr 3/2018, Wysokofunkcjonujące dziewczęta z autyzmem i zespołem Aspergera
- przyczyny rzadkiego diagnozowania, opis przypadków. A. Rynkiewicz, I. Łucka, M. Fryze w: „Psychiatria” tom 9, nr.2, 2012., Uwaga! Nastolatek dojrzewa, J. Śliwowska w: „Charaktery” nr 1 2020r., Po co nauczycielowi konto na Instagramie? K. Starnawska w: www.librus.pl z dnia 20.01.2020r., Wyzwania zdalnego nauczania – jak pokonać przeszkody? M.Wysocka w: www.librus.pl z dnia 25.05.2020r. Jak znaleźć pozytywy w tej trudnej sytuacji? M.Tuchowska w: www.librus.pl z dnia 26.05.2020r.

3. Modyfikowanie warsztatu i metod pracy w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia:
- sporządzanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz ocen efektywności IPET-u (po I półroczu i na koniec roku szkolnego)
- sporządzenie wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów oraz analiza opinii wydanych przez Poradnię,
- przygotowywanie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej m.in. wstępnej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w tym m.in. zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia)

4. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy:
- analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez przegląd osiągnięć uczniów,
- samoocena/analiza pracy własnej.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: papierowe dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dziennik elektroniczny.

EFEKTY
- bardziej przemyślana i uporządkowana praca dydaktyczno-wychowawcza,
- lepsza jakość pracy nauczyciela,
- skonfrontowanie teorii z praktyką i wyciągnięcie wniosków na przyszłość,
- porównanie zajęć opiekuna i swoich oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy,
- wymiana „dobrych praktyk” w edukacji,
- lepsza organizacja pracy,
- rozbudowa własnego warsztatu pracy,
- wzrost świadomości na temat własnych mocnych i słabych stron,
- ewaluacja własnych działań,
- skuteczniejsze planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- indywidualizacja procesu nauczania,
- dokumentowanie efektów własnej pracy,

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

FORMY REALIZACJI

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych:

- zapoznawanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- współpraca z rodzicami uczniów: zebrania klasowe z rodzicami, spotkania indywidualne w ramach „otwartych poniedziałków” oraz inne np. podczas posiedzeń Zespołów Wychowawczych, w obecności pedagoga szkolnego.

- pedagogizacje rodziców: „Jak pomóc dziecku w nauce?”, „Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”, „Emocjonalne problemy dzieci”, „Zapobieganie niepowodzeniom w nauce”, „Szczęśliwe dzieciństwo - o mechanizmach i postawach rodzicielskich”, „Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika należy wychować.” Zapoznanie rodziców z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie szkoły oraz wykazem instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

- pedagogizacje uczniów (np. zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią (np. podczas ferii i wakacji), zasady ruchu drogowego, higiena osobista, rola ruchu w życiu dziecka, problem uzależnień od gier komputerowych, postawy proekologiczne, nazywanie i właściwe wyrażanie emocji (w tym zabawy rozładowujące złość), rola koleżeństwa i przyjaźni, wartość rodziny w życiu człowieka, co to znaczy być patriotą, czym jest demokracja i wolność, okazywanie tolerancji i empatii, czym jest tradycja (tradycje w mojej rodzinie i Ojczyźnie), wolontariat i akcje charytatywne)

2. Koordynowanie Projektu „Czyste środowisko” współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – spotkania z przedstawicielami OSP w Jeżowie Sudeckim, PSP w Jeleniej Górze, leśnikiem z Nadleśnictwa Świeradów Zdrój, przedstawicielem Urzędu Gminny w Jeżowie Sudeckim oraz pracownikiem firmy ciepłowniczej „ECO” w Jeleniej Górze).

3. Udział w Projekcie „Cztery pory roku na górskim stoku”

4. Diagnoza środowiska uczniowskiego poprzez stałą współpracę z pedagogiem szkolnym.

5. Przygotowanie programów artystycznych z okazji:
- przyjazdu delegacji z Japonii,
- Gminnego Dnia Seniora,
- szkolnych Jasełek,
- Zapustów (kolędowanie) po wsi Jeżów Sudecki,
- przedstawienie „Bon ton na co dzień”,
- Międzynarodowego Dnia Ziemi,
- Narodowego Święta Niepodległości

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (kółko turystyczno-krajoznawcze, kółko matematyczne, kółko kreatywne).

