X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44891
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Wstęp

Od 1 września 2017 r. jestem zatrudniona w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela języka angielskiego. Ukończyłam kierunki: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z dodatkową specjalnością nauczycielską język angielski (studia licencjackie), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (studia magisterskie). Ponadto, w trakcie trwania stażu rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika.
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W tym czasie sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje oraz kreatywnie uczestniczyłam w życiu przedszkola. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Na początku roku szkolnego 2017/2018 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.). W trakcie trwania stażu systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę na temat awansu zawodowego i prawa oświatowego: śledziłam strony internetowe MEN oraz portale internetowe, sporządzałam notatki i gromadziłam najważniejsze informacje dotyczące procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola mgr Stanisławę Padło. Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez PODN w Wodzisławiu Śląskim.

Współpraca z opiekunem stażu.

We wrześniu 2017 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Izabelą Godulą. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Korzystając z pomocy opiekuna, sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz. Opiekun stażu obserwowała zajęcia prowadzone przeze mnie. Wszystkie zajęcia były omawiane pod względem merytorycznym, wykorzystanych metod i technik. Pani Izabela zwracała szczególną uwagę na poprawność w formułowaniu celów operacyjnych przy tworzeniu scenariuszy do zajęć. Wraz z opiekunem stażu przygotowałam projekt niniejszego sprawozdania oraz przedyskutowałam zmiany w procedurze awansu zawodowego. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu w znacznym stopniu ułatwiło mi realizację celów ujętych w planie rozwoju.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola mgr Stanisławy Padło (2017 r. - 2018 r.) oraz dyrektora przedszkola mgr Marzeny Jargoń (2018 r. - 2020 r.).
Przez cały okres stażu skupiałam się na kształtowaniu takich umiejętności u dzieci, które mają zapewnić realizację kompetencji kluczowych. Kompetencje te stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia w przyszłości. W naszym przedszkolu szczególny nacisk kładliśmy na realizację kompetencji społeczno – obywatelskich.

Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna:
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „Na pomoc leśnym zwierzętom”- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i egzotycznych oraz kształtowanie umiejętności matematycznych - 30.10.2018 r.,
- zajęcia prowadzone w ramach autorskiego projektu „W świecie dinozaurów” - 25.02.2019 r. - 08.03.2019 r.,
- zajęcia prowadzone podczas dni otwartych w naszym przedszkolu w latach 2018 – 2020, prowadzenie zabaw integrujących dla dzieci,
- zajęcia z języka angielskiego, m. in.: „I’m a Monster” - moje ulubione jedzenie, używanie frazy „My favourite food is...” - 24.10.2018 r., „Day and Night” - nazywanie czynności wykonywanych dniem i nocą - 7.11.2018 r., „Santa Clous” - zabawy ruchowe przy piosence, nauka słownictwa: stars, bells, presents, angels - 5.12.2018 r., „My Emotions - How Are You Today?” - zabawa komunikacyjna, nauka fraz związanych z wyrażaniem emocji - 13.03.2019 r.,
- uroczystości przedszkolne: „Festyn rodzinny połączony z Dniem Rodziny” - 30.05.2019 r., „Akademia z okazji pożegnania sześciolatków” - 19.06.2019 r.

Zajęcia prowadzone w obecności Dyrektora przedszkola:
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „W teatrze” - wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji. Burza mózgów, zastosowanie metody TRP- „Jak urządzić przyjęcie Misiowi”, Klasyfikowanie, dobieranie przedmiotów- 8.11.2017 r.,
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „Kury i lis” - rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej z elementami aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss - 26.04.2018 r.,
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „Na pomoc leśnym zwierzętom” - wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i egzotycznych oraz kształtowanie umiejętności matematycznych - 30.10.2018 r.,
- zajęcia „Wprowadzenie litery „O,o” - 11.10.2018 r.,
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „Co warto wiedzieć...o zawodach naszych rodziców” - elementy metody Twórczego Rozwiązywania Problemów, poszerzenie wiedzy na temat różnorodności zawodów wykonywanych przez ludzi współcześnie, kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich ludzi - 07.06.2019 r.,
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców „Ciekawe jest to, że pory roku są takie różne” - elementy metody Twórczego Rozwiązywania Problemów, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, kształtowanie słuchu fonematycznego oraz rozwijanie kompetencji matematycznych - 07.11. 2019 r.

Zajęcia prowadzone dla gości, nauczycieli z Czech w ramach współpracy:
- „Robak” - wsparcie całościowego rozwoju podczas zabaw badawczych, wybrane techniki systemu EPR (Edukacja Przez Ruch) - 03.04.2019 r.

Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli naszego przedszkola, m. in.:
- zajęcia prowadzone przez mgr Dorotę Wieczorek „Wprowadzenie litery O,o pisanej i drukowanej” - 08.10.2018 r.,
- zajęcia prowadzone przez mgr Sylwię Hajską „Wprowadzenie cyfry, liczby 1” - 15.10.2018 r.,
- zajęcia prowadzone przez mgr Joannę Pinecką oraz mgr Izabelę Godulę „Zabawy matematyczne - zakupy w sklepiku” - zajęcia otwarte dla rodziców, 05.12.2018 r.,
- zajęcia prowadzone przez psychologa mgr Hannę Kowalik Sochę „Kolorowy potwór - słoje z emocjami” - 08.10.2019 r.,
- zajęcia prowadzone przez mgr Teresę Kosiarek z Akademii Twórczego Nauczyciela „Wiem, co jem - poznajemy mniej znane produkty spożywcze i ich znaczenie w zdrowym odżywianiu”- 21.10.2019 r.,

Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli naszego przedszkola, w tym dla opiekuna stażu:
- zajęcia na podstawie opracowanego przeze mnie tygodniowego autorskiego projektu edukacyjnego „Z Misiem Paddingtonem poznaję Wielką Brytanię” - ferie zimowe 2018 r.,
- zajęcia na podstawie opracowanego przeze mnie dwutygodniowego autorskiego projektu edukacyjnego „W świecie dinozaurów”, który został zrealizowany przez dwie grupy 5 - 6 latków w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020,
- zajęcia na podstawie opracowanego przeze mnie tygodniowego autorskiego projektu edukacyjnego „Podróże z Misiem Paddingtonem”- ferie zimowe 2020 r.,
- zajęcia prowadzone podczas dni otwartych w naszym przedszkolu w latach 2018 - 2020 r.,
- zajęcia prowadzone z mgr Patrycją Plutą dla stażystów - realizacja innowacji pedagogicznej „Poznajemy bliżej... różne oblicza karnawału”, wykorzystanie metody Twórczego Rozwiązywania Problemów, 04.02.2019 r.

Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było opracowaniem scenariuszy zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w mojej pracy. Uzyskałam wiele cennych wskazówek, zarówno w jaki sposób poprawnie merytorycznie pisać konspekty zajęć, jakich błędów unikać, jak precyzyjnie i prawidłowo formułować cele. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez mojego opiekuna stażu.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualizacji procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja zajęć dydaktycznych pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy. Zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący przedszkolaków do pracy.

Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela wychowania przedszkolnego sprawia mi dużo satysfakcji,
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dzieckiem,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
- mam dobry kontakt z dziećmi,
- potrafię współpracować z dziećmi,
- powinnam stale pracować nad swoim warsztatem pracy, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb przedszkola.

