X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44916
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES
IX 2017 r. – VI 2020 r.

mgr Beata Lewandowska

Kalisz, 03 czerwca 2020 r.

Imię i nazwisko: mgr Beata Lewandowska

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 6
im. Henryka Sienkiewicza
w Kaliszu

Posiadane kwalifikacje: 2016 – 2018
Studia Podyplomowe na Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej; kierunek: logopedia
2007 – 2010
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny; kierunek: filologia angielska, 2,5-letnie studia magisterskie uzupełniające
2004 - 2007
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu (kierunek: filologia angielska, 3-letnie studia licencjackie

Przedmiot: Język angielski, świetlica

Opiekun stażu: mgr Magdalena Grala

Czas trwania stażu: 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.

Termin dokonania oceny pracy: 5 czerwca 2020 r.

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Czas trwania stażu był dla mnie aktywnym okresem pracy zawodowej oraz pracy nad wymaganiami i zadaniami jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego. W tym czasie sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje oraz kreatywnie uczestniczyłam w życiu szkoły.
Poniższe sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu, przedstawia stopień realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz zawiera moją oceną ich efektywności / efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2 pkt.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania
zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedery awansu zawodowego
Wraz z rozpoczęciem stażu dokonałam wstępnej analizy własnych umiejętności i możliwości. Zapoznałam się również z Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.) W celu dokładniejszego poznania procedur awansu zawodowego dokładnie przestudiowałam Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 poz. 19).
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzą dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Przeglądałam strony internetowe MEN oraz gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.
Analiza przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi lepiej poznać procedurę awansu, właściwie sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz rzetelnie przygotować się do egzaminu.
Zapoznałam się również ze zmianami w dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy: Statutu Szkoły, programu wychowawczego szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wzięłam także udział w szkoleniu dot. awansu zawodowego nauczycieli.

2. Współpraca z opiekunem stażu

Na początku września 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr Magdaleną Grala, z którą zawarłam kontrakt i przygotowaliśmy harmonogram spotkań mających na celu przeprowadzenie hospitacji na zajęciach świetlicowych oraz lekcjach języka angielskiego. Z pomocą opiekuna stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz przeprowadzałam lekcje w jego obecności. Wszystkie zajęcia były wspólnie analizowane i omawiane w formie konsultacji.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Raz na dwa miesiące obserwowałam prowadzone przez innych nauczycieli lekcje, w trakcie których zwracałam szczególną uwagę na organizację czasu lekcji, rodzaje i dobór wykorzystywanych środków dydaktycznych i form pracy z uczniem. Ponadto analizowałam zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych oraz uczniów zdolnych.
Uczestniczyłam m.in. w lekcjach koleżeńskich z język angielskiego u pani Magdaleny Król-Symanowicz, nauczania zintegrowanego u pani Magdaleny Grochowiny i Agnieszki Jamroziak czy wychowania fizycznego u pana Patryka Mularczyka. Ponadto obserwowałam lekcje religii u pani Emilii Rydzewskiej, a także zajęcia świetlicowe prowadzone przez panią Martę Kropińską – Adamkiewicz i panią Małgorzatę Pomykałę.
Obserwacje lekcji dały mi możliwość udoskonalenia mojego warsztatu pracy jako wychowawcy, nauczyciela język angielskiego oraz wychowawcy świetlicy poprzez wdrażanie nowych form pracy i metod nauczania.
Po zakończonych zajęciach wraz z nauczycielami analizowaliśmy scenariusze lekcji pod kątem osiągniętych celów, doboru form i metod nauczania, a także ich efektywności i atrakcyjności dla uczniów. Obserwacje lekcji koleżeńskich dały mi możliwość doskonalenia warsztatu mojej pracy jako nauczyciela poprzez wdrażanie nowych form pracy z uczniem.
Wniosek, który nasuwa się po przeanalizowaniu wszystkich obserwowanych zajęć jest taki, że najlepszym sposobem na naukę i pracę z uczniem jest praca w grupie o podobnym poziomie uzdolnienia (dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości i poziomu wiedzy uczniów), jak również praca w grupie mieszanej, gdzie uczeń zdolny pełni rolę lidera, który wspiera, podpowiada i naprowadza pozostałych uczniów na właściwe rozwiązanie. Praca w grupach może przyjąć formę współpracy lub rywalizacji (konkursy). W pracy z uczniem słabszym ogromnie istotnym elementem jest rozpoznanie potrzeb i możliwości ucznia, odkrycie jakie zmysły w największym stopniu przyczyniają się do efektywnego przyswajania wiedzy, oraz dostosowanie tempa pracy, tak aby było jak najbardziej optymalne.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

W okresie trwania stażu, zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Były to lekcje języka angielskiego oraz zajęcia świetlicowe. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia były omawiane i analizowane wraz z opiekunem.
Cenne uwagi i pomocne wskazówki ze strony opiekuna stażu wpłynęły na poprawę mojego warsztatu pracy. Podczas zajęć świetlicowcy poruszaliśmy z dziećmi następujące tematy: ochrona środowiska, Dzień Ziemi, szacunek dla innych ludzi, w szczególności osób starszych, umiejętności nazywania i rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, maski karnawałowe – ich historia i rodzaje i oblicza, prawa dzieci na całym świecie.
W obecności pani Grali przeprowadziłam zajęcia języka angielskiego. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia gramatyczne (klasa 4b – odmiana czasownika ‘to be” w teraźniejszości), wprowadzanie nowego słownictwa (kl.1 – nazwy produktów spożywczych), a także lekcje powtórzeniowe (klasa 4b – powtórzenie rozdziału 5).

5. Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokonywanie analizy i ewaluacji własnej pracy

Chcąc uzyskać pozytywnej efekty własnej pracy, przygotowywałam różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne. Wykorzystując dostępne technologie i chcąc urozmaicić zajęcia zachęcałam dzieci do rozwiązywania quizów i zadań sprawdzających ich umiejętności w formie online - korzystałam między innymi z portali Quizlet czy testportal.pl. Ponadto tworzyłam scenariusze i konspekty lekcji. W trakcie trwania nauczania zdalnego, konspekty te były przesyłane uczniom, jako wytyczne materiału, który będzie realizowany podczas lekcji online. W oparciu o testy przygotowane przez wydawnictwa, opracowywałam własne sprawdziany, testy oraz kartkówki / quizy. Dla urozmaicenia lekcji oraz w myśl zasady „stir and settle” wplatałam w tok lekcji elementy zabawy i gier, które wcześniej przygotowałam.
Dzięki przychylności Pani Dyrektor w świetlicy szkolnej pojawiła się tablica interaktywna, dzięki której zajęcia zyskały na atrakcyjności. Wykorzystałam bowiem tablicę interaktywną na wiele sposobów – przygotowałam strony z bezpiecznymi oraz edukacyjnymi grami, piosenki do zabaw ruchowych Just Dance, używałam tablicy jako wielkiego arkusza kartki papieru, a także grałam z uczniami w Kalambury. Stworzyłam bazę pomysłów i materiałów, które urozmaiciły ofertę edukacyjną i przyczyniły się do wzrostu aktywności uczniów.
Co roku na początku września wraz z koleżanką panią Martą Kropińską – Adamkiewicz, opracowałam tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej oraz przygotowałam karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W trakcie roku szkolnego dokonywałyśmy zmian w kartach zgłoszeń tak, aby były one dostosowane do nowych wymagań narzuconych placówkom oświatowym (RODO).
W trakcie roku szkolnego 2017/2018r pracowałam w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej, którego byłam przewodniczącą. W związku z pełnioną przeze mnie rolą przygotowywałam protokoły i sprawozdania z pracy tego zespołu.
Od roku szkolnego 2018/2019 w porozumieniu z innymi nauczycielami przygotowuję i opracowuję Plan Pracy Szkoły. W tym samym roku szkolnym byłam członkiem zespołu humanistycznego, a także otrzymałam wychowawstwo w klasie 4b. W dalszym ciągu byłam wychowawcą świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ewaluacji wewnętrznej wraz z nauczycielami języka angielskiego przygotowałam badanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego w klasie IV. Po przeprowadzeniu testu dokonałyśmy analizy nabytych umiejętności i przygotowałyśmy sprawozdanie oraz wyznaczyłyśmy obszary, nad którymi należy pracować z uczniami w celu poprawienia efektywności nauczania i uczenia się.
W pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 w ramach ewaluacji przygotowałam narzędzia do przeprowadzenia ankiety na temat kompetencji kluczowych.
Ponadto wraz z innymi nauczycielami przygotowałam materiały do konkursów językowych i świetlicowych. Wspólnie opracowaliśmy zakres materiału obowiązujący podczas konkursów, a także wytyczyłyśmy cele i wymagania konkursu.
W latach 2017/2018 oraz 2018/2019 napisałam plan zajęć koła języka angielskiego, a w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 plan pracy i cele zajęć logopedycznych. Ponadto współpracowałam przy aktualizacji i wprowadzaniu zmian w przedmiotowym systemie oceniania z języka angielskiego, a także wraz z innymi opiekunami świetlicy szkolnej wypracowałam zasady pracy na świetlicy, które co roku były analizowane i dostosowywane do potrzeb uczniów i nauczycieli.