7. Współorganizacja, udział i zachęcanie uczniów do udziału w wydarzeniach o charakterze lokalnym (Gminne Zawody Pożarnicze, Bal Wszystkich Świętych, Orszak Trzech Króli, sołecka zabawa mikołajkowa, halowe zawody modeli szybowców „Smyki na start”, jeżowskie kolędowanie, Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Jeżów Sudecki, rajd „Śladami szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego”, obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja, Dni Jeżowa, Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Dawida Badeckiego, Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, festyn przy parafii św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim)

8. Przygotowywanie uczniów do konkursów regionalnych i ogólnopolskich (np. Kangur Matematyczny, Archimedes)

9. Organizowanie konkursów o charakterze szkolnym:
- „Śpiewać każdy może” – konkurs muzyczny dla klas
 0-III,
- konkurs wiedzy o dojrzewaniu dla klas szóstych,
- konkurs „Moje dorastanie” dla klas piątych,
- konkurs przyrodniczy „Przyjaciele przyrody” dla klas I-III
- konkurs szybkiego czytania dla klas trzecich

EFEKTY
- analiza opinii i orzeczeń, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz opracowanie dostosowań treści do możliwości psychofizycznych ucznia,
- większa skuteczność nauczania i wychowania,
- zacieśnienie współpracy z rodzicami,
- wzrost bezpieczeństwa uczniów,
- rozwój intelektualny i moralny podopiecznych,
- wymiana informacji z pedagogiem szkolnym,
- rozwój postaw patriotycznych proekologicznych, sportowych, tolerancji, szacunku, zasad dobrego wychowania,
- kultywowanie tradycji,
- wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
- tworzenie dobrego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej,
- prezentacja uzdolnień uczniów,
- wzrost pewności siebie, odwagi i wiary we własne możliwości u uczniów,
- zdobycie umiejętności organizowania uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

FORMY REALIZACJI

1. Aktywne korzystanie z technologii informacyjnej podczas przygotowywania się do zajęć i prowadzenia lekcji np. przygotowywanie Kart Pracy, Kart Badania Umiejętności, dyplomów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń, zabaw i gier, korzystanie z portali dla nauczycieli np. www.ucze.pl , korzystanie z tablicy multimedialnej, prowadzenie lekcji online na platformie zoom)

2. Wykorzystanie technik komputerowych do tworzenia dokumentacji klasowej i szkolnej:
- korzystanie z programu Word, Pages, LibreOffice przy tworzeniu dokumentacji klasowej (np. wnioski do poradni, IPET, Karty Wycieczek, zgody na wycieczki )
- przygotowanie świadectw i arkuszy ocen na koniec roku przy pomocy oprogramowania e-świadectwa (LIBRUS),
- korzystanie z e-dziennika

3. Opracowanie artykułów na stronę internetową szkoły oraz do Gazetki Gminnej przy wykorzystaniu programów tekstowych i graficznych ( np. konkursu muzycznego, turnieju „Karkonoski Mini Handball” – 1 i 2 edycja, orientacji zawodowej w edukacji wczesnoszkolnej, kolędowania)

4. Kontaktowanie się z uczniami (w tym prowadzenie lekcji), nauczycielami i rodzicami w formie elektronicznej (e-mail, sms, mms, portale społecznościowe (Facebook, WhatsApp), e-dziennik, platforma Zoom).

5. Udział w wykładach i ćwiczeniach na studiach podyplomowych (szkolny doradca zawodowy) w formie online.

6. Odbycie szkoleń w formie e-learningowej. (np. „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO”).

7. Tworzenie ankiet „w chmurze” Google (np. ankieta dla uczniów klasy IIIb na koniec I etapu edukacji

8. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu www.edux.pl.

EFEKTY
- wzbogacenie procesu dydaktycznego,
- uatrakcyjnienie lekcji,
- większe zaangażowanie uczniów w naukę,
- ułatwienie zrozumienia treści programowych,
- ułatwienia w modyfikowaniu i przetwarzaniu informacji,
- szybka i skuteczna komunikacja z rodzicami, uczniami i nauczycielami
- dzielenie się wiedzą,
- stały dostęp do aktualnych informacji,
- łatwiejszy i tańszy dostęp do szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,
- uzyskiwanie szybkiej informacji zwrotnej,
- promocja szkoły,

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

FORMY REALIZACJI

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.

2. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (np. uzależnień od multimediów i gier komputerowych, depresji, otyłości, przemocy fizycznej i psychicznej) poprzez prowadzenie zajęć do życia w rodzinie, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, czytanie literatury tematycznej.

