X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44967
Przesłano:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019
RAPORT KOŃCOWY

Przeprowadzona w Przedszkolu Nr w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019 ewaluacja wewnętrzna dotyczyła wymagania nr 6 tj. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Cel ewaluacji:
- Pozyskanie informacji czy nasze przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
    Na podstawie ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli, wywiadu z Dyrektorem przedszkola, a także analizy dokumentów można stwierdzić, że przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI
W ankiecie uczestniczyło 15 nauczycieli .
Wyniki anonimowej ankiety dla nauczycieli przedszkola.
1.     W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości dziecka ?
A.    obserwacja aktywności dziecka – 10 osób
B.    obserwacja relacji dziecka w grupie przedszkolnej – 8 os
C.    analiza wytworów – 6 os
D.    tworzenie sytuacji zadaniowej – 2 os
E.    przeprowadzanie wywiadów z rodzicami – 10 os
F.    inne (jakie?) – diagnoza gotowości szkolnej WsiP, PWN 4 os
2.     W jaki sposób dostosowuje Pani swoje działania do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka? Proszę je wymienić.
Dostosowania to: indywidualna praca z dzieckiem, różnicowanie stopnia trudności podczas zajęć, wzmacnianie dziecka dostosowując wymagania do jego możliwości.
3.     Czy korzysta Pani z pomocy lub współpracuje z innymi podmiotami w procesie indywidualizacji ?
A.    TAK – 15 osób
B.    NIE
Jeśli TAK to z kim 
Współpraca z : pedagogiem, psychologiem, logopedą,  rodzicami.
4.     W jaki sposób udziela Pani pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku swojej pracy ?
A.    dostosowanie stopnia trudności do możliwości dziecka – 8 os
B.    odpowiednie tempo pracy – 7 os
C.    praca indywidualna według programu- 8 os.
D.    indywidualny sposób motywowania dziecka – 10 os
E.    dzielenie zadań na mniejsze części – 5 os
F.    udostępnianie materiałów do pracy rodziców z dzieckiem w domu – 2 os
G.   inne (jakie)- rozmowy z rodzicami
5.     W jaki sposób pozyskuje Pani informacje o sytuacji społecznej dziecka ? Proszę je wy mienić.
Informacje o sytuacji społecznej dziecka pozyskiwane są poprzez wywiad z rodzicami, obserwację.
6.     Jakie działania przeciwdziałające dyskryminacji prowadzi Pani z dziećmi ? Proszę je wymienić.
Działania przeciwdziałające dyskryminacji to: zapoznanie dzieci z ich prawami, kodeks obowiązujący w grupie. 
10. Czy działania przeciwdziałające wykluczeniom z uwagi na status społeczny, ekonomiczny, niepełnosprawność są skuteczne ?
A.    TAK – 15 os
B.    NIE
Wszyscy nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci przede wszystkim poprzez obserwację oraz rozmowę z rodzicami, a także przez konsultację z psychologiem, logopedą oraz analizę dokumentacji.
         O głównych działaniach, jakie podejmowane były aby wspomagać rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz aktywności, mowa była w pytaniu trzecim. Nauczyciele dostosowują  formy i metody pracy do indywidualnych możliwości dzieci, doskonalą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach, stosują nowatorskie metody pracy, przygotowują dzieci do udziału w konkursach.
         Nauczyciele w ramach wspomagania rozwoju dzieci współpracują                z  pracownikami Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, a także z psychologiem i logopedą przedszkolnym.
          Każdy z nauczycieli dostrzegał pozytywne zmiany w sferach, w których dziecko potrzebowało pomocy.
ANALIZA WYWIADU Z DYREKTOREM
Dyrektor przedszkola stwierdziła, iż przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez rozpoznanie ich potrzeb na podstawie:  Rad Pedagogicznych, indywidualnej obserwacji dzieci, analizy informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, wywiadów środowiskowych z rodzicami, analizy arkuszy obserwacyjnych i gotowości szkolnej. Następnie przedszkole stosuje indywidualne formy wsparcia dla dzieci potrzebujących  takiej pomocy. Przykładem są zajęcia indywidualne czy Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci, które takich zajęć wymagają. Nauczyciele podchodzą również indywidualnie do dzieci szczególnie uzdolnionych przygotowując je do konkursów czy pomagając rozwijać ich pasje podczas codziennych zajęć.
ANALIZA DOKUMENTÓW
    Analizując dokumentację można stwierdzić, że  w Przedszkolu Samorządowym
 nr w Kielcach wspomaga się rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
W placówce organizuje się wiele różnorodnych form wsparcia dla dzieci. W ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej kładzie się nacisk na rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz  rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zespoły konstruują Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne. Programy te tworzone są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka.
Ponadto każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte jest rewalidacją indywidualną. Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnych programów dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
         W przedszkolu organizuje się zajęcia dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach np. kółko plastyczne. Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych i sportowych.
Nauczyciele swoją pracę dokumentują w dzienniku grupowym, dziennikach indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, planach miesięcznych, programach i dziennikach zajęć dodatkowych, kartach obserwacji, a dla dzieci starszych kartach gotowości szkolnych. Wszyscy nauczyciele planując
 i realizując pracę wychowawczo- dydaktyczną uwzględniają indywidualne potrzeby dzieci.
Wszystkie dokumenty poddane analizie potwierdzają, iż przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.