6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Aby rozwijać zainteresowania uczniów, kształtować nawyk obcowania z książką, oraz wzbogacać ich wiedzę podjęłam działania zmierzające do wzbogacenia wyposażenia świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2017/2018 przy współpracy z Radą Rodziców udało się nam pozyskać materiały, gry, zabawki, przybory plastyczne, z których uczniowie mogli korzystać podczas pobytu na świetlicy. Wśród nich znalazły się:
 papier ksero,
 klocki różnego rodzaju, m.in. klocki konstrukcyjne typu Wafle i REKO,
 książki
 kredki i pisaki, plastelina
 gry edukacyjne, takie jak: Tetris
 zabawki – samochodziki
 drukarka
Pomoce dydaktyczne dostępne na świetlicy umożliwiły mi urozmaicenie oferty edukacyjnej, co z kolei pomogło mi stworzyć warunki sprzyjające różnorodnej aktywności uczniów.
Do organizacji warsztatu pracy należy także dbałość o salę i jej estetyczny wygląd. W związku z tym starałam się, aby pomieszczenie świetlicy, a w późniejszych latach także pracownia nr 13, były przytulne i przyjazne uczniom. Dbałam także o porządek i ład oraz ładny wygląd tych pracowni, aby uczniowie tam uczęszczający czuli się swobodnie. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja pomieszczenia w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnie z tematyką okolicznościową lub wynikającą z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych wychowawcy klasowego oraz wychowawcy świetlicy szkolnej. Jako wychowawca klasy dokonywałam ustaleń dotyczących tematyki gazetek oraz sposób ich wykonania wraz z wychowankami. Prezentowaliśmy m.in. Kodeks Honorowego Ucznia, Dzień Kropki, Boże Narodzenie czy Dzień Nauczyciela.

Ponadto, od roku szkolnego 2018/2019 wykorzystując tablicę interaktywną uatrakcyjniłam lekcje języka angielskiego oraz zajęcia świetlicowe i stworzyłam warunki sprzyjające różnorodnej aktywności uczniów oraz łatwiejszego przyswajania wiedzy i umiejętności.
Aby zmotywować uczniów do zagłębienia się w naukę języka angielskiego, zadbałam, aby w bibliotece szkolnej pojawiały się książki anglojęzyczne, które posłużyły mi w pracy jako dodatkowe lektury.

W roku szkolnym 2017/2018 pomagałam w przygotowaniu dekoracji na następujące uroczystości szkolne:
 Dzień Patrona Szkoły
 Dzień Edukacji Narodowej
 Święto Niepodległości
 Pasowanie na Ucznia Klasy I – przygotowanie dekoracji
 Święto Konstytucji 3-ego Maja
 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 Dzień Sportu
 Festyn Rodzinny
 Bieg Winiarski
 Szkolny Przegląd Teatralny – dekoracje, które przygotowane zostały na Szkolny Przegląd Teatralny dostosowane były do opowieści przedstawianych przez aktorów. Wykorzystane zostały one także podczas przedstawienia, które uczniowie naszej szkoły wystawiali dla przedszkolaków. Dzięki wykonanym dekoracjom przestawienie dokładnie odzwierciedlało realia prezentowane podczas występu.

W roku szkolnym 2018/2019 także przygotowałam liczne uroczystości i dekoracje. Były to m.in.:
 Szkolny Dzień Chłopca – wybór Mistera Szkoły – wraz z koleżanką przygotowałyśmy uroczystość, w której głównymi bohaterami byli chłopcy. Celem uroczystości było kultywowanie tradycji związanych z Dniem Chłopca, sprawdzanie umiejętności i zdolności chłopców w nietypowych dla nich sytuacjach życia codziennego, a także sprawdzenie zręcznościowych zawodów męskiej części naszej szkoły w formie gier i zabaw.
 Świetlicowe Halloween – zabawy i tradycje związane z Halloween
 Szkolne Andrzejki – wróżby i zabawy andrzejkowe dla uczniów
 Jasełka – przygotowanie strojów i dekoracji, przygotowanie z uczniami pastorałki w języku angielskim
 Bal karnawałowy
 Dzień Sportu – udział w konkurencjach sportowych z wychowankami
 Festyn Rodzinny
 Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I – Wraz ze swoimi wychowankami (klasa 4b) przygotowałam przedstawienie, które było jednym z punktów pasowania na czytelnika. Występ przygotowany był wspólnie z opiekunem biblioteki panią Małgorzatą Pomykałą.
 Przedstawienie pt. „Kochajmy zwierzęta nie tylko od święta” – na prośbę opiekuna biblioteki wraz z klasą 4b opracowałam i przygotowałam przedstawienie dla uczniów klas 1-3. Celem występu było uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby zwierząt i pokazanie, że każde zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek powinien je szanować, chronić i opiekować się nim.
 Udział w akcji charytatywnej Wigilia Na Kaliskim Rynku
 Projekt Edukacyjny pt. „Fairy tales – Jasper’s Pot of Gold”
Był to projekt, w którym udział wzięli uczniowie klasy 4b. Jego celem było rozwijanie u uczniów umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem. Najpierw uczniowie poprzez burzę mózgów zaproponowali wyrazy, zwroty i wyrażenia, które ich zdaniem pojawią się w bajce. Następnie uczniowie odsłuchali bajkę . W międzyczasie wykonano szereg zadań prezentujących słownictwo i zwroty pojawiające się w bajce, a także ćwiczenia, których celem było utrwalenie nowo poznanych struktur. Na koniec uczniowie próbowali sprawdzić ilość zapamiętanych zwrotów w krótkiej scence sytuacyjnej (dialogi do odegrania).
 Projekt „Kreatywni na 101"
Projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 1-3. Akcja realizowana była we współpracy z Disney Channel i Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej. W naszej szkole był on realizowany na świetlicy szkolnej. Celem akcji był rozwój kreatywności, sprawności manualnej oraz umiejętności pracy w grupie. Uczniowie mieli za zadanie stworzenie kreatywnego projektu polegającego na wykonaniu makiety domu przy ulicy Dalmatyńczyków 101 oraz figurek 101 dalmatyńczyków z plasteliny.

