X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44906
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Agata Gołba
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom
Dyrektor: mgr Krzysztof Kawka
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.

Od 2016 roku jestem nauczycielem mianowanym z jedenastoletnim stażem pracy. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu jako nauczyciel języka angielskiego. W szkole tej jestem zatrudniona na pełnym etacie i tu realizuję staż na nauczyciela dyplomowanego.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 byłam zatrudniona, w ramach zastępstwa, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu na stanowisku nauczyciela anglisty.
W roku szkolnym 2019/2020 podjęłam również pracę nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 33 w Bytomiu w niepełnym wymiarze godzin.
Od 2 stycznia 2020 roku rozpoczęłam również pracę nauczyciela-anglisty w Miejskim Domu Kultury nr 2 w Bytomiu w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: filologia w zakresie angielskiego języka handlowego, a także studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: European Business and Finance. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych, umożliwiające pracę w placówkach oświatowych. Ukończyłam również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu na kierunku: oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych, co podwyższyło moje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od początku swojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
1 września 2017r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Okres stażu, jak i okres go poprzedzający, były dla mnie czasem rozwoju zawodowego, który polegał na poszerzaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w codziennej pracy. Realizowałam zadania zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły, a także inne wynikające z wcześniej zaplanowanych działań i bieżących potrzeb.

Napisany przeze mnie plan, uwzględniając specyfikę pracy nauczyciela i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan uwzględnia także mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci, dobrą współpracę z pracownikami szkoły, rodzicami oraz społecznością lokalną. Przez cały okres stażu realizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego umożliwiające ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Po zakończonym stażu opracowałam sprawozdanie z jego realizacji.
Szczegółowe sprawozdanie przedstawia realizację zadań ujętych w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

Edukacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, zalewanym potokiem informacji i konsumpcji jest trudnym zadaniem i wymaga aktywnej postawy zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia. Nowoczesne kształcenie, oprócz tradycyjnych metod nauczania, powinno opierać się także na stosowaniu narzędzi multimedialnych, informatycznych oraz różnorodnych metodach aktywizujących. Zmienia się rola nauczyciela – z pozycji wykładowcy przekazującego wiedzę staje się organizatorem i koordynatorem pracy uczniów, aktywizując ich do działań twórczych. Proces nauczania ma na celu wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, zmierzający do pobudzania ich zainteresowań, tworzenia dogodnych warunków do podejmowania działań kreatywnych oraz poznawania i przestrzegania systemu akceptowanych społecznie wartości.
Najistotniejsza w procesie nauczania, decydująca o sukcesie stosowanych metod, jest skuteczna komunikacja między uczniem i nauczycielem. Dlatego też, w swojej codziennej pracy często wykorzystuję metody aktywizujące, gdyż to one najlepiej motywują ucznia do pracy oraz ułatwiają zrozumienie tematu. W czasie lekcji staram się jak najczęściej wykorzystywać narzędzia multimedialne i informatyczne, aby zajęcia były atrakcyjne i interesujące.
W nauczaniu języka obcego – obok konieczności rozwijania wszystkich umiejętności językowych poprzez stosowanie ćwiczeń w słuchaniu, czytaniu, mówieniu i pisaniu oraz ćwiczeń leksykalno-gramatycznych – bardzo ważnym czynnikiem jest tworzenie atmosfery sprzyjającej porozumiewaniu się w języku obcym.

Opis wykorzystania konkretnych metod aktywizujących w pracy z uczniami:
Burza mózgów (fabryka pomysłów, giełda pomysłów, jarmark pomysłów). Jest to metoda, za pomocą, której angażuję grupę uczniów lub całą klasę do zbierania jak największej liczby pomysłów, które następnie poddaje się selekcji. Uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie twórczym, zgłaszając zarówno oryginalne jak i typowe pomysły, wystrzegają się jednak przedwczesnego oceniania i krytykowania, aż do chwili sporządzenia ostatecznej listy pomysłów. Burzę mózgów najczęściej stosuję na początku zajęć jako skojarzenia rozgrzewkowe (np. do wprowadzenia nowego słownictwa tematycznego) lub w późniejszym etapie, jako sposób na utrwalenie zdobytej wiedzy. Zaletami tej metody jest to, iż angażuje możliwie najwięcej uczniów, pobudza do kreatywnego myślenia i nie stygmatyzuje tych, którzy czują się niepewnie i w innej sytuacji nie zgłosiliby swojego pomysłu z obawy np. przed wyśmianiem.
ACTIVITIES FOR HALLOWEEN
Dances Collecting sweets
Catching apples Making Jack’o lantern
Word games Painting faces
Decorating cookies Making mummies

Mapa pojęciowa (mind map). Metodę tą wykorzystuję do wizualnego przedstawienia problemu za pomocą rysunków, schematów, symboli, zdjęć, haseł, zwrotów. W ten sposób uczniowie mogą usystematyzować świeżo zdobytą wiedzę, wiadomości i pojęcia.

Rysunek 1 Fruit mind map; źródło: strona www. British Council <https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/grammar-and-vocabulary-exams/mind-maps>
Gry dydaktyczne. Metodę tą często wykorzystuję na lekcjach ćwiczeniowych w końcowej części lekcji, gdy chcę np. powtórzyć materiał, ułatwić zapamiętywanie informacji albo przećwiczyć dane umiejętności. Gry dydaktyczne podnoszą atrakcyjność zajęć, ich zaletą jest sytuacja współzawodnictwa, która wyzwala pomysłowość, chęć mówienia, chęć bycia lepszym, a także chęć otrzymania lepszej oceny. Postrzegane są przez uczniów jako ciekawe urozmaicenie lekcji – pobudzają ambicje ucznia, który chcąc wygrać z kolegą, mobilizuje się do zwiększonego wysiłku intelektualnego. Gry dydaktyczne uczą dążenia do racjonalizacji, usprawnienia i uproszczenia działania w celu zwiększenia jego efektywności, łatwiejszego i szybszego osiągnięcia pożądanego wyniku. Dodatkowo, wpływają na budowanie poczucia własnej wartości, odprężają uczniów, uczą właściwej komunikacji. Najczęściej na zajęciach stosuję fiszki obrazkowe, memory językowe, bingo (wiele z nich wykonuję samodzielnie), kalambury, państwa miasta po angielsku, głuchy telefon, drabina.
Piosenki, wyliczanki, rymowanki. Pełnią one funkcje nie tylko motywującą, ale także integrującą (śpiewane są przez wszystkie dzieci), terapeutyczną (śpiew eliminuje stany lękowe), dydaktyczną (struktury wprowadzane w piosence są lepiej zapamiętywane).
Ważne imię. Metodę tą stosuję do utrwalenia poznanego słownictwa, proszę uczniów o zapisanie swojego imienia i dopisanie znanego sobie słówka w języku angielskim. Zadanie dzieci wykonują z pamięci lub wykorzystują różne źródła np. zeszyty, podręczniki, słowniki. Można ograniczyć wykonanie zadania do jednego obszaru np. jedzenie, zwierzęta, miejsca w mieście, w zależności od omawianej tematyki.
A – apple
G – garlic
A – almond
T – tomato
A - avocado

Metoda prawda – fałsz. Metoda ta sprawdza się w przyswojeniu i utrwaleniu nieskomplikowanych zasad gramatycznych. Wraz z klasą przygotowuję duży arkusz papieru, na którym zaznaczone są 3 pola oraz własnoręcznie wykonany zestaw kart. Uczniowie kolejno wyciągają jedną kartę i czytają ją głośno. Grupa musi zdecydować, czy przeczytane zdanie jest zgodne poznanymi zasadami czy też nie. Karta wędruje na pole „prawda” lub „fałsz”. Jeżeli grupa nie dojdzie do porozumienia kartę odkłada na bok. Metoda ta uczy współpracy w grupie, argumentowania, asertywności, wyciągania wniosków.
Ćwiczenia śródlekcyjne. Najczęściej wykorzystuję je w klasach młodszych, aby wyeliminować efekt znużenia i zmęczenia, a także aby zmobilizować uczniów do pracy i podnieść efekty lekcji. W czasie przeprowadzania tych ćwiczeń wydaję uczniom krótkie, zrozumiałe i mobilizujące polecenia w języku obcym (np. clap your hand, touch your nose, turn around, jump) – ich celem jest odprężenie fizyczne i psychiczne. Ważne jest, aby w czasie ich wykonywania stworzyć pogodny nastrój, atmosferę radości.
Metody oglądowe: pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Ich celem jest zapamiętywanie materiału językowego poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Metody te stosuję w pracy z małymi dziećmi do prezentacji nowego słownictwa. Często wykorzystuję zdjęcia, rekwizyty, plakaty, plansze, filmy wideo.
Praca w grupach, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zaliczyć tu można każdy rodzaj aktywności uczniów: powtarzanie słownictwa, rozwiązywanie testów, odrabianie prac domowych, wykonywanie prac projektowych itp. Uczniowie wypełniają karty pracy, analizują dany problem czy zagadnienie, a następnie prezentują na forum klasy efekty pracy grupy. Metoda ta kształtuje umiejętność pracy w grupie, uczy odpowiedzialności za realizacje powierzonej części zadania, uczy odpowiedzialności za innych.
Metoda projektu. Pracując tą metodą pełnię rolę koordynatora i obserwatora pracy uczniów. Uczniowie sami wybierają temat projektu, dzielą się na zespoły projektowe, wyznaczają sobie cele i zadania, ustalają terminy, sposób ewaluacji i prezentacji efektów ich pracy. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w klasach starszych - uczy pracy i współdziałania w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, systematyczności i planowania swojej pracy. Uczy korzystania z różnorodnych źródeł, weryfikacji zdobytych informacji. W trakcie prezentacji projektu na forum klasy czy szkoły pozwala przezwyciężyć lęk przed wystąpieniami publicznymi, kształtuje pewność siebie i łatwość publicznej wypowiedzi. Przy pomocy tej metody uczniowie wykonali następujące projekty:
• „Football in England – piłka nożna w Anglii” (klasy II i III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018),
• „Zwiedzamy Europę autostopem, czyli europejskie degustacje” – w ramach szkolnych obchodów Dnia Języków Obcych (klasy II gimnazjum, rok szkolny 2016/2017),
• „Janusz Korczak – nauczyciel, wychowawca, pedagog” – w ramach szkolnych obchodów dnia patrona (klasy II gimnazjum, rok szkolny 2016/2017),
W wyżej wymienionych projektach edukacyjnych pełniłam rolę opiekuna, odpowiedzialna byłam także za stworzenie niezbędnej dokumentacji (np. karty projektu). W codziennej pracy współpracuję również z innymi nauczycielami przy realizacji ich projektów (np. projekt „Przy stoliku naucz się” opiekun mgr Dorota Poloczek, rok szkolny 2019/2020).

