X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45309
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu samorządowym

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ............
2019/2020
WYMAGANIE 9:
Rodzice są partnerami przedszkola

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:
....................................
....................................

Podstawa prawna:
Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), z późn. zmianami.

I. Zakres i cele ewaluacji wewnętrznej:
A. Zakres diagnozowania wymagań uznanych za istotne dla placówki:
Wymaganie 9
Kryteria aksjologiczne:
Powszechność – Równość – Spójność
Poziom D:
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy .
• W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci .
• Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Poziom B:
• W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju i przedszkola.

B. Cele ewaluacji wewnętrznej:
Doskonalenie i usprawnianie zasad współpracy z rodzicami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola.

C. Problem badawczy:
Określenie stopnia zaangażowania nauczycieli i rodziców w proces edukacyjny dzieci oraz podejmowanie przez nich inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci i placówki celem podniesienia jakości pracy przedszkola.

D. Pytania kluczowe:
1. Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?
2. Jakie działania rodziców mają wpływ na efektywną współpracę z przedszkolem?
3. Jakie elementy organizacji pracy przedszkola wpływają na efektywną współpracę z rodzicami?

E. Kryteria ewaluacji:
1. Rodzice współdecydują o sprawach przedszkola i aktywnie uczestniczą w podejmowanych działaniach.
2. Rodzice są skrupulatnie informowani o rozwoju ich dzieci.
3. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu, co służy harmonijnemu rozwojowi i wysokiej motywacji poznawczej naszych wychowanków.
II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji:

1.Źródła informacji:
- rodzice,
- nauczyciele,
- dyrektor.

2. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji:
- obserwacje: obserwacje imprez, uroczystości grupowych i przedszkolnych,
- badania ankietowe:
a). ankieta dla rodziców,
b). ankieta dla nauczycieli,
c). kwestionariusz wywiadu z dyrektorem

- analiza dokumentów:
a). dzienniki zajęć,
b). plany zebrań grupowych wraz z listami obecności rodziców,
c). protokoły obserwacji uroczystości,
d). sprawozdania nauczycieli z prowadzonej pracy wychowawczo –
dydaktycznej umieszczone w protokołach Rady Pedagogicznej,
e). notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami.

