X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44925
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Gabriela Sieradzka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarz
Szkoła Podstawowa w Cieplicach

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
za okres stażu od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.

WSTĘP

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielem bibliotekarzem
w Szkole Podstawowej w Cieplicach.
W 2011r. ukończyłam studia I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności psychopedagogika z profilaktyką społeczną na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. W 2013r. zostałam absolwentką studiów II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Wydziale Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.
1.09.2013r. rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Cieplicach. Po ukończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego- nauczyciela kontraktowego.
Nie tylko okres stażu był dla mnie czasem do podnoszenia swoich kwalifikacji.
W okresie karencji zdobyłam dodatkowe kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie: Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
1.09.2017r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor do realizacji.
Podczas trwania stażu starałam się jak najlepiej wypełnić zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, mając na uwadze podniesienie efektywności działań edukacyjnych własnej pracy jak i szkoły. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne i edukacyjne. Celem mojej pracy zawsze był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania postaw, wiedzy, wartości, motywacji, umiejętności
i uczestnictwa w życiu społecznym. Zawsze staram się stwarzać dzieciom warunki do własnej aktywności, samodzielności, rozwijania aktywności twórczej oraz zainteresowań i pasji.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji wymagań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Uważam, że podjęte działania podniosły jakość wykonywanej przeze mnie pracy, a zdobyte doświadczenie pozwoli mi na podejmowanie nowych wyzwań i działań.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Na początku roku szkolnego zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem i analizą Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. (DZ.U. poz.393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Na tej podstawie sporządziłam plan rozwoju zawodowego uwzględniający specyfikę i potrzeby placówki, w której pracuję a także potrzeby uczniów, rodziców.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu pozwoliła mi poznać procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, roli dokumentacji
w postępowaniu egzaminacyjnym, przygotowaniu sprawozdania i autoprezentacji.
Jednym z pierwszych kroków podjętych na początku stażu było spotkanie
z opiekunem panią mgr Danutą Tara w celu omówienia zasad współpracy, czego efektem było przygotowanie i podpisanie kontraktu. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu dzięki czemu lekcje były omawiane i analizowane pod względem merytorycznym
i metodycznym. W trakcie tych spotkań miałam możliwość analizy swoich mocnych
i słabych stron, materiału dydaktycznego a także wykorzystanych metod i form pracy, aktywności uczniów. Cenne uwagi i wskazówki opiekuna oraz wyciągnięte wnioski pozwoliły mi na lepsze i efektywniejsze planowanie dalszych działań.
Obserwowałam również lekcje, zajęcia otwarte, uroczystości prowadzone przez opiekuna oraz innych nauczycieli. Pozwoliło mi to poznać warsztat pracy bardziej doświadczonych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na metody i formy pracy, indywidualizację procesu nauczania, atmosferę panującą na lekcji, stosunek nauczyciela do ucznia. Dzięki tym obserwacjom zyskałam nowe pomysły na ciekawe i motywujące prowadzenie zajęć. Zyskałam również przychylność i pomoc opiekuna stażu a także innych nauczycieli
w realizacji planu rozwoju zawodowego.
W swojej pracy staram się doskonalić umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie aktywnych form i metod nauczania, realizowałam z dziećmi projekty edukacyjne, samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne : karty pracy, sprawdziany, krzyżówki, rebusy, rozsypanki wyrazowe i zdaniowe, prezentacje multimedialne. Indywidualizowałam pracę z dziećmi dostosowując wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych dziecka. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne rozwijające aktywność twórczą dzieci, rozwijające ich zainteresowania i pasje. Niejednokrotnie, angażując do pomocy dzieci, przygotowywałam tematyczne gazetki szkolne . Motywowałam w ten sposób dzieci do dbałości o wygląd szkoły, rozwijania kreatywności i wyobraźni. Studiowałam literaturę pedagogiczną chcąc wzbogacić warsztat mojej pracy. Zgromadziłam własną biblioteczkę poprzez zakup książek, czasopism ,zdobyte materiały szkoleniowe, wydruki artykułów, scenariusze zajęć. Systematyczna ewaluacja wpłynęła na poprawę jakości mojej pracy, a co za tym idzie pracy szkoły.
Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach Zespołu Wychowawców, warsztatach, kursach, szkoleniach, webinariach.
Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- „CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZY TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ”- szkolenie zewnętrzne zorganizowane przez grupę MAC S.A. Prezentacja oferty edukacyjnej wydawnictwa,
- „POMÓC UCZNIOWI, POMÓC SOBIE” – wewnątrzszkolne szkolenie o sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów w szkole zorganizowane przez GWO,
- kurs z zakresu UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ORAZ Z ZASAD POSTĘPOWANIA W WYPADKACH W CZASIE PRACY zorganizowany przez PULS-Centrum Rozwoju Ratownictwa,
- „OCENA PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW ” – szkolenie zewnętrzne zorganizowane przez grupę MAC S.A. Prezentacja oferty edukacyjnej,
- „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE” – wewnątrzszkolne szkolenie zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie,
- „JAK NIE DAĆ SIĘ ZMANIPULOWAĆ I NIE MANIPULOWAĆ INNYMI”- kurs doskonalący zorganizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Przemyślu,
- „AGRESJA W SZKOLE, MOWA NIENAWIŚCI” - kurs doskonalący zorganizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu,
- „SZKOŁA KIEDYŚ I DZIŚ” – wewnątrzszkolne warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,
- „ WYWIADÓWKA INACZEJ”- wewnątrzszkolne szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku
- „ CUKIEREK” – wewnątrzszkolne warsztaty zorganizowane we współpracy z Małopolskim Centrum Profilaktyki,
- „MŁODZI W AKCJI- ŚCIEŻKA POCZYTAJMY” – webinarium zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Zdobyłam dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie w 2019r. studiów podyplomowych w zakresie: „OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA
I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” .
Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło poszerzyć moją wiedzą, którą wykorzystałam w codziennych działaniach wychowawczych
i dydaktycznych. Udział w szkoleniach pozwolił mi na modyfikację stosowanych przeze mnie metod i form nauczania. Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej pozwoliło poznać bieżące problemy wychowawcze i dydaktyczne w placówce , planowane działania a także wciąż zmieniające się przepisy prawa. Miałam okazję poznać opinie innych nauczycieli, wymienić cenne doświadczenia , wspólnie przeanalizować pojawiające się trudności
i problemy. Wszystko to poszerzyło moje kompetencje zawodowe a także pozwoliło mi na lepszą organizację i wzbogaciło warsztat wykonywanej przeze mnie pracy.
Przez cały okres stażu systematycznie uzupełniałam i gromadziłam dokumentację. Na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, gromadziłam materiały do teczki wychowawcy, arkusze obserwacji. Gromadziłam dokumentację potrzebną
w kontaktach z rodzicami: oświadczenia, zgody, wnioski, zwolnienia. Protokołowałam zebranie Rady Pedagogicznej. Znajomość dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a także podnosić jakość tej pracy. Prowadzenie dokumentacji szkolnej pozwoliło mi lepiej organizować i doskonalić swój warsztat pracy.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W trakcie stażu starałam się poznawać możliwości, umiejętności i zainteresowania swoich uczniów poprzez prowadzone obserwacje na lekcjach, na zajęciach pozalekcyjnych, podczas przerw, imprez szkolnych, a także w trakcie wycieczek, wszelkiego rodzaju wyjść
z uczniami. Swoją pracę zawsze rozpoczynam od gruntownego rozpoznania potrzeb dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Ważną metodą w procesie poznania dzieci były rozmowy z nimi. Starałam się stwarzać warunki do jak najczęstszego wypowiadania się dzieci, zachęcałam do jakiejkolwiek aktywności własnej dziecka. Prowadziłam pogadanki, zajęcia w kręgu, ale także indywidualne rozmowy z dziećmi bardziej nieśmiałymi, które nie miały odwagi wypowiadać się przy całej grupie.