Niemniej ważne są wydarzenia, które przygotowałam na forum klasy wychowawczej. Były to m.in.
 Klasowy Dzień Chłopca – ręcznie wykonanie wraz z uczennicami klasy 4b kartek z życzeniami
 Andrzejki klasowe – wróżby i obrzędy andrzejowe, przygotowanie materiałów
 Mikołajki klasowe
 Wigilia – wspólne kolędowanie i upominki
 Klasowy Dzień Kobiet – wykonanie wraz z chłopcami z klasy 4b szkatułek metodą decoupage

Rok szkolny 2019/2020, choć specyficzny, wymagał ode mnie zaangażowania i przygotowania kilku wydarzeń. Wśród nich warto wymienić:
 Przeprowadzenie akcji charytatywnej #BookChallenge, której celem było zbieranie książek na rzecz biblioteki, która ucierpiała w wyniku wybuchu ściany budynku.
 Udział w akcji „Kask jest cool” – promocja bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego
 Akcja świetlicowa „Nudzi mi się”
Projekt skierowany był do wychowanków świetlicy. Mieli oni do dyspozycji pojemnik z kreatywnymi pomysłami do wykonania w momencie, gdy poczuli, że „Nudzi mi się”. Uczniowie podeszli do pomysłu bardzo entuzjastycznie, a ukryte w kuli zadania cieszyły się dużą popularnością.
 Bieg Winiarski
 Akcja Sprzątanie Świata
 Akcja charytatywna na rzecz Fundacji Ks. Orione
 Akcja „Międzyszkolna Wymiana Kartek Świątecznych” która cieszyła się duży zainteresowaniem ze strony uczniów i na pewno będzie kontunuowania w kolejnych latach. Akcja polegała na przygotowaniu przez uczniów naszej szkoły kartek świątecznych, które następnie były wysłane do innych szkół. Dla uczniów najmilszą częścią całej akcji było otrzymanie kartek świątecznych ze szkół z całej Polski.
 Obchody Dnia Ziemi – promocja ekologicznego stylu życia (poprzez portal Facebook)
 Dzień Kropki
 Klasowy Dzień Chłopca
 Klasowe Mikołajki
 Wigilia klasowa – na prośbę uczniów w tradycyjnej formie z kolędami i drobnymi upominkami
 Zabawa noworoczna

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

W okresie odbywania stażu systematycznie gromadziłam zaświadczenia z odbytych kursów, warsztatów, oraz inną dokumentację. Formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy dydaktycznej. Prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwiły mi posiadane już umiejętności, a także możliwość wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

Efekty dla szkoły:
• uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela świetlicy oraz nauczyciela języka angielskiego, a także wychowawcy klasy;
• udoskonalenie pracy nauczyciela języka angielskiego poprzez wprowadzanie innowacji, nowych metod pracy i działań dydaktycznych;
• podniesie jakości pracy szkoły;
• stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych;
• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych;
• dobre relacje w gronie pedagogicznym;
• usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego;
• reagowanie na potrzeby uczniów;

Efekty dla mnie:
• określenie potrzeb, warunków pracy w celu rozwoju zawodowego;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego;
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy z uczniami,
• organizacja efektywnej pracy;
• wymiana doświadczeń;
• rozbudowa warsztatu pracy;
• udział w projektach edukacyjnych był dla mnie bodźcem do poszukiwań nowych pomysłów;
• do pracy z uczniami oraz podniesienia jakości pracy szkoły;
• poznanie skutecznych metod pracy z uczniem zdolnym i słabym;

Efekty dla uczniów:
• reagowanie na potrzeby uczniów;
• stosowanie metod aktywizujących dla uczniów;
• organizacja efektywnej pracy zespołowej;
• możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych dla nich zajęciach;
• możliwość indywidualizowania pracy z uczniem, wspieranie jego talentów i pasji;
• możliwość zastosowania wiedzy i nabytych w trakcie zajęć umiejętności w praktyce szkolnej;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej;

II. 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów

W celu lepszego poznania uczniów zapoznawałam się z opiniami wydanymi przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną i stosowałam zalecenia w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi.
Utrzymywałam też stały kontakt z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym, a także rodzicami. Ponadto konsultowałam powzięte przeze mnie działania z innymi nauczycielami.
Podczas współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadzałam konsultacje indywidualne pozwalające na bieżąco rozwiązywać problemy z konfliktowymi uczniami. Pozyskując cenne wskazówki i uwagi oraz poznając sytuację rodzinną uczniów, mogłam lepiej zrozumieć podłoże ich zachowania.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i rozmawiałam z nimi informując o pobycie dziecka w świetlicy, dzięki czemu wszystkie pojawiające się problemy były rozwiązywane na bieżąco.
Organizując pracę wychowawcy klasy 4b, która została mi przydzielona od roku szkolnego 2017/2018:
 opracowałam plan pracy wychowawczej dla klasy IV oraz V
 poznałam sytuację rodzinną uczniów, ich potrzeby i możliwości psychofizyczne
 analizowałam dokumentację każdego ucznia, zapoznałam się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów

W trakcie realizacji zamierzeń zawartych w planie pracy wychowawcy klasy prowadziłam zajęcia integracyjne w różnych formach. Uwzględniałam także współczesne problemy społeczne podejmując działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Poza tym zarówno w planie dydaktyczno-wychowawczym świetlicy szkolnej jak i planie pracy wychowawcy klasy, uwzględniałam tematy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, które na bieżąco realizowałam. Po każdym semestrze analizowałam i oceniałam efekty pracy wychowawczej, określałam przyczyny niepowodzeń i szukałam sposobów ich eliminowania.
Jako wychowawca klasy współpracowałam z rodzicami prowadząc spotkania informujące o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów, podczas których realizowałam działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych sytuacji problemowych. Prowadziłam także prelekcje, np. na temat zbyt wysokich wymagań, jakie rodzice często stawiają swoim dzieciom. Na bieżąco odbywałam indywidualne rozmowy informacyjne na tematy wychowawcze. Poprzez częste kontakty z rodzicami wzrastało wzajemne zaufanie, co przyczyniło się do lepszej współpracy i miało wpływ na warunki prawidłowego rozwoju naszych wychowanków.
W okresie edukacji zdalnej (od kwietnia 2020 r.) byłam w stałym kontakcie z mamą wychowanki chorej na cukrzycę. Wiedząc, że dziewczynka ma trudności z uregulowaniem poziomu cukrów w organizmie, ponieważ nauka zdalna sprawia jej wiele kłopotów i jest dla niej niezwykle stresująca (problemy z połączeniem z Internetem, brak płynności w pracy platform edukacyjnych itp.) starałam się tak zorganizować jej nauczanie, aby odbywało się ono w dogodniejszej formie, nie mniej nadal systematycznie i obowiązkowo. Moja interwencja, rozmowy z nauczycielami i dostosowanie wymagań do szczególnej sytuacji dziewczynki pomogły w poprawie jakości funkcjonowania chorej.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