III. Analiza wyników ewaluacji:
Wyniki opracowano na podstawie:
1.Opracowania zbiorczego anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród
rodziców.
2.Opracowania zbiorczego wyników ankiety dla nauczycieli.
3. Wywiadu z Dyrektorem.
4. Wniosków z analiz pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli.
5. Protokołów z obserwacji uroczystości.
6. Wniosków Dyrektora z analizy dokumentacji grup: dzienniki zajęć, plany
spotkań grupowych łącznie z listami obecności rodziców, notatki
z rozmów indywidualnych z rodzicami.
Działania podejmowane przez przedszkole były planowane , celowe i przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.
Ewaluację prowadzono w okresie od : grudnia 20119r. do stycznia 2020 r.
- ankietę dla rodziców ( zał. Nr 1 ) wypełniło 50/27 osób co stanowi 54 %
- ankietę dla nauczycieli ( zał. Nr 2)wypełniło 7 osób,
2.W wyniku analizy danych z przeprowadzonej anonimowej ankiety dla rodziców ( zał. Nr 1), składającej się z 16 pytań uzyskano następujące informacje:
Na pyt. 1 „Czy Pana/pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola ?“
tak – 27 – 100%
nie – 0
Na pyt. 2 „Czy jest Pan/Pani zadowolony z przedszkola do którego uczęszcza Pani /Pana dziecko ? “
tak – 27 – 100%
nie - 0
Na pyt. 3 „Czy Pani/Pana dziecko chętnie chodzi do przedszkola? “
tak – 24 – 89%
nie -0
trudno powiedzieć – 3- 11%
Na pytanie 4 „Jak częste są pani/pana kontakty z przedszkolem ? ”
codziennie – 18 – 67 %
kilka razy w miesiącu – 9- 33%
raz w miesiącu 0
rzadziej niż raz w miesiącu – 0
Na pyt. 5 Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy przedszkola ?”:
zebrania z rodzicami – 19- 70 %
rozmowy indywidualne – 27 – 100 %
informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń – 10 - 37 %
prezentacja prac plastycznych – 9 – 33 %
zajęcia otwarte – 4 – 15 %
imprezy i uroczystości – 10 – 37%
występy dzieci – 12 – 44%
Na pyt. 6 „ W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem ? “ uzyskano następujące odpowiedzi :
udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych – 20 – 74%,
prace fizyczne na rzecz przedszkola – 0,
udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych – 12 – 44 %,
udzielanie pomocy materialnej – 1 – 4 %,
współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami - 1- 4 %
udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole , które integrują społecznosć lokalną - 9 – 33%,
przedstawienia z udziałem rodziców – 1 – 4 %
udział w szkoleniach, kursach , warsztatach organizowanych przez przedszkole- 2-7%
udział w konsultacjach , inne – 12 – 44 %,
inne – 0
Na pyt. 7 „Czy ma Pani/Pan poczucie,że ma Pani?pan wpływ na to , co dzieje się w przedszkolu? ankietowani odpowiedzieli w następujacy sposób:
tak – 9 % - 33%,
nie – 1 –4%,
trudno powiedzieć – 12 – 44 %
9 osób nie uzasadniło odpowiedzi -33%
Na pyt. 8 „Jak układają się Pani/Pana kontakty z wychowawcami dziecka ?“
dobrze – 26 – 96 %
źle – 0
trudno powiedzieć - 0
Na pyt. 9 „Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących dziecka ?“
tak – 26 – 96 %
nie - 0
trudno powiedzieć – 1 – 4%
Na pyt. 10 „Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie palcówki ?“
tak – 24 – 89 %
nie – 0 –
Na pyt. 11 „Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem ?
bardzo dobrze – 12 – 44 %
dobrze – 9 – 33%
wystarczająco – 5– 19 %
źle – 0
Na pyt.12 „Jak ocenia Pani/Pan obieg informacji na temat życia przedszkola ?
bardzo dobry – 18 –67 %,
dobry – 17 – 63 %
zły – 10 – 37 %
Na pyt. 13 „Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola “- można zaznaczyć więcej odpowiedzi :
od nauczycieli – 26 – 96%
z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń -18- 67%
ze strony internetowej – 8– 30%
od dziecka – 18 – 67 %
inne – z gminnej gazetki – 1, od innych rodziców – 1 -4%
Na pyt. 14 - „Jakie są wg Pani/Pana mocne strony przedszkola”?
• dobrze przygotowana kadra , przyjazna ,życzliwa i partnerska
• dobra organizacja pracy; systematyczność, powtarzalność, konsekwencja
działania , co wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci
• duży ogród,
• własna kuchnia, smaczne i zdrowe posiłki,
• dobry kontakt rodziców z nauczycielami,
• ciekawe zajęcia,
• otwartość na pomysły rodziców, dzieci,
• kreatywność
• rodzinna atmosfera,
• fachowa pomoc w rozwoju dziecka ,
• wspierający nauczyciele,
• bogata oferta zajęć,
• pomoc nauczyciela pedagoga ,
• świetni, dobrze wykształceni nauczyciele,
• ciekawe zajęcia sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci,
• dobre warunki lokalowe,
• udział dzieci w różnego rodzaju imprezach,
• duża liczba imprez,
• różnorodność zajęć,
• ciekawy program edukacyjny,
• dobra atmosfera
• mała liczba dzieci,
• ciekawe metody, ciekawe projekty,
• wprowadzanie innowacji,
• konkursy, udział w konkursach ogólnopolskich
• zaangażowani nauczyciele,
• świetny kontakt na płaszczyźnie: wychowawca – rodzic
• indywidualne podejście do każdego dziecka ,
• dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• duże zaangażowanie nauczycieli,
• angażowanie rodziców w życie przedszkola,
• długie godziny otwarcia,
• dobry przebieg informacji ,
• strona internetowa ( zdjęcia, informacje)
• niskie koszty ,
• zwiedzanie, odwiedzanie ciekawych miejsc,
• całokształt, ogólne podejście kadry pedagogicznej,
• ścisła współpraca z wychowawcą,
• nowe i ładne sale oraz łazienki,
Na pyt. 15 „Jakie są według Pani/Pana słabe strony przedszkola ?
• mało zajęć poza programowych – 1
• zbyt mało wyjazdów, wycieczek – 1
• nie ma słabych stron – 9 –
• liczna grupa dzieci, brak nauczyciela wspierającego – 1
• ciężko powiedzieć – 10-
• bez odpowiedzi – 11 -
Na pyt. 16 „Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy rodziców z przedszkolem ?
• więcej informacji na temat codziennego zachowania dziecka w ciągu dnia
w codziennych kontaktach ,
• większa mobilizacja rodziców,
• większe integrowanie grup między sobą,
• więcej zajęć dodatkowych,
• spotkania grupowe wszystkich rodziców,
• chętnie pomogą w pracach na rzecz przedszkola.