Na bieżąco analizowałam i sprawdzałam postępy uczniów w nauce za pomocą sprawdzianów, egzaminów, testów. Konsultowałam własne spostrzeżenia z opiekunem stażu, a także ze starszymi koleżankami pracującymi z moimi uczniami. Cenię sobie zdobyte wskazówki do pracy, poglądy i doświadczenie moich koleżanek. Jako wychowawca starałam się uczyć moich uczniów tolerancji, akceptacji, postaw prozdrowotnych, współpracy
w grupie, zaangażowania we wszelkie działania ogólnoszkolne. Zapoznałam się z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przeworsku o dostosowaniu metod pracy
i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla ucznia posiadającego opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.
Zawsze staram się stwarzać uczniom możliwość rozwijania zainteresowań w czasie zabaw dowolnych. Uzdolnienia dzieci starałam się wykorzystywać przy dekoracji sal, wykonywaniu prezentów, zaproszeń . Organizowałam zajęcia pozalekcyjne dzięki którym dzieci mogły skupić na rozwijaniu własnej aktywności twórczej, zainteresowań. Były to szczególnie zajęcia plastyczno techniczne, ale także muzyczne, teatralne. Pracując
w bibliotece szkolnej prowadziłam zajęcia edukacyjno-czytelnicze . Powstał Klub Motyli Książkowych, który również zainteresował dzieci i pozwolił rozwijać wszelkie twórcze zainteresowania. W Sali powstała klasowa biblioteczka zainicjowana przez uczniów, którzy chcieli podzielić się z innymi swoimi książkami.
W ten sposób powstał regał z ogólnodostępnymi książkami dla każdego. Na przerwach uczennice zainspirowane moją pracą tworzyły katalogi czytelników, książek, dokonywały wypożyczeń, uzupełniały własny inwentarz, organizowały konkursy. Uważam, że dla mnie jako nauczyciela bibliotekarza największą nagrodą jest zainspirowanie dzieci do takich działań. Biblioteczka ciągle jest uzupełniana o kolejne tytuły.
Przez cały okres stażu poznawałam środowisko rodzinne uczniów w trakcie organizowanych zebrań z rodzicami, podczas wspólnych warsztatów, imprez okolicznościowych, indywidualnych spotkań. Zapoznawałam rodziców z postępami w nauce ich dzieci oraz ich zachowaniem. Informowałam rodziców nie tylko o problemach, ale skupiałam się również na pochwałach, motywacji do dalszej pracy co podnosiło znacząco samoocenę. We współpracy z rodzicami udało się organizować takie wydarzenia jak: zabawa Andrzejkowa, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny czy też Dzień Dziecka. Pomoc rodziców w tej kwestii jest nieoceniona.
Oprócz prowadzonych zebrań znajdowałam czas na indywidualne pogadanki
z rodzicami, starałam się pomóc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, konfliktów. Poprzez podjęte działania zacieśniła się więź pomiędzy uczniami ,ale również pomiędzy mną i nimi. Zdobyłam zaufanie uczniów co przyczyniło się do lepszej współpracy na zajęciach. Łatwiej było mi rozpoznać i nazwać pojawiające się problemy a także pomóc uczniom
w poradzeniu sobie z nimi. Nawiązując współpracę z rodzicami miałam możliwość poznania pozaszkolnych aktywności dziecka, jego problemów, zainteresowań . Problemy panujące
w domu często przekładają się na zachowanie uczniów w szkole i mają wpływ na wyniki
w nauce. Dzięki stałym kontaktom z rodzicami pojawiające się problemy były na bieżąco rozwiązywane.
Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów i ich zainteresowania otaczającą rzeczywistością organizowałam i współorganizowałam wycieczki i różnego rodzaju wyjścia oraz imprezy:
- wyjazdy do kina, teatru,
- wyjazdy do FlyParku w Rzeszowie,
- wycieczki do Zoo w Zamościu,
- wyjazd na teatrzyk „Brzechwolandia” w Przeworsku,
- wyjazdy do Sal Zabaw,
- wyjazdy do zagrody edukacyjnej „ W Międzyczasie” w Cieplicach,
- wyjazdy do Muzeum Ziemi Leżajskiej,
- wyjazdy do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie,
- wyjścia klasowe do lasu, na łąkę, pikniki
- lekcje w plenerze,
- coroczne wyjścia na pobliski cmentarz z okazji święta Wszystkich Świętych.