3. Systematyczne aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

4. Współpraca z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów (np. zbiórka odzieży i zabawek dla uczennicy w trudnej sytuacji materialnej, zachęcanie do podzielenia się swoim śniadaniem i pomocy koleżeńskiej, lekcje indywidualne na platformie zoom z uczennicą będącą w rodzinie zastępczej)

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, (poznanie zasad funkcjonowania tych instytucji, sporządzenie opinii dla GOPS, Sądu Rodzinnego, PCPR w Jeleniej Górze na temat postępów dydaktyczno-wychowawczych i funkcjonowania uczennicy w szkole, rozmowy z pracownikiem GOPS, asystentem rodziny o sytuacji rodzinnej dziewczynki, współpraca z opiekunami prawnymi w rodzinie zastępczej).

EFEKTY
- poznanie zasad funkcjonowania instytucji pomocy rodzinie (GOPS, PCPR, Sąd Rodzinny),
- poznanie funkcji asystenta rodziny i kuratora sądowego,
- współpraca z rodziną zastępczą jednej z uczennic,
- wymiana informacji na temat udzielnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- korelowanie działań z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami,
- przyrost wiedzy w zakresie pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich,
- zaspokojenie potrzeb rozwojowych ucznia (w tym materialnych),
- pozytywny obraz szkoły w oczach instytucji pomocy rodzinie,

§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

FORMY REALIZACJI

1. Umiejętność wykorzystania i zastosowania przepisów prawa oświatowego (ogólnopolskiego i wewnątrzszkolnego) ujętych w § 7.1.3. w codziennej pracy nauczyciela.
- tworzenie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej
(wychowanie do życia w rodzinie, koła zainteresowań,
plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny),
- tworzenie rozkładów materiału w edukacji
wczesnoszkolnej,
- modyfikacja rozkładów materiału (np. w zakresie
wychowanie fizycznego i edukacji informatycznej),
- wybór programów nauczania, podręczników i ćwiczeń,
- modyfikacja
- sporządzanie Kart Wycieczek w oparciu o Podstawę
Programową i aktualne przepisy (np. klauzula RODO,
nowe wzory),
- kierowanie wniosków o przebadanie w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
- pisanie śródrocznych i rocznych sprawozdań
wychowawcy klasy oraz sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego,
- prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego
(analiza postępów dydaktycznych, frekwencji, problemów
wychowawczych uczniów, aktualizacja danych
osobowych uczniów i rodziców, prowadzenie zakładki
„ważne wydarzenia w życiu klasy”, sporządzenie ocen
opisowych na koniec półrocza i roku szkolnego, arkuszy
ocen i świadectw),
- informowanie rodziców o zmianach w prawie
oświatowym,
- udział w komisji podczas egzaminów ósmoklasisty

2. Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów/wycieczek klasowych i szkolnych:
- wyjazd do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na przedstawienie teatralne pt. „Alicja w krainie czarów”,
- wyjazd do kina „Helios” w Jeleniej Górze na film „Pierwsza gwiazdka”,
- 2 wyjazdy do Jeleniej Góry na turniej „Karkonoski Mini Handball”,
- wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl „Porwanie kaczątek”,
- wycieczka szkolna klas trzecich do Niemiec do Parku Kultury i Rozrywki Kulturinsel,
- piesze wyjście do kina „Helios” w Jeleniej Górze na film „Odlotowy nielot”,
- wycieczka pociągiem do Szklarskiej Poręby,
- wyjazd do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na spektakl „Afryka Kazika”,
- wyjazd do Jeleniej Góry na turniej „Karkonoski Mini Handball” (2 edycja),
- wyjazd do kina "Helios" w Jeleniej Górze na film pt. "Grinch",
- Wyjazd do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze na zajęcia laboratoryjne z chemii,
- wycieczka do Parku Trampolin w Legnicy (doskonalenie skoczności i zwinności, propagowanie aktywności fizycznej),
- Wyjazd do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na przedstawienie teatralne pt. "Doktor Dolittle",
- Wycieczka na zamek księcia Henryka w Staniszowie,
- Dzień Rodziny w Strzyżowcu,
- wycieczka zagraniczna do Czech do Centrum Naukowego Iqlandia,
- udział w seansie filmowym "Jak zostać świętym Mikołajem" w kinie Helios w Jeleniej Górze.

3. Śledzenie aktualności na stronie internetowej Sejmu (ISAP), Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

EFEKTY
- szybsza i bardziej efektywna praca,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią,
- rozwijanie ciekawości poznawczej,
- poszerzanie horyzontów,
- „uczenie się przez zabawę”,
- możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
- poznawanie swojego regionu, kraju, a także innych państw (Czechy, Niemcy),
- kształtowanie u uczniów świadomego odbioru kultury i sztuki,
- integracja zespołu klasowego,
- możliwość obserwacji uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,
- aktualizowanie wiedzy,
- dbanie o własny rozwój zawodowy,
- promocja szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.