3. W wyniku analizy danych przeprowadzonej ankiety( zał. Nr 2) dla nauczycieli w którym brało udział 7 nauczycieli, składającej się z 12 pytań uzyskano następujące odpowiedzi .
Na pytanie 1 „Czy jest Pan/ Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami ?
Tak – 3
Raczej tak – 3
Raczej nie -1
Nie -0
Na pytanie 2 „Z których form współpracy rodzice najczęściej korzystają?“
Zebrania – 5
Dni otwarte – 0
Spotkania okolicznościowe – 4
Dziennik elektroniczny – 1
Rozmowy indywidualne z wychowawcą – 7
Inne (jakie?), rozmowy tel. i sms – 1
Na pytanie 3 „Jak często Pan/Pani uczestniczy w różnych formach kontaktów z rodzicami ?
Raz w miesiącu -1
Kilka razy w półroczu – 1
Raz w roku – 0
Codzienni – 4
Na pytanie 4 „ Czy liczba zebrań klasowych i innych spotkań z rodzicami jest?
Wystarczająca – 7
Za mała – 0
Na pytanie 5 „ Czy porozumienie w przedszkolu między nauczycielami a rodzicami jest:
Bardzo dobre -3
Dobre -1
Raczej dobre – 3
Raczej złe – 0
Na pytanie 6 „ Czy Pana/Pani zdaniem rodzice ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź),
Są raczej bierni w stosunku do przedszkola – 3
Dobrze współpracują z przedszkolem – 3
Są aktywni – 0
Mają raczej złe zdanie o poziomie nauczania – 0
Maja dobre zdanie o poziomie nauczania – 0
Są nieprzychylni przedszkolu – 0
Są życzliwie nastawieni do przedszkola – 1
Na pytanie 7 „ Czy rodzice są zaangażowani w życie przedszkola/ grupy?
Tak – 0
Raczej tak – 4
Czasami – 2
Rzadko – 1
Nie – 0
Jeśli tak, to w jaki sposób?
Najczęstsze odpowiedzi to:
-pomoc przy uroczystościach i imprezach,
- opieka w czasie wyjazdów,
- zakup pomocy na za jęcia,
- opracowanie dokumentacji,
- dekoracja Sali,
- zbieranie składek,
- codzienny kontakt z nauczycielem.
Na pytanie 8 „ Czy podczas zebrań klasowych rodzice mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach życia przedszkola?
Tak – 7
Nie – 0
Jeśli tak, to w jakim zakrsie:
Imprezy przedszkolne – 6
Imprezy pozaszkolne - 6
Zajęcia dodatkowe – 6
Dokumentacja przedszkolna – 4
Inne: sprawy finansowe – 1
Na pytanie 9 „ W jakim stopniu rodzice wspierają nauczycielki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?
Kontaktują się z nauczycielem – 6
Podejmują współpracę np. z pedagogiem lub poradnię PP – 3
Nie wykazują żadnej inicjatywy – 1
Na pytanie 10 „ W jakim stopniu rodzice wspierają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych?
Czuwają nad postępami w nauce dziecka – 3
W niewielkim stopniu lub w ogóle – 1
Inne :
Zakup książek – 1
Czuwają nad zachowaniem – 1
Czuwają nad rozwojem podstawowych umiejętności – 1
Ćwiczą wierszyki i piosenki – 1
Na pytanie 11 „ Czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pana/Pani potrzeby?
Tak – 3
Raczej tak – 3
Raczej nie – 0
Nie wiem – 1
Na pytanie 12 „ Co chciałby Pan/ chciałaby Pani zmienić w systemie kontaktów z nauczycielami?
Formę – 1
Częstotliwość spotkań – 0
Nic – 6
Inne : więcej inicjatywy i zainteresowania ze strony rodziców - 1