Odbyte wycieczki bardzo pozytywnie wpływały na interakcje między dziećmi, nawiązanie przyjaźni, budowanie więzi z uczniami i nauczycielem. Aktywnie spędzony wspólny czas integrował klasę, satysfakcjonował uczniów. Wycieczki pozwoliły też zdobyć wiedzę na temat tradycji, kultury zwiedzanych miejsc. Podczas wyjazdów dzieci trenowały umiejętność odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych. Uczestnicząc
w wycieczkach sprawdzałam się w roli opiekuna, trenowałam umiejętności planowania. Możliwość organizacji dzieciom atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku sprawia mi ogromną satysfakcję.
W trakcie stażu organizowałam i współorganizowałam różne uroczystości szkolne wymagające przygotowania uczniów, były to m.in.
-Uroczyste akademie z okazji Dnia Nauczyciela,
-Narodowe Czytanie,
-Dzień Głośnego Czytania,
-obchody z okazji Święta Niepodległości,
-Dzień Babci i Dziadka,
-Pierwszy Dzień Wiosny,
-Dzień Mamy i Taty,
-spotkania opłatkowe.

Zawsze starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Wszelkie podjęte działania sprawiały radość zarówno mnie jak i dzieciom. Uczniowie angażowali się we wszystkie wydarzenia co było doceniane przez całą społeczność szkolną. Dzięki podejmowanym wyzwaniom u dzieci wzrastało poczucie własnej wartości a także wiara we własne siły i możliwości. Doskonaliły również umiejętności muzyczne, ruchowe, teatralne .
W trakcie stażu braliśmy z uczniami udział w różnego rodzaju akcjach, programach.
Były to m.in.:
Narodowe Czytanie, Dzień Głośnego Czytania, akcja Sprzątania Świata, akcja Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu, Szkoła Dobrego Wychowania, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Bezpiecznego Puchatka, akcja Cała Polska Czyta Dzieciom.
Podejmowaliśmy działania związane ze zwycięskim projektem naszej szkoły „Polski złoty ma 100 lat” w konkursie Narodowego Banku Polskiego. Wspólnie braliśmy udział w Orszaku Trzech Króli, corocznie organizowanym w Adamówce. Podjęliśmy również działania charytatywne jak akcja „Wkręć się w pomaganie” - zbieranie nakrętek dla potrzebujących, chorych dzieci. Organizowaliśmy zbiórkę dla na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
Udział w powyższych działaniach bardzo ubogacił warsztat mojej pracy, wpłynął też znacząco na wiedzę uczniów, zaangażowanie w działania charytatywne podjęte w naszej szkole uwrażliwiając dzieci na krzywdę innych. Uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa, podejmowali różnorodne działania ekologiczne , patriotyczne, były bardzo zaangażowane. Edukacja przez doświadczenie, działania praktyczne są w mojej pracy najważniejsze, w myśl słów Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
Dzieci bardzo chętnie brały udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych
w naszej szkole jak i w regionie. W ramach pracy biblioteczne organizowałam konkursy czytelnicze, konkursy plastyczne na okładkę ulubionej książki, konkursy ze znajomości lektur.
Uczennica, która wygrała szkolny konkurs czytelniczy wzięła udział w konkursie regionalnym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Przeworsku. W szkole były organizowane kiermasze taniej książki. Organizowałam i współorganizowałam konkursy szkolne.
W szkolnym konkursie związanym z projektem „Polski złoty ma 100 lat”:
wykonywały projekt banknotu 1000 złotowego, wymyślały rymowanki o pieniądzach. Wzięliśmy udział w konkursie na przyszkolną rabatkę kwiatową, sadziliśmy
i pielęgnowaliśmy rośliny. Uczestniczyliśmy w konkursie sieci sklepów Biedronka polegającym na zorganizowaniu obchodów Dnia Głośnego Czytania.
Dzieci brały udział w konkursie z KRUS „Nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i dobrze traktujesz”. Uczestniczyliśmy w konkursie „Szkolny mistrz Savoir-Vivre”. Licznie wzięliśmy udział w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurs odbywał się zdalnie
z uwagi na panującą sytuację epidemiczną. Regularnie, napływały prace do konkursu Wiosenny krajobraz oraz portret Papieża z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W swojej pracy dydaktyczno –wychowawczej staram się przekazywać dzieciom zasady zdrowego odżywiania, namawiam dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów. Zorganizowałam konkurs klasowy na plakat promujący zdrowe odżywianie.
Dzieci nagrywały własne audiobooki w związku z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom.
Dzieci licznie i chętnie brały udział w konkursach przez co uczyły się zasad fair-play i zdrowej rywalizacji, a także czerpania radości ze wspólnej zabawy. Dzięki podjętym działaniom dzieci miały okazję poznać swoje możliwości, oraz podnieść poziom samooceny. Podejmowane działania i przedsięwzięcia, organizacja konkursów były ciekawym i wzbogacającym moją pracę doświadczeniem. Dzięki współpracy z gronem pedagogicznym
i dyrektor szkoły doskonaliłam umiejętności organizacyjne.