Od roku szkolnego 2017/2018 w trakcie mojej pracy na świetlicy zrealizowałam zagadnienia z zakresu profilaktyki i bezpiecznego zachowania na drodze. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci poznawały znaki drogowe, czytały elementy kodeksu drogowego oraz rozwiązywały krzyżówki, kolorowały i grały w edukacyjne gry planszowe.
Dzięki tablicy interaktywnej, która w trakcie roku szkolnego pojawiła się w świetlicy, mogłam wzbogacić i uatrakcyjnić zajęcia wykorzystując zasoby Internetu – filmy instruktażowe i gry online (m.in. www.onrenbezpiczenedrogi.pl czy youtube - „Bezpieczne drogi).
We współpracy z panią Małgorzatą Pomykałą, opiekunem biblioteki szkolnej, pozyskałyśmy książki na Szkolny Kiermasz Świąteczny. Wspólnie dokonałyśmy wybory literatury, zwracając uwagę, aby była ona dostosowana do wielu i zainteresowań uczniów, a także, aby była tematycznie powiązana ze Świętami Bożego Narodzenia. Dochód zebrany ze sprzedaży książek został przekazany na rzecz szkoły. Wspierałam także panią Pomykałę w wyborze pozycji do biblioteki szkolnej.
Co roku świetlica szkolna wspierała akcję charytatywną „Zostań Aniołem” organizowaną przez naszego kolegę – nauczyciela Tomasza Jeżyka. Moja rola podczas tej inicjatywy polegała na pozyskaniu materiałów (drewniane bombki, kasza, kokardy, folie dekoracyjne itp.) i przygotowaniu upominków i paczek, które zostały przekazane na sprzedaż podczas jarmarku świątecznego.
W lutym 2018 r. wraz z koleżankami zorganizowałyśmy spotkanie z leśniczym, pracownikiem Nadleśnictwa Kalisz, panem Tomaszem Czerniakiem, podczas którego dzieci usłyszały jak dbać o dzikie zwierzęta zimą. Prelekcja dotyczyła konieczności dokarmiania dzikich zwierząt zimą, sposobów i produktów do dokarmiania, oraz zachowania się w kontaktach ze zwierzętami żyjącymi w lesie.
W pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020 wraz z Tomaszem Jeżykiem i Emilią Rydzewską przeprowadziliśmy w szkole akcję #BookChallenge. Celem akcji było zebranie jak największej liczby książek, które potem trafiły do kaliskiej biblioteki, która została zburzona podczas wybuchu jednej ze ścian.
Wielokrotnie, współpracując z młodzieżą, napotykałam w swojej pracy uczniów z problemami wychowawczymi. Nie zawsze miałam wiedzę i możliwość, by rozwiązywać te problemy samodzielnie. Na bieżąco zasięgałam opinii wychowawców i pani pedagog w rozwiązywaniu trudności głównie dzieci przybywających w świetlicy szkolnej. Przy aktywnym wsparciu nauczycieli przeprowadziłam szereg rozmów z uczniami i ich rodzicami.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych
warunków środowiskowych

W pierwszym półroczu roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam zajęcia koła języka angielskiego dla uczniów klas I – III. Zajęcia, oprócz wzbogacania wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego, dawały także możliwość uzupełnienia braków i nadrobienia zaległości. Były to zajęcia dla uczniów chętnych.
Dzięki prowadzeniu ww. zajęć miałam sposobność dopracować metody i formy pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Zajęcia były dopełnieniem pracy na lekcji i obejmowały treści wynikające z ramowego planu zajęć.
Dodatkowo, w roku szkolnym 2017/2018 przydzielone zostały mi lekcje indywidualne dla chłopca z trudnościami w nauce w klasie V. W pracy z tym uczniem zastosowałam zasadę powolnego stopniowania trudności, jak i metody aktywizujące. Celem nadrzędnym stało się przeprowadzenie zajęć w sposób „uczenia się niezamierzonego”, które dały pozytywne rezultaty.
Co więcej, po ukończeniu podyplomowych studiów logopedycznych prowadziłam w świetlicy szkolnej zajęcia z profilaktyki logopedycznej. Głównym celem zajęć było usprawnianie narządów mowy, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie. Co więcej, zajęcia pomogły zintegrować grupę rówieśniczą, a także wyrównać szanse edukacyjne uczniów. Udział w zajęciach sprawiał uczniom dużo radości, mogły one wykazać się nie tylko umiejętnością poprawnej wymowy, ale także talentem muzycznym. W między czasie prowadziłam też indywidualne zajęcia logopedyczne.
Wiedząc, że moja klasa wychowawcza nie jest ze sobą zżyta, starałam się przygotowywać lekcje wychowawcze także pod kątem integracji zespołu. Zachęcałam uczniów do udzielania sobie pomocy koleżeńskiej, uwrażliwiałam ich na emocje innych, wplatałam w tok lekcji zabawy i gry integracyjne. Czasami to uczniowie przejmowali pałeczkę i sami przygotowywali, a potem przeprowadzali zajęcia z elementami integracji grupy. Jako że co roku w naszej klasie pojawiali się nowi uczniowie, ważne było dla mnie, aby dzieci dobrze czuły się w swoim towarzystwie i aby rozwijały więź społeczną, dzięki której staną się dla siebie tolerancyjni, otwarci i wrażliwi na potrzeby innych.
Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce integracji zespołu przyniosły oczekiwane efekty. Uczniowie stali się dla siebie bardziej pomocni, a jednocześnie wrażliwsi na innych. Wszyscy bardzo aktywnie i czynnie brali udział w proponowanych zabawach.
Ponadto, mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia i realizacje jego zainteresowań przygotowałam uczniów do udziału w następujących konkursach:

W roku szkolnym 2017/2018:
 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięce (listopad 2017 r.)
Celem konkursu było rozwijanie talentów muzycznych dzieci, propagowanie piosenek o tematyce dziecięcej oraz możliwość wykazania się zdolnościami. Podopieczni świetlicy biorący udział w wydarzeniu zajęli wysokie lokaty. III miejsce – Marcin Mroziński (kl.1); I miejsce – Julia Wasylów (kl.2); I miejsce Gabriela Wieczorek (kl.3)
 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona rymowanka logopedyczna” Zadaniem uczniów było stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej treść ulubionej rymowanki logopedycznej. Spośród uczniów biorących udział w konkursach I miejsce zdobyła podopieczna świetlicy – Julia Przybył (kl.2)
 Międzyszkolny Konkurs „Moja Marzanna”(kwiecień 2018 r.)
W tym konkursie udało nam się zdobyć wyróżnienie za Marzannę wykonaną przez uczennicę klasy II – Julię Przybył
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego dla klas III (III miejsce: Bryłowski Tomasz (kl.3)
 Konkurs Ekologiczny „Zrób coś nowego z odpadu starego”(maj 2018 r.)
Konkurs polegał na przygotowaniu pracy z wykorzystaniem surowców wtórych. W tym konkursie nasi uczniowie również zajęli wysokie lokaty. I miejsce – Katarzyna Wawrzyniak i Agata Wanga (kl.3); III miejsce – Julia Przybył (kl.2)

Rok szkolny 2018/2019:
 „Moja bezpieczna droga do domu”
Konkurs organizowany przez opiekunów świetlicy, którego celem było utrwalanie właściwych zasad poruszania się po drodze.
 Konkurs plastyczny związany z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania – członek komisji
 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięce (listopad 2018 r.)
 Konkurs Plastyczny „Magiczna Irlandia” (kwiecień 2018 r.)organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. Konkurs miał przybliżyć uczestnikom konkursu walory przyrodnicze, architektoniczne i historyczne Irlandii. Wyróżnienie w konkursie zdobyła uczennica klasy 3 Julia Przybył.
 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Games For Fun”, którego ideą jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do rozwijania umiejętności językowych oraz utrwalania posiadanej wiedzy z zakresu język angielskiego
 Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną (kwiecień 2019 r.)
 Szkolny Konkurs Anglo – Artystyczny „Calligram” (maj 2019 r.), który polegał na przedstawieniu słowa w język angielskim za pomocą ilustracji, gdzie litery stanowiły integralną część obrazka. Konkurs, choć nietypowy, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczniów. (I miejsce: Julia Przybył (kl.3), Miłosz Molka (kl.3); II miejsce: Oliwia Golon (kl.2), Blanka Bukwa (kl.2); III miejsce: Hanna Maciejewska (kl.1), Konrad Kałużny (kl.2), Michał Krajewski (kl.1)
 Konkurs Fotograficzny „Pokaż, co czytasz”
 Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna”
Uczniowie uczestniczyli w konkursie na najpiękniejszą kartkę Wielkanocną. Konkurs był zorganizowany przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu. Laureaci konkursu to:
W kat klas I-II : I miejsce: Hanna Maciejewska (kl.1)
W kat. klas III-IV: I miejsce: Marta Suchanecka (kl.4); II miejsce: Julia Przybył (kl.3)

Nie zrealizowałam jednego konkursu językowego „Spelling Bee” zaplanowanego na drugi okres roku szkolnego 2018/2019 z powodu zbyt dużej ilości innych konkursów plastycznych, które miały miejsce w tym czasie w naszej placówce.