Aktywne uczestnictwo w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych, konferencjach, webinarach, itp.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- narady szkoleniowe - „Bumbumkowe nauczanki”, „Zabawy matematyczne w przedszkolu”; „Kompetencje kluczowe”; „Kodowanie prosta sprawa, super nauka i zabawa”; szkolenie z kompetencji społeczno - obywatelskich podczas odbywającego się konkursu „Godej po Naszymu”,
- szkolenia - „Arteterapia i terapia zajęciowa”, „Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss cz. 2”; „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”; „Musical English – śpiewająco - sensoryczny angielski”; szkolenie z kompetencji kluczowych językowych, organizowane w PP nr 4 podczas konkursu „Let’s Sing”; ShowPedagogika „Dyscyplina bez nakazów”; „Nauka liczenia i wprowadzenie do arytmetyki w ujęciu pedagogiki Marii Montessori”; „Podróż przez matematyczną krainę - propozycje gier i zabaw”; „Muzykoterapia Integralna Moduł 1”; „Muzykoterapia Integralna Moduł 2”; „Muzykoterapia Integralna Moduł 3”,
- konferencje - „Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej. Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?”; „Ogólne założenia - teoria i koncepcja metody Marii Montessori. Przykłady dobrych praktyk w przedszkolu”; „Na czym polega sukces edukacyjny szkoły fińskiej?”; „Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedszkoli”,
- warsztaty - „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”; „Edukacja przez ruch - od kołysania do piosenki D. Dziamska”; „Edumatrix - przyjazne oblicze matematyki i programowania”; „Jestem Polakiem - małym patriotą”,
- udział w szkoleniach, warsztatach on - line - „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego na platformie e-learningowej”; „OUT OF THE BOX III - IN THE HOUSE EDITION - język angielski dla przedszkolaków”; „Edukacja zdalna w przedszkolu - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem platformy Padlet do kreowania przestrzeni dydaktycznej i komunikacyjnej w toku edukacji zdalnej”; ‘Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”; „Optodysleksja i kolorowe maski”; „Uważność w czasach pandemii”, „Interaktywne Questy dla młodszych i starszych”, „Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego”,
- udział w konferencjach on - line - „Porozmawiajmy o akomodacji”; „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii”; „ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym”; „Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”; „SPE w nauczaniu zdalnym. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”,
- udział w webinarach - „Jak zaskoczyć uczniów - pomysłowe ćwiczenia w Genially”.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami i specjalistami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Ważne dla mnie było poszukiwanie szkoleń i warsztatów, które pomogłyby mi w realizacji kompetencji kluczowych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Przedszkole, w którym pracuję, jest placówką z oddziałami integracyjnymi przystosowaną do prowadzenia pracy i terapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W naszym przedszkolu dzieci podczas zajęć rewalidacyjnych oraz w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej otrzymują fachowe wsparcie od różnych specjalistów, m. in.: oligofrenopedagogów, psychologa, logopedy, neurologopedy, terapeuty SI, rehabilitanta ruchowego, tyflopedagoga, surdopedagoga.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom placówki i umożliwić poszerzenie jej oferty edukacyjnej, w czasie stażu rozpoczęłam studia podyplomowe „Surdopedagogika i tyflopedagogika” w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Dzięki ich ukończeniu uzyskałam kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą borykającą się z dysfunkcjami rozwojowymi, a konkretnie z zaburzeniami wzroku i słuchu. 
Podjęcie studiów pozwoliło mi przygotować się do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku, czy z wadą słuchu. Jestem przygotowana do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym tych uczniów.
W Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach miałam okazję poznać fantastycznych specjalistów, praktyków oraz osoby borykające się z niepełnosprawnością w zakresie widzenia i słyszenia. W czasie studiów odwiedziłam też miejsce stworzone dla lepszego zrozumienia osób z niepełnosprawnością wzroku - „Ważne miejsce” w Katowicach. Już za drzwiami rozpoczynała się podróż w całkowitych ciemnościach, zdając się tylko na siebie i wspomagającego mnie niewidomego edukatora. Kilka chwil pośród mroku szybko uzmysłowiło mi, że banalne codzienne czynności w tych warunkach stają się niezwykłym przeżyciem. Doświadczyłam świata niewidomych i słabowidzących.
Praktyki z zakresu tyflopedagogiki realizowałam w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim. Opiekunem praktyk była mgr Barbara Połednik, która wówczas prowadziła w naszym przedszkolu zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. W czasie praktyki miałam możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć. Moim zadaniem było m. in. przygotowanie pokoju sensorycznego do prowadzenia zajęć odpowiednich dla dziecka z wadą wzroku, dostosowanie podstawy programowej dla dziecka z niedowidzeniem, które uczęszczało do prowadzonej przeze mnie grupy , a także prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Z praktyk z zakresu suropedagogiki zostałam zwolniona, ponieważ w czasie studiów hospitowałam i prowadziłam zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością słuchu w swojej grupie przedszkolnej. Miałam możliwość bieżącej pracy z dziećmi i korelowania zadań surdopedagogicznych z podstawą programową realizowaną przez całą grupę.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Przez cały okres trwania stażu pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Prenumerowałam czasopismo „Bliżej Przedszkola”, dzięki czemu zdobyłam dużo pomocy dydaktycznych.
W swojej pracy kładłam szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wprowadzanie w bieżącą pracę z dziećmi metody Twórczego Rozwiązywania Problemów. Miałam przyjemność dwa lata z rzędu (2018 - 2020) pracować z liderką TRP mgr Patrycją Plutą. Dzięki temu nasza placówka z powodzeniem realizowała strategię rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego.
Jako nauczyciel języka angielskiego, odpowiedzialna za kształtowanie kompetencji językowych swoich wychowanków, postawiłam sobie za cel codzienne stosowanie języka angielskiego w każdej dziedzinie życia przedszkolnego.
W okresie pandemii Koronawirusa nauczyłam się korzystać z wielu przydatnych platform edukacyjnych, aplikacji, programów i komunikatorów, m. in.: Padlet, Canva, genial.ly, bilingualfuture.com, Microsoft Teams. Dzięki temu przygotowałam ciekawe tablice interaktywne z języka angielskiego i z zakresu zajęć przyrodniczych – proekologicznych, które wykorzystałam w nauczaniu zdalnym:
- „Bugs” - zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy genial.ly doskonalące umiejętność posługiwania się językiem obcym. Jest to tablica interaktywna, która zawiera przekierowania do piosenek, oraz nagrania lektora do nauki i powtarzania słownictwa związanego z owadami mieszkającymi na łące. Znajduje się tam również piosenka do zabawy ruchowej (https://view.genial.ly/5e9486209334740d78b7e51f/presentation-bugs-owady).
- „Recyklingowe zabawy interaktywne” - zajęcia przyrodnicze z zakresu ekologii z zastosowaniem platformy genial.ly. Jest to prezentacja interaktywna w formie quizu. Zadaniem dzieci jest wskazywanie pozytywnych zachowań człowieka dotyczących ochrony przyrody (https://view.genial.ly/5e956b9c9aea110d8cfca7f8/presentation-recykling).
- „Wielkanoc”- tablica multimedialna na platformie Padlet, z propozycją aktywności wielkanocnych (piosenki, wierszyki, karty pracy, historyjki obrazkowe, itp.), https://padlet.com/kaczorowska77/xwg02yu5s0bx.
- interaktywne czytanie bajek Herva Tullet’a z serii „Turlututu”, przygotowałam nagrania i zapraszałam dzieci do interakcji.
W okresie zdalnego nauczania bardzo pomocne okazało się wykorzystanie kanału YouTube, który założyłam dla nauczycieli naszego przedszkola. Dzięki temu mieliśmy możliwość zamieszczania tam i udostępniania filmów, nagranych bajek i prezentacji przygotowanych przez nauczycieli dla dzieci. Przez cały czas byłam koordynatorem tych działań.
W czasie stażu gromadziłam materiały, pomoce dydaktyczne, istotne artykuły z czasopism pedagogicznych. Tworzyłam dekorację sali. Samodzielnie tworzyłam pomoce dydaktyczne dla dzieci, np. Stworzyłam graficznie maty do kodowania dużego formatu, tworzyłam pacynki, ilustracje do zajęć dydaktycznych oraz z języka angielskiego. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania, m. in: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Labana, metodę M. i Ch. Knillów, metodę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metodę D. Dziamskiej, metodę Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss oraz metodę Twórczego Rozwiązywania Problemów w tym technik heurystycznych, np. gwiazda skojarzeń, transformacja, metoda promyczkowa, piramida wartości.

Prowadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W swojej pracy cenię sobie systematyczność. Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć przedszkola oraz gromadziłam materiały niezbędne do opracowania sprawozdania z realizacji stażu. Przez cały okres stażu prowadziłam bieżącą dokumentację: opracowanie planów miesięcznych, programów indywidualnych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, arkuszy obserwacji dzieci, diagnozy szkolnej. Po każdym półroczu sporządzałam sprawozdania z przebiegu i efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej, współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, z realizacji strategii oświaty oraz kompetencji kluczowych.
W okresie pandemii Koronawirusa systematycznie wypełniałam wykaz działań nauczyciela w pracy zdalnej. Byłam członkiem zespołów ewaluacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020. Opracowywałam ankiety dla rodziców oraz nauczycieli. Analizowałam zebrane dane.
W okresie stażu poszerzałam i rozwijałam swoje umiejętności dotyczące prowadzenia dzienników zajęć przedszkola oraz prowadzenia innej dokumentacji przedszkolnej. Zdobytą wiedzę stosowałam w praktyce.
Przy opracowaniu planów miesięcznych szczególną uwagę zwracałam na poprawne formułowanie celów operacyjnych i dobieranie treści zgodnie z podstawą programową. Plany powinny być jasne i czytelne dla innych nauczycieli pracujących z grupą. Realizowałam programy wychowania przedszkolnego wybrane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
W dzienniku zajęć w zapisie dziennym ujmowałam cele główne. Dbałam o zapisy dotyczące higieny oraz bezpieczeństwa.
Na prośbę rodziców sporządzałam opinię o dziecku, konsultując się ze specjalistami. Opisywałam umiejętności w zakresie rozwoju fizycznego, motorycznego, samoobsługi, sprawności manualnej, rozwoju społecznego i emocjonalnego, mowy i myślenia, spostrzegania wzrokowego i słuchowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy placówki.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Rozwiązywanie problemów wychowawczo - dydaktycznych.