Dzisiejszemu nauczycielowi coraz trudniej zainteresować uczniów lekcją, dlatego
w swojej pracy stosowałam różne metody aktywizujące.
Szczególnie lubianą przeze mnie i przez dzieci jest metoda bajkoterapii. Czytane bajki pomagły dzieciom wyciszyć się, zrelaksować, odstresować, uporać się z lękami, trudnymi sytuacjami w jakich się czasem znalazły. Dziecko w sposób nieświadomy charakteryzuje się
z bohaterem bajki, widzi, że nie tylko ono ma problem, poznaje sposoby radzenia sobie
z własnymi emocjami i lękami. Często stosowałam tę metodę w celu adaptacji, zniwelowaniu lęków, a także w celu rozwiązania trudnych sytuacji i problemów w grupie.
Oprócz Bajkoterapii na swoich lekcjach stosowałam też pogadanki, burzę mózgów, metodę projektu, muzykoterapię, scenki dramowe, gry dydaktyczne, doświadczenia
i eksperymenty.
Bardzo przydatnym narzędziem stosowanym przeze mnie okazała się tablica interaktywna. Dzieci bardzo interesowała interaktywna forma lekcji, wykonywanie zadań okazywało się łatwiejsze niż w formie tradycyjnej. Nauka w formie zabawy bardzo angażowała uczniów i motywowała do dalszej nauki. Tablicę stosowałam również w celu wyświetleń multibooków, prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych .
Efektem stosowanych metod była lepsza współpraca z dziećmi, rozwiązanie trudnych, konfliktowych sytuacji , zniwelowanie niepożądanych zachowań, obniżenie lęku, relaksacja. Nowoczesne metody i formy nauczania wpływają na zainteresowanie dziecka lekcją, zachęcają do aktywności, wpływają na koncentrację uwagi, podnoszą motywację do nauki, zachęcają do podejmowania współpracy.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W swojej pracy na bieżąco doskonalę umiejętność technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowywałam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego a także niezbędne dokumenty i materiały wykorzystywane
w pracy dydaktyczno wychowawczej. Przygotowywałam karty obserwacji, plany pracy
i współpracy, ankiety, a także pomoce dydaktyczne : obrazki, karty pracy, rebusy, rozsypanki wyrazowe i zdaniowe, krzyżówki, testy, sprawdziany dla uczniów. Opracowywałam scenariusze i konspekty zajęć, przygotowywałam prezentacje multimedialne. Dokumentowałam na bieżąco przebieg mojego stażu. Oprócz komputera
w swojej pracy na bieżąco stosowałam również inne technologie: tablicę interaktywną, odtwarzacz CD, DVD, aparat cyfrowy, telefon, projektor, drukarkę, skaner.
W celu doskonalenia pracy własnej wykorzystywałam zasoby internetowe korzystając z ulubionych portali edukacyjnych takich jak: edux.pl, scholaris.pl, klasoteka.pl, pinterest.com, matzoo.pl, klikankowo.jimdofree.com, literka.pl.
Za pomocą Internetu poznawałam i gromadziłam przepisy prawa związane z moją pracą
i awansem zawodowym, śledziłam zachodzące zmiany w w.w. przepisach.
Wyszukiwałam materiały dydaktyczne pomocne na zajęciach: pomysły na prace plastyczne
i techniczne, ciekawe scenariusze zajęć, piosenki, scenariusze przedstawień i uroczystości, utwory literackie, e-booki, audiobooki, edukacyjne prezentacje multimedialne. Przygotowywałam materiały na gazetki klasowe i szkolne , tworzyłam dyplomy dla uczniów.
Przygotowałam i opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji na portalu Edux.pl. Publikując swoje materiały mogłam wypromować swój warsztat pracy oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Za pomocą Internetu wyszukiwałam informacji o szkoleniach, kursach, które chciałam zrobić online.
Uczestniczyłam w następujących szkoleniach e-learningowych:
- „ZAKOŃCZENIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO” – szkolenie e-learningowe zorganizowane przez portal Lepsza Strona Edukacji,