Rok szkolny 2019/2020
 Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży” – członek komisji
 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
 Konkurs Plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”
 Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” połączony z akcją międzyszkolnej wymiany kartek świątecznych.
 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Games For Fun” (marzec 2020 r.) z wynikiem 4 miejsce w kategorii grupowej
 Konkurs Języka Angielskiego „Comic Book”, w którym uczniowie klas 4-8 tworzyli komiksy w języku angielskim (I miejsce: Zuzanna Jangas (kl.6), II miejsce: Przyłęcka Aleksandra (kl.5), III miejsce: Wiktoria Wnuczek (kl.5)
 Konkurs Języka Angielskiego „Picture Dictionary” zorganizowany dla uczniów klas 1-3. Polegał on stworzeniu mini słownika obrazkowego o wybranej tematyce m.in. dzikie zwierzęta czy ubrania. (I miejsce: Blanka Bukwa (kl.3), II miejsce: Maria Jangas (kl.1), III miejsce: Marcelina Dmytrów (kl.1)
Ze względu na konieczność pracy i nauki zdalnej, dwa ostatnie konkursy zostały zorganizowane w formie online.
Współorganizując różne imprezy szkolne oraz przygotowując części artystyczne nauczyłam się lepiej planować oraz organizować działania, tak aby były one bardziej efektywne.

4. Przeprowadzenie lekcji związanych z wybranymi problemami środowiska lokalnego, społecznymi i cywilizacyjnymi

Wraz roku szkolnym 2017/2018 wraz z opiekunką stażu panią Magdaleną Grala zorganizowałyśmy zajęcia terapeutyczne o treści związanej z zagrożeniami współczesnych problemów cywilizacyjnych wśród dzieci. Tym razem zagadnieniem kluczowym było palenie papierosów.
W ramach zajęć świetlicowych, których tematyka była bardzo zróżnicowana, co roku opracowywałyśmy treści związane z problemami środowiska lokalnego, społecznymi i cywilizacyjnymi. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas serfowanie w sieci i co zrobić, gdy znajdą się w niebezpiecznej dla siebie sytuacji. Dla uczniów przygotowałam prezentacje multimedialne oraz karty pracy i zagadki. Dzieci oglądały także kreskówki dotyczące omawianych zagadnień, jak również rozwiązywały ciekawe quizy.
Inne zagadnienia realizowane podczas zajęć świetlicowych dotyczyły zasady właściwego odżywania (przygotowanie plakatów promujących zdrowe odżywianie, które dzieci wykonywały w grupach), radzenia sobie z objawami przemocy, panowania nad własnymi negatywnymi emocjami (pogadanki, scenki). Mówiliśmy też o potrzebie pomagania ptakom i zwierzętom w okresie zimowym (zabawy plastyczne, karmniki ekologiczne – pomysły), jak również o szacunku i uprzejmości wobec innych. Ważny tematem, który pojawił się na zajęciach był problem uzależnienia. Uczniowie biorąc udział w burzy mózgów nazywali możliwe uzależniania oraz ich przyczyny i skutki, a także dowiedzieli się jak można uchronić się przed uzależnieniem od komputera, Internetu czy telefonu.
Podobna tematyka pojawiła się na lekcjach wychowawczych. Wraz z uczniami rozmawialiśmy o przemocy, właściwym odżywianiu, ekologii i życiu w stylu „zero waste” , higienie ciała i umysły. Podczas zajęć wypracowaliśmy sposoby na właściwą organizację miejsca pracy i nauki, a także nauczyliśmy się podstawowych zasad savoir-vivre. Wśród poruszanych przez nas tematów nie mogło zabraknąć wskazówek dotyczących myślografii, czyli myślenia wizualnego, bardzo popularnego nurtu i sposobu nauki. Elementy sketchnoting’u, które były prezentowane uczniom na lekcjach wychowawczych były potem wykorzystywane w nauce m.in. języka angielskiego.
Biorąc pod uwagę sytuację panującą w klasie (konflikty między uczniami) przygotowałam serię scenariuszy, które miały na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań w zespole klasowym. I tak najpierw omówiliśmy temat agresji i sposób radzenia sobie z nią. Na kolejnych zajęciach uczniowie poznali podstawowe zasady warunkujące bezpieczeństwo, uczyli się, jak postępować, by nie zagrażać innym. Dalej uczniowie zdefiniowali pojęcie kompromisu, wypracowali metody rozwiązywania problemów, a potem uczestnicząc w scenkach sytuacyjnych uczyli się asertywności oraz trafnego i adekwatnego do sytuacji argumentowania swoich poglądów. Chętni uczniowie samodzielnie przygotowywali scenariusze lekcji. Oprócz lekcji były przeprowadzane rozmowy z uczniami i rodzicami w trakcie spotkań rodzicielskich.
Od roku szkolnego 2018/2019 jako wychowawca klasy podejmowałam również działania integrujące zespół klasowy: zorganizowałam imprezy wynikające z kalendarza szkolnego, a więc: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Sporu czy wycieczkę do Mikroskali w Koninie oraz Agroturystyki Pradolina. Była to wycieczka turystyczna, która pozwoliła uczniom poznać tajniki przygody, spróbować swoich sił przy wyrobie mydła, czy poznać proste prawa fizyki. Ponadto była to dobra okazja do zintegrowania zespołu, gdyż czas spędzony w agroturystyce wypełniony był grami i zabawami zespołowe. Ten rok szkolny obfitował także we wspólne wyjścia m.in. do filharmonii kaliskiej na spektakl „Mikołajek”, koncert piosenek Disneya, czy wyjście do kina na wybrane filmy.
W klasie 5 uczniowie również wykorzystali możliwości uwrażliwiana się na kulturę i sztukę. Byliśmy na spektaklu pt. „W krainie fantasy” czy na przedstawieniu „Na niby”, w którym udział brały osoby niepełnosprawne.
W roku szkolnym 2019/2020 planowana była wycieczka do zielonej szkoły (klas 4b oraz 6a) w zamku w Mosznej. Wraz z panią Gralą podjęłyśmy kroki w celu realizacji wyjazdu (przedstawienie oferty rodzicom i Dyrekcji szkoły, rezerwacja pokoi oraz autokaru, ustalenie terminu, zebranie zgód na wyjazd oraz rozpoczęcie zbiórki pieniędzy). Niestety nasze plany pokrzyżowała zmiana formy nauczania z tradycyjnej na zdalną oraz brak możliwości organizacji imprez masowych. Mam jednak nadzieję, że wycieczka dojdzie do skutku w kolejnym roku szkolnym, gdyż stanowiła ona bardzo ciekawą ofertę edukacyjną.
Ponadto, w roku szkolnym 2018/2019 brałam udział w obozie EuroWeek w Różance. Program ten to obóz edukacyjny pozwalający młodym ludziom włączyć się w życie społeczeństwa całego świata. Wyjazd był niezwykle atrakcyjny dla uczniów, dawał szansę rozwijać umiejętności społeczne (przewodzenia, autoprezentacji czy pracy w zespole). Wyjazd ten pokazał mi, jak wspaniale uczniowie uczą się poprzez interaktywne warsztaty, gry symulacyjne czy ćwiczenia praktyczne.
Na domiar tego, jako wychowawca, przeprowadziłam wiele spotkań z rodzicami, których przedmiotem były problemy wychowawcze, wyniki w nauce, aktualne wydarzenia szkolne, uwagi rodziców, organizacja imprez klasowych. W ramach godzin wychowawczych omawiałam problematykę odzwierciedlającą problemy młodzieży, między innymi dojrzewanie i radzenie sobie z własnymi emocjami, alkoholizm, nałogi, oraz cyberprzemoc.
Trudnym momentem w pracy wychowawcy było dowiedzenie się o chorobie jednej z wychowanek. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 u jednej z uczennic zdiagnozowano cukrzycę. Jako wychowawca zadbałam o to, by zdobyć jak najobszerniejszą wiedzę na temat choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Odbyłam w tym celu szkolenie, a także przeprowadziłam szereg rozmów z mamą dziewczynki. Aby poprawić komfort funkcjonowania dziewczynki w środowisku klasowym, przeprowadzona została lekcja wychowawcza z udziałem mamy uczennicy. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda choroba, jakie są jej objawy i jak mogą pomóc koleżance. Poza tym zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Takie spotkanie pomogło uczennicy pogodzić się z chorobą i poczuć w klasie bardziej komfortowo.
Myślę, że nawiązałam dobry kontakt ze swoimi wychowankami, dzięki temu udało mi się rozwiązać ich problemy wychowawcze i osiągnąć sukces na tym polu.