Realizacja zadań w zakresie powyższego wymagania egzaminacyjnego wynikała przede wszystkim ze specyfiki pracy przedszkola, w którym pracuję. Moim głównym zadaniem na co dzień jest diagnoza potrzeb, oczekiwań uczniów, a także poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. Bardzo istotne było dla mnie przeprowadzanie częstych pogadanek i rozmów z dziećmi na temat akceptacji i tolerancji kolegów z grupy, uwrażliwianie ich na potrzebę pomocy innym w różnych sytuacjach życia przedszkolnego, kształtowanie postaw opartych na empatii, otwartości i cierpliwości, a także kształtowanie umiejętności zwracania się o pomoc w trudnych dla dziecka sytuacjach.
Przez cały okres trwania stażu w Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim byłam nauczycielem prowadzącym w grupach integracyjnych. Te lata pozwoliły mi na dokładne poznanie potrzeb i możliwości dzieci. Poznawałam środowisko lokalne swoich wychowanków. W poznaniu ich środowiska rodzinnego pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, oraz współpraca z psychologiem, który pracuje w naszym przedszkolu. Systematycznie kontaktowałam się również z asystentem rodziny w celu wypracowania wspólnego schematu działania i pomocy rodzinie mojej podopiecznej.
Prowadziłam pedagogizację rodziców. Podczas zebrania dla rodziców rozpoczynającego rok szkolny 2017/2018 wygłosiłam prelekcję na temat adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Celem prelekcji było pogłębienie wiedzy rodziców dotyczącej problemów związanych z przystosowaniem się dziecka do zwyczajów, zasad w nowym środowisku społecznym – przedszkolnej grupie rówieśniczej.
W ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam kilka gazetek:
- „Zabawy z książką” - promowanie czytelnictwa i zamiłowania do literatury, propozycje zabaw bazujących na literaturze,
- „Pozwól mi być samodzielnym”- zachęcanie do wspierania dzieci w byciu samodzielnym, zwrócenie uwagi na korzyści dla dziecka oraz na to, co nie służy podejmowaniu nowych doświadczeń i samodzielności.
Prowadziłam również pedagogizację rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce „To warto wiedzieć”. Opublikowałam tam wiele interesujących artykułów, np.: „Jak pomóc wysoko wrażliwym dzieciom”, „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”, „O plastiku i patyku, czyli zabawki w otoczeniu naszych dzieci”.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać ich do współpracy i dziękować za zaangażowanie.
W okresie stażu utrzymywałam kontakty ze środowiskiem rodzinnych uczniów. Regularnie przeprowadzałam telefoniczne rozmowy na temat zaistniałych problemów, co pomagało mi w bieżącym monitorowaniu funkcjonowania uczniów w środowisku. Prowadzone przeze mnie działania zaowocowały pogłębieniem relacji z uczniami i ich rodzicami, co wpłynęło w sposób znaczący na podniesienie efektywności mojej pracy.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Każdego roku organizowałam zebrania dla rodziców podsumowujące semestr. Omawiałam również obserwacje dzieci oraz diagnozy gotowości szkolnej 6 - latków. Na takich spotkaniach zawsze przypominałam rodzicom, że jesteśmy partnerami w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Zachęcałam rodziców do indywidualnych konsultacji. Jeśli zaistniała potrzeba organizowałam spotkania indywidualne, na których obecni byli także specjaliści pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: psycholog przedszkolny, logopeda, rehabilitant ruchowy i terapeuta SI.
Przez wszystkie lata trwania stażu (2017 - 2020) mocno angażowałam rodziców w akcję „Bohater tygodnia”. Były to spotkania z rodzicami, na których opowiadali dzieciom o swojej pracy lub hobby. Muszę przyznać, że nie raz rodzice zadziwiali nas swoją pomysłowością w przygotowywaniu tych zajęć. Dzieci były bardzo zainteresowane i aktywowane do różnych działań.
Ojciec pracujący jako informatyk pokazał dzieciom budowę komputera. Zaprezentował sposób pracy na laptopie i komputerze stacjonarnym. Dzieci mogły zajrzeć „do środka” urządzeń elektronicznych. Z dużym zainteresowaniem słuchały o technologii i jej wykorzystaniu na co dzień. Miały także możliwość zagrania w gry, które były popularne w czasach, gdy ich rodzice byli nastolatkami.
Inny ojciec - pracownik sieci sklepów budowlanych OBI opowiedział dzieciom jak wygląda droga interesującego nas produktu zanim trafi w nasze ręce. Dzieci krok po kroku mogły same doświadczyć tej wiedzy, poszukując odpowiedzi na pytanie problemowe „W jaki sposób ludzie pracują, wykonując różne zawody?”. W tym zadaniu bardzo ważna była praca z czasem oraz umiejętność współpracy w zespole. Mając na uwadze, że dzieci lubią uczyć się w działaniu – badać, doświadczać, odkrywać, eksperymentować, pan Marcin przygotował dla każdego zadanie do wykonania. Aktywność ta dotyczyła kategorii „praca praktyczno – techniczna”. Zadaniem dzieci było wbijanie gwoździ w narysowany na kartce szablon statku. Następnym krokiem było robienie pętelek ze sznurka na główkach gwoździ, aby pojawił się obraz statku.
Zajęcia w ramach projektu „bohater tygodnia” przeprowadził również rodzic będący miłośnikiem zwierząt. Pokazał dzieciom myszoskoczki i opowiedział o ich życiu.
O swojej pracy opowiedział również ojciec - przedstawiciel firmy produkującej suplementy diety dla dzieci, piekarz, który przygotował z dziećmi ciasto i wypiekł bułki.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w życie przedszkola udało się przygotować i przeprowadzić wiele wydarzeń i imprez przedszkolnych. Współpraca pozwoliła na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel - rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola ale i dla dzieci.
Przez cały okres stażu regularnie, raz na semestr przeprowadzałam zajęcia otwarte dla rodziców. Głównym celem tych zajęć było wzmocnienie więzi emocjonalnej oraz przedstawienie rodzicom form i metod pracy z dziećmi w przedszkolu. Rodzice podczas zajęć otwartych mogli obserwować swoje dziecko podczas działań dydaktycznych, zaobserwować jakie postępy poczyniło, co jeszcze wymaga pracy.
Dzięki pomyślnej współpracy z rodziną udało się zorganizować liczne uroczystości przedszkolne, m. in.:
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
- Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości,
- Jubileusz 35 - lecia Przedszkola,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Dzień Górnika,
- Mikołaj,
- Warsztaty świąteczne z rodzicami,
- Przedszkolna Wigilijka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Rodziny połączony z Festynem,
- Zielona Noc,
- Akademia z okazji pożegnania sześciolatków z przedszkolem.
W mojej opinii współorganizowanie Jubileuszu 35 - lecia przedszkola było niezwykłym przedsięwzięciem. Wymagało ogromnego nakładu pracy i wysiłku. W organizację Jubileuszu zaangażowani byli wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci oraz rodzice. Rodzice pomagali w przygotowaniu strojów dla dzieci, scenografii, w przewozie dekoracji na próby do Wodzisławskiego Centrum Kultury.
W tym okresie byłam wychowawcą grupy 5 - 6 latków. Wraz z mgr Patrycją Plutą przygotowałyśmy dzieci do występu z okazji Jubileuszu. Dzieci zaprezentowały taniec „Clown Town” (za ten taniec zdobyliśmy również nagrodę Starosty Powiatowego na konkursie tanecznym „Złoty Bucik”). Przygotowanie choreografii dla grupy, do której uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dużym wyzwaniem dla nauczyciela. To było dla mnie kolejne doświadczenie. Udało się zaangażować wszystkie dzieci, dostosowując powierzone role do ich możliwości. Uważam, że to był nasz wspólny sukces - sukces nauczycielek i dzieci.
Brałam czynny udział w organizacji Jubileuszu 35 – lecia przedszkola. Zorganizowałam stroje dla dzieci oraz rekwizyty do występów. Zaprojektowałam i przygotowałam książeczki - zaproszenia dla władz miasta i przedstawicieli oświaty. Projekt wykonałam osobiście w programach Illustrator, Photoshop. Zaangażowałam nauczycieli przedszkola w przygotowanie ciekawych wypowiedzi dzieci, które znalazły się w książeczkach. Opracowałam również w formie graficznej zaproszenia i informacje o wydarzeniu, które były udostępnione na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku.
Systematycznie współpracowałam także ze środowiskiem lokalnym. Uczestniczyłam z dziećmi w cyklu “Nowe horyzonty edukacji filmowej” w Wodzisławskim Centrum Kultury. Brałam udział w cyklicznych spotkaniach w bibliotece - Filia nr 13 w Wodzisławiu Śląskim oraz w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej. Odwiedzaliśmy również nowo powstałe Centrum Nauki i Techniki, gdzie przeprowadzane były ciekawe zajęcia sensoryczne oraz plastyczne. Współpracowałam ze Szkołą Muzyczną i brałam z dziećmi udział w kilku organizowanych tam koncertach. Zapraszałam również do współpracy specjalistów z Muzeum Wodzisławia Śląskiego do prowadzenia lekcji muzealnych w naszym przedszkolu, np. „Niezwykłe życie mamutów”. Miałam przyjemność uczestniczyć z dziećmi w spektaklu teatralnym przygotowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śl. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie na podstawie wiersza J. Tuwima „Rzepka” (rok szkolny 2017/2018).
Angażowałam dzieci w liczne akcje charytatywne: zbieranie plastikowych nakrętek dla Lilianny Sówki; zbieranie baterii oraz zużytych telefonów komórkowych; zbieranie środków czystości w ramach akcji organizowanej przez MOPS „Czysty Anioł”; zbieranie pieniędzy w akcji „Góra grosza”, której byłam organizatorem oraz koordynatorem. W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie z dziećmi z mojej grupy wzięłam udział w akcji „Marzycielska Poczta”. Akcja polegała na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci, by przekazać im wsparcie i dobre myśli. Kolejna akcja, w której brałam udział z dziećmi, to „Sprzątanie Świata”. Wraz z przedszkolakami oczyszczaliśmy wyznaczony teren w pobliżu przedszkola. Dzieci chętnie brały udział w akcji, której celem było uświadomienie sobie naszego wpływu na zanieczyszczenie środowiska.
Prowadzone przeze mnie działania i udział w licznych akcjach zaowocowały zwiększeniem u uczniów wrażliwości na problemy współczesnego świata oraz drugiego człowieka.
W trakcie całego stażu organizowałam także wyjazdy - wycieczki całodniowe dla dzieci:
- Wycieczka do „Dzidzi wioski” w Wilczej pod Gliwicami. Zapoznanie dzieci z życiem wsi, dojenie „krowy”, warsztaty w robieniu magnesów na lodówkę.
- Wycieczka do Gosław SPORT CENTER w Jedłowniku. Udział w treningu prowadzonym przez kadrę piłkarzy Klubu Sportowego Odry Wodzisław.
- Wycieczka do Katowic, zwiedzanie siedziby TVS – Sylesia w Katowicach. Zapoznanie dzieci z zapleczem telewizyjnym.
- Udział w Miejskim Programie „Mała Ojczyzna”. Zgodnie z prowadzoną tematyką zajęć – zwiedzanie najważniejszych miejsc w mieście: zabytki, muzeum, rynek, park miejski.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z zapewniania dzieciom pełnej poczucia bezpieczeństwa i akceptacji atmosfery.
Podsumowując uważam, że podczas realizacji różnorodnych działań, które podejmowałam zawsze w swojej pracy, uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka.