- „ BAJKOTERAPIA W PRACY NAUCZYCIELA I PEDAGOGA – PODSTAWY TEORETYCZNE” – szkolenie e-learningowe doskonalące zorganizowane przez Internetowe Kursy dla Nauczycieli (IKN) ,

-„JAK POSKROMIĆ ZŁOŚNIKA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU” – szkolenie
e-learningowe zorganizowane przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Nauczycieli
EDU-MACH,
,
-„KREATYWNY NAUCZYCIEL - TWÓRCA Z WYOBRAŹNIĄ” – szkolenie
e-learningowe zorganizowane przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Nauczycieli
EDU-MACH,

-„PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA” – szkolenie
e-learningowe zorganizowane przez Specjalistyczne Centrum Edukacji Nauczycieli
EDU-MACH .

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku szkoły zostały zamknięte i przeszły w tryb nauczania zdalnego. W związku z tym komputer z dostępem do Internetu i telefon stały się głównym narzędziem mojej pracy. Kontakt z rodzicami i uczniami odbywał się za pośrednictwem Internetu i telefonicznie. Prowadziłam telefoniczne rozmowy z rodzicami, dziećmi, wysyłałam informacje przez e-mail do rodziców i współpracowników. Odbierałam maile ze zdjęciami wykonanych przez dzieci prac, zadań, ćwiczeń, nagrań. Działania zdalne dzieci były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły.
Dzięki dobrej znajomości technologii informacyjnej i komunikacyjnej znacznie łatwiej było mi przygotować dokumentację związaną z przebiegiem stażu, pozyskać
i stworzyć materiały dydaktyczne, zadbać o swój rozwój zawodowy poprzez szkolenia online.
Współczesna technologia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę oraz odnaleźć interesującą nas tematykę bez wychodzenia z domu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność i angażuje dzieci do działania. Dzięki nowoczesnym technologiom bezproblemowo udawało mi się realizować pracę na odległość w tym trudnym czasie, Internet umożliwił szybki przepływ informacji między mną, rodzicami i szkołą.
§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tego wymagania pogłębiałam poprzez uczestnictwo w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku, warsztatach, kursach
i szkoleniach zewnętrznych.
Uczestniczyłam w pogadankach organizowanych przez Komisariat Policji w Sieniawie. Zdobytymi podczas szkoleń informacjami oraz doświadczeniami dzieliłam się z innymi nauczycielami podczas swobodnych rozmów, lekcji otwartych. Dzięki ukończonym szkoleniom, kursom wzbogaciłam swoją wiedzę oraz udoskonaliłam swój warsztat pracy.
Swoją wiedzę doskonaliłam również poprzez studiowanie literatury fachowej, artykułów
w czasopismach, publikacji innych nauczycieli na portalach edukacyjnych, dzięki którym poznałam wiele wskazówek i cennych rad potrzebnych w pacy nauczyciela.
Zapoznałam się z opiniami, orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Przeworsku, szczególnie z zaleceniami do pracy z tymi uczniami, które wykorzystywałam w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
W swojej codziennej pracy stawałam przed różnymi trudnymi sytuacjami, konfliktami wśród uczniów, których rozwiązanie wymagało ode mnie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Sytuacje konfliktowe starałam się rozwiązywać na bieżąco. Wiele cennych rad i wskazówek uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, dyrektor szkoły dzięki czemu podejmowałam odpowiednie do danej sytuacji działania. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami uczniów udało się zniwelować zachowania niepożądane i rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy i konflikty.
Wiedza którą zdobyłam w trakcie stażu pozwoliła mi ubogacić swój warsztat pracy oraz dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwości moich uczniów. Wykorzystywałam ją również podczas opracowywania dokumentacji szkolnej pełniąc funkcję wychowawcy. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do rozwiązywania konfliktów a także integrowania zespołu klasowego.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W trakcie stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Przeanalizowałam:
-Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe,
-Ustawę z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty,
-Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na bieżąco śledziłam zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego:
-Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
W Karcie Nauczyciela śledziłam również zmiany w przepisach dotyczących praw
i obowiązków Nauczyciela. W celu jak najlepszego zadbania o dobro dziecka i jego ochronę przeanalizowałam Konwencję o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
-Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.
Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych. Zapoznałam się z opiniami
i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej .
Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rad Pedagogicznych szkoleniowych, klasyfikacyjnych oraz podsumowujących a także zebraniach zespołu wychowawców
i zadaniowych. Wspólnie z zespołem nauczycieli pracowałam nad aktualizacją dokumentacji szkolnej.
Byłam członkiem komisji konkursowych w szkole a także komisji nadzorującej przebieg egzaminów gimnazjalnego oraz ósmoklasisty.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pomogła mi w prawidłowym organizowaniu mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Poznałam procedury postępowania w sytuacjach problemowych, bezpiecznego planowania wycieczek, różnego rodzaju wyjść
z uczniami, organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Praca z innymi nauczycielami, dokonywanie zmian w wewnętrznych dokumentach szkoły znacząco wpłynęła na posiadane wiadomości i umiejętności. Analiza aktów prawnych pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
Wszystkie działania podjęte w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się przepisami prawa bardzo ubogaciły mój warsztat pracy.