Efekty dla szkoły:
• ustalenie wspólnych działań wychowawczych;
• realizacja programy wychowawczo- profilaktycznego;
• podwyższenie jakości pracy szkoły;
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów;
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły;
• podwyższenie jakości pracy szkoły;
• poznanie środowiska lokalnego, wyzwolenie dumy i chęci pracy dla jego rozwóju;

Efekty dla mnie:
• prowadzenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych adekwatnych do potrzeb rozwojowych uczniów;
• wzbogaciłam wiedzę merytoryczną i poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej;
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• wzbogacenie form oddziaływania na ucznia;
• wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji i terapii;
• realizowanie podstawy programowej (wycieczki przedmiotowe) oraz zadań z planu wychowawcy klasowego;
• umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy;
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami;
• stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego);
• wzbogaciłam wiedzę merytoryczną i poszerzyłam swój warsztat pracy pedagogicznej;
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych;
• pogłębienie wiedzy dotyczącej zachowania uczniów poza szkołą;
• wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły;

Efekty dla uczniów:
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do ich potrzeb rozwojowych;
• dostosowanie metod do możliwości uczniów;
• indywidualizacja w podejściu do dzieci;
• budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie;
• wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka;
• wykorzystywanie wszelkich możliwości wzbogacenia wiedzy i zainteresowań uczniów;
• zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów;
• umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności;
• kształtowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem życia ucznia;
• aktywizacja uczniów, możliwość prezentacji własnych osiągnięć;

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych.
Powszechnie stosowałam technologię informacyjną jako narzędzie do przygotowania materiałów, jak i podczas zajęć z uczniami. Stała się ona nieodzowna przy:
 pisaniu wszelkiej dokumentacji, np. planów pracy z uczniami mającymi problemy w nauce, sprawozdań, ankiet itp.
 tworzeniu kart pracy, czy kart osiągnięć edukacyjnych ucznia
 uatrakcyjniania zajęć prowadzonych na świetlicy (tablica interaktywna, laptop)

Ponadto, samodzielnie nauczyłam się obsługiwać dodatkowe urządzenia współdziałające z komputerem, np. skaner i korzystać z wielu programów komputerowych, m.in. do tworzenia i pisania dyplomów, podziękowań czy plakatów (postermywall.com). Dzięki temu organizowane konkursy, uroczystości, czy imprezy szkolne zyskały na wartości i atrakcyjności, a to z kolei wpłynęło na jakość pracy szkoły.
Technologię informacyjno-komputerową wykorzystywałam często na zajęciach, początkowo w formie zajęć z odtwarzaczem płyt CD, a potem z użyciem tablicy interaktywnej. Wykorzystanie tej innowacji technologicznej znacznie poprawiło komfort pracy, a jednocześnie pozwoliło na uatrakcyjnienie zajęć, które stały się dla uczniów ciekawą rozrywką.
Co więcej, zachęcałam uczniów do pracy z komputerem i językiem angielskim poprzez proponowanie im ciekawych stron z lekcjami angielskiego.
W drugim okresie roku szkolnego 2019/2020, gdy rozpoczęło się nauczanie zdalne podjęłam trud prowadzenia zajęć nie tylko poprzez przesyłanie dzieciom materiałów, ale przede wszystkim chciałam pozostać z uczniami w kontakcie i prowadzić lekcje online.
W tym celu założyłam grupę na Messanger, gdzie zarówno ja jak i uczniowie mogliśmy wymieniać się informacjami dotyczącymi nauki, ale też mogliśmy kształtować kulturę rozmowy poprzez komunikatory. Co więcej, rozpoczęłam lekcje na platformie Skype , a potem Zoom, co umożliwiło mi prowadzenie lekcji w formie przypominającej klasyczne zajęcia w pracowni – poprzez udostępnianie uczniom ekranu mogliśmy wspólnie rozwiązywać zadania. W pracy zdalnej bardzo pomogła mi umiejętność pracy z programem Power Point, jako że przygotowywałam dla uczniów prezentacje, które stanowiły świetny sposób na przeprowadzenie ciekawych zajęć.
Podjęłam także próbę pracy na platformie Office 365, jednak okazała się ona dla wielu uczniów trudna do opanowania, dlatego powróciłam do poprzednich metod pracy.
Aby umożliwić swobodny przepływ informacji utworzyłam konto pocztowe, na które uczniowie przesyłali mi swoje prace, a ja przekazywałam materiały do zajęć. Następnie, aby usystematyzować materiał realizowany podczas zdalnych lekcji utworzyłam dysk sieciowy na platformie Google Drive, dzięki czemu każdy rodzic i uczeń mogli bez problemów odnaleźć interesującą ich lekcję. Umiejętność obsługi platformy pozwoliła mi uniknąć licznych sytuacji, w których musiałabym przesyłać materiału kolejny raz. W tej sytuacji odsyłałam uczniów do odpowiedniej lekcji, a oni (ucząc się samodzielności i odpowiedzialności za swoją pracę) sami odnajdywali pliki na dysku.
Aby lekcje zdalne były dla uczniów także ciekawe, a także w celu utrwalania czy powtórki niektórych zagadnień korzystałam z platform Wordwall czy Quizlet, a nawet mentimeter.com (tworzenie chmur danych). Mając świadomość, że dzieci uczą się lepiej poprzez zabawę, starałam się, zarówno uczniom klasy 5 jak i tym z klasy 2, do każdej lekcji dołączyć chociaż jedno zadanie w formie gry czy ćwiczenia do wykonania online.
W czasie zajęć z uczniami wykorzystałam różnorodne narzędzia multimedialne – filmiki, animacje, pliki muzyczne, pokazy slajdów, schematy, a w pracy zdalnej włączyłam także korzystanie z tablicy interaktywnej jako podręcznika multimedialnego.
W końcu, aby móc zweryfikować wiedzę i umiejętności uczniów nauczyłam się tworzyć testy na portalu testportal.pl .
Ponieważ ograniczona została możliwość uczestniczenia w stacjonarnych konferencjach i szkoleniach, brałam udział w formach doskonalenia organizowanych online (webinaria i szkolenia online).
Ponadto, korzystałam ze stron urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji. Korzystałam z takich portali jak: www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org, www.publikacje.edu.pl.
Używałam wielu programów komputerowych m.in. MS Word, MS Excel, MS Power Point, Libre Office.