Uzyskane efekty dla nauczyciela:
• poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie realizacji pracy dydaktycznej,
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy,
• modyfikowanie własnego warsztatu pracy,
• uatrakcyjnienie zajęć, zmobilizowanie ucznia do aktywnego udziału w procesie nauczania,
• obserwacja i lepsze poznanie ucznia w procesie uczenia się,
• zdobywanie nowych pomysłów na prowadzenie: zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć dla uczniów zdolnych,
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• efektywne realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych,
• poszerzenie wiedzy na temat istoty metod aktywizujących,
• konieczność ciągłego rozwoju i bycia na bieżąco z nowinkami technicznymi,
• rozwinięcie umiejętności interpersonalnych,
• satysfakcja nauczyciela z lepszego przyswojenia wiadomości i umiejętności przez ucznia.
• lepsze zrozumienie funkcjonowania uczniów z dysfunkcjami,

Uzyskane efekty dla szkoły:
• uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• skuteczne utrwalanie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej formie,
• stworzenie uczniom warunków do maksymalnego wykorzystania i rozwoju możliwości intelektualnych,
• ciekawa forma nauki poprzez zabawę, aktywny udział uczniów w procesie nauczania – uczenia się,
• trwałe i estetyczne pomoce dydaktyczne,
• integracja uczniów jako zespołu klasowego,
• właściwe relacje uczniów w zespole klasowym,
• pomoc uczniom napotykającym trudności np. w relacjach z rówieśnikami, w wystąpieniach publicznych,
• udoskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Nauczyciel, chcący sprostać wymaganiom współczesnego świata, w tworzeniu swojego warsztatu pracy musi korzystać z narzędzi multimedialnych i informatycznych. Narzędzia te bardzo uatrakcyjniają lekcje, budzą duże zainteresowanie uczniów, sprawiają, że aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach. Umiejętność ich stosowania wykorzystuję do podnoszenia jakości własnego warsztatu pracy, efektywności nauczania, uatrakcyjnienia form przekazu wiadomości, a w konsekwencji podwyższenia jakości pracy szkoły.
Nowoczesna technologia usprawniała i ułatwiała mi codzienną pracę oraz przygotowywanie się do zajęć. Począwszy od planowania pracy na początku roku szkolnego poprzez wszystkie plany pracy, kryteria oceniania, dokumentacje dla rodziców, karty pracy, pomoce dydaktyczne – przygotowywałam na komputerze, dzięki czemu łatwiej było mi je na bieżąco modyfikować. Podczas zajęć często korzystałam ze sprzętu multimedialnego co korzystnie wpływało na ich urozmaicenie, ale przede wszystkim pomagało zwrócić uwagę na omawianą tematykę. Pokazywałam również uczniom alternatywne, w porównaniu z przekazem nauczyciela, źródło informacji odnośnie nauczanych treści.
Komputerowa organizacja własnego warsztatu wpływa na podnoszenie jakości pracy dydaktycznej. Pozwala również zaoszczędzić czas, gdyż przygotowane materiały mogą być modyfikowane i wielokrotnie wykorzystywane. Zwiększa to również jakość wykonanych dokumentów. Dlatego też, w związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia z języka angielskiego: kart pracy, scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, gier słownych itp. stale korzystam z zasobów internetowych portali edukacyjnych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej korzystałam z adresów: www.pearson.pl, www.oup.com, www.anglisci.pl, www.teacher.pl, www.profesor.pl. Staram się systematycznie uzupełniać zbiór płyt CD i DVD, słowników multimedialnych oraz programów komputerowych, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Regularnie wykorzystywałam prezentacje multimedialne, które sama opracowywałam, lub, które były przygotowywane przez uczniów. Takie lekcje ułatwiają zapamiętywanie omawianych treści, zachęcają uczniów do aktywności, uatrakcyjniają dane zagadnienia, pobudzają wyobraźnię. Jako wychowawca korzystałam z programów Microsoft Office Excel i Word. Opracowywałam statystyki oraz zestawienia klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Pisałam ankiety i krótkie testy psychologiczne na godziny z wychowawcą. Uczniowie z mojej klasy wychowawczej mogli wykazać się aktywnością przygotowując na takie lekcje referaty na interesujące ich tematy, stanowiące podstawę do późniejszej dyskusji. Przy pracach nad projektami edukacyjnymi wszystkie materiały, ankiety, wykresy opracowywane były przy wykorzystywaniu programów World i Excel, a także mailowo wymieniałam się z uczniami uwagami i pomysłami.
Technologia komputerowa przyczynia się do rozwoju intelektualnego uczniów. Stosując ją podczas zajęć wpływam na ich rozwój, rozwijam ich zainteresowania i umiejętności, pobudzam do myślenia i działania. Stwarzam możliwość korzystania z niewyczerpanego źródła informacji, jakim jest Internet. Zajęcia takie stają się dla uczniów atrakcyjne i wzbudzają w nich ciekawość oraz chęci poznawcze. Przygotowując się do zajęć lekcyjnych korzystałam z witryn internetowych w poszukiwaniu aktualnych informacji i wiedzy przedmiotowej. Wielokrotnie na lekcjach podawałam uczniom adresy sprawdzonych stron internetowych (słowniki internetowe, translatory, banki słów), zachęcając ich do częstego korzystania z tych stron. W ten sposób uczyłam młodzież sprawnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji. Polecając bezpieczne i ciekawe strony internetowe, wpajałam zasady rozsądnego korzystania z tej formy technologii informacyjnej. W miarę możliwości wyświetlałam uczniom filmy i programy popularno-naukowe poświęcone tematyce krajów anglojęzycznych. W ten sposób uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę m.in. na temat: brytyjskiej rodziny królewskiej, amerykańskiej fabryki snów, czyli Hollywood czy tradycyjnych świąt tj. Trooping the Colour czy Thanksgiving.
Komputer i Internet służą mi również do wymiany informacji, materiałów dydaktycznych oraz dokumentów z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami i Dyrekcją. Programy komputerowe wykorzystuję również do tworzenia prezentacji multimedialnych na akademie szkolne, sporządzania materiałów informacyjnych i fotografii do kroniki klasowej, opracowywania i przygotowywania dyplomów, podziękowań dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną w oparciu o internetowy program do nauki słownictwa Insta.Ling. Uczniowie korzystając systematycznie z wprowadzonego przeze mnie słownictwa i generowanych kartkówek skutecznie powtarzali i utrwalali zdobytą wiedzę i umiejętności językowe. Praca z aplikacją internetową pozwoliła mi w szybki sposób sprawdzić i ocenić wiedzę uczniów. Chętnie pracowali z tą aplikacją, gdyż był to dla nich innowacyjny, atrakcyjny i ciekawy sposób powtórzenia wiadomości.
Wszystkie opracowane przeze mnie dokumenty szkolne, również te związane z odbywaniem stażu, przygotowywałam samodzielnie przy pomocy programów do edycji tekstu (wnioski, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, programy nauczania, rozkłady materiału, przedmiotowe zasady oceniania, dokumenty wychowawcy klasy). Również, cała dokumentacja załączona do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego została opracowana przy pomocy komputera. Poznając i gromadząc niezbędne przepisy dotyczące systemu oświaty korzystałam m.in. z Internetowego Systemu Aktów Prawnych www.isip.sejm.gov.pl. W swojej pracy wykorzystywałam również Internet i portale edukacyjne w samokształceniu (www.men.gov.pl, www.kuratorium.katowice.pl, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i inne). Z ich pomocą uzyskiwałam i zgłębiałam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli, śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, wykorzystywałam fora internetowe oraz publikacje nauczycielskie do wymiany doświadczeń, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek. Ponadto często w swojej pracy korzystałam ze stron wydawnictw Macmillan, Oxford i Pearson. Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego w Internecie na stronach: www.edux.pl, www.45minut.pl, www.publikacje.edu.pl. Po zakończeniu stażu planuję również przekazać do opublikowania na tej samych stronach moje sprawozdanie z realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi codzienną pracę dydaktyczną w trakcie odbywania stażu, a także wpłynęła na mój samorozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych. W trakcie trwania stażu ukończyłam kurs komputerowy współfinansowany ze środków unijnych: „Kariera – rozwój kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców woj. śląskiego”, który usprawnił moją codzienną pracę oraz pomógł mi w rozwinięciu własnego warsztatu pracy. Ponadto uczestniczyłam w e-szkoleniach i e-warsztatach o tematyce odpowiadającej specyfice mojej pracy organizowanych przez OPERON.
W związku z globalną sytuacją epidemiologiczną oraz epidemią COVID-19 w Polsce od marca 2020 roku, przed polskimi nauczycielami – również przede mną - zostało postawione nowe wyzwanie tzw. e-nauczanie (e-learning). W związku z zamknięciem szkół proces edukacyjny odbywał się w domu przy użyciu technologii informatycznej. Realizowałam podstawę programową umieszczając zagadnienia i karty pracy na stronach internetowych szkół, w których pracowałam. W codziennej, zdalnej pracy przydatne okazały się portale edukacyjne: edukator.pl, epodreczniki.pl, testportal.pl, kursy online: equrs.pl oraz strony wydawnictw językowych: Pearson, Oxford i Nowa Era, które udostępniały materiały do codziennej pracy umożliwiające skuteczne i ciekawe nauczanie w formie zdalnej. Byłam w stałym kontakcie mailowym oraz za pomocą Skype’a i Zooma, nie tylko z Dyrekcją Szkoły, ale także z uczniami i rodzicami, podejmując działania adekwatne do sytuacji, w której przyszło mi pracować. Proces oceniania polegał na sprawdzaniu prac otrzymanych drogą mailową oraz przysyłaniu informacji zwrotnej zawierającej: omówienie pracy ze wskazaniem popełnionych błędów, otrzymaną ocenę, wskazówki do dalszej pracy oraz pozytywne wzmocnienie. Regularnie prowadziłam również lekcje on-line, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Uzyskane efekty dla nauczyciela:
• ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy,
• podniesienie atrakcyjności zajęć,
• szybki przepływ informacji, szybka wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• podniesienie bezpieczeństwa uczniów w sieci,
• sprawna komunikacja z innymi osobami,
• jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych pomysłów i rozwiązań,
• pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
• wyszukiwanie w Internecie pomysłów na temat metod i środków dydaktycznych,
• wyszukiwanie w sieci ofert organizatorów kursów i szkoleń,
• estetyczne opracowywanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania szkoły, a także pracy nauczyciela,
• wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy,
• dostosowanie metod i sposobu nauczania do aktualnej sytuacji w kraju.

Uzyskane efekty dla szkoły:
• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie technologii komputerowej,
• uatrakcyjnienie lekcji, usystematyzowanie trwałej wiedzy uczniów,
• aktywność uczniów w procesie nauczania – uczenia się dzięki pracy z aplikacją internetową Insta.Ling,
• wdrażanie uczniów do efektywnego poszukiwania informacji w różnych źródłach,
• znajomość przez uczniów zasad bezpieczeństwa w sieci,
• kształtowanie u uczniów umiejętności szybkiej wymiany informacji i sprawnej komunikacji z nauczycielem i kolegami z klasy,
• rozbudzenie zainteresowania technologią informacyjną poprzez mobilizowanie uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Na bieżąco gromadziłam i opracowywałam materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela-anglisty. Stworzyłam i na bieżąco wzbogacałam własną bazę materiałów dydaktycznych (testy, kartkówki, karty pracy, gry dydaktyczne, scenariusze lekcji), które wykorzystywałam w pracy z uczniem. Umożliwiło mi to wzbogacenie warsztatu pracy, poprzez gotowe narzędzia pomiary wiedzy, scenariusze, konkursy, imprezy szkolne, wystawy – wszystko to podzielone tematycznie. Wszystkie opracowane przeze mnie materiały udostępniałam zainteresowanym nauczycielom.