4. W kwestionariuszu wywiadu z dyrektorem ( zał. Nr 3)- udzielono następujących odpowiedzi:
Na pytanie 1„W jaki sposób rodzice dzielą się z Panią swoimi opiniami na temat pracy przedszkola ?“udzielono następującej odpowiedzi:
W kontaktach indywidualnych informuję o sprawach istotnych dla rozwoju dziecka; wyrażają pozytywne opinie o realizowanych projektach. Dzielą się również spostrzeżeniami dotyczącymi niepokojących zachowań.
Na pytanie 2 „Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań przedszkola?
Opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu imprez przedszkolnych, wycieczek oraz spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Opinie rodziców są również istotne podczas realizacji długoterminowych przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych.
Na pytanie 3 „ Na które obszary działań przedszkola rodzice mają największy wpływ?“
Największy wpływ rodzice mają na obszary związane z wychowaniem oraz opieką. Informują o zachowaniach dzieci, stanie zdrowia, co przynosi korzyści obopólne – zarówno rodzicom, jak i nauczycielom we właściwym podejściu do każdego dziecka i określonych działań wychowawczych w grupie przedszkolnej.
Na pytanie 4 „ Jak wygląda Pani współpraca z Rada Rodziców?“
Współpraca z Rada Rodziców jest bardzo efektywna: rodzice są bardzo zaangażowani w pracę związana z realizacją innowacji oraz projektów plastycznych, współdecydują o wyborze wycieczek, angażują się w przygotowania imprez grupowych i przedszkolnych, sponsorują przedszkole.
Na pytanie 5 „Jakie efekty dla przedszkola przynosi współpraca z rodzicami?“
Współpraca z rodzicami integruje społeczność przedszkolną, rodzice na bieżąco są informowani o sprawach związanych z realizacja rocznego planu pracy. Bliski kontakt oraz ścisła współpraca pozwala na efektywniejsza pracę zarówno nauczycieli, jak i dzieci. Podejmowane przez nauczycieli inicjatywy w obszarze edukacyjnym oraz promowaniu przedszkola na zewnątrz cieszy się uznaniem rodziców i ich zaangażowaniem. Wysoki poziom przygotowywanych imprez przedszkolnych wpływa na pozytywny wizerunek placówki, a tym samym na zaagażowanie rodziców oraz ich zaufanie do kadry pedagogicznej oraz personelu całego przedszkola.
Na pytanie 6 „Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami?“
Jestem zadowolona ze współpracy z rodzicami. Rodzice chętnie współpracują i sumiennie wywiązują się z podejmowanych zadań.
IV. Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
Efekty i mocne strony:
1.Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami ,
którzy angażują się w życie przedszkola.
Nauczyciele poszczególnych grup uważają, że mają dobry kontakt z rodzicami, a opinie i uwagi dotyczące rozwoju poszczególnych dzieci najczęściej wymieniane są w trakcie kontaktów indywidualnych . Rodzice stosują się do zaleceń dotyczących rozwoju ich dziecka.
2.Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem, odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja. Rodzice włączają się do :
- wspólnego przygotowywania imprez grupowych i przedszkolnych ,
- przygotowywania strojów oraz dekoracji na uroczystości przedszkolne,
- wykonywania z dziećmi prac na konkursy przedszkolne oraz ogólnopolskie ,
- promowania placówki na zewnątrz,
- współpracy ze środowiskiem lokalnym,
- wykonywania różnego typu zadań związanych z realizacją projektów,
- do działań w Klubie Twórczego Rodzica.
3.Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami. Dostrzegają i doceniają wykształconą i kreatywną kadrę pedagogiczną, według ich opinii dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola!
4. Rodzice wysoko oceniają organizację przedszkola oraz przepływ informacji ,
a o istotnych sprawach dowiadują się z systematycznie prowadzonej strony internetowej oraz tablicy w holu przedszkola.
5. Obserwacje Dyrektora oraz wszystkich nauczycieli dowodzą, że rodzice są ząchęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach i korzystają z tej możliwości .
6. Analiza dokumentacji grup dowodzi, że nauczycielki grup posiadają opracowane plany współpracy z rodzicami, podczas których omawiane są bieżące sprawy grup oraz podejmowane są różnorakie działania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.
Wskazywane są możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej oraz pomocy materialnej z GOPS-u.
W przedszkolu prowadzona jest też terapia pedagogiczna i logopedyczna.
7. Przedszkole stwarza warunki do udziału dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach: praca z dzieckiem zdolnym , udział w projektach, innowacji oraz konkursach, a rodzice chętnie wspomagają w realizowanych zadaniach .
Rodzice zadowoleni są z promowania placówki na zewnątrz.
8. Podczas spotkań z Radą Rodziców uzgadniane są: organizacje zajęć dodatkowych , imprez przedszkolnych czy też wycieczek grupowych.
9.Wszyscy członkowie rady angażują się w organizację imprez i warsztaty .
Słabe strony:

1. Niezbyt duże zainteresowanie rodziców szkoleniami prowadzonymi przez specjalistów na terenie przedszkola.
2. Za słabą stronę współpracy na płaszczyźnie przedszkole – dom rodzinny, zespół do d/s ewaluacji uznał także małe zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w postępach dydaktycznych i wychowawczych dzieci.
3. Skrupulatna analiza anonimowych ankiet dla rodziców wskazała, że rodzice właściwie nie dostrzegają słabych stron przedszkola. Uwagi rodziców dotyczyły warunków zewnętrznych, związanych z infrastrukturą placówki, które są niezależne od działań nauczycieli i personelu przedszkola. Podkreślili jedynie, że zbyt mało jest zajęć dodatkowych.
Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych
kierunków rozwoju przedszkola:
1.Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem.
2. Skutecznie uświadamiać rodzicom ich możliwość wpływania na edukację i wychowanie dzieci oraz na sprawy organizacyjne przedszkola.
Wnioski:
1.Wypracowane formy współdziałania z rodzicami przynoszą pozytywne efekty na wielu płaszczyznach życia przedszkola i należy je kontynuować.
2. Podjąć próby większego zaangażowania rodziców w drobne modyfikacje walorów estetycznych placówki z wykorzystaniem ich możliwości fizycznych.
3. W większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach ze specjalistami, organizowanych na terenie przedszkola.
4. Zachęcać rodziców i nauczycieli do usprawnienia procesów przepływu informacji.
5. Zachęcać rodziców do uczestnictwa w zajęciach otwartych.
Zespół d/s ewaluacji:

ZAŁĄCZNIK NR 1
Ankieta dla rodziców „ RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA”.
1. „Czy Pana/pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola ?“
a. tak b.nie
2. „Czy jest Pan/Pani zadowolony z przedszkola do którego uczęszcza Pani /Pana dziecko ? “
a. tak b. nie c. trudno powiedzieć
3. „Czy Pani/Pana dziecko chętnie chodzi do przedszkola? “
a.tak b. nie c. trudno powiedzieć

4. „Jak częste są pani/pana kontakty z przedszkolem ? ”
a. codziennie
b. b. kilka razy w miesiącu
c. raz w miesiącu
d. rzadziej niż raz w miesiącu
5. „Która forma kontaktu dostarcza Pani/Panu najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy przedszkola”?:
a. zebrania z rodzicami
b. rozmowy indywidualne
c. informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń
d. prezentacja prac plastycznych
e. zajęcia otwarte
f. imprezy i uroczystości
g. występy dzieci
6. „ W jaki sposób współpracuje Pani/Pan z przedszkolem ? “ uzyskano następujące odpowiedzi :
a. udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
b. prace fizyczne na rzecz przedszkola
c. udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
d. udzielanie pomocy materialnej
e. współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami
f. udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole , które integrują społeczność lokalną
g. przedstawienia z udziałem rodziców
h. udział w szkoleniach, kursach , warsztatach organizowanych przez przedszkole
i. udział w konsultacjach
inne ........................................
7. „Czy ma Pani/Pan poczucie, że ma Pani/Pan wpływ na to , co dzieje się w przedszkolu? ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób:
a. tak b. nie c. trudno powiedzieć
Dlaczego Pan/pani tak uważa?
........................................
8. „Jak układają się Pani/Pana kontakty z wychowawcami dziecka”?
a. tak b. nie c. trudno powiedzieć