2. Publikacje w Internecie

Miałam możliwości opublikowania mojej dokumentacji w Internecie - opublikowanie swojego planu rozwoju na serwisie edukacyjnym profesor.pl.
Ponadto udostępniałam swoje interaktywne ćwiczenia i prace na portalu Wordwall oraz Quizlet.com.
W trakcie nauczania zdalnego założyłam na portalu Facebook grupę dla klasy wychowawczej. Umieszczałam w niej ciekawostki, materiały uzupełniające do zajęć z wychowawcą, czy plakaty i dodatkowe objaśnienia poruszanych zagadnień z języka angielskiego. Poprzez ww. grupę informowałam uczniów o konkursach, a także zachęcałam ich do umieszczania własnych prac wykonanych podczas pracy zdalnej.
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

Przygotowując się do zajęć lekcyjnych korzystałam z następujących stron internetowych:

www.literka.pl,
www.dziecioline.pl
www.chomikuj.pl
www.miastodzieci.pl
www.sp2jozefow.szkolnastrona.pl/ (propozycje stron z zabawami logopedycznymi)
www.naukowawyspa.pl/
www.poradnik-logopedyczny.pl/
www.oup.com
www.longman.com.pl
www.edunotatki.pl
video-blog youtube „Pogaduchy Belfrów”
www.men.gov.pl
video-blog prowadzony przez ArletęWitt
www.facebook.com – grupy edunotatki, Rysuję dla moich uczniów, wymiana pocztówkowa
www.klasoteka.pl
www.jmathpage.com

Efekty dla szkoły:
• budowanie nowego wizerunku szkoły;
• unowocześnienie strony internetowej szkoły;
• ochrona danych osobowych i wizerunku uczniów;
• udoskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
• podwyższenie jakości pracy szkoły;
• unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych;
• stały kontakt z rodzicami, uczniami i nauczycielami ze szkoły;
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z uczniami, rodzicami, dyrekcją oraz całą kadrą pedagogiczną;

Efekty dla mnie:
• modyfikacja i unowocześnienie metod pracy dydaktycznej;
• stosowanie skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych);
• podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia;
• dzielenie się wiedzą i swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami;
• ułatwienie przygotowania się do zajęć;
• zdalne wykonywanie czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi;
• pozyskanie narzędzi do codziennej pracy;
• wzbogacenie technicznego warsztatu pracy;
• rozwinięcie umiejętności korzystania z nowych rozwiązań technologicznych (platforma Office 365, ZOOM);
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z uczniami, rodzicami, dyrekcją oraz całą kadrą pedagogiczną;
• śledzenie informacji publikowanymi na stronach MEN i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalne;

Efekty dla uczniów:
• wzrost atrakcyjności zajęć;
• zdobycie nowych umiejętności i wiedzy technologicznych;
• możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych i wartościowych zajęciach;
• podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii;
• zwiększenie skuteczności zajęć edukacyjnych;
• pokonywani barier technologicznych;
• bieżące monitorowanie postępów w nauce;
• zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznym;
• dobór odpowiednich metod i form pracy z uczniem (z uwzględnieniem faktu, że niektórzy uczniowie mają utrudniony dostęp do multimediów);

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Tak jak przed stażem, tak i w trakcie jego realizacji brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia. Każda z tych form pozwoliła mi na uzupełnienie i rozwinięcie mojej wiedzy oraz podniesienie kompetencji. Niektóre formy doskonalenia odbyły się w ramach szkoleniowych Rad Pedagogicznych, inne organizowane były przez różne instytucje wspierające nauczycieli. Poniżej wymienię kilka z nich:
 „Rozwój emocjonalny ucznia – szkolenie psychologiczne” – Pearson – szkolenie metodyczne online (luty 2018 r.)
 „Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych” – Pearson – szkolenie metodyczne online (luty 2018 r.)
 Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera (grudzień 2017 r.)
 Szkolenie Rady Pedagogicznej „Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce szkolnej” (kwiecień 2018 r.)
 Webinarium „Emocje dziecka – długa droga do panowania nad swoimi emocjami” – Pearson – maj 2018 r.
 Szkolenie Rady Pedagogicznej „Partnerska i obywatelska szkoła dialogu”
(maj 2019 r.)
 „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne, jako element szkolnego programu profilaktycznego” - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych (2019 r.)
 Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. podstawowych zabiegów ratujących życie oraz Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (luty 2019 r.)
 „Mediacja w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” – ODN Kalisz (październik 2018 r.)
 „Jakich nauczycieli potrzebują dzieci?” - Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (marzec 2019 r.)
 Szkolenie nt. postępowania z uczniem chorym na cukrzyce (wrzesień 2019 r.)
 „Telefon i komputer – dobra zabawa czy realne zagrożenie” - Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (listopad 2019 r.)
 „Mądra zabawa to podstawa! W co, po co i jak bawić się na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3” – Macmillan (styczeń 2020 r.)
 „Always on their minds – towards age-appropriate, revision-based primary school language learning” – Macmillan (styczeń 2020 r.)
 „Stairway to heaven or hell? – on effective preparation towards Egzamin Ósmoklasisty” – Macmillan (styczeń 2020 r.)
 „Przemoc rówieśnicza: jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia?” – Macmillan (styczeń 2020 r.)
 „Teach and shine – strategie pracy na lekcjach języka angielskiego” – Oxford i ODN w Kaliszu (luty 2020 r.)
 „Jak oceniać online w klasach 4-8” - webinar Macmillan (kwiecień 2020 r.)
 „How to deliver an engaging online lesson to teenage students” – Pearson (marzec 2020 r.)
 „How to scaffold grammar in your classes to help teen students reach their goals” – Pearson (maj 2020 r.)
 „How to bring the outside world into the classroom with video” – Pearson
(maj 2020 r.)
 „How to meet the demands of a mixed ability class” – Pearson (maj 2020 r.)
 Szkolenie Rady Pedagogicznej „Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły – inspirująco i zgodnie z prawem” (marzec 2020 r)
 „Praca wychowawców klas w okresie edukacji zdalnej” - Wielkopolski Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży (maj 2020 r.)

Ponadto, uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej pracy. W ramach tych spotkań mogłam poznać problemy z jakimi borykają się poszczególni uczniowie, jakie osiągają wyniki, oraz co należy poprawić, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność pracy mojej i całego grona pedagogicznego.
W okresie trwania stażu brałam czynny udział w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej, którego w roku szkolnym 2017/2018 byłam przewodniczącą. W kolejnych latach uczestniczyłam w spotkaniach zespołu humanistycznego. Podczas tych spotkań poruszane były następujące tematy: organizacja i przebieg imprez okolicznościowych, wycieczek i wyjść klasowych, jak również analizy wyników nauczania w poszczególnych klasach. Ponadto, rozmawialiśmy na tematy związane z zachowaniem uczniów, omawialiśmy sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych. Wiele spotkań dotyczyło organizacji konkursów szkolnych, omawiania wyników konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich.
Co więcej, w roku szkolnym 2017/2018 ukończyłam podyplomowe studia na kierunku Logopedia. Studia te pozwoliły mi zdobyć wiedzę z zakresu studiowanego kierunku, a także lepiej zrozumieć dzieci mające problemy z poprawną wymową.