2. Publikacje w Internecie.
Chcąc podzielić się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas stażu publikowałam materiały na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu (https://sp21bytom.edupage.org/):
• autorski program profilaktyczny,
• program innowacji pedagogicznej,
• własne materiały dydaktyczne oraz informacje dotyczące podejmowanych przeze mnie działań.
Opublikowałam także plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie ze stażu w Internecie na stronach: www.edux.pl, www.45minut.pl, www.publikacje.edu.pl. W ten sposób realizowałam cele operacyjne i strategiczne programu rozwoju naszej szkoły.

3. Szkolenia oraz zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.
W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przygotowałam i przeprowadziłam 2 szkolenia nauczycieli języków obcych:
• „Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych” (rok szkolny 2018/2019),
• „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych” (rok szkolny 2019/2020)
Oba szkolenia przygotowałam zgodnie z zapotrzebowaniem na usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu dydaktyki i metodologii przedmiotu. Podczas tych szkoleń starałam się podać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne metody działań. Każdy nauczyciel uczestniczący w szkoleniu otrzymał ode mnie materiały w formie papierowej i/lub w formie prezentacji multimedialnej. Przygotowanie szkolenia i materiałów szkoleniowych kosztowało mnie wiele godzin pracy, pracy która w końcowym efekcie przyniosła spełnienie i zadowolenie dla mnie i dla nauczycieli obecnych na szkoleniu.
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły. Prowadzenie lekcji pokazowych oznaczało zawsze dla mnie nowe wyzwanie i zmuszało mnie do szukania nowych rozwiązań.

W czasie trwania stażu wielokrotnie przeprowadzałam zajęcia obserwowane przez dyrektora bądź wice-dyrektora szkoły. Były to zarówno lekcje przedmiotowe, jak i wychowawcze. Zawsze spotykałam się z pozytywną oceną przeprowadzonych przeze mnie zajęć.

4. Współpraca z innymi nauczycielami.
Podczas spotkań zespołu przedmiotowego języków obcych omawiałam wspólne działania mające poprawić wyniki nauczania. Moja dyskusja z nauczycielami, formułowanie wspólnych wniosków, przygotowywanie lekcji pokazowych było niezbędnym elementem do uzyskiwania lepszych wyników. Rokrocznie wspólnie dokonywałam analizy diagnoz wstępnych, egzaminów próbnych i tych właściwych (gimnazjalnych i ósmoklasisty), na podstawie, których ustalałam na które umiejętności należy kłaść większy nacisk, co należy z uczniami ćwiczyć w celu poprawy ich wiadomości. Swoje wnioski przedstawiałam uczniom, rodzicom i nauczycielom.
W roku szkolnym 2018/2019 współpracowałam z nauczycielem chemii przy realizacji programu zajęć pozalekcyjnych „Ciekawa chemia”. Uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych mieli możliwość podnieść swoje kompetencje językowe m.in. poprzez wykonywanie, przygotowanych przeze mnie kart pracy o tematyce chemicznej w języku angielskim.
Mając stały kontakt z innymi nauczycielami miałam możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dorobku na forum oraz podnoszenia prestiżu Gimnazjum nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 21. Pozytywne opinie zwrotne nauczycieli wykorzystujących moje pomysły dowartościowały mnie i motywowały do realizacji nowych pomysłów.

§ 8 ust.3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Praca na rzecz Stowarzyszenia Przyjazna Ósemka
Od początku działalności Stowarzyszenia Przyjazna Ósemka, czyli od dnia
16 października 2012 r. (kiedy to Sąd Okręgowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy nadał numer Krajowego Rejestru Sądowego) aktywnie działam w Stowarzyszeniu, najpierw jako szeregowy członek, a od 2016 roku jako członek Zarządu.
Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka powstało z myślą o wspieraniu szkół, zwłaszcza Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka oraz Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu. Obecnie siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Bytomiu - Karbiu w Szkole Podstawowej nr 21 im. J. Lompy.
Celem mojego uczestnictwa jest:
• promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
• działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
• wspieranie szkół, zwłaszcza - Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka w Bytomiu oraz Szkoły Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy, pomoc szkołom w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
• współpraca z lokalnym środowiskiem,
• inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych,
• promowanie i realizowanie działań ukierunkowanych na rozwój oświaty,
• współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi
oraz organizacjami i innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
• podnoszenie jakości edukacji,
• promowanie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
• promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
• wspieranie uczniów uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
• wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• promowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.

Do moich funkcji, jako członka Zarządu należy:
• organizowanie, prowadzenie i bieżące nadzorowanie działalności Stowarzyszenia,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
• realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
• zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
• przygotowywanie sprawozdań finansowych,
• planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
• przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

W trakcie trwania stażu podjęłam szereg działań służących dobru naszej szkoły, oświaty i edukacji, ale przede wszystkim służących dobru dzieci i młodzieży z Bytomia. We współpracy z koleżankami koordynowałam i realizowałam projekty Stowarzyszenia (niektóre współfinansowane przez Gminę Bytom):
• V Piknik Majowy,
• Kampania Białych Serc – kampania propagująca życie bez narkotyków,
• Rejonowy konkurs wiedzy o lekturach pt. „Magiczny świat w twardej okładce” I edycja (2019),
• wojewódzki konkurs wiedzy o lekturach pt. „Magiczny świat w twardej okładce” II edycja (2020) - opracowanie regulaminów, zbieranie i ocena prac konkursowych, organizacja wystawy prac,
• organizacja Mikołajek dla dzieci z dzielnicy Bytomia - Karb,
• zakup nagród dla dzieci i młodzieży z dzielnic Bytomia - Karb i Bobrek.

Prowadzę sprawozdawczość organizacji, opracowuję dokumenty wymagane dla organizacji pozarządowych, pilnuję terminów. Dzięki odpowiednio prowadzonej dokumentacji, Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka postrzegane jest przez władze miasta jako organizacja aktywna, sumienna i rzetelna.
Będąc członkiem Zarządu wpływam pozytywnie na wizerunek naszej szkoły w środowisku lokalnym. Wykonując wyżej wymienione działania, promuję Szkołę Podstawową nr 21, która jest partnerem przy realizacji różnych projektów.

Uzyskane efekty:
• wspieranie rozwoju dzieci poprzez organizowanie i inicjowanie akcji szkolnych i pozaszkolnych,
• wraz z członkami Stowarzyszenia Przyjazna Ósemka prowadzenie działań mających podnieść jakość edukacji przez promowanie dobrych nawyków i zachowań,
• pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia m.in. z 1% podatku (od 2016 roku)oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Uczestniczenie w pracach zespołów podnoszących jakość pracy szkoły
Przez cały okres trwania stażu brałam aktywny udział w pracach różnych organów szkoły oraz zespołów przedmiotowych. Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły czynnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, przedstawiając m.in. bieżące kwestie i problemy dydaktyczno-wychowawcze, a także śródroczne i roczne wyniki klasyfikacji uczniów, których w roku szkolnym 2017/2018, byłam wychowawcą.
Brałam aktywny udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących m.in.: pomocy pedagogiczno-psychologicznej według nowych zasad, bezpieczeństwa uczniów w sieci, BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania kompetencji kluczowych, organizacji imprez i wycieczek szkolnych, odpowiedzialności karnej nauczycieli, zmian w Statucie Szkoły, w radach dotyczących organizacji pracy w nowym roku szkolnym, Planu Nadzoru Pedagogicznego, procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, promowania uczniów, w radach klasyfikacyjnych oraz podsumowujących. Uczestnictwo w wyżej wymienionych szkoleniach poświadczone jest podpisem na listach obecności oraz stosownymi zaświadczeniami.
Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach i pracach zespołu wychowawczego oraz zespołu przedmiotowego. W roku szkolnym 2017/2018 brałam udział w pracach zespołu wychowawczego w sprawie ujednolicenia programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. W kolejnych latach uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej – moje zadania polegały na przeanalizowaniu ankiet przeprowadzanych wśród uczniów szkoły (na temat procesu nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych) oraz na wyciagnięciu wniosków na przyszłość. W roku szkolnym 2019/2020 byłam członkiem zespołu oceniająco-diagnozującego odpowiedzialnego m.in. za przygotowywanie analizy i wniosków po egzaminach ósmoklasisty: właściwym (kwiecień 2019r.) i próbnym (listopad 2019r.). Pełniłam funkcję koordynatora do spraw wyboru programu nauczania i podręczników do nauki języka angielskiego na rok szkolny 2020/2021. Pełniłam także funkcję członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego, uczestnicząc w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty w latach 2018 – 2020.
Nasza szkoła od lat współpracuje z Katolickim Ośrodkiem „Dom Nadziei” im. Ks. Jana Berthiera. Jest to stacjonarny i całodobowy oddział terapii i rehabilitacji dla młodzieży od 14 do 21 lat uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Tu mogłam sprawdzić swoje doświadczenie zawodowe realizując nauczanie indywidualne z podopiecznymi. Rozmowy, wsparcie, przekazywanie wiedzy uczniom, pomoc w ukończeniu kolejnej klasy – wszystko to było przez te lata nie lada wyzwaniem. Praca z młodzieżą z Domu Nadziei pozwoliła mi na uporządkowanie wiedzy na temat nauczania indywidualnego.
Przez cały okres trwania stażu byłam w stałym kontakcie z wszystkimi członkami grona pedagogicznego. Współpracowałam z wychowawcami klas i na bieżąco informowałam ich, zarówno o postępach w nauce, jak i trudnościach oraz zachowaniu ich wychowanków. Ich cenne rady i wskazówki pomogły mi na bieżąco rozwijać własne umiejętności wychowawcze oraz rozwiązywać zaistniałe problemy dydaktyczno-wychowawcze.
Nawiązałam współpracę ze świetlicą szkolną przy projekcie fundacji Orange „Mega Misja”. To 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby pomóc dzieciom odpowiedzialnie korzystać z technologii, zadbać o swoją równowagę oraz bezpieczeństwo online. W projekcie tym dzieci kształtują zdrowe nawyki cyfrowe i uczą się, jakie treści można publikować w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać etykiety, praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w sieci, dbać o internetowe maniery, zabezpieczać urządzania i jak zachować umiar w spędzaniu czasu online.