W swojej pracy wykorzystywałam metody aktywne: Pedagogika Zabawy Klanza, Metoda Dolya, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Aktywne Słuchanie Muzyki wg B. Strauss, TRP. Moim ogromnym wsparciem w nauczaniu dzieci matematyki był podręcznik „Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później” - E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. Brałam udział oraz sama prowadziłam zajęcia z innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”. Wykorzystywałam zdobyte umiejętności ze szkolenia z cyklu „Kodowanie na dywanie”. Samodzielnie zaprojektowałam maty do kodowania w dużym formacie dla naszego przedszkola i zorganizowałam ich wydruk.
Często korzystałam z naszej przedszkolnej Sali Doświadczania Świata w celu rozładowania napięć, relaksacji dzieci i stymulacji polisensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Dzieci poznają otaczającą rzeczywistość - dźwięki, zapachy, faktury i kolory. Taką możliwość zapewnia wyposażenie sali w lampy o różnych kształtach i kolorach, lustra tradycyjne i zniekształcające obraz, gry muzyczno – świetlne, instrumenty, światłowody, słup wodny, podświetlany stół, lampę UV, klocki i piłki sensoryczne.
W okresie stażu prowadziłam także zajęcia z elementami Arteterapii i Choreoterapii. Były to ćwiczenia pomagające dzieciom wyrazić swoje emocje i potrzeby. Rysowanie jest dla dzieci czymś naturalnym. Arteterapia wykorzystuje tę i inne formy aktywności artystycznej, by wspierać rozwój dziecka  i pomagać mu radzić sobie z trudnościami. Choreoterapia jest jedną z technik Arteterapii, wykorzystującą taniec jako główny element terapeutyczny.
Eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach ściennych. Pracowałam z dziećmi ze zdolnościami plastycznymi nad rozwijaniem ich talentu - przygotowania do konkursów plastycznych. Ze swoimi wychowankami brałam udział w licznych konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje. W niektórych odnieśliśmy sukcesy. Były to m. in.:
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wodzisław - moje miasto”– zajęcie I MIEJSCA,
- Miejski Konkurs „Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno”- zajęcie III MIEJSCA,
- Powiatowy konkurs taneczny „Złoty Bucik”- ZDOBYCIE WYRÓŻNIENIA I NAGRODY STAROSTY POWIATOWEGO,
- Powiatowy konkurs piosenki angielskiej „Let’s sing”,
- Konkurs plastyczny „Pod skrzydłami Anioła IV” pod patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Mieczysława Kiecy.
W swojej pracy zawsze dostosowywałam działania edukacyjne do potrzeb poszczególnych uczniów. Zapoznawałam się z dokumentami zgromadzonymi w przedszkolu, m. in. z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzięki temu mogłam właściwie dostosować wymagania edukacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce lub w zachowaniu.
Prowadziłam pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy ze specjalistami. Konsultowałam się z psychologiem i zasięgałam porad w trudnych sprawach wychowawczych, z którymi się borykałam. Podczas naszych rozmów podejmowałyśmy próby rozwiązania wielu problemów pojawiających się na co dzień oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Uzyskiwałam również wsparcie psychologa podczas rozmów z rodzicami, które przeprowadzałam. Doradzałam rodzicom indywidualne kontakty z psychologiem w celu uzyskania fachowej pomocy w trudnych sytuacjach, z którymi nie potrafili sobie poradzić. Współpracowałam również z logopedą i rehabilitantem ruchowym. Omawiałyśmy bieżącą pracę z dzieckiem. Korzystałam z porad dotyczących wyciszania, wyhamowania niepożądanych zachowań, a także dotyczących dodatkowej stymulacji i aktywowania w bieżącej pracy z dzieckiem.

Prowadziłam zajęcia z dziećmi mającymi trudności - bieżąca praca z dzieckiem. Brałam udział w radzie szkoleniowej dotyczącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poszerzałam swoją wiedzę na ten temat poprzez sięganie do fachowej literatury, m.in: „Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela”, pod red. nauk. Danuty Wosik - Kawali i Teresy Zubrzyckiej – Maciąg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Udział w projektach edukacyjnych.

Niebywałą przygodą był udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Bajka w podróży”. Wraz z dziećmi z grupy Maleństwa napisaliśmy rozdział drugi do „Bajki w Podróży” i przekazaliśmy ją dalej do innego przedszkola. Bajka wyruszyła w podróż i tak do marca 2018 roku zwiedzała różne zakątki Polski. Ze wszystkich rozdziałów pisanych przez dzieci powstała jedna, wyjątkowa i niepowtarzalna bajka „Bajka w podróży”.
Maleństwa stworzyły „Strasznego Potwora” w czerwonych kaloszach. Potwór bardzo chciał być straszny, ale doszedł do wniosku, że nie warto być kimś kim się nie jest. On był bardzo zabawny i rozśmieszał turystów. Dobrze poczuł się w swojej prawdziwej skórze i oprowadził rodzinę turystów po Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, pokazując jak piękny jest Wodzisław Śląski i co ma do zaoferowania podróżującym.
W latach 2018/2019 oraz 2010/2020 brałam udział w różnych projektach:
1. „U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę” - projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. W ramach tego projektu wsparciem objęte zostały dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu prowadzę zajęcia z arteterapii, które przez szereg działań poprzez sztukę (muzykę, literaturę, taniec, działania plastyczne) wyzwalają pozytywne zmiany zachowania wobec siebie i innych. Dzięki temu projektowi mogłam ukończyć szkolenia, m. in: „Arteterapia i terapia zajęciowa”, „Sala Doświadczania Świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów”, „Alternatywne metody porozumiewania się (AAC)”.
2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” - projekt czytelniczy, którego zadaniem było promowanie czytelnictwa.
3. Projekt Edukacyjny Bliżej Przedszkola „Na tropie liczb”- realizowanie celów z zakresu edukacji matematycznej.
4. Projekt Edukacyjny Bliżej Przedszkola „Na tropie liter” - przygotowanie do nauki czytania i pisania.
5. Projekt Edukacyjny „Moja mała Ojczyzna - Wodzisław Śląski”- przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym mieście i regionie w aspekcie wartości i różnorodności środowiska historycznego, kulturowego i społecznego oraz kształcenia postaw lokalnego patrioty.
6. Projekt Edukacyjny „W świecie dinozaurów”, którego jestem autorem. Podczas realizacji projektu przedszkolaki poszukiwały odpowiedzi na wiele pytań zadanych podczas zajęć realizujących innowację pedagogiczną Twórcze Rozwiązywanie Problemów - TRP. Tworzyły redefinicję pojęcia „dinozaury”, opracowując gwiazdę skojarzeń. Pracując w zespołach, wykonały szkielety dinozaurów na szarym papierze z dostępnych materiałów: rolek po papierze toaletowym oraz gazet. Na zajęciach dzieci podejmowały działalność twórczą oraz badawczą - odkrywały lodowe jaja dinozaurów, dowiedziały się jak działa wulkan. Miały okazję do poszerzania słownictwa o wyrazy związane z tematyką: dinozaur, paleontolog, wykopaliska, rekonstrukcja, wulkan, itp.
7. Projekt Edukacyjny „Z Misiem Paddingtonem poznaję Wielką Brytanię”. Jest to mój autorski program z języka angielskiego. Celem tego programu jest zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze. Podczas zajęć dzieci miały okazję do poznania mapy świata i odnalezienia na niej Peru oraz Londynu. Same wyruszyły do Londynu w poszukiwaniu Paddingtona. Tam przywitały się z Anglikami po angielsku. Śpiewały i tańczyły do znanych angielskich piosenek i rymowanek. Farbami pomalowały flagę Wielkiej Brytanii, a na podwieczorek zjadły ulubiony przysmak misia - bułeczki z marmoladą.
Jednym z tematów przewodnich projektu było miasto, ze szczególnym zwróceniem uwagi na angielską stolicę - jako miasto typowe, a zarazem pod wieloma względami wyjątkowe. Dzieci stworzyły dwa albumy z fotografii – album Londynu i album Wodzisławia Śląskiego.
8. Opracowany przeze mnie projekt Edukacyjny „Podróże z Misiem Paddingtonem”- zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze. Podopieczni mogli zapoznać się z architekturą miasta Londyn. Na stacji „Paddington” przywitali się z misiem po angielsku. Śpiewali i tańczyli do znanych angielskich piosenek i rymowanek. Zakodowali kolorowymi kubeczkami londyńskie wagony metra.
W Londynie podróżowali również czerwonym autobusem piętrowym, który zawiózł ich do pięknego, kolorowego parku. Dzieci przypomniały sobie nazwy kolorów w języku angielskim. Wykonały zadanie specjalne - dyktando graficzne Paddingtona. Będąc w Londynie nie można nie zwiedzić Zoo. Była to wspaniała okazja do poznania nowego słownictwa i zabaw pantomimicznych. Dzieci stworzyły piękny koncert dla zwierząt, grając na instrumentach muzycznych. Powstała również galeria prac plastycznych wykonanych pieczątkami z ziemniaka i malowanych palcami - zwierzęta. Przedszkolaki miały okazję do świętowania urodzin Misia. Stworzyły dla niego piękny tort, a pracując gwiazdą skojarzeń (TRP) opracowały listę niezbędnych prezentów urodzinowych. Wspólna pamiątkowa fotografia zostanie z nimi na długo.
9. Projekt „Przedszkola bez granic”- projekt ten był realizowany dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia.
Wspólnie z mgr Patrycją Plutą przeprowadziłam zajęcia pokazowe dla czeskich nauczycieli. Podczas zajęć wykorzystałyśmy elementy systemu Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej. Dzieci poznały literę „r” dzięki zabawom ruchowym do muzyki.