Ww. formy doskonalenia zawodowego w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Proponowane rozwiązania często inspirowały mnie do działania, a także zmuszały do refleksji, prowadziły do odkryć i korygowania dotychczasowych działań.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii,
pedagogiki i dydaktyki

Przez cały okres stażu starałam się pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego. Analiza literatury pozwoliła mi dogłębniej zrozumieć problemy pojawiające się w pracy z uczniem, mając na uwadze, że przeszkody w nauce mogą mieć podłoże psychologiczne (blokady emocjonalne, dysfunkcje, wrodzona nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak motywacji, brak bezpieczeństwa, niezapewnione podstawowe potrzeby bytowe).
W poszukiwaniu ciekawych informacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz logopedii bardzo często korzystam z zasobów Internetu. Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy dydaktycznej. Przeczytałam kilka publikacji w Internecie dotyczących takich problemów jak depresja, agresja, skrzyżowana lateralizacja, dysleksja. Zawarte informacje znalazłam na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego oraz portal Librus.
Znalazłam ciekawe pozycje literatury pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, które zainspirowały mnie do napisania własnych scenariuszy zajęć. Korzystałam między innymi z takich pozycji jak:

 „Osiem sposobów skutecznego wychowania” S. Turansky, J. Miller
 „Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka” Iwona Sikorska
 „Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy” G. Gajewska, K. Bazydło – Stodolna
 „Elementy logopedii” I. Styczek
 „Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?” E. Spałek
 „Logopedia” I. Styczek
 „Pomówmy o zacinaniu” Renee Byrne
 „Wspomaganie płynności mowy dziecka” D. Kamińska
 „Edukacja w czasach pandemii” Jacek Pyżalski
 Artykułu naukowe dostępne na portalach edukacyjnych, m.in. dotyczące integracji zespołu klasowego czy potrzeb rozwojowych uczniów
 Artykuły naukowe dotyczące metod aktywizujących w pracy z uczniem, technik kreatywnego myślenia czy depresji u dzieci i młodzieży
 „Jak reagować na agresję uczniów – Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem” Monika Zielińska
 „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” G. Kasdepke

3. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do
rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

Rozwiązując na bieżąco problemy wychowawcze korzystałam z pomocy innych wychowawców i pedagoga szkolnego. Rozmowy dotyczyły trudności wychowawczych oraz sytuacji materialnej uczniów uczęszczających do świetlicy szkolne, a od roku szkolnego 2018/2019 w klasie wychowawczej. Z nauczycielami wymieniałam spostrzeżenia dotyczące agresywnego i aroganckiego zachowania uczniów wobec siebie. Problemy z uczniami polegały głównie na niestosownym zachowaniu, braku posłuszeństwa, oraz nadpobudliwości. Dzięki indywidualnym rozmowom z tymi uczniami i ich rodzicami na temat kulturalnego zachowania się atmosfera w grupie poprawiła się, a uczniowie przestali sprawiać tak duże problemy wychowawcze. Częste konsultacje z wychowawcami klas, do których chodzili uczniowie znajdujący się pod moją opieką, pozwoliły mi na szybkie rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W kwestiach wychowawczych pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami. Rozpoczynając pracę z nowym uczniem przeprowadzałam rozmowę z rodzicami, w celu zapoznania się z pracą ucznia w poprzednich placówkach edukacyjnych. Ustalana została forma kontaktu oraz zasady współpracy z rodzicem. W ciągu roku szkolnego utrzymywałam stały kontakt z rodzicem poprzez dziennik elektroniczny Librus, korespondencję w dzienniczku ucznia, spotkania indywidualne podczas zebrań z rodzicami.

Efekty dla szkoły:
• zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych;
• umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki;
• podniesie jakości pracy szkoły;
• prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów;
• dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych;
rodzic partnerem w procesie dydaktyczno – wychowawczym organizowanym przez szkołę;
• zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły;
• wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły;
• właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków wychowawcy klasowego;

Efekty dla mnie:
• wzbogacanie własnych kompetencji zawodowych;
• zdobycie nowych umiejętności;
• podniesienie działań wychowawczych u uczniów;
• stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
• poszerzenie moich wiadomości z zakresu pedagogiki i metodyki;
• poznanie nowych technik prowadzenia zajęć;
• udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
• lepsza organizacja pracy jako nauczyciela;
• właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• uczestniczyłam w wymianie doświadczeń;
• wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną;

Efekty dla uczniów:
• poprawa jakości pracy uczniów;
• reagowanie na potrzeby uczniów szkoły;
• stosowanie metod aktywizujących ucznia, wpływających na efekty pracy edukacyjnej;
• edukowani i oceniani zgodnie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych;
• tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów;
• budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie;

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej

Dokonałam analizy przepisów prawnych związanych z procedurą awansu zawodowego, z oświatą i opieką:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczyciela;
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 poz. 1287) ;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (D. U. z 2018 r. poz. 1574);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650);
 Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203;
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 i poz. 1669);
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203);
 Przepisy BHP;
 Konwencja o Prawach Dziecka;

Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego rozpoczęłam realizację procedur związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.
Organizując wycieczki szkolne musiałam zapoznać się z regulaminem wycieczek szkolnych istniejącym w naszej szkole.
W ramach prac zespołu do spraw ewaluacji, do którego zostałam powołana roku szkolnym 2019/2020 zrealizowałam zadania związane z opracowaniem raportu ewaluacji wewnętrznej.
Przeanalizowałam podstawowe dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania, Szkolny Programu Wychowawczy i Profilaktyczny.

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej
podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań

W trakcie stażu pracowałam w kilku komisjach na terenie szkoły. Miałam możliwość służyć pomocą, jako członek komisji, w konkursie fotograficznym „Pokaż, co czytasz” organizowanym przez panią Małgorzatę Pomykałę oraz w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży”. Byłam także członkiem komisji w konkursie plastycznym związany z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania.
Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Brałam udział w spotkaniach i pracach zespołu wczesnoszkolnego (2017/2018) oraz humanistycznego (2018/2019, 2019/2020). Spotkania nauczycieli należących do zespołu były znakomitą okazją do krytycznych dyskusji, konsultacji i dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i poniesienia jakości prowadzonych zajęć.
W roku szkolnym 2019/2020 pracowałam w zespole ewaluacyjnym, którego zdaniem było przygotowanie narzędzi do badania kompetencji kluczowych. W ramach pracy w ww. komisji powstały ankiety, które wykorzystane były w badaniu. Zostały one następnie przeanalizowane pod kątem ewaluacji, a na podstawie analizy dokonaliśmy zebrania informacji i przygotowaliśmy sprawozdanie.
W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 opracowałam Plan Pracy Szkoły.

3. Śledzenie zmian zachodzących w aktach prawnych dotyczących systemu oświaty i aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

Dokonałam analizy przepisów prawnych związanych z procedurą awansu zawodowego, z oświatą i opieką takich jak:
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 poz. 1287)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650)

Efekty dla szkoły:
• podwyższenie jakości pracy szkoły;
• rzetelnie przygotowanie dokumentacji ze stażu;
• dostosowanie działań do potrzeb i wymagań szkoły;

Efekty dla mnie:
• zapoznanie się z prawnymi podstawami awansu oraz przygotowanie do odbycia stażu;
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
• aktualizowałam informacje dotyczących planowanych działań szkoły;
• praca zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o programy gwarantujące jej realizację;
• poprawnie przygotowana dokumentacja;
• uczestnictwo w radach pedagogicznych pozwoliło mi czuć się współodpowiedzialną za wykonanie zadań zrealizowanych dla usprawnienia pracy szkoły;

Efekty dla uczniów:
• zapoznanie uczniów z bieżącymi przepisami MEN;
• osiągnięcie większej efektywności w pracy wychowawczo- dydaktyczne;
• stosowanie przepisów BHP tak, aby pobyt ucznia w szkole był bezpieczny;

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel i wychowawca.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

Data złożenia sprawozdania: Sprawozdanie sporządziła:

Kalisz, 03 czerwca 2020 r. .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.