Uzyskane efekty dla nauczyciela i dla szkoły:
• śledzenie na bieżąco nowych ustaw, rozporządzeń, przepisów w/s przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, jak również dokumentów szkolnych,
• zdobycie wiedzy na temat pracy różnych organów szkoły, niezbędnej do rzetelnego wypełniania zadań nauczyciela oraz nauczyciela-wychowawcy,
• podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez działania przyczyniające się do sprawniejszej organizacji jej pracy, a także promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie umiejętności dydaktycznych
i wychowawczych,
• poznanie specyfiki pracy w różnych placówkach oświatowych oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas procesu nauczania,
• zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy z gronem pedagogicznym,
• wymienianie poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W ramach pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych co roku we wrześniu przeprowadzałam wstępną diagnozę wiedzy językowej w poszczególnych klasach. Analizowałam wyniki indywidualnych uczniów, z uwzględnieniem kluczowych umiejętności językowych. Na ich podstawie wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Corocznie przygotowywałam i przeprowadzałam także próbne egzaminy z języka angielskiego w klasach trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej. Następnie dokonywałam szczegółowej analizy wyników wyżej wymienionych form pomiaru dydaktycznego,
zwracając uwagę na kluczowe umiejętności językowe oraz porównywałam je z wynikami z lat poprzednich. Ponadto, do moich zadań należało przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Wraz z pozostałymi nauczycielami języków obcych byłam odpowiedzialna za organizację konkursów oraz imprez szkolnych o tematyce językowej, np. konkurs „I ty możesz zostać poliglotą”, czy obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Przygotowywałam również lekcje tematyczne z zakresu kultury krajów anglojęzycznych (np. Christmas, Haloween, Easter, St. Patrick’s Day). Działania te miały na celu poszerzyć wiedzę na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, jak również wzbudzić w uczniach zainteresowanie i motywację do nauki języka obcego. Przez cały okres stażu regularnie uczestniczyłam w spotkaniach zespołu przedmiotowego, na których m.in. wspólnie z nauczycielami konstruowałam plan pracy na dany rok szkolny, uczestniczyłam w wykonywaniu założeń programowych, omawiałam postępy i trudności w nauce języka angielskiego, wysuwałam propozycje na uatrakcyjnienie lekcji, a także pracowałam nad sposobami coraz lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. W każdym roku, podczas podsumowania pracy, formułowałam wnioski, mające na celu poprawę jakości pracy na kolejny rok. Przeprowadziłam także lekcję otwartą dla nauczycieli języków obcych na temat dysleksji w nauczaniu języków obcych (na podstawie odbytego wcześniej szkolenia).

Uzyskane efekty:
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy, poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności językowych; dzielenie się nimi z uczniami,
• wymienianie doświadczeń z innymi nauczycielami przedmiotowymi,
• angażowanie się w działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły,
• popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej.

Przez cały czas odbywania stażu współpracowałam z Samorządem Uczniowskim oraz jego opiekunami. Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. Głównym celem jego działalności jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły oraz promowanie pozytywnych postaw.
Sumiennie pełniłam dyżury w czasie dyskotek szkolnych organizowanych przez Samorząd z okazji, np. Andrzejek, Walentynek, Pierwszego Dnia Wiosny itp. Corocznie byłam głównym organizatorem lub współorganizatorem szkolnych akademii i różnorodnych imprez wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny.
Współorganizowałam także konkursy dla młodzieży - konkurs plastyczny na zwyczaje bożonarodzeniowe, konkursy językowe, z których wyniki były wliczane
do współzawodnictwa klas organizowanego przez Samorząd Uczniowski.
Współpracowałam z Samorządem przy wydawaniu gazetki szkolnej „Eight” (Gimnazjum nr 8) i „Dżdżownica” (Szkoła Podstawowa nr 21), gdzie byłam odpowiedzialna za dział językowy poświęcony kulturze i tradycjom krajów anglojęzycznych.

Uzyskane efekty:
• zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy z młodzieżą szkolną,
• doskonalenie umiejętności planowania i organizowania różnych imprez i wydarzeń szkolnych,
• rozwijanie możliwości twórczych utalentowanej młodzieży,
• angażowanie sporej grupy uczniów w akcje szkolne i pozaszkolne, zarówno w celu promocji szkoły jak i poszukiwania oraz odkrywania umiejętności i indywidualnych talentów.
• promowanie pozytywnej postawy wśród uczniów.

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
W 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową reformę systemu edukacji, w ramach której m.in. przywrócono 8-klasową szkołę podstawową kończącą się egzaminem ósmoklasisty. W związku z tym, będąc już egzaminatorem gimnazjalnym CKE, postanowiłam przystąpić do szkolenia uzupełniającego dla obecnych egzaminatorów gimnazjalnych przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

W trakcie odbywania stażu aktywnie uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, dbałam o podnoszenie kwalifikacji, doskonaląc własny warsztat pracy. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w praktyce, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy szkoły, jej działań dydaktycznych i wychowawczych.

Tematyka szkoleń i warsztatów odbytych w ramach stażu:

I. METODYCZNE:
• „Dzielenie się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu języka angielskiego w ramach akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+”,
• „Innowacyjne i efektywne metody utrwalania i powtarzania materiału na lekcjach języka obcego”,
• „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”,
• sesje szkoleniowe wydawnictwa Pearson dotyczące nowego egzaminu ósmoklasisty,
• konferencja szkoleniowa na temat programu wymiany młodzieży w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży,

II. INTERNETOWE:
• „Jak pomóc uczniom zdać egzamin gimnazjalny i maturalny? Warsztat motywacyjny i narzędziowy”,
• „Lepszy nauczyciel i lepszy uczeń. Coaching w edukacji II stopnia”,
• „Uprzedzenia, dyskryminacja - jak uczyć tolerancji? Metody i narzędzia pracy w edukacji antydyskryminacyjnej”,
• „Facebook jako metoda komunikacji dla szkoły i nauczyciela”,
• „Jak działać ręka w rękę z rodzicem - budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań”,
• „Jak oswoić konflikty w klasie – praktyczny poradnik dla nauczyciela”,
• „Wiem co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej”,
• „Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela”,
• ”Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc”,
• „Nowy awans zawodowy – od stażysty do profesora oświaty”,
• „Career skills: communication skills” – webinarium online,
• “Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne” – konferencja online,
• „Zdalna lekcja, niekoniecznie na żywo” – szkolenie online,
• „Uczę klasę szóstą i co dalej? – czyli jak wybrać podręcznik do klasy siódmej i przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty” – szkolenie online,
• „English Class on Zoom” sesja szkoleniowa Pearson – szkolenie online.

W trakcie stażu brałam udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz we wszystkich szkoleniach, w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Tematyka szkoleń odbytych w ramach WDN:
• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna według nowych zasad”,
• „Rodzic roszczeniowy, czyli jak rozmawiać z trudnym rodzicem”,
• „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – szkolenie komendanta Państwowej Straży Pożarnej”,
• „Moi uczniowie bezpieczni w sieci” – szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, zorganizowane w ramach projektu CYBERNAUCI – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci,
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
• „Kształtowanie kompetencji kluczowych”,
• „Tutoring jako metoda w edukacji”,
• „szkolenie BHP”,
• kurs komputerowy: „Kariera – rozwój kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców woj. śląskiego”,
• „Organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli”,
• „Odpowiedzialność karna nauczycieli”,
• „Autyzm”.

Trafny wybór szkoleń i różny ich zakres tematyczny bardzo pomógł mi w codziennej pracy nauczyciela. Podwyższył jakość mojej pracy i tym samym usprawnił jej funkcjonowanie. Udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego poszerzył moją wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu ważnych dziedzin w życiu nauczyciela, podniósł jakość pracy szkoły. Uczestnictwo we wszystkich wymienionych szkoleniach i warsztatach potwierdzone jest odpowiednimi zaświadczeniami.

Uzyskane efekty:
• zdobycie uprawnień do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty oraz praktycznego doświadczenia wykonując corocznie obowiązki egzaminatora OKE; bycie na bieżąco z całą procedurą przebiegu i sprawdzania tego egzaminu,
• przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu OKE uczniom w codziennej pracy, zwracanie ich uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz dawanie im praktycznych wskazówek do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
• umiejętność planowania procesu dydaktycznego, tak aby realizować treści zgodne z nową podstawą programową,
• tworzenie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystując pomysły i przykłady zaprezentowane na szkoleniach metodycznych, np. ćwiczenia z wykorzystaniem języka potocznego, opowiedz mi historię - uczenie się od siebie,
• wykorzystywanie na lekcjach potencjału piosenek i muzyki w nauczania języka obcego,
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem materiałów video - filmów, filmików,
• podnoszenie wydajności pracy grupowej i zespołowej poprzez dobieranie uczniów o różnych stylach myślenia np. znawca potrzebuje myśliciela, myśliciel znawcy, a konceptualista rozjemcy,
• większe zainteresowanie uczniów lekcją, ich zaangażowanie i kreatywność,
• poznanie prostych i skutecznych narzędzi i form pracy z uczniami, wdrażanie ich na lekcjach i zajęciach dodatkowych:
• metody aktywizujące: burza mózgów, mapa pojęciowa, prawda-fałsz,
• metody rozwijające umiejętności komunikacyjno-społeczne: metoda projektu, gry dydaktyczne, dyskusje,
• stosowanie metody wizualizacji – pomaga w szybszym zapamiętywaniu haseł, komunikatów i powiązań. Obraz zwraca uwagę i angażuje uczniów, bo zwiększa ich zainteresowanie, zachęca do słuchania, uwzględnia różne typy uczenia się,
• odwrócona lekcja - uczniowie samodzielnie przygotowują i prowadzą lekcje, wykorzystują swoje własne pomysły,
• zachęcanie do działania oraz wzbudzanie entuzjazmu i kreatywności wśród uczniów,
• praca grupowa –uczniowie dzielą się wiedzą i doświadczeniami z uczniami o podobnych możliwościach lub uczą się wspierać innych, przekazywać w zrozumiały sposób posiadaną wiedzę,
• pomoc innym w nauce – przetwarzanie i przekazywanie wiedzy jako najlepszy sposób na jej utrwalanie,
• poszerzenie własnego warsztatu pracy o nowe materiały dydaktyczne, przykłady dobrych praktyk w nauczaniu języka angielskiego,
• dzielenie się wiedzą z uczniami na temat przykładowych zadań egzaminacyjnych i strategii ich rozwiązywania,
• wykorzystywanie na lekcjach materiałów szkoleniowe pozwalających ukierunkować pracę z uczniem (karty pracy oraz przykładowe egzaminy na bazie Repetytorium Ósmoklasisty wyd. Pearson),
• formułowanie wraz z uczniami celów związanych z egzaminem (zgodnie z zasadą S.M.A.R.T) oraz planu działań np. uczestnictwo z zajęciach przygotowujących do egzaminu,
• eliminowanie na lekcji przekonań ograniczających uczniów (np. Nauka jest trudna, Jestem beznadziejny, Nauczyciel się na mnie uwziął), wzmacnianie u uczniów autonomii (np. To twoja decyzja, Wybór należy do ciebie),
• poszerzanie własnej wiedzy na temat typów zadań egzaminacyjnych, strategii ich rozwiązywania oraz kryteriów oceniania,
• zapoznanie się z nowymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykorzystywanie ich w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy przepisów prawa wraz z wykorzystaniem zapisów w praktyce,
• w codziennej pracy wykazywanie się zrozumieniem i zaangażowaniem w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• uczenie empatii, dopytywanie czy uczniowie dobrze rozumieją, obserwowanie potrzeb innych, uczenie wzajemnego słuchania,
• udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – zwięzłe i konkretne dostarczanie informacji, opisując dane zachowanie i jego wpływ na rezultaty,
• stosowanie metody „design thinking”, w celu przekazania informacji zwrotnej (II zdania: Podobało mi się..., Chciałabym...) - przekonywanie uczniów, aby zamiast skupiać się na problemie, skupili się na rozwiązaniu,
• pracując ze słabym uczniem zapominanie o tym, że jest „słaby” (odrzucanie „efektu Rosenthala/lub Pigmaliona),
• pogłębienie własnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu BHP – uwrażliwianie uczniów na możliwe zagrożenia w szkole i poza nią (np. związane z nieszczelną instalacją grzewczą), jak również z zakresu pierwszej pomocy (wykorzystując ją w razie potrzeby),
• dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią, reagowanie we wszystkich sytuacjach zagrożenia,
• zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat tutoringu rozwojowego – metoda pracy oparta na relacji mistrz–uczeń, oceniana jako szansa na pozytywną zmianę w polskiej edukacji,
Dzięki szkoleniom pogłębiłam również wiedzę i umiejętności wychowawcze, wykorzystując je w codziennej pracy. Szczególną uwagę zwróciłam na tematy związane z przemocą i agresją w szkole, kształtowaniem bezpiecznych zachowań w sieci oraz uzależnieniami od Internetu. Zagadnienia te wielokrotnie poruszałam na lekcjach wychowawczych:
• przekazywanie uczniom (poprzez rozmowy, dyskusje, lekcje tematyczne) swoich wartości, emocji, postaw otwartości na innych, innego punktu widzenia, kultury i zwyczajów, wiary w ludzką godność, równość i solidarność, szacunku dla różnorodności i odmienności oraz tolerancji dla osób z grup mniejszościowych,
• w ramach lekcji wychowawczych, omawianie z uczniami różnych form dyskryminacji, stereotypów, uprzedzeń, analizowanie przykładów wziętych z życia,
• kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych - postawę szacunku, akceptacji i otwartości na innych - poprzez poznawanie kultury uczniów z grup mniejszościowych,
• baczne obserwowanie zachowania uczniów, reagowanie na przejawy zachowań dyskryminacyjnych, ukazywanie konsekwencji takich zachowań,
• eliminowanie przejawów mowy nienawiści (dowcipy, rozpowszechnianie plotek, groźby, nakłanianie do przemocy, hejt internetowy) skierowanej w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec danej osoby,
• rozwinięcie kompetencji pracy z uczniami z grup dyskryminowanych (dzieci romskie, dzieci niepełnosprawne), w zakresie zapobiegania dyskryminacji, przemocy i wykluczenia,
• rozpoznawanie przejawów cyberprzemocy i cyberstalkingu oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
• uwrażliwianie dzieci i młodzieży na zagrożenia celowo tworzone przez ludzi – kłamstwo, manipulacje, niewłaściwe treści,
• zwiększanie własnej świadomości na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, w razie potrzeby reagowanie na te zagrożenia,
• bardziej krytyczne i analityczne podchodzenie do treści i aplikacji znalezionych w Internecie,
• zdobycie wiedzy na temat kształcenia na odległość, wykorzystywanie jej w praktyce w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• umiejętność wykorzystywania różnych narzędzi komunikacyjnych (Skype, Zoom) do prowadzenia lekcji online.

4. Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych
W trakcie mojej pracy, zgodnie z przydziałem czynności lub z własnej inicjatywy przygotowałam samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami różne uroczystości szkolne:
1) Akademia z okazji obchodów Narodowego Czytania (rok szkolny 2018/2019).
Tematem przewodnim akademii było recytowanie wybranych tekstów Antologii Niepodległości, którą urozmaiciły pieśni patriotyczne inspirowane okresem międzywojennym. W dalszej części uroczystości, miało miejsce sceniczne czytanie wybranych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego wzbogacone krótkim rysem historycznym genezy utworu wplecionym w życie i działalność społeczną pisarza. Wspólnej lekturze dzieła towarzyszyły: projekcja wybranych fragmentów filmu "Przedwiośnie" w reżyserii Filipa Bajona, a także prezentacja multimedialna "Polskie drogi Niepodległej" z muzyką Michała Lorenca i Andrzeja Kurylewicza.
2) Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych (rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019, 2020)
W ramach tych obchodów w szkole podejmowane były różne działania obejmujące m.in. apele okolicznościowe, konkursy wiedzy na temat języków, konkurs muzyczny „This language seems familiar”, gazetki ścienne ukazujące różnorodność języków europejskich.
3) Akademia z okazji Dnia Kobiet (rok szkolny 2017/2018)
W ramach akademii uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali postaci kobiet widziane na różne sposoby. Przyznano również tytuł Najsympatyczniejszej dziewczyny w szkole, a wszystkie przedstawicielki płci pięknej otrzymały drobne upominki.
4) Współudział w przygotowaniu Dzielnicowego Pikniku Szkolnego (rok szkolny 2017/2018)
Do moich zadań należało zorganizowanie i przeprowadzenie loterii fantowej z cennymi nagrodami, na potrzeby której zebrałam i przygotowałam fanty. Ich sprzedaż pozwoliła uzyskać środki finansowe na potrzeby szkoły i uczniów. Szkolny Piknik organizowany był w celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Gimnazjum nr 8. Po reformie oświaty zmieniła się forma współpracy. Gimnazjum zostało włączone do Szkoły podstawowej nr 21 i wspólnie organizowaliśmy konkursy, pikniki i pokazy dla uczniów.
5) Organizacja imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia, Pierwszy Dzień Wiosny (rok szkolny 2017/2018),
Imprezy te miały na celu poznanie i zintegrowanie zespołu klasowego, zapoznanie uczniów z tradycjami niektórych świąt oraz spędzenie czasu w miłej i przyjaznej atmosferze.

6) Jasełka szkolne (rok szkolny 2018/2019)
Akademia w tradycyjny sposób ukazywała historię Świętej Rodziny i narodzin Chrystusa, wzbogacona była o popularne polskie kolędy śpiewane przez szkolny zespół wokalny.
7) Dzień Patrona (rok szkolny 2018/2019)
Uroczysta akademia miała na celu przybliżenie uczniom sylwetki Patrona Gimnazjum – Janusza Korczaka, jego działań i dokonań. Występ artystyczny młodzieży wzbogacony był prezentacją multimedialną, muzyką tematyczną oraz fragmentami filmu „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Uzyskane efekty dla nauczyciela:
• przygotowanie uczniów do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych na forum szkoły,
• wyrobienie kreatywności w przygotowywaniu dekoracji, rekwizytów i programów artystycznych,
• kształtowanie wzajemnej współpracy oraz prawidłowych postaw u uczniów (tolerancji, akceptacji), wpływ na ich rozwój kulturalny,
• lepsze poznanie uczniów, dostrzeganie ich talentów oraz poznanie ich zainteresowań
i twórczych pomysłów.

Uzyskane efekty dla szkoły:
• współpraca z innymi nauczycielami i szkołami pozwoliła na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły opartej na tradycjach i uniwersalnych wartościach,
• wkład w promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez aktywne uczestnictwo
w jej życiu kulturalnym i społecznym.

5. Przygotowywanie uczniów oraz organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Ważnym aspektem mojej codziennej pracy było zachęcanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, motywowanie ich do dodatkowej pracy i pogłębiania wiedzy. W tym celu angażowałam ich do uczestniczenia w różnych konkursach szkolnych
i pozaszkolnych z języka angielskiego i nie tylko. Przygotowywałam moich uczniów do udziału w tych konkursach, udostępniając im materiały i źródła wiedzy potrzebnej do udziału w konkursie, opracowywałam materiały i regulaminy konkursów, a także pozyskiwałam środki pieniężne od sponsorów (Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka), które przeznaczałam na zakup nagród dla dzieci. Udział w tych konkursach pozwolił większej grupie uczniów sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności oraz pogłębić zainteresowania.

Lista zorganizowanych konkursów szkolnych i pozaszkolnych:
• rejonowy konkurs wiedzy o lekturach pt. „Magiczny świat w twardej okładce”,
• miejski konkurs językowy „Przygoda mojego życia” (rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) – konkurs na prezentację multimedialną,
• szkolny konkurs językowy (angielsko-niemieckiego) „I ty możesz zostać poliglotą” (rok szkolny 2018/2019, 2019/2020) dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum – wieloetapowy konkurs wiedzy na temat krajów anglo - i niemieckojęzycznych,
• szkolny konkurs plastyczny ukazujący polskie zwyczaje bożonarodzeniowe (rok szkolny 2018/2019),
• szkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel telefon!?” (rok szkolny 2019/2020).

Uzyskane efekty:
• przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych dla dzieci i młodzieży, które cieszyły się zainteresowaniem uczniów ze wszystkich klas,
• każdy konkurs kończył się nagrodzeniem uczniów, w celu zmotywowania ich do udziału w konkursach w kolejnych latach,
• uzyskanie pozytywnych efektów własnej pracy poprzez zaangażowanie się w dodatkowe przedsięwzięcia wzmacniające zainteresowania uczniów,
• umożliwienie uczniom nauki wzajemnego współzawodnictwa, przestrzegania reguł
i zasad pracy oraz mobilizacji do osiągnięcia sukcesu,
• zdobycie doświadczenia w organizowaniu dużych przedsięwzięć oraz nawiązywania współpracy z innymi nauczycielami,
• możliwość sprawdzenia efektów nauczania prowadzonego przedmiotu oraz poziomu zaangażowania uczniów w wybrane aktywności,
• promocja szkoły w gminie, powiecie i regionie poprzez wykorzystanie własnej kreatywności.

Od początku pracy w szkole zachęcałam uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Pomagałam uczniom weryfikować swoją wiedzę i umiejętności, nakłaniałam do podejmowania różnorodnych form aktywności. Analizowałam oferty konkursów i wybierałam te, które były zgodne z zainteresowaniami, oczekiwaniami i możliwościami uczniów. Grupa uczniów zaangażowana w konkursy, chętnie brała udział w zajęciach dodatkowych, na których wspólnie analizowaliśmy przykładowe zadania, szukaliśmy dodatkowych informacji, tak aby pogłębić i utrwalić wiedzę.