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w różnych grupach wiekowych, od dzieci 3 - letnich po 6 - letnie. Podstawową zasadą jaką się kierowałam podczas zajęć prowadzonych przeze mnie, było nauczanie skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach (learner centred teaching). Dziecko jest podmiotem nauczania, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy powinny być dostosowane do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Wyrazem takiego podejścia było, m. in. wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka jednoznacznie ilustrującego prezentowany materiał językowy, a następnie organizowanie zadań umożliwiających dziecku komunikację oraz działanie. Treści nauczania dotyczyły głównie poznawania rzeczy i zjawisk z najbliższego otoczenia dziecka „tu i teraz" (here and now). Zadania te oparte były na wielozmysłowych ćwiczeniach pozwalających wykorzystać i rozwinąć różnorodne style uczenia się (learning styles). W swojej pracy skupiałam się na nauce poprzez zabawę, która oprócz niezbędnego elementu rozrywkowego miała za zadanie wprowadzić konkretne elementy językowe i kulturowe oraz nauczyć zachowań w grupie.
Innym elementem podmiotowości ucznia oraz wyrazem podejścia humanistycznego (humanistic approach) było stwarzanie sytuacji, w których dzieci będą umacniały poczucie własnej wartości (self - esteem) i wiary we własne możliwości (self - confidence).
Równie istotna jest zasada podmiotowości nauczyciela (teacher autonomy): to ja jako nauczyciel dzięki swojej wiedzy i empatii określałam i wprowadzałam w życie optymalne dla uczniów metody oraz formy pracy. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, program nauczania powinien charakteryzować się dużą płynnością, tak aby nauczyciel mógł dostosować stopień trudności do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Pracowałam na kilku programach edukacyjnych: „I Love Boo” - MAC Edukacja, „English With Little Ant” - Bliżej Przedszkola oraz autorki program mgr Barbary Witoszek „Let’s play English”.
Warto wspomnieć również o tym, iż zawsze staram się być na bieżąco z różnymi nowinkami edukacyjnymi. Chętnie odwiedzam blogi nauczycielek języka angielskiego oraz liczne strony internetowe w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy: Super Simple Learning, Hangielski, Mambiatka, Pickle Bums, Edyta Pikulska, Londonopoly, Małe - Duże, en.islcollective.com, Let's Read in English oraz strony:
www.fullofideas.pl,
www.hummingbirdels.blogspot.com,
www.angielskiebajanie.pl/angielski-blog/,
www.peekabooenglish.wordpress.com,
www.easyenglishland.wordpress.com
Brałam udział w szkoleniach, konferencjach on - line, dzięki którym podnosiłam swoje umiejętności i kwalifikacje z języka angielskiego. Szkolenie, które najczęściej wykorzystuję w praktyce to: „Musical English śpiewająco sensoryczny angielski Anny Rottenbury - część 1”. Z Autorką Musical English miałam okazję współpracować już wiele lat. To dzięki niej nabyłam największą swobodę i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim w grupie dzieci i ich rodziców. Na bieżąco staram się uzupełniać wiedzę korzystając z jej publikacji, m. in.: Musical Babies.
Na bieżąco śledzę także nowinki edukacyjne autorki szkolenia „OUT OF THE BOX III - IN THE HOUSE EDITION - język angielski dla przedszkolaków, blogerki mgr Edyty Pikulskiej.
W okresie zdalnego nauczania chętnie korzystałam z aplikacji genial.ly, dzięki której mogłam przeprowadzić ciekawe, interaktywne zajęcia.
Nauka języka angielskiego odbywała się w ujęciu całościowym (holistic approach), które wymagało zastosowania różnorodnego zestawu zabaw i zadań językowych, tak aby zapewnić rozwój dziecka we wszystkich sferach natury człowieka: poznawczej i intelektualnej (cognitive), emocjonalnej (affective), fizycznej (physical) oraz społecznej (social). Moim zadaniem, które konsekwentnie realizowałam było stworzenie właściwych warunków i zadań dla każdego dziecka (scaffolding), tak aby nauczanie przebiegało w środowisku gwarantującym poczucie bezpieczeństwa (safety).
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowałam dwoje dzieci do konkursu z języka angielskiego „Let’s Sing” organizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wodzisławiu Śl. Było to moje pierwsze tego typu doświadczenie. W moim odczuciu dzieci zaprezentowały się wspaniale. Wyciągnęłam też wnioski do dalszej pracy. Gra aktorska była czynnikiem, który bardzo mocno wpłynął na wynik konkursu. Swoje umiejętności związane ze znajomością języka angielskiego dzieci mogły zaprezentować również podczas uroczystości przedszkolnych oraz podczas zajęć otwartych dla rodziców. Podczas występów z okazji Dnia Rodziny śpiewały piosenki i recytowały wiersze: „Skidemrink”, „I love my Mummy”.
W trakcie stażu opracowałam i zrealizowałam dwa autorskie projekty edukacyjne z języka angielskiego: „Z Misiem Paddingtonem poznaję Wielką Brytanię” oraz „Podróże z Misiem Paddingtonem” - zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze. Podczas realizacji projektów zaopatrzyłam się w nową literaturę obcojęzyczną, która towarzyszyła mi nie tylko podczas realizacji projektów. Swoją bibliotekę uzupełniałam na bieżąco. W swojej sali zawsze znalazłam miejsce na stworzenie kącika językowego, w którym dzieci miały bezpośredni dostęp do literatury anglojęzycznej. Zaopatrywałam się w pomoce dydaktyczne anglojęzyczne dostępne na polskim rynku. Samodzielnie przygotowałam część pomocy do zajęć, zwracając uwagę na ruchome elementy i możliwości interakcji z dziećmi. Korzystałam w swojej pracy z pomocy dydaktycznych znajdujących się w naszej placówce, mi. in: książeczki z wierszami dla dzieci, gry planszowe, memory anglojęzyczne, piłka interaktywna.
Dzieci w każdej grupie przedszkolnej chętnie uczestniczyły w zajęciach i z łatwością przyswajały nowy materiał. Wychowankowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także z zainteresowaniem brali udział w zajęciach, powtarzali poznane słownictwo, uczestniczyli w zabawach ruchowych. Piosenki prezentowane na zajęciach cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a przede wszystkim dbać o efektywne nauczanie i wychowanie.