9. „Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc nauczycielek w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących dziecka”?
a. tak b. nie c. trudno powiedzieć

10 „Czy przedszkole umożliwia Pani/Panu kontakt ze specjalistami na terenie palcówki”? ( spotkanie z logopedą, pedagogiem , psychologiem)
a. tak b. nie
11. „Jak ocenia Pani/Pan swój stopień współpracy z przedszkolem” ?
a. bardzo dobrze
b. dobrze
c. wystarczająco
d. źle
12. „Jak ocenia Pani/Pan obieg informacji na temat życia przedszkola” ?
a. bardzo dobry b. dobry c. zły
13. „Skąd najczęściej czerpie Pani/Pan informacje na temat życia przedszkola “- można zaznaczyć więcej odpowiedzi :
a. od nauczycieli
b. z informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń
c. ze strony internetowej
d. od dziecka
inne ........................................
14. „Jakie są wg Pani/Pana mocne strony przedszkola”?
........................................
15. „Jakie są według Pani/Pana słabe strony przedszkola” ?
........................................
Na pyt. 16 „Jakie są Pani/Pana uwagi i propozycje na przyszłość odnośnie współpracy rodziców z przedszkolem ?
........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

ZAŁĄCZNIK NR 2
Ankieta dla nauczycieli „ RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA”.
1. „Czy jest Pan/ Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami” ?
Tak/Raczej tak /Raczej nie /Nie
2. „Z których form współpracy rodzice najczęściej korzystają“?
Zebrania /Dni otwarte /Spotkania okolicznościowe /Dziennik elektroniczny /Rozmowy indywidualne z wychowawcą
Inne (jakie?) ........................................
3. „Jak często Pan/Pani uczestniczy w różnych formach kontaktów z rodzicami” ?
Raz w miesiącu/Kilka razy w półroczu /Raz w roku /Codzienni
4. „ Czy liczba zebrań klasowych i innych spotkań z rodzicami jest?
Wystarczająca /Za mała
5. Czy porozumienie w przedszkolu między nauczycielami a rodzicami jest:
Bardzo dobre/Dobre/Raczej dobre/Raczej złe
6. „ Czy Pana/Pani zdaniem rodzice ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź),
Są raczej bierni w stosunku do przedszkola/Dobrze współpracują z przedszkolem /Są aktywni/Mają raczej złe zdanie o poziomie nauczania/Maja dobre zdanie o poziomie nauczania /Są nieprzychylni przedszkolu/Są życzliwie nastawieni do przedszkola
7. „ Czy rodzice są zaangażowani w życie przedszkola/ grupy?
Tak /Raczej tak /Czasami /Rzadko /Nie
Jeśli tak, to w jaki sposób?........................................
8. „ Czy podczas zebrań klasowych rodzice mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach życia przedszkola?
Tak/Czasami /Nie
Jeśli tak, to w jakim zakresie:
Imprezy przedszkolne /Imprezy pozaszkolne /Zajęcia dodatkowe /Dokumentacja przedszkolna
Inne: ........................................
9. „ W jakim stopniu rodzice wspierają nauczycielki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych”?
Kontaktują się z nauczycielem /Podejmują współpracę np. z pedagogiem lub poradnię PP – 3/Nie wykazują żadnej inicjatywy
10. „ W jakim stopniu rodzice wspierają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych”?
Czuwają nad postępami w nauce dziecka /W niewielkim stopniu lub w ogóle
Inne : ........................................
........................................
11. „ Czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pana/Pani potrzeby?
Tak /Raczej tak/Raczej nie /Nie wiem
12. „ Co chciałby Pan/ chciałaby Pani zmienić w systemie kontaktów z nauczycielami”?
Formę /Częstotliwość spotkań /Nic
Inne : ........................................

ZAŁĄCZNIK NR 3
W kwestionariuszu wywiadu z dyrektorem.
1.W jaki sposób rodzice dzielą się z Panią swoimi opiniami na temat pracy przedszkola ?
2 Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań przedszkola?
3. Na które obszary działań przedszkola rodzice mają największy wpływ?
4. Jak wygląda Pani współpraca z Rada Rodziców?
5. Jakie efekty dla przedszkola przynosi współpraca z rodzicami?
6. Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z rodzicami?
Dziękuję za rozmowę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.