ZAKOŃCZENIE

W czasie stażu skupiałam się na ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności pedagogicznych, wychowawczych. Sumiennie pracowałam nad własnym warsztatem pracy, doskonaliłam umiejętności organizacyjne, uczyłam się cierpliwości, asertywności, współpracy, obiektywizmu , ale przede wszystkim starałam być jeszcze lepszym nauczycielem. Zdobywałam potrzebną wiedzę poprzez różne formy doskonalenia, podejmowałam współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu dogłębnego poznania środowiska moich wychowanków. Aktualizowałam wiedzę z zakresy psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uwzględniałam potrzeby i możliwości uczniów podczas zajęć, stosowałam atrakcyjne metody pracy z dzieckiem. Umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wpłynęła znacząco na atrakcyjność prowadzonych zajęć,
a w okresie epidemii była wielkim wsparciem i wyzwaniem w kontaktach z wychowankami
i rodzicami. Poznawałam i na bieżąco śledziłam zmiany zachodzące w przepisach obowiązującego prawa.
Nie tylko okres stażu był dla mnie czasem podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonalenia warsztatu pracy i samodoskonalenia. Jeszcze przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego zrealizowałam studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa , brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uważam, że każdy nauczyciel, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego powinien ciągle od siebie wymagać, doskonalić i unowocześniać swoją pracę, stawiać sobie kolejne wyzwania. Dzisiejszy nauczyciel powinien być nowoczesny, umiejący zastosować aktualne zdobycze techniki aby uatrakcyjnić dzieciom lekcję i wpłynąć na ich zainteresowanie
i aktywność. Dlatego nadal mam zamiar doskonalić swoją pracę, brać udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych aby podnosić jakość swojej pracy.
Moja praca sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję, zwłaszcza jeśli widzę uznanie, zainteresowanie i zaangażowanie ze strony uczniów i rodziców.
Bardzo spodobały mi się i utkwiły w pamięci słowa Mahatmy Gandhiego:
„Nie jest najważniejsze byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego”. Chciałabym, aby te słowa były wyznacznikiem nie tylko w mojej pracy, ale także innych nauczycieli, którzy kształcą i wychowują kolejne
pokolenia będące przyszłością naszego Narodu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.