7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny nauczyciel powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy z dziećmi, staram się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i narzędziami multimedialnymi. Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu oraz wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność korzystania z zasobów Internetu, śledzić nowe programy, aplikacje, co pomagało mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego. Opracowanie dokumentacji.

Przed rozpoczęciem stażu wyszukiwałam i drukowałam potrzebne informacje z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Opracowałam na ich podstawie dokumentację nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego: plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania cząstkowe i końcowe, a także scenariusze zajęć, protokoły z obserwowanych zajęć i scenariusze uroczystości.
Wszystkie dokumenty były konsultowane z opiekunem stażu. Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.
Na bieżąco uzupełniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela podczas odwiedzin portali zawierających wiadomości z prawa oświatowego:
http://www.przedszkolak.pl,
http://www.wychowanieprzedszkolne.pl,
http://www.blizejprzedszkola.pl,
http://www.rokwprzedszkolu.pl,
http://www.literka.pl,
http://www.szkolnictwo.pl,
http://www.men.gov.pl/

Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo dydaktycznej.

W swojej codziennej pracy wykorzystywałam technologię komunikacyjną i informacyjną w następujący sposób:
- przygotowanie materiałów do pracy z wychowankami (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje dotyczące określonego zagadnienia, ilustracje), wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy,
- wyszukiwanie scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie,
- opracowanie scenariuszy zajęć i uroczystości, planów pracy wychowawczo - dydaktycznej, sprawozdań z przebiegu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze,
- poszukiwanie dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki wychowania przedszkolnego, psychologii i pedagogiki,
- opracowanie ankiet dla rodziców i nauczycieli oraz opracowywanie wyników ewaluacji wewnętrznej przedszkola,
- śledzenie nowych pozycji książkowych z zakresu pedagogiki oraz bieżących poradników pedagogicznych,
- opracowywanie techniką komputerową dyplomów, zaproszeń na uroczystości, ogłoszeń, informacji oraz ankiet informacyjnych,
- zaprojektowanie książeczek - zaproszeń na Jubileusz 35 - lecia przedszkola.
W tworzeniu wyżej wymienionych dokumentów i materiałów wykorzystałam następujące programy: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point , Canva, Illustrator, Photoshop.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera.

W czasie stażu brałam udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i webinarach online, o których pisałam już wcześniej. Technologia informacyjna okazała się szczególnie przydana podczas pandemii Koronawirusa, ale nie tylko. Chętnie korzystam z możliwości jakie daje komputer i Internet. Doskonalę swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych typu Illustrator, Photosop i inne. Te umiejętności pomagają mi w tworzeniu grafik komputerowych, często wykorzystywanych podczas redagowania informacji na stronę internetową przedszkola. Dzięki możliwościom jakie daje nam cyfryzacja mogłam realizować wyznaczone cele w nauczaniu zdalnym. Opracowałam tablicę multimedialną za pomocą narzędzia jakim jest Padlet. Dzieci miały dostęp do wszystkich proponowanych aktywności w jednym miejscu. Mogły z powodzeniem realizować podstawę programową. Wykorzystywałam również platformę genial.ly, na której tworzyłam prezentacje multimedialne, interaktywne. Dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykonywać moje polecenia. Założyłam adres e - mail dla lepszego kontaktu z rodzicami grupy i mogłam monitorować na bieżąco pracę moich podopiecznych, a jednocześnie utrzymywać z nimi kontakt w atmosferze wzajemnego wsparcia i zainteresowania. Nagrywałam filmiki dla dzieci, do których miały dostęp dzięki kanałowi You Tube. Czytaliśmy wspólnie książki, rozwiązywaliśmy zagadki. Podczas nauczania zdalnego korzystałam z propozycji zajęć i zabaw udostępnionych przez WOM w Rybniku, m. in.: wirusobajki, interaktywne zabawy matematyczne, zadania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomagałam się kartami pracy oferowanymi m. in. przez wydawnictwo MAC Edukacja oraz Nowa Era. Byłam na bieżąco z propozycjami do zdalnego nauczania ze strony Gov.pl. Poszukuję inspiracji do zajęć ze stron edukacyjnych i blogów prowadzonych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego.
Wszystkie zajęcia z realizacji podstawy programowej umieszczam na stronie internetowej naszego przedszkola. Na koniec zajęć zawsze się żegnam i życzę miłego dnia lub weekendu. Uważam iż bezpośrednie zwroty do dzieci i ich rodziców budują naszą relację w otoczeniu przyjaźni.
Posiadanie własnego adresu poczty internetowej e - mail daje możliwość szybszego komunikowania się z innymi internautami, nauczycielkami z którymi pracuję, z moim dyrektorem i uzyskiwania oraz przekazywania sobie wzajemnie niezbędnych informacji. Pomagałam nauczycielom w zamieszczaniu na stronie internetowej propozycji ich zajęć. Dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami w korzystaniu z aplikacji Genially, Canva, Padlet.