Lista konkursów pozaszkolnych do których przygotowywałam uczniów:
• wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – etap szkolny (rok szkolny 2018/2019, 2019/2020),
• ogólnopolska olimpiada językowa „OLIMPUS” i „OLIMPUSEK” (rok szkolny 2018/2019, 2019/2020),
• wojewódzki konkurs plastyczno-językowy na zilustrowanie idiomu angielskiego (rok szkolny 2018/2019),
• XIV edycja miejskiego konkursu językowego na list „Moje miejsce na ziemi” (rok szkolny 2017/2018),
• XV edycja miejskiego konkursu językowego na list „Moje plany, marzenia i ambicje” (rok szkolny 2018/2019),
• „Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego dla klas VII-VIII SP” (rok szkolny 2018/2019, 2019/2020) – udział w etapie finałowym uczennicy klasy VII,
• powiatowy konkurs językowy „Mistrz Translacji i Interpretacji” (rok szkolny 2018/2019),
• „Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej” (rok szkolny 2019/2020),
• „Champion of English 2018” (rok szkolny 2017/2018),

Uzyskane efekty:
• uczeń klasy VI zdobył 17 miejsce w skali kraju w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej „OLIMPUS” (sesja zimowa),
• uczeń klasy V zdobył 42 miejsce w skali kraju w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej „OLIMPUSEK” (sesja wiosenna),
• uczeń gimnazjum zdobył wyróżnienia w dwóch kolejnych edycjach miejskiego konkursu językowego na list,
• uczennica klasy VII wzięła udział w etapie finałowym międzyszkolnego dyktanda z języka angielskiego,
• uczennica klasy VI awansowała do II etapu „Bytomskiej Olimpiady Języka Angielskiego”,
• uczniowie przygotowani przeze mnie do konkursów pogłębili wiedzę z języka angielskiego, zdobyli informacje na temat kultury i życia codziennego krajów anglojęzycznych,
• udział w konkursach przedmiotowych to doskonały motywator do wytężonej pracy, okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• promocja szkoły w gminie, powiecie i regionie poprzez uczestniczenie i osiąganie wyników w różnego rodzaju konkursach.

6. Organizowanie wycieczek i pełnienie funkcji ich kierownika lub opiekuna
Wycieczki to najbardziej atrakcyjna i efektywna forma pracy pozalekcyjnej nauczyciela z uczniami. Umożliwia ona poznawanie siebie nawzajem oraz nawiązywanie bezpośredniego kontaktu dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, jak również z życiem społeczno- gospodarczym i kulturalnym. Wycieczki są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lekcja w klasie. Co więcej, uczniowie mają możliwość zdobywania nieznanych im dotąd informacji oraz poszerzania swoich zainteresowań. Wielokrotnie organizowałam wyjazdy uczniów na różnego rodzaju wycieczki szkolne, będąc ich kierownikiem (mając odpowiednie uprawnienia – skończony kurs), jak również byłam opiekunem podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli:
1) jednodniowa wycieczka klasowa do Pszczyny (rok szkolny 2017/2018) – zwiedzanie Muzeum Zamkowego, Rynku, Zagrody Żubrów,
2) wycieczka klasowa do Muzeum Chleba w Radzionkowie (rok szkolny 2017/2018) – zwiedzanie muzeum, poznanie całego procesu wypiekania chleba, robienie własnych wypieków,
3) wyjście klasowe do Schroniska dla Zwierząt w Bytomiu-Miechowicach (rok szkolny 2017/2018) – uświadomienie uczniom, że największą pomoc jaką można ofiarować zwierzakom to stworzenie stałego, odpowiedzialnego domu, przekazanie darów w postaci żywności, poznanie codziennej pracy schroniska, zabranie psów na spacer, poświęcenie im czasu i uwagi,
4) wyjście klasowe do kina na Mikołajki na film animowany „Coco” (rok szkolny 2017/2018),
5) opieka podczas wyjścia do kina na projekcję filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia” (rok szkolny 2018/2019),
6) pełnienie funkcji kierownika wycieczki do Krakowa na Międzynarodowe Targi Książki (rok szkolny 2018/2019) – możliwość zakupu ulubionych książek, porozmawiania z autorami, wysłuchania ciekawych prelekcji,
7) pełnienie funkcji kierownika wycieczki do Katowic na Śląski Festiwal Nauki (rok szkolny 2018/2019) – możliwość poznania różnych atrakcji naukowych – pokazy, wykłady, warsztaty,
8) pełnienie funkcji kierownika wycieczki klas II i III gimnazjum do Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu (rok szkolny 2018/2019) – zwiedzanie oraz poznanie historii muzeum oraz obozu koncentracyjnego.

Podczas trwania wycieczek szczególną uwagę zwracałam na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie jazdy autokarem oraz na odpowiednie zachowanie się uczniów nie tylko w środkach lokomocji, lecz także w lokalach gastronomicznych, obiektach muzealnych, budynkach użyteczności publicznej, miejscach pamięci oraz dużych miastach. Poza tym dbałam o przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, które reguluje zasady organizowania wycieczek szkolnych, na bieżąco zapoznając się z odpowiednimi aktami prawnymi oraz tworząc wymaganą dokumentację wycieczek.

Uzyskane efekty dla nauczyciela i dla szkoły:
• poszerzenie umiejętności planowania, organizacji i przeprowadzania wycieczek szkolnych,
• atrakcyjny sposób na integrację zespołu klasowego oraz umożliwienie uczniom zdobycia nowych umiejętności i wiedzy poza murami szkoły,
• urozmaicenie procesu nauczania i wychowania uczniów poza szkołą,
• możliwość łączenia teorii z praktyką,
• poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez zaproponowanie uczniom ciekawych form spędzania czasu i edukacji kulturoznawczej,
• nauczenie dzieci współpracy ze środowiskiem lokalnym np. ze schroniskiem,
• zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości integracji podczas wspólnych wyjść,
• pozytywny wpływ na działania dydaktyczne i opiekuńcze szkoły oraz spełnianie zadań zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Podczas stażu na bieżąco śledziłam wszelkie aktualizacje prawa oświatowego, a także zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Aby proces nauczania był holistyczny pogłębiałam wiedzę z zakresu metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki korzystając z portali edukacyjnych i czasopism specjalistycznych. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w pracy z uczniem na lekcji, aby uzyskać jak najlepsze wyniki wychowawcze i edukacyjne.
Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez opracowywanie i realizację planów pracy na dany rok szkolny, tworzenie scenariuszy zajęć i wdrażanie nowych metod nauczania. Często stosowałam na lekcji aktywizujące metody pracy, a nie tylko bierne słuchanie. Obok metod tradycyjnych (wykład, pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt) stosowałam urozmaicone metody tj. burzę mózgów, mapę pojęciową, metodę sytuacyjną. Bardzo ważnym elementem stosowanym przeze mnie podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała wśród uczniów umiejętność współpracy, wzajemnego szacunku, podziału ról, przewodniczenia. Wszystkie te metody pozwalały uczniom doskonalić skuteczne porozumiewanie się, umiejętność prezentacji własnych poglądów, rozumienie opinii innych ludzi. Mając na uwadze specyfikę uczniów, ich potrzeby i możliwości językowe, opracowałam szczegółowe kryteria oceniania (zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania) oraz minimalne wymagania na poszczególne oceny.
Analizowałam dokumentację uczniów z dysfunkcjami, orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uwzględniałam zawarte w nich zalecenia dla nauczanego przeze mnie przedmiotu tak, aby ukierunkować pracę na lekcji i dostosować ją do potrzeb konkretnego ucznia. Uczestniczyłam także w tworzeniu dokumentacji dla osób o specjalnych potrzebach kształcenia. Na lekcjach stosowałam indywidualizację w pracy z uczniami poprzez m.in. przygotowywanie karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności, czy też przydzielanie zadań według możliwości uczniów.
W ramach pomocy uczniom, którzy otrzymali oceny niedostateczne na pierwszy semestr, opracowałam programy naprawcze własnego autorstwa. Zakładały one stopniowe uzupełnianie i nadrabiane zaległości z I okresu nauki. Treści podzielone były na małe partie materiału, które uczniowie systematycznie zaliczali w ustalonych terminach.
Korzystając z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych samodzielnie pogłębiałam wiedzę i zdobywałam umiejętności przydatne w pracy z uczniami. Systematycznie zapoznawałam się z publikacjami na temat psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka angielskiego. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu, zawierającą ciekawe wskazówki dydaktyczne, scenariusze lekcji, gry i zabawy z zakresu języka angielskiego. Wybrane materiały wykorzystywałam w swojej pracy dydaktycznej.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z doradcą metodycznym języków obcych Gminy Bytom panią Joanną Sobańską. Brałam udział w konferencjach i warsztatach metodycznych prowadzonych przez panią metodyk dotyczących m.in. skutecznych metod utrwalania materiału językowego. Pani metodyk pozytywnie zaopiniowała mój autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego „Zoom on English culture”, realizowany w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Uzyskane efekty dla nauczyciela:
• poszerzenie, uaktualnienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności językowych,
• zwiększenie efektywności i jakości własnej pracy pedagogicznej,
• realizowanie na zajęciach dodatkowych autorskiego programu z języka angielskiego,
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie w praktyce różnorodnych metod i form pracy,
• opracowanie i wdrożenie projektów naprawczych, które usprawniły pracę uczniów i pomogły im otrzymać pozytywne oceny na koniec roku,
• współpraca z wychowawcami, psychologiem i pedagogami szkolnymi,
• dostosowanie własnego warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
• wykorzystywanie w codziennej pracy wiedzy i doświadczenia z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczanego przedmiotu.

W celu lepszej organizacji pracy szczegółowo zapoznałam się z dokumentacją szkół w których pracowałam. Praca w kilku placówkach wymagała ode mnie zaznajamiania się z poszczególnymi dokumentami danych szkół. Znajomość Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Planu Pracy Szkoły na dany rok szkolny, wszelkich regulaminów obowiązujących w szkole oraz uczestniczenie w ewaluacji tych dokumentów, związane z reformą oświaty, była niezbędna do efektywnej pracy. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie akty prawne regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Zaznajomiłam się również ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, np. odpowiednim prowadzeniem dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika elektronicznego. Wiedza ta pozwoliła mi na bieżąco egzekwować prawa i obowiązki uczniów. Dodatkowo, podczas zebrań, konsultacji czy indywidualnych rozmów z rodzicami, przekazywałam im informacje odnośnie postępów w nauce oraz zwracałam uwagę na odpowiednie zachowanie uczniów korzystając z wielu procedur.
W oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, opracowałam i wdrożyłam przedmiotowe ocenianie z języka angielskiego. Wspólnie z uczniami stworzyłam zasady współpracy na lekcjach, które uregulowały i usprawniły proces dydaktyczny. Uczestniczyłam w pracach związanych z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym oraz Statutem Szkoły Podstawowej nr 21 w Bytomiu, które związane były z bieżącymi zmianami reformy oświatowej. Na prowadzonych przeze mnie lekcjach łączyłam treści programowe z kształtowaniem postaw bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania, zgodnie ze szkolnym kodeksem zachowań.

Uzyskane efekty:
• zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy,
• omawianie z uczniami zmian w dokumentacji szkolnej,
• rozmawianie z rodzicami na temat zwracania uwagi na odpowiednie zachowanie dzieci uwzględniające ogólne normy,
• respektowanie zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków uczniów szkoły,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 8 ust.3 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Autorski program zajęć dodatkowych z języka angielskiego
W każdym roku szkolnym organizowałam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla chętnych uczniów. Pracując w małych grupach, uczniowie mieli okazję zarówno uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach językowych, jak również rozwijać swoje zainteresowania językiem obcym. Aby zrealizować wymienione cele, w roku szkolnym 2017/2018, opracowałam i wdrożyłam do realizacji autorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego „Zoom on English culture”.
Kluczowym założeniem programu było zachęcanie uczniów do uzupełniania braków, jak również do poszerzania wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie), pozwalających na swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze tj. rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury oraz nauka samodzielnej pracy i systematyczności. Program ten powstał w oparciu o obowiązującą podstawę programową MEN dla przedmiotu język obcy nowożytny, II etap edukacyjny: klasy IV–VIII. Jest on zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi. Przy jego tworzeniu wykorzystałam również własne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zdobytą w czasie szkoleń, warsztatów metodycznych, konferencji, w których uczestniczyłam. Program ten nie tylko wzbogacił ofertę programową Szkoły, ale również skutecznie promował poszerzanie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów.
Dla mnie jako nauczyciela anglisty, ważne jest, aby pokazać praktyczną stronę nauczanego przedmiotu. Zawsze zwracam uwagę na odzwierciedlenie zdobytej wiedzy w życiu codziennym, aby po zakończonej edukacji, uczniowie mogli swobodnie porozumiewać się, funkcjonować i czuć się bezpiecznie w sytuacjach, które mogą ich spotkać.
Program ten uzyskał pozytywną ocenę doradcy metodycznego języków obcych nowożytnych – pani Joanny Sobańskiej. Pani metodyk w swojej ocenie zwróciła uwagę, że:

„Program ten został poprawnie skonstruowany i zawiera ogólną charakterystykę i założenia programowe, ogólne i szczegółowe cele kształcenia i wychowania oraz dokładne informacje dotyczące omawianych funkcji językowych i gramatyki. Zostały w nim zawarte i szczegółowo opisane sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczestników oraz opis założonych osiągnięć ucznia. Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku angielskim, co pozwala na aktywizację uczniów oraz indywidualizację procesu nauczania. Tematyka zajęć, pozostając bliska uczniom, została dopasowana do poziomu i zainteresowań nastolatków, adresatów programu. Wykorzystanie różnego typu materiałów edukacyjnych, w tym także technologii informacyjnej przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności tych zajęć.”

Uzyskane efekty:
• wyrównywanie braków z zakresu słownictwa, gramatyki i funkcji językowych,
• uzupełnienie treści podstawy programowej o wiedzę z zakresu kultury, obyczajów i geografii krajów anglojęzycznych,
• uzupełnienie słownictwa uczniów o wyrażenia niezbędne do łatwego porozumiewania się w codziennych sytuacjach,
• rozwijanie zainteresowań uczniów nauką języków obcych,
• promowanie postaw takich jak: akceptacja, szacunek i tolerancja wobec innej kultury,
• rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe,
• rozwijanie umiejętności takich jak: systematyczność i samodzielna praca.

2. Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego
Skuteczność nauczania języka obcego poza czynnikami związanymi z podstawą programową i programem nauczania w dużej mierze zależy od samego nauczyciela, jego postawy i zaangażowania w proces dydaktyczny. Staram się być na bieżąco z nowinkami językowymi – poszerzam własną biblioteczkę o materiały książkowe, jak również nowości prezentowane przez portale edukacyjne. Dlatego też, w roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy przystąpiłam, wraz z uczniami klasy IV, do ogólnopolskiego programu skutecznej nauki słówek Insta.Ling. Początki były trudne, nie obyło się bez problemów i chwil zwątpienia w efektywność tej metody. Pierwsze podejście nie przyniosło oczekiwanych efektów – uczniowie i ja sama nie byliśmy wystarczająco zmotywowani do systematycznej pracy, entuzjazm szybko opadł i całe przedsięwzięcie „umarło śmiercią naturalną”.
Mimo początkowej porażki nie porzuciłam myśli o wyżej wymienionym programie i dwa lata później, bogatsza o wcześniejsze doświadczenie, postanowiłam ponownie przystąpić do tegoż programu. Aby wzbogacić własny warsztat pracy postanowiłam napisać innowację pedagogiczną w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling. W dniu 5 lutego 2020r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu zapoznała się z głównymi założeniami innowacji zatytułowanej „Practice makes perfect” i podjęła Uchwałę nr 13/2019/2020 w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej.
Podstawowym założeniem innowacji było zmotywowanie uczniów do krótkiej, kilku minutowej, codziennej pracy z językiem angielskim. Pomóc w tym miała platforma Insta.Ling, służąca uczniom w systematycznym zdobywaniu wiedzy, przyswajaniu nowych słów, a co za tym idzie doskonaleniu umiejętności językowych.
Nauka odbywała się w ciekawej i nienużącej formie quizu, w którym uczeń dopasowywał słówka, litery bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Poziom trudności był dostosowany indywidualnie do bieżących umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie było ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traciło czasu na powtórki słówek i zasad, które już znało. Uczeń rozpoczynał pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Gdy popełnił błąd wyświetlana była poprawna odpowiedź. W przypadku języka angielskiego program pozwalał również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Dodatkowo uwzględniał również więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów.
Nauczyciel przydzielał słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzali je w domu. Pojedyncza sesja trwała od kilku do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mieli wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmowały systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Dostęp do raportów umożliwiał rodzicom motywowanie dzieci do systematycznej pracy.
Innowacja „Practice makes perfect” realizowana była w II okresie roku szkolnego 2019/2020, jej adresatami byli uczniowie klas VI – VII Szkoły Podstawowej nr 21. Informacje o innowacji oraz jej treść zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce Innowacje pedagogiczne: (https://sp21bytom.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=0). W związku z pozytywnymi reakcjami ze strony uczniów i rodziców oraz dużym zainteresowaniem platformą Insta.Ling, innowacja ta będzie realizowana w latach kolejnych i zostanie rozszerzona o klasy młodsze i innych nauczycieli.

Uzyskane efekty dla uczniów:
• wzbogacenie słownictwa,
• rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim,
• bieżące obserwowanie efektów systematycznej pracy w domu,
• efektywne zarządzanie czasem, poprzez systematyczną kilkuminutową pracę,
• podniesienie motywacji do nauki języka obcego,
• zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny dla uczniów,
• wzrost pewności siebie oraz satysfakcji z pogłębiania znajomości języka angielskiego.

Uzyskane efekty dla szkoły:
• otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w programie oraz umiejętność korzystania z Insta.Ling w nauczaniu języków obcych,
• poprawa jakości pracy ucznia, nauczyciela-anglisty i szkoły,
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Autorski program profilaktyczny „Mój przyjaciel telefon!? – zjawisko fonoholizmu w naszej szkole”
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole pojawiało się coraz więcej uwag w dziennikach lekcyjnych oraz zgłoszeń do wychowawców i pedagoga szkolnego dotyczących częstego korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych podczas lekcji. Szkoła postanowiła podjąć działania profilaktyczne i wychowawcze, których celem była „telefoniczna” edukacja uczniów, zapoznanie ich z zasadami dobrego zachowania podczas korzystania z komórek, uświadomienie im, że od telefonu też można się uzależnić, pokazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komórek.
Aby zrealizować wymienione cele opracowałam i wdrożyłam autorski program profilaktyczny „Mój przyjaciel telefon!? – zjawisko fonoholizmu w naszej szkole”. W dniu 5 lutego 2020r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu zapoznała się z głównymi założeniami programu i podjęła Uchwałę nr 14/2019/2020 w sprawie opinii na temat programu profilaktycznego.
Zgodnie z założeniami program adresowany był do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu. Uczniowie biorący udział w programie mieli zgłębiać wiedzę na temat fonoholizmu oraz podejmować działania zmierzające do podniesienia świadomości zagrożeń wynikających z uzależnienia od telefonów komórkowych. Program zrealizowany był w II okresie roku szkolnego 2019/2020.
Realizacja programu w naszej szkole była ważnym wydarzeniem, przebiegała wieloetapowo i objęła całą społeczność szkolną, zarówno uczniów, jak również rodziców i nauczycieli. Zależało mi, aby młodzież poprzez udział w atrakcyjnych działaniach dowiedziała się jak najwięcej o problemie fonoholizmu, a rodzice i nauczyciele mogli wspólnie i jednolicie oddziaływać na swych wychowanków. Celem projektu nie było to, aby młodzi ludzie przestali korzystać z telefonów i Internetu, ale by robili to świadomie, mądrze i z umiarem.
Działania podjęte w ramach realizacji programu profilaktycznego:
1. zamieszczenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły (https://sp21bytom.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1), wraz z treścią programu i harmonogramem działań,
2. przygotowanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli,
3. opracowanie tablic informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej ukazujących dane statystyczne oraz fakty i mity na temat telefonów komórkowych,
4. przygotowanie artykułu na temat fonoholizmu do szkolnej gazetki „Dżdżownica” – w dobie pandemii koronawirusa artykuł ukazał się na stronie internetowej szkoły.

5. przeprowadzenie podczas lekcji wychowawczych on-line pogadanki na temat: „Czy można uzależnić się od telefonu komórkowego?”, oraz wykonanie ankiety,
Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt częste, bezrefleksyjne używanie telefonu komórkowego, pokazanie mechanizmu uzależnienia od aplikacji telefonicznych oraz przekazanie wskazówek dotyczących tego, jak świadomie i mądrze korzystać z telefonu. Wszyscy uczniowie zostali też poproszeni o wypełnienie testu „Czy jesteś uzależniony od telefonu?”, którego wyniki pomogły uczniom przyjrzeć się ich nawykom związanym z używaniem telefonu komórkowego.

6. pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania telefonów komórkowych - przygotowanie ulotek informacyjnych oraz udostępnienie na stronie szkoły linku do filmiku „Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta” (https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE).
W filmie tym pani policjantka uzmysławia rodzicom fakt, że cyberprzemoc to jedna z form przemocy. Przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z Internetu i telefonii komórkowej oraz przed konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z sieci i komórek. Radzi także, jak bronić się przed cyberprzemocą oraz jak racjonalnie korzystać z dobrodziejstw, jakimi są Internet i telefon komórkowy.
Pedagogizacja rodziców miała na celu wykształcenie u swoich dzieci szacunku do innych, empatii i zasad mądrego korzystania z telefonów komórkowych, oraz uświadomienie młodym ludziom, że rejestrowanie i rozsyłanie za pomocą telefonu lub Internetu materiałów, które mogą sprawić przykrość drugiej osobie jest bardzo krzywdzące. Ważne okazało się również znalezienie czasu na częste rozmowy z dzieckiem, dawanie dobrego przykładu oraz obserwowanie swoich dzieci, by nie przeoczyć pojawiających się u nastolatka problemów. Rodzice otrzymali także ulotki dotyczące uzależnienia od telefonu komórkowego i sposobów zapobiegania temu rozprzestrzeniającemu się zjawisku.

7. przeprowadzenie konkursu plastycznego on-line na plakat ukazujący zjawisko fonoholizmu w oczach uczniów. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.