Niejednokrotnie wykorzystywałam technikę komputerową do przygotowania gazetek tematycznych w kąciku dla rodziców.
Przygotowywałam prezentacje multimedialne, w celu urozmaicenia zajęć wychowawczo – dydaktycznych z moimi wychowankami.
Podczas całego stażu byłam administratorem strony Facebook przedszkola oraz zajmowałam się grafiką i treściami publikowanymi na stronie internetowej placówki. Do moich zadań należało:
- zamieszczanie zdjęć, notatek z ciekawych wydarzeń, zamierzeń do pracy dydaktyczno – wychowawczej, informacji „z życia grupy”, tekstów piosenek, wierszyków, których będą się uczyły dzieci,
- pedagogizacja na stronie w zakładce „To ważne!” - publikowanie artykułów,
- przebudowa strony internetowej przedszkola, poznawanie możliwości jej wykorzystania, zmiana szaty graficznej: tworzenie podstron, widżetów, pomoc innym nauczycielom w obsługiwaniu strony, szczególnie w okresie zdalnego nauczania.
Z prywatnego konta Facebookowego mogłam dzielić się swoją wiedzą i przygotowanymi przeze mnie materiałami z innymi nauczycielami wychowania przedszkolnego poprzez uczestnictwo w grupach nauczycielskich, w których aktywnie działałam. Zamieszczałam scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych, m. in. edux.pl.
Redagowałam artykuły na Stronę Miasta Wodzisławia Śląskiego, w których opisywałam prowadzone przeze mnie zajęcia i realizowane projekty edukacyjne, m. in.: Ogólnopolski Projekt „Bajka w podróży”, podsumowanie zajęć prowadzonych elementami metody Twórczego Rozwiązywania Problemów „Co warto wiedzieć... o zawodach naszych rodziców?”, przebieg realizacji projektów „W świecie dinozaurów”, „Z Misiem Paddingtonem poznaję Wielką Brytanię” oraz „Podróże z Misiem Paddingtonem”.
Podsumowując stwierdzam, że komputer i Internet stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Dał mi możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami, wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§7 ust. 2. pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie stażu na nauczyciela mianowanego często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego. Ważne jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka. Starałam się poznać sytuację rodzinną i życiową wychowanków i w zależności od tego pracować z dzieckiem w odpowiedni sposób. Każdego z moich podopiecznych traktowałam indywidualnie. Na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze, a w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami dzieci.
W codziennej pracy stosowałam wiele metod mających na celu jak najlepszy rozwój moich wychowanków. W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Labana, metodę M. i Ch. Knillów, metodę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss, malowania dziesięcioma palcami, metodę D. Dziamskiej, Arteterapii i Choreoterapii, których stosowanie przynosi wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci. Przez ostatnie dwa lata wykorzystywałam w pracy elementy metody TRP. Dzieci poznały i pracowały według technik i metod heurystycznych: burza mózgów, gwiazda skojarzeń, piramida wartości, transformacja, metoda promyczkowa.
Przedszkole to okres uczenia się współpracy i współdziałania w grupie, koleżeństwa, radzenia sobie ze swoimi emocjami przy rozwiązywaniu konfliktów, kształtowania osobowości i temperamentu. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w pracy wychowawcy, mając na względzie dobro moich wychowanków. Często sięgałam do pomysłów zaprezentowanych w zebranych publikacjach. Najciekawsze propozycje wykorzystywałam podczas zajęć z dziećmi, szczególnie podczas rozwiązywania konfliktów, z którymi dzieci nie zawsze same potrafią sobie poradzić i potrzebują pomocy osoby dorosłej. Dlatego tak ważne są umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych i umiejętność współpracy w zespole.
Własne kompetencje pedagogiczne rozwijałam poprzez aktywne samokształcenie, studiowanie literatury fachowej zarówno z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, jak i przedmiotowej. Rozwijanie własnych kompetencji realizowałam także poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które opisałam wcześniej. Korzystałam z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości. Współpracowałam przy organizacji uroczystości przedszkolnych integrujących społeczność przedszkolną i lokalną.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze. Prosiłam o konsultacje i rady psychologa przedszkolnego, opiekuna stażu oraz nauczycielki innych grup. Prowadziłam zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi potrzebującymi szczególnej uwagi oraz zajęcia dla dzieci zdolnych rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania. Prowadziłam tablicę informacyjną dla rodziców (miesięczne zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej, prace plastyczne dzieci).
W swojej dalszej pracy zawodowej chciałabym ukończyć takie formy doskonalenia zawodowego, które pomogłyby mi lepiej przygotować się do pracy z dzieckiem trudnym wychowawczo, bo takich dzieci jest coraz więcej oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 7 ust. 2. pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa i procedurami awansu zawodowego nauczycieli (§7 ust.1, pkt 3).
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu, we współpracy z opiekunem stażu przygotowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym starałam się uwzględnić wymagania egzaminacyjne, specyfikę przedszkola, swoje dotychczasowe doświadczenia oraz umiejętności. Na bieżąco uzupełniałam wiedzę poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego z wykorzystaniem stron internetowych MEN. Gromadziłam niezbędną dokumentację z realizacji planu rozwoju: zaświadczenia z ukończenia kursów i szkoleń, scenariusze zajęć i imprez, plany miesięczne, wpisy w dzienniku.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim: Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, programy edukacyjne:
- „Nasze przedszkole" program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska,
- „Zabawy z porami roku” program wychowania przedszkolnego, I. Grygorowicz redakcja merytoryczna I. Lewkowicz,
- „Dzieciaki w akcji” - „Zbieram, poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat, Nowa Era,
- „Eurolotem przez Europę” - program autorski opracowany przez nauczycielki przedszkola dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Głównym celem programu jest nabywanie poczucia przynależności do Europy. Cele szczegółowe to: poznawanie własnego miasta i regionu, poznawanie własnego kraju, pogłębianie postawy przywiązania i szacunku do własnego państwa, rozwijanie zainteresowania różnymi krajami Europy, zapoznanie z życiem ludzi w tych krajach, kształtowanie przyjaznego stosunku względem dzieci innych narodowości.,
- „Akademia zdrowia” - program autorski opracowany przez nauczycielki przedszkola. Jest to program realizowany we wszystkich grupach wiekowych. Głównym celem programu jest poszerzanie wiadomości na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i jego rozwój oraz zachęcanie do uczestniczenia w różnorodnych formach aktywności ruchowej, a także kształtowanie umiejętności samooceny i samoakceptacji.,
- „Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych” - program pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupach integracyjnych, program autorski opracowany przez specjalistów i dyrektora placówki,
- „Dogoterapia w przedszkolu” - program autorski opracowany przez terapeutę dogoterapii,
- „Let’s play English” – program autorski opracowany przez nauczycielkę przedszkola, wykorzystywany podczas zajęć z języka angielskiego z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat,
- „I Love Boo” - program nauczania języka angielskiego MAC Edukacja,
- „English With Little Ant” - program nauczania języka angielskiego Bliżej Przedszkola,
- Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym opracowane przez nauczycieli wspomagających, psychologa, logopedę, rehabilitanta ruchowego, surdopedagoga i tylfopedagoga,
- „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”, K. Krajewska, A. Franczyk.
Kolejnym zadaniem, które realizowałam było stosowanie prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania przedszkola i wypełniania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie rozporządzenia umiejętnie stosowałam w praktyce przedszkolnej realizacji programu nauczania, programu wychowawczego, itp. Jedną z form realizacji tego zadania było prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowałam i gromadziłam plany dydaktyczno – wychowawcze, plany współpracy z rodzicami i środowiskiem. Podejmowałam się też pracy w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola.
Ważnym punktem w mojej pracy było przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka oraz opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków, które miało miejsce zawsze na początku roku szkolnego.
Okres stażu pozwolił mi na inne spojrzenie na moją pracę zawodową jako nauczyciela i wychowawcy. Konieczność zaplanowania stażu, realizacja zadań, ciągła kontrola stopnia ich spełnienia i sporządzanie semestralnych podsumowań z przebiegu stażu nauczyła mnie systematycznego dążenia do celu oraz wpłynęła na jeszcze większe zaangażowanie się w pracę i rozwijanie kompetencji zawodowych. Dwa lata i 9 miesięcy stażu umożliwiły mi pogłębienie umiejętności pedagogicznych. Dobrze radzę sobie z takimi zagadnieniami jak: planowanie zajęć, organizowanie zajęć dodatkowych, wycieczek, współpraca z rodzicami, udział w zespołowych pracach Rady Pedagogicznej, czy rozwiązywanie różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych.

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacanie, unowocześnianie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować warsztat pracy i dokumentować prowadzone przeze siebie działania. Analizuje i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuje je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego takich jak: kursy kwalifikacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, e – konferencje, webinary podnosząc własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuje przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu przedszkola. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy, tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca jest dla mnie wyzwaniem i realizacją marzeń.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze starłam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania. W trakcie trwania stażu moja praca została doceniona poprzez otrzymanie nagrody dyrektora.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiega końca i jeszcze wiele razy przyjdzie mi się uczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Rola nauczyciela pracującego w przedszkolu wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.

Opracowała: mgr Justyna Gruszka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.