8. stworzenie szkolnego Kodeksu Dobrych Praktyk (zasady kulturalnego i świadomego korzystania z telefonu) i umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.
Niestety, w związku z pandemią COVID-19 i zamknięciem szkół nie udało zrealizować się dwóch zaplanowanych wcześniej działań – akcji „Dzień bez telefonu komórkowego” oraz oficjalnego podsumowania programu z akcją „Telefoniczne potyczki klas”, w której reprezentacje uczniów wszystkich klas miały wykazać się, nabytymi w trakcie programu, wiadomościami w konkursie wiedzy o fonoholizmie. Działania te zostały przełożone na kolejny rok szkolny.

Uzyskane efekty:
• poszerzenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat zjawiska fonoholizmu i zagrożeń, jakie ono stwarza,
• wzrost znajomości zasad „zdrowego” korzystania z telefonów komórkowych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych objawów uzależnienia od telefonu komórkowego i podejmowania kroków zapobiegawczych,
• zachęcenie uczniów do stosowania zasad odpowiedzialnego korzystania z komórek i Internetu,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań młodych ludzi poprzez stworzenie im możliwości udziału w różnych konkursach,
• zwiększenie aktywności wychowanków oraz nauczycieli, ich zaangażowania w działalność profilaktyczną szkoły,
• uatrakcyjnienie życia szkoły i integracja społeczności szkolnej,
• promocja działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły w środowisku lokalnym poprzez publikację relacji z realizacji poszczególnych etapów programu na stronie internetowej szkoły.

§ 8 ust.3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Uzyskanie stopnia egzaminatora OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty z języka angielskiego.
W roku 2013 złożyłam wniosek o udział w szkoleniu na Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. W związku powyższym na przełomie listopada i grudnia 2013r. wzięłam udział w 20-godzinnym szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów, które ukończyłam z wynikiem pozytywnym uzyskując kwalifikacje do sprawdzania egzaminu z języka angielskiego w gimnazjum, i zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Jaworznie pod numerem ewidencyjnym 223000598.
W związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-klasową szkołę podstawową oraz egzamin ósmoklasisty, w marcu 2019r. uczestniczyłam w 8-godzinnym szkoleniu uzupełniającym dla egzaminatorów przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Szkolenie to ukończyłam z wynikiem pozytywnym uzyskując wpis do ewidencji egzaminatorów OKE w Jaworznie pod numerem ewidencyjnym 273000567.

Cele ubiegania się o pełnienie funkcji egzaminatora OKE:
• poszerzenie swojej działalności w zakresie nauczanego przedmiotu,
• dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi,
• zdobycie nowych doświadczeń w zakresie oceniania,
• umiejętne wprowadzanie zasad oceniania zewnętrznego w proces dydaktyczny,
• przygotowanie uczniów do prawidłowego wypełniania arkusza egzaminacyjnego,
• wymiana doświadczeń w zakresie sposobów realizacji standardów egzaminacyjnych, staranniejsza realizacja procesu dydaktycznego, w celu lepszego przygotowania swoich uczniów do egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

2. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE z języka angielskiego
Po uzyskaniu kwalifikacji do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty z języka angielskiego aktywnie śledziłam stronę internetową OKE w Jaworznie oraz rozwiązywałam zadania i ćwiczenia dla egzaminatorów w systemie MOODLE. Poczynając od roku szkolnego 2013/2014, rok do roku czynnie pełnię funkcję egzaminatora gimnazjalnego lub ósmoklasisty z języka angielskiego. Każdorazowo do moich zadań, jako egzaminatora, należało:
• udział w szkoleniu prowadzonym przez przewodniczącego zespołu egzaminatorów (ZE) lub koordynatora okręgowej komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do sprawdzania prac oraz w szkoleniach organizowanych w trakcie pracy zespołu,
• protokolarny odbiór od przewodniczącego ustalonej liczby prac do oceniania oraz przekazanie ich w komplecie i w porządku po ocenianiu,
• ocenianie prac zgodnie z otrzymanymi kryteriami oceniania, modelem odpowiedzi, schematem przyznawania punktów obowiązującymi na terenie całego kraju oraz zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez przewodniczącego ZE; odpowiednie oznaczanie błędów, sumowanie ich, nanoszenie punktacji w pracach, a następnie staranne przeniesienie jej na kartę odpowiedzi/oceniania i sumowanie liczby punktów za zadania otwarte w każdym z przekazanych zestawów egzaminacyjnych/arkuszy oraz wpisanie liczby przyznanych punktów,
• zgłaszanie przewodniczącemu ZE braku przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi w zestawach wypełnionych przez uczniów i postępowanie zgodnie z poleceniem przewodniczącego ZE,
• przenoszenie zaznaczeń ucznia przy zadaniach zamkniętych na kartę odpowiedzi w przypadku prac egzaminacyjnych wypełnionych przez uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami, zgodnie z poleceniem przewodniczącego ZE,
• zgłaszanie przewodniczącemu ZE przypadków niesamodzielnych rozwiązań zadań w ocenianych pracach egzaminacyjnych oraz śladów ingerencji osób trzecich,
• sprawdzanie kompletności oraz poprawności kodów oraz numerów PESEL zdających, zgłoszenie braków w tym zakresie oraz uzupełnianie ich zgodnie z poleceniem przewodniczącego ZE,
• konsultowanie wszystkich trudności ze stosowaniem kryteriów oceniania z przewodniczącym ZE,
• nanoszenie na polecenie przewodniczącego ZE, zmian w punktacji danej pracy, wynikających z powtórnego sprawdzania,
• ponowne ocenianie prac na polecenie przewodniczącego ZE,
• wzajemne sprawdzanie prac pod względem poprawności przenoszenia odpowiedzi uczniów na kartę odpowiedzi, zaznaczanie punktów przez egzaminatora, sumowanie punktów oraz kompletności kodowania prac,
• zapisanie swojego kodu egzaminatora i złożenie czytelnego podpisu w wyznaczonym miejscu na karcie odpowiedzi,
• przekazanie przewodniczącemu ZE informacji o typowych błędach popełnianych przez zdających w rozwiązaniach zadań otwartych,
• udział w pakowaniu i spotkaniu zespołu egzaminatorów po zakończeniu oceniania w terminie ustalonym przez przewodniczącego ZE,
• inne zadania zlecone przez przewodniczącego ZE,
• zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie pracy w zespole egzaminatorów.

Uczestnictwo w corocznych sesjach egzaminacyjnych oraz rzetelne wypełnianie powyższych obowiązków egzaminatora udokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami.

Uzyskane efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez dobre przygotowanie uczniów do oceniania zewnętrznego,
• poszerzenie zakresu działań kadry nauczycielskiej,
• osiągnięcie lepszych wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
• umiejętne wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego do opracowania tematów powtórzeniowych, wyboru metod nauczania.

Uzyskane efekty dla uczniów:
• poznanie zasad oceniania zewnętrznego,
• podniesienie poziomu przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, poprzez zdobycie umiejętności precyzyjnego odpowiadania na pytania,
• poznanie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz typowych błędów popełnianych na egzaminie,
• zadowolenie uczniów z systematycznego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz wprowadzania zasad zewnętrznego oceniania podczas prac pisemnych,
• zadowolenie uczniów i rodziców, z ukierunkowania przygotowania do egzaminu przez nauczyciela pełniącego funkcję egzaminatora.

Uzyskane efekty dla nauczyciela:
• zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz standardami edukacyjnymi dzięki ukończonemu kursowi,
• umiejętność trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych schematów poprawnych odpowiedzi, kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania,
• poszerzenie wiedzy językowej,
• wprowadzenie oceniania zewnętrznego w pracy dydaktycznej,
• zadowolenie z możliwości pomocy uczniom w przygotowaniu do prawidłowego wypełniania arkusza egzaminacyjnego,
• dostrzeganie i poszukiwanie przyczyn popełniania przez uczniów typowych błędów,
• dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
• umiejętność sprawdzania i oceniania zadań we współpracy z przewodniczącym zespołu egzaminatorów,
• możliwość dokonania samooceny własnej pracy.
Co roku sprawdzam i oceniam próbne egzaminy gimnazjalne/ósmoklasisty w naszej szkole oraz dokonuję analizy wyników i formułuję wnioski przydatne do dalszej pracy.
Przeprowadzana corocznie diagnoza egzaminów próbnych pozwalała na określanie słabych i mocnych stron uczniów, a tym samym pomagała w podjęciu przeze mnie konkretnych działań w celu uzyskania przez uczniów jeszcze lepszych wyników.
Wielokrotnie pełniłam funkcje członka szkolnego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty z różnych przedmiotów w naszej szkole, a także byłam delegowana do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu.
Stosując na bieżąco umiejętności oceniania modelu egzaminu zarówno gimnazjalnego, jak i ósmoklasisty z języka angielskiego mogę właściwie kształtować programy i stosować odpowiednie metody nauczania co ułatwia mi przygotowanie uczniów do egzaminu i bezpośrednio wpływa na jakość pracy a tym samym wyniki uczniów.

Podsumowanie
Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiując oraz zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii itp. Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do mojego doskonalenia zawodowego, miały pozytywny wpływ na rozwój uczniów i podniesienie jakości pracy szkoły.
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentacją podejmowanych przeze mnie zadań dydaktyczno - wychowawczych oraz działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Cele zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie w większości zrealizowane, w efekcie przyczyniając się do wzrostu różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacenia wiedzy merytorycznej i pedagogicznej, a także podniesienia jakości i warsztatu mojej pracy. Od początku pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom, w jasny i klarowny sposób, zdobytą wiedzę oraz umiejętności a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla tych podopiecznych, którzy potrzebowali mojej pomocy czy też wsparcia. Wspierając uczniów w aktywności twórczej, zachęcałam ich do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły poprzez udział w akademiach i imprezach szkolnych. Wspólnie przygotowaliśmy kilka z nich.
W październiku 2016r. otrzymałam „Nagrodę Dyrektora Szkoły” za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. Kolejnym, ważnym osiągnięciem zawodowym było przyznanie mi w roku szkolnym 2018/2019 tytułu „Nauczyciela - Autorytetu”. Wyróżnienia te w mojej szkole są przyznawane od kilku lat przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie najwyżej ocenili moją życzliwość, zaangażowanie w prowadzenie zajęć, atmosferę na lekcjach, pomocną dłoń w trudnych sytuacjach.
Podczas mojej pracy w zawodzie nieustannie uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięci moich uczniów. Każdego roku praca przynosi mi dużo satysfakcji, odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, by móc dzielić się z moimi uczniami pomysłowością, szczerością oraz otwartością. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie wymienionych w sprawozdaniu szkoleń wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Okazały się bardzo przydatne w codziennych kontaktach z uczniami i rodzicami moich wychowanków. Pozwoliły mi lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania ze strony uczniów i ich rodziców, a także znaleźć sposoby na konstruktywne rozwiązywanie zaistniałych problemów. W codziennej pracy wykorzystuję zdobyte doświadczenie m.in. w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – stosuję proces indywidualizacji, dobieram formy i metody pracy do ich specyficznych potrzeb. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

opracowała mgr Gołba